do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Zmiany w prowadzeniu akt osobowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

  data dodania: 20.10.2017

  Minister Rozwoju i Finansów określił zasady prowadzenia akt osobowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz wskazał, jakie dokumenty powinny znaleźć się w poszczególnych częściach tych akt. Tak jak dotychczas akta osobowe funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej składają się z trzech części: A, B i C: w

 • Obniżone opłaty za egzekucję komorniczą

  data dodania: 20.10.2017

  Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zawiera korzystne zmiany w zasadach pobierania wynagrodzeń przez komorników. Przykładowo, wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych nie będzie już uzależnione od uiszczenia przez wierzyciela całej opłaty stałej, ale opłaty tymczasowej w wysokości równej 10%

 • Stawki płatności bezpośrednich za rok 2017

  data dodania: 20.10.2017

  16 października 2017 r. ARiMR rozpoczęło wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. W tabeli przedstawiamy wszystkie stawki płatności bezpośrednich opublikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( ). Z tym dniem wchodzą w życie rozporządzenia określające stawki płatności

 • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2017

 • Jednoosobowy przedsiębiorca udziałowcem i członkiem zarządu w spółce z o.o. w ujęciu formalnoprawnym, gospodarczo- -ekonomicznym i prawno-finansowym

  data dodania: 13.10.2017

  W obecnych realiach gospodarczych, m.in. ze względu na relacje rodzinne, niejednokrotnie wspólnicy spółek handlowych są równocześnie osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jej członek zarządu może być jednocześnie wspólnikiem tej spółki, jak i osobą zatrudnioną w tej spółce w ramach tzw. samozatrudnienia (czyli udziałowiec jest osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i rozlicza się ze spółką na podstawie wystawianych przez siebie faktur).

 • Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców po zmianach od 1 stycznia 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.10.2017

  Po zmianach przepisów od 1 stycznia 2018 r. obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej będzie mógł pracować w turystyce, rolnictwie czy ogrodnictwie, jeśli uzyska zezwolenie na pracę sezonową. Taka praca będzie mogła trwać maksymalnie przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Z kolei na podstawie oświadczenia, zamiast zezwolenia, nadal będą mogli wykonywać pracę obywatele sześciu państw zza wschodniej granicy Polski. Takie zatrudnienie będzie mogło trwać, tak jak dotychczas, nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

 • Zmiany w zgłoszeniach celnych

  data dodania: 02.10.2017

  Od 14 października 2017 r. obowiązują zmiany wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie zgłoszeń celnych. Zmiana rozporządzenia dotyczy ujednolicenia sposobu ustalania ilości gazu ziemnego i energii elektrycznej wskazywanych w zgłoszeniu celnym.   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. zmieniające

 • Wnioski i dokumenty celne

  data dodania: 02.10.2017

  Od 2 października 2017 r. dostosowano do upoważnienia ustawowego treść rozporządzenia w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach celnych. Nowe rozporządzenie określa: wnioski, dla których w unijnym prawie celnym nie określono szczegółowych wymogów dla danych zawartych w tych

 • Różne sposoby finansowania działalności – wpływ na rozliczenie VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.09.2017

  W toku prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy korzystają z różnych źródeł finansowania. Kapitał własny nie zawsze wystarcza na nowe przedsięwzięcia, co powoduje, że firmy poszukują rozwiązań zmierzających do wykorzystania kapitału zewnętrznego, w tym m.in. w formie pożyczek lub dotacji. Zakupy dokonywane przez przedsiębiorców mogą być także finansowane w systemie ratalnym lub na podstawie umów leasingu finansowego bądź operacyjnego. Takie rozwiązania mogą powodować obowiązek rozliczenia VAT zarówno przez udzielającego wsparcia, jak i przez otrzymującego.

 • Procedura zatrudniania na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.09.2017

 • Wsparcie z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

  data dodania: 19.09.2017

  Z dniem 1 września 2017 r. zaczynają obowiązywać przepisy ustawy z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 623) oraz ustawy z 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. poz. 624 i 1503). W wyniku wejścia w życie wyżej wymienionych

 • Opłaty reprograficzne nie podlegają VAT - wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.09.2017

  NSA w składzie siedmiu sędziów wydał wyrok, w którym potwierdził, iż opłaty reprograficzne pobierane przez organizacje zbiorowego zarządzania od producentów i importerów magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń oraz czystych nośników nie stanowią wynagrodzenia za świadczone usługi i tym samym nie podlegają opodatkowaniu VAT (wyrok NSA z 26 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1718/13).

 • Od 5 września 2017 r. przedsiębiorcy mają obowiązek opłacać składkę na FGŚP za zatrudnianych członków rodziny

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.09.2017

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zatrudniające w swojej firmie członków własnej rodziny, na mocy nowych przepisów są zobowiązane do opłacania składki na FGŚP także za te osoby, których dotychczas to obciążenie nie dotyczyło. Składka na FGŚP za te osoby będzie ustalana na ogólnych zasadach, w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Informacja o opłacie paliwowej

  data dodania: 05.09.2017

  Rozporządzenie wprowadza z dniem 1 stycznia 2018 r. nowy wzór informacji o opłacie paliwowej (OPAL). Zmieniony wzór informacji dostosowuje treść tego dokumentu do zasad zaokrąglania opłaty obowiązujących w Ordynacji podatkowej. Opłatę należy bowiem zaokrąglać do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące

 • Odzyskiwanie oparów paliwa – zmiana ustawy o dozorze technicznym

  data dodania: 05.09.2017

  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw. Celem dyrektywy jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych

 • Od 22 września 2017 r. przewóz olejów roślinnych jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.09.2017

  Od 22 września 2017 r. przewóz olejów roślinnych jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów. Obowiązek ten dotyczy przesyłek, których masa brutto przekracza 500 kg lub objętość przekracza 500 litrów. Z obowiązku monitorowania zostały wyłączone niektóre rodzaje przewozów (np. przesyłki pocztowe). Przedsiębiorcy zajmujący się przewozem tych towarów powinni wypełniać obowiązki nałożone ustawą o systemie monitorowania.

 • Jak rozliczyć usługi realizowane w ramach kontraktów menedżerskich

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2017

  Określenie zasad opodatkowania świadczeń realizowanych na podstawie kontraktów menedżerskich z punktu widzenia przepisów ustawy o VAT wymaga rozstrzygnięcia, czy czynności menedżera mogą być uznane za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą. Konieczne jest więc ustalenie, czy treść zawartego kontraktu menedżerskiego tworzy stosunek prawny właściwy dla umów o pracę, a w konsekwencji pozostaje poza zakresem VAT, czy też wykracza ona poza obowiązki wynikające z takiej umowy, a świadczenia menedżera powinny być traktowane jak samodzielnie wykonywana działalność gospodarcza. Jednym z podstawowych kryteriów rozstrzygnięcia tej kwestii jest odpowiedzialność zleceniodawcy wobec osób trzecich z tytułu czynności wykonywanych przez menedżera.

 • Jak ustalić podstawę wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy przebywającego na zwolnieniu lekarskim

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.08.2017

  Przedsiębiorcy w pewnych okolicznościach mogą pomniejszać najniższą podstawę wymiaru składek ZUS o dni absencji chorobowej. Warunkiem proporcjonalnego obniżenia podstawy i opłacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne jest spełnienie warunków do przyznania zasiłku. Nie ma przy tym znaczenia, czy zasiłek jest finansowany z ubezpieczenia chorobowego, czy wypadkowego. Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne należna jest w pełnej wysokości, gdyż jest niepodzielna. W przypadku gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą zadeklaruje podstawę wymiaru składek w kwocie wyższej, wówczas proporcjonalne jej zmniejszenie z tytułu choroby nie jest możliwe.

 • Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

  data dodania: 22.08.2017

  Od 1 września 2017 r. obowiązuje główna część zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa umożliwia m.in. umarzanie i rozkładanie na raty n ależności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami mających charakter cywilnoprawny i przypadających Skarbowi Państwa. Dotyczy to m.in.

 • Oleje roślinne objęte systemem monitorowania przewozu

  data dodania: 21.08.2017

  Od 22 września 2017 r. systemem monitorowania przewozu zostaną objęte nowe towary sklasyfikowane: 1) podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług od 10.41.21 do 10.41.29, podkategoriami od 10.41.51 do 10.41.60 oraz podkategorią 10.62.14; 2) pozycjami Nomenklatury Scalonej: a) od 1507 do 1516 i b) 1517, z wyłączeniem margaryny

 • Wnioski o wpis do KRS

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.08.2017

  Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe wzory formularzy wniosków do KRS (KRS-W1, KRS-W2, KRS-W3, KRS-W4, KRS-W5, KRS-W6, KRS-W7, KRS-W8, KRS-W10, KRS-W20, KRS-Z1, KRS-Z2, KRS-Z3, KRS-Z10, KRS-WH, KRS-WK, KRS-ZH, KRS-W12, KRS-Z12, KRS-W13, KRS-Z13, KRS-W14). Wzory formularzy zostały dostosowane do zmian w przepisach, w tym m.in. do zmian

 • Ochrona przed wykorzystywaniem przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi – sytuacja przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.08.2017

  Prezes UOKiK zyskał możliwość dyscyplinowania przedsiębiorców nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową w obrocie produktami rolno-spożywczymi, w tym nakładania na nich kar pieniężnych. Co istotne, za naruszanie przepisów ustawy prezes UOKiK może ukarać nie tylko przedsiębiorców stosujących takie praktyki, lecz także kierowników, osoby pełniące funkcje zarządcze, a nawet pracowników kontrolowanej firmy.

 • Kiedy ZUS kwalifikuje umowy o dzieło jako umowy o świadczenie usług

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.08.2017

  ZUS w wyniku kontroli bądź postępowania wyjaśniającego może zakwestionować umowy o dzieło, które w jego opinii zawarte są w celu obejścia prawa, aby uniknąć płacenia składek. Umowy takie ZUS kwalifikuje jako umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. A to oznacza, że należy od nich odprowadzić składki do ZUS.

 • Niższe opłaty komornicze – wyrok TK

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.07.2017

  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 49 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim przewiduje pobranie od kwot wpłaconych przez dłużnika bezpośrednio komornikowi opłaty stosunkowej w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i

 • Trudniej założyć spółkę z o.o. przez Internet

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.07.2017

  Trudniej założyć spółkę z o.o. przez Internet