do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Uchwała SN z dnia 26 lipca 2017 r., sygn. III CZP 26/17

  data dodania: 22.08.2017

  W sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, której przedmiotem jest także roszczenie dotyczące naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu, pełnomocnikiem procesowym może być także rzecznik patentowy.

 • Postanowienie SN z dnia 26 lipca 2017 r., sygn. III CZ 25/17

  data dodania: 04.09.2017

  Kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje stwierdzania "nieistnienia wyroku" w odrębnym postępowaniu wpadkowym, pozostawiając tę kwestię ewentualnej ocenie dokonywanej przez sąd przy innych procesowych okazjach, w których to ma znaczenie, np. w postępowaniu odwoławczym w celu ustalenia istnienia tzw. substratu zaskarżenia, w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności lub przy badaniu zarzutu powagi rzeczy osądzonej mającej z takiego wyroku wynikać itd. Inaczej mówiąc, nieistnienie wyroku sąd musi uwzględniać w każdym stanie i stadiach sprawy, w której wyrok ten został wydany, a także -w formie zarzutów - we wszystkich innych sprawach, w jakich zostały podniesione, odpowiednio, przez ich uwzględnienie lub odmowę uwzględnienia.

 • Wyrok SN z dnia 21 lipca 2017 r., sygn. I CSK 636/16

  data dodania: 22.08.2017

  Ostateczna decyzja wojewody wydana na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych stanowiła ustawowe poświadczenie, że gmina stała się z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. właścicielem określonego składnika mienia ogólnonarodowego. Decyzję tę uznanaje się za akt deklaratoryjny, w którym tkwi sui generis element konstytutywny, dopiero bowiem od chwili wydania takiej decyzji gmina mogła skutecznie powołać się na swoje prawo. Stwierdzenie nieważności decyzji prowadzi do jej wyeliminowania z obrotu prawnego z mocą wsteczną; innymi słowy, eliminuje skutki prawne wadliwej decyzji tak, jakby nie została ona w ogóle podjęta i otwiera drogę do ponownego załatwienia sprawy, polegającego, w zależności od

 • Wyrok SN z dnia 21 lipca 2017 r., sygn. I CSK 6/17

  data dodania: 22.08.2017

  Złożenie wniosku zarówno o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, jak i o wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia, stanowi bowiem czynność przedsięwziętą bezpośrednio w celu zaspokojenia roszczenia.

 • Wyrok SN z dnia 21 lipca 2017 r., sygn. I CSK 375/16

  data dodania: 22.08.2017

  Materiał prasowy powinien być tak sformułowany, by odbiorca w prosty sposób mógł odróżnić informację od komentarza autora. Nie można bowiem aprobować przedstawiania interpretacji rzeczywistości (oceny, komentarza, opinii) w kategoriach wypowiedzi opisowej (fakty). Wolność prasy pozostaje bowiem w ścisłej korelacji z odpowiedzialnością, co sprzeciwia się rozpowszechnianiu opinii w formie wypowiedzi co do faktów mających większą siłę przekazywania, niż oceny, które mogą być poddane w wątpliwość. Bezspornie niezbędna wolność prasy nie może jednak być rozumiana jako aprobata dla obniżania kulturowych standardów debaty publicznej oraz redukcji poziomu przyzwoitości, wrażliwości i odpowiedzialności. Staranność dziennikarza przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów ma być szczególna, a więc

 • Postanowienie SN z dnia 13 lipca 2017 r., sygn. III SPP 35/17

  data dodania: 04.09.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) w sprawie ze skargi H. W. na przewlekłość postępowania Sądu Apelacyjnego w [.] w sprawie III AUa ./16, z udziałem Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Apelacyjnego w [.] po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie

 • Postanowienie SN z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. III SPP 36/17

  data dodania: 04.09.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca) w sprawie ze skargi J. A. na przewlekłość postępowania Sądu Apelacyjnego w [.] w sprawie I ACa [.]/16, z udziałem Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Apelacyjnego w [.] po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy,

 • Postanowienie SN z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. III SPP 31/17

  data dodania: 04.09.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca) w sprawie ze skargi [.] Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w [.] na przewlekłość postępowania Sądu Apelacyjnego w [.] w sprawie VI ACa ./16, z udziałem Skarbu Państwa - Prezesa

 • Postanowienie SN z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. III SPP 30/17

  data dodania: 04.09.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Andrzej Wróbel w sprawie ze skargi L. G. na przewlekłość postępowania Sądu Apelacyjnego w [.] w sprawie I ACa ./15, z udziałem Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Apelacyjnego w [.] po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy,

 • Postanowienie SN z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. III SPP 28/17

  data dodania: 04.09.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel w sprawie ze skargi J. J. na przewlekłość postępowania Sądu Apelacyjnego w [.] w sprawie VI ACa ./16, z udziałem Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Apelacyjnego w [.] po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy,

 • Wyrok SN z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. II PK 200/16

  data dodania: 04.09.2017

  Zrzeczenie się zakładu na rzecz żony, a także utrzymywanie niepełnosprawnego syna nie są okolicznościami uprawniającymi do wypłaty niższego odszkodowania pracownikowi, który uległ wypadkowi.

 • Wyrok SN z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. V CSK 624/16

  data dodania: 04.09.2017

  Umowy kontraktów opcyjnych z całą pewnością nie należą do kategorii umów, których może dotyczyć art. 1 ust. 1 u.z.k., a zatem rozporządzających, rodzących skutki w postaci przeniesienia własności rzeczy lub innych praw majątkowych pomiędzy ich stronami, które należałoby oceniać przez pryzmat wymogu ekwiwalentności świadczeń ich stron.

 • Wyrok SN z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. V CSK 609/16

  data dodania: 04.09.2017

  Zerwanie więzi rodzinnej, nie w sposób naturalny albo na podstawie decyzji osób w te relacje zaangażowanych, lecz w związku z czynem niedozwolonym osoby trzeciej, narusza to dobro osobiste i rodzi odpowiedzialność na podstawie art. 23 i 448 k.c.

 • Postanowienie NSA z dnia 4 lipca 2017 r., sygn. II GZ 503/17

  data dodania: 19.07.2017

  Koszty sądowe

 • Postanowienie NSA z dnia 4 lipca 2017 r., sygn. II GSK 68/17

  data dodania: 19.07.2017

  Umorzenie postępowania

 • Postanowienie NSA z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. II GZ 488/17

  data dodania: 17.07.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Hanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia R. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2017 r. sygn. akt III SA/Po 354/16 w zakresie odrzucenia zażalenia

 • Postanowienie NSA z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. II GZ 487/17

  data dodania: 17.07.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Hanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia R. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2017 r. sygn. akt III SA/Po 353/16 w zakresie odrzucenia zażalenia

 • Postanowienie NSA z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. II GZ 489/17

  data dodania: 17.07.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Hanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia R. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2017 r. sygn. akt III SA/Po 354/16 w zakresie odrzucenia zażalenie

 • Postanowienie NSA z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. II GZ 490/17

  data dodania: 17.07.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Hanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia R. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2017 r. sygn. akt III SA/Po 354/16 w zakresie odrzucenia wniosku o

 • Postanowienie NSA z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. II GZ 486/17

  data dodania: 17.07.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Hanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia R. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2017 r. sygn. akt III SA/Po 353/16 w zakresie odrzucenia skargi w

 • Postanowienie NSA z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. II GSK 2096/17

  data dodania: 17.07.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Hanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku A. M. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej A. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 7

 • Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. III ZS 3/17

  data dodania: 03.08.2017

  Zakres kompetencji walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej został skonkretyzowany, albowiem ustawodawca nie zastosował sformułowania "w szczególności". Konsekwencją takiej formy regulacji jest zakaz rozszerzającej interpretacji zadań przyporządkowanych walnemu zgromadzeniu komorników.

 • Wyrok TK z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. P 63/14

  data dodania: 31.07.2017

  Egzekucja świadczeń pieniężnych; pobranie opłaty stosunkowej od kwot wpłaconych przez dłużnika bezpośrednio komornikowi

 • Uchwała SN z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. III CZP 10/17

  data dodania: 24.07.2017

  Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. musi zawierać oznaczenie wierzyciela w sposób określony w art. 92 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, ze zm.).

 • Postanowienie NSA z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. II GZ 468/17

  data dodania: 17.07.2017

  Wstrzymanie wykonania aktu