do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Zagraniczne podróże służbowe - zasady rozliczania

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.10.2020

 • Minimalne wynagrodzenie w 2021 r. i świadczenia od niego zależne

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.10.2020

 • Pracownik chory lub podejrzany o chorobę COVID-19 - procedura postępowania pracodawcy

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.10.2020

 • Umowa o świadczenie usług pracy tymczasowej – na co zwrócić uwagę przy jej zawieraniu

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.10.2020

  Pracodawca, który chce skorzystać z pracowników tymczasowych, powinien zawrzeć umowę z agencją pracy tymczasowej. Należy w niej określić wzajemne prawa i obowiązki, a także wskazać na obowiązki stron umowy wobec pracowników tymczasowych lub wykonawców oddelegowanych do pracodawcy użytkownika. Szczegółowy zakres postanowień umownych zależy w dużej mierze od jej stron.

 • Zasady rozliczania podróży służbowych pracowników delegowanych przez zagranicznych i polskich pracodawców – stanowisko GIP

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2020

  Podróż służbową pracownika delegowanego przez zagranicznego pracodawcę do Polski, odbywaną w celu wykonania zadania służbowego w Polsce lub za granicą, należy rozliczać na warunkach nie mniej korzystnych niż wynikające z polskiego rozporządzenia w sprawie podróży służbowych. Natomiast w przypadku podróży służbowej pracownika delegowanego przez polskiego pracodawcę za granicę, gdy pracownik ten będzie wykonywał zadanie służbowe w Polsce lub za granicą, zastosowanie powinny mieć regulacje państwa oddelegowania. Tak wynika ze stanowiska GIP z 29 września 2020 r. (pismo nr GIP-GNL.450.279.2020.2).

 • Wsparcie od pracodawcy z okazji świąt – zasady przyznawania i rozliczania świadczeń

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2020

  Upominki świąteczne pracodawca może sfinansować swoim pracownikom np. ze środków obrotowych lub pochodzących z zfśs. O ile sfinansowanie tego rodzaju działalności z rachunku firmowego nie wymaga spełnienia przez pracowników lub inne obdarowane osoby żadnych kryteriów, o tyle przy wykorzystaniu do tego celu środków socjalnych trzeba zachować pewną ostrożność. W tym bowiem przypadku pracodawca musi każdorazowo przeanalizować sytuację życiową, rodzinną i materialną osób będących jednocześnie uprawnionymi do korzystania z funduszu.

 • Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela realizującego zajęcia w trybie zdalnym w szkole specjalnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2020

  Za prowadzenie zajęć w warunkach trudnych lub uciążliwych, w tym np. za prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach specjalnych oraz zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy. Praca w trudnych warunkach traktowana jest dodatkowo jako uciążliwa, gdy dzieci lub młodzież mają orzeczony stopień niepełnosprawności lub stany chorobowe. Wskazany dodatek przysługuje również nauczycielowi za czas realizowania ww. zajęć w trybie zdalnym.

 • Zasady ustalania prawa do trzynastki za 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2020

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie ma charakteru powszechnego. Obligatoryjnie przysługuje ono pracownikom zatrudnionym w jednostkach sfery budżetowej. Na prawo do trzynastki nie wpływa rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy ani ogólny staż pracy pracownika, lecz przepracowanie przez niego w jednostce minimalnego okresu 6 miesięcy w roku, za który przysługuje ta nagroda.

 • Odprawy i odszkodowania dla pracowników – jak je przyznawać i wypłacać

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2020

  Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę wiąże się z dokonaniem rozliczenia z pracownikiem. W takiej sytuacji pracodawca ma często obowiązek wypłaty m.in. wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, a w niektórych przypadkach określonych w przepisach ogólnie obowiązujących lub wynikających z porozumienia z pracownikiem - również odprawy, odszkodowania czy innych rekompensat, jeżeli zostały przewidziane w związku z ustaniem zatrudnienia. O ile odprawy i odszkodowania przysługujące na podstawie regulacji powszechnych są ustalane jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, o tyle zalecaną praktyką będzie, aby zasady określania wysokości podobnych świadczeń, ale zaoferowanych pracownikom dobrowolnie, ustalać w postanowieniach wewnątrzzakładowych.

 • Jakie konsekwencje ponosi pracodawca, który nieterminowo wypłaca wynagrodzenia

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2020

  Przepisy ochronne Kodeksu pracy ograniczają dowolność pracodawcy w określaniu terminów i częstotliwości wypłaty pensji. Każdy pracodawca może te kwestie uregulować w sposób dla siebie dogodny, przy czym terminy określone w jego firmie nie mogą być mniej korzystne niż wynikające z Kodeksu pracy. Naruszając ogólne przepisy w zakresie wypłaty wynagrodzenia, pracodawca ponosi określone konsekwencje. Mogą nimi być m.in. rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, a także odpowiedzialność za wykroczenie.

 • 20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2020

  Pracownicze plany kapitałowe (dalej również jako PPK) funkcjonują od 2019 r. Podmioty zatrudniające wchodzą w obowiązek ich tworzenia etapami. Większość z nich już wdrożyła PPK lub właśnie to robi. W trakcie tego procesu pojawia się wiele wątpliwości. Chodzi przede wszystkim o zasady samego wdrożenia PPK, stosowania ustawowych terminów, ustalania uprawnionych do oszczędzania w PPK czy też naliczania wpłat do PPK. Podmioty zatrudniające są obciążone również dodatkowymi obowiązkami polegającymi na wymianie informacji pomiędzy nimi a wybraną instytucją finansową.

 • Dłuższy termin na składanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2020

  Nowelizacja ustawy o COVID-19 przedłużyła termin składania wniosków o przyznanie i wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Wnioski można składać najpóźniej do 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19.

 • Jak obliczać minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. i świadczenia od niego zależne

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2020

  Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2021 r. wyniesie 2800 zł. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrosną także niektóre świadczenia dla pracowników. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców wyniesie 18,30 zł.

 • Czas pracy – planowanie i rozliczanie w praktyce

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.10.2020

  Pracodawca, planując czas pracy, powinien przestrzegać normy dobowej czasu pracy, która wynosi 8 godzin, i normy tygodniowej, która nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Oprócz tego trzeba zapewnić pracownikom odpoczynki dobowe (co najmniej 11 godzin) i tygodniowe (co najmniej 35 godzin), a także co 4 niedzielę wolną od pracy. Ponadto godziny pracy nie mogą naruszać doby pracowniczej.

 • Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług po zmianach przepisów – odpowiedzi na 4 pytania z praktyki

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.10.2020

  Konieczność zapewnienia pracownikowi minimalnych warunków zatrudnienia obowiązujących w kraju oddelegowania powinna trwać przez 12 miesięcy delegowania. Okres ten może zostać przedłużony maksymalnie do 18 miesięcy. Po tym czasie pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikowi szerszy zakres warunków zatrudnienia (oprócz warunków minimalnych również warunki nie mniej korzystne niż wynikające z ustawy i rozporządzeń oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników w kraju oddelegowania). To najważniejsze rozwiązanie wprowadzone w zakresie zmian w delegowaniu pracowników w ostatnim czasie.

 • Pracę zdalną będzie można wykonywać także po odwołaniu stanu epidemii

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Od 5 września 2020 r. obowiązują przepisy umożliwiające pracę zdalną w okresie trzech miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

 • Pracę zdalną będzie można wykonywać także po odwołaniu stanu epidemii

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.10.2020

  Od 5 września 2020 r. obowiązują przepisy umożliwiające pracę zdalną w okresie 3 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

 • Kontrole pracodawców związane z epidemią COVID-19 - o czym trzeba pamiętać

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.09.2020

  Po okresie ograniczenia działalności kontrolnej ze względu na pandemię koronawirusa przez PIP, ZUS i urzędy pracy obecnie kontrole odbywają się praktycznie w pełnym zakresie. Są one jednak prowadzone z zastosowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia wirusem COVID-19. Podczas kontroli PIP, ZUS i urząd pracy sprawdzą m.in. przestrzeganie przez pracodawców przepisów antykryzysowych.

 • Umowa o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy – co powinna zawierać

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.09.2020

  Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zawarcie z jednostką służby medycyny pracy umowy, na podstawie której wykonywane są badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników. Powinna ona określać m.in. zakres opieki, warunki świadczenia usług medycznych, zasady rozliczenia za wykonane świadczenia. Umowę o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy należy zawrzeć minimum na 1 rok, wskazując jednak możliwość jej wcześniejszego rozwiązania.

 • Wyrównanie pensji nauczycielskich od 1 września 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2020

  Od 1 września 2020 r. kwota bazowa, od której ustalane jest średnie wynagrodzenie dla nauczycieli, wzrosła do 3537,80 zł. Nauczyciele otrzymają podwyżkę z wyrównaniem za wrzesień 2020 r. łącznie z pensją za październik 2020 r.

 • Pakiet mobilności – ważne zmiany dla pracowników branży transportowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.09.2020

  Pierwsza grupa przepisów tworzących tzw. pakiet mobilności, będący zbiorem regulacji dotyczących zasad funkcjonowania transportu, weszła w życie 20 sierpnia 2020 r. Zmieniają one regulacje w zakresie m.in. odpoczynków tygodniowych kierowców, odbierania odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu, obowiązkowych powrotów kierowców do bazy czy możliwości przedłużenia czasu jazdy.

 • Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.09.2020

  Naruszenie przepisów prawa pracy, które stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym, jest zagrożone karą grzywny od 1000 do 30 000 zł. Ukarany może być pracodawca lub pracownik dopuszczający się takiego wykroczenia. Kontrola i nałożenie kary za wykroczenia przeciwko prawom pracownika należą do uprawnień inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia – jak przetrwać w kryzysie

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.08.2020

  Działania skoncentrowane na obniżeniu wydatków związanych z powierzeniem pracy są uznawane za optymalizację kosztów zatrudnienia. Ma to szczególne znaczenie w czasie kryzysu, kiedy podmioty zatrudniające poszukują rozwiązań, które pozwolą im przetrwać w trudniejszej biznesowo rzeczywistości. Towarzyszy temu przede wszystkim wybór najkorzystniejszej formy współpracy lub jej zmiana, ale też możliwość czasowego ograniczenia uprawnień osób już zatrudnionych (m.in. przez zawieszenie przepisów wewnątrzzakładowych) czy korzystania z pracowników obcych (najczęściej w ramach pracy tymczasowej lub outsourcingu).

 • Regulamin zwolnień grupowych - co powinien zawierać

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.08.2020

  Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, w którego zakładzie nie działają organizacje związkowe, lub pracodawca uzwiązkowiony, któremu nie udało się zawrzeć z tymi organizacjami porozumienia, chcąc przeprowadzić zwolnienia grupowe, ma obowiązek ustalić Regulamin zwolnień grupowych. Powinny być w nim zawarte zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, a także obowiązki pracodawcy w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem.

 • Wykorzystanie przez pracodawcę prywatnych danych kontaktowych do pracownika - stanowisko UODO

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.08.2020

  Pracodawca, który podczas procesu rekrutacji pozyskał prywatne dane kontaktowe kandydata do pracy, np. adres prywatnej poczty elektronicznej czy numer prywatnego telefonu komórkowego, po jego zatrudnieniu nie może ich wykorzystywać do kontaktów zawodowych z tą osobą, jeśli nie udzieliła zgody na wykorzystanie tych danych w tym celu.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK