do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wyrok TK z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. SK 19/17

  data dodania: 12.07.2018

  Ujawnianie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

 • Uchwała SN z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. III PZP 1/18

  data dodania: 04.07.2018

  Wydanie po dniu 31 grudnia 2015 r. postanowienia o zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika jest równoznaczne z niewypłacalnością pracodawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1256) w związku z art. 449 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 1508). Datą niewypłacalności jest dzień wydania tego postanowienia (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy).

 • Wyrok TK z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. K 53/16

  data dodania: 29.06.2018

  Zarządzanie pomocą kierowaną do osób bezrobotnych

 • Postanowienie SN z dnia 10 maja 2018 r., sygn. II PK 319/17

  data dodania: 29.05.2018

  Umowa o zakazie konkurencji (po ustaniu stosunku pracy) ma charakter klauzuli autonomicznej. Pod pojęciem klauzuli autonomicznej w doktrynie rozumie się umowy zawierane przez pracownika i pracodawcę obok indywidualnej umowy o pracę, uregulowane w przepisach prawa pracy. Wchodzą więc w grę nie tylko umowy o zakazie konkurencji, ale także umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej oraz tzw. umowa szkoleniowa, określająca prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy związane z podnoszeniem przez tego pierwszego kwalifikacji zawodowych. Konsekwencją uznania klauzuli konkurencyjnej za klauzulę autonomiczną umowy o pracę jest możliwość odwołania się do kodeksu cywilnego za pośrednictwem normy zamieszczonej w art. 300 k.p., z zastrzeżeniem określonych w niej przesłanek. Oznacza to, że należy respektować granice

 • Postanowienie SN z dnia 9 maja 2018 r., sygn. III PK 86/17

  data dodania: 25.06.2018

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Piotr Prusinowski w sprawie z powództwa A. J. przeciwko F. Polska spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w G. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych ewentualnie o wynagrodzenie za dyżur, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 9 maja 2018

 • Wyrok TK z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. K 6/15

  data dodania: 16.05.2018

  Społeczna inspekcja pracy

 • Wyrok SN z dnia 17 kwietnia 2018 r., sygn. II PK 36/17

  data dodania: 13.06.2018

  Art. 24113 § 2 k.p. jest wyjątkiem od art. 42 § 1 k.p., który dotyczy warunków pracy i płacy wynikających z indywidualnej umowy o pracę. Tak więc stosowanie go do porozumień zbiorowych byłoby niedopuszczalnym rozszerzeniem regulacji o charakterze wyjątku. W tej sytuacji stosowanie per analogiam art. 24113 § 2 k.p. byłoby poprawianiem prawa do stanu zgodnego z wyobrażeniem interpretatora. Zabieg ten stanowiłby niedopuszczalne wypełnienie tzw. luki aksjologicznej.

 • Wyrok SN z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. II PK 21/17

  data dodania: 13.06.2018

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk w sprawie z powództwa J. K. przeciwko Wyższej Szkoły (.) w W. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 12 kwietnia 2018 r., skargi kasacyjnej powódki

 • Wyrok SN z dnia 10 kwietnia 2018 r., sygn. II UK 10/17

  data dodania: 30.05.2018

  Jedyny lub niemal jedyny wspólnik spółki z o.o. nie podlega pracowniczemu ubezpieczeniu społecznemu.

 • Postanowienie SN z dnia 27 marca 2018 r., sygn. I PK 166/17

  data dodania: 23.05.2018

  Porozumienie, o którym mowa w art. 91 k.p., może przybrać formę, w której modyfikuje się w okresie zawieszenia określone prawa wynikające z regulaminu wynagradzania.

 • Postanowienie SN z dnia 27 marca 2018 r., sygn. I UK 328/17

  data dodania: 29.05.2018

  Opłacenie noclegu w miejscu pracy (z wyłączeniem podróży służbowych) należy rozpatrywać w aspekcie prawa pracownika do wynagrodzenia odpowiadającego rodzajowi wykonywanej pracy (art. 78 § 1 k.p.) i wynagrodzenia godziwego (art. 13 k.p.). W przypadku pracy wymuszającej czasowe zamieszkanie poza centrum życiowym pracownika, wynagrodzenie powinno być ustalone w sposób uwzględniający ten uciążliwy charakter pracy. Jeżeli zatem pracodawca uwzględnia (musi uwzględniać) ten aspekt w wysokości wynagrodzenia, a ze względów organizacyjnych decyduje się na nieodpłatne udostępnienie pracownikom noclegów (mających wymierną wartość ekonomiczną), to jest to zapłata za pracę.

 • Postanowienie SN z dnia 20 marca 2018 r., sygn. I PK 111/17

  data dodania: 23.05.2018

  Podstawową przesłanką zastosowania art. 231 k.p. jest faktyczne przejęcie władztwa nad zakładem pracy przez nowy podmiot, powodujące, że pracownicy świadczą pracę na rzecz kogoś innego niż dotychczas. Przekształcenie stosunku pracy po stronie podmiotowej na podstawie art. 231 § 1 k.p. następuje automatycznie (z mocy prawa) w wyniku przejęcia zakładu pracy w całości lub części przez inny podmiot, tzn. niezależnie od tego, czy i jakiego rodzaju decyzja została podjęta co do "przekazania" i "przejęcia" pracowników. Ponadto regulacja zawarta w art. 231 k.p. nie likwiduje skutku rozwiązującego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przed tym przejściem przez dotychczasowego pracodawcę.

 • Wyrok SN z dnia 15 marca 2018 r., sygn. III PK 27/17

  data dodania: 10.07.2018

  W sytuacji, w której rozwiązanie umowy o pracę dotyczy pracownika wybranego przez pracodawcę spośród dwóch osób zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach pracy, a przyczyną tego wypowiedzenia są nie tylko zmiany organizacyjne czy redukcja etatów, ale także określona kryteriami doboru do zwolnienia sytuacja danego pracownika, to pracodawca nie narusza przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę za wypowiedzeniem - w zakresie sposobu określenia przyczyny wypowiedzenia (art. 30 § 4 k.p.) - wówczas, gdy pracownik jest świadomy tego, z jakich powodów pracodawca zdecydował się na zakończenie z nim współpracy.

 • Wyrok SN z dnia 15 marca 2018 r., sygn. I PK 368/16

  data dodania: 04.07.2018

  Nie ma prymatu i wyłączności postępowania dyscyplinarnego przed wypowiedzeniem pracownikowi służby cywilnej umowy o pracę. "Pozasłużbowe" zajęcia lub czynności, podważające zaufanie do służby cywilnej, nie muszą być wyświetlone szczegółowo i dokładnie, jako przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi służby cywilnej (art. 45 § 1 k.p. w związku z art. 80 § 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).

 • Wyrok SN z dnia 15 marca 2018 r., sygn. I PK 369/16

  data dodania: 04.07.2018

  W przypadkach posłużenia się przy zatrudnieniu i wynagradzania pracowników spółki dominującej umowami zlecenia zawieranymi przez spółkę zależną z pracownikami spółki dominującej o treści, przedmiocie lub tożsamym zakresie świadczonej pracy, stwierdza się nieważność umowy zlecenia, która "ustępuje" przed stosunkiem pracy. W takim orzekaniu, nieważna umowa zlecenia (art. 58 1 k.c. w związku z art. 300 k.p.) nie rodzi stosunku zobowiązaniowego, który w całości jest realizowany w ramach stosunku pracy łączącego pracownika z podmiotem dominującym, a nie na podstawie cywilnoprawnych umów zlecenia zawieranych z podmiotem zależnym od pozwanej spółki dominującej, które zmierzają do obejścia przepisów prawa pracy o wynagradzaniu za pracę w godzinach nadliczbowych.

 • Postanowienie SN z dnia 14 marca 2018 r., sygn. II PK 123/17

  data dodania: 30.05.2018

  Podanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny pozornej (nierzeczywistej, nieprawdziwej) jest równoznaczne z brakiem wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie, a to oznacza, że takie wypowiedzenie jest nieuzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 k.p. i usprawiedliwia przewidziane w tym przepisie roszczenia pracownika o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie.

 • Wyrok SN z dnia 14 marca 2018 r., sygn. II PK 360/16

  data dodania: 29.05.2018

  Jeżeli pracownik świadomie dochodził w odwołaniu (pozwie) odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę w konkretnej kwocie, niższej od przysługującej na podstawie w art. 471 k.p., to odsetki od zasądzonego odszkodowania przysługują w tej części od daty doręczenia pozwanemu pracodawcy odwołania zawierającego takie żądanie w niższej ("pierwotnej") wysokości, a w dalszej ("rozszerzonej") w postępowaniu pierwszoinstancyjnym wysokości tego samego żądania - od daty doręczenia pracodawcy rozszerzonego powództwa w wyższej kwocie.

 • Postanowienie SN z dnia 14 marca 2018 r., sygn. II PK 131/17

  data dodania: 29.05.2018

  Pracownicy zatrudnieni na kierowniczych stanowiskach pracy, którzy zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji czasu pracy własnego i podległych im pracowników, nie mogą wywodzić korzystnych dla siebie skutków prawnych ze względu na brak lub wady takiej dokumentacji, która w ocenie skarżącego nie odzwierciedlała rzeczywistych godzin pracy, tyle że wcześniej jej nie zakwestionował.

 • Wyrok SN z dnia 13 marca 2018 r., sygn. I PK 360/16

  data dodania: 04.07.2018

  Zapewnienie pracownikowi - kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie podrózy służbowych. Kierowca w transporcie międzynarodowym ma prawo do noclegu umożliwiającego regenerację sił w godnych warunkach. Miejsca do spania w kabinie samochodu z reguły standardu tego nie zapewnia. Oznacza to, że ryczałt przewidziany w umowie o pracę, regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy powinien zostać tak ukształtowany, aby dawał rzeczywistą, a nie iluzoryczną możliwość zrealizowania tej potrzeby. Okoliczność, czy pracownik faktycznie ze sposobności tej skorzysta, czy też wybierze rozwiązanie

 • Wyrok SN z dnia 13 marca 2018 r., sygn. I UK 27/17

  data dodania: 04.07.2018

  Stosunek pracy, zdefiniowany w art. 22 § 1 k.p., jest stosunkiem prawnym starannego działania, którego konstytutywnymi cechami są: dobrowolne, osobiste, odpłatne świadczenie pracy w sposób ciągły, w warunkach podporządkowania pracownika pracodawcy, który ponosi wszelkie ryzyka związane z zatrudnieniem pracownika.

 • Wyrok SN z dnia 13 marca 2018 r., sygn. I PK 3/17

  data dodania: 04.07.2018

  W razie wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów, a następnie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika w okresie wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje, według jego wyboru, odszkodowanie z art. 471 k.p. albo z art. 60 k.p.

 • Wyrok SN z dnia 13 marca 2018 r., sygn. I PK 16/17

  data dodania: 04.07.2018

  W przypadku zarzucenia pracownikowi kradzieży lub przywłaszczenia mienia pracodawcy i rozwiązania z tej przyczyny umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. nie może podlegać wątpliwości, że czyn ten został przez pracownika popełniony. Nie ma zatem możliwości kwalifikowania czynu jako ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, jeżeli brak jest pewności, czy został on w ogóle popełniony.

 • Postanowienie SN z dnia 13 marca 2018 r., sygn. I PK 106/17

  data dodania: 22.05.2018

  Zasadniczo likwidacja konkretnego stanowiska pracy, w ramach zmiany struktury zakładu pracy, uzasadnia zwolnienie pracownika bez potrzeby oceny jego ewentualnej przydatności na innych stanowiskach i porównywania go z pracownikami zatrudnionymi na innych stanowiskach, jednakże potrzeba taka powstaje, gdy pracodawca likwiduje jedno ze stanowisk kierowniczych, wówczas swój wybór winien odnieść także do innych osób zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach w kadrze kierowniczej, nie tylko w danym pionie.

 • Wyrok SN z dnia 8 marca 2018 r., sygn. II PK 8/17

  data dodania: 29.05.2018

  Za sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa uznać należy przywrócenie do pracy pracownika, którego zawinione zachowania, ujawnione po rozwiązaniu stosunku pracy, obiektywnie stanowią uzasadnioną podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Sprzeciwiają się temu również zasady współżycia społecznego. Zasady sprawiedliwości, słuszności i poszanowania pracy załogi nie pozwalają na włączenie do zespołu pracowników osoby, która, działając wbrew istotnym interesom zakładu pracy czy wręcz na jego szkodę, niszczyła lub istotnie uszczuplała wspólny dorobek osiągany uczciwą pracą pozostałych pracowników.

 • Wyrok SN z dnia 7 marca 2018 r., sygn. I UK 575/16

  data dodania: 29.05.2018

  W sprawie problemu skutków prawnych połączenia własności spółki, statutowego członkostwa w jej zarządzie i zajmowania przez wspólnika stanowiska wykonawczego, wystarczy odwołać się do poglądu, który dopuszcza zawarcie umowy o pracę przez jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką, jeżeli funkcje zarządu wykonują inne osoby oraz pod warunkiem, że praca spełnia warunki pracy właściwej dla stosunku pracy. Objęcie wszystkich (znacznej liczby) udziałów w kapitale zakładowym spółki powoduje takie zmiany w strukturze kapitałowej spółki, że dalsze świadczenie pracy nie poddaje się kwalifikacji umowy o pracę i w konsekwencji ustalenie, że pracownicze obowiązkowe ubezpieczenie społeczne trwa.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK