do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Dłuższy termin na składanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2020

  Nowelizacja ustawy o COVID-19 przedłużyła termin składania wniosków o przyznanie i wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Wnioski można składać najpóźniej do 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19.

 • Kto ponosi odpowiedzialność za błąd w ewidencji VAT prowadzonej przez biuro rachunkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.10.2020

  Od 1 października 2020 r. za każdy błąd w ewidencji (pliku JPK_VAT) grozi kara. Wprowadzono też dodatkowe sankcje karnoskarbowe za uchybienia związane z ewidencją dla celów VAT. Ponieważ w wielu przypadkach podatnicy powierzają prowadzenie ewidencji i wysyłkę JPK_VAT biurom rachunkowym, należy przypomnieć, kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli błąd zostanie popełniony przez biuro.

 • Współczesne instrumenty finansowania działalności – finansowanie faktoringowe w praktyce – cz. 1

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Faktoring minimalizuje negatywne skutki inflacji oraz różnic kursowych w obrocie międzynarodowym. Nie bez znaczenia pozostaje także okoliczność, że faktor/instytucja faktoringowa posiadający/posiadająca fachowe przygotowanie do ściągania należności wpływa dyscyplinująco na terminowość wzajemnych rozliczeń. Ponadto skorzystanie z usług faktoringowych często przekłada się na obniżenie kosztów własnych w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczeń należności, ponieważ profesjonalni faktorzy dysponują sprawdzonymi systemami księgowymi pozwalającymi obsługiwać nieograniczoną liczbę faktur.

 • Kontrole inwestycji przez UOKiK

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Dnia 24 lipca 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji. Prezes UOKiK będzie mógł chronić polskie przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego.

 • Kolejne ulgi ZUS dla branży turystycznej i rozrywkowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  14 sierpnia 2020 r. Sejm uchwalił nowe przepisy wprowadzające dodatkowe wsparcie dla podmiotów z branży turystycznej i rozrywkowej. Przewidują one przede wszystkim zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS należnych za okres od czerwca do sierpnia 2020 r. oraz świadczenie postojowe dla firm prowadzących działalność oznaczoną określonymi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

 • Kontrole pracodawców związane z epidemią COVID-19 - o czym trzeba pamiętać

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.09.2020

  Po okresie ograniczenia działalności kontrolnej ze względu na pandemię koronawirusa przez PIP, ZUS i urzędy pracy obecnie kontrole odbywają się praktycznie w pełnym zakresie. Są one jednak prowadzone z zastosowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia wirusem COVID-19. Podczas kontroli PIP, ZUS i urząd pracy sprawdzą m.in. przestrzeganie przez pracodawców przepisów antykryzysowych.

 • Stosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia pracownika i osoby współpracującej na podstawie umowy cywilnoprawnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2020

  Autorskie koszty uzyskania przychodów mogą być stosowane bez względu na rodzaj umowy łączącej strony, w ramach której twórca uzyskuje przychód z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi. Jeżeli zostaną spełnione warunki do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, to mogą one być uwzględnione przy obliczaniu zaliczki na podatek zarówno od wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej, jak i od wynagrodzenia ze stosunku pracy.

 • Kontrole inwestycji przez UOKiK

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

  Dnia 24 lipca 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji. Prezes UOKiK będzie mógł chronić polskie przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego.

 • Zasady karania menedżerów przez Prezesa UOKiK

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

  UOKiK poinformował[1], że nie tylko firmom grożą sankcje za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję. Przepisy dopuszczają bowiem nakładanie kar finansowych do wysokości 2 mln zł także na osoby zarządzające, które umyślnie dopuściły do zawarcia porozumień ograniczających konkurencję. Prezes UOKiK opublikował szczegółowe wyjaśnienia, jak będzie ustalana wysokość sankcji dla menedżerów.

 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia – jak przetrwać w kryzysie

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.08.2020

  Działania skoncentrowane na obniżeniu wydatków związanych z powierzeniem pracy są uznawane za optymalizację kosztów zatrudnienia. Ma to szczególne znaczenie w czasie kryzysu, kiedy podmioty zatrudniające poszukują rozwiązań, które pozwolą im przetrwać w trudniejszej biznesowo rzeczywistości. Towarzyszy temu przede wszystkim wybór najkorzystniejszej formy współpracy lub jej zmiana, ale też możliwość czasowego ograniczenia uprawnień osób już zatrudnionych (m.in. przez zawieszenie przepisów wewnątrzzakładowych) czy korzystania z pracowników obcych (najczęściej w ramach pracy tymczasowej lub outsourcingu).

 • Jakie pełnomocnictwa musi mieć biuro rachunkowe, aby reprezentować klienta w sprawach ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.08.2020

  Obecnie każde biuro rachunkowe nie tylko prowadzi ewidencję księgową podatnika i rozlicza należne podatki, ale także reprezentuje klientów przed ZUS. W tym zakresie składa deklaracje, wnioski o wypłatę należnych zasiłków oraz coraz częściej sporządza odwołania od negatywnych decyzji do sądu. Czynności te biuro może wykonywać na podstawie prawidłowo wypełnionego i złożonego pełnomocnictwa. Przedstawiamy zasady, jakie w tym zakresie obowiązują, ponieważ w praktyce sprawiają one problem.

 • Tarcza antykryzysowa od 1.0 do 4.0 - pakiet osłonowy dla firm w zestawieniu tabelarycznym

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.08.2020

 • Dopłaty do kapitału

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.08.2020

  Właściciele udziałów lub akcji w spółce kapitałowej mogą wspomóc finansowo spółkę poprzez dodatkowe źródło finansowania w formie dopłat do kapitału. Dopłaty mogą być wnoszone w związku z czasowymi trudnościami finansowymi jednostki, potrzebą jej dokapitalizowania lub koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych.

 • Ewidencja księgowa faktoringu

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.08.2020

  W czasie pandemii często oferowane jest finansowanie w formie faktoringu. Faktoring to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się i najbardziej elastycznych form finansowania. Warto więc wiedzieć, na co się decydujemy i jak prawidłową ująć w księgach tę konstrukcję finansowania.

 • Dematerializacja akcji – harmonogram i przebieg

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.08.2020

  Do 30 września 2020 r. przesunięto termin, do którego walne zgromadzenie spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych ma czas na podjęcie uchwały o wyborze reżimu dematerializacji akcji (rejestrowy/depozytowy). W publikacji przedstawiamy, jak i w jakich terminach powinna przebiegać obligatoryjna dematerializacja akcji spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych po znowelizowaniu przepisów w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

 • Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.08.2020

  Przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej wkrótce będą mogli korzystać z nowych rodzajów pomocy publicznej. Nowa ustawa umożliwia udzielanie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Ma być udzielana w formie wsparcia finansowego oraz w postaci ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej. Zasady udzielania tej pomocy określono w ustawie o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (dalej: ustawa).

 • Dematerializacja akcji – harmonogram i przebieg

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.08.2020

  Przy tym dematerializacja obejmuje także spółki publiczne, które nie mają wszystkich istniejących akcji zarejestrowanych w KDPW (czyli dalej część istniejących akcji występuje w formie dokumentowej/papierowej). Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy może być zawarta wyłącznie z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, takim jak bank lub dom maklerski. Umowa o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych zostaje zawarta z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Terminy i przebieg procesu dematerializacji przedstawiamy w tabeli.

 • Bon turystyczny – nowa ulga dla rodziców

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.08.2020

  Polski bon turystyczny to nowa forma wsparcia zarówno dla rodziców, jak i dla branży turystycznej z powodu trwającej epidemii COVID-19. Przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia w kwocie 500 zł, a dla dziecka niepełnosprawnego jest to kwota 1000 zł. Bon w formie elektronicznej można będzie wykorzystać do 31 marca 2022 r.

 • Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.08.2020

 • Jak odzyskać długi od firmy w stanie restrukturyzacji

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.07.2020

 • Warunki zdalnej weryfikacji tożsamości w systemie, w którym jest potwierdzany profil zaufany

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2020

 • Podział wyniku finansowego roku obrotowego i lat ubiegłych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2020

  Wypracowany w danym roku obrotowym przez podmiot gospodarczy wynik finansowy netto jest ewidencjonowany na koncie „Wynik finansowy”. Osiąg­nięty za ten rok zysk netto lub powstała strata pozostaje na koncie „Wynik finansowy” do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia przez wspólników uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.

 • 1 sierpnia 2020 r. zmiana kodów PKD działalności rozrywkowej i rekreacyjnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.07.2020

  Zmieni się kod PKD w klasie PKD 93.29 w celu wydzielenia działalności tzw. pokojów zagadek, domów strachu i podobnych form rozrywki lub rekreacji. Ta forma działalności ma mieć oznaczenie PKD 93.29.A. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna ma być oznaczona kodem PKD 93.29.B.

 • Tarcza 4.0 – dopłaty do oprocentowania, wsparcie dla pracodawców i pracowników, ulgi dla podatników i przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.07.2020

  24 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Jest to kolejna modyfikacja tarczy antykryzysowej wprowadzającej szczególne rozwiązania prawne łagodzące skutki ekonomiczne epidemii COVID-19. W publikacji przedstawiamy, jakie rozwiązania zostały wprowadzone tarczą 4.0.

 • 13 lipca upływa termin zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.06.2020

  13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązek ten dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed 13 października 2019 r., czyli przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK