do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wyrok NSA z dnia 19 maja 2020 r., sygn. II GSK 139/20

  data dodania: 22.06.2020

  Inne

 • Wyrok NSA z dnia 11 marca 2020 r., sygn. II FSK 1040/18

  data dodania: 22.06.2020

 • Wyrok NSA z dnia 27 lutego 2020 r., sygn. I OSK 2024/18

  data dodania: 05.07.2020

  Zatrudnienie

 • Postanowienie NSA z dnia 21 lutego 2020 r., sygn. I OSK 178/20

  data dodania: 09.03.2020

  Inne

 • Wyrok SN z dnia 6 lutego 2020 r., sygn. II PK 154/18

  data dodania: 09.03.2020

  W razie powrotnego przejścia pracowników spółki zależnej do spółki-matki - ten pracodawca stosuje do powrotnie przejętych pracowników korzystniejsze warunki pracy i płacy niż wynikające z dotychczasowego układu zbiorowego pracy, który obowiązywał w spółce zależnej (art. 2418 § 1 k.p.), jeżeli stosowanie korzystniejszych warunków nakazują wyraźne postanowienia zakładowego układu zbiorowego pracy obowiązującego u "powrotnego" pracodawcy.

 • Wyrok SN z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. II PK 148/18

  data dodania: 23.06.2020

  Pracodawca ma obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika, który odzyskał zdrowotną zdolność do pracy w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 53 § 5 k.p.), także w przypadku powstania możliwości zatrudnienia w celu zastępstwa innego pracownika (w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy), ale warunki ponownego zatrudnienia wymagają uzgodnień stron nowego stosunku pracy.

 • Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2020 r., sygn. I PK 217/18

  data dodania: 28.02.2020

  Mimo iż ustawa o zwolnieniach grupowych dotyczy jedynie rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę lub porozumienia stron (następującego z inicjatywy pracodawcy), to jednak art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej wskazuje na "odpowiednie" stosowanie przepisów przewidujących dla pracowników świadczenia z tytułu likwidacji urzędu, co oznacza, że przepisów tych nie stosuje się wprost. To również przemawia za możliwością stosowania art. 8 ustawy o zwolnieniach grupowych do pracowników, których stosunki pracy wygasły w sytuacjach opisanych w art. 170 ust. 1 ustawy wprowadzającej. Prawidłowa wykładnia art. 170 ust. 4 ustawy wprowadzjącej nakazuje, w zakresie przysługującej im odprawy z tytułu wygaśnięcia

 • Postanowienie NSA z dnia 21 stycznia 2020 r., sygn. II GZ 323/19

  data dodania: 23.01.2020

  Wstrzymanie wykonania aktu

 • Wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2020 r., sygn. I OSK 3593/18

  data dodania: 09.04.2020

  Przez „kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób”, o której mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 u.p.s., należy rozumieć zarówno kwotę alimentów świadczonych na bieżąco, jak też kwotę alimentów zaległych.

 • Wyrok SN z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. III PK 206/18

  data dodania: 22.06.2020

  Wiążąca moc wprowadzanych postanowień regulaminu wynagradzania (w tym także o nieutworzeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jednolity tekst: Dz. U. 2019 r., poz. 1352) zależy od dochowania przez pracodawcę procedury uzgodnienia ich treści z organizacją związkową/organizacjami związkowymi, zgodnie z art. 772 § 4 k.p. i art. 30 ust. 4 i 5 - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.- ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 263 ze zm.) oraz od podania ich do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 772 § 6 k.p.).

 • Wyrok SN z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. III PK 212/18

  data dodania: 23.06.2020

  Wykładnia systemowa i funkcjonalna, którym w tym przypadku należy dać prymat, zgodnie prowadzą do konstatacji, że zakaz posiadania ponad 10% udziałów w spółce prawa handlowego oraz obowiązek składania oświadczeń majątkowych dotyczył głównych księgowych zatrudnionych w wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych od wejścia w życie art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne - do 31 grudnia 1998 r. oraz po jedenastoletniej przerwie - od 1 stycznia 2010 r. do chwili obecnej. Brak jednoznacznego sformułowania obowiązku przestrzegania tych przepisów antykorupcyjnych (z jedenastoletnią przerwą, gdy inspekcja sanitarna należała do administracji niezespolonej) stanowił przeszkodę do przypisania głównemu księgowemu

 • Wyrok SN z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. III PK 5/19

  data dodania: 23.06.2020

  Pracodawca uchybiający w sposób ciężki podstawowym prawom pracownika nie może być objęty ochroną tylko ze względu na wadliwości formalne oświadczenia pracownika, skoro art. 611 k.p. jednoznacznie ochronę tę przyznaje jedynie w przypadku niezasadnego rozwiązania stosunku pracy (gdy nie zostaje spełniona przesłanka wskazana w art. 55 § 11 k.p.) Wola podjęcia niezwłocznie nowej pracy nie pozbawia pracownika prawa do rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą, jeśli ziściły się przesłanki z art. 55 § 11 k.p. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w art. 55 § 2 k.p., znaczny upływ czasu między ciężkim naruszeniem przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika a rozwiązaniem przez pracownika umowy o pracę może oznaczać brak zasadności tego rozwiązania.

 • Wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2020 r., sygn. II OSK 3485/18

  data dodania: 02.04.2020

  Wskazane w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki pojęcie "potwierdzonego narażenia" należy rozumieć jako potencjalne narażenie, które może wystąpić podczas wykonywania czynności na danym stanowisku pracy, niezależnie od tego czy wystąpiło dotychczas w kontrolowanym zakładzie, czy też w statystykach w obrębie większego obszaru. W związku z powyższym wystarczy, że dany rodzaj wykonywanych czynności powoduje kontakt z czynnikiem biologicznym, będącym zagrożeniem dla zdrowia pracownika, aby zaktualizował się obowiązek prowadzenia przez pracodawcę rejestru, o którym mowa w art. 2221 ustawy - Kodeks pracy.

 • Wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2019 r., sygn. I OSK 4011/18

  data dodania: 04.03.2020

  Bezrobocie

 • Wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2019 r., sygn. II FSK 393/18

  data dodania: 04.03.2020

  Odprawa nie ma charakteru odszkodowania za utracone korzyści, gdyż rozwiązanie stosunku pracy jest wynikiem porozumienia między pracodawcą a pracownikiem. Program Dobrowolnych Odejść jest bowiem wynikiem uzgodnień między pracodawcą a pracownikami reprezentowanymi przez organizacje związków zawodowych. Skoro przepisy układów zbiorowych pracy i porozumień kończących spory zbiorowe stanowią przepisy prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 k.p., a odprawa została wypłacona na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy z uwagi na szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (związana była ze zwolnieniami grupowymi), to nie podlega ona zwolnieniu od podatku dochodowego z uwagi na wyłączenie zawarte w art. 21 ust.1 pkt 3 lit. b) u.p.d.o.f.

 • Wyrok NSA z dnia 19 grudnia 2019 r., sygn. II FSK 271/18

  data dodania: 22.06.2020

  Odprawa otrzymana w ramach programu dobrowolnych odejść nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.

 • Wyrok SN z dnia 18 grudnia 2019 r., sygn. I PK 204/18

  data dodania: 14.02.2020

  Czynność prawna dokonana między jedynym wspólnikiem będącym jedynym członkiem zarządu a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. Artykuł 210 § 2 k.s.h. nie przewiduje żadnych wyjątków w zakresie tej formy. Dlatego skutkiem niezachowania formy przewidzianej w art. 210 § 2 zdanie drugie k.s.h. (formy aktu notarialnego) jest bezwzględna nieważność dokonanej czynności prawnej. Przepis ten ma zastosowanie tylko do spółek jednoosobowych i tych, w których spółka jest obok wspólnika własnym wspólnikiem, a także dotyczy wszelkiego rodzaju umów zawieranych z członkami zarządu: umów o pracę, o zarządzanie, o dzieło, zlecenia.

 • Wyrok SN z dnia 18 grudnia 2019 r., sygn. I UK 322/18

  data dodania: 14.02.2020

  W sprawach o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (art. 4778 § 2 pkt 4 k.p.c.) sąd może weryfikować wskazania dotyczące wymienionych w zaskarżonym orzeczeniu o niepełnosprawności sposobów kompensacji niepełnosprawności dziecka do lat 16 (art. 4a w związku z art. 6b ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) lub określonego stopnia niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia (art. 3 i 4 w związku z art. 6b ust. 3 tej ustawy). Wprawdzie zalecenia kompensujące niepełnosprawność powinny być - według art. 6b ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - zawarte w orzeczeniu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, ale skoro równocześnie te wskazania

 • Wyrok SN z dnia 17 grudnia 2019 r., sygn. III PK 174/18

  data dodania: 24.02.2020

  Z przejściem na emeryturę nie można utożsamiać istnienia prawa do świadczeń wynikającego ze spełnieniem warunków nabycia tego prawa in abstracto. Przejście (odejście) na emeryturę to zastąpienie wynagrodzenia świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnego po ustaleniu prawa do jego wypłaty. Ustalenie prawa do świadczenia przez stwierdzenie spełnienia jego warunków nie odpowiada przejściu na emeryturę. Spełnienie warunków do pobierania świadczenia nie może nastąpić, jeśli nie zostanie złożony przez osobę zainteresowaną stosowny wniosek, a chwila realizacji powstałego uprawnienia zależy wyłącznie od woli ubezpieczonego.

 • Wyrok NSA z dnia 17 grudnia 2019 r., sygn. II OSK 3273/18

  data dodania: 04.02.2020

  Powierzenie pracownikowi wykonywania innej pracy na podstawie art. 21 ustawy o pracownikach samorządowych nie stanowi oświadczenia woli, lecz jest dokonywane poprzez wydanie polecenia.

 • Wyrok SN z dnia 12 grudnia 2019 r., sygn. I PK 205/18

  data dodania: 04.02.2020

  Pracodawca nie odpowiada na zasadach cywilnoprawnych za wypadek zatrudnionego na obcej posesji, jeśli nie ma nic wspólnego z tym miejscem.

 • Wyrok SN z dnia 10 grudnia 2019 r., sygn. II PK 105/18

  data dodania: 22.06.2020

  Umowa o zakazie konkurencji po rozwiązaniu umowy o pracę (art. 1012 § 1 k.p.), która była zawarta wraz z umową o pracę na okres próbny i przewidywała możliwość odstąpienia od stosowania klauzuli konkurencyjnej w drodze pisemnego oświadczenia pracodawcy, aktualizuje się po rozwiązaniu zawartej następnie umowy o pracę na czas nieokreślony, chyba że wcześniej doszło do odstąpienia od stosowania klauzuli konkurencyjnej w warunkach zawartych w umowie (art. 1012 § 2 k.p.).

 • Wyrok SN z dnia 10 grudnia 2019 r., sygn. II PK 129/18

  data dodania: 24.02.2020

  W zakresie zastosowania art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa doszło do sukcesji uniwersalnej KOWR po zlikwidowanej Agencji Nieruchomości Rolnych. Chodzi o sukcesję mortis causa. Specyfiką tej regulacji ustanawiającej tę sukcesję jest to, że przepis ustawy nie określa ogólnie i generalnie kategorii podmiotów, które podlegają likwidacji, oraz kategorii podmiotów, które stały się następcami prawnym podmiotów podlegających likwidacji, lecz wskazuje konkretny, indywidualnie określony podmiot, który został zlikwidowany (Agencja), i konkretny, indywidualnie określony podmiot (KOWR), który stał się ogólnym następcą prawnym zlikwidowanego podmiotu. Przewidziane w art. 46 ust. 1 ustawy wprowadzającej następstwo ogólne KOWR po ANR w

 • Wyrok SN z dnia 10 grudnia 2019 r., sygn. I PK 189/18

  data dodania: 23.06.2020

  Praca ratownika medycznego w zespole ratownictwa medycznego ma charakter pracy skooperowanej, która ze swej istoty wymaga podporządkowania się bieżącym poleceniom wyznaczonej osoby koordynującej akcję ratunkową, wykazuje zatem podstawową cechę stosunku pracy (art. 22 § 1 k.p.).

 • Wyrok SN z dnia 10 grudnia 2019 r., sygn. II PK 99/18

  data dodania: 23.06.2020

  Roszczenia wynikające z ugody prawa pracy zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem o dodatkowym wynagrodzeniu radcy prawnego z tytułu reprezentacji procesowej pracodawcy w okresie obowiązywania stosunku pracy przedawniają się z upływem 3 lat od dat, w których stały się wymagalne (art. 291 § 1 k.p.).

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK