do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Postanowienie NSA z dnia 21 stycznia 2020 r., sygn. II GZ 323/19

  data dodania: 23.01.2020

  Wstrzymanie wykonania aktu

 • Wyrok SN z dnia 14 listopada 2019 r., sygn. III PK 150/18

  data dodania: 16.12.2019

  Jeżeli strony ustalą w umowie o pracę dłuższy niż kodeksowy okres wypowiedzenia, nie oznacza to automatycznie, że pracownikowi należy się wyższe odszkodowanie niż przewidziane w kodeksie pracy.

 • Wyrok SN z dnia 13 listopada 2019 r., sygn. II PK 47/18

  data dodania: 30.12.2019

  Na gruncie zasady równego traktowania pracowników tego samego pracodawcy (urzędu miasta) rada miasta nie może obniżyć prezydentowi miasta wynagrodzenia za pracę poniżej wysokości wynagrodzenia żadnego z podległych mu urzędników już dlatego, że zwierzchnik służbowy nie może być niżej wynagradzany od jego podwładnych według zasady godziwego wynagrodzenia za pracę (art. 13 w związku z art. 78 k.p. i art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).

 • Wyrok NSA z dnia 5 listopada 2019 r., sygn. II FSK 3809/17

  data dodania: 08.01.2020

  W świetle art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, odprawy związane ze zwolnieniami grupowymi są swoistą "zapłatą" przez pracodawcę za zgodne z prawem i skutecznie zwolnienie się od zobowiązania zatrudnienia pracownika. Funkcją odprawy nie jest wynagrodzenie szkody za utratę możliwości zarobkowania, gdyż zakończenie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy nie jest równoznaczne z utratą możliwości zarobkowania w ogóle. Odprawa nie będzie miała charakteru odszkodowania za utracone korzyści, a rozwiązanie stosunku pracy będzie wynikiem porozumienia między pracodawcą a pracownikiem.

 • Wyrok NSA z dnia 31 października 2019 r., sygn. II GSK 2926/17

  data dodania: 08.01.2020

  Działalność gospodarcza

 • Wyrok SN z dnia 22 października 2019 r., sygn. I PK 141/18

  data dodania: 15.01.2020

  Sam brak uzasadnienia na piśmie decyzji pracodawcy o odmowie objęcia pracownika programem dobrowolnych odejść nie jest dyskryminacją. Nie narusza też art. 8 k.p. w związku z art. 111 k.p.

 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 17 października 2019 r., sygn. III PZP 5/19

  data dodania: 10.12.2019

  Sprawę o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy dochodzone przez pracownika od pracodawcy na podstawie art. 415 k.c. w związku z art. 300 k.p. rozpoznaje sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników (art. 47 § 2 pkt 1 lit. a k.p.c.)

 • Wyrok SN z dnia 10 października 2019 r., sygn. I PK 137/18

  data dodania: 10.12.2019

  Pracodawca jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w jego zakładzie. Dlatego z odpowiedzialności za szkody, które pracownik poniósł w wyniku wypadku przy pracy, nie zwalnia go fakt, że sam poszkodowany przyczynił się do tego zdarzenia.

 • Wyrok SN z dnia 3 października 2019 r., sygn. I CSK 280/18

  data dodania: 10.12.2019

  Zastrzeżenie kary umownej w umowie zawieranej przez pracodawcę z byłym pracownikiem jest dopuszczalne w szczególnej sytuacji określonej w art. 1012 § 2 k.p., gdy były pracownik miał dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, to nie ma przeszkód, aby podobne zastrzeżenie wprowadzić w umowie o świadczenie usług doradcy finansowego, zwłaszcza że motywy takiego zastrzeżenia byłyby w rozważanej sytuacji podobne. Jeżeli strony nie ustalą w umowie wprost kwoty kary umownej, to powinny wprowadzić taki miernik jej wyliczenia, aby chodziło jedynie o dokonanie w przyszłości (gdy zajdą przesłanki naliczenia tej kary) działania o charakterze wyłącznie arytmetycznym, bez konieczności ustalenia podstawy, od której będzie uzależniona wysokość kary umownej.

 • Wyrok SN z dnia 2 października 2019 r., sygn. II UK 103/18

  data dodania: 18.12.2019

  Umowa outsourcingu usług to umowa nienazwana według Kodeksu cywilnego. Można ją określić jako umowę świadczenia usług na warunkach zlecenia bądź o charakterze mieszanym, z elementami umowy o dzieło czy dostawy. Umowa outsourcingu w praktyce może przyjmować różne formy, np. tzw. outsourcing pracowniczy, czyli korzystanie z pracowników firmy zewnętrznej dla wykonywania określonych usług, co w aspekcie finansowym może stanowić korzystną alternatywę wobec zatrudniania własnych pracowników. Inne formy outsorcingu występujące w obrocie mogą dotyczyć np. usług: informatycznych, księgowych, logistycznych, transportowych, obsługi administracyjnej czy marketingowych.

 • Wyrok SN z dnia 2 października 2019 r., sygn. II PK 56/18

  data dodania: 14.01.2020

  Obowiązkiem Sądu rozpoznającego sprawę o odprawę pieniężną z art. 8 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jest ustalenie rzeczywistej przyczyny rozwiązania stosunku pracy oraz ocena, czy przyczyna ta dotyczyła pracownika. Jeżeli powód wykazał, iż przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę były generowane przez oddział straty finansowe, na powstanie których nie miał wpływu, wówczas to pozwanego obarczał ciężar udowodnienia ekscepcji i okoliczności uzasadniających jego zdaniem oddalenie powództwa (art. 6 k.c.).

 • Wyrok SN z dnia 2 października 2019 r., sygn. II UK 92/18

  data dodania: 14.01.2020

  Co do zasady, zapłata ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztów jednodniowej, ogólnodostępnej, wycieczki integracyjnej nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku z art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 2 pkt 1 i art. 8 ust. 1 przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

 • Wyrok SN z dnia 26 września 2019 r., sygn. III PK 126/18

  data dodania: 28.10.2019

  Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła na podstawie art. 51 ust 7 pkt 3 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 624), przysługuje odszkodowanie, jeśli niezłożenie mu propozycji zatrudnienia zostanie zakwalifikowane jako przejaw nierównego traktowania lub dyskryminacji (art. 67 k.p. w związku z art. 56 § 1 k.p.). Z wykładni art. 67 k.p. w związku z art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wynikają dwa kluczowe wnioski. Po pierwsze, pracownik, któremu nie zaproponowano zatrudnienia ma prawo dochodzić przed sądem odszkodowania za niezgodne z prawem wygaśnięcie stosunku pracy, po drugie, przesłanką tego roszczenia jest nie tylko formalne nieziszczenie się

 • Wyrok NSA z dnia 25 września 2019 r., sygn. I OSK 3010/17

  data dodania: 05.12.2019

  Inspekcja pracy

 • Wyrok SN z dnia 22 sierpnia 2019 r., sygn. I PK 103/18

  data dodania: 28.10.2019

  Za szkodę wyrządzoną przez pracownika umyślnie w mieniu powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się pracownik ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 122 k.p. Sprawca takiej szkody jest zatem obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. Wyłącza to możliwość stosowania wobec takiego sprawcy art. 115 k.p., ograniczającego wysokość odszkodowania do rzeczywistej straty pracodawcy oraz art. 119 § 1 k.p., określającego granicę ograniczonej odpowiedzialności odszkodowawczej w razie ponoszenia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną naruszeniem obowiązków pracowniczych - w mieniu niepowierzonym z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się. Brak bowiem podstaw, które by usprawiedliwiały objęcie ochroną przewidzianą w tych przepisach, sprawców umyślnie wyrządzonej szkody. Z tego samego

 • Wyrok SN z dnia 19 września 2019 r., sygn. II PK 153/18

  data dodania: 14.01.2020

  Z uwagi na to, że zasądzenie przez Sąd odszkodowania z art. 45 § 2 k.p. (w miejsce zgłoszonego roszczenia o przywrócenie do pracy) stanowi zwolnienie masy upadłości od zobowiązań wynikających z reaktywowanego zatrudnienia pracownika (powstałych już po ogłoszeniu upadłości), powinno być ono traktowane jako należność ze stosunku pracy przypadająca za czas po ogłoszeniu upadłości (art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (jednolity tekst: Dz.U. z 2019, poz. 498), która nie podlega wpisaniu na listę wierzytelności, w związku z tym nie ma podstaw do zawieszenia postępowania na podstawie art 174 § 1 pkt 4 k.p.c.

 • Postanowienie NSA z dnia 12 września 2019 r., sygn. I OZ 803/19

  data dodania: 21.09.2019

  Administracyjne postępowanie

 • Postanowienie NSA z dnia 12 września 2019 r., sygn. I OZ 810/19

  data dodania: 21.09.2019

  Odrzucenie skargi

 • Wyrok SN z dnia 5 września 2019 r., sygn. III PK 96/18

  data dodania: 30.12.2019

  Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy z art. 362 k.p. nie jest czynnością prawną (oświadczeniem woli) w rozumieniu art. 61 § 1 k.c., realizowane jest w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy (art. 22 § 1 k.p.). W konsekwencji pracodawca ma prawo wtórnie zobowiązać pracownika do świadczenia pracy (zgoda zatrudnionego nie jest wymagana), mimo, że wcześniej został on z tego obowiązku zwolniony, a także udzielić mu urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 1671 k.p.

 • Postanowienie NSA z dnia 4 września 2019 r., sygn. I OSK 1849/19

  data dodania: 14.09.2019

 • Wyrok SN z dnia 4 września 2019 r., sygn. II PK 172/18

  data dodania: 04.12.2019

  Bez precyzyjnego określenia przez pracownika konkretnego rodzaju i rozmiaru pracy, która miała być wykonana w konkretnych dniach wskazanego okresu zatrudnienia wykonywanego w formie telepracy (art. 675 i nast. k.p.), nie było obiektywnie możliwe ustalenie ani „oszacowanie” pracochłonności lub czasochłonności obarczających pracownika zadań, które miałyby wykonywać w godzinach nadliczbowych w zadaniowym systemie czasu telepracy. W niestandardowym systemie zadaniowego czasu pracy w formie telepracy wykonywanej poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (art. 675 - 6711 k.p.) strony porozumiewają się co do czasu pracy niezbędnego do wykonania powierzonych zadań w normalnym czasie pracy (art. 140 k.p.). Przeciwnie, współporozumienie się z pracodawcą co do czasu pracy niezbędnego do

 • Postanowienie NSA z dnia 4 września 2019 r., sygn. I OSK 1847/19

  data dodania: 14.09.2019

 • Postanowienie NSA z dnia 4 września 2019 r., sygn. I OSK 1848/19

  data dodania: 14.09.2019

 • Postanowienie NSA z dnia 4 września 2019 r., sygn. I OSK 1850/19

  data dodania: 14.09.2019

 • Wyrok NSA z dnia 4 września 2019 r., sygn. I OSK 2268/18

  data dodania: 07.11.2019

  Administracyjne postępowanie ; Cudzoziemcy

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK