do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Termin na sprawozdanie finansowe za 2019 r. jest przesunięty

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.03.2020

  Minister Finansów przedłużył terminy wypełniania obowiązków w zakresie sprawozdań finansowych za 2019 r. Dotyczy to nie tylko możliwości sporządzenia sprawozdania finansowego do 30 czerwca i zatwierdzenia go w terminie do 30 września ale także innych terminów wynikających z ustawy o rachunkowości (np. sporządzania zestawienia obrotów i sald, zakończenia inwentaryzacji niektórych aktywów czy sporządzania sprawozdania na temat informacji niefinansowych). Nowe terminy obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości przedstawia tabela.

 • Przykładowe ujawnienia w sprawozdaniu finansowym informacji o koronawirusie

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

  Polska Izba Biegłych Rewidentów w swoim piśmie podaje, jak mogą wyglądać przykładowe ujawnienia w sprawozdaniu finansowym, dotyczące wpływu koronawirusa na działalność jednostki. Kluczową rolę w badaniu sprawozdania finansowego będzie bowiem miała ocena charakteru późniejszych zdarzeń (po dacie bilansu), ocena kierownika jednostki co do możliwości kontynuacji działalności przez jednostkę oraz kompletność i poprawność ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Przedstawiamy fragment pisma dotyczącego tych ujawnień.

 • Deregulacja dostępu do zawodów – usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – raport z badania

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  Ministerstwo Finansów zakończyło prace nad raportem z badania ankietowego, którego celem było dokonanie oceny efektów wprowadzonej w 2014 r. deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych[1].

 • Stawka procentowa opłat wnoszonych przez firmy audytorskie w 2020 r. z tytułu nadzoru

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  Obwieszczeniem Ministra Finansów z 28 listopada 2019 r. poinformowano o wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2020. Stawka wynosi 2,73%.

 • Ustalanie wartości aktywów i pasywów w skorygowanej cenie nabycia

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  W myśl przepisów o rachunkowości niektóre aktywa i pasywa mogą być (a według rozporządzenia o instrumentach finansowych - powinny być) wyceniane nie rzadziej niż na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia. W niniejszym artykule zaprezentowane są aktywa i pasywa, których dotyczy taka wycena, oraz w jaki sposób ustalić skorygowaną cenę nabycia i jakich należy dokonać zapisów w księgach rachunkowych w związku ze stosowaniem takiej wyceny.

 • Rabaty otrzymane za towary i materiały zakupione w poprzednim roku obrotowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  Sposób ewidencji rabatów w księgach rachunkowych zależy od momentu, kiedy jednostka otrzyma fakturę korygującą lub inny dokument potwierdzający rabat przyznamy za zakupione towary lub materiały.

 • Instrumenty finansowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  Tematyka instrumentów finansowych jest bardzo istotna w kontekście zamknięcia roku, gdyż oprócz dokonania wyceny ważne jest także odpowiednie sklasyfikowanie instrumentów finansowych do właściwych kategorii, bo od tego zależy metoda ich wyceny. Aby więc dokonać odpowiedniego ich przyporządkowania do poszczególnych kategorii, należy zapoznać się z poszczególnymi definicjami i pojęciami związanymi z instrumentami finansowymi.

 • Instrumenty finansowe o charakterze pochodnym

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  Wycena instrumentów pochodnych odbywa się tak jak wszystkich innych aktywów lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu w wartości godziwej. W wielu przypadkach wycena instrumentów jest o tyle ułatwiona, że są one notowane na regulowanych rynkach giełdowych lub są na nich notowane bazowe instrumenty finansowe, od których wartości jest uzależniona wartość samego instrumentu pochodnego.

 • Zakupy towarów w rachunkowości

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  Określenie sposobu ewidencji księgowej towarów to zadanie kierownika przedsiębiorstwa. Wybraną metodę należy opisać w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości. Raz przyjętą metodę wyceny towarów należy - co do zasady - stosować w sposób ciągły w kolejnych okresach sprawozdawczych. Nie należy jej zmieniać w ciągu roku obrotowego. Ewentualna zmiana jest dopuszczalna z początkiem nowego roku i z równoczesnym wykazaniem, że dotychczas stosowana technika wyceny istotnie zniekształca wynik finansowy.

 • Nowa matryca stawek VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  Od 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące nowej matrycy stawek VAT i wiążącej informacji stawkowej (WIS). Nowa matryca stawek VAT będzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r. - z wyjątkiem stawek VAT dotyczących wydawnictw książkowych i prasowych, które obowiązują od 1 listopada 2019 r. WIS to decyzja, która ułatwi podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT i zapewni im w tym zakresie odpowiednią ochronę. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie WIS jest możliwe od 1 listopada 2019 r., przy czym WIS może dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

 • Zmiany w dokumentach rozliczeniowych ZUS i kodach tytułów do ubezpieczeń

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność na mniejszą skalę, korzystający z ulgi mały ZUS „plus”, mają obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej lub w imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie, formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Dostosowano zatem druki ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II do aktualnych przepisów. Po raz pierwszy przedsiębiorcy złożą nowe dokumenty rozliczeniowe do 10 marca 2020 r. (za luty br.).

 • Podatek od wartości dodanej nie jest kosztem ani przychodem w podatku dochodowym – odpowiedź na interpelację poselską

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  Podatek od wartości dodanej płacony przez podatników w innych państwach UE należy traktować tak samo jak polski VAT. Minister Finansów potwierdził to w odpowiedzi na interpelację poselską, której fragment prezentujemy.

 • Jak ustalić jednorazową wartość transakcji – po zmianie interpretacji MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  Minister Finansów zmienił interpretację przepisów w sprawie ustalania jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł. Ustalenie tej wartości jest kluczowe dla wszystkich przedsiębiorców dokonujących tego rodzaju transakcji. Za opłacenie ich gotówką, zapłatę na rachunek nieznajdujący się na białej liście lub z pominięciem zastosowania obowiązkowego mechaniz­mu podzielonej płatności podatnicy tracą prawo do kosztów podatkowych, a nawet mogą odpowiadać za VAT niezapłacony przez kontrahenta. Należy przestrzec, że zmiana interpretacji MF w tej sprawie jest niekorzystna dla przedsiębiorców.

 • Nowy JPK_VAT – objaśnienia MF i bezpłatne narzędzia do wysyłki

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2020

  Ministerstwo Finansów informuje o planowanym udostępnieniu bezpłatnych narzędzi służących do przygotowania i wysyłki nowego JPK_VAT. Minister ­Finansów opublikował również broszurę informacyjną do JPK_V7M i JPK_V7K.

 • Optymalizacja produkcji a czynniki ograniczające

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2020

  Każda jednostka gospodarcza działa w warunkach ograniczonego dostępu do różnych zasobów służących do zapewnienia produkcji. Do zasobów, które mogą podlegać ograniczeniu, należą m.in.:

 • Ceny transferowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2020

  Ceny transferowe (inaczej ceny wewnętrzne) są to ceny ustalane w celu wyceny produktów wymienianych pomiędzy ośrodkami odpowiedzialności zdecentralizowanej organizacji gospodarczej.

 • Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2020

  Jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających m.in. z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Zobowiązania te wykazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.

 • Objaśnienia podatkowe w sprawie mechanizmu podzielonej płatności

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2020

  1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa wprowadzająca). Wdraża ona obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności przy dokonywaniu płatności za nabyte towary i usługi.

 • Koszty bilansowe a koszty podatkowe – wybrane zagadnienia

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2020

  Na potrzeby bilansowe koszty generalnie przypisywane są, zgodnie z zasadą memoriału, do okresu, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty.

 • Nowa matryca stawek VAT – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2020

  Nowa matryca stawek VAT polega na wprowadzeniu odmiennego niż dotąd sposobu klasyfikacji towarów i usług - na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla podatników VAT najważniejsze jest to, że wprowadzenie matrycy stawek VAT zostało połączone z możliwością wnioskowania o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS).

 • Pobór podatku u źródła w 2020 r. – nowy okres przejściowy

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2020

  Do 30 czerwca 2020 r. nie będą obowiązywać przepisy wprowadzające procedurę rozliczania (poboru) podatku u źródła (WHT) dla płatności powyżej 2 mln zł na rzecz jednego kontrahenta w roku podatkowym. Rozporządzenie Ministra Finansów w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2019 r., a więc dzień przed ostatnim dniem obowiązywania poprzedniego odroczenia. Trzecie już odroczenie wejścia w życie tych przepisów ma dać ustawodawcy czas na ich znowelizowanie.

 • Mikrorachunek – 17 odpowiedzi MF na pytania podatników

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2020

  Zasady dokonywania wpłat na mikrorachunek nie są do końca jasne. Świadczą o tym pytania podatników dotyczące wpłat na ten rachunek. W związku z licznymi pytaniami Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet odpowiedzi, jak w praktyce dokonywać wpłat na mikrorachunek podatkowy.

 • E-sprawozdanie – problemy praktyczne

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2020

  Od 1 października 2018 r. wszystkie roczne sprawozdania finansowe muszą być sporządzane w postaci elektronicznej oraz składane drogą elektroniczną do odpowiedniego dla danego typu jednostki repozytorium - KRS lub do KAS. W raporcie przedstawiamy problemy praktyczne, z którymi można się spotkać, dokonując weryfikacji poprawności schem (struktur logicznych sprawozdań finansowych) oraz błędy, które mogą uniemożliwić skuteczne złożenie e-sprawozdania finansowego. Opracowanie jest skierowane głównie do podmiotów innych niż banki, ubezpieczyciele, domy maklerskie czy SKOK-i.

 • BILANS 2019. Rozliczenie bilansowo-podatkowe odpisów aktualizujących wartość należności dochodzonych na drodze sądowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2020

  Dość często występuje sytuacja, w której dłużnik wprawdzie nie kwestionuje należności, ale nie dokonuje też jej zapłaty, a telefoniczne i pisemne wezwania do zapłaty nie odnoszą żadnego skutku. W takiej sytuacji pozostaje skierować sprawę o zapłatę na drogę postępowania sądowego. Mamy wtedy do czynienia z prawdopodobieństwem utraty wartości użytkowej należności, którą należy prawidłowo rozliczyć rachunkowo i podatkowo oraz odpowiednio wykazać w sprawozdaniu finansowym.

 • Krajowy Standard Usług Pokrewnych 4401PL

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.01.2020

  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (dalej „KRBR”) przyjęła Krajowy Standard Usług Pokrewnych 4401PL „Uzgodnione procedury wykonywane w związku z transakcjami papierami wartościowymi wymagającymi sporządzenia prospektu”. Nowy Standard określa wymogi dotyczące świadczenia usług przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej i wydawania listów poświadczających (comfort letters), wykonywanych w związku z prospektem emisyjnym badanej jednostki.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK