do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak ująć w księgach rachunkowych odsprzedaż przedwstępnej umowy za wynagrodzeniem

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM Spółka X wpłaciła zaliczkę na zakup nieruchomości o wartości 500 000 zł w kwocie 50 000 zł plus VAT, co zostało potwierdzone fakturą od sprzedawcy. Okazało się jednak, że spółka X nie może kontynuować inwestycji, więc odsprzedała ogół praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej spółce Y za cenę 70

 • Czy media przy najmie mogą być refakturowanie odrębnie

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Wynajmuję lokal użytkowy. Wszelkie koszty mediów chciałbym refakturować na mojego najemcę. Czy jest to możliwe? RADA Tak, nie ma przeszkód, aby dokonać refakturowania usług mediów, choć organy podatkowe prezentowały w przeszłości odmienne stanowisko w tej sprawie. UZASADNIENIE Uregulowania

 • Czy można zaliczyć do kosztów odszkodowanie zapłacone w związku ze szkodą majątkową kontrahenta

  Porada aktualna | data dodania: 05.09.2018

  PROBLEM Na skutek ujawnionych wad i usterek produkowanych przez Przedsiębiorcę urządzeń kontrahent (firma A.) zgłosił mu oficjalną reklamację. Firma A. nabyte od Przedsiębiorcy urządzenia sprzedała firmie X., u której wystąpiły usterki i która reklamowała je w firmie A. We wrześniu 2018 r. doszło do zawarcia ugody

 • Jakie składki należy opłacać za członka rady nadzorczej wykonującego jednocześnie umowę zlecenia

  Porada aktualna | data dodania: 05.09.2018

  PROBLEM W naszej spółce z o.o. zgłaszamy do ZUS członka rady nadzorczej. Otrzymuje on diety za posiedzenia rady - miesięcznie 1800 zł. Swoją funkcję pełni na podstawie powołania. Od 1 listopada 2018 r. będzie podjęta uchwała o zwrocie kosztów podróży na posiedzenia, gdyż osoba ta przeprowadziła się do

 • Czy wspólnik spółki z o.o. może opodatkować podatkiem liniowym usługi świadczone na jej rzecz

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2018

  PROBLEM Jestem wspólnikiem w Spółce z o.o. Pełnię w niej również funkcję członka zarządu. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie kompleksowych prac budowlanych polegających na wznoszeniu budynków, montażu instalacji, wykańczaniu wnętrz oraz innych specjalistycznych prac budowlanych. Spółka planuje

 • Jak rozliczyć dywidendę wypłacaną zagranicznemu udziałowcowi

  Porada aktualna | data dodania: 17.08.2018

  PROBLEM Prowadzimy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej siedziba znajduje się w Polsce, ale 100% udziałowcem jest spółka mająca siedzibę na Słowacji. Jest to spółka kapitałowa - odpowiednik polskiej sp. z o.o. Spółka słowacka posiada udziały w spółce polskiej około roku. Spółka polska zamierza wypłacić

 • Jak się księguje faktoring pełny?

  Porada aktualna | data dodania: 16.08.2018

  Dostaliśmy propozycję przejęcia przez zewnętrzną firmę naszych wierzytelności na zasadzie faktoringu właściwego. Jak taką transakcję wykazać w naszych księgach rachunkowych?

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatek na operat szacunkowy nieruchomości wykonany przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 08.08.2018

  PROBLEM Mam fakturę wystawioną przez kancelarię notarialną za wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości wspólnika w spółce komandytowej. Spółka została zarejestrowana w KRS 1 sierpnia 2018 r. Z tym samym dniem spółka została zgłoszona do VAT i rozpoczęła sprzedaż jako podatnik VAT czynny. Faktura z kancelarii jest z 26

 • Czego żądać w przypadku naruszenia praw do znaku towarowego

  Porada aktualna | data dodania: 07.08.2018

  PROBLEM Niedawno zauważyłem, że konkurencyjna firma korzysta z zarejestrowanego przeze mnie znaku towarowego. Zarejestrowałem go, ale nie wiem, czego mogę żądać w przypadku naruszenia moich praw. RADA W związku z naruszeniem praw do znaku towarowego Czytelnik może wystąpić z roszczeniami m.in. o zaniechanie naruszeń i

 • Czy osoba, która ma większość udziałów w spółce z o.o., może zostać w niej zatrudniona na podstawie umowy o pracę

  Porada aktualna | data dodania: 06.08.2018

  PROBLEM W spółce z o.o. jest dwoje udziałowców - jedna osoba ma 95% udziałów, a druga 5%. Udziałowiec większościowy ma zostać zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę. Czy w tej sytuacji może powstać stosunek pracy między nim a spółką? RADA Nie. Zatrudnienie w spółce z o.o. udziałowca posiadającego w tym

 • Czy niezamortyzowana wartość rozbieranych budynków może zostać zaliczona jednorazowo do kosztów podatkowych w dacie zakończenia likwidacji

  Porada aktualna | data dodania: 01.08.2018

  PROBLEM Y sp. z o.o. prowadzi działalność deweloperską oraz w zakresie wynajmu nieruchomości stanowiących jej majątek trwały. Spółka jest właścicielem m.in. zespołu budynków (wybudowanych w latach 70. XX w.), które znajdują się w ewidencji środków trwałych i podlegają amortyzacji. Większość z tych budynków wymaga

 • Czy odsetki od obligacji stanowią przychody z zysków kapitałowych

  Porada aktualna | data dodania: 31.07.2018

  PROBLEM Spółka z o.o. kupiła komercyjne obligacje na okaziciela. Wykup obligacji nastąpi za 24 miesiące, co 6 miesięcy biuro maklerskie wypłaca zaś spółce odsetki (bez potrącania podatku). Czy w dacie wpływu odsetek na rachunek bankowy Spółka powinna rozpoznawać przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy jest

 • Czy wynagrodzenie małżonki wspólnika spółki komandytowej stanowi koszt w spółce z o.o. będącej wspólnikiem tej samej spółki

  Porada aktualna | data dodania: 31.07.2018

  PROBLEM Spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej, w której zatrudniona jest żona jednego z komandytariuszy tej spółki. Czy koszty wynagrodzenia tej osoby mogą być w spółce z o.o. zaliczane do kosztów uzyskania przychodów? RADA Nie, wynagrodzenie żony jednego z komandytariuszy nie może być (w części

 • Czy nabycie wierzytelności opodatkowane jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych

  Porada aktualna | data dodania: 30.07.2018

  PROBLEM X Sp. z o.o. podatnik VAT czynny (zbywca) ma uprawnienia z tytułu wierzytelności i planuje zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na rzecz Y. Sp. z o.o. - podatnik VAT czynny (nabywca). Zgodnie z postanowieniami umowy w ramach planowanej transakcji dojdzie do

 • Czy aplikant po zdaniu egzaminu adwokackiego może opłacać składki z działalności na preferencyjnych zasadach

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2018

  PROBLEM Byłem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w kancelarii adwokackiej do końca czerwca 2018 r. W tym roku zdałem egzamin adwokacki i od 1 października 2018 r. będę współpracował z kancelarią jako adwokat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Działalność zakładam pierwszy raz. Czy mogę opłacać

 • Jak rozliczyć składki z tytułu równolegle wykonywanych umów o pracę i zlecenia w miesiącu zakończenia jednej z tych umów

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2018

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników (zatrudniony na pełny etat) ma zawartą z naszą spółką także umowę zlecenia. Wynagrodzenie jest wypłacane 10. dnia kolejnego miesiąca za poprzedni miesiąc - z tytułu zarówno umowy o pracę, jak i umowy zlecenia. Stosunek pracy zostanie rozwiązany 17 września 2018 r. i w tym

 • Jak wspólnoty mieszkaniowe powinny rozliczać VAT

  Porada aktualna | data dodania: 23.07.2018

  Wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jest odrębnym od jej członków podmiotem praw i obowiązków. Tak jak większość podatników wspólnoty mieszkaniowe mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Uprawnienie to nasuwa jednak liczne wątpliwości, jakie czynności wykonywane przez wspólnoty należy wliczać do limitu obrotu uprawniającego do tego zwolnienia. Wspólnoty, które nie zdecydowały się na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT, do części wykonywanych przez siebie czynności muszą doliczać ten podatek. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące rozliczania VAT przez wspólnoty mieszkaniowe.

 • Czy przesunięcie składników majątkowych między firmami małżonków podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2018

  PROBLEM Mąż i żona, pozostający we wspólności majątkowej, prowadzą dwie własne, odrębne firmy. Obydwoje są czynnymi podatnikami VAT i wykonują czynności wyłącznie opodatkowane tym podatkiem. Firma żony wynajęła od firmy męża dwa samochody i komputer. Wynajęty sprzęt stanowił składniki majątkowe związane do tej pory

 • Czy pracodawca ma prawo pozyskiwać od członków załogi samolotu lub śmigłowca informacje o ich masie ciała - UODO (GIODO) wyjaśnia

  Porada aktualna | data dodania: 12.07.2018

  PROBLEM Pracodawca będący przewoźnikiem lotniczym domaga się od kandydatów na członków załogi statków powietrznych informacji o ich masie ciała. Swoje żądanie motywuje kwestiami związanymi z bezpieczeństwem. Czy pracodawca ma prawo domagać się podania tak szczegółowych danych? RADA Tak. W pewnych ściśle określonych

 • Jak rozliczyć zakup za granicą samochodu osobowego za gotówkę

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2018

  PROBLEM Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupiłem od niemieckiego przedsiębiorcy samochód osobowy o wartości powyżej 15 000 zł. Zapłata została dokonana w całości gotówką. Czy mogę zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne od tego samochodu? RADA Nie może Pan zaliczać do kosztów odpisów

 • Z jaką datą zgłosić do ubezpieczeń zleceniobiorcę – tegorocznego absolwenta

  Porada aktualna | data dodania: 06.06.2018

  PROBLEM W naszej spółce zatrudniamy zleceniobiorcę będącego tegorocznym maturzystą oraz studenta, który na początek lipca 2018 r. ma wyznaczony termin obrony pracy licencjackiej. Planujemy kontynuowanie zatrudnienia cywilnoprawnego w odniesieniu do tych osób. Od kiedy należy zgłosić zleceniobiorców do ZUS z

 • Jak i dlaczego zarejestrować znak towarowy

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  PROBLEM Rozpoczynam działalność gospodarczą - produkcję materiałów biurowych. Wymyśliłem nazwę i logo. Chcę być rozpoznawalny wśród klientów. Słyszałem, że powinienem zarejestrować znak towarowy, ale nie bardzo wiem, co nim jest: nazwa, logo, jakiś slogan? Czy rejestracja jest konieczna? RADA Rejestracja znaku

 • Czy postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości stanowi wystarczający dowód aby uznać za koszt odpis aktualizujący

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  PROBLEM Mam niezapłacone należności z 2017 r. Aby uniknąć kosztów sądowych, nie skierowałem sprawy do sądu. Niedawno otrzymałem wezwanie do zgłoszenia wierzytelności wobec upadłego dłużnika. Zamierzam zgłosić swoją należność. Czy postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości jest wystarczającym dowodem do zaliczenia w

 • Czy wydatki na ubezpieczenie pracowników w podróży stanowią koszt podatkowy

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  PROBLEM Spółka akcyjna kupiła pracownikom wysłanym w podróż służbową polisy ubezpieczeniowe obejmujące koszty leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Czy wydatki na nabycie tych polis mogą być przez spółkę zaliczone do kosztów podatkowych? RADA Tak, wydatki na wskazane polisy spółka może zaliczyć do

 • Czy można odliczyć VAT z faktury za przegląd kasy fiskalnej wykonany w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 22.05.2018

  PROBLEM Podatnik od ubiegłego roku zawiesił działalność gospodarczą. Prowadził pełną księgowość. W tym miesiącu jest zobowiązany dokonać przeglądu kasy fiskalnej. Czy powinien wziąć fakturę od wykonawcy? Czy ma prawo ją zaksięgować oraz czy jest zobowiązany złożyć deklarację VAT? RADA Podatnik powinien otrzymać

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK