do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć zakup za granicą samochodu osobowego za gotówkę

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2018

  PROBLEM Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupiłem od niemieckiego przedsiębiorcy samochód osobowy o wartości powyżej 15 000 zł. Zapłata została dokonana w całości gotówką. Czy mogę zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne od tego samochodu? RADA Nie może Pan zaliczać do kosztów odpisów

 • Z jaką datą zgłosić do ubezpieczeń zleceniobiorcę – tegorocznego absolwenta

  Porada aktualna | data dodania: 06.06.2018

  PROBLEM W naszej spółce zatrudniamy zleceniobiorcę będącego tegorocznym maturzystą oraz studenta, który na początek lipca 2018 r. ma wyznaczony termin obrony pracy licencjackiej. Planujemy kontynuowanie zatrudnienia cywilnoprawnego w odniesieniu do tych osób. Od kiedy należy zgłosić zleceniobiorców do ZUS z

 • Jak i dlaczego zarejestrować znak towarowy

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  PROBLEM Rozpoczynam działalność gospodarczą - produkcję materiałów biurowych. Wymyśliłem nazwę i logo. Chcę być rozpoznawalny wśród klientów. Słyszałem, że powinienem zarejestrować znak towarowy, ale nie bardzo wiem, co nim jest: nazwa, logo, jakiś slogan? Czy rejestracja jest konieczna? RADA Rejestracja znaku

 • Czy postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości stanowi wystarczający dowód aby uznać za koszt odpis aktualizujący

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  PROBLEM Mam niezapłacone należności z 2017 r. Aby uniknąć kosztów sądowych, nie skierowałem sprawy do sądu. Niedawno otrzymałem wezwanie do zgłoszenia wierzytelności wobec upadłego dłużnika. Zamierzam zgłosić swoją należność. Czy postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości jest wystarczającym dowodem do zaliczenia w

 • Czy wydatki na ubezpieczenie pracowników w podróży stanowią koszt podatkowy

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  PROBLEM Spółka akcyjna kupiła pracownikom wysłanym w podróż służbową polisy ubezpieczeniowe obejmujące koszty leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Czy wydatki na nabycie tych polis mogą być przez spółkę zaliczone do kosztów podatkowych? RADA Tak, wydatki na wskazane polisy spółka może zaliczyć do

 • Czy można odliczyć VAT z faktury za przegląd kasy fiskalnej wykonany w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 22.05.2018

  PROBLEM Podatnik od ubiegłego roku zawiesił działalność gospodarczą. Prowadził pełną księgowość. W tym miesiącu jest zobowiązany dokonać przeglądu kasy fiskalnej. Czy powinien wziąć fakturę od wykonawcy? Czy ma prawo ją zaksięgować oraz czy jest zobowiązany złożyć deklarację VAT? RADA Podatnik powinien otrzymać

 • Czy można zastosować autorskie koszty uzyskania przychodów do umów, które stanowią różne elementy jednego dzieła

  Porada aktualna | data dodania: 16.05.2018

  PROBLEM Realizujemy duży projekt mieszczący się w katalogu działalności, do której można zastosować autorskie koszty uzyskania przychodów. Na projekt ten składają się jednak liczne umowy cywilnoprawne zawarte z grupą kilkunastu osób. Czy do wszystkich tych umów możemy zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, mimo że jest

 • Co pracodawca powinien odpowiedzieć na zawiadomienie komornika o zajęciu innych wierzytelności skierowane do pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 10.05.2018

  PROBLEM Otrzymaliśmy dwa zajęcia od komornika - zajęcie wynagrodzenia za pracę i zajęcie wierzytelności. Pracownik będący dłużnikiem ma zawartą z nami jedynie umowę o pracę. Jak powinniśmy postąpić w przypadku zajęcia wierzytelności, co ono obejmuje? Co należy odpowiedzieć komornikowi na takie zawiadomienie? RADA

 • Jak zachować prawo do ubezpieczenia w KRUS

  Porada aktualna | data dodania: 11.04.2018

  Rolnik (lub domownik) prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest każdego roku do złożenia oświadczenia (lub zaświadczenia) o wysokości podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za rok ubiegły, jeżeli chce zachować prawo do ubezpieczenia w KRUS. Jeżeli kwota podatku należnego za 2017 r. przekroczy 3300 zł, przedsiębiorca będący rolnikiem lub jego domownikiem utraci prawo do ubezpieczenia społecznego w KRUS i zostanie objęty powszechnym ubezpieczeniem ZUS.

 • Jak podważyć ustalenia kontroli ZUS zmieniającej umowę o dzieło na umowę zlecenia

  Porada aktualna | data dodania: 11.04.2018

  PROBLEM W naszej firmie właśnie zakończyła się kontrola ZUS. Inspektor zakwestionował kilkadziesiąt umów o dzieło, wskazując, że w ich treści przedmiot umowy nie został precyzyjnie określony, a to oznacza, że była to umowa „starannego działania”, a nie „umowa rezultatu”. W związku z zamianą

 • Jak rozliczyć podróż prezesa zarządu pełniącego funkcję na podstawie powołania

  Porada aktualna | data dodania: 10.04.2018

  PROBLEM Prezes zarządu naszej spółki na początku kwietnia 2018 r. wyjechał służbowo do kontrahenta do Niemiec. W tym celu wykorzystał prywatny samochód. Z prezesem nie został nawiązany stosunek pracy ani zlecenia. Swoją funkcję sprawuje wyłącznie na podstawie powołania. Czy w związku z tym przysługują mu nieobciążone

 • Jakie skutki powoduje likwidacja spółki jawnej i przekazanie należącego do niej budynku do majątków osobistych wspólników

  Porada aktualna | data dodania: 06.04.2018

  PROBLEM Spółka jawna składająca się z dwóch wspólników, z których każdego udział wynosi po 50%, w ramach działalności wybudowała budynek z lokalami użytkowymi. Dotychczas spółka czerpała przychody z wynajmu tych lokali. Z końcem czerwca 2018 r. wspólnicy chcą zlikwidować spółkę i przekazać budynek do majątków

 • Jak ująć w księgach rachunkowych akredytywę dokumentową na zakup środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 06.04.2018

  PROBLEM Spółka planuje zakup środka trwałego. Producent środka trwałego, chroniąc się przed ewentualnym ryzykiem odmowy dokonania przez spółkę płatności, poprosił o utworzenie akredytywy dokumentowej na ten zakup. W jaki sposób rozliczać w księgach rachunkowych taką akredytywę? RADA Otwarcie akredytywy wymaga

 • Jak skutecznie zrezygnować z funkcji członka zarządu w spółce z o.o.

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2018

  PROBLEM Jestem członkiem zarządu spółki z o.o. Funkcję powinienem pełnić do końca roku, jednak z powodów osobistych chciałbym zrezygnować. W jaki sposób mogę to zrobić? RADA Spółkę z o.o. reprezentuje zarząd, zarówno w zakresie składania przez nią oświadczeń woli, jak i składania jej oświadczeń woli, to

 • Czy otrzymanie wsparcia technicznego od kontrahenta w związku realizacją kontraktu jest przychodem

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2018

  PROBLEM Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie naprawy pojazdów samochodowych. Obecnie spółka podpisała kilkuletni kontrakt z producentem lakierów samochodowych, na podstawie którego zobowiązała się w okresie trwania kontraktu do wykorzystywania w prowadzonej przez siebie działalności związanej z

 • Czy zleceniobiorczyni ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przed porodem

  Porada aktualna | data dodania: 08.03.2018

  PROBLEM Współpracujemy ze zleceniobiorczynią, która jest w ciąży. Osoba ta chciałaby wystąpić o zasiłek macierzyński przed przewidywaną datą porodu. Czy ma takie prawo? Jeśli tak, to jakie dokumenty powinna złożyć, aby uzyskać zasiłek? RADA Tak. Państwa zleceniobiorczyni może skorzystać z zasiłku macierzyńskiego przed

 • Czy można dokonać potrącenia ze składnika wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia

  Porada aktualna | data dodania: 08.03.2018

  PROBLEM Wynagrodzenie jednego z naszych pracowników, którego zatrudnienie ustało z końcem 2017 r., było zajęte przez komornika z tytułu zobowiązań niealimentacyjnych. W kwietniu 2018 r. wypłacimy tej osobie dodatkową gratyfikację za 2017 r. Czy powinniśmy ją przekazać komornikowi? W świadectwie pracy wykazaliśmy potrącone

 • Jak rozliczyć wycofanie samochodu ze spółki cywilnej na cele osobiste jednego ze wspólników

  Porada aktualna | data dodania: 07.03.2018

  PROBLEM W listopadzie 2015 r. kupiłam samochód osobowy na spółkę cywilną. Odliczyłam 100% VAT, ponieważ była prowadzona ewidencja przebiegu i złożona została informacja VAT-26. We wrześniu 2017 r., w związku z zaprzestaniem prowadzenia ewidencji i przeznaczeniem samochodu do celów mieszanych, zrobiłam korektę VAT i zapłaciłam

 • Czy kierowca międzynarodowy zatrudniony przez polską firmę musi posiadać zaświadczenie A1

  Porada aktualna | data dodania: 07.03.2018

  PROBLEM Czy zatrudniany przez nas na podstawie umowy o pracę kierowca międzynarodowy, pracujący głównie za granicą, musi posiadać z ZUS zaświadczenie A1 o ustawodawstwie właściwym? Kierowca świadczy pracę na terenie całej Unii Europejskiej. RADA Tak. W przedstawionej przez Państwa sytuacji kierowca transportu

 • Czy do przychodu uzyskanego przez byłego pracownika z tytułu projektu racjonalizatorskiego można zastosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodów

  Porada aktualna | data dodania: 01.03.2018

  PROBLEM Nasza firma wypłaca pracownikom dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wdrożonego w firmie projektu racjonalizatorskiego na postawie odrębnego regulaminu, regulującego kwestie tego typu projektów. Do tych wynagrodzeń stosujemy 50-procentowe koszty uzyskania przychodu. Ze względu na to, że jeden z projektów został wdrożony po

 • Czy można zaliczyć do kosztów PCC uiszczony przez spółkę komandytową w związku ze zmianą umowy tej spółki

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca postanowił zmienić formę prawną prowadzonej działalności. Zarejestrował spółkę komandytową, w której jest komplementariuszem. Komandytariuszem jest jego żona. Do tej spółki przedsiębiorca zamierza wnieść wkład niepieniężny w postaci całego prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, co wymagać

 • Czy sprzedawca może zastrzec w umowie, że nie będzie przyjmował podzielonych płatności

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2018

  PROBLEM Negocjujemy umowę, która dotyczy sprzedaży naszych produktów w drugim półroczu 2018 r. Czy w umowie z kontrahentem możemy zawrzeć postanowienie, że nie będziemy przyjmować „podzielonych płatności”? RADA Dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności split payment odnosi się do uprawnienia

 • Co różni karę umowną od kary gwarancyjnej

  Porada aktualna | data dodania: 19.02.2018

  PROBLEM Prowadzimy działalność w sektorze auto-moto, produkujemy projektory do systemów wyświetlania danych HUB. Umowę na dostawy podpisywaliśmy zawsze na 2 lata. Wszystkie umowy zawierały zapisy o obowiązku zapłaty przez nas kar umownych za opóźnienia w dostawach. W tym roku otrzymaliśmy nowy projekt umowy, która jest identyczna

 • Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego małżonka w separacji – najnowsze wyjaśnienia ministerstwa zdrowia

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2018

  PROBLEM Nasz pracownik pozostaje w separacji z żoną. Żona pracownika była dotychczas zatrudniona, ale straciła pracę i tytuł ubezpieczenia zdrowotnego, a urząd pracy odmówił jej zarejestrowania jako bezrobotnej. Dotychczas to ona zgłaszała do ubezpieczenia zdrowotnego ich dziecko. Teraz pracownik złożył do nas wniosek o

 • Kto odpowiada za wykorzystanie przez pracownika w celach prywatnych danych osobowych, do których miał dostęp w związku z wykonywaną pracą

  Porada aktualna | data dodania: 09.02.2018

  PROBLEM Pracownik, który w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi ma dostęp do danych osobowych przetwarzanych w naszej instytucji, wykorzystał je w swojej prywatnej sprawie. Czy takie postępowanie pracownika jest dopuszczalne? Komu i ewentualnie jakie kary za to grożą? RADA Pracownik nie ma prawa samowolnie

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK