do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe dla branży turystycznej w Tarczy antykryzysowej 5.0

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.10.2020

  W wyniku uchwalenia kolejnej nowelizacji ustawy COVID-19 przedsiębiorcy z branży turystycznej uzyskali prawo do skorzystania z kolejnego okresu zwolnienia ze składek ZUS. Nowa ustawa, określana także jako Tarcza antykryzysowa 5.0 lub Tarcza branżowa, daje prawo do ubiegania się o świadczenie postojowe przedsiębiorcom z branży turystycznej, którzy na mocy poprzednich przepisów nie mogli pobierać tego świadczenia. Z kolei dodatkowe świadczenie postojowe będzie można otrzymać w przypadku udokumentowanego spadku obrotów - o co najmniej 75% w stosunku do roku poprzedniego.

 • Jak zatrudnić absolwenta, aby oszczędzić na składkach ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.10.2020

  Firmy, które chcą przyuczyć do pracy osobę będącą absolwentem szkoły lub studiów, nie muszą decydować się od razu na zawarcie z nią umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę. Jeśli charakter zatrudnienia zakłada, że osoba zatrudniana będzie raczej zdobywać pierwsze doświadczenie zawodowe, z korzyścią dla siebie, to można wybrać zdecydowanie tańsze formy zatrudnienia. Propozycją skierowaną wprost do podmiotów zatrudniających absolwentów są umowy o praktyki absolwenckie. Młodą osobę można także zatrudnić na stażu. W przypadku osób bezrobotnych w wieku nieprzekraczającym 30 lat i skierowanych przez PUP staż taki może trwać nawet 12 miesięcy.

 • Jakim ubezpieczeniom podlega jedyny wspólnik sp. z o.o.

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.10.2020

  Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. jest traktowany dla celów ubezpieczeń jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Bycie jedynym wspólnikiem takiej spółki nie wyklucza zawarcia z taką osobą umowy zlecenia, a także (po spełnieniu określonych warunków) umowy o pracę. W tym przypadku należy ustalić, z którego tytułu powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych.

 • Pracownicy, którym obniżono etat z powodu COVID-19 w okresie wcześniej pobieranego zasiłku, otrzymają jego wyrównanie

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2020

  Jeżeli w okresie wcześniej pobieranego zasiłku np. chorobowego pracownikowi obniżono wymiar czasu pracy z powodu COVID-19 oraz między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo była ona krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, ma on prawo do wyrównania zasiłku. Przed zmianą przepisów w takich przypadkach pracownicy otrzymywali zasiłki ustalone od nowego wymiaru czasu pracy, czyli od niższego wynagrodzenia. Zmiany w tym zakresie wprowadziła nowelizacja ustawy o COVID-19, która weszła w życie 9 października 2020 r.

 • Prawo emeryta i rencisty do świadczeń chorobowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2020

  Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek z ubezpieczenia społecznego przysługują ubezpieczonym objętym ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Do tej grupy ubezpieczonych zaliczane są również osoby posiadające uprawnienia emerytalne lub rentowe. Osobom tym nie przysługują jednak świadczenia chorobowe m.in. po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego. Emeryt lub rencista nie otrzyma też świadczenia rehabilitacyjnego, nawet jeżeli rokuje odzyskanie zdolności do pracy.

 • 20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2020

  Pracownicze plany kapitałowe (dalej również jako PPK) funkcjonują od 2019 r. Podmioty zatrudniające wchodzą w obowiązek ich tworzenia etapami. Większość z nich już wdrożyła PPK lub właśnie to robi. W trakcie tego procesu pojawia się wiele wątpliwości. Chodzi przede wszystkim o zasady samego wdrożenia PPK, stosowania ustawowych terminów, ustalania uprawnionych do oszczędzania w PPK czy też naliczania wpłat do PPK. Podmioty zatrudniające są obciążone również dodatkowymi obowiązkami polegającymi na wymianie informacji pomiędzy nimi a wybraną instytucją finansową.

 • Dłuższy termin na składanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2020

  Nowelizacja ustawy o COVID-19 przedłużyła termin składania wniosków o przyznanie i wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Wnioski można składać najpóźniej do 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19.

 • Jak obliczać minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. i świadczenia od niego zależne

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2020

  Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2021 r. wyniesie 2800 zł. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrosną także niektóre świadczenia dla pracowników. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców wyniesie 18,30 zł.

 • Przedsiębiorcy skorzystają ze zwolnienia z ZUS, mimo że opłacili składki

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Płatnicy składek, którzy złożyli w ZUS wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r., ale opłacili składki za te miesiące, nie utracą prawa do zwolnienia. ZUS ma ponownie, z urzędu, rozpatrzyć ich wnioski. Jeżeli składki zostały nadpłacone, ZUS zawiadomi o tym płatnika, który będzie mógł je zaliczyć na poczet składek należnych za kolejne miesiące albo zawnioskować do ZUS o ich zwrot.

 • Podatek od „małpek” i cukru – nowe opłaty od 1 stycznia 2021 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Od 1 stycznia 2021 r. od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz słodzonych napojów będą pobierane dodatkowe opłaty (tzw. podatek cukrowy). Jak twierdzi rząd, nowa opłata jest fiskalnym narzędziem walki z nadwagą i otyłością. Sam sposób wprowadzenia nowych opłat budzi wiele wątpliwości prawnych, o których na końcu opracowania. W artykule przedstawiamy, jaki jest zakres opłat, sposób ich pobierania i kogo one dotyczą.

 • Kolejne ulgi ZUS dla branży turystycznej i rozrywkowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  14 sierpnia 2020 r. Sejm uchwalił nowe przepisy wprowadzające dodatkowe wsparcie dla podmiotów z branży turystycznej i rozrywkowej. Przewidują one przede wszystkim zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS należnych za okres od czerwca do sierpnia 2020 r. oraz świadczenie postojowe dla firm prowadzących działalność oznaczoną określonymi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

 • Pracę zdalną będzie można wykonywać także po odwołaniu stanu epidemii

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.10.2020

  Od 5 września 2020 r. obowiązują przepisy umożliwiające pracę zdalną w okresie 3 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

 • Przedsiębiorcy skorzystają ze zwolnienia z ZUS, mimo że opłacili składki

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.10.2020

  Płatnicy składek, którzy złożyli w ZUS wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r., ale opłacili składki za te miesiące, nie utracą prawa do zwolnienia. ZUS ma ponownie, z urzędu rozpatrzyć ich wnioski. Jeżeli składki zostały nadpłacone, ZUS zawiadomi o tym płatnika, który będzie mógł je zaliczyć na poczet składek należnych za kolejne miesiące, albo zawnioskować do ZUS o ich zwrot.

 • O jakich obowiązkach musi pamiętać płatnik w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i akademickiego

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2020

  W związku z rozpoczęciem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach składek spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający osoby rozpoczynające kształcenie muszą ustalić, czy i od jakiej daty powinni wyrejestrować tych zleceniobiorców z ZUS. Z kolei płatnicy składek za uprawnionych członków rodzin kształcących się muszą pamiętać o obowiązku zgłoszenia dodatkowych osób (najczęściej dzieci osób ubezpieczonych) do ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Kontrola zwolnień lekarskich przez pracodawcę niebędącego płatnikiem zasiłków

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2020

  Kontrolę zwolnień lekarskich, za które przysługują zasiłki finansowane z FUS, mogą przeprowadzać podmioty wypłacające zasiłki. Jeżeli zasiłki wypłaca ZUS, wówczas pracodawca może wystąpić do tego organu o zweryfikowanie prawidłowości wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego zgodnie z jego celem. Jednak pracodawca niebędący płatnikiem zasiłków może przeprowadzić kontrolę zwolnienia lekarskiego, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe.

 • PPK dla podmiotów zatrudniających – odpowiedzi na 12 pytań z praktyki

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2020

  Od 1 lipca 2020 r. do systemu PPK została włączona kolejna grupa podmiotów zatrudniających - firmy, które na 31 grudnia 2019 r. zatrudniały od 20 do 49 osób. Z kolei na mocy ustawy o COVID-19 przedłużono termin na zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK dla podmiotów z poprzedniego etapu tworzenia PPK, czyli podmiotów 50+. Zarówno podmioty 20+, jak i podmioty 50+ muszą zawrzeć stosowne umowy PPK do 27 października i 10 listopada 2020 r. Liczba podmiotów, które mają obowiązek utworzyć PPK, jest coraz większa. Coraz liczniej pojawiają się także pytania z zakresu praktycznego stosowania rozliczeń w ramach systemu PPK.

 • Kiedy osoba prowadząca działalność gospodarczą nie opłaca składki zdrowotnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2020

  Osoby prowadzące działalność pozarolniczą są zobowiązane do comiesięcznego opłacania m.in. składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. W 2020 r. jest to koszt co najmniej 362,34 zł. W niektórych okolicznościach przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej. Możliwość ta dotyczy jednak głównie osób osiągających najniższe dochody i najniższe świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia – jak przetrwać w kryzysie

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.08.2020

  Działania skoncentrowane na obniżeniu wydatków związanych z powierzeniem pracy są uznawane za optymalizację kosztów zatrudnienia. Ma to szczególne znaczenie w czasie kryzysu, kiedy podmioty zatrudniające poszukują rozwiązań, które pozwolą im przetrwać w trudniejszej biznesowo rzeczywistości. Towarzyszy temu przede wszystkim wybór najkorzystniejszej formy współpracy lub jej zmiana, ale też możliwość czasowego ograniczenia uprawnień osób już zatrudnionych (m.in. przez zawieszenie przepisów wewnątrzzakładowych) czy korzystania z pracowników obcych (najczęściej w ramach pracy tymczasowej lub outsourcingu).

 • Ustalanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego i jego wysokości

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.08.2020

  Pracodawca ma obowiązek sporządzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej świadczenia rehabilitacyjnego oraz, na prośbę pracownika, do przekazania wniosku o to świadczenie do ZUS. Kompletną dokumentację należy złożyć do ZUS co najmniej na 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłkowego.

 • Kiedy odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi na podstawie ugody sądowej podlega oskładkowaniu

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.08.2020

  Firmy często wypłacają byłym pracownikom jakieś świadczenia, zwykle po pewnym czasie od rozstania, szczególnie gdy pracownik występuje przeciwko pracodawcy do sądu. W tej sytuacji istotne jest, jaki charakter ma żądanie pracownika. Czy wynika bezpośrednio z umowy o pracę albo czy jest ściśle związane np. z rozwiązaniem umowy o pracę. Jeśli pracownik domaga się faktycznie wypłaty zaległego wynagrodzenia za pracę, wówczas kwota ta będzie oskładkowana. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że w ugodzie świadczenie to zostało nazwane odszkodowaniem.

 • Jak obliczyć proporcjonalną podstawę wymiaru składek w przypadku choroby przedsiębiorcy

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.08.2020

  W przypadku niezdolności do pracy trwającej część miesiąca, osoba prowadząca działalność, spełniająca warunki do przyznania zasiłku chorobowego, może opłacić za ten miesiąc składki na ubezpieczenia społeczne od zmniejszonej proporcjonalnie najniższej podstawy wymiaru składek. Jeżeli jednak przedsiębiorca zadeklaruje wyższą niż najniższa podstawę oskładkowania, wówczas proporcjonalnemu zmniejszeniu podlega tylko część w wysokości najniższej podstawy, natomiast od różnicy należy opłacić składki za pełny miesiąc.

 • Możliwość ponownego ustalenia wysokości emerytur dla rocznika 1953

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2020

 • Bon turystyczny – komu przysługuje i na jakich zasadach

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2020

  Od 18 lipca 2020 r. osoby uprawnione do świadczenia 500+ lub dodatków w wysokości tego świadczenia na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mają prawo do bonu turystycznego na dziecko w wysokości 500 zł. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, wartość bonu wynosi 1000 zł.

 • Obniżenie wymiaru czasu pracy z ustawy o COVID-19 a wysokość zasiłku macierzyńskiego

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2020

  W razie zmiany wymiaru czasu pracy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. Warunkiem ustalenia nowej podstawy jest, aby zmiana etatu nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w okresie maksymalnie 12 miesięcy poprzedzających tę niezdolność. Zasada ta dotyczy również m.in. zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego.

 • Ustalanie prawa i wysokości zasiłku macierzyńskiego

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2020

  Prawo do zasiłku macierzyńskiego jest uzależnione od posiadania tytułu do ubezpieczenia chorobowego (m.in. zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub cywilnoprawnego). Nie ma znaczenia rodzaj tego ubezpieczenia (obowiązkowe lub dobrowolne). Nie jest też wymagany okres wyczekiwania na zasiłek macierzyński. Wystarczające jest samo podleganie ubezpieczeniu chorobowemu w dniu urodzenia dziecka lub jego przyjęcia na wychowanie.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK