do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Skutki podatkowe umorzenia lub obniżenia czynszu najmu między przedsiębiorcami

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2020

  Umowa najmu jest jedną z najczęściej zawieranych przez przedsiębiorców umów. W trakcie jej trwania zdarza się czasami potrzeba umorzenia lub obniżenia umówionego czynszu. Zazwyczaj dzieje się tak z powodu szczególnych okoliczności zewnętrznych, jak obecny stan epidemii, ale nie tylko. Do umorzenia lub obniżenia czynszu może dojść także z innych, bardziej prozaicznych przyczyn, np. z powodu przejściowych trudności z płynnością finansową najemcy. W raporcie zostaną omówione skutki takich zdarzeń u przedsiębiorców.

 • Kto ponosi odpowiedzialność za błąd w ewidencji VAT prowadzonej przez biuro rachunkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.10.2020

  Od 1 października 2020 r. za każdy błąd w ewidencji (pliku JPK_VAT) grozi kara. Wprowadzono też dodatkowe sankcje karnoskarbowe za uchybienia związane z ewidencją dla celów VAT. Ponieważ w wielu przypadkach podatnicy powierzają prowadzenie ewidencji i wysyłkę JPK_VAT biurom rachunkowym, należy przypomnieć, kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli błąd zostanie popełniony przez biuro.

 • Współczesne instrumenty finansowania działalności – finansowanie faktoringowe w praktyce – cz. 1

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Faktoring minimalizuje negatywne skutki inflacji oraz różnic kursowych w obrocie międzynarodowym. Nie bez znaczenia pozostaje także okoliczność, że faktor/instytucja faktoringowa posiadający/posiadająca fachowe przygotowanie do ściągania należności wpływa dyscyplinująco na terminowość wzajemnych rozliczeń. Ponadto skorzystanie z usług faktoringowych często przekłada się na obniżenie kosztów własnych w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczeń należności, ponieważ profesjonalni faktorzy dysponują sprawdzonymi systemami księgowymi pozwalającymi obsługiwać nieograniczoną liczbę faktur.

 • Kontrole inwestycji przez UOKiK

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Dnia 24 lipca 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji. Prezes UOKiK będzie mógł chronić polskie przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego.

 • Koszty na przełomie roku obrotowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tego dnia.

 • Przychody na przełomie roku obrotowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Przychody ze sprzedaży należy przyporządkować w księgach rachunkowych do tego okresu, którego one dotyczą. Zgodnie z zasadą memoriału określoną w ustawie o rachunkowości w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

 • Ujęcie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w księgach rachunkowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Zasady ujmowania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych wynikają ze znowelizowanego stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie księgowego ujęcia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Stanowisko dotyczy ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniach finansowych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu ustawy o handlu emisjami. Uprawnienia te przyznawane są podmiotom prowadzącym instalacje oraz operatorom statków powietrznych.

 • Otrzymanie dotacji na środek trwały wcześniej wprowadzony do ewidencji środków trwałych

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Często zdarza się, że jednostka otrzymuje dotację na sfinansowanie zakupu środków trwałych po wprowadzeniu środków do ewidencji środków trwałych i po rozpoczęciu dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

 • Sporządzanie, podpisywanie i weryfikowanie e-sprawozdań finansowych z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi dostępnych w Internecie

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Ministerstwo Finansów przygotowało bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe dla podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6 do ustawy o rachunkowości w wersji schemy 1.2. Aplikacja nie jest programem finansowo-księgowym. Jej zadaniem jest ułatwić jednostkom zobowiązanym do sporządzania i składania sprawozdań finansowych wywiązywanie się z ustawowego obowiązku.

 • Pracę zdalną będzie można wykonywać także po odwołaniu stanu epidemii

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Od 5 września 2020 r. obowiązują przepisy umożliwiające pracę zdalną w okresie trzech miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

 • Przedsiębiorcy skorzystają ze zwolnienia z ZUS, mimo że opłacili składki

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Płatnicy składek, którzy złożyli w ZUS wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r., ale opłacili składki za te miesiące, nie utracą prawa do zwolnienia. ZUS ma ponownie, z urzędu, rozpatrzyć ich wnioski. Jeżeli składki zostały nadpłacone, ZUS zawiadomi o tym płatnika, który będzie mógł je zaliczyć na poczet składek należnych za kolejne miesiące albo zawnioskować do ZUS o ich zwrot.

 • Podatek od „małpek” i cukru – nowe opłaty od 1 stycznia 2021 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Od 1 stycznia 2021 r. od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz słodzonych napojów będą pobierane dodatkowe opłaty (tzw. podatek cukrowy). Jak twierdzi rząd, nowa opłata jest fiskalnym narzędziem walki z nadwagą i otyłością. Sam sposób wprowadzenia nowych opłat budzi wiele wątpliwości prawnych, o których na końcu opracowania. W artykule przedstawiamy, jaki jest zakres opłat, sposób ich pobierania i kogo one dotyczą.

 • Ulgi w zapłacie podatku pod warunkiem spadku obrotów

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Ulgi w zapłacie podatku udzielane podatnikom w związku z epidemią COVID-19 będą przyznawane tylko w postaci odroczenia lub rozłożenia zapłaty na raty. Warunkiem przyznania ulgi będzie spadek obrotów co najmniej o 25%. Projekt zmian jest w trakcie prac legislacyjnych.

 • Kolejne ulgi ZUS dla branży turystycznej i rozrywkowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  14 sierpnia 2020 r. Sejm uchwalił nowe przepisy wprowadzające dodatkowe wsparcie dla podmiotów z branży turystycznej i rozrywkowej. Przewidują one przede wszystkim zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS należnych za okres od czerwca do sierpnia 2020 r. oraz świadczenie postojowe dla firm prowadzących działalność oznaczoną określonymi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

 • Ewidencja i JPK, czyli październikowe zmiany w VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  1 października 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad prowadzenia ewidencji VAT oraz składania deklaracji VAT. Począwszy od rozliczenia za październik, podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji w sposób wymagany nowymi przepisami oraz składania deklaracji VAT wraz z ewidencją w formie nowego pliku JPK_VAT.

 • Kontrole inwestycji przez UOKiK

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

  Dnia 24 lipca 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji. Prezes UOKiK będzie mógł chronić polskie przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego.

 • Zasady karania menedżerów przez Prezesa UOKiK

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

  UOKiK poinformował[1], że nie tylko firmom grożą sankcje za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję. Przepisy dopuszczają bowiem nakładanie kar finansowych do wysokości 2 mln zł także na osoby zarządzające, które umyślnie dopuściły do zawarcia porozumień ograniczających konkurencję. Prezes UOKiK opublikował szczegółowe wyjaśnienia, jak będzie ustalana wysokość sankcji dla menedżerów.

 • Zamknięcie roku obrotowego w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

  Na dzień kończący dany rok obrotowy następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki, na podstawie których jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. Sytuacja pandemiczna nadal trwa, co oznacza, że wytyczne dotyczące kontynuacji działalności trzeba będzie uwzględnić również przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2020 r.

 • Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji – stosowane uproszczenia

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

  Jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

 • Objaśnienia MF dotyczące nowych preferencji z powodu COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

  MF zamieściło[1] objaśnienia podatkowe z 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 • Ostrzeżenie przed oszustami powołującymi się na nadzór KNF w zakresie transakcji wymiany kryptowalut

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

  Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, iż napływają do niej sygnały dotyczące działalności osób powołujących się na nadzór KNF w zakresie proponowanych przez nie transakcji wymiany kryptowalut. Rozmówcy w trakcie rozmowy telefonicznej są nakłaniani do sprzedaży lub kupna kryptowalut. Jednocześnie informuje się ich, że podczas transakcji spełnione mają zostać „wymagania KNF dotyczące nagrywania procesu transakcji”, co ma polegać m.in. na udostępnieniu pulpitu komputera. Dzwoniący informują również, że w operacji wymiany będzie uczestniczył pracownik UKNF w celu monitorowania przebiegu transakcji.

 • Cztery kwalifikacje z zakresu rachunkowości włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

  Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) zostały włączone cztery kwalifikacje rynkowe z zakresu rachunkowości. Mowa o następujących kwalifikacjach:

 • Brexit – informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

  MF poinformował, że w związku z brexitem dla podatników podatków bezpośrednich okres przejściowy wiąże się z czasowym utrzymaniem obecnego stanu prawnego: do końca bieżącego roku.

 • Interpretacje MF dotyczące ustawy o rachunkowości

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.08.2020

  Polska Izba Biegłych Rewidentów poinformowała, że w związku ze zgłaszanymi przez biegłych rewidentów i ich klientów licznymi wątpliwościami dotyczącymi zamknięcia ksiąg rachunkowych przed zakończeniem deklarowanego roku obrotowego, a także zasadności założenia kontynuowania działalności przez jednostki przejmowane w przypadku łączenia i przejmowania jednostek, KRBR wystosowała pismo do MF z pytaniami w tym zakresie.

 • Jakie informacje możemy uzyskać z bilansu oraz rachunku zysków i strat – cz. 2

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.08.2020

  Sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową stanowi bogate źródło informacji o przedsiębiorstwie. Jakie „tajemnice” możemy odkryć dzięki tym zestawieniom? Analiza tych elementów sprawozdania finansowego ma szczególnie istotne znaczenie teraz, w okresie pandemii, kiedy każde przedsiębiorstwo na bieżąco powinno przeprowadzić taką analizę.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK