do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Prosta spółka akcyjna

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2019

 • Ograniczanie zatorów płatniczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2019

 • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności – nowe obowiązki sprzedawców

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2019

 • Wirtualne posiedzenia zgromadzenia wspólników

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2019

 • Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.08.2019

 • Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo powstałej spółki

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.08.2019

  Nowo powstała jednostka może posiadać majątek wniesiony w postaci np. zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 • Jakie zmiany czekają pracodawców w procesach pracowniczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.08.2019

  Od 7 listopada 2019 r. zmieni się procedura cywilna. Dotyczy to także spraw pracowniczych toczących się przed sądami pracy. Jedną z nowości odnoszącą się tylko do sądów pracy, do której warto przygotować się już wcześniej, jest zmiana przewidująca możliwość dalszego nakazania zatrudniania pracownika na czas procesu po nieprawomocnym przywróceniu pracownika do pracy przez sąd pierwszej instancji. Wcześniej, bo od 21 sierpnia 2019 r. zmienią się również koszty sądowe w sprawach pracowniczych.

 • Ograniczanie obciążeń regulacyjnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.08.2019

 • Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.08.2019

 • Taniej będzie wziąć kredyt niż opóźnić się z zapłatą

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.08.2019

  Sejm uchwalił pakiet rozwiązań prawnych mobilizujących dłużników transakcji handlowych (przedsiębiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie. Wprowadzone regulacje mają zniechęcać do narzucania nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty. Sankcje za stosowanie tego typu praktyk będą na tyle dotkliwe, aby dłużnikom nie opłacało się zalegać z płatnościami.

 • Rozliczenie VAT od kar umownych i płatności odszkodowawczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.08.2019

  Przyjmuje się zwykle, że kary umowne oraz inne płatności o charakterze odszkodowawczym nie podlegają VAT. Nierzadko jednak pojawiają się wyjątki od tej reguły. Ostatnio można zetknąć się z tendencją do rozszerzania opodatkowania na sytuacje, w których występują tego typu płatności. Coraz większy nacisk kładzie się bowiem na to, że sposób nazewnictwa przyjęty przez strony w umowie nie przesądza automatycznie o sposobie opodatkowania czynności VAT.

 • Obowiązek uwierzytelniania na PUESC dla podmiotów odbierających towary „wrażliwe” przesunięty na 1 lutego 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.08.2019

  Odbiorcy towarów „wrażliwych”, którzy zamykają zgłoszenie w SENT_100 lub SENT_200, będą musieli zarejestrować się na platformie PUESC do 1 lutego 2020 r., a nie - jak pierwotnie planowano - do 1 sierpnia 2019 r. Rejestracja na PUESC jest konieczna, aby móc uzupełniać zgłoszenia SENT o informację o odbiorze towaru. Każdy podmiot, który zakończy procedurę uwierzytelniania na PUESC, otrzyma unikatowy 17-znakowy numer identyfikacyjny, który trzeba będzie podać przy uzupełanianiu zgłoszenia.

 • Jakie koszty związane z bhp zleceniobiorców ponosi podmiot zatrudniający

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.07.2019

  Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy nie tylko pracownikom, ale też osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych. Przepisy nie przewidują jednak bezpośredniego obowiązku skierowania zleceniobiorców na badania profilaktyczne, szkolenie bhp czy wyposażenia ich w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Nie regulują też wprost kwestii związanych z ich finansowaniem. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest uregulowanie zagadnień związanych z bhp osób niebędących pracownikami, w tym zasad ponoszenia kosztów, w umowie będącej podstawą wykonywania pracy. W przypadku zapewnienia wyposażenia ochronnego przez pracodawcę i naruszenia przez zleceniobiorcę przyjętych zasad korzystania z tych środków zatrudniony może zostać

 • Rozrachunki z właścicielami w spółkach osobowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2019

  Osobowe spółki handlowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) są odrębnymi podmiotami prawa i działają na podstawie przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Specyfika rachunkowości tych spółek wynika m.in. z faktu, że to wspólnicy, a nie spółka, są podatnikami podatku dochodowego.

 • Fundusz Promocji Roślin Oleistych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.07.2019

 • Opłaty RTV na 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.07.2019

 • Jak długo trwa mandat lub kadencja członka zarządu spółki z o.o.

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.07.2019

 • Split payment w księgach rachunkowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2019

  W mechanizmie podzielonej płatności - tzw. split payment - dostawca otrzymuje za sprzedany towar lub wykonaną usługę na rachunek bankowy jedynie kwotę netto. Pozostała część należności wynikająca z faktury, odpowiadająca kwocie VAT, jest wpłacana na rachunek VAT dostawcy. Inicjatywę w tym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług, niemniej jednak skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń oznacza określone konsekwencje dla nabywcy, a także dla dostawcy towarów lub usługodawcy. Procedura podzielonej płatności jest obecnie dobrowolna i stosowana tylko pomiędzy przedsiębiorcami, a zatem nie wpływa na zakupy realizowane przez zwykłych konsumentów.

 • Umowy cywilnoprawne w ewidencji księgowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2019

  Do umów cywilnoprawnych, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, należą:

 • Od 1 września 2019 r. mniej problemów przy składaniu e-sprawozdań finansowych do KRS

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.06.2019

  Ministerstwo Finansów udostępniło nowe, poprawione struktury logiczne sprawozdań finansowych dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS (wersja 1-2). Zmiany dotyczą sposobu identyfikowania jednostki. W miejsce jednego pola identyfikującego jednostkę wprowadzono dwa pola przeznaczone na numer NIP i numer KRS. W ten sposób dostosowano struktury logiczne e-sprawozdań do systemu internetowego KRS, który wymaga przy zgłaszaniu sprawozdań finansowych posługiwania się wyłącznie numerem KRS. Nowe, poprawione struktury logiczne zaczną obowiązywać dla sprawozdań tworzonych po 1 września 2019 r.

 • Kiedy umorzenie udziałów może prowadzić do wykluczenia wspólnika ze spółki

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2019

 • Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.05.2019

  Zakończenie działalności przez likwidację dotyczy wszystkich rodzajów spółek, zarówno kapitałowych, jak i osobowych. Powodów likwidacji jest w zasadzie tyle, ile jest spółek, ponieważ każde zakończenie działalności ma swoją większą lub mniejszą specyfikę. Czasami mogą to być przyczyny osobiste (np. odejście właścicieli na emeryturę), przeważają jednak przyczyny ekonomiczne (mała rentowność, zmiana warunków rynkowych, brak satysfakcjonującej płynności finansowej), zmiana przepisów dotycząca możliwości prowadzenia działalności (np. konieczność posiadania zezwoleń i koncesji), zbyt duża konkurencja, upływ czasu, na jaki została powołana spółka, zrealizowanie celu działalności spółki i wiele innych.

 • Dopłata do kapitału w spółce z o.o.

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.05.2019

  Jedną z form dofinansowania spółki kapitałowej są dopłaty wspólników. Dopłaty mogą być przeznaczone na pokrycie straty finansowej, a także na bieżącą lub inwestycyjną działalność firmy. Przepisy nie określają celu dopłat. Dopłaty nie podwyższają kapitału zakładowego.

 • Dywidendy wypłacane rezydentom i nierezydentom

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.05.2019

  Wypracowany przez spółkę kapitałową (tj. spółkę z o.o., spółkę akcyjną) zysk netto za dany rok obrotowy może zostać przeznaczony m.in. na dywidendę dla wspólników. Aby spółka kapitałowa mogła przekazać wspólnikom dywidendę, muszą być spełnione warunki określone w ustawie o rachunkowości.

 • Leasing zwrotny w księgach rachunkowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.05.2019

  Leasing, obok kredytu bankowego, jest najpopularniejszym źródłem finansowania działalności jednostek. Leasing zwrotny (ang. sale and lease back) stanowi szczególną odmianę transakcji leasingu. Istotą tego typu transakcji jest powiązanie umowy leasingu z poprzedzającą ją umową sprzedaży. Sale and lease back pełni wyjątkową funkcję kredytową. W przypadku trudnej sytuacji finansowej jednostki, której grozi np. utrata bieżącej płynności finansowej, może ona sprzedać własne środki trwałe, a następnie je leasingować. Wywołuje to odpowiednie skutki ewidencyjne.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK