do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wyrok SN z dnia 26 września 2018 r., sygn. II PK 151/17

  data dodania: 17.10.2018

  Przekazanie pracownikowi kwoty niepotrąconej składki nie stanowi przesunięcia majątkowego z majątku pracodawcy do majątku pracownika. O tym, czy świadczenie czyni zadość zasadom współżycia społecznego, decyduje każdorazowo całokształt okoliczności konkretnego przypadku.

 • Postanowienie NSA z dnia 14 września 2018 r., sygn. I OPP 89/18

  data dodania: 20.09.2018

  Inne

 • Postanowienie NSA z dnia 14 września 2018 r., sygn. I OPP 95/18

  data dodania: 23.09.2018

  Inne

 • Wyrok SN z dnia 22 sierpnia 2018 r., sygn. III PK 71/17

  data dodania: 11.09.2018

  Pracownik w podróży służbowej, w tym również kierowca w transporcie międzynarodowym, ma prawo do diet w wysokości nie niższej, niż określona na podstawie przepisów, do których odsyła art. 775 § 4 k.p.

 • Wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2018 r., sygn. I UK 228/17

  data dodania: 19.09.2018

  Mimo podobieństwa definicji, stwierdzenie stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame ze stwierdzeniem niezdolności do pracy. Obowiązujące przepisy prawa socjalnego posługują się zarówno pojęciem niezdolności do pracy, jak i pojęciem niepełnosprawności, przy czym to pierwsze występuje w przepisach prawa ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, natomiast drugie w przepisach dotyczących innych świadczeń socjalnych, w tym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Na gruncie obowiązującego prawa nie ma podstaw do utożsamiania wymienionych pojęć, względnie negowania występowania między nimi różnic, skoro posiadają odmienną definicję legalną, a ocena niezdolności do pracy, jej stopnia i ustalanie innych wymaganych w tym zakresie okoliczności oraz orzekanie o

 • Wyrok NSA z dnia 25 lipca 2018 r., sygn. I OSK 1020/18

  data dodania: 03.10.2018

  Bezrobocie

 • Wyrok NSA z dnia 25 lipca 2018 r., sygn. I OSK 1550/18

  data dodania: 03.10.2018

  Bezrobocie

 • Wyrok SN z dnia 25 lipca 2018 r., sygn. I PK 207/17

  data dodania: 17.09.2018

  Uzyskanie przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może wymagać nie tylko powzięcia samej informacji o zachowaniu pracownika, lecz także czasu niezbędnego na ocenę skutków tego zachowania, jeżeli przemawiają za tym okoliczności faktyczne. Podjęcie przez pracodawcę czynności sprawdzających, uzasadnionych stanem faktycznym sprawy, może odsunąć w czasie bieg terminu z art. 52 § 2 k.p.

 • Wyrok NSA z dnia 18 lipca 2018 r., sygn. I FSK 874/18

  data dodania: 04.08.2018

  Kontrolowany nie może odmówić oględzin placu budowy tylko dlatego, że urzędnik nie ma kasku ochronnego. Powinien mu go sam zapewnić, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo.

 • Wyrok NSA z dnia 18 lipca 2018 r., sygn. II FSK 2044/16

  data dodania: 03.10.2018

  Według wykładni zwrotu "ujawnienie", użytego w art. 33 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, odnosi się on wyłącznie do niezgodnego z ustawą przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji. Zaś w  przypadku niedotrzymania terminu określonego w art. 33 ust. 3 pkt 3 tej ustawy zobowiązanie do wpłaty 30% na Fundusz powstaje z dniem opóźnienia w dokonaniu obowiązkowej wpłaty na fundusz rehabilitacji, i staje się wymagalne w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło niedotrzymanie terminu (opóźnienie). Oba z nich są terminami powstania zobowiązania i zaległości zapadających z mocy prawa i nie zależą od ujawnienia tego opóźnienia.

 • Uchwała SN z dnia 12 lipca 2018 r., sygn. III CZP 5/18

  data dodania: 08.08.2018

  Roszczenie powiatu - powiatowego urzędu pracy o zwrot środków pochodzących z Funduszu Pracy, przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej, przedawnia się z upływem trzech lat, licząc od dnia wypłaty tych środków (art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.).

 • Wyrok NSA z dnia 11 lipca 2018 r., sygn. II FSK 1965/16

  data dodania: 04.09.2018

  Pracownicy naukowi szkoły wyższej wykonują dwojakiego rodzaju działalność, tj. naukową i dydaktyczną, zatem wyjazdy w celu realizacji badań naukowych są jednocześnie wykonywaniem zadań należących do zakresu działania uczelni, a więc wykonywaniem "zadań służbowych", o których mowa w art. 775 § 1 K.p.

 • Wyrok SN z dnia 11 lipca 2018 r., sygn. II PK 175/17

  data dodania: 08.08.2018

  Przywróconej do pracy pracownicy, bezprawnie zwolnionej w okresie, w którym miała prawo do urlopu wychowawczego, przysługuje tylko 3-miesięczne wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

 • Wyrok NSA z dnia 10 lipca 2018 r., sygn. I OSK 1774/16

  data dodania: 04.09.2018

  Inspekcja pracy

 • Wyrok NSA z dnia 5 lipca 2018 r., sygn. I OSK 2817/16

  data dodania: 04.10.2018

  Administracyjne postępowanie ; Bezrobocie

 • Wyrok SN z dnia 5 lipca 2018 r., sygn. II PK 114/17

  data dodania: 08.08.2018

  Uzyskanie w wyniku nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych z dniem 1 stycznia 2013 r. przez dyrektorów sądów nowego statusu - organu sądu, nie pozbawiło tego stanowiska urzędniczego charakteru, a zajmującej to stanowisko osoby - statusu pracownika sądu.

 • Wyrok SN z dnia 5 lipca 2018 r., sygn. II PK 109/17

  data dodania: 19.09.2018

  Zjawisko nadużycia odrębnej osobowości prawnej spółki jest możliwe do zakwalifikowania w aspekcie cywilnym jako zjawisko nadużycia prawa z art. 5 k.c, a na gruncie prawa pracy można je powiązać z art. 8 k.p. Zakaz orzekania ponad żądanie, będący przejawem zasady dyspozycyjności i kontradyktoryjności, oznacza, że o treści wyroku zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym decyduje żądanie strony. Sąd nie może zasądzić czego innego od tego, czego żądał powód (aliud), więcej niż żądał powód (super), ani na innej podstawie faktycznej niż wskazana przez powoda. Zakaz orzekania ponad żądanie odnosi się zatem albo do samego żądania (petitum) albo do jego podstawy faktycznej (causa petendi). W art. 321 § 1 k.p.c. jest bowiem mowa o żądaniu w rozumieniu art. 187 § 1 k.p.c, a w myśl tego przepisu

 • Wyrok NSA z dnia 3 lipca 2018 r., sygn. II FSK 202/18

  data dodania: 04.09.2018

  Zgodnie z art. 21 ust. 2b ustawy o rehabilitacji z obniżonego wskaźnika zatrudnienia mogą skorzystać podmioty wymienione w tym przepisie lub zespoły utworzone wyłącznie z jednostek, o których mowa w tym przepisie.

 • Wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2018 r., sygn. II FSK 3790/17

  data dodania: 05.10.2018

  Użyty w art. 33 ust. 4a pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwrot "ujawnienie" odnosi się wyłącznie do niezgodnego z ustawą przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji. Gdyby "niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3" uznać za równoznaczne z "niezgodnym z ustawą przeznaczeniem środków funduszu rehabilitacji" - art. 33 ust. 4a pkt 2 in fine - to przy przyjęciu, że w obu tych sytuacjach obowiązek zapłaty sankcji wywołuje ujawnienie byłoby nielogiczne, nie do pogodzenia z zasadą racjonalnego ustawodawcy. Do zastosowania art. 33 ust. 4a pkt 2 ustawy o rehabilitacji nie jest zatem konieczne kumulatywne wystąpienie dwóch przesłanek: pierwszej dotyczącej niezgodnego z art. 33 ust. 4 przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji oraz drugiej,

 • Wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2018 r., sygn. II FSK 1730/16

  data dodania: 05.09.2018

  Nie jest warunkiem zaistnienia skutku przewidzianego w art. 231 k.p. zaistnienie indywidualnie określonych zdarzeń takich jak przejęcie majątku (składników majątkowych) poprzedniego pracodawcy czy prowadzenie przez podmiot przejmujący i przyjmujący tożsamej działalności. Przepis art. 199a § 3 O.p. ani nie wyłącza, ani nie ogranicza obowiązku organu podatkowego do samodzielnego przeprowadzenia postępowania podatkowego oraz rozstrzygnięcia o wszystkich istotnych z prawnopodatkowego punktu widzenia okolicznościach sprawy. Dopiero w przypadku zaistnienia wątpliwości co do istnienia stosunku prawnego lub prawa organ powinien wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. Chodzi tu o wątpliwości o charakterze obiektywnym, wynikające ze zgromadzonych dowodów, które istnieją, pomimo że organ podatkowy zebrał i w

 • Wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2018 r., sygn. II FSK 2002/16

  data dodania: 05.09.2018

  Nie jest warunkiem wystąpienia skutku przewidzianego w art. 231 k.p. zaistnienie indywidualnie określonych zdarzeń takich jak przejęcie majątku (składników majątkowych) poprzedniego pracodawcy czy prowadzenie przez podmiot przejmujący i przyjmujący tożsamej działalności. Przepis art. 199a § 3 O.p. ani nie wyłącza, ani nie ogranicza obowiązku organu podatkowego do samodzielnego przeprowadzenia postępowania podatkowego oraz rozstrzygnięcia o wszystkich istotnych z prawnopodatkowego punktu widzenia okolicznościach sprawy. Dopiero w przypadku zaistnienia wątpliwości co do istnienia stosunku prawnego lub prawa organ powinien wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. Chodzi tu o wątpliwości o charakterze obiektywnym, wynikające ze zgromadzonych dowodów, które istnieją, pomimo że organ podatkowy zebrał i w

 • Wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2018 r., sygn. I OSK 1727/16

  data dodania: 05.10.2018

  Inspekcja pracy

 • Wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2018 r., sygn. II FSK 2470/16

  data dodania: 05.09.2018

  Nie jest warunkiem zaistnienia skutku przewidzianego w art. 231 k.p. zaistnienie indywidualnie określonych zdarzeń takich jak przejęcie majątku (składników majątkowych) poprzedniego pracodawcy czy prowadzenie przez podmiot przejmujący i przyjmujący tożsamej działalności. Przepis art. 199a § 3 O.p. ani nie wyłącza, ani nie ogranicza obowiązku organu podatkowego do samodzielnego przeprowadzenia postępowania podatkowego oraz rozstrzygnięcia o wszystkich istotnych z prawnopodatkowego punktu widzenia okolicznościach sprawy. Dopiero w przypadku zaistnienia wątpliwości co do istnienia stosunku prawnego lub prawa organ powinien wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. Chodzi tu o wątpliwości o charakterze obiektywnym, wynikające ze zgromadzonych dowodów, które istnieją, pomimo że organ podatkowy zebrał i w

 • Wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2018 r., sygn. II FSK 2000/16

  data dodania: 05.09.2018

  Nie jest warunkiem zaistnienia skutku przewidzianego w art. 231 k.p. zaistnienie indywidualnie określonych zdarzeń takich jak przejęcie majątku (składników majątkowych) poprzedniego pracodawcy czy prowadzenie przez podmiot przejmujący i przyjmujący tożsamej działalności. Przepis art. 199a § 3 O.p. ani nie wyłącza, ani nie ogranicza obowiązku organu podatkowego do samodzielnego przeprowadzenia postępowania podatkowego oraz rozstrzygnięcia o wszystkich istotnych z prawnopodatkowego punktu widzenia okolicznościach sprawy. Dopiero w przypadku zaistnienia wątpliwości co do istnienia stosunku prawnego lub prawa organ powinien wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. Chodzi tu o wątpliwości o charakterze obiektywnym, wynikające ze zgromadzonych dowodów, które istnieją, pomimo że organ podatkowy zebrał i w

 • Wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2018 r., sygn. II FSK 2451/16

  data dodania: 05.09.2018

  Nie jest warunkiem wystąpienia skutku przewidzianego w art. 231 k.p. zaistnienie indywidualnie określonych zdarzeń takich jak przejęcie majątku (składników majątkowych) poprzedniego pracodawcy czy prowadzenie przez podmiot przejmujący i przyjmujący tożsamej działalności. Przepis art. 199a § 3 O.p. ani nie wyłącza, ani nie ogranicza obowiązku organu podatkowego do samodzielnego przeprowadzenia postępowania podatkowego oraz rozstrzygnięcia o wszystkich istotnych z prawnopodatkowego punktu widzenia okolicznościach sprawy. Dopiero w przypadku zaistnienia wątpliwości co do istnienia stosunku prawnego lub prawa organ powinien wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. Chodzi tu o wątpliwości o charakterze obiektywnym, wynikające ze zgromadzonych dowodów, które istnieją, pomimo że organ podatkowy zebrał i w

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK