do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie będą zasady rozliczeń składek w ramach jednego konta od 1 stycznia 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.10.2017

  Począwszy od nowego roku wpłaty z tytułu składek będą realizowane jedną wpłatą na przyznany płatnikowi przez ZUS indywidualny numer rachunku składkowego. Wpłaty te będą zaliczane w pierwszej kolejności na zadłużenie składkowe, a dopiero po jego uregulowaniu – na poczet bieżących należności.

 • Jak postępować, gdy pracownik przechodzi na emeryturę – odpowiedzi na pytania z praktyki

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.10.2017

  Gdy pracownik przechodzi na emeryturę, pracodawca powinien rozwiązać z nim umowę o pracę. Zakończenie stosunku pracy może w tym przypadku nastąpić za porozumieniem stron lub w drodze wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika.

 • Wynagrodzenie członka zarządu – rozliczenia podatkowe i składkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.10.2017

  Sposób rozliczenia wynagrodzenia i innych świadczeń przyznawanych członkom zarządu w kontekście składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych zależy przede wszystkim od rodzaju umowy, na podstawie której pełnią oni swoje funkcje. W artykule przedstawiamy zasady rozliczeń wynagrodzeń członków zarządu, w przypadkach gdy wykonują oni obowiązki m.in. na podstawie powołania, umowy o pracę czy kontraktu menedżerskiego. Warto też zwrócić uwagę na to, kiedy świadczenie dla członka zarządu może zostać uznane za koszt podatkowy.

 • Zasady rozliczania składek wpłacanych przez płatników do ZUS na indywidualne rachunki składkowe

  data dodania: 20.10.2017

  Rada Ministrów określiła szczegółowe zasady rozliczania wpłat składek dokonanych przez płatników na indywidualne rachunki składkowe, tj. rozdysponowywania ich między dysponentów poszczególnych funduszy. ZUS podzieli wpłacone składki proporcjonalnie na należności wszystkich funduszy w zależności od procentowego udziału

 • Opłacanie składek ZUS jednym przelewem

  data dodania: 20.10.2017

  Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy składek będą wpłacali łączną kwotę składek na jeden rachunek składkowy przydzielony płatnikowi składek przez ZUS. Wpłata ma obejmować składki na: ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dzięki temu rozwiązaniu płatnicy będą dokonywali jednego przelewu zamiast czterech.

 • Jak ustalić płatnika zasiłku na 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2017

  Płatnikiem zasiłków w danym roku kalendarzowym jest płatnik składek albo ZUS. Zależy to od liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego (zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego) u płatnika składek według stanu na 30 listopada poprzedniego roku. Zatem jeśli płatnik składek na 30 listopada 2017 r. zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, będzie zobowiązany do ustalania wysokości i wypłaty świadczeń chorobowych w 2018 r. Mniejsza liczba osób ubezpieczonych (20 lub mniej) na ten dzień spowoduje, że w kolejnym roku kalendarzowym zasiłki będzie wypłacał ZUS.

 • Szczepienie na grypę – przychód pracownika, koszt pracodawcy oraz składki ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2017

  Jesień to okres, w którym wielu pracodawców decyduje się na zaszczepienie swoich pracowników na grypę. Niektórzy z nich robią to dobrowolnie. Innych zobowiązują do tego przepisy prawa. W związku z tym pracodawcy zadają sobie dwa pytania. Czy wartość szczepienia jest podlegającym opodatkowaniu (i oskładkowaniu) przychodem pracownika? Czy wydatki poniesione na szczepienia pracowników stanowią koszt uzyskania przychodów pracodawcy? Przedstawiamy tabelaryczne porównanie skutków ufundowania pracownikom szczepionek na grypę w zależności od tego, czy pracodawca jest zobowiązany do zaszczepienia pracownika na podstawie przepisów bhp oraz gdy robi to dobrowolnie.

 • Od 1 stycznia 2018 r. rodzice zatrudniający nianię poniosą wyższe koszty z tytułu składek

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2017

  Od 1 stycznia 2018 r. budżetowe finansowanie składek za nianię zatrudnioną na podstawie umowy uaktywniającej zostanie zmniejszone o połowę. Z budżetu będzie finansowana kwota składek ustalana od podstawy wymiaru nieprzekraczającej 50% minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy obecnie składki są finansowane od podstawy w kwocie pełnego wynagrodzenia minimalnego. Aby zachować dotychczasowe finansowanie składek, rodzice powinni zawrzeć umowę uaktywniającą z nianią najpóźniej do 31 grudnia 2017 r. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian będą finansowane na starych zasadach.

 • Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców po zmianach od 1 stycznia 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.10.2017

  Po zmianach przepisów od 1 stycznia 2018 r. obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej będzie mógł pracować w turystyce, rolnictwie czy ogrodnictwie, jeśli uzyska zezwolenie na pracę sezonową. Taka praca będzie mogła trwać maksymalnie przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Z kolei na podstawie oświadczenia, zamiast zezwolenia, nadal będą mogli wykonywać pracę obywatele sześciu państw zza wschodniej granicy Polski. Takie zatrudnienie będzie mogło trwać, tak jak dotychczas, nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

 • Nowe druki wniosku o zasiłek opiekuńczy

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.09.2017

  Od 5 września 2017 r. ZUS udostępnił nowe druki wniosku o zasiłek opiekuńczy, które zastąpiły dotychczasowy formularz Z-15. Nowe druki dotyczą wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem (Z-15A) oraz wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (Z-15B).

 • Jakie działania może podjąć przedsiębiorca, aby zachować ciągłość ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2017

  Po wprowadzeniu nowych zasad opłacania składek ZUS – jedną wpłatą na indywidualny numer rachunku składkowego – może pojawić się zagrożenie, że osoba prowadząca działalność zostanie od 1 stycznia 2018 r. wyłączona z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Dotyczy to osób prowadzących działalność pozarolniczą, na których koncie w ZUS widnieje zadłużenie, nawet jeśli jest bardzo niewielkie. Już teraz można podjąć działania, które zapewnią zachowanie ciągłości ubezpieczenia chorobowego w 2018 r.

 • Pakiety medyczne dla pracowników – rozliczenie podatkowe, składkowe i ewidencja rachunkowa

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.09.2017

  Pakiet medyczny obejmuje zazwyczaj prawo do skorzystania z usług dowolnego lekarza (ze specjalności wskazanej w pakiecie), zabiegów i procedur medycznych oraz diagnostyki. Zakres usług „w pakiecie” zależy od rodzaju pakietu oferowanego przez centra usług medycznych i zakupionego przez pracodawcę dla pracowników. Pracodawcy często oferują pakiety pracownikom nieodpłatnie lub odpłatnie. W tym drugim przypadku najczęściej pracownicy ponoszą tylko częściowy koszt przekazywanych pakietów medycznych. Zazwyczaj jest to tylko kwota symboliczna. W obu przypadkach pracodawca nie powinien zapominać o prawidłowym rozliczeniu podatkowym i składkowym poniesionego wydatku oraz o właściwym zapisie operacji z tym związanych w ewidencji rachunkowej.

 • Kiedy absolwenci szkół i studiów tracą prawo do zwolnienia z ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.09.2017

  Płatnicy składek chętnie zatrudniają na zlecenie uczniów i studentów do 26. roku życia. Za takie osoby nie należy bowiem opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu umowy zlecenia. Po ukończeniu szkół lub studiów absolwenci tracą prawo do korzystania z tego przywileju. Dlatego pracodawcy powinni zdawać sobie sprawę, kiedy zatrudniony uczeń lub student kończy edukację i od kiedy należy rozpocząć opłacanie za niego składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 • Zmiana wniosków do zasiłku opiekuńczego

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.09.2017

  5 września 2017 r. ZUS udostępnił nowe druki wniosków do zasiłku opiekuńczego. Zastąpiły one dotychczasowy druk ZUS Z-15. Obecnie osoby występujące o opiekę nad dzieckiem powinny wypełnić wniosek ZUS Z-15a, natomiast osoby sprawujące opiekę nad chorym członkiem rodziny wypełniają wniosek ZUS Z-15b. Nowe druki należy stosować niezależnie od tego, kto wypłaca zasiłki – ZUS czy płatnik składek (będący jednocześnie płatnikiem zasiłków).

 • Czy ubezpieczonemu ojcu dziecka przysługuje zasiłek macierzyński z tytułu drugiego zatrudnienia, które podjął będąc na urlopie macierzyńskim

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.09.2017

  Zatrudniamy pracownika, który przebywa na urlopie macierzyńskim i pobiera z tego tytułu zasiłek macierzyński (po wykorzystaniu 14 tygodni zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka) od 31 lipca do 10 września 2017 r. Dziecko urodziło się 24 kwietnia br. Pracownik podjął drugie zatrudnienie w drugiej naszej spółce od 1 września 2017 r., a od 11 września 2017 r. wnioskuje o urlop rodzicielski z tytułu tych dwóch zatrudnień do 22 kwietnia 2018 r. Czy wobec tego ma on prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego z dwóch tytułów?

 • Jak przekroczenie rocznych limitów podstawy wymiaru podatku i składek ZUS w 2017 r. wpływa na inne obowiązki płatnika

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.09.2017

  Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i FEP oraz opodatkowania są ograniczone w skali roku. Przekroczenie ustalonych limitów powoduje określone konsekwencje m.in. w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków czy dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Natomiast brak bieżącej informacji o przekroczeniu podstawy wymiaru podatku lub składek ZUS zasadniczo zobowiązuje płatników do dokonania korekty rozliczeń z tego tytułu.

 • Czy ZUS może obniżyć podstawę wymiaru składek uznanych za niewspółmiernie wysokie

  data dodania: 06.09.2017

  Zadeklarowanie wysokiej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w celu uzyskania niewspółmiernie wysokich świadczeń z ubezpieczenia społecznego, choćby w związku z macierzyństwem ubezpieczonej kobiety, wiąże się z ryzykiem obniżenia podstawy wymiaru składek, a tym samym – obniżenia wysokości świadczenia przysługującego ubezpieczonej osobie (wyrok Sądu Najwyższego z 11 maja 2017 r., II UK 211/16).

 • Od 5 września 2017 r. przedsiębiorcy mają obowiązek opłacać składkę na FGŚP za zatrudnianych członków rodziny

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.09.2017

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zatrudniające w swojej firmie członków własnej rodziny, na mocy nowych przepisów są zobowiązane do opłacania składki na FGŚP także za te osoby, których dotychczas to obciążenie nie dotyczyło. Składka na FGŚP za te osoby będzie ustalana na ogólnych zasadach, w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Zmiany w powszechnym systemie emerytalnym od 1 października 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.09.2017

  Od 1 października 2017 r. został obniżony powszechny wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zmiany objęły nie tylko osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym, lecz także m.in. pracowników budżetówki (np. nauczycieli). Ponadto zlikwidowano emeryturę częściową, a kobiety uzyskały wcześniej okresową emeryturę kapitałową z II filaru (OFE). Zmiany nastąpiły również w ustalaniu ochrony przedemerytalnej w tzw. okresie przejściowym.

 • Na jakich zasadach podlegają ubezpieczeniom członkowie rad nadzorczych pełniący funkcję na terenie Polski

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.09.2017

  Członkowie rad nadzorczych podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Warunkiem objęcia tymi ubezpieczeniami jest uzyskiwanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w radzie. Inaczej rzecz się ma z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, zapewniającym dostęp do bezpłatnych świadczeń opieki medycznej. Temu ubezpieczeniu podlegają wszyscy członkowie rad nadzorczych posiadający stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski. W zależności od zakresu objęcia ubezpieczeniami, członków rad nadzorczych zgłasza się w ZUS z jednym z 3 kodów tytułu ubezpieczenia (22 40, 22 41, 22 42). W niektórych sytuacjach członek rady w ogóle nie będzie przez płatnika zgłaszany do ZUS.

 • Zmiany w zakresie obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.09.2017

  Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy zatrudniają małżonków i innych członków rodziny, będą mieli obowiązek opłacania za nich składki na FGŚP. Od 5 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy zmieniające definicję pracownika. Po raz pierwszy składkę na FGŚP w wysokości 0,10% podstawy jej wymiaru należy opłacić w październiku 2017 r. od przychodów uzyskanych we wrześniu.

 • Zasady odbywania ciągłych szkoleń przez diagnostów laboratoryjnych

  data dodania: 28.08.2017

  Minister Zdrowia określił ramowy program ciągłych szkoleń diagnostów laboratoryjnych, sposób ich odbywania oraz standardy ciągłego szkolenia. Ciągłe szkolenia będą realizowane w 5-letnich okresach edukacyjnych w różnych formach. Za każdą ukończoną formę szkolenia przysługuje określona liczba punktów

 • Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne

  data dodania: 28.08.2017

  Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy będzie ustalane jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok ustalenia, ogłoszonego przez

 • Zmiany w Programie „Rodzina 500+”

  data dodania: 28.08.2017

  Osoby korzystające z programu „Rodzina 500+” w celu zachowania ciągłości otrzymywania świadczenia wypłacanego na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 zł miesięcznie w nowym okresie, rozpoczynającym się od 1 października 2017 r., powinny ponownie złożyć wniosek o jego wypłatę do 31 sierpnia 2017 r.

 • Tryb orzekania o niezdolności fizjoterapeuty do wykonywania zawodu

  data dodania: 28.08.2017

  Minister Zdrowia określił sposób i tryb postępowania komisji lekarskiej, która jest powoływana w drodze uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów (KRF) w przypadku uzasadnionego podejrzenia całkowitej lub częściowej niezdolności fizjoterapeuty do wykonywania zawodu, spowodowanej jego stanem zdrowia. W skład komisji lekarskiej