do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Usługi budowlane – przykład na podstawie KSR nr 3

  data dodania: 13.10.2017

  Przedstawiony przykład został przygotowany na podstawie Przykładu 1 – kompleksowego przykładu objaśniającego, przedstawionego w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”, na bazie obecnie obowiązujących przepisów. Jednak w związku z wchodzącym w życie 1 stycznia 2018 r. MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, który zastępuje podstawowe regulacje międzynarodowe dotyczące ujmowania przychodów, m.in. MSR 18 „Przychody”, MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną”, należy się spodziewać także zmian w KSR nr 3.

 • Jednoosobowy przedsiębiorca udziałowcem i członkiem zarządu w spółce z o.o. w ujęciu formalnoprawnym, gospodarczo- -ekonomicznym i prawno-finansowym

  data dodania: 13.10.2017

  W obecnych realiach gospodarczych, m.in. ze względu na relacje rodzinne, niejednokrotnie wspólnicy spółek handlowych są równocześnie osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jej członek zarządu może być jednocześnie wspólnikiem tej spółki, jak i osobą zatrudnioną w tej spółce w ramach tzw. samozatrudnienia (czyli udziałowiec jest osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i rozlicza się ze spółką na podstawie wystawianych przez siebie faktur).

 • Wycena i ewidencja w księgach rachunkowych produkcji w toku

  data dodania: 11.10.2017

  Spółka ma na 31 grudnia roku obrotowego saldo produkcji w toku. Od roku następnego jednostka chce ustalać produkcję w toku raz na kwartał poprzez inwenturę. Czy w związku z planowaną zmianą saldo z końca roku należy przeksięgować na odpowiednie konto zespołu 5 (produkcja podstawowa) jako bilans otwarcia? Jak prawidłowo wyceniać i ewidencjonować produkcję w toku?

 • Zyski i straty nadzwyczajne

  data dodania: 11.10.2017

  Finansowe skutki zdarzeń trudnych do przewidzenia oraz zdarzeń niezwiązanych z ryzykiem prowadzenia działalności przez jednostkę zalicza się odpowiednio do zysków lub strat nadzwyczajnych.

 • Ewidencja niskocennych składników majątkowych

  data dodania: 11.10.2017

  Jednostka może określić w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, w odniesieniu do składników majątku, których jednostkowa wartość nie przekracza 3500 zł, rozwiązania, jakie można stosować dla celów podatkowych. W ramach przyjętych zasad rachunkowości jednostka może stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

 • Rozliczenie zakupów dokonywanych firmową kartą płatniczą

  data dodania: 11.10.2017

  Karta płatnicza pozwala na dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi, a także na realizowanie transakcji w bankomacie lub wpłatomacie zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z tej możliwości rozliczania rozrachunków (regulowania zobowiązań, przyjmowania płatności od kontrahentów). Z kolei pracownicy korzystają z tzw. firmowych kart płatniczych.

 • Usługi budowlane – ewidencja materiałów

  data dodania: 11.10.2017

  W przypadku usług budowlanych istotne znaczenia ma nie tylko ustalenie globalnego budżetu kosztów i przychodów, ale również odpowiednia ewidencja materiałów.

 • Jak księgować sfinansowane przez firmę szczepienia ochronne pracowników?

  data dodania: 11.10.2017

  Firma sfinansowała pracownikom szczepienia ochronne przeciwko grypie. Jak taki zakup wykazać w księgach rachunkowych?

 • Jak wycenić inwestycję krótkoterminową, jeśli nie ma wzorców cen dla takich inwestycji?

  data dodania: 11.10.2017

  Firma ma inwestycję krótkoterminową, którą powinna wycenić. Niestety, w tym przypadku nie ma wzorców cen, według których można taką wycenę przeprowadzić. Co zrobić w tej sytuacji?

 • Ewidencja podatku VAT w księgach rachunkowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.10.2017

  Rozrachunki z tytułu VAT występują we wszystkich jednostkach będących podatnikami podatku od towarów i usług. Ewidencja prowadzona na potrzeby podatku od towarów i usług musi pozwalać na oddzielne ustalenie kwoty podatku należnego i kwoty podatku naliczonego oraz finalne ich rozliczenie. W niniejszym opracowaniu prezentujemy, jak ujmować w księgach rachunkowych VAT, by możliwe było ustalenie prawidłowej wysokości zobowiązania z tytułu VAT i sporządzenie deklaracji VAT.

 • Harmonogram czynności inwentaryzacyjnych za 2017 r.

  data dodania: 17.09.2017

  Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji wynika z art. 26–27 ustawy o rachunkowości. Inwentaryzacja, tj. okresowe ustalanie lub sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, jest elementem rachunkowości jednostki, za którą odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki. Odpowiedzialność za spis z natury ponosi osoba, której ta czynność została powierzona, ale tylko w tym zakresie.

 • Usługi budowlane krótkoterminowe i długoterminowe

  data dodania: 17.09.2017

  Usługi budowlane mogą być realizowane, w zależności od zawartych umów, jako krótkoterminowe bądź długoterminowe. Sposób rozliczania usług budowlanych zależy od tego, jak długi jest okres ich realizacji.

 • Pakiety medyczne dla pracowników – rozliczenie podatkowe, składkowe i ewidencja rachunkowa

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.09.2017

  Pakiet medyczny obejmuje zazwyczaj prawo do skorzystania z usług dowolnego lekarza (ze specjalności wskazanej w pakiecie), zabiegów i procedur medycznych oraz diagnostyki. Zakres usług „w pakiecie” zależy od rodzaju pakietu oferowanego przez centra usług medycznych i zakupionego przez pracodawcę dla pracowników. Pracodawcy często oferują pakiety pracownikom nieodpłatnie lub odpłatnie. W tym drugim przypadku najczęściej pracownicy ponoszą tylko częściowy koszt przekazywanych pakietów medycznych. Zazwyczaj jest to tylko kwota symboliczna. W obu przypadkach pracodawca nie powinien zapominać o prawidłowym rozliczeniu podatkowym i składkowym poniesionego wydatku oraz o właściwym zapisie operacji z tym związanych w ewidencji rachunkowej.

 • Jakie są skutki podziału przez wydzielenie w CIT i VAT

  data dodania: 15.09.2017

  PROBLEM Nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w najbliższym czasie zamierza wydzielić zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZORG) i przenieść ją do innej spółki (również z ograniczoną odpowiedzialnością). Nastąpi tzw. podział przez wydzielenie. Mamy wątpliwości, w której spółce (naszej czy

 • Jak w księgach rachunkowych ująć nadpłatę składek ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.09.2017

  Najczęstszą przyczyną powstania nadpłaty w składkach ZUS jest dokonanie zapłaty tych składek w wysokości wyższej od należnej, czyli przewyższającej kwotę zobowiązania, która wynika z dokumentu rozliczeniowego. Nadpłata w składkach ZUS może także powstać po złożeniu korekty rozliczenia. Nadpłaty składek ZUS są widoczne w księgach rachunkowych jako saldo po stronie Wn konta 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: Rozrachunki z ZUS). Saldo to informuje o krótkoterminowej należności przysługującej od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Specyfika inwentaryzacji środków trwałych

  data dodania: 13.09.2017

  Zgodnie z art. 26 ustawy środki trwałe podlegają okresowej inwentaryzacji, której głównymi celami są:

 • Prawidłowe ujęcie środków trwałych w księgach rachunkowych

  data dodania: 13.09.2017

  Najistotniejszym problemem w przypadku środków trwałych okazuje się określenie, kiedy dany składnik jest już kompletny oraz kiedy można uznać go za zdatny do użytku, a także co stanowi jeden obiekt inwentarzowy. Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w KSR 11 „Środki trwałe” wydanym przez Komitet Standardów Rachunkowości w maju 2017 r.

 • Wartość początkowa środka trwałego

  data dodania: 13.09.2017

  Sposób ustalania wartości początkowej środka trwałego zależy od sposobu jego nabycia. KSR nr 11 zawiera szczegółowe wskazówki, jak ustalić w poszczególnych przypadkach wartość początkową składnika przyjętego jako środek trwały.

 • Dofinansowanie z PFRON w księgach rachunkowych

  data dodania: 13.09.2017

  Wiele przedsiębiorstw zatrudnia osoby niepełnosprawne, w związku z czym może wnioskować o dofinansowanie z PFRON.

 • Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym – aktualizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 10

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.09.2017

  Komitet Standardów Rachunkowości zaktualizował KSR nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”. Zmiana wynikała z konieczności dostosowania treści tego standardu do obowiązujących już od grudnia 2016 r. uregulowań ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz.1920).

 • Jak rozliczyć koszty delegacji zagranicznych

  data dodania: 21.08.2017

  Jak powinno wyglądać rozliczenie podróży zagranicznych? Jakie kursy należy zastosować do rozliczeń z pracownikiem? Czy do rozliczenia kosztów delegacji należy zastosować kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień przedłożenia delegacji, czy powinno się stosować kursy NBP z dni poprzedzających wystawienie faktur zagranicznych załączonych do delegacji?

 • Jak ująć wierzytelności nieściągalne w księgach rachunkowych

  data dodania: 21.08.2017

  Prowadzenie działalności gospodarczej łączy się z określonym ryzykiem. Zdarza się, że mimo wykonanej usługi dłużnik nie chce za nią zapłacić. Monity i wezwania do zapłaty pozostają bez odpowiedzi. Brak zapłaty wywołuje stosowne skutki w świetle ustawy o podatku dochodowym.

 • Prawidłowy wybór biegłego rewidenta oraz zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego

  data dodania: 17.08.2017

  Każda jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe może je poddać badaniu przez biegłego rewidenta. Niektóre podmioty są do tego zobligowane z mocy ustawy o rachunkowości. Niepoddanie badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Kiedy więc należy dokonać wyboru biegłego rewidenta? W jakim trybie trzeba to uczynić? Jakie elementy powinna zawierać uchwała o wyborze biegłego rewidenta oraz umowa o badanie sprawozdania finansowego przez ten uprawniony podmiot?

 • Nowy wzór certyfikatu rezydencji

  data dodania: 15.08.2017

  Od 5 lipca 2017 r. obowiązuje nowy wzór zaświadczenia CFR-1 (certyfikat rezydencji). Jednocześnie zlikwidowano formularz CFR-2– zaświadczenia o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności. Przypominamy, jakim celom służy zaświadczenie CFR-1.

 • Konsultacje w sprawie „należytej staranności w VAT” – komunikat MF

  data dodania: 15.08.2017

  Ministerstwo Finansów planuje opracowanie możliwie kompletnej i precyzyjnej listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych. Ich spełnienie w momencie zawierania transakcji skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia VAT, w następstwie uznania, że podatnicy nie