do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Postanowienie NSA z dnia 21 lutego 2020 r., sygn. I OSK 178/20

  data dodania: 09.03.2020

  Inne

 • Wyrok SN z dnia 6 lutego 2020 r., sygn. II PK 154/18

  data dodania: 09.03.2020

  W razie powrotnego przejścia pracowników spółki zależnej do spółki-matki - ten pracodawca stosuje do powrotnie przejętych pracowników korzystniejsze warunki pracy i płacy niż wynikające z dotychczasowego układu zbiorowego pracy, który obowiązywał w spółce zależnej (art. 2418 § 1 k.p.), jeżeli stosowanie korzystniejszych warunków nakazują wyraźne postanowienia zakładowego układu zbiorowego pracy obowiązującego u "powrotnego" pracodawcy.

 • Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2020 r., sygn. I PK 217/18

  data dodania: 28.02.2020

  Mimo iż ustawa o zwolnieniach grupowych dotyczy jedynie rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę lub porozumienia stron (następującego z inicjatywy pracodawcy), to jednak art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej wskazuje na "odpowiednie" stosowanie przepisów przewidujących dla pracowników świadczenia z tytułu likwidacji urzędu, co oznacza, że przepisów tych nie stosuje się wprost. To również przemawia za możliwością stosowania art. 8 ustawy o zwolnieniach grupowych do pracowników, których stosunki pracy wygasły w sytuacjach opisanych w art. 170 ust. 1 ustawy wprowadzającej. Prawidłowa wykładnia art. 170 ust. 4 ustawy wprowadzjącej nakazuje, w zakresie przysługującej im odprawy z tytułu wygaśnięcia

 • Postanowienie NSA z dnia 21 stycznia 2020 r., sygn. II GZ 323/19

  data dodania: 23.01.2020

  Wstrzymanie wykonania aktu

 • Wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2019 r., sygn. I OSK 4011/18

  data dodania: 04.03.2020

  Bezrobocie

 • Wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2019 r., sygn. II FSK 393/18

  data dodania: 04.03.2020

  Odprawa nie ma charakteru odszkodowania za utracone korzyści, gdyż rozwiązanie stosunku pracy jest wynikiem porozumienia między pracodawcą a pracownikiem. Program Dobrowolnych Odejść jest bowiem wynikiem uzgodnień między pracodawcą a pracownikami reprezentowanymi przez organizacje związków zawodowych. Skoro przepisy układów zbiorowych pracy i porozumień kończących spory zbiorowe stanowią przepisy prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 k.p., a odprawa została wypłacona na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy z uwagi na szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (związana była ze zwolnieniami grupowymi), to nie podlega ona zwolnieniu od podatku dochodowego z uwagi na wyłączenie zawarte w art. 21 ust.1 pkt 3 lit. b) u.p.d.o.f.

 • Wyrok SN z dnia 18 grudnia 2019 r., sygn. I UK 322/18

  data dodania: 14.02.2020

  W sprawach o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (art. 4778 § 2 pkt 4 k.p.c.) sąd może weryfikować wskazania dotyczące wymienionych w zaskarżonym orzeczeniu o niepełnosprawności sposobów kompensacji niepełnosprawności dziecka do lat 16 (art. 4a w związku z art. 6b ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) lub określonego stopnia niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia (art. 3 i 4 w związku z art. 6b ust. 3 tej ustawy). Wprawdzie zalecenia kompensujące niepełnosprawność powinny być - według art. 6b ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - zawarte w orzeczeniu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, ale skoro równocześnie te wskazania

 • Wyrok SN z dnia 18 grudnia 2019 r., sygn. I PK 204/18

  data dodania: 14.02.2020

  Czynność prawna dokonana między jedynym wspólnikiem będącym jedynym członkiem zarządu a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. Artykuł 210 § 2 k.s.h. nie przewiduje żadnych wyjątków w zakresie tej formy. Dlatego skutkiem niezachowania formy przewidzianej w art. 210 § 2 zdanie drugie k.s.h. (formy aktu notarialnego) jest bezwzględna nieważność dokonanej czynności prawnej. Przepis ten ma zastosowanie tylko do spółek jednoosobowych i tych, w których spółka jest obok wspólnika własnym wspólnikiem, a także dotyczy wszelkiego rodzaju umów zawieranych z członkami zarządu: umów o pracę, o zarządzanie, o dzieło, zlecenia.

 • Wyrok SN z dnia 17 grudnia 2019 r., sygn. III PK 174/18

  data dodania: 24.02.2020

  Z przejściem na emeryturę nie można utożsamiać istnienia prawa do świadczeń wynikającego ze spełnieniem warunków nabycia tego prawa in abstracto. Przejście (odejście) na emeryturę to zastąpienie wynagrodzenia świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnego po ustaleniu prawa do jego wypłaty. Ustalenie prawa do świadczenia przez stwierdzenie spełnienia jego warunków nie odpowiada przejściu na emeryturę. Spełnienie warunków do pobierania świadczenia nie może nastąpić, jeśli nie zostanie złożony przez osobę zainteresowaną stosowny wniosek, a chwila realizacji powstałego uprawnienia zależy wyłącznie od woli ubezpieczonego.

 • Wyrok SN z dnia 12 grudnia 2019 r., sygn. I PK 205/18

  data dodania: 04.02.2020

  Pracodawca nie odpowiada na zasadach cywilnoprawnych za wypadek zatrudnionego na obcej posesji, jeśli nie ma nic wspólnego z tym miejscem.

 • Wyrok SN z dnia 10 grudnia 2019 r., sygn. II PK 129/18

  data dodania: 24.02.2020

  W zakresie zastosowania art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa doszło do sukcesji uniwersalnej KOWR po zlikwidowanej Agencji Nieruchomości Rolnych. Chodzi o sukcesję mortis causa. Specyfiką tej regulacji ustanawiającej tę sukcesję jest to, że przepis ustawy nie określa ogólnie i generalnie kategorii podmiotów, które podlegają likwidacji, oraz kategorii podmiotów, które stały się następcami prawnym podmiotów podlegających likwidacji, lecz wskazuje konkretny, indywidualnie określony podmiot, który został zlikwidowany (Agencja), i konkretny, indywidualnie określony podmiot (KOWR), który stał się ogólnym następcą prawnym zlikwidowanego podmiotu. Przewidziane w art. 46 ust. 1 ustawy wprowadzającej następstwo ogólne KOWR po ANR w

 • Wyrok SN z dnia 4 grudnia 2019 r., sygn. II PK 61/19

  data dodania: 24.02.2020

  Niezasadne jest twirdzenie, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r., K 11/15 nie można stosować przepisów o kosztach podróży służbowych.

 • Wyrok NSA z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. I OSK 1523/19

  data dodania: 06.03.2020

  Bezrobocie

 • Wyrok SN z dnia 14 listopada 2019 r., sygn. III PK 150/18

  data dodania: 16.12.2019

  Jeżeli strony ustalą w umowie o pracę dłuższy niż kodeksowy okres wypowiedzenia, nie oznacza to automatycznie, że pracownikowi należy się wyższe odszkodowanie niż przewidziane w kodeksie pracy.

 • Wyrok SN z dnia 13 listopada 2019 r., sygn. II PK 47/18

  data dodania: 30.12.2019

  Na gruncie zasady równego traktowania pracowników tego samego pracodawcy (urzędu miasta) rada miasta nie może obniżyć prezydentowi miasta wynagrodzenia za pracę poniżej wysokości wynagrodzenia żadnego z podległych mu urzędników już dlatego, że zwierzchnik służbowy nie może być niżej wynagradzany od jego podwładnych według zasady godziwego wynagrodzenia za pracę (art. 13 w związku z art. 78 k.p. i art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).

 • Postanowienie SN z dnia 7 listopada 2019 r., sygn. I UK 26/19

  data dodania: 28.01.2020

  Zamiar nawiązania stosunku ubezpieczenia społecznego, bez rzeczywistego wykonywania umowy o pracę, świadczy o fikcyjności zgłoszenia do pracowniczego ubezpieczenia społecznego. Fikcyjne zawarcie umowy o pracę, czyli niezwiązane z wykonywaniem pracy, powoduje, że dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń następuje pod pozorem zatrudnienia. Jednakże o nieobjęciu obowiązkiem ubezpieczeń społecznych w przypadku zgłoszenia do ubezpieczeń osoby niebędącej pracownikiem nie decyduje nieważność umowy o pracę, ale fakt, że osoba ta faktycznie nie pozostaje w stosunku pracy. Osoba, która zawarła fikcyjną umowę o pracę, nie podlega ubezpieczeniu społecznemu i nie nabywa prawa do świadczeń wypływających z tego ubezpieczenia. Jeżeli jednak stosunek pracy zrealizował się przez wykonywanie zatrudnienia, wady

 • Wyrok NSA z dnia 5 listopada 2019 r., sygn. II FSK 3809/17

  data dodania: 08.01.2020

  W świetle art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, odprawy związane ze zwolnieniami grupowymi są swoistą "zapłatą" przez pracodawcę za zgodne z prawem i skutecznie zwolnienie się od zobowiązania zatrudnienia pracownika. Funkcją odprawy nie jest wynagrodzenie szkody za utratę możliwości zarobkowania, gdyż zakończenie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy nie jest równoznaczne z utratą możliwości zarobkowania w ogóle. Odprawa nie będzie miała charakteru odszkodowania za utracone korzyści, a rozwiązanie stosunku pracy będzie wynikiem porozumienia między pracodawcą a pracownikiem.

 • Wyrok NSA z dnia 31 października 2019 r., sygn. II GSK 2926/17

  data dodania: 08.01.2020

  Działalność gospodarcza

 • Wyrok SN z dnia 22 października 2019 r., sygn. I PK 141/18

  data dodania: 15.01.2020

  Sam brak uzasadnienia na piśmie decyzji pracodawcy o odmowie objęcia pracownika programem dobrowolnych odejść nie jest dyskryminacją. Nie narusza też art. 8 k.p. w związku z art. 111 k.p.

 • Wyrok SN z dnia 17 października 2019 r., sygn. III PK 153/18

  data dodania: 28.01.2020

  Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem, że gminny ośrodek pomocy społecznej jest organem wykonawczym gminy, nic takiego bowiem nie wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Samo to, że jest to gminna jednostka organizacyjna nie może przesądzać, że pracownicy ośrodka pozbawieni są prawa do strajku na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, przepis ten powinien być bowiem wykładany zawężająco, tak aby zagwarantować podstawowe konstytucyjne prawa jak najszerszemu gronu pracowników.

 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 17 października 2019 r., sygn. III PZP 5/19

  data dodania: 10.12.2019

  Sprawę o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy dochodzone przez pracownika od pracodawcy na podstawie art. 415 k.c. w związku z art. 300 k.p. rozpoznaje sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników (art. 47 § 2 pkt 1 lit. a k.p.c.)

 • Wyrok NSA z dnia 15 października 2019 r., sygn. I OSK 451/18

  data dodania: 08.02.2020

  Inspekcja pracy

 • Wyrok NSA z dnia 15 października 2019 r., sygn. I OSK 232/18

  data dodania: 08.02.2020

  Inspekcja pracy

 • Wyrok SN z dnia 10 października 2019 r., sygn. I PK 137/18

  data dodania: 10.12.2019

  Pracodawca jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w jego zakładzie. Dlatego z odpowiedzialności za szkody, które pracownik poniósł w wyniku wypadku przy pracy, nie zwalnia go fakt, że sam poszkodowany przyczynił się do tego zdarzenia.

 • Wyrok SN z dnia 10 października 2019 r., sygn. I PK 196/18

  data dodania: 14.02.2020

  Gdy wskutek zmiany przepisów płacowych składane są wypowiedzenia zmieniające, a więcej niż pięciu pracowników rozwiązuje umowy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, osoby, które nie przyjęły wypowiedzeń, mogą być potraktowane tak, jakby objęły ich zwolnienia grupowe.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK