do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Postanowienie NSA z dnia 9 czerwca 2017 r., sygn. I OZ 979/17

  data dodania: 19.06.2017

  Część wstępna sentencji postanowienia powinna być tak sporządzona, aby nie było najmniejszych wątpliwości co do przedmiotu zaskarżenia, który musi być zindywidualizowany.

 • Wyrok SN z dnia 9 maja 2017 r., sygn. II PK 80/16

  data dodania: 08.06.2017

  Pracodawca przy zwolnieniu dyscyplinarnym podwładnego może wziąć pod uwagę jego naganne naruszenia obowiązków pracowniczych, nawet jeśli miały miejsce po miesięcznym terminie przeznaczonym na takie zwolnienie.

 • Wyrok SN z dnia 27 kwietnia 2017 r., sygn. I PK 91/16

  data dodania: 20.06.2017

  Osoby wymienione w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (zatrudnione na czas nieokreślony) z dniem 1 stycznia 2012 r. zostały odwołane. Precyzyjniej rzecz ujmując, w nawiązaniu do mechanizmu opisanego w art. 8 ust. 3 i 4 ustawy nowelizującej, wejście jej w życie było równoznaczne z ich odwołaniem.

 • Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2017 r., sygn. I PK 221/16

  data dodania: 20.06.2017

  Związek zawodowy nie uchroni przed zwolnieniem pracownika samorządu, który miał możliwość przejścia do nowo stworzonego wydziału.

 • Wyrok SN z dnia 11 kwietnia 2017 r., sygn. I PK 142/16

  data dodania: 31.05.2017

  Nie narusza prawa wypowiedzenie umowy o pracę lekarzowi, który został skazany za popełnienie szeregu przestępstw umyślnych na szkodę pacjentów, gdyż przyznanie mu ochrony związkowej byłoby sprzeczne z jej celem oraz z zasadami współżycia społecznego.

 • Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2017 r., sygn. I OSK 2888/16

  data dodania: 06.06.2017

  Według utrwalonych w orzecznictwie zasad interpretacji prawa podstawowe znaczenie ma wykładnia językowa, a dopiero gdy ta zawodzi można sięgać do wykładni systemowej czy funkcjonalnej. Nie zachodzi konieczność sięgania do innych rodzajów wykładni, gdy literalne brzmienie przepisu jest jednoznaczne. Ponadto w drodze wykładni nie można uzupełniać ustawodawcy, a podstawy do ustalania zarówno praw, jak i obowiązków, powinny wynikać wprost z ustawy. Wykładnia przepisów prawa winna być dokonywana każdorazowo przy rozpoznaniu każdej sprawy, jednakże interpretacja ta nie może odbywać się contra legem.

 • Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 2017 r., sygn. II PK 39/16

  data dodania: 31.05.2017

  Regulacje prawne - zawarte w przepisach Ustawy z 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. Nr 36, poz. 170) oraz przepisach dwóch ustaw, które weszły w życie 1 października 2010 r., tj. ustawy z 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 ze zm.) i ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618) - nie pozwalają na uznanie, że powołanie pracownika naukowego zatrudnionego w jednostce badawczo-rozwojowej, a po reformie sytemu nauki w instytucie badawczym, na funkcję dyrektora tego instytutu, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku na postawie powołania w rozumieniu art. 68 § 1 k.p. i utratą statusu pracownika naukowego. Status prawny pracowników naukowych jest uregulowany pragmatyką, z której nie wynikają podstawy prawne

 • Wyrok NSA z dnia 6 kwietnia 2017 r., sygn. I OSK 486/16

  data dodania: 14.06.2017

  Bezrobocie

 • Wyrok NSA z dnia 6 kwietnia 2017 r., sygn. I OSK 286/16

  data dodania: 07.06.2017

  Istotą wznowienia postępowania i uchylenia dotychczasowej decyzji ostatecznej jest powrót sprawy do odpowiedniego stadium zwykłego postępowania instancyjnego. Nową decyzję, rozstrzygającą o istocie sprawy, wydaje się jak gdyby w sprawie nie było w danej instancji rozstrzygnięcia.

 • Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. II UK 75/16

  data dodania: 22.06.2017

  Nieodpłatne świadczenie polegające na zapewnieniu pracownikowi bezpłatnego wyżywienia w czasie podróży służbowej w części przekraczającej limity diety ustalonej w § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju jest przychodem pracownika (przysporzeniem udzielonym w interesie pracownika) i stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy systemowej.

 • Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. II PK 35/16

  data dodania: 08.06.2017

  Regulamin premiowania jest postrzegany jako rodzaj regulaminu wynagradzania. W obecnych warunkach funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, nastawionych na zysk pojawiają się motywacyjne systemy wynagradzania. Zwykle przybierają postać premii, nagród, czy też prowizji. Jeśli nawet zostały wprowadzone w życie mocą uchwały organu osoby prawnej (np. zarządu), stanowiąc część regulaminu organizacyjnego, to i tak należy je zaliczyć w poczet źródeł prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 k.p. Tego charakteru nie tracą przez fakt rozproszenia, tj. określenia w kilku dokumentach.

 • Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. II PK 27/16

  data dodania: 08.06.2017

  Art. 12 ust. 6 u.o.p.s. nie definiuje w żaden sposób przyjętej w nim regulacji, a zatem zgodnie z dyrektywą lege non distinguente stosowany winien być w pełnym zakresie, zarówno przedmiotowym, jak i temporalnym. W pojęciu "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych" mieszczą się trzy elementy. Są to: bezprawność zachowania pracownika (naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego), naruszenie albo zagrożenie interesów pracodawcy, a także zawinienie obejmujące zarówno winę umyślną, jak i rażące niedbalstwo. Uzasadnioną przyczyną rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. nie musi być jedynie zawinione uchybienie pracownicze wywołujące istotną szkodę majątkową w mieniu pracodawcy. Taką przyczyną może być także zawinione działanie pracownika

 • Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. III PK 93/16

  data dodania: 31.05.2017

  Pracownika nie wolno karać z powodu nieosiągnięcia rezultatu zakładanego przez pracodawcę, jeśli podwładny nie miał wpływu na brak efektu.

 • Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. II PK 81/16

  data dodania: 31.05.2017

  Nauczyciele domów dziecka zatrudnieni na podstawie Karty nauczyciela, którzy z powodu zmian ustawowych stali się pracownikami samorządowymi, nie mogą być stratni finansowo. Tym samym ich pracodawca ma obowiązek wypłacić im odszkodowanie.

 • Wyrok SN z dnia 28 marca 2017 r., sygn. II PK 15/16

  data dodania: 22.06.2017

  O wyborze rodzaju podstawy prawnej zatrudnienia decydują zainteresowane strony - art. 3531 k.c. w związku z art. 300 k. p. Regulacja z art. 22 § 1 i § 1 1 k.p. nie oznacza prawnego domniemania stosunku pracy. Podporządkowanie zatrudniającemu nie stanowi przesłanki właściwej tylko stosunkowi pracy. W samych stosunkach pracy istnieje szereg sytuacji, w których nie występuje taki element zależności pracownika. Zatrudnienie rozumiane jest więc szeroko, ze względu na różne formy świadczenia pracy i zarobkowania. Zdarza się, iż zawarta przez strony umowa zawiera cechy (elementy) umowy o pracę oraz umowy cywilnej (w szczególności dotyczy to umowy zlecenia). Wówczas dla oceny rodzaju stosunku prawnego decydujące jest ustalenie, które z tych cech mają charakter przeważający. Natomiast jeżeli umowa wykazuje wspólne

 • Wyrok SN z dnia 28 marca 2017 r., sygn. II PK 19/16

  data dodania: 25.05.2017

  Odmowa przyznania premii regulaminowej pracownikowi, który terminowo wykonał regulaminowe zadania premiowe, w sposób kwalifikowany narusza zasadę prawa do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (art. 183c i art. 78 k.p.) w razie przyznania spornych premii pracownikom zatrudnionym na takich samych stanowiskach pracy, którzy w wyznaczonych im terminach nie wypełnili takich samych lub analogicznych przesłanek nabycia premii.

 • Wyrok SN z dnia 28 marca 2017 r., sygn. II PK 18/16

  data dodania: 25.05.2017

  Sama okoliczność, iż krytyczna wypowiedź pracownika została sformułowana anonimowo nie może przesądzać o tym, że bez względu na pozostałe okoliczności (treść anonimu, jego skutki) stanowi rażące przekroczenie granic dozwolonej krytyki pracodawcy, czy naruszenie podstawowego obowiązku pracownika dbałości o dobro zakładu pracy oraz zasad współżycia społecznego.

 • Wyrok SN z dnia 28 marca 2017 r., sygn. II PK 17/16

  data dodania: 25.05.2017

  W przypadku pracownicy będącej w ciąży sąd jest związany żądaniem przywrócenia do pracy i zasądzenia wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

 • Wyrok SN z dnia 23 marca 2017 r., sygn. I PK 130/16

  data dodania: 20.06.2017

  Zobowiązanie pracownika przez pracodawcę do pozostawania w gotowości do pracy czy wymuszanie na nim świadczenia pracy w czasie urlopu wypoczynkowego (werbalne, pozawerbalne - przez presję psychiczną lub spowodowane wadliwą organizacją pracy powodującą konieczność wykonywania obowiązków pracowniczych w tym okresie) stanowi zaprzeczenie istoty urlopu wypoczynkowego przeznaczonego na czas niezakłóconego odpoczynku pracownika.

 • Wyrok SN z dnia 23 marca 2017 r., sygn. I PK 84/16

  data dodania: 31.05.2017

  Podmioty zewnętrzne (w tym pracodawcy) są związani postanowieniami statutu związku zawodowego, a zatem mogą z nich wyprowadzać skutki prawne, wyłącznie wówczas, gdy będzie istniał przepis prawa powszechnego, z którego takie związanie będzie wynikało. A contrario, w razie braku wyraźnej podstawy prawnej w prawie powszechnym, należy przyjąć, że regulacje statutowe nie wywołują bezpośrednich skutków względem otoczenia związku zawodowego. Przepisy określające konsultację pracodawcy z zakładowa organizacją związkową (art. 38 § 1 k.p., art. 232 k.p., art. 30 ust. 1, 2 i 21 ustawy o związkach zawodowych) nie odwołują się do postanowień statutu. W rezultacie, jego postanowienia nie mają wpływu na tę instytucję.

 • Wyrok TK z dnia 22 marca 2017 r., sygn. P 121/15

  data dodania: 07.04.2017

  Praca tymczasowa; właściwość miejscowa sądu pracy

 • Wyrok SN z dnia 22 marca 2017 r., sygn. III PK 90/16

  data dodania: 25.05.2017

  Niezachowanie przez pracownika terminu do zaskarżenia wypowiedzenia umowy o pracę wyłącza potrzebę rozważania zasadności i legalności przyczyn tego wypowiedzenia. Jednocześnie judykatura zwraca uwagę, że opóźnienie nie może być nadmierne. Znaczne przekroczenie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w art. 264 § 1 k.p. do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę mogą usprawiedliwiać tylko szczególne okoliczności trwające przez cały czas opóźnienia.

 • Wyrok SN z dnia 16 marca 2017 r., sygn. I PK 110/16

  data dodania: 21.04.2017

  Strony umowy o pracę nie mogą, bez naruszenia, określonej w art. 18 § 1 i 2 k.p., zasady uprzywilejowania pracownika, zawierać porozumienia, na mocy którego pracownik zostanie pozbawiony - przysługującej mu na podstawie postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy - odprawy emerytalnej, przewyższającej wysokość odprawy, uregulowanej w art. 921 k.p.

 • Wyrok SN z dnia 16 marca 2017 r., sygn. I PK 124/16

  data dodania: 31.05.2017

  Wyjście urzędnika z urzędu do banku lub nawet do sklepu po śniadanie bez odnotowania tego w służbowej książce wyjść może skutkować negatywną oceną i rozwiązaniem umowy o pracę.

 • Wyrok SN z dnia 16 marca 2017 r., sygn. II PK 14/16

  data dodania: 25.05.2017

  Nadużycie korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego samo w sobie nie może być zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). Jednak pracownik, który w czasie zwolnienia lekarskiego podejmuje czynności sprzeczne z jego celem, jakim jest odzyskanie zdolności do pracy, a zwłaszcza czynności prowadzące do przedłużenia nieobecności w pracy, godzi w dobro pracodawcy i działa sprzecznie ze swoimi obowiązkami (lojalność wobec pracodawcy; obowiązek świadczenia pracy i usprawiedliwienia nieobecności). W konkretnych przypadkach takie zachowanie pracownika może być uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.