do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Minimalne wynagrodzenie w 2018 r. i świadczenia od niego zależne

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.10.2017

  I. Minimalne wynagrodzenie dla pracowników i zleceniobiorców Status zatrudnionego Sposób wynagradzania Wysokość Podstawa prawna Pracownik stawka miesięczna nie niższe niż 2100 zł art. 6–8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, § 1-2

 • Jak postępować, gdy pracownik przechodzi na emeryturę – odpowiedzi na pytania z praktyki

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.10.2017

  Gdy pracownik przechodzi na emeryturę, pracodawca powinien rozwiązać z nim umowę o pracę. Zakończenie stosunku pracy może w tym przypadku nastąpić za porozumieniem stron lub w drodze wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika.

 • Wynagrodzenie członka zarządu – rozliczenia podatkowe i składkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.10.2017

  Sposób rozliczenia wynagrodzenia i innych świadczeń przyznawanych członkom zarządu w kontekście składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych zależy przede wszystkim od rodzaju umowy, na podstawie której pełnią oni swoje funkcje. W artykule przedstawiamy zasady rozliczeń wynagrodzeń członków zarządu, w przypadkach gdy wykonują oni obowiązki m.in. na podstawie powołania, umowy o pracę czy kontraktu menedżerskiego. Warto też zwrócić uwagę na to, kiedy świadczenie dla członka zarządu może zostać uznane za koszt podatkowy.

 • Zasady rozliczania składek wpłacanych przez płatników do ZUS na indywidualne rachunki składkowe

  data dodania: 20.10.2017

  Rada Ministrów określiła szczegółowe zasady rozliczania wpłat składek dokonanych przez płatników na indywidualne rachunki składkowe, tj. rozdysponowywania ich między dysponentów poszczególnych funduszy. ZUS podzieli wpłacone składki proporcjonalnie na należności wszystkich funduszy w zależności od procentowego udziału

 • Organy upoważnione do uznawania kwalifikacji w zakresie zawodów związanych z pożarnictwem i ochroną

  data dodania: 20.10.2017

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji upoważnił do uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej: Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – w zakresie zawodów: strażak, technik pożarnictwa, inżynier pożarnictwa, Komendanta Głównego Policji – w zakresie

 • Równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego

  data dodania: 20.10.2017

  Minister Infrastruktury i Budownictwa przyznał funkcjonariuszom Inspekcji Transportu Drogowego równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie. Przysługuje on tylko uprawnionym do służbowego umundurowania, jeżeli nie wydano im poszczególnych elementów tego umundurowania. Równoważnik wypłaca się uprawnionemu, który

 • Zasady przyznawania nagrody rocznej kierownikom jednostek nadzorowanych przez Ministra Energii

  data dodania: 20.10.2017

  Minister Energii określił szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom sprawującym kierownicze stanowiska w podległych lub nadzorowanych przez niego jednostkach (tj. w przedsiębiorstwie państwowym użyteczności publicznej, agencji państwowej i instytutach badawczych). Nagroda roczna może być przyznana,

 • Zmiany w doskonaleniu zawodowym ratowników medycznych

  data dodania: 20.10.2017

  Minister Zdrowia szczegółowo uregulował zasady doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Tak jak dotychczas doskonalenie zawodowe jest realizowane w następujących pozaszkolnych formach kształcenia: kurs doskonalący, seminarium,   samokształcenie. W porównaniu z dotychczas

 • Więcej stanowisk policyjnych, na których przysługuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie

  data dodania: 20.10.2017

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uwzględnił wśród stanowisk policjantów, którym przysługuje równoważnik pieniężny za umundurowanie niewydane w naturze, stanowisko starszego dzielnicowego. Wysokość tego równoważnika została ustalona z uwzględnieniem 3-letniego okresu używalności niektórych przedmiotów

 • Jakich rozliczeń podatkowych należy dokonać w związku ze śmiercią zatrudnionego

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.10.2017

  Śmierć pracownika, zleceniobiorcy lub wykonawcy umowy o dzieło skutkuje wygaśnięciem umów, których stroną był zmarły. Taka sytuacja zobowiązuje podmioty zatrudniające do rozliczenia przychodów z pozostałych po tych osobach praw majątkowych. W tym zakresie może powstać obowiązek pobrania przez płatnika od należnych przychodów zaliczki na podatek dochodowy lub przekazania świadczenia beneficjentom do opodatkowania przez nich podatkiem od spadków i darowizn.

 • Jak rozliczyć pracę podczas zmiany czasu letniego na zimowy

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2017

  Pracownicy, którzy wykonywali pracę w nocy z 28 października 2017 r. na 29 października 2017 r. przepracowali dodatkowo jedną godzinę z powodu zmiany czasu letniego na zimowy. Za tę godzinę przysługuje im wynagrodzenie. Jeżeli praca przez dodatkową godzinę była pracą nadliczbową, to trzeba ją zrekompensować czasem wolnym lub dodatkiem w wysokości 100% wynagrodzenia.

 • Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców po zmianach od 1 stycznia 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.10.2017

  Po zmianach przepisów od 1 stycznia 2018 r. obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej będzie mógł pracować w turystyce, rolnictwie czy ogrodnictwie, jeśli uzyska zezwolenie na pracę sezonową. Taka praca będzie mogła trwać maksymalnie przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Z kolei na podstawie oświadczenia, zamiast zezwolenia, nadal będą mogli wykonywać pracę obywatele sześciu państw zza wschodniej granicy Polski. Takie zatrudnienie będzie mogło trwać, tak jak dotychczas, nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

 • Jak ustalać dni wolne od pracy w rozkładach czasu pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.10.2017

  Pracownik może mieć zaplanowanych w rozkładach czasu pracy co najmniej tyle dni wolnych, aby w okresie rozliczeniowym była zachowana zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. W wielu przypadkach dni wolnych jest jednak zaplanowanych więcej, co najczęściej wynika ze stosowania równoważnego czasu pracy.

 • Problemy z rozliczaniem podróży służbowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.10.2017

  Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Rozliczenia związane z podróżą służbową nastręczają wiele problemów zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Dotyczy to nie tylko wysokości należności, sposobu ich udokumentowania, lecz także ustalenia, czy wyjazd pracownika jest podróżą służbową.

 • Uprawnienia do skrócenia wymaganego okresu pracy zawodowej dla stanowisk kierownika urzędu lub jednostki

  data dodania: 06.10.2017

  Rada Ministrów rozszerzyła katalog podmiotów, które są uprawnione do podjęcia decyzji o skróceniu pracownikom objętym rozporządzeniem (m.in. zatrudnionym w Prokuratorii Generalnej RP, jednostkach wojskowych podległych MON, Kancelarii PAN, państwowych komisjach badania wypadków) okresu pracy zawodowej wymaganego na danym

 • Zmiany w wymaganiach kwalifikacyjnych psychologów przeprowadzających badania osób zatrudnionych przy broni i amunicji

  data dodania: 06.10.2017

  Minister Zdrowia dostosował do ustawy deregulacyjnej przepisy dotyczące m.in. uzyskiwania i utraty uprawnień psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań psychologicznych, którym są zobowiązane poddać się osoby ubiegające się lub posiadające prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo

 • Wyższe wynagrodzenia kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

  data dodania: 06.10.2017

  Rada Ministrów podwyższyła o 0,03% mnożniki kwoty bazowej (która obecnie wynosi 1873,84 zł) dla stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz dla aplikantów kuratorskich. Oznacza to wzrost wynagrodzeń tej grupy zawodowej o 1,3% łącznie z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (od 2018 r.). Przepisy

 • Wyższe wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach ochrony zdrowia

  data dodania: 06.10.2017

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienił warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom zatrudnionym w jednostkach ochrony zdrowia, w tym w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). W załączniku nr 1 do rozporządzenia, w tabeli 1 mającej

 • Kto od 1 listopada 2017 r. uzyska prawo do posiłków profilaktycznych

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.10.2017

  Od 1 listopada 2017 r. pracodawca musi zapewniać posiłki profilaktyczne pracownikom, którzy wykonują na otwartej przestrzeni prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet. Przysługują one bowiem w okresie zimowym, za który uważa się czas od 1 listopada do 31 marca.

 • Jak udzielić pracownikom wolnego za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w sobotę

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.10.2017

  W 2017 r. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada przypada w sobotę. W związku z tym pracodawcy, u których sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, powinni wyznaczyć pracownikom dodatkowy dzień wolny. Należy to zrobić w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło to święto.

 • W samorządach zostaną zlikwidowane stanowiska doradców i asystentów

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.10.2017

  Stosunki pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach doradców i asystentów wygasną po upływie 14 dni od wejścia w życie nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych. Przewiduje ona bowiem likwidację stanowisk doradców i asystentów samorządowych. Takie zmiany wprowadza ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych , która oczekuje obecnie na podpis prezydenta. Wejdzie ona w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 • Jak ustalać okresy wypowiedzenia umów o pracę

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.09.2017

  Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy o pracę. Okresy wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony i umowy na czas określony są takie same i wynoszą od 2 tygodni do 3 miesięcy w zależności od długości zatrudnienia u danego pracodawcy. Okresy wypowiedzenia umowy na okres próbny wynoszą od 3 dni roboczych do 2 tygodni i są uzależnione od okresu, na jaki zawarto taką umowę.

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w 2018 r.

  data dodania: 25.09.2017

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. będzie wynosiło 2100 zł. Oznacza to wzrost o 100 zł (5%) w stosunku do 2017 r. Kwota ta stanowi 47,3% prognozowanego przeciętnego

 • Warunki używania wyrobów tytoniowych w obiektach podległych Ministrowi Sprawiedliwości

  data dodania: 25.09.2017

  Minister Sprawiedliwości określił szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych na terenie podległych mu obiektów. Wprowadzone w rozporządzeniu rozwiązania w większości powielają dotychczas obowiązujące regulacje. Tak jak dotychczas

 • Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego gospodarowania środkami FGŚP

  data dodania: 25.09.2017

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił zakres informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi FGŚP. Dodatkowe obowiązki dotyczą przekazywania informacji na temat wartości odpisu aktualizującego należności