do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak księgować nadwyżki z faktur potwierdzających zakup przez pracownika okularów korekcyjnych ponad limit przyznany przez pracodawcę?

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.10.2019

  W naszej firmie wprowadzono limit 500 zł na pokrywanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych, których wymagają nasi pracownicy. Jeden z nich przyniósł fakturę na 650 zł. Jak ją zaksięgować?

 • Jak księgować wydatki związane z preferencyjnym opodatkowaniem związanym z IP BOX?

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.10.2019

  Chcemy skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów związanych z prawami własności przemysłowej (IP BOX). Czy dla celów rachunkowych należy do tego celu założyć odrębne księgi rachunkowe?

 • Zmiana ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – część 2

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.10.2019

  Po ponadpółrocznym procesie legislacyjnym zmiana ustawy (ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1571) weszła w życie z dniem 5 września 2019 r., a jej najbardziej znaczące zmiany zostały omówione w poprzednim numerze BGK. Co te zmiany oznaczają bezpośrednio dla firm audytorskich - przedstawiamy w niniejszym numerze.

 • Różnice kursowe ustalane dla celów podatkowych na podstawie ustawy o rachunkowości

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.10.2019

  Jednostki mogą rozliczać różnice kursowe na podstawie ustawy o rachunkowości bądź na podstawie przepisów podatkowych. W celu wyliczenia bilansowego wyniku finansowego różnice kursowe ustala się według przepisów ustawy o rachunkowości. Dla prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania należy korzystać z przepisów podatkowych.

 • Kursy walutowe przy imporcie usług

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.10.2019

  W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy różnice kursowe są ustalane w inny sposób dla celów bilansowych, a w inny dla celów podatkowych. Przykładem jest nabycie usług od kontrahenta zagranicznego (import usług).

 • Podpis osobisty, prosta spółka akcyjna oraz pozostałe zmiany w ustawie o rachunkowości w 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.10.2019

  Od 1 stycznia 2020 r. osoby zobowiązane do podpisywania sprawozdań ­finansowych będą mogły to zrobić nie tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy podpisem zaufanym, lecz także podpisem osobistym. Z kolei od 1 marca 2020 r. do ustawy o rachunkowości zostaną wprowadzone zmiany uwzględniające powstanie nowego rodzaju spółki w polskim porządku prawnym, tj. prostej spółki akcyjnej. Oprócz tych zmian ustawę o rachunkowości od 1 stycznia 2020 r. uzupełni zmiana wynikająca z faktu powstania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która przejmie od 2020 r. pełen nadzór nad audytem w Polsce.

 • Zmiany 2020! Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT – zmiany w podatku dochodowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.10.2019

  Od 1 stycznia 2020 r. zapłata dokonana na rachunek kontrahenta niewymieniony w rejestrze podatników VAT (biała lista podatników VAT) nie będzie kosztem podatkowym. Wyłączenie będzie dotyczyło sytuacji, w których kwota należności regulowanych na rzecz czynnych podatników VAT będzie przekraczała 15 000 zł. W publikacji przedstawiamy informacje o nowym wyłączeniu z kosztów i jak się przygotować na te zmiany.

 • Zerowy PIT dla młodych – problemy praktyczne

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.10.2019

  Zerowy PIT dla młodych sprawia wiele wątpliwości.

 • Nadzór publiczny nad firmami audytorskimi – nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.10.2019

  Polska Agencja Nadzoru Audytowego to nowa instytucja, która przejmie funkcje nadzorcze od Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) oraz Krajowej Komisji Nadzoru (KKN). Przejęcie funkcji nadzorczych przez Agencję nastąpi w pełni od 1 stycznia 2020 r. Celem wprowadzonych zmian jest wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce.

 • Nie będzie powrotu do certyfikatów księgowego – wywiad z prezesem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.10.2019

  Stanowisko Ministerstwa Finansów nie przewiduje na razie jakiegokolwiek powrotu do regulacji (tj. certyfikatu księgowego) - mówi Jerzy Koniecki, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Poniżej publikujemy fragment wywiadu przeprowadzonego przez Infor.pl.

 • Jak prawidłowo rozliczać i potrącać z wynagrodzenia wpłaty do PPK

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Jest to nowa forma dobrowolnego prywatnego oszczędzania przez osoby zatrudnione, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przystąpienie osoby zatrudnionej do PPK powoduje dla podmiotów zatrudniających nowe obowiązki związane nie tylko z czynnościami administracyjnymi, ale przede wszystkim w zakresie obliczania wpłat, rozliczania ich na listach wypłat pod względem zobowiązań publicznoprawnych czy ustalania wysokości potrąceń.

 • Od 1 stycznia 2020 r. ustrukturyzowane e-sprawozdania finansowe także dla jednostek niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.10.2019

  Obecnie obowiązek tworzenia sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej obciąża tylko jednostki, które prowadzą działalność gospodarczą (tj. te, które składają sprawozdania do rejestru przedsiębiorców KRS). Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek tworzenia sprawozdań w formie ustrukturyzowanej obejmie również organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, a będące podatnikami CIT.

 • Nie będzie powrotu do certyfikatów księgowego – wywiad z prezesem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.09.2019

  Stanowisko Ministerstwa Finansów nie przewiduje na razie jakiegokolwiek powrotu do regulacji (tj. certyfikatu księgowego) - mówi Jerzy Koniecki, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Poniżej publikujemy fragment wywiadu przeprowadzonego przez Infor.pl.

 • Nadzór publiczny nad firmami audytorskimi – nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.09.2019

  Polska Agencja Nadzoru Audytowego to nowa instytucja, która przejmie funkcje nadzorcze od Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) oraz Krajowej Komisji Nadzoru (KKN). Przejęcie funkcji nadzorczych przez Agencję nastąpi w pełni od 1 stycznia 2020 r. Celem wprowadzonych zmian jest wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce.

 • Podpis osobisty, prosta spółka akcyjna oraz pozostałe zmiany w ustawie o rachunkowości w 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.09.2019

  Od 1 stycznia 2020 r. osoby zobowiązane do podpisywania sprawozdań finansowych będą mogły to zrobić nie tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy podpisem zaufanym, lecz także podpisem osobistym. Z kolei od 1 marca 2020 r. do ustawy o rachunkowości zostaną wprowadzone zmiany uwzględniające powstanie nowego rodzaju spółki w polskim porządku prawnym, tj. prostej spółki akcyjnej. Oprócz tych zmian ustawę o rachunkowości od 1 stycznia 2020 r. uzupełni zmiana wynikająca z faktu powstania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która przejmie od 2020 r. pełen nadzór nad audytem w Polsce.

 • Zmiana ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2019

  1 sierpnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

 • Bony na posiłki profilaktyczne – w prawie pracy, podatkach i ewidencji księgowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2019

  Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Od 9 lipca 2019 r. pracodawca, który nie ma możliwości wydania takiego posiłku, może przekazać pracownikom m.in. bony, talony, kupony lub inne dowody uprawniające do otrzymania posiłku albo produktów niezbędnych do jego przygotowania.

 • Inwentaryzacja składników majątku jednostki i różnice inwentaryzacyjne

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2019

  Stany ewidencyjne poszczególnych składników majątkowych jednostki na kontach księgowych mogą się różnić od ich rzeczywistego stanu. W związku z tym, aby dokonać weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z posiadanym stanem rzeczywistym, przeprowadza się inwentaryzację wszystkich składników majątku. Inwentaryzacja służy również rozliczeniu pracowników, np. magazynierów, kasjerów, sprzedawców, kierowników sklepu oraz innych osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie, a także skorygowaniu ujawnionych podczas inwentaryzacji różnic.

 • Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2019

  7 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów uchwałę nr 9/2019 Komitetu Standardów Rachunkowości z 9 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami.

 • Obowiązek raportowania „zaszłych” schematów podatkowych przez korzystających – do 30 września 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2019

  Obowiązek raportowania o schematach podatkowych - wprowadzony w 2019 r. - objął także zaszłości sięgające aż do 25 czerwca 2018 r. (schematy transgraniczne) bądź do 1 listopada 2018 r. (schematy krajowe). Obowiązek raportowania o tych „zaszłych” schematach został przesunięty w czasie. Do 30 czerwca 2019 r. informacje o tych schematach mieli przekazać promotorzy. Natomiast do 30 września 2019 r. obowiązek ten ciąży na korzystających.

 • Zmiana ustawy o biegłych rewidentach

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2019

 • Interpretacje PIBR, KNA, MF oraz KNF dotyczące ustawy o biegłych rewidentach

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.09.2019

  Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym weszła w życie 21 czerwca 2017 r. Objętość ustawy oraz jej stopień skomplikowania, a także nieprecyzyjność części przepisów ustawodawcy spowodowały powstanie wielu pytań dotyczących jej stosowania - ze strony biegłych rewidentów, firm audytorskich, ale także przedsiębiorców (w tym w szczególności posiadających status jednostek zainteresowania publicznego - dalej „JZP”) korzystających z usług audytorów.

 • Prawidłowy wybór biegłego rewidenta oraz zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.09.2019

  Każda jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe może je poddać badaniu przez biegłego rewidenta. Niektóre podmioty są do tego zobligowane z mocy ustawy o rachunkowości. Niepoddanie badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Kiedy więc należy dokonać wyboru biegłego rewidenta? W jakim trybie trzeba to uczynić? Jakie elementy powinna zawierać uchwała o wyborze biegłego rewidenta oraz umowa o badanie sprawozdania finansowego przez ten uprawniony podmiot?

 • Zmiana kwalifikacji umowy leasingu

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.09.2019

  Umowa leasingu jest umową cywilnoprawną, zdefiniowaną w przepisach w art. 7091 Kodeksu cywilnego. W myśl zapisów ustawy przez umowę leasingu finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do nabycia rzeczy od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddania tej rzeczy korzystającemu (leasingobiorcy) do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się do zapłacenia finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenia pieniężnego równego co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

 • Leasing samochodów osobowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.09.2019

  Od początku 2019 r. w myśl zapisów ustaw podatkowych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK