do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Bony na posiłki profilaktyczne – w prawie pracy, podatkach i ewidencji księgowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2019

  Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Od 9 lipca 2019 r. pracodawca, który nie ma możliwości wydania takiego posiłku, może przekazać pracownikom m.in. bony, talony, kupony lub inne dowody uprawniające do otrzymania posiłku albo produktów niezbędnych do jego przygotowania.

 • Nowe zasady nabywania przez funkcjonariuszy uprawnień emerytalnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2019

 • Jak ZUS kontroluje przedsiębiorcę przebywającego na zwolnieniu lekarskim

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2019

  Przedsiębiorca podlegający ubezpieczeniu chorobowemu może korzystać ze świadczeń z tytułu niezdolności do wykonywania pracy. Tak jak w przypadku innych ubezpieczonych (pracowników czy zleceniobiorców objętych tym ubezpieczeniem i otrzymujących zasiłki chorobowe) przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim z prawem do świadczeń chorobowych podlega kontroli w zakresie prawidłowości jego wykorzystania. Jeżeli w tym czasie wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, traci prawo do zasiłku za cały okres tego zwolnienia.

 • Przekroczenie limitów składkowo-podatkowych w 2019 r. – rozliczenie przychodów pracownika

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2019

  Uzyskany przez pracownika przychód w danym roku kalendarzowym podlega limitom składowym i podatkowym. Po ich przekroczeniu inaczej należy rozliczać wynagrodzenie. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się w roku kalendarzowym tylko do czasu osiągnięcia limitu w wysokości 142 950 zł. Natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych, który jest progresywny powinien być naliczany według wyższej stawki dopiero po przekroczeniu określonego progu dochodu w roku kalendarzowym. W tym przypadku wyższy podatek należy liczyć od następnego miesiąca po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia.

 • Zaświadczenie A1 – jak skutecznie uzyskać je w ZUS i stosować w innych krajach Unii Europejskiej

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2019

  Osoba mająca zaświadczenie A1 pozostaje ubezpieczona w państwie, w którym zostało ono wydane, niezależnie od tego, gdzie w danym momencie wykonuje pracę. Dla polskiego pracodawcy takiej osoby, który uzyskał A1, łączy się to ze znaczącym obniżeniem kosztów pracy, w stosunku do kosztów, które byłyby ponoszone w państwie przyjmującym delegowanego pracownika.

 • Ujednolicenie zasad dotyczących nadzoru i zarządzania oraz organizacji instytucji pracowniczych programów emerytalnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.08.2019

 • Nowe formy kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.08.2019

 • Jak wykazać wpłatę na PPK w raporcie rozliczeniowym ZUS RCA

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.08.2019

  Od 1 lipca 2019 r. podmioty zatrudniające minimum 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 r.) zostały objęte obowiązkiem utworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Obowiązek dokonywania wpłat do PPK dotyczy zarówno uczestnika PPK, jak i podmiotu, który go zatrudnia. Ten ostatni wpłatę na PPK, sfinansowaną z własnych środków, będzie zobowiązany wykazywać w imiennych raportach miesięcznych ZUS RCA.

 • Korekta dokumentacji ZUS i jej wpływ na rozliczenia płacowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.08.2019

  Płatnik składek ma obowiązek dokonywać korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS zawsze, gdy zostaną stwierdzone nieprawidłowości - czy to w wyniku samokontroli, czy przez ZUS. Konsekwencje ewentualnych nieprawidłowości w zgłoszeniu do ubezpieczeń czy rozliczeniu składek mogą być poważne. Błędy w dokumentacji mogą skutkować m.in. koniecznością dopłaty składek, wypłatą nienależnych świadczeń chorobowych czy zaniżeniem przyszłej emerytury lub renty osoby ubezpieczonej.

 • Jak ustalać prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego i ich wysokość dla pracowników samorządowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.08.2019

  Zasady ustalania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość i podstawy wymiaru dla pracowników samorządowych określają ogólne przepisy w tym zakresie, czyli ustawa zasiłkowa. Na wysokość zasiłków przysługujących pracownikom samorządowym mają wpływ także różnego rodzaju dodatki, nagrody i premie, których zasady przyznawania i wypłaty są uregulowane dla tej grupy zawodowej odrębnymi przepisami, np. w rozporządzeniu, ale też w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy albo umowie o pracę.

 • Ustalanie okresu zasiłkowego – 5 najczęściej popełnianych błędów

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.08.2019

  Zasiłek chorobowy przysługuje przez czas trwania niezdolności do pracy, co do zasady, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Do tego okresu należy wliczać, pod ustawowymi warunkami, czas, za który przysługują świadczenia chorobowe - wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy, natomiast pominąć inne okresy niewykonywania pracy. We wskazanym limicie nie należy uwzględniać okresu, który został zakwestionowany przez lekarza orzecznika ZUS i za który nie przysługuje wynagrodzenie ani zasiłek z FUS, jak i niezdolności do pracy przypadającej na okres urlopu bezpłatnego czy wychowawczego.

 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe a składka na ubezpieczenie chorobowe – wyrok TK

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.08.2019

 • Kiedy zaległość składkowa ulega przedawnieniu

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.08.2019

  Okres przedawnienia zaległości składkowych zasadniczo wynosi 5 lat. Jednak to, w jakiej dacie ostatecznie przedawnią się składki na ubezpieczenia społeczne, często trudno jednoznacznie określić. Przepisy przewidują bowiem liczne sytuacje, w których termin przedawnienia ulegnie wydłużeniu, a nawet będzie liczony od początku.

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników w praktyce

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.07.2019

  Pracownik może podnosić kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. W tym zakresie podmiot zatrudniający podejmuje swobodną decyzję i nie jest związany wnioskiem pracownika. Jeżeli jednak pracodawca skieruje pracownika na naukę lub wyrazi zgodę na dokształcanie podjęte z inicjatywy zatrudnionego, powinien zagwarantować mu możliwość skorzystania z dodatkowych uprawnień urlopowych i zwolnić z całości lub części dnia pracy.

 • Czy pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie z PFRON składki na SFWON i wpłaty na PPK

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.07.2019

  Zarówno składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON), jak i wpłata na pracownicze programy kapitałowe (PPK), opłacane przez pracodawcę, nie stanowią kosztów płacy, o dofinansowanie których może się on ubiegać z PFRON. Składka na SFWON wyodrębniona od 1 stycznia 2019 r. z Funduszu Pracy nie zalicza się bowiem do tych kosztów. Natomiast wpłata na PPK nie jest obowiązkowym kosztem ponoszonym przez pracodawcę, a tylko takie mogą podlegać dofinansowaniu przez Fundusz. Stanowisko w tym zakresie potwierdził resort pracy i PFRON.

 • Jak ustalić prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego i jego wysokość

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.07.2019

  Prawo do urlopu ojcowskiego i zasiłku macierzyńskiego za ten urlop przysługuje co do zasady ubezpieczonemu będącemu pracownikiem. Osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu, np. umowy zlecenia lub pozarolniczej działalności gospodarczej, mają prawo wyłącznie do zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu ojcowskiego. Świadczenie to przysługuje wszystkim wskazanym ubezpieczonym bez okresu wyczekiwania i w tym samym 2-tygodniowym wymiarze.

 • Wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2019

 • Zakres informacji, jakie są niezbędne do ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2019

 • Brak możliwości uzyskania przez niepracującego opiekuna osoby niepełnosprawnej-rencistę świadczenia pielęgnacyjnego – niezgodny z konstytucją

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2019

 • Pracownicze plany kapitałowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2019

  Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, dalej zwana ustawą o PPK.

 • Jak wypełnić formularz ZUS RIA

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2019

  Raport informacyjny ZUS RIA jest dokumentem, którego złożenie umożliwia skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 lat do 10 lat. Jest on składany za osobę zatrudnioną, która została u danego płatnika po raz pierwszy zgłoszona do ubezpieczeń w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r.

 • Nowy wzór deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w PPK

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.07.2019

  Od 29 czerwca 2019 r. obowiązuje wzór deklaracji, na podstawie której zatrudnione osoby mogą zrezygnować z oszczędzania w PPK. Rezygnacja z PPK jest dopuszczalna zarówno przed przekazaniem pierwszych wpłat do systemu, jak i w późniejszym terminie. Podmiot zatrudniający nie będzie przekazywał środków do PPK począwszy od miesiąca, w którym uczestnik złoży rezygnację z dalszych wpłat.

 • Zmiany w systemie PPK - zniesienie limitu 30-krotności średniej pensji

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.06.2019

  Od 25 czerwca 2019 r. w przepisach dotyczących PPK zaszły istotne zmiany. Polegają one przede wszystkim na zniesieniu limitu 30-krotności przy obliczaniu wpłat do PPK oraz rozszerzeniu definicji osoby zatrudnionej. Po zmianie do katalogu osób zatrudnionych wliczanych na potrzeby PPK dodano osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego - mające jednocześnie status pracownika, zleceniobiorcy, chałupnika albo członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych.

 • Od 1 lipca 2019 r. duże firmy jako pierwsze mają obowiązek utworzenia PPK

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2019

  Pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób jako pierwsi muszą obowiązkowo utworzyć w firmach pracownicze plany kapitałowe. PPK to nowa forma długoterminowego i dobrowolnego systemu oszczędzania na przyszłą emeryturę. Pracownicy i pozostałe osoby zatrudnione (np. członkowie rad nadzorczych, zleceniobiorcy) będą zapisywani do PPK z automatu, chyba że wcześniej złożą deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Mogą oni także zrezygnować z dokonywania wpłat do programu w każdej chwili.

 • Zmiana na potrzeby PPK definicji osób zatrudnionych i zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat do programu

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2019

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK