do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2017, poz. 1577).

 • Protokół posiedzenia rady nadzorczej wraz z uchwałą dotyczącą regulaminu

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). W praktyce wielu spółek jest uchwalanie regulaminu rady nadzorczej, mimo istnienia wystarczających podstaw prawnych funkcjonowania tego organu: Kodeksu spółek handlowych i umowy spółki. Postanowienia takich regulaminów nie mogą

 • Uchwała rady nadzorczej spółki z o.o. w sprawie zawieszenia w czynnościach członka zarządu

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Pozbawienie rady nadzorczej prawa do wydawania poleceń zarządowi spółki nie oznacza odebrania jej wpływu na procesy zarządzania spółką przez opiniowanie, doradzanie czy ocenianie. Umowa spółki może też przewidywać

 • Uchwała rady nadzorczej spółki z o.o. w sprawie zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Kompetencję do zwoływania zgromadzeń wspólników ma zawsze zarząd spółki. Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno być zwołane w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Natomiast nadzwyczajne zgromadzenie

 • Uchwała rady nadzorczej spółki z o.o. w sprawie oceny wniosku zarządu dotyczącego rozporządzenia zyskiem netto

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad całością przedsiębiorstwa spółki. Szczególne uprawnienia i obowiązki może przyznawać temu organowi umowa spółki. Nie może jednak przy tym doprowadzić do sytuacji, w której rada

 • Uchwała rady nadzorczej spółki z o.o. w sprawie oceny sprawozdania finansowego

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad całością przedsiębiorstwa spółki. Szczególne uprawnienia i obowiązki może przyznawać temu organowi umowa spółki. Nie może jednak przy tym doprowadzić do sytuacji, w której rada

 • Uchwała rady nadzorczej spółki z o.o. w sprawie oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad całością przedsiębiorstwa spółki. Szczególne uprawnienia i obowiązki może przyznawać temu organowi umowa spółki. Nie może jednak przy tym doprowadzić do sytuacji, w której rada

 • Uchwała rady nadzorczej spółki z o.o. w sprawie wyboru przewodniczącego

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Kodeks spółek handlowych reguluje sposób wyboru członków rady nadzorczej w spółce z o.o. – powołują ich i odwołują (uchwałą) wspólnicy, o ile umowa spółki nie przewiduje innego sposobu. Nie ma natomiast żadnej regulacji

 • Uchwała zarządu spółki z o.o. w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziału

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Obrót udziałami jest co do zasady swobodny. Możliwe jest wprowadzenie ograniczeń, ale nie wolno w ogóle zakazać obrotu udziałami. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa

 • Uchwała o ustanowieniu oddziału spółki z o.o.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Spółka z o.o., jak każdy przedsiębiorca, może utworzyć oddział. W związku z tym, że Kodeks spółek handlowych milczy w tej kwestii, odpowiednie zastosowanie znajdzie Kodeks cywilny (art. 2 k.s.h. w zw. z art. 436 k.c.). Zgodnie z

 • Uchwała zarządu spółki z o.o. w sprawie utworzenia oddziału spółki

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Spółka z o.o., jak każdy przedsiębiorca, może utworzyć oddział. W związku z tym, że Kodeks spółek handlowych milczy w tej kwestii, odpowiednie zastosowanie znajdzie Kodeks cywilny (art. 2 k.s.h. w zw. z art. 436 k.c.). Zgodnie z

 • Uchwała o zmianie adresu spółki z o.o.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Czynnością przekraczającą zakres zwykłych czynności jest zmiana adresu spółki. Trzeba przy tym odróżnić pojęcie „adres” od „siedziby”. Siedzibę spółki – tj. miejscowość, w której siedzibę ma organ

 • Uchwała zarządu spółki z o.o. w sprawie ustalenia nowego adresu spółki

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Czynnością przekraczającą zakres zwykłych czynności jest zmiana adresu spółki. Trzeba przy tym odróżnić pojęcie „adres” od „siedziby”. Siedzibę spółki – tj. miejscowość, w której siedzibę ma organ

 • Uchwała zarządu spółki z o.o. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Jednym z głównych praw wspólnika spółki z o.o. jest udział w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego. O przeznaczeniu zysku do podziału decyduje zgromadzenie wspólników. Umowa spółki może ponadto przewidywać

 • Uchwała zarządu spółki z o.o. w sprawie dalszego istnienia spółki

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu

 • Uchwała zarządu spółki z o.o. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga co do zasady uchwały wspólników22. Oznacza to, że zarząd spółki musi

 • Uchwała zarządu spółki z o.o. w sprawie nabycia nieruchomości przez spółkę (na podstawie art. 229 K.s.h.)

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Umowa o nabycie dla spółki konkretnej nieruchomości albo udziału w takiej nieruchomości lub też konkretnych środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą od 50 000 zł, może

 • Uchwała zarządu spółki z o.o. w sprawie sprzedaży składników aktywów trwałych

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Co do zasady zarząd posiada swobodę w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych spółki. Inne zasady może wprowadzić uchwała wspólników lub umowa spółki, przewidując np. obowiązek uzyskania przez zarząd zgody na

 • Uchwała zarządu spółki z o.o. w sprawie nabycia nieruchomości przez spółkę

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Zamierzona przez zarząd czynność prawna nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, wymaga zgody wspólników wyrażonej w uchwale. Inaczej może jednak uregulować tę kwestię umowa

 • Uchwała zarządu spółki z o.o. w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Spółka z o.o. musi uzyskać zgodę wspólników w razie planowanego zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego (art. 228 pkt 3 k.s.h.). Uchwała

 • Uchwała zarządu spółki z o.o. w sprawie automatycznego umorzenia udziałów

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Umowa spółki może przewidywać, że w razie ziszczenia się określonego zdarzenia, udział ulega umorzeniu, bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników (tzw. umorzenie automatyczne). Stosuje się w tym przypadku przepisy o

 • Uchwała zarządu spółki z o.o. w sprawie zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd (art. 235 § 1 k.s.h.). Tylko wyjątkowo to uprawnienie przysługuje innym organom lub wspólnikom (art. 235 § 2, art. 236 i art. 237 k.s.h.)15. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 20 maja 2016

 • Uchwała o ustanowieniu prokury przez spółkę z o.o.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). W spółce, w której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia prokury może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

 • Oświadczenie o odwołaniu prokury

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Dla odwołania prokury wystarczy złożenie stosownego oświadczenia prokurentowi przez zarząd spółki lub nawet jednego z jego członków, ponieważ prokurę odwołać może każdy członek zarządu. Jednak takie oświadczenie będzie

 • Uchwała zarządu spółki z o.o. w sprawie powołania prokurenta

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017, poz. 1577). Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców (np. przez spółkę z o.o.). Obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, związanych z

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK