do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy w ciągu roku można przejść z pkpir na pełne księgi rachunkowe?

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2019

  Wspólnicy spółki osobowej chcą w ciągu roku przejść z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełne księgi rachunkowe. Czy można przeprowadzić taką operację w ciągu roku przy założeniu, że w tym czasie biznes prowadzony przez tych wspólników cały czas działa?

 • Jak wygląda księgowanie dopłat pracodawcy poczynionych w ramach PPK?

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2019

  W związku z wejściem w życie pracowniczych planów kapitałowych mamy wątpliwość, jak księgować dopłaty, które pracodawca jest zobowiązany robić do składek pobieranych od pracownika?

 • Jak zaksięgować nadwyżkę aportu nad wartością nominalną obejmowanych w zamian za jego wniesienie udziałów?

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2019

  W spółce kapitałowej jeden ze wspólników wniósł aport w gotówce w wysokości wyższej od wartości nominalnej obejmowanych w zamian udziałów. Jak zaksięgować taką operację

 • Zmiana ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2019

  1 sierpnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

 • Bony na posiłki profilaktyczne – w prawie pracy, podatkach i ewidencji księgowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2019

  Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Od 9 lipca 2019 r. pracodawca, który nie ma możliwości wydania takiego posiłku, może przekazać pracownikom m.in. bony, talony, kupony lub inne dowody uprawniające do otrzymania posiłku albo produktów niezbędnych do jego przygotowania.

 • Inwentaryzacja składników majątku jednostki i różnice inwentaryzacyjne

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2019

  Stany ewidencyjne poszczególnych składników majątkowych jednostki na kontach księgowych mogą się różnić od ich rzeczywistego stanu. W związku z tym, aby dokonać weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z posiadanym stanem rzeczywistym, przeprowadza się inwentaryzację wszystkich składników majątku. Inwentaryzacja służy również rozliczeniu pracowników, np. magazynierów, kasjerów, sprzedawców, kierowników sklepu oraz innych osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie, a także skorygowaniu ujawnionych podczas inwentaryzacji różnic.

 • Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2019

  7 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów uchwałę nr 9/2019 Komitetu Standardów Rachunkowości z 9 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami.

 • Od 7 września 2019 r. zmienią się przepisy Kodeksu pracy, w tym zasady wystawiania świadectwa pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2019

  7 września 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Wprowadzone tą nowelizacją zmiany dotyczą zasad wydawania świadectwa pracy, norm antydyskryminacyjnych, sytuacji pracownika dotkniętego mobbingiem oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Pracodawcy powinni zapoznać się przede wszystkim z nowymi procedurami związanymi z obowiązkiem wydania pracownikowi świadectwa pracy. Jest to bowiem jeden z podstawowych obowiązków obciążających pracodawców po zakończeniu z pracownikiem umowy o pracę.

 • Do samochodów elektrycznych można stosować wyższy limit – stanowisko MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2019

  Podatnicy nabywający na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochody elektryczne mogą je amortyzować w ramach limitu 225 000 zł, a nie 150 000 zł.

 • Obowiązek raportowania „zaszłych” schematów podatkowych przez korzystających – do 30 września 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2019

  Obowiązek raportowania o schematach podatkowych - wprowadzony w 2019 r. - objął także zaszłości sięgające aż do 25 czerwca 2018 r. (schematy transgraniczne) bądź do 1 listopada 2018 r. (schematy krajowe). Obowiązek raportowania o tych „zaszłych” schematach został przesunięty w czasie. Do 30 czerwca 2019 r. informacje o tych schematach mieli przekazać promotorzy. Natomiast do 30 września 2019 r. obowiązek ten ciąży na korzystających.

 • Zmiana ustawy o biegłych rewidentach

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2019

 • Interpretacje PIBR, KNA, MF oraz KNF dotyczące ustawy o biegłych rewidentach

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.09.2019

  Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym weszła w życie 21 czerwca 2017 r. Objętość ustawy oraz jej stopień skomplikowania, a także nieprecyzyjność części przepisów ustawodawcy spowodowały powstanie wielu pytań dotyczących jej stosowania - ze strony biegłych rewidentów, firm audytorskich, ale także przedsiębiorców (w tym w szczególności posiadających status jednostek zainteresowania publicznego - dalej „JZP”) korzystających z usług audytorów.

 • Prawidłowy wybór biegłego rewidenta oraz zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.09.2019

  Każda jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe może je poddać badaniu przez biegłego rewidenta. Niektóre podmioty są do tego zobligowane z mocy ustawy o rachunkowości. Niepoddanie badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Kiedy więc należy dokonać wyboru biegłego rewidenta? W jakim trybie trzeba to uczynić? Jakie elementy powinna zawierać uchwała o wyborze biegłego rewidenta oraz umowa o badanie sprawozdania finansowego przez ten uprawniony podmiot?

 • Zmiana kwalifikacji umowy leasingu

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.09.2019

  Umowa leasingu jest umową cywilnoprawną, zdefiniowaną w przepisach w art. 7091 Kodeksu cywilnego. W myśl zapisów ustawy przez umowę leasingu finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do nabycia rzeczy od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddania tej rzeczy korzystającemu (leasingobiorcy) do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się do zapłacenia finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenia pieniężnego równego co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

 • Leasing samochodów osobowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.09.2019

  Od początku 2019 r. w myśl zapisów ustaw podatkowych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

 • Zakup samochodu osobowego ze środków własnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.09.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. w wyniku nowelizacji ustawy o pdop zostały wprowadzone zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiany te polegają na:

 • Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo powstałej spółki

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.08.2019

  Nowo powstała jednostka może posiadać majątek wniesiony w postaci np. zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 • Aport pojedynczych składników majątku – ujęcie u wnoszącego aport

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.08.2019

  Zasady wnoszenia aportów są szczegółowo określone w Kodeksie spółek hand­lowych. Przedmiotem aportu mogą być wszelkie przedmioty majątkowe, jeśli są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki. Przedmiotem wkładu mogą więc być m.in. rzeczy ruchome, nieruchomości, pieniądze, świadczenie usług. Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), to umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

 • MF wydało broszurę informacyjną o kasach online

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.08.2019

  Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących - kas online. Minister Finansów przygotował broszurę informacyjną w tej sprawie.

 • Rozrachunki z kontrahentami – kolejne stanowisko KSR, które ułatwi pracę księgowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.08.2019

  Rozrachunki z kontrahentami to kolejny obszar rachunkowości, który został opracowany przez Komitet Standardów Rachunkowości w formie stanowiska. Stanowisko obejmuje zasady ujmowania, wyceny, prezentacji oraz inwentaryzacji rozrachunków z kontrahentami. Co istotne, proponowane w stanowisku rozwiązania odnoszą się do transakcji z kontrahentami zarówno w walucie polskiej, jak i obcej. Poniżej omawiamy główne rozwiązania przyjęte w stanowisku. Pełna treść stanowiska stanowi dodatek elektroniczny do bieżącego wydania "Monitora księgowego".

 • Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.08.2019

  MF wyjaśniło, jak podatnicy powinni sporządzać analizę porównawczą i opisy zgodności warunków transakcji. Objaśnienia dotyczą technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych oraz opisów zgodności w odniesieniu do przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r.

 • Odroczenie do 2020 r. nowych zasad poboru podatku u źródła przez podatników CIT

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.08.2019

  MF wydało rozporządzenie przekładające termin stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT) dla podatników CIT do 31 grudnia 2019 r. Tym samym przesunięty został obowiązek poboru podatku według stawki podstawowej przez płatnika w sytuacji przekroczenia w roku podatkowym kwoty 2 mln zł płatności podlegających WHT, dokonywanych na rzecz jednego podatnika. Czasowe wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT zostało rozporządzeniem przedłużone z 31 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 • Rozrachunki z właścicielami w spółkach osobowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2019

  Osobowe spółki handlowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) są odrębnymi podmiotami prawa i działają na podstawie przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Specyfika rachunkowości tych spółek wynika m.in. z faktu, że to wspólnicy, a nie spółka, są podatnikami podatku dochodowego.

 • Pracownicze plany kapitałowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2019

  Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, dalej zwana ustawą o PPK.

 • Mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2019

  Zgodnie z ogólną zasadą VAT należny od dostawy towarów czy świadczenia usług rozlicza sprzedawca. Wyjątkiem od tej zasady jest mechanizm odwrotnego obciążenia (ang. reverse charge). W mechanizmie tym zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego od dokonanej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT jest nabywca towarów lub usług.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK