do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Decyzja ZUS nr 279/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., sygn. WPI/200000/43/279/2017

  data dodania: 05.10.2017

  Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia

 • Decyzja ZUS nr 365/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. WPI/200000/43/365/2017

  data dodania: 05.10.2017

  Ryczałt za nocleg w kabinie pojazdu wypłacany kierowcom

 • Ile umów o pracę na czas określony pracodawca może zawrzeć z pracownikiem i czy obowiązuje maksymalny okres zatrudnienia na podstawie takich umów?

  data dodania: 04.09.2017

  Zgodnie z art. 251 § 1 Kodeksu pracy zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

 • W jakim języku pracodawca powinien sporządzić umowę o pracę?

  data dodania: 04.09.2017

  Co do zasady umowę o pracę należy sporządzić w języku polskim. Obowiązek sporządzania w języku polskim dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników (w tym także umów o pracę) wynika z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

 • Co ile lat pracownik zatrudniony na stanowisku kasjer sprzedawca musi przechodzić szkolenie okresowe bhp?

  data dodania: 04.09.2017

  Zasady przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz.1860 ze zm.). Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach

 • Jaki jest przebieg kontroli legalności zatrudnienia?

  data dodania: 04.09.2017

  Kontrolę legalności zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy rozpoczynają zazwyczaj od ustalenia liczby, tożsamości i charakteru pobytu osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie kontrolowanej firmy. W tym celu inspektor pracy ma prawo wylegitymowania osób zastanych w firmie oraz może od nich żądać wypełnienia oświadczeń w sprawie legalności zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności zarobkowej.

 • Z jakich urlopów mogę skorzystać w związku z urodzeniem dziecka?

  data dodania: 04.09.2017

  Z tytułu urodzenia dziecka pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie; 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie; 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy

 • W jakim wymiarze i do kiedy pracownik może skorzystać z urlopu ojcowskiego?

  data dodania: 04.09.2017

  Od 2 stycznia 2016 r. pracownik może skorzystać z urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, przy czym urlop będzie mógł być wykorzystany jednorazowo albo w 2 częściach, tj. 2 razy po 1 tygodniu.

 • Przerwy na karmienie piersią a zaświadczenie od lekarza

  data dodania: 04.09.2017

  Jestem matką rocznego dziecka i do tej pory korzystałam z 2 półgodzinnych przerw w pracy w związku z karmieniem dziecka piersią (w ten sposób, że kończyłam pracę godzinę wcześniej). Jednakże ostatnio zostałam poinformowana przez kadry, że aby móc dalej korzystać z tych przerw muszę przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że nadal karmię dziecko piersią (podobno obowiązek taki wynika z regulaminu pracy po ukończeniu przez dziecko 1 roku życia). Ponadto poinformowano mnie, że przerwy na karmienie powinny być wykorzystywane w czasie dnia pracy. Czy pracodawca postępuje prawidłowo?

 • Po ustaniu stosunku pracy pracodawca niemiecki nie wydał pracownikowi świadectwa pracy, jak potwierdzić okres zatrudnienia?

  data dodania: 04.09.2017

  W przypadku, gdy pracodawca niemiecki naruszył obowiązujące na terytorium Niemiec przepisy prawa pracy, pracownik może skierować pozew do niemieckiego sądu. Należy tu podkreślić, że w Niemczech sprawy związane z naruszeniem przepisów prawa pracy rozstrzygają sądy pracy.

 • Czy okresy zatrudnienia za granicą są zaliczane do okresów pracy w Polsce, od których zależą uprawnienia pracownicze?

  data dodania: 04.09.2017

  Stosownie do art. 86 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych.

 • Gdzie można sprawdzić czy agencja pośrednictwa pracy działa w Polsce legalnie?

  data dodania: 04.09.2017

  Marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji prowadzi rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

 • Czy agencja zatrudnienia może pobierać opłaty od osób korzystających z jej usług?

  data dodania: 04.09.2017

  Agencja zatrudnienia ma prawo pobierać wyłącznie opłaty z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą.

 • Do kiedy mogę wykorzystać 2 dni zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem z art. 188 k.p.? Dziecko urodziło się 10 lutego 2005 r.

  data dodania: 04.09.2017

  Zgodnie z art. 188 k.p. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 • Czy zwolnienie z art. 188 K.p. mogę wykorzystać tylko w pełnych dniach, czy także w godzinach?

  data dodania: 04.09.2017

  Obecnie zwolnienie z art. 188 Kodeksu pracy udzielane jest w dniach. Od 2 stycznia 2016 r. zwolnienie przysługuje w wymiarze 16 godzin albo 2 dni. O sposobie wykorzystania zwolnienia w danym roku kalendarzowym decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

 • Wypowiedzenie na urlopie wychowawczym a odprawa pieniężna

  data dodania: 04.09.2017

  Od 2 lat przebywam na urlopie wychowawczym. Niedawno otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji zakładu pracy. Czy należy mi się odprawa pieniężna?

 • Ciąża a godziny nadliczbowe

  data dodania: 04.09.2017

  Jestem w szóstym miesiącu ciąży. Mój pracodawca często każe mi zostawać po godzinach, grożąc, że mnie zwolni, jeśli odmówię. Od czasu do czasu mogłabym zostać dłużej, ale ostatnio mój lekarz kieruje mnie na różne badania, przez co potrzebuję wolnych

 • Urlop wychowawczy - przesłanki

  data dodania: 04.09.2017

  Mam roczne dziecko, które urodziłam będąc bezrobotną. Pracuję już 8 miesięcy. Mój mąż znalazł pracę, więc chciałabym wziąć urlop wychowawczy, by zaopiekować się dzieckiem. Czy to możliwe?

 • Ciąża a wypowiedzenie zmieniające

  data dodania: 04.09.2017

  Jestem w szóstym miesiącu ciąży. W związku ze zmianami organizacyjnymi w firmie i likwidacją niektórych stanowisk pracodawca chce przenieść mnie do innego oddziału. Czy może wręczyć mi wypowiedzenie zmieniające?

 • Czy i kiedy pracownikowi pracującemu przed monitorem LCD przysługują okulary korygujące wzrok?

  data dodania: 04.09.2017

  Monitor ekranowy w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. nr 148 poz. 973) jest to urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu. Podział monitorów na tradycyjne i LCD jest natomiast podziałem uwzględniającym metodę uzyskiwania obrazu. Zatem przepisy rozporządzenia dotyczą również stanowisk pracy wyposażonych w monitory LCD.

 • Czy w sytuacji kiedy w firmie jest prowadzony remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, pracodawca musi zapewnić możliwość korzystania z toalety?

  data dodania: 04.09.2017

  Zgodnie z § 111 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz.1650 t.j.), pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana.

 • Zwolnienie lekarskie a odzież i obuwie robocze

  data dodania: 04.09.2017

  Czy pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, należy się odzież i obuwie robocze, ewentualnie ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego?

 • Profilaktyczne posiłki i napoje

  data dodania: 04.09.2017

  W jakich sytuacjach pracodawca zapewnia pracownikom profilaktyczne posiłki i napoje?

 • Jaka powinna być minimalna powierzchnia i wysokość pomieszczenia pracy?

  data dodania: 04.09.2017

  Zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz.1650 j.t. z późn. zm.), powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy powinny zapewniać spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach. Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.).

 • Palenie papierosów w zakładach pracy

  data dodania: 04.09.2017

  W dniu 14.05.2010 r. ogłoszona została ustawa z dnia 8.04.2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. nr 81, poz. 529). Przedmiotowa zmiana weszła w życie z dniem 15.11.2010 r.