do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Zmiany w uzyskiwaniu uprawnień przez instruktorów prawa jazdy

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Minister Infrastruktury i Budownictwa doprecyzował sposób przeprowadzenia egzaminów dla kandydatów na instruktora lub instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E. Osoby te zdają egzamin z części pierwszej i trzeciej (są zwolnione z części drugiej egzaminu). W stosunku do osób, które przed dniem wejścia w życie

 • Zakładanie spółek przez internet – zmiana kodeksu spółek handlowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Od 13 lipca 2017 r. obowiązują dodatkowe obostrzenia przy zakładaniu spółki z o.o. przez internet (tryb S24). Przy korzystaniu z tego sposobu założenia spółki nie można będzie stosować zwykłego podpisu elektronicznego, tylko kwalifikowany lub potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Jest to spowodowane nadużyciami polegającymi na

 • Naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Od 27 czerwca 2017 r. obowiązuje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Nowe przepisy wprowadzają ułatwienia dla poszkodowanych, którzy dochodzą roszczeń wobec sprawcy naruszenia prawa konkurencji. Dzięki nowym przepisom poszkodowani mają zyskać prawo do pełnego naprawienia

 • Abonament RTV – stawki w 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych na przyszły rok. W 2018 r. wysokość tych opłat pozostała na niezmienionym – w stosunku do 2017 r. – poziomie. W 2018 r. opłaty te nadal wynoszą 7 zł/miesiąc (za używanie odbiornika radiowego) oraz

 • Jakie skutki dla płatnika składek wywołuje zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Przedsiębiorcy (i przedsiębiorstwa) mogą czasowo zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Uprawnienie to przysługuje zarówno podmiotom podlegającym wpisowi do CEIDG, jak i przedsiębiorstwom zarejestrowanym w KRS. Z zawieszeniem działalności łączą się określone konsekwencje, m.in. brak obowiązku opłacania składek, ale i brak podlegania ubezpieczeniom, co ma wpływ na prawo do świadczeń w okresie zawieszenia, a także w okresach późniejszych.

 • Gwarancje bankowe dla innowacyjnych przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2017

  Od 3 czerwca 2017 r. zmieniły się zasady udzielania gwarancji bankowych dla innowacyjnych przedsiębiorców. Nowelizacja polega na rozszerzeniu zakresu wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy ubiegają się o kredyt. Obecnie mogą oni uzyskać gwarancję bankową spłaty kredytu zaciągniętego na rozwój

 • Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich przez wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2017

  26 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie określające regulamin organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności: szczegółową treść wniosku o wszczęcie postępowania i niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku,

 • Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Wierzyciele nie posiadają często informacji niezbędnych do pełnej i wiarygodnej oceny wypłacalności dłużnika, w tym także potencjalnego. Dla oceny możliwości płatniczych potencjalnego lub aktualnego kontrahenta brakowało informacji o jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dopłata do kapitału w spółce z o.o.

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.06.2017

  Jedną z form dofinansowania spółki kapitałowej są dopłaty wspólników. Dopłaty mogą być przeznaczone na pokrycie straty finansowej, a także na bieżącą lub inwestycyjną działalność firmy. Przepisy nie określają celu dopłat. Dopłaty nie podwyższają kapitału zakładowego.

 • Jakie firmy mają obowiązek stosować procedury przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.06.2017

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu kojarzy się zwykle z działaniami służb specjalnych zwalczających te zjawiska. W praktyce jednak w systemie tym uczestniczy wiele podmiotów, w tym przedsiębiorcy.

 • Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Podstawowym celem regulacji jest wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności będących przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), poprzez m.in.: zapewnienie szerszych możliwości uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta; podniesienie

 • Wyższa kwota ryczałtu za zatrudnianie więźniów

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Zmiany w ustawie o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności zwiększają kwotę ryczałtu przysługującego przedsiębiorcy z tytułu zwiększonych kosztów zatrudniania osób pozbawionych wolności z 20 do 35% wartości wynagrodzeń przysługujących skazanym (art. 8 ust. 2). Ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia

 • Nowe przepisy regulujące czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.06.2017

  Sejm uchwalił ustawę regulującą czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, tj. członków załogi i personelu pokładowego (dotychczas pracownicy ci podlegali przepisom Kodeksu pracy) . Czas pracy na statku żeglugi śródlądowej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i

 • Jakie nowe uprawnienia uzyskał ZUS od 13 czerwca 2017 r. w zakresie ustalania właściwego płatnika składek

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.06.2017

  Od 1 stycznia 2018 r. zostaną wprowadzone indywidualne numery rachunków składkowych, na które płatnicy składek będą przekazywać – jedną wpłatą – należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i FEP. Wcześniej, bo już od 13 czerwca 2017 r., ZUS otrzymał możliwość ustalenia, na mocy decyzji administracyjnej, który podmiot jest faktycznie płatnikiem składek w odniesieniu do ubezpieczonych zgłoszonych do ZUS przez więcej niż jedną firmę.

 • Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo powstałej spółki

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.05.2017

  Nowo powstała jednostka może posiadać majątek wniesiony w postaci np. zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Aport to umowa, na podstawie której wnoszący przenosi na własność spółki przyjmującej aport określone, posiadające zdolność aportową składniki swojego majątku w zamian za udziały spółki przyjmującej aport.

 • Jak uzyskać informację na temat utrwalonej praktyki interpretacyjnej ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.05.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. ZUS ma obowiązek stosować się nie tylko do wydanych interpretacji indywidualnych, które są dla niego wiążące, ale również uwzględniać tzw. jednolitą praktykę interpretacyjną. Płatnicy składek nie mogą zostać obciążeni składkami ani dodatkowymi sankcjami za nieopłacenie składek w zakresie, w jakim zastosowali się do wytycznych organu prezentowanych w interpretacjach indywidualnych.

 • Nowe deklaracje na podatek od gier

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  Począwszy od rozliczenia za kwiecień 2017 r., podatnicy podatku od gier są obowiązani składać deklaracje na ten podatek według następujących wzorów: POG-5 (2) – deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry

 • Kiedy rolnik prowadzący działalność gospodarczą zostanie wyłączony z ubezpieczeń w KRUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  Rolnik-przedsiębiorca utraci prawo do podlegania ubezpieczeniu w systemie rolniczym, jeżeli z tytułu działalności nie złoży w ustawowym terminie zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych w 2016 r. Wyłączenie z ubezpieczeń w KRUS nastąpi także wówczas, gdy kwota podatku przekroczy górną granicę, która za 2016 r. wynosi 3258 zł. Termin na złożenie zaświadczenia/oświadczenia mija 31 maja 2017 r.

 • Wkłady niepieniężne (aporty) – rozliczenie podatkowe i rachunkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Wspólnicy (akcjonariusze) spółek często decydują się na wnoszenie do spółek aportów (wkładów niepieniężnych) na pokrycie wartości wydawanych im udziałów/akcji w spółce kapitałowej lub udziału w spółce osobowej. Aport pozwala na pokrycie kapitału spółki bez angażowania środków pieniężnych i zarazem np. na wyposażenie spółki w niezbędne w jej działalności środki trwałe. Wniesienie aportu niepieniężnego w formie przedsiębiorstwa jest też jedną z popularnych form przekształcenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy w spółkę. W opracowaniu przedstawiamy najważniejsze podatkowe skutki takich działań i to, jak powinny być one ewidencjonowane.

 • Zmiany w kredytach hipotecznych – korzyści dla konsumentów i nowe obowiązki dla przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

    Od 22 lipca 2017 r. zmienią się zasady udzielania kredytów hipotecznych, a instytucje pożyczkowe będą musiały być zarejestrowane. Nowa ustawa o kredycie hipotecznym (dalej: ustawa) pozwala na wzięcie kredytu hipotecznego jedynie w walucie, w której klient (konsument) uzyskuje większość dochodów. Ważną zmianą jest także

 • Strata przewyższająca kapitał

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Jeśli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Przepis Kodeksu spółek handlowych ma na celu ochronę spółki, której istnienie jest zagrożone. Wymienione przesłanki nakładają więc na zarząd obowiązek niezwłocznego zwołania zgromadzenia wspólników w celu podjęcia decyzji o dalszym jej losie.

 • Kary umowne jako koszt uzyskania przychodów

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Podstawą obrotu gospodarczego są kontrakty. Ich realizacja przez kontrahentów często w praktyce napotyka pewne przeszkody/utrudnienia, które mogą wpływać zarówno na jakość wykonanej usługi, jak i na terminowość. Niejednokrotnie z tego tytułu wykonawca/podatnik jest zmuszony zapłacić swemu kontrahentowi/zamawiającemu karę umowną (zastrzeżoną w kontrakcie), która może stanowić znaczne obciążenie finansowe dla firmy.

 • Połączenie spółek

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Przedsiębiorcy w celu zwiększania swojej efektywności łączą się z innymi spółkami, dzięki czemu mają możliwość zmniejszenia kosztów swojej działalności oraz osiągnięcia efektu synergii. W myśl prawa handlowego połączenie polega na przeniesieniu majątku jednej spółki do innej.

 • Zmiany w ustalaniu zdolności do służby w Służbie Celno-Skarbowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej pełniący służbę w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych w urzędzie obsługującym właściwego ministra oraz urzędzie celno-skarbowym będą poddawani badaniu psychofizjologicznemu, testowi sprawności fizycznej oraz badaniu psychologicznemu. Na badania i testy funkcjonariusze

 • Umowy zlecenia – jak je prawidłowo tworzyć i rozliczać

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.05.2017

  Treść umowy zlecenia powinna zawierać zapisy dotyczące wysokości wynagrodzenia dla zleceniobiorcy, z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej, oraz ustalenia co do sposobu potwierdzania przepracowanych przez niego godzin. Ponadto warto wprowadzić do umowy ograniczenia dotyczące liczby godzin realizacji czynności będących jej przedmiotem. Ponieważ umowa zlecenia stanowi tytuł do ubezpieczeń, konieczne jest prawidłowe ustalenie rodzaju potrącanych składek. Niezbędne jest ich właściwe rozliczenie, także w razie zbiegu takiej umowy z innym tytułem ubezpieczeniowym, np. umową o pracę lub innym zleceniem.