do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Optymalizacja produkcji a czynniki ograniczające

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2020

  Każda jednostka gospodarcza działa w warunkach ograniczonego dostępu do różnych zasobów służących do zapewnienia produkcji. Do zasobów, które mogą podlegać ograniczeniu, należą m.in.:

 • Ceny transferowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2020

  Ceny transferowe (inaczej ceny wewnętrzne) są to ceny ustalane w celu wyceny produktów wymienianych pomiędzy ośrodkami odpowiedzialności zdecentralizowanej organizacji gospodarczej.

 • Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2020

  Jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających m.in. z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Zobowiązania te wykazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.

 • Objaśnienia podatkowe w sprawie mechanizmu podzielonej płatności

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2020

  1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa wprowadzająca). Wdraża ona obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności przy dokonywaniu płatności za nabyte towary i usługi.

 • Koszty bilansowe a koszty podatkowe – wybrane zagadnienia

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2020

  Na potrzeby bilansowe koszty generalnie przypisywane są, zgodnie z zasadą memoriału, do okresu, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty.

 • Jak pod względem rachunkowym traktować wydatki na polisę dołączoną do kredytu na sfinansowanie zakupu środka trwałego?

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2020

  Umowa z bankiem dotycząca kredytu na zakup środka trwałego przewiduje, że należność ta zostanie ubezpieczona. Jak pod względem rachunkowym traktować wydatki na opłacenie takiej polisy?

 • Czy wydatek na rejestrację auta będącego środkiem trwałym kwalifikuje się bezpośrednio w koszty działania firmy?

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2020

  W jaki sposób kwalifikować wydatek związany z opłatą rejestracyjną auta uznanego przez firmę za środek trwały? Czy można go zaliczyć bezpośrednio w koszty?

 • Czy wypłaty dla zleceniobiorców należy księgować dopiero wtedy, gdy zostaną wypłacone?

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2020

  W jakim terminie należy wykazywać w księgach rachunkowych wypłaty dla zleceniobiorców? Czy nie powinno to nastąpić w momencie zapłaty ich wynagrodzenia?

 • Nowa matryca stawek VAT – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2020

  Nowa matryca stawek VAT polega na wprowadzeniu odmiennego niż dotąd sposobu klasyfikacji towarów i usług - na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla podatników VAT najważniejsze jest to, że wprowadzenie matrycy stawek VAT zostało połączone z możliwością wnioskowania o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS).

 • Pobór podatku u źródła w 2020 r. – nowy okres przejściowy

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2020

  Do 30 czerwca 2020 r. nie będą obowiązywać przepisy wprowadzające procedurę rozliczania (poboru) podatku u źródła (WHT) dla płatności powyżej 2 mln zł na rzecz jednego kontrahenta w roku podatkowym. Rozporządzenie Ministra Finansów w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2019 r., a więc dzień przed ostatnim dniem obowiązywania poprzedniego odroczenia. Trzecie już odroczenie wejścia w życie tych przepisów ma dać ustawodawcy czas na ich znowelizowanie.

 • Mikrorachunek – 17 odpowiedzi MF na pytania podatników

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2020

  Zasady dokonywania wpłat na mikrorachunek nie są do końca jasne. Świadczą o tym pytania podatników dotyczące wpłat na ten rachunek. W związku z licznymi pytaniami Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet odpowiedzi, jak w praktyce dokonywać wpłat na mikrorachunek podatkowy.

 • E-sprawozdanie – problemy praktyczne

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2020

  Od 1 października 2018 r. wszystkie roczne sprawozdania finansowe muszą być sporządzane w postaci elektronicznej oraz składane drogą elektroniczną do odpowiedniego dla danego typu jednostki repozytorium - KRS lub do KAS. W raporcie przedstawiamy problemy praktyczne, z którymi można się spotkać, dokonując weryfikacji poprawności schem (struktur logicznych sprawozdań finansowych) oraz błędy, które mogą uniemożliwić skuteczne złożenie e-sprawozdania finansowego. Opracowanie jest skierowane głównie do podmiotów innych niż banki, ubezpieczyciele, domy maklerskie czy SKOK-i.

 • BILANS 2019. Rozliczenie bilansowo-podatkowe odpisów aktualizujących wartość należności dochodzonych na drodze sądowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2020

  Dość często występuje sytuacja, w której dłużnik wprawdzie nie kwestionuje należności, ale nie dokonuje też jej zapłaty, a telefoniczne i pisemne wezwania do zapłaty nie odnoszą żadnego skutku. W takiej sytuacji pozostaje skierować sprawę o zapłatę na drogę postępowania sądowego. Mamy wtedy do czynienia z prawdopodobieństwem utraty wartości użytkowej należności, którą należy prawidłowo rozliczyć rachunkowo i podatkowo oraz odpowiednio wykazać w sprawozdaniu finansowym.

 • Krajowy Standard Usług Pokrewnych 4401PL

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.01.2020

  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (dalej „KRBR”) przyjęła Krajowy Standard Usług Pokrewnych 4401PL „Uzgodnione procedury wykonywane w związku z transakcjami papierami wartościowymi wymagającymi sporządzenia prospektu”. Nowy Standard określa wymogi dotyczące świadczenia usług przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej i wydawania listów poświadczających (comfort letters), wykonywanych w związku z prospektem emisyjnym badanej jednostki.

 • Wybrane zagadnienia związane z bilansową wyceną aktywów i pasywów

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.01.2020

  Jednostki gospodarcze w momencie pierwotnego wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składników majątku i źródeł jego finansowania stosują inne kategorie cen niż na dzień bilansowy. W momencie początkowego ujęcia składników majątku i źródeł jego finansowania jednostki dokonują wyceny początkowej, a następnie na dzień bilansowy przeprowadzają późniejszą wycenę tych składników aktywów i pasywów.

 • Przychody i koszty na przełomie roku obrotowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.01.2020

  W myśl zapisów ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tego dnia. Jako zamknięcie ksiąg traktuje się wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych, na podstawie których sporządza się roczne sprawozdanie finansowe.

 • Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek w miesiącu przekroczenia I progu podatkowego w 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.01.2020

  Od 1 stycznia 2020 r. pracodawcy obliczają zaliczki na podatek dochodowy według nowej zasady. Wyższy 32% podatek jest bowiem pobierany na bieżąco, od tej części dochodu w danym miesiącu, która przekroczyła I próg podatkowy. Do końca grudnia 2019 r. regułą było, że wyższy podatek był pobierany dopiero po miesiącu przekroczenia I progu, co w praktyce najczęściej powodowało konieczność dopłaty podatku przez podatników w zeznaniu rocznym.

 • Kto powinien się znaleźć w rejestrze BDO

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.01.2020

  Od 1 stycznia 2020 r. został wprowadzony elektroniczny obowiązek ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami. Przedsiębiorcy gospodarujący odpadami będą mieli więcej obowiązków związanych z rejestrem podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (dalej rejestr BDO). Od 2020 r. ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami prowadzona jest właśnie w tym rejestrze w formie wyłącznie elektronicznej. Przedstawiamy, jak sprawdzić, czy przedsiębiorca powinien znaleźć się w rejestrze BDO i jakie są konsekwencje braku wpisu. Przypominamy także o obowiązkach przedsiębiorców związanych z uzyskanym numerem rejestrowym.

 • Od 1 lutego 2020 r. zmieniają się zasady korzystania z małego ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.01.2020

  18 grudnia 2019 r. Senat przyjął ustawę wprowadzającą nowe zasady korzystania z małego ZUS. Prawo do skorzystania z tej ulgi będą mieli przedsiębiorcy, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie był wyższy niż 120 tys. zł (o ile działalność prowadzona była przez cały rok). Zmiany mają obowiązywać od 1 lutego 2020 r.

 • Dlaczego biuro rachunkowe powinno rozważyć kupno dobrowolnego ubezpieczenia OC

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2020

  Biura rachunkowe mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Często nie mają jednak świadomości, że nie obejmuje ono wielu ryzyk związanych z prowadzoną działalnością (np. prowadzenia ksiąg podatkowych czy obsługi kadrowo-płacowej). To zaś oznacza, że mogą odpowiadać za szkody nieobjęte obowiązkowym OC. Dlatego biuro rachunkowe powinno rozważyć wykup dobrowolnego ubezpieczenia, które zabezpieczy je przed ryzykiem.

 • Przewodnik po zmianach w podatkach i rachunkowości 2020

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.01.2020

 • W 2020 r. wszystkie zeznania roczne PIT złożymy dopiero od 15 lutego

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.01.2020

  Począwszy od rozliczenia za 2019 r., podatnicy wypełniający zeznania na formularzach PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39 oraz PIT-28 mogą je złożyć do urzędu skarbowego najwcześniej 15 lutego 2020 r. Zeznania złożone przed tym terminem będą traktowane jak złożone 15 lutego 2020 r. Nie zmienia się ostateczny termin złożenia tych zeznań. Nadal jest to 30 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem PIT-28, który należy złożyć do 2 marca 2020 r. Te same terminy składania zeznań obowiązują już od zeszłego roku podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38.

 • Zerowy PIT dla młodych w 2020 r. – nie wymaga oświadczenia

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.01.2020

  W 2020 r. pracodawcy mają ustawowy obowiązek stosowania zwolnienia z PIT dla młodych. Nie jest już wymagane, aby pracownik składał oświadczenie upoważniające pracodawcę do stosowania tego zwolnienia. W tym roku kwota zwolnienia wynosi 85 528 zł.

 • Opłaty za nadzór firm audytorskich

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.01.2020

 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki spółek

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.12.2019

  13 października 2019 r. na polskie spółki spadły kolejne obowiązki, tym razem związane z utworzeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Spółki zostały zobowiązane do przekazywania informacji o tego rodzaju beneficjentach do Rejestru. Za niewykonanie obowiązków informacyjnych grożą sankcje o charakterze cywilnym, administracyjnym i karnym.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK