do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wyrok SN z dnia 3 lutego 2017 r., sygn. II CSK 159/16

  data dodania: 16.11.2017

  Brak zgody drugiego z małżonków na zawarcie umowy (określonej w art. 37 § 1 k.r. i op.) nie powoduje ani bezwzględnej, ani względnej nieważności umowy, ale wywołuje stan bezskuteczności zawieszonej do chwili potwierdzenia albo odmowy potwierdzenia przez drugiego małżonka. Aby usunąć ten stan niepewności, niekorzystny dla osoby trzeciej dokonującej czynności prawnej z jednym z małżonków, w art. 37 § 3 k.r. i op. zostało przewidziane dla tej osoby uprawnienie do wyznaczenia małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedniego terminu do potwierdzenia umowy.

 • Wyrok SN z dnia 10 października 2017 r., sygn. II UK 440/16

  data dodania: 08.11.2017

  Zleceniobiorcy mający ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy.

 • Wyrok SN z dnia 5 października 2017 r., sygn. I PK 287/16

  data dodania: 21.11.2017

  Aneks do umowy o pracę członka zarządu spółki akcyjnej, wprowadzony nieważną uchwałą rady nadzorczej, nie ma mocy prawnej.

 • Postanowienie SN z dnia 4 października 2017 r., sygn. I CSK 175/17

  data dodania: 24.10.2017

  Oparcie wniosku na przyczynie kasacyjnej z art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c., wymaga wykazania, że określony przepis prawa, mimo że budzi poważne kontrowersje, nie doczekał się jeszcze wykładni lub jego niejednolita interpretacja prowadzi do wydawania przez sądy odmiennych rozstrzygnięć w sprawach o identycznym lub zbliżonym stanie faktycznym. Należy jednak przytoczyć przykłady takich orzeczeń i wykazać istniejące między nimi rozbieżności.

 • Wyrok TK z dnia 3 października 2017 r., sygn. SK 31/15

  data dodania: 16.10.2017

  Tytuł egzekucyjny; zasady nadawania klauzuli wykonalności

 • Postanowienie SN z dnia 26 września 2017 r., sygn. III SK 39/16

  data dodania: 10.11.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Dawid Miąsik w sprawie z powództwa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z udziałem zainteresowanych [.] o uznanie praktyk za naruszające konkurencję

 • Postanowienie NSA z dnia 21 września 2017 r., sygn. II GSK 3058/17

  data dodania: 16.11.2017

  Inne

 • Postanowienie NSA z dnia 21 września 2017 r., sygn. II GZ 701/17

  data dodania: 16.11.2017

  Inne

 • Postanowienie SN z dnia 15 września 2017 r., sygn. III CZP 41/17

  data dodania: 08.11.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Władysław Pawlak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z wniosku B. L., L. K. i I. L. przy uczestnictwie J. T., J. S. oraz Miasta W o stwierdzenie zasiedzenia, na posiedzeniu jawnym w Izbie Cywilnej w dniu 15 września 2017 r., na skutek zagadnienia prawnego

 • Postanowienie SN z dnia 15 września 2017 r., sygn. III CZ 31/17

  data dodania: 08.11.2017

  Jak wynika z art. 168 § 1 k.p.c. przywrócenie terminu jest możliwe wtedy, gdy strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy. Przyjmuje się, że brak winy podlega ocenie na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o swoje interesy. Przeszkoda, uzasadniająca przyjęcie uprawdopodobnienia braku winy, zachodzi wówczas, gdy dokonanie czynności w ogóle, tj. w sensie obiektywnym było niemożliwe albo nie można było oczekiwać od strony, że w danych okolicznościach zachowa wyznaczony termin procesowy. Możliwość przywrócenia terminu wyłączają nawet takie zachowania, którym można przypisać charakter lekkiego niedbalstwa. Choroba może uzasadniać uwzględnienie wniosku o przywrócenie

 • Wyrok SN z dnia 14 września 2017 r., sygn. III UK 190/16

  data dodania: 16.11.2017

  Jedyny (lub niemal jedyny) wspólnik spółki z o.o. co do zasady nie może pozostawać z tą spółką w stosunku pracy, gdyż w takim przypadku status wykonawcy pracy (pracownika) zostaje "wchłonięty" przez status właściciela kapitału (pracodawcy). Jedyny wspólnik w takiej sytuacji wykonuje czynności (nawet typowo pracownicze) na rzecz samego siebie (we własnym interesie) i na swoje własne ryzyko produkcyjne, gospodarcze i socjalne. Jedyny wspólnik jest od pracodawcy (spółki z o.o.) niezależny ekonomicznie, gdyż - skoro do przesunięcia majątkowego dochodzi w ramach majątku samego wspólnika - nie zachodzi przesłanka odpłatności pracy, a nadto to on sam (jednoosobowy wspólnik) dyktuje sposób działania jako zgromadzenie wspólników

 • Postanowienie SN z dnia 13 września 2017 r., sygn. IV CSK 623/16

  data dodania: 24.10.2017

  Podziemne instalacje przesyłowe mogą być zasiedziane także wtedy, gdy na powierzchni nie ma żadnych ich elementów - pod warunkiem że wszystko jest uwidocznione na mapach lub w innej dokumentacji dostępnej dla zainteresowanych.

 • Wyrok SN z dnia 13 września 2017 r., sygn. IV CSK 621/16

  data dodania: 31.10.2017

  W przypadkach nieobjętych art. 11 k.p.c. sąd cywilny władny jest sam ustalić, gdy powstaje kwestia prawnej kwalifikacji zachowania jako zdarzenia istotnego dla określenia biegu przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody, czy czyn niedozwolony stanowiący źródło szkody, jest przestępstwem. Musi jednak tego dokonać, zgodnie z regułami prawa karnego materialnego i procesowego, co oznacza konieczność ustalenia przedmiotowych i podmiotowych znamion przestępstwa.

 • Postanowienie NSA z dnia 12 września 2017 r., sygn. II GZ 335/17

  data dodania: 02.11.2017

  Inne

 • Wyrok SN z dnia 8 września 2017 r., sygn. II CSK 771/16

  data dodania: 24.10.2017

  Przepisy kodeksu cywilnego regulujące odpowiedzialność Skarbu Państwa związaną z naruszeniem dóbr osobistych przy wykonywaniu władzy publicznej powinny być interpretowane z uwzględnieniem konstytucyjnej formuły odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niezgodnego z prawem działania władzy publicznej

 • Postanowienie SN z dnia 8 września 2017 r., sygn. II CSK 178/17

  data dodania: 24.10.2017

  Przysługujące obojgu małżonkom, pozostającym w ustroju wspólności majątkowej, na podstawie art. 215 § 2 pr. spółdz., spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, po uchyleniu tego przepisu przysługiwało nadal obojgu małżonkom, jako przedmiot wspólności łącznej. Należy odrzucić przy tym, jako kolidujący z zakazem wstecznego działania prawa i znaczeniem oraz funkcją mieszkania, pogląd, że zmiana stanu prawnego miałaby taki skutek, iż prawo do lokalu przynależne pierwotnie obojgu małżonkom, z chwilą uchylenia art. 215 § 2 pr. spółdz. miałoby stać się, na zasadzie surogacji, elementem majątku osobistego (odrębnego) jednego z małżonków, gdy wkład został pokryty wyłącznie ze środków majątkowych nabytych przez tego małżonka przed zawarciem małżeństwa.

 • Wyrok SN z dnia 8 września 2017 r., sygn. II CSK 877/16

  data dodania: 31.10.2017

  Jeżeli w umowie przedwstępnej cena sprzedaży nie jest określona kwotowo, to z postanowień umownych musi wynikać metoda jej ustalenia. A gdy okaże się, że po jej zastosowaniu cena nadal pozostaje niewiadoma, umowa jest nieważna.

 • Wyrok SN z dnia 8 września 2017 r., sygn. II CSK 767/16

  data dodania: 31.10.2017

  W związku z postępowaniem w konkretnej sprawie legitymowany podmiot może skorzystać z jednej skargi o jego wznowienie, także wtedy, gdy oparta jest zarazem na podstawach nieważności i restytucyjnych, a skarżący powołuje się na ich wystąpienie zarówno w postępowaniu przed sądem pierwszej, jak i drugiej instancji. Nie można wznowić postępowania osobno przed sądem pierwszej, a osobno przed sądem drugiej instancji, przede wszystkim dlatego, że jest to postępowanie w jednej sprawie, zmierzające do wydania jednego orzeczenia o jej istocie, w ramach którego to postępowania działania sądu drugiej instancji są konsekwencją i kontynuacją działań podjętych przed sądem pierwszej instancji.

 • Wyrok SN z dnia 8 września 2017 r., sygn. II CSK 845/16

  data dodania: 18.10.2017

  Brak informacji o ryzyku wprowadza w błąd (art. 84 k.c.).

 • Postanowienie SN z dnia 6 września 2017 r., sygn. I CSK 209/17

  data dodania: 24.10.2017

  Złożenie skargi o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem aktem własności ziemi (aktem uwłaszczenia), przerywa (art. 123 § 1 pkt 1 w zw. z art. 175 k.c.) bieg terminu zasiedzenia nieruchomości przez posiadacza wskazanego w tym akcie.

 • Postanowienie SN z dnia 6 września 2017 r., sygn. I CSK 331/17

  data dodania: 08.11.2017

  Mimo istnienia przesłanek z art. 13 § 1 k.c. sąd może oddalić żądanie ubezwłasnowolnienia, jeżeli sytuacja życiowa chorego jest ustabilizowana, ma on zapewnioną dostateczną opiekę faktyczną i nie zachodzi potrzeba podjęcia żadnych działań wymagających ustanowienia opieki prawnej, a orzeczenie ubezwłasnowolnienia mogłoby prowadzić do zakłócenia -wbrew interesom chorego - korzystnie dla niego uregulowanej sytuacji faktycznej. Prezentowane podejście wynika z postrzegania instytucji ubezwłasnowolnienia jako nastawionej wyłącznie na ochronę interesów osoby chorej, która z przyczyn określonych w art. 13 § 1 k.c. nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. W konsekwencji dla orzeczenia ubezwłasnowolnienia indyferentne znaczenie powinien mieć interes osoby występującej z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie

 • Wyrok SN z dnia 6 września 2017 r., sygn. I PK 262/16

  data dodania: 21.11.2017

  Niewątpliwie roszczenie o odszkodowanie za utracone wynagrodzenie, dochodzone na podstawie art. 415 k.c. w związku z art. 300 k.p. nie ma charakteru alternatywnego względem żądania zasądzenia wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z art. 81 § 1 k.p. Roszczenia są alternatywne, gdy w tym samym stanie faktycznym, przysługują do wyboru. Pomiędzy tego rodzaju roszczeniami zachodzi związek materialnoprawny polegający na tym, że realizacja jednego wyklucza spełnienie drugiego. Dodatkowo relacja zachodząca pomiędzy roszczeniami alternatywnymi charakteryzuje się tym, że wystąpienie z jednym roszczeniem jednocześnie aktualizuje drugie. Zależność zachodząca między żądaniem opartym na art. 415 k.c. w związku z art. 300 k.p. i wynikającym z art. 81 § 1 k.p. nie odnajduje się we wskazanych cechach.

 • Postanowienie SN z dnia 6 września 2017 r., sygn. I CZ 86/17

  data dodania: 21.11.2017

  Potwierdzenie nadania pisma w urzędzie pocztowym lub też potwierdzenie wpływu pisma do sądu w zasadzie stanowi dowód zachowania terminu przy dokonywaniu czynności procesowej. Przy ustalaniu terminu nadania pisma procesowego do sądu ma zastosowanie domniemanie faktyczne określone w art. 231 k.p.c.

 • Wyrok SN z dnia 6 września 2017 r., sygn. I CSK 59/17

  data dodania: 21.11.2017

  Nieważność postępowania z powodu pozbawienia strony możności obrony swych praw zachodzi w sytuacji, w której strona na skutek naruszenia przepisów przez sąd lub przeciwnika w sporze nie mogła brać udziału w postępowaniu lub jego istotnej części albo podejmować czynności procesowych zmierzających do ochrony swojej sfery prawnej. Do stwierdzenia nieważności postępowania nie wystarcza przy tym samo ustalenie, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących udziału strony w postępowaniu, konieczne jest jeszcze wykazanie, że strona nie miała możliwości usunięcia skutków tych uchybień na rozprawie przed wydaniem wyroku w danej instancji. Odmowa ustanowienia dla strony pełnomocnika z urzędu per se nie usprawiedliwia zarzutu nieważności postępowania wskutek pozbawienia strony możności obrony swych praw.

 • Wyrok SN z dnia 6 września 2017 r., sygn. I CSK 38/17

  data dodania: 21.11.2017

  Skarga pauliańska nie może mieć zastosowania do czynności dłużnika polegającej na spełnieniu świadczenia wobec wierzyciela, nawet gdyby czynność ta prowadziła do pokrzywdzenia pozostałych wierzycieli, dotyczy tylko takiej spłaty długu, która ściśle odpowiada zobowiązaniu zarówno pod względem rodzaju świadczenia, jak i sposobu oraz terminu spłaty. Jeżeli natomiast dłużnik na podstawie porozumienia z wierzycielem zaspokaja go w inny sposób niż przewidziany w pierwotnej umowie, nie ma przeszkód do objęcia takiej czynności skargą pauliańską. Jeżeli zatem dłużnik, nie dysponując gotówką umożliwiającą spłatę zobowiązania pieniężnego, zawiera z wierzycielem umowę cesji swoich wierzytelności, która prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania, to nie następuje zwykłe spełnienie świadczenia. Jest