do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Środki Trwałe - Krajowy Standard Rachunkowości nr 11

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

 • Nowa ustawa o biegłych rewidentach

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Od 21 czerwca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym . Zastąpiła ona obowiązującą dotychczas w tym zakresie ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze

 • Środki trwałe – nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  W Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z 29 maja 2017 r. pod poz. 105 opublikowano uchwałę nr 4/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości, przyjmującą Krajowy Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” (dalej; KSR nr 11). Głównym celem wydania przez Komitet Standardów Rachunkowości nowego krajowego standardu rachunkowości „Środki trwałe” jest potrzeba zapewnienia jednolitości w stosowaniu rozwiązań w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym tego składnika aktywów. Standard zawiera obszerne i szczegółowe omówienie kluczowych zagadnień i problemów związanych z „życiem” środka trwałego w firmie, od momentu uznania składnika majątku za środek trwały,

 • Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin – rozliczenia podatkowe, ZUS i ewidencja księgowa

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Okres letni to czas, w którym większość pracowników wykorzystuje przysługujący im urlop wypoczynkowy. Wielu pracodawców decyduje się na dofinansowywanie kosztów wypoczynku swoich pracowników i ich rodzin. Przedstawiamy, jak prawidłowo rozliczyć takie dofinansowanie po stronie pracownika i pracodawcy.

 • Czy przedsiębiorcy muszą zmieniać biegłych rewidentów – po zmianach

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Po kilkuletnim okresie prac Sejm przyjął ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (dalej: ustawa o biegłych). Najistotniejszymi zmianami z punktu widzenia przedsiębiorców jest wprowadzenie okresu rotacji firm badających sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego (JZP) oraz ustalenie ograniczeń w świadczeniu usług przez biegłych dla tych jednostek.

 • Ogólne zasady sporządzania, zatwierdzania i składania sprawozdań finansowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.06.2017

  30 czerwca 2017 r. mija termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 dla jednostek, których rok obrotowy skończył się 31 grudnia 2016 r. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek prowadzących księgi rachunkowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego (dnia zakończenia roku finansowego). Oznacza to, że dla większości jednostek termin na złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym upłynie 15 lipca 2017 r.

 • Zmiany własnościowe w spółce z o.o. a prawo do dywidendy

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.06.2017

  PROBLEM W grudniu 2016 r. udziałowiec spółki z o.o. sprzedał swoje udziały w spółce. Czy za 2016 r. należy mu się dywidenda? RADA Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Roszczenie o wypłatę dywidendy jest

 • Dopłata do kapitału w spółce z o.o.

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.06.2017

  Jedną z form dofinansowania spółki kapitałowej są dopłaty wspólników. Dopłaty mogą być przeznaczone na pokrycie straty finansowej, a także na bieżącą lub inwestycyjną działalność firmy. Przepisy nie określają celu dopłat. Dopłaty nie podwyższają kapitału zakładowego.

 • Przelew wierzytelności

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.06.2017

  Wierzyciel może nawet bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, co powoduje skutki w podatku dochodowym, w VAT lub w podatku od czynności cywilnoprawnych. W przypadku posiadania złych długów zbycie wierzytelności powoduje skutek w postaci ich uregulowania przez inny podmiot.

 • Jakie firmy mają obowiązek stosować procedury przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.06.2017

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu kojarzy się zwykle z działaniami służb specjalnych zwalczających te zjawiska. W praktyce jednak w systemie tym uczestniczy wiele podmiotów, w tym przedsiębiorcy.

 • Prawnopodatkowe skutki wniesienia aportem nieruchomości do spółki kapitałowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.06.2017

  Wspólnicy/akcjonariusze spółek w zamian za udziały/akcje niejednokrotnie wnoszą wkłady niepieniężne w postaci praw rzeczowych. Częstą formą aportu (łatwą w wycenie) są nieruchomości. Istotą wniesienia wkładu niepieniężnego/aportu do spółki jest ekonomiczna wymiana/ekwiwalentność świadczeń między wnoszącym aport wspólnikiem a spółką wydającą udziały/akcje w zamian za wniesienie aportu.

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zaliczkę na zagraniczną podróż służbową wypłaconą w złotówkach

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.06.2017

  Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy wykonuje zadanie służbowe za granicą, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. W związku ze zleceniem wykonania zagranicznej podróży służbowej otrzymuje on zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży, w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji kosztów. W odróżnieniu od zaliczki na podróż krajową, którą pracownik otrzymuje na swój wniosek, pracodawca ma obowiązek wypłacenia zaliczki na podróż zagraniczną, nawet jeśli pracownik nie złożył wniosku w tej sprawie.

 • Aport pojedynczych składników majątku – ujęcie u wnoszącego aport

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.05.2017

  Zasady wnoszenia aportów są szczegółowo określone w Kodeksie spółek handlowych. Przedmiotem aportu mogą być wszelkie przedmioty majątkowe, jeśli są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki. Przedmiotem wkładu mogą więc być m.in. rzeczy ruchome, nieruchomości, pieniądze, świadczenie usług. Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), to umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

 • Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo powstałej spółki

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.05.2017

  Nowo powstała jednostka może posiadać majątek wniesiony w postaci np. zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Aport to umowa, na podstawie której wnoszący przenosi na własność spółki przyjmującej aport określone, posiadające zdolność aportową składniki swojego majątku w zamian za udziały spółki przyjmującej aport.

 • Ewidencja kosztów wynagrodzeń

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.05.2017

  Przy ewidencji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne powinno się uwzględniać zasadę memoriału, zgodnie z którą w księgach rachunkowych należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz jednostki przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

 • Wkłady niepieniężne (aporty) – rozliczenie podatkowe i rachunkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Wspólnicy (akcjonariusze) spółek często decydują się na wnoszenie do spółek aportów (wkładów niepieniężnych) na pokrycie wartości wydawanych im udziałów/akcji w spółce kapitałowej lub udziału w spółce osobowej. Aport pozwala na pokrycie kapitału spółki bez angażowania środków pieniężnych i zarazem np. na wyposażenie spółki w niezbędne w jej działalności środki trwałe. Wniesienie aportu niepieniężnego w formie przedsiębiorstwa jest też jedną z popularnych form przekształcenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy w spółkę. W opracowaniu przedstawiamy najważniejsze podatkowe skutki takich działań i to, jak powinny być one ewidencjonowane.

 • Rok podatkowy a rok kalendarzowy dla spółek osobowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Czy spółka osobowa – zasadniczo nieposiadająca osobowości podatkowej – ma ustalony rok podatkowy i czy jest on determinowany przez rok podatkowy jej wspólnika? Czy możliwe jest – z punktu widzenia prawa podatkowego – stosowanie przez spółkę komandytową roku obrotowego (a tym samym podatkowego) innego niż rok kalendarzowy w sytuacji, gdy jeden z jej wspólników – spółka kapitałowa – także ma odmiennie ukształtowany rok obrotowy (tak, by lata podatkowe spółki i jej wspólnika się pokrywały)?

 • Kary umowne jako koszt uzyskania przychodów

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Podstawą obrotu gospodarczego są kontrakty. Ich realizacja przez kontrahentów często w praktyce napotyka pewne przeszkody/utrudnienia, które mogą wpływać zarówno na jakość wykonanej usługi, jak i na terminowość. Niejednokrotnie z tego tytułu wykonawca/podatnik jest zmuszony zapłacić swemu kontrahentowi/zamawiającemu karę umowną (zastrzeżoną w kontrakcie), która może stanowić znaczne obciążenie finansowe dla firmy.

 • Umowa leasingu zwrotnego – ewidencja u korzystającego

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Jeżeli umowa leasingu ma charakter leasingu finansowego, to zysk lub strata na sprzedaży przedmiotu leasingu – jeżeli jest to kwota istotna – wymaga rozliczenia w czasie przez okres leasingu. ● Zysk na sprzedaży ujmuje się w księgach rachunkowych następująco: Wn „Pozostałe koszty operacyjne” Ma

 • Połączenie spółek

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Przedsiębiorcy w celu zwiększania swojej efektywności łączą się z innymi spółkami, dzięki czemu mają możliwość zmniejszenia kosztów swojej działalności oraz osiągnięcia efektu synergii. W myśl prawa handlowego połączenie polega na przeniesieniu majątku jednej spółki do innej.

 • Kary umowne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – rozliczenia podatkowe i ewidencja księgowa

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2017

  Częstą praktyką obrotu gospodarczego jest zastrzeganie kar umownych w celu wzmocnienia pozycji jednej ze stron umowy. Kara umowna jest bowiem dodatkowym zastrzeżeniem umownym mającym na celu wzmocnienie skuteczności umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań. Istotą kary umownej jest rekompensata, zadośćuczynienie. Nie jest to płatność za świadczenie, lecz wyrównanie wyrządzonej szkody. Zapłacenie lub otrzymanie kary umownej związane jest z konkretnymi skutkami podatkowymi – kosztem, przychodem czy opodatkowaniem VAT. Niestety nie brakuje w tej kwestii problemów interpretacyjnych. W raporcie przedstawiamy na przykładach, jak należy rozliczać wypłacane i otrzymywane kary umowne, oraz ich ewidencję w księgach.

 • Rozrachunki z właścicielem firmy

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, może w sposób dowolny decydować o przeznaczeniu środków pieniężnych posiadanych na firmowym rachunku bankowym lub w kasie. Środki te są składnikiem jego majątku. Dlatego ważna jest prawidłowa ewidencja tych transakcji. W opracowaniu tym przedstawiamy główne tytuły rozliczeń z właścicielem, takie jak: rozliczanie składek ZUS właściciela, odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, wypłaty z zysku, rozliczanie transakcji dokonanych przez właściciela gotówką i kartami płatniczymi (firmowymi i prywatnymi), a także rozrachunki wynikające z tytułu używania przez właściciela samochodu osobowego.

 • Świadczenie wychowawcze „500+” w aspekcie uprawnienia pracownika do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Świadczenie wychowawcze uzyskiwane z programu „500+” jest nieopodatkowane i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi nie stanowi dochodu dla pobierającej je osoby. Świadczenie to nie jest brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia (np. w zakresie uprawnień do zasiłków z pomocy społecznej, zasiłków rodzinnych, dodatków mieszkaniowych czy świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego). Jednak w kontekście ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pojawia się wątpliwość, czy pracodawca nie powinien uwzględniać świadczenia „500+” jako wpływającego na sytuację materialną pracownika?

 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Sporządzenie zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym jest obowiązkowe dla jednostek, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Po zatwierdzeniu sprawozdania jest ono publikowane łącznie z innymi jego elementami.

 • Specyfika sprawozdawczości finansowej spółek osobowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Spółki osobowe są z reguły podmiotami o niewielkich rozmiarach. W momencie gdy ich wielkość zaczyna wzrastać, wspólnicy często decydują się na przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową. Zatem w związku z niewielkim rozmiarem spółek osobowych może okazać się, że spełniają warunki, aby zaliczyć je do jednostek mikro.