do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wpłaty z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa – zmiany

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.03.2020

  Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstwa państwowe zostały zwolnione z obowiązku corocznego zawiadamiania urzędu skarbowego o wybranym okresie rozliczeniowym. Ponadto zmienił się termin dokonywania wpłaty za ostatni okres rozliczeniowy oraz wzory deklaracji.

 • Jak ustalić jednorazową wartość transakcji – po zmianie interpretacji MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2020

  Minister Finansów zmienił interpretację przepisów w sprawie ustalania jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł. Ustalenie tej wartości jest kluczowe dla wszystkich przedsiębiorców dokonujących tego rodzaju transakcji. Za opłacenie ich gotówką, zapłatę na rachunek nieznajdujący się na białej liście lub z pominięciem zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności podatnicy tracą prawo do kosztów podatkowych, a nawet mogą odpowiadać za VAT niezapłacony przez kontrahenta. Należy przestrzec, że zmiana interpretacji MF w tej sprawie jest niekorzystna dla przedsiębiorców.

 • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – po zmianach

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2020

  1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy, które mają ograniczyć zjawisko zatorów płatniczych, czyli nieterminowego regulowania należności wynikających z transakcji w obrocie gospodarczym. Zatory płatnicze to jeden z największych problemów polskiej gospodarki. Ponad 80% polskich przedsiębiorców nie otrzymuje swoich należności w terminie. Nowe przepisy o terminach zapłaty mają zmniejszyć ten problem w obrocie gospodarczym.

 • Proste spółki akcyjne będzie można zakładać dopiero od marca 2021 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2020

 • Wynagrodzenie z umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej przysługujące emerytom i rencistom – ogólne zasady obliczania

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2020

 • Odsetki za opóźnienie w zapłacie w transakcjach handlowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.01.2020

 • Prawo do błędu i czynny żal – zmiany w Prawie przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.01.2020

  Od 1 stycznia 2020 r. początkujący przedsiębiorcy uzyska li prawo do popełniania błędów w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności. Przedsiębiorca , który skorzysta z „prawa do błędu” , nie zostanie ukarany mandatem albo administracyjną karą pieniężną pod warunkiem, że usunie skutki popełnionych naruszeń.

 • Ograniczanie zatorów płatniczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.01.2020

 • Ograniczanie obciążeń regulacyjnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.01.2020

 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki spółek

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.12.2019

  13 października 2019 r. na polskie spółki spadły kolejne obowiązki, tym razem związane z utworzeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Spółki zostały zobowiązane do przekazywania informacji o tego rodzaju beneficjentach do Rejestru. Za niewykonanie obowiązków informacyjnych grożą sankcje o charakterze cywilnym, administracyjnym i karnym.

 • Większa ochrona małych i średnich przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.11.2019

  Mali i Średni przedsiębiorcy mają zyskać szerszą ochronę i pomoc ze strony Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Planowane zmiany w tym zakresie mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki spółek

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.11.2019

  13 października 2019 r. na polskie spółki spadły kolejne obowiązki, tym razem związane z utworzeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Spółki zostały zobowiązane do przekazywania informacji o tego rodzaju beneficjentach do Rejestru. Za niewykonanie obowiązków informacyjnych grożą sankcje o charakterze cywilnym, administracyjnym i karnym.

 • Nowe przepisy dotyczące pracy na polskich statkach rybackich

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.11.2019

 • Członkowie zarządów spółek z o.o. a obowiązek odprowadzania składek ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.11.2019

  Członkowie zarządów spółek z o.o. wykonują swoje zadania na podstawie różnych stosunków prawnych. Najczęściej obowiązki realizują w ramach powołania uchwałą zgromadzenia wspólników, ale mogą być też dodatkowo pracownikami spółki czy mogą zawrzeć kontrakt menedżerski lub umowę zlecenia. Każdy z tych sposobów nawiązania stosunku prawnego pomiędzy spółką a członkiem zarządu wywołuje odmienne skutki w zakresie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

 • Pracodawca przed sądem pracy – zmiany w przepisach procesowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.10.2019

  Od 7 listopada 2019 r. zacznie obowiązywać największa od kilkunastu lat nowelizacja procedury cywilnej. Wpłynie ona także na procesy toczące się przed sądami pracy. Jedną z nowości - odnoszącą się tylko do sądów pracy - jest zmiana przewidująca możliwość dalszego nakazania zatrudniania pracownika na czas procesu po nieprawomocnym przywróceniu pracownika do pracy przez sąd pierwszej instancji. Wcześniej, bo 21 sierpnia 2019 r., zmieniły się natomiast przepisy dotyczące kosztów sądowych.

 • Nowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.10.2019

 • Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2019

 • Zmiana prawa upadłościowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2019

 • Zmiany w procedurze cywilnej oraz opłatach sądowych – skutki dla przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2019

 • Rozpoczęcie studiów przez zleceniobiorcę – 8 pytań z praktyki

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.10.2019

  Rozpoczęcie studiów przez zleceniobiorcę w wieku do ukończenia 26 lat skutkuje obniżeniem kosztów zatrudnienia takiej osoby. Wyłączony zostaje bowiem obowiązek opłacania składek za zleceniobiorcę - nie podlega on ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Aby nie powstało zadłużenie z tytułu składek, zleceniodawca powinien jednak na bieżąco weryfikować status zleceniobiorców będących studentami.

 • Czy przedsiębiorca ma prawo do zasiłku chorobowego bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.10.2019

  Przedsiębiorcy pobierający zasiłek macierzyński muszą po jego zakończeniu ponownie przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Tylko wtedy będą mieli prawo do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego następującego bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim. Rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która uprzednio została objęta dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego (art. 9 ust. 1c w związku z art. 14 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ).

 • Nadzór publiczny nad firmami audytorskimi – nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.09.2019

  Polska Agencja Nadzoru Audytowego to nowa instytucja, która przejmie funkcje nadzorcze od Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) oraz Krajowej Komisji Nadzoru (KKN). Przejęcie funkcji nadzorczych przez Agencję nastąpi w pełni od 1 stycznia 2020 r. Celem wprowadzonych zmian jest wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce.

 • Podpis osobisty, prosta spółka akcyjna oraz pozostałe zmiany w ustawie o rachunkowości w 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.09.2019

  Od 1 stycznia 2020 r. osoby zobowiązane do podpisywania sprawozdań finansowych będą mogły to zrobić nie tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy podpisem zaufanym, lecz także podpisem osobistym. Z kolei od 1 marca 2020 r. do ustawy o rachunkowości zostaną wprowadzone zmiany uwzględniające powstanie nowego rodzaju spółki w polskim porządku prawnym, tj. prostej spółki akcyjnej. Oprócz tych zmian ustawę o rachunkowości od 1 stycznia 2020 r. uzupełni zmiana wynikająca z faktu powstania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która przejmie od 2020 r. pełen nadzór nad audytem w Polsce.

 • Prosta spółka akcyjna

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2019

 • Ograniczanie zatorów płatniczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2019

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK