do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje w przypadku dwóch wypłat w tym samym miesiącu

  Porada aktualna | data dodania: 20.12.2018

  PROBLEM Wynagrodzenie za pracę jednego z naszych pracowników jest zajęte przez komornika z tytułu zobowiązań niealimentacyjnych. Osoba ta otrzymała 24 grudnia 2018 r. wynagrodzenie za pracę i ostatniego dnia tego miesiąca ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Czy powinniśmy ustalić dwie granice i dwie kwoty wolne od potrąceń? RADA

 • O jakich danych zatrudnionego dłużnika należy informować komornika i administracyjny organ egzekucyjny

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM Otrzymujemy dużo zajęć komorniczych i administracyjnych wystawionych na naszych pracowników i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. O jakich zmianach powinniśmy informować organy egzekucyjne w zakresie dotyczącym tych osób jako dłużników? RADA Państwa obowiązkiem jest niezwłoczne informowanie organu egzekucyjnego o

 • Czy błędnie opisany przelew można zaliczyć na zapłatę zaległej faktury

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 07.11.2018

  PROBLEM Czynny podatnik VAT otrzymał dwa razy przelew za tę samą fakturę w mechanizmie podzielonej płatności. Kontrahent, który dokonał tej płatności, zalega nam jeszcze z tytułu innych faktur. Czy musimy zwrócić źle opisany przelew? Czy też można zaliczyć go na poczet innych faktur? RADA W przedstawionej sytuacji nie musicie

 • Czy pracodawca może pozbawić pracownika-członka zarządu wynagrodzenia za pracę, jeżeli zakwestionował jego zatrudnienie w ramach stosunku pracy

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 22.10.2018

  PROBLEM Zarząd naszej spółki nie udzielił absolutorium jednemu z członków zarządu, pełniącemu w niej funkcję prezesa i zatrudnionemu w spółce na podstawie umowy o pracę. W wyniku audytu okazało się, że osoba ta jako pracownik działała na szkodę spółki. Chcemy pozbawić pracownika wynagrodzenia z umowy o pracę, aby pokryć

 • Czy pracownik ma roszczenie o wynagrodzenie za wykorzystanie wizerunku po odwołaniu zgody na jego publikację

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 22.10.2018

  PROBLEM Na stronie internetowej naszej firmy widniały zdjęcia naszych pracowników i współpracowników. Wszystkie te osoby wyraziły pisemną zgodę na udostępnienie ich wizerunku. Zgoda była nieodpłatna. Po zakończeniu współpracy jeden z naszych pracowników odwołał udzieloną zgodę i wskazał 7-dniowy termin na usunięcie jego

 • Ewidencja sprzedaży środka trwałego objętego aktualizacją wartości

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 20.10.2018

  PROBLEM Spółka sprzedała środek trwały, który podlegał aktualizacji na dzień 1 stycznia 1995 r. Wartość wynikającą z aktualizacji ujęto na koncie „Kapitał z aktualizacji wyceny”. Jak zaksięgować tę sprzedaż w księgach rachunkowych? RADA Jeżeli sprzedany środek trwały podlegał przeszacowaniu na dzień 1 stycznia

 • Kto powinien podpisać się w imieniu spółki z o.o. pod umową kredytu

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 29.09.2018

  PROBLEM Czy prowadząc sprawy Spółki z o.o. jako jeden z członków dwuosobowego zarządu, mogę reprezentować Spółkę i podpisać umowę kredytową z bankiem? Czy w moim przypadku mogą wystąpić ograniczenia mojego prawa do reprezentowania Spółki? Planuję uzyskanie kredytu i dokonanie inwestycji w maszynę niezbędną do rozwoju

 • Kiedy dokonać korekty wartości początkowej i odpisów amortyzacyjnych w związku ze zmianą umowy o usługi budowlane

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 26.09.2018

  PROBLEM Spółka z o.o. zawarła w firmą X (Wykonawca) umowę o wykonanie instalacji, która stanowić będzie dla Spółki (wytworzony we własnym zakresie) środek trwały. Umowa, obok końcowego terminu zakończenia prac, przewidywała również terminy pośrednie wykonania świadczonej usługi. W przypadku niedochowania tych terminów

 • Czy ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych usług niematerialnych ma zastosowanie do usług szkoleniowych nabywanych od podmiotów powiązanych

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 26.09.2018

  PROBLEM Spółka z o.o. w celu zapewnienia stosownych kwalifikacji swoim pracownikom i współpracownikom zamierza nabywać różnorodne usługi szkoleniowe na podstawie umowy, np. o świadczenie usług lub umowy o dzieło od podmiotów powiązanych. Usługi szkoleniowe mogą obejmować szkolenia dla pracowników/współpracowników Spółki w

 • Czy można zaliczyć do kosztów zakup kosmetyków dla pracowników

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 24.09.2018

  PROBLEM Prowadzę kancelarię prawną. Moi pracownicy często spotykają się z klientami. Oprócz spotkań bezpośrednich wprowadzaliśmy możliwość porozumiewania się przez wideokonferencje. Wybrani pracownicy w ramach wykonywanych obowiązków kontaktują się z klientem przez wideo. W ten sam sposób klienci mogą się skontaktować z

 • Czy od przychodów z wynajmu powierzchni wystawienniczej należy pobierać podatek u źródła

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 24.09.2018

  PROBLEM Spółka z o.o. weźmie udział w targach w Rosji. Czy z otrzymanej od rosyjskiego organizatora faktury za kompleksową usługę wynajmu powierzchni targowej Spółka powinna odprowadzić podatek u źródła? Spółka nie ma certyfikatu rezydencji rosyjskiego organizatora. RADA Tylko uzyskanie certyfikatu rezydencji rosyjskiego

 • Jak ująć w księgach rachunkowych odsprzedaż przedwstępnej umowy za wynagrodzeniem

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM Spółka X wpłaciła zaliczkę na zakup nieruchomości o wartości 500 000 zł w kwocie 50 000 zł plus VAT, co zostało potwierdzone fakturą od sprzedawcy. Okazało się jednak, że spółka X nie może kontynuować inwestycji, więc odsprzedała ogół praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej spółce Y za cenę 70

 • Czy media przy najmie mogą być refakturowanie odrębnie

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Wynajmuję lokal użytkowy. Wszelkie koszty mediów chciałbym refakturować na mojego najemcę. Czy jest to możliwe? RADA Tak, nie ma przeszkód, aby dokonać refakturowania usług mediów, choć organy podatkowe prezentowały w przeszłości odmienne stanowisko w tej sprawie. UZASADNIENIE Uregulowania

 • Czy można zaliczyć do kosztów odszkodowanie zapłacone w związku ze szkodą majątkową kontrahenta

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 05.09.2018

  PROBLEM Na skutek ujawnionych wad i usterek produkowanych przez Przedsiębiorcę urządzeń kontrahent (firma A.) zgłosił mu oficjalną reklamację. Firma A. nabyte od Przedsiębiorcy urządzenia sprzedała firmie X., u której wystąpiły usterki i która reklamowała je w firmie A. We wrześniu 2018 r. doszło do zawarcia ugody

 • Jakie składki należy opłacać za członka rady nadzorczej wykonującego jednocześnie umowę zlecenia

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 05.09.2018

  PROBLEM W naszej spółce z o.o. zgłaszamy do ZUS członka rady nadzorczej. Otrzymuje on diety za posiedzenia rady - miesięcznie 1800 zł. Swoją funkcję pełni na podstawie powołania. Od 1 listopada 2018 r. będzie podjęta uchwała o zwrocie kosztów podróży na posiedzenia, gdyż osoba ta przeprowadziła się do

 • Kto i kiedy może żądać uchylenia uchwały w spółce z o.o.

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 01.09.2018

  PROBLEM W Spółce z o.o., której jestem wspólnikiem (mam 5% udziałów), odbyło się zgromadzenie wspólników, o którym nie miałem pojęcia. Co gorsza, dowiedziałem się, że na tym zgromadzeniu podzielono zysk pomiędzy wspólników, mnie jednak pominięto. Spółka działa prężnie, a kwota dywidendy przypadająca nawet na moje 5%

 • Czy dochody osiągane przez zagraniczny oddział należy uwzględniać przy obliczaniu zaliczek opłacanych w Polsce

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 28.08.2018

  PROBLEM Polska spółka z o.o. założyła oddział w USA, od którego dochodów będzie opłacać amerykański podatek dochodowy. Czy dochody osiągane przez amerykański oddział spółka powinna również uwzględniać przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy płaconych przez spółkę w Polsce? RADA Nie, dochodów osiąganych przez

 • Czy wspólnik spółki z o.o. może opodatkować podatkiem liniowym usługi świadczone na jej rzecz

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 28.08.2018

  PROBLEM Jestem wspólnikiem w Spółce z o.o. Pełnię w niej również funkcję członka zarządu. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie kompleksowych prac budowlanych polegających na wznoszeniu budynków, montażu instalacji, wykańczaniu wnętrz oraz innych specjalistycznych prac budowlanych. Spółka planuje

 • Czy spłata hipoteki obciążającej nabytą nieruchomość stanowi koszt podatkowy

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 28.08.2018

  PROBLEM A spółka z o.o. udzieliła pożyczki innej spółce (spółce B). Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki dokonano przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości będącej dotychczas własnością spółki B. Ponieważ pożyczka nie została przez spółkę B spłacona, spółka A przejęła nieruchomość będącą przedmiotem

 • Jakie składki należy opłacać za członka rodziny zatrudnionego we własnej firmie

  Porada aktualna do dnia 2018-12-30 | data dodania: 28.08.2018

  PROBLEM Od 2000 r. prowadzę własną działalność - sklep komputerowy. Zamierzam zatrudnić do pomocy moją żonę (która dotychczas nigdzie nie pracowała), na podstawie umowy o pracę ewentualnie umowy zlecenia, z miesięcznym wynagrodzeniem 2100 zł. Jakim ubezpieczeniom będzie podlegać z tego tytułu? RADA Jeżeli

 • Jak rozliczyć dywidendę wypłacaną zagranicznemu udziałowcowi

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 17.08.2018

  PROBLEM Prowadzimy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej siedziba znajduje się w Polsce, ale 100% udziałowcem jest spółka mająca siedzibę na Słowacji. Jest to spółka kapitałowa - odpowiednik polskiej sp. z o.o. Spółka słowacka posiada udziały w spółce polskiej około roku. Spółka polska zamierza wypłacić

 • Jak się księguje faktoring pełny?

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 16.08.2018

  Dostaliśmy propozycję przejęcia przez zewnętrzną firmę naszych wierzytelności na zasadzie faktoringu właściwego. Jak taką transakcję wykazać w naszych księgach rachunkowych?

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatek na operat szacunkowy nieruchomości wykonany przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 08.08.2018

  PROBLEM Mam fakturę wystawioną przez kancelarię notarialną za wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości wspólnika w spółce komandytowej. Spółka została zarejestrowana w KRS 1 sierpnia 2018 r. Z tym samym dniem spółka została zgłoszona do VAT i rozpoczęła sprzedaż jako podatnik VAT czynny. Faktura z kancelarii jest z 26

 • Czego żądać w przypadku naruszenia praw do znaku towarowego

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 07.08.2018

  PROBLEM Niedawno zauważyłem, że konkurencyjna firma korzysta z zarejestrowanego przeze mnie znaku towarowego. Zarejestrowałem go, ale nie wiem, czego mogę żądać w przypadku naruszenia moich praw. RADA W związku z naruszeniem praw do znaku towarowego Czytelnik może wystąpić z roszczeniami m.in. o zaniechanie naruszeń i

 • Czy osoba, która ma większość udziałów w spółce z o.o., może zostać w niej zatrudniona na podstawie umowy o pracę

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 06.08.2018

  PROBLEM W spółce z o.o. jest dwoje udziałowców - jedna osoba ma 95% udziałów, a druga 5%. Udziałowiec większościowy ma zostać zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę. Czy w tej sytuacji może powstać stosunek pracy między nim a spółką? RADA Nie. Zatrudnienie w spółce z o.o. udziałowca posiadającego w tym

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK