do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. I GZ 104/18

  data dodania: 27.04.2018

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Henryk Wach po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia A. s.c. Agencja Celna W. B., K. S. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt V SA/Wa 1746/17 w

 • Postanowienie NSA z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. I GZ 105/18

  data dodania: 29.04.2018

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Henryk Wach po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia K. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2018 r. sygn. akt V SA/Wa 3187/16 w zakresie odrzucenia wniosku o

 • Postanowienie NSA z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. II GSK 907/17

  data dodania: 23.04.2018

  Gry losowe

 • Postanowienie NSA z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. II GSK 4302/16

  data dodania: 22.04.2018

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Cezary Pryca (spr.) Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz Sędzia NSA Dorota Dąbek Protokolant starszy asystent sędziego Patrycja Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2018 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w Warszawie od

 • Postanowienie NSA z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. II GSK 704/18

  data dodania: 22.04.2018

  Odrzucenie skargi

 • Wyrok SN z dnia 13 kwietnia 2018 r., sygn. I CSK 381/17

  data dodania: 14.05.2018

  Nakaz doliczania darowizn do substratu zachowku, jakkolwiek co do zasady nieograniczony przedmiotem darowizny, czasem jej dokonania i przynależnością obdarowanego do określonego kręgu osób, nie ma jednak bezwzględnego charakteru. Na podstawie art. 994 § 1 k.c. doliczeniu do substratu zachowku nie podlegają m.in. drobne darowizny, przyjęte zwyczajowo w danych stosunkach, a także darowizny dokonane dawniej niż dziesięć lat, licząc wstecz od otwarcia spadku, na rzecz osób niebędących spadkobiercami lub uprawnionymi do zachowku. A contrario, uwzględnieniu przy obliczaniu zachowku wymagają darowizny dokonane na rzecz spadkobierców i uprawnionych do zachowku, bez względu na to, kiedy zostały dokonane. Darowizny dokonane w kręgu spadkobierców i uprawnionych do zachowku ustawodawca traktuje zatem w sposób szczególny,

 • Wyrok SN z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. II CSK 399/17

  data dodania: 16.05.2018

  Zasada bezpośredniości ma dwa aspekty - podmiotowy oraz przedmiotowy. Aspekt podmiotowy dotyczy prowadzenia postępowania dowodowego bezpośrednio przed sądem (składem) orzekającym, drugi odnosi się do korzystania przez sąd w pierwszej kolejności z dowodów bezpośrednich (pierwotnych), a w drugiej kolejności z dowodów pośrednich (pochodnych), zaś w obrębie dowodów pośrednich najpierw z dowodów pośrednich w mniejszym stopniu, a potem - ewentualnie - z dowodów pośrednich w większym stopniu. Strona może poprzestać na zgłoszeniu wniosku o przeprowadzenie dowodu z protokołu przesłuchania świadka w innym postępowaniu, choćby możliwe było także zgłoszenie wniosku o przesłuchanie tego świadka. Sąd nie może pominąć takiego dowodu uzasadniając to tym, że w sprawie należało wnioskować o przesłuchanie

 • Wyrok SN z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. II CNP 41/17

  data dodania: 08.05.2018

  Stosowanie art. 822 § 1 w zw. z art. 363 § 1 k.c. oznacza, że poszkodowany nie może jednak żądać zapłaty kosztów (hipotetycznej) restytucji w sytuacji, w której przywrócenie stanu poprzedniego byłoby niemożliwe albo też pociągało za sobą nadmierne trudności lub koszty. Ocena, czy koszty restytucji są nadmierne, zależy od okoliczności sprawy. Na gruncie spraw dotyczących naprawy pojazdów mechanicznych ugruntowała się praktyka zakładająca, że koszt naprawy nie jest nadmierny dopóty, dopóki nie przewyższa wartości pojazdu sprzed wypadku.

 • Uchwała SN z dnia 6 kwietnia 2018 r., sygn. III CZP 114/17

  data dodania: 18.04.2018

  Przelew przez konsumenta na przedsiębiorcę wierzytelności mającej źródło w niedozwolonym postanowieniu umownym nie wymaga do swej skuteczności uprzedniego stwierdzenia przez sąd niedozwolonego charakteru postanowienia umownego; taki charakter postanowienia umownego może być stwierdzony w toku postępowania w sprawie o zapłatę wytoczonej dłużnikowi przez przedsiębiorcę, który nabył wierzytelność.

 • Postanowienie NSA z dnia 5 kwietnia 2018 r., sygn. II GZ 133/18

  data dodania: 08.04.2018

  Odrzucenie skargi kasacyjnej

 • Postanowienie NSA z dnia 28 marca 2018 r., sygn. II GSK 1197/16

  data dodania: 01.04.2018

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Joanna Sieńczyło – Chlabicz po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy sprostowania oczywistej omyłki w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2018 r. sygn. akt II GSK 1197/16 w

 • Postanowienie NSA z dnia 28 marca 2018 r., sygn. II GZ 131/18

  data dodania: 01.04.2018

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie Przewodniczący sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia [.] na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2018 r. sygn. akt III SA/Po 908/17 w zakresie odrzucenia

 • Postanowienie NSA z dnia 28 marca 2018 r., sygn. II GZ 130/18

  data dodania: 01.04.2018

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Joanna Sieńczyło – Chlabicz po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia [.] na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2018 r. sygn. akt III SA/Gd 14/18 w zakresie odmowy

 • Wyrok SN z dnia 23 marca 2018 r., sygn. I CSK 349/17

  data dodania: 25.04.2018

  Ocena, jakiego rodzaju zabezpieczenie strony uzgodniły posługując się pojęciem "kaucja", powinna być dokonywana in casu i wymaga dokonania wykładni oświadczeń woli, uwzględniającej całokształt postanowień umownych.

 • Postanowienie NSA z dnia 22 marca 2018 r., sygn. I GZ 35/18

  data dodania: 25.03.2018

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia T. F. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2018 r. sygn. akt VIII SA/Wa 754/17 w zakresie zwrotu kosztów

 • Wyrok NSA z dnia 20 marca 2018 r., sygn. II GSK 4789/16

  data dodania: 25.03.2018

  Wywołane skargą kasacyjną postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym podlega zasadzie dyspozycyjności i nie polega na ponownym rozpoznaniu sprawy w jej całokształcie, lecz ogranicza się do rozpatrzenia poszczególnych zarzutów przedstawionych w skardze kasacyjnej w ramach wskazanych podstaw kasacyjnych. Istotą tego postępowania jest bowiem weryfikacja zgodności z prawem orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz postępowania, które doprowadziło do jego wydania.

 • Wyrok NSA z dnia 20 marca 2018 r., sygn. II GSK 4788/16

  data dodania: 25.03.2018

  Wywołane skargą kasacyjną postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym podlega zasadzie dyspozycyjności i nie polega na ponownym rozpoznaniu sprawy w jej całokształcie, lecz ogranicza się do rozpatrzenia poszczególnych zarzutów przedstawionych w skardze kasacyjnej w ramach wskazanych podstaw kasacyjnych. Istotą tego postępowania jest weryfikacja zgodności z prawem orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz postępowania, które doprowadziło do jego wydania.

 • Wyrok NSA z dnia 16 marca 2018 r., sygn. II GSK 872/17

  data dodania: 25.03.2018

  W piśmiennictwie prezentowany jest pogląd, że sankcje związane z prewencją oraz restytucją niepobranych należności podatkowych zalicza się do sankcji prawnofinansowych. Podkreśla się także, że w przypadku sankcji prawnofinansowej chodzi o doprowadzenie do realizacji normy prawa finansowego (podatkowego).

 • Wyrok NSA z dnia 16 marca 2018 r., sygn. II GSK 1729/17

  data dodania: 25.03.2018

  W piśmiennictwie prezentowany jest pogląd, że sankcje związane z prewencją oraz restytucją niepobranych należności podatkowych zalicza się do sankcji prawnofinansowych. Podkreśla się także, że w przypadku sankcji prawnofinansowej chodzi o doprowadzenie do realizacji normy prawa finansowego (podatkowego).

 • Postanowienie NSA z dnia 15 marca 2018 r., sygn. II GZ 122/18

  data dodania: 19.03.2018

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Cezary Pryca po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia R. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2017 r. sygn. akt VI SA/Wa 2445/16 w zakresie odrzucenia zażalenia w

 • Postanowienie SN z dnia 15 marca 2018 r., sygn. III CZ 8/18

  data dodania: 14.05.2018

  W przypadku, gdy podstawą skargi o wznowienie jest wykrycie takiego środka dowodowego, który mógłby mieć wpływ na wynik sprawy, a z którego strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu (art. 403 § 2 k.p.c.), dla ustalenia początku biegu terminu określonego w art. 407 § 1 k.p.c. istotna jest chwila, w której strona dowiedziała się o tym środku i mogła ocenić jego możliwy wpływ na wynik sprawy. Dowiedzenie się ponadto musi być tego rodzaju, aby strona mogła skorzystać z wykrytego środka dowodowego, tj. wystąpić z odpowiednim wnioskiem dowodowym, jak również musi być wiarygodne, tj. konieczne jest, aby wiedza strony o środku dowodowym była pewna lub przynajmniej prawdopodobna.

 • Uchwała SN z dnia 15 marca 2018 r., sygn. III CZP 110/17

  data dodania: 16.04.2018

  Termin zawity do uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku jest zachowany, gdy przed jego upływem sąd odbierze to oświadczenie i oświadczenie o odrzuceniu spadku (art. 1019 § 2 k.c.). W wypadkach wyjątkowych, w szczególności, gdy za nieodebranie oświadczenia w terminie spadkobierca nie ponosi winy, sąd może nie uwzględnić upływu tego terminu przez wzgląd na zasady współżycia społecznego (art. 5 k.c.).

 • Postanowienie SN z dnia 15 marca 2018 r., sygn. III CZP 109/17

  data dodania: 16.04.2018

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Władysław Pawlak SSN Karol Weitz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa E. sp. z o.o. w W. przeciwko Syndykowi masy upadłości (.) Banku (.) w upadłości likwidacyjnej w W., na posiedzeniu jawnym w Izbie Cywilnej w dniu 15 marca 2018 r. na skutek zagadnienia prawnego

 • Uchwała SN z dnia 15 marca 2018 r., sygn. III CZP 107/17

  data dodania: 16.04.2018

  Zmiana stanu prawnego jest zdarzeniem, o którym mowa w art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c., gdy spowodowała, że zobowiązanie stwierdzone tytułem wykonawczym w części lub całości wygasło albo nie może być egzekwowane.

 • Uchwała SN z dnia 15 marca 2018 r., sygn. III CZP 101/17

  data dodania: 16.04.2018

  Wyrok pozbawiający wykonalności tytuł wykonawczy (tytuł egzekucyjny) posesoryjny wydany przeciwko Skarbowi Państwa z powodu późniejszego uwzględnienia powództwa petytoryjnego stanowi podstawę do umorzenia - na wniosek dłużnika -postępowania egzekucyjnego o świadczenie niepieniężne prowadzonego zgodnie z art. 1060 § 3 k.p.c. (art. 825 pkt 2 k.p.c.).

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK