do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2020

 • Nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych i kodów dla przedsiębiorców zgłaszających się do małego ZUS „plus”

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2020

 • Zmiany w ZUS RCA, ZUS DRA i Informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2020

 • Zmiany w dokumentach rozliczeniowych ZUS i kodach tytułów do ubezpieczeń

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2020

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność na mniejszą skalę, korzystający z ulgi „mały ZUS plus”, mają obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej lub w imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie, formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Dostosowano zatem druki ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II do aktualnych przepisów. Po raz pierwszy przedsiębiorcy złożą nowe dokumenty rozliczeniowe do 10 marca 2020 r. (za luty br.).

 • Do 31 marca 2020 r. pracodawcy mają czas na zgłoszenie danych o „pracy szczególnej” na ZUS ZSWA

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2020

  Pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub wykonujących pracę w szczególnym charakterze mają obowiązek przekazania do ZUS do 31 marca danego roku wypełnionego formularza ZUS ZSWA za rok poprzedni. Dokument ten powinien zawierać informacje o pracownikach, za których płatnik był zobowiązany opłacać składkę na FEP w ubiegłym roku. Termin na złożenie tego dokumentu za 2019 r. mija 31 marca 2020 r.

 • Nowe formularze ZUS – ważne zmiany od 1 lutego i 1 czerwca 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2020

  Od 1 lutego 2020 r. modyfikacji uległy formularze ZUS, z których korzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające składki w ramach tzw. małego ZUS „plus”. Ponadto od 1 czerwca 2020 r. będzie możliwe wykazanie w odrębnym polu raportu ZUS RCA kwoty wpłaty do PPK sfinansowanej ze środków płatnika składek. To najważniejsze zmiany, które wprowadzają dwa nowe rozporządzenia zmieniające dotychczasowe rozporządzenie o wzorach druków ZUS.

 • Obowiązki podmiotu zatrudniającego nową osobę wynikające z prowadzenia PPK

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2020

  Pracodawca zatrudniający nową osobę musi obecnie pamiętać nie tylko o wypełnieniu obowiązków m.in. z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych czy podatków. Nowe obowiązki zostały na niego nałożone także ze względu na wprowadzony system oszczędzania w ramach pracowniczych planów kapitałowych. System PPK ma charakter powszechny, dlatego pracodawca musi zweryfikować, czy zatrudniana przez niego osoba nie powinna zostać włączona do PPK. Jeżeli nowy pracownik przystępuje do PPK, konieczne mogą być także działania zmierzające do przeniesienia środków zgromadzonych w poprzednim PPK do nowego planu, prowadzonego przez nowego pracodawcę.

 • Ustalanie prawa i podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla nowo zatrudnionych pracowników

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2020

  Nowo zatrudniony pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że w razie niezdolności do pracy, która powstanie przed upływem tego okresu, taki pracownik nie otrzyma świadczenia gwarancyjnego z ubezpieczenia społecznego.

 • Do 31 marca 2020 r. pracodawcy mają termin na złożenie zgłoszenia ZUS ZSWA za 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2020

  Płatnicy zatrudniający pracowników przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mają obowiązek sporządzić i przesłać do ZUS formularz ZUS ZSWA za 2019 r. Termin na złożenie tego dokumentu upływa 31 marca 2020 r.

 • Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.01.2020

  Zbliża się coroczna waloryzacja rent i emerytur. Utrzymany został obowiązujący także przy poprzedniej waloryzacji świadczeń, procentowo-kwotowy model ustalania wysokości podwyżki, która zasadniczo nie może wynosić mniej niż 70 zł. Ponadto w kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie, potocznie określane jako 13-ta emerytura. Od 2020 r. będzie ono wypłacane corocznie. Od 1 marca 2020 r. podwyższeniu ulegnie próg dochodowy, na podstawie którego ustala się uprawnienie do świadczenia 500+ dla osób niepełnosprawnych.

 • Roczna informacja dla ubezpieczonego (ZUS IMIR) - instrukcja wypełnienia

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.01.2020

  Zbliża się termin przekazania ubezpieczonym rocznej informacji. Obowiązek ten muszą wypełnić płatnicy składek - m.in. pracodawcy i zleceniodawcy - w odniesieniu do osób, za które w 2019 r. rozliczali składki na ubezpieczenia społeczne. Termin przekazania osobom zatrudnionym informacji rocznej za ubezpieczonego upływa 28 lutego 2020 r. Datę tę potwierdził ZUS.

 • Jak wypełnić formularz zaświadczenia o przychodzie emeryta i rencisty za 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.01.2020

  Zaświadczenie o wysokości przychodu wypłaconego w 2019 r. zatrudnionym emerytom i rencistom należy złożyć do ZUS najpóźniej do 2 marca 2020 r. W przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, przychód uzyskany z tytułu zatrudnienia może wpłynąć na zawieszenie lub zmniejszenie otrzymywanego z ZUS świadczenia.

 • Od 1 lutego 2020 r. zmieniają się zasady korzystania z małego ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.01.2020

  18 grudnia 2019 r. Senat przyjął ustawę wprowadzającą nowe zasady korzystania z małego ZUS. Prawo do skorzystania z tej ulgi będą mieli przedsiębiorcy, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie był wyższy niż 120 tys. zł (o ile działalność prowadzona była przez cały rok). Zmiany mają obowiązywać od 1 lutego 2020 r.

 • Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2020

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.01.2020

  Z początkiem 2020 r. weszło w życie kilka ważnych zmian dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nie wszystkie z nich są korzystne dla pracodawców. Niektóre nakładają na zatrudniających dodatkowe obowiązki. Tak będzie w przypadku firm, które będą wdrażać w 2020 r. program pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

 • Rozszerzenie zakresu stosowania rozwiązań w zakresie małego ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2020

 • Nowy zakres świadczeń finansowanych z Funduszu Solidarnościowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2020

 • „Informacja roczna dla ubezpieczonego” jak ją przygotować w programie Płatnik

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2020

  Do 28 lutego 2020 r. płatnicy składek mają obowiązek sporządzenia i przekazania pracownikom i zleceniobiorcom „Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej” obejmującej m.in. przychody i okresy absencji z poprzedniego roku w podziale na miesiące. Informacja roczna może być przygotowana zarówno w programie kadrowo-płacowym, jak i w programie Płatnik czy w aplikacji ePłatnik na platformie PUE ZUS. Ważne, aby dane, które się w niej znajdą, odzwierciedlały dane przekazane do ZUS.

 • Mały ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.01.2020

 • Przychód z wpłat PPK należy rozliczyć w miesiącu ich dokonania na rachunek PPK- stanowisko PFR

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.01.2020

  Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę stanowią dla pracowników przychód w miesiącu przekazania tych wpłat na rachunek PPK. Takie stanowisko prezentuje Polski Fundusz Rozwoju w poradniku „PPK w praktyce: Podatki” z 13 grudnia 2019 r.

 • 2 marca 2020 r. upływa termin na złożenie zaświadczenia o przychodach pracujących emerytów i rencistów

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.01.2020

  Płatnicy składek (pracodawcy i zleceniodawcy) zatrudniający emerytów i rencistów mają obowiązek powiadomienia ZUS o wysokości osiąganych przez nich przychodów za rok ubiegły. Ten sam obowiązek spoczywa na świadczeniobiorcach. Nie ma znaczenia, czy zaświadczenie zostanie przekazane przez pracodawcę (zleceniodawcę) czy przez pracującą osobę pobierającą jednocześnie świadczenie emerytalne lub rentowe. Ważne, aby dokument z wykazanym przychodem za 2019 r. został sporządzony i przekazany do ZUS najpóźniej 2 marca 2020 r.

 • Mały ZUS "plus" – zmiana od 1 lutego 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.01.2020

  Od 1 lutego 2020 r. dla części osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych ustawodawca przewidział możliwość opłacania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawa wymiaru składek jest ustalana na podstawie dochodu osiągniętego w poprzednim roku. Podstawowym warunkiem skorzystania z tej preferencji - określanej jako mały ZUS „plus” - jest uzyskanie przez przedsiębiorcę przychodu za rok ubiegły na poziomie nieprzekraczającym 120 000 zł.

 • Pracodawca musi zwrócić ZUS nienależnie pobrany przez pracownika zasiłek chorobowy

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.01.2020

  Zasiłek chorobowy lub macierzyński wypłacony na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów podlega zwrotowi. Do niedawna ze zwrotem tak wypłaconego świadczenia musieli się liczyć przede wszystkim ubezpieczeni, czyli osoby odnoszące bezpośrednie korzyści. W przełomowej uchwale z 11 grudnia 2019 r. (III UZP 7/19) Sąd Najwyższy dopuścił jednak możliwość wybrania przez organ rentowy płatnika składek jako podmiotu zobowiązanego do zwrotu świadczenia pobranego nienależnie przez świadczeniobiorcę, np. pracownika.

 • Kiedy płatnik składek stanie się płatnikiem zasiłków w 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.12.2019

  Ustalenie płatnika zasiłków na pełny rok kalendarzowy jest uzależnione od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego (obowiązkowego lub dobrowolnego) na 30 listopada poprzedniego roku. Oznacza to, że płatnik składek zatrudniający 30 listopada 2019 r. powyżej 20 osób zgłoszonych do tego ubezpieczenia zostanie zobowiązany do ustalania wysokości i wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych w 2020 r. Mniejsza liczba osób ubezpieczonych (20 lub mniej) na ten dzień spowoduje, że w kolejnym roku kalendarzowym zasiłki będzie wypłacał ZUS.

 • Do 31 stycznia 2020 r. płatnicy składek mają obowiązek złożenia ZUS IWA za 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.12.2019

  Płatnicy składek, którzy w 2019 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób w poprzednim roku kalendarzowym, muszą złożyć do ZUS informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA. Składa się ją w formie papierowej albo elektronicznej. Wybór formy jest uzależniony od tego, w jaki sposób płatnik składek przekazuje do ZUS inne dokumenty ubezpieczeniowe. Termin na złożenie tej informacji za 2019 r. upływa 31 stycznia 2020 r.

 • ZMIANY 2020! Od 1 lutego 2020 r. zmieniają się zasady korzystania z małego ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.12.2019

  18 grudnia 2019 r. Senat przyjął ustawę wprowadzającą nowe zasady korzystania z „małego ZUS-u”. Prawo do skorzystania z tej ulgi będą mieli przedsiębiorcy których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie będzie wyższy niż 120 tys. zł (o ile działalność prowadzona była przez cały rok). Zmiany mają obowiązywać od 1 lutego 2020 r.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK