do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie warunki należy spełnić, aby w trakcie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem składki na ZUS były finansowane przez budżet państwa

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2017

 • Jakie skutki dla płatnika składek wywołuje zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Przedsiębiorcy (i przedsiębiorstwa) mogą czasowo zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Uprawnienie to przysługuje zarówno podmiotom podlegającym wpisowi do CEIDG, jak i przedsiębiorstwom zarejestrowanym w KRS. Z zawieszeniem działalności łączą się określone konsekwencje, m.in. brak obowiązku opłacania składek, ale i brak podlegania ubezpieczeniom, co ma wpływ na prawo do świadczeń w okresie zawieszenia, a także w okresach późniejszych.

 • Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych umożliwi opłacanie należności z tytułu składek jedną wpłatą. Wpłata będzie dokonywana na przydzielony przez ZUS numer rachunku składkowego (art. 47 ust. 4). Rozwiązanie to ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. ZUS ma wygenerować i przydzielić numery rachunków

 • Elektroniczne zwolnienia lekarskie

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Termin wdrożenia elektronicznych zwolnień lekarskich przedłużono o pół roku. Zaświadczenia lekarskie w formie papierowej miały być wydawane tylko do końca roku. Po nowelizacji będą one mogły być wydawane do 30 czerwca 2018 r. Od 1 grudnia 2017 r. lekarze zyskają też możliwość wysyłki e-zla z wykorzystaniem sposobu

 • Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin – rozliczenia podatkowe, ZUS i ewidencja księgowa

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Okres letni to czas, w którym większość pracowników wykorzystuje przysługujący im urlop wypoczynkowy. Wielu pracodawców decyduje się na dofinansowywanie kosztów wypoczynku swoich pracowników i ich rodzin. Przedstawiamy, jak prawidłowo rozliczyć takie dofinansowanie po stronie pracownika i pracodawcy.

 • Od 1 lipca 2017 r. zaczną obowiązywać zmiany w zakresie potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.06.2017

  Od 1 lipca 2017 r. zmianie ulegnie kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Dotychczas przed zajęciem z tego tytułu była chroniona kwota w wysokości 50% najniższej emerytury. Po zmianie ulega ona podwyższeniu do 75% najniższej emerytury.

 • Od kiedy zleceniodawca musi zgłosić do ZUS zleceniobiorcę kończącego szkołę lub studia – 10 problemów z praktyki

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Za zleceniobiorców – uczniów i studentów w wieku do ukończenia 26. roku życia – zatrudniający ich podmiot nie opłaca składek ZUS ani na ubezpieczenia społeczne, ani na ubezpieczenie zdrowotne. Gdy zleceniobiorca kończy szkołę lub studia, płatnik ma obowiązek zgłosić go, z prawidłową datą, do ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia. Obowiązek zgłoszenia do ZUS dotyczy także osób, które kończą 26 lat, niezależnie od tego, czy nadal posiadają status studenta bądź ucznia.

 • Nowy sposób uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.06.2017

  Sejm postanowił, że zaświadczenia lekarskie w formie elektronicznej będą mogły być wystawiane również z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnianym bezpłatnie przez ZUS. Obecnie zaświadczenia lekarskie mogą być wprawdzie wystawiane w formie

 • Zmiany w zasadach wpłacania przez płatników należności z tytułu składek ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.06.2017

  Sejm zmienił zasady wpłaty przez płatników składek ubezpieczeniowych do ZUS. Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy składek będą przekazywać jedną wpłatą należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i FEP na indywidualne numery rachunków składkowych. ZUS wygeneruje i

 • Jakie nowe uprawnienia uzyskał ZUS od 13 czerwca 2017 r. w zakresie ustalania właściwego płatnika składek

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.06.2017

  Od 1 stycznia 2018 r. zostaną wprowadzone indywidualne numery rachunków składkowych, na które płatnicy składek będą przekazywać – jedną wpłatą – należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i FEP. Wcześniej, bo już od 13 czerwca 2017 r., ZUS otrzymał możliwość ustalenia, na mocy decyzji administracyjnej, który podmiot jest faktycznie płatnikiem składek w odniesieniu do ubezpieczonych zgłoszonych do ZUS przez więcej niż jedną firmę.

 • Jak w podstawie wymiaru zasiłków uwzględniać premie

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.06.2017

  PROBLEM: Od stycznia 2017 r. zmieniliśmy regulamin premiowania. Premia miesięczna została zamieniona na premię kwartalną. Zarówno premie miesięczne, jak i kwartalne są uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków. W jaki sposób uwzględnić premię w podstawie wymiaru zasiłków po zmianie zasad wynagradzania?  

 • Zmiany w zatrudnianiu przez podmioty lecznicze osób udzielających świadczeń w zakresie fizjoterapii

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.05.2017

  Minister Zdrowia zmodyfikował wymagania dotyczące zatrudniania przez podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej personelu wykonującego świadczenia w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej. Obecnie świadczeń tych, oprócz tak jak dotychczas osób posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie

 • Brak prawa osób, które nabyły prawo do emerytury, do świadczenia rehabilitacyjnego jest zgodny z konstytucją

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.05.2017

  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 372, ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 396) w zakresie, w jakim uniemożliwiają przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego ubezpieczonemu mającemu

 • Jak należy zgłaszać do ZUS jednoosobową działalność gospodarczą

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.05.2017

  Osoby, które planują założyć jednoosobową firmę (tj. nie zamierzają zatrudniać innych osób), mogą zgłosić do ZUS zarówno siebie, jak i uprawnionych członków rodziny wraz z wnioskiem o wpis CEIDG-1. Od 19 maja 2017 r. obowiązują bowiem nowe zasady m.in. zgłaszania jednoosobowej działalności gospodarczej do ZUS.

 • Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla poszczególnych grup ubezpieczonych

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.05.2017

 • Jeden rachunek dla płatnika, większe uprawnienia ZUS - najnowsze zmiany przepisów ubezpieczeniowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.05.2017

  Od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik składek będzie opłacał składki na indywidualny rachunek składkowy, bez podziału na wpłaty na poszczególne fundusze. Na mocy nowelizacji ustawy systemowej, która wprowadza to ułatwienie dla płatników, zostały przewidziane także nowe uprawnienia ZUS. W przypadku płatników zatrudniających pracowników, zleceniobiorców i osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne na rzecz własnych pracodawców, ZUS będzie miał prawo wskazać, którego z podmiotów zatrudniających należy uznać za płatnika składek, a który nim nie jest.

 • Jak uzyskać informację na temat utrwalonej praktyki interpretacyjnej ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.05.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. ZUS ma obowiązek stosować się nie tylko do wydanych interpretacji indywidualnych, które są dla niego wiążące, ale również uwzględniać tzw. jednolitą praktykę interpretacyjną. Płatnicy składek nie mogą zostać obciążeni składkami ani dodatkowymi sankcjami za nieopłacenie składek w zakresie, w jakim zastosowali się do wytycznych organu prezentowanych w interpretacjach indywidualnych.

 • Kiedy rolnik prowadzący działalność gospodarczą zostanie wyłączony z ubezpieczeń w KRUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  Rolnik-przedsiębiorca utraci prawo do podlegania ubezpieczeniu w systemie rolniczym, jeżeli z tytułu działalności nie złoży w ustawowym terminie zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych w 2016 r. Wyłączenie z ubezpieczeń w KRUS nastąpi także wówczas, gdy kwota podatku przekroczy górną granicę, która za 2016 r. wynosi 3258 zł. Termin na złożenie zaświadczenia/oświadczenia mija 31 maja 2017 r.

 • Nagroda jubileuszowa w podstawie wymiaru składek – 10 najczęstszych pytań płatników składek

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Nagrody jubileuszowe wypłacane w związku ze stażem pracy są wyłączone z podstawy wymiaru składek, pod warunkiem że zasady ich przyznawania, określone w regulacjach płacowych, przewidują prawo do nabycia tych gratyfikacji nie częściej niż raz na 5 lat. W niektórych sytuacjach ze zwolnienia mogą skorzystać także płatnicy, którzy wypłacają jubileuszówkę swoim zatrudnionym w okresie krótszym niż 5-letni od daty nabycia poprzedniej nagrody.

 • Obniżenie wieku emerytalnego dla pracowników sfery budżetowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Nauczyciele, podobnie jak pozostałe grupy zawodowe, od 1 października 2017 r. będą mogli przechodzić na emeryturę po ukończeniu wieku emerytalnego obniżonego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Do końca sierpnia 2018 r. mają wybór między ubieganiem się o emeryturą powszechną oraz wcześniejszą emeryturą z Karty Nauczyciela. Obniżenie wieku obejmie również sędziów i prokuratorów, którzy będą musieli zakończyć karierę zawodową po osiągnięciu 65 lat.

 • Uchylenie lub zmiana decyzji o przyznaniu emerytury lub renty

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2017

  Ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, w których prawomocna decyzja o przyznaniu emerytury lub renty może zostać uchylona lub zmieniona. Dotychczas było to możliwe w przypadku gdy zostały przedstawione nowe dowody lub ujawnione nowe okoliczności, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość. Po zmianach, w

 • Na jakich zasadach przedsiębiorcze matki mogą podejmować zatrudnienie w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.04.2017

  Kobiety, które urodziły dziecko, a także przedsiębiorcy-ojcowie, którzy sprawują opiekę nad małym dzieckiem, mogą pozostać aktywni zawodowo, nie tracąc z tego tytułu przysługującego im zasiłku macierzyńskiego. W razie łączenia sprawowania opieki nad dzieckiem z działalnością zarobkową trzeba zwrócić szczególną uwagę na zbiegi tytułów do ubezpieczeń, które mogą powstać w tym czasie. Obowiązek składkowy będzie bowiem kształtował się bardzo różnie – w zależności od tego, w jakiej formie jest podejmowane dodatkowe zatrudnienie w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem.

 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku dla nowego pracownika

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.04.2017

  Nowo zatrudniony pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia chorobowego po upływie 30 dni ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to , że w razie zachorowania przed upływem pierwszego miesiąca zatrudnienia, jeśli pracownik nie ma ciągłości ubezpieczenia chorobowego lub co najmniej 10-letniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, nie otrzyma świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 • Jak postąpić, gdy zasiłek został wypłacony w zawyżonej wysokości

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.04.2017

  PROBLEM Ostatnio w naszej firmie była kontrola z ZUS. Po kontroli okazało się, że nasze poprzednie biuro rachunkowe źle ustaliło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego dla jednej z pracownic. Z ustaleń pokontrolnych wynika, że stawka za dzień w wysokości 100% powinna wynosić 54 zł, a

 • Nowe zasady zgłaszania przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS od 19 maja 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.04.2017

  Od 19 maja 2017 r. obowiązują nowe zasady zgłaszania działalności gospodarczej do ZUS. Dotyczą one osób, które z tytułu działalności opłacają składki wyłącznie za siebie (nie zatrudniają innych osób), oraz członków ich rodzin. Osoby te już na etapie wpisu do CEIDG mogą zgłosić się do ubezpieczeń ZUS. Możliwe jest również zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych członków rodziny.