do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Nowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.10.2019

 • Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2019

 • Zmiana prawa upadłościowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2019

 • Zmiany w procedurze cywilnej oraz opłatach sądowych – skutki dla przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2019

 • Rozpoczęcie studiów przez zleceniobiorcę – 8 pytań z praktyki

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.10.2019

  Rozpoczęcie studiów przez zleceniobiorcę w wieku do ukończenia 26 lat skutkuje obniżeniem kosztów zatrudnienia takiej osoby. Wyłączony zostaje bowiem obowiązek opłacania składek za zleceniobiorcę - nie podlega on ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Aby nie powstało zadłużenie z tytułu składek, zleceniodawca powinien jednak na bieżąco weryfikować status zleceniobiorców będących studentami.

 • Czy przedsiębiorca ma prawo do zasiłku chorobowego bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.10.2019

  Przedsiębiorcy pobierający zasiłek macierzyński muszą po jego zakończeniu ponownie przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Tylko wtedy będą mieli prawo do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego następującego bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim. Rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która uprzednio została objęta dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego (art. 9 ust. 1c w związku z art. 14 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ).

 • Nadzór publiczny nad firmami audytorskimi – nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.09.2019

  Polska Agencja Nadzoru Audytowego to nowa instytucja, która przejmie funkcje nadzorcze od Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) oraz Krajowej Komisji Nadzoru (KKN). Przejęcie funkcji nadzorczych przez Agencję nastąpi w pełni od 1 stycznia 2020 r. Celem wprowadzonych zmian jest wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce.

 • Podpis osobisty, prosta spółka akcyjna oraz pozostałe zmiany w ustawie o rachunkowości w 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.09.2019

  Od 1 stycznia 2020 r. osoby zobowiązane do podpisywania sprawozdań finansowych będą mogły to zrobić nie tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy podpisem zaufanym, lecz także podpisem osobistym. Z kolei od 1 marca 2020 r. do ustawy o rachunkowości zostaną wprowadzone zmiany uwzględniające powstanie nowego rodzaju spółki w polskim porządku prawnym, tj. prostej spółki akcyjnej. Oprócz tych zmian ustawę o rachunkowości od 1 stycznia 2020 r. uzupełni zmiana wynikająca z faktu powstania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która przejmie od 2020 r. pełen nadzór nad audytem w Polsce.

 • Prosta spółka akcyjna

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2019

 • Ograniczanie zatorów płatniczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2019

 • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności – nowe obowiązki sprzedawców

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2019

 • Wirtualne posiedzenia zgromadzenia wspólników

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2019

 • Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.08.2019

 • Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo powstałej spółki

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.08.2019

  Nowo powstała jednostka może posiadać majątek wniesiony w postaci np. zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 • Jakie zmiany czekają pracodawców w procesach pracowniczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.08.2019

  Od 7 listopada 2019 r. zmieni się procedura cywilna. Dotyczy to także spraw pracowniczych toczących się przed sądami pracy. Jedną z nowości odnoszącą się tylko do sądów pracy, do której warto przygotować się już wcześniej, jest zmiana przewidująca możliwość dalszego nakazania zatrudniania pracownika na czas procesu po nieprawomocnym przywróceniu pracownika do pracy przez sąd pierwszej instancji. Wcześniej, bo od 21 sierpnia 2019 r. zmienią się również koszty sądowe w sprawach pracowniczych.

 • Ograniczanie obciążeń regulacyjnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.08.2019

 • Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.08.2019

 • Taniej będzie wziąć kredyt niż opóźnić się z zapłatą

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.08.2019

  Sejm uchwalił pakiet rozwiązań prawnych mobilizujących dłużników transakcji handlowych (przedsiębiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie. Wprowadzone regulacje mają zniechęcać do narzucania nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty. Sankcje za stosowanie tego typu praktyk będą na tyle dotkliwe, aby dłużnikom nie opłacało się zalegać z płatnościami.

 • Rozliczenie VAT od kar umownych i płatności odszkodowawczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.08.2019

  Przyjmuje się zwykle, że kary umowne oraz inne płatności o charakterze odszkodowawczym nie podlegają VAT. Nierzadko jednak pojawiają się wyjątki od tej reguły. Ostatnio można zetknąć się z tendencją do rozszerzania opodatkowania na sytuacje, w których występują tego typu płatności. Coraz większy nacisk kładzie się bowiem na to, że sposób nazewnictwa przyjęty przez strony w umowie nie przesądza automatycznie o sposobie opodatkowania czynności VAT.

 • Obowiązek uwierzytelniania na PUESC dla podmiotów odbierających towary „wrażliwe” przesunięty na 1 lutego 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.08.2019

  Odbiorcy towarów „wrażliwych”, którzy zamykają zgłoszenie w SENT_100 lub SENT_200, będą musieli zarejestrować się na platformie PUESC do 1 lutego 2020 r., a nie - jak pierwotnie planowano - do 1 sierpnia 2019 r. Rejestracja na PUESC jest konieczna, aby móc uzupełniać zgłoszenia SENT o informację o odbiorze towaru. Każdy podmiot, który zakończy procedurę uwierzytelniania na PUESC, otrzyma unikatowy 17-znakowy numer identyfikacyjny, który trzeba będzie podać przy uzupełanianiu zgłoszenia.

 • Jakie koszty związane z bhp zleceniobiorców ponosi podmiot zatrudniający

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.07.2019

  Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy nie tylko pracownikom, ale też osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych. Przepisy nie przewidują jednak bezpośredniego obowiązku skierowania zleceniobiorców na badania profilaktyczne, szkolenie bhp czy wyposażenia ich w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Nie regulują też wprost kwestii związanych z ich finansowaniem. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest uregulowanie zagadnień związanych z bhp osób niebędących pracownikami, w tym zasad ponoszenia kosztów, w umowie będącej podstawą wykonywania pracy. W przypadku zapewnienia wyposażenia ochronnego przez pracodawcę i naruszenia przez zleceniobiorcę przyjętych zasad korzystania z tych środków zatrudniony może zostać

 • Rozrachunki z właścicielami w spółkach osobowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2019

  Osobowe spółki handlowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) są odrębnymi podmiotami prawa i działają na podstawie przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Specyfika rachunkowości tych spółek wynika m.in. z faktu, że to wspólnicy, a nie spółka, są podatnikami podatku dochodowego.

 • Fundusz Promocji Roślin Oleistych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.07.2019

 • Opłaty RTV na 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.07.2019

 • Jak długo trwa mandat lub kadencja członka zarządu spółki z o.o.

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.07.2019

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK