do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Organ upoważniony do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Minister Energii ponowił upoważnienie dla Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza granicami

 • Nowe przepisy dotyczące odbywania aplikacji sędziowskiej

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Sejm przywrócił Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury pełnię kompetencji do organizowania przebiegu aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, w tym także organizowania odbywanych w ramach niej praktyk. Dotychczas funkcjonował dwuetapowy model kształcenia: wstępne, obejmujące aplikację ogólną oraz następujące po niej

 • Nowe zasady dofinansowania pracodawców zatrudniających osoby pozbawione wolności

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Minister Sprawiedliwości określił zasady ubiegania się przez pracodawców zatrudniających osoby pozbawione wolności o ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia tych osób oraz udzielania tym pracodawcom pożyczek i dotacji z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Do uzyskania pożyczki lub dotacji został uprawniony również podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych oraz podmiot niebędący przywięziennym zakładem pracy, który tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki lub zwrotu dotacji wniesie dodatkowe zabezpieczenie realizacji zadania wynikającego z umowy w postaci poręczenia udzielonego przez bank lub gwarancji bankowej. Dysponent Funduszu Aktywizacji może uzależnić przyznanie pożyczki bądź dotacji od

 • Zmiany we wzorach dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił nowe wzory: wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, certyfikatów o dokonaniu wpisu podmiotu do tego rejestru, a także wzory składanych informacji o działalności agencji zatrudnienia. We wzorze wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących

 • Nowy wzór świadectwa pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2017

  1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany dotyczące reguł wystawiania świadectwa pracy. Zmiany dotyczą m.in. świadectw pracy wystawianych pracownikom tymczasowym przez agencje pracy tymczasowej. Podmioty te zostały zobowiązane do zamieszczania w świadectwie pracy informacji dotyczących k ażdego pracodawcy użytkownika, na

 • Zatrudnianie pracowników tymczasowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2017

  Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Według nowych przepisów p racodawca użytkownik korzystający z pracy tymczasowej ma obowiązek prowadzić ewidencję osób wykonujących pracę tymczasową (odrębnie dla każdej osoby), zawierającą informację o dacie rozpoczęcia i

 • Elektroniczne zwolnienia lekarskie

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Termin wdrożenia elektronicznych zwolnień lekarskich przedłużono o pół roku. Zaświadczenia lekarskie w formie papierowej miały być wydawane tylko do końca roku. Po nowelizacji będą one mogły być wydawane do 30 czerwca 2018 r. Od 1 grudnia 2017 r. lekarze zyskają też możliwość wysyłki e-zla z wykorzystaniem sposobu

 • Czy można skorygować wpłatę na PFRON po otrzymaniu decyzji o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.06.2017

  PROBLEM Jedna z naszych pracownic dostarczyła decyzję o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego ponad miesiąc od daty jego przyznania (świadczenie zostało przyznane od 14 kwietnia 2017 r.). Przy ustalaniu wpłaty na PFRON za kwiecień 2017 r. uwzględniliśmy tę osobę w liczbie pracowników, za których istniał obowiązek

 • Czy pracodawca może wypłacać świadczenie urlopowe, jeżeli nie uchylił regulaminu zfśs

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.06.2017

  PROBLEM Jesteśmy spółką z o.o. zatrudniającą niespełna 30 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). Taki stan zatrudnienia utrzymujemy od kilku lat. Do 31 grudnia 2016 r. byliśmy zobowiązani do posiadania regulaminu wynagradzania i tworzenia zfśs. Od 1 stycznia 2017 r. te obowiązki nas nie dotyczą, przy czym

 • Jak zrekompensować pracownikowi samorządowemu pracę w wolną sobotę

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.06.2017

  Pracownikowi samorządowemu świadczącemu na polecenie przełożonego pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy należy udzielić, w terminie z nim uzgodnionym, dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego, w którym taką pracę wykonywał. W tym zakresie funkcjonuje też inne stanowisko, zgodnie z którym wymiar czasu wolnego za pracę w tym dniu powinien odpowiadać liczbie godzin przepracowanych.

 • Zatrudnianie pracowników tymczasowych – co się zmieniło od 1 czerwca 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.06.2017

  Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Poniżej prezentujemy wykaz najważniejszych zmian, jakie zostały wprowadzone dla agencji pracy tymczasowej i pracodawców użytkowników.

 • Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu nie podlega limitom dotyczącym umów na czas określony – zmiany od 1 czerwca 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.06.2017

  Jeżeli z powodu przedłużenia umowy na czas określony do dnia porodu nastąpi przekroczenie 33 miesięcy zatrudniania na podstawie takiej umowy lub pracodawca zawrze więcej niż 3 takie umowy, to nie dojdzie do przekształcenia umowy na czas określony w umowę bezterminową. Takie zmiany zostały wprowadzone do Kodeksu pracy od 1 czerwca 2017 r.

 • Jakie zmiany wprowadzono w zakresie czasu pracy kobiet w ciąży pracujących przy monitorach ekranowych od 1 maja 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.06.2017

  Od 1 maja 2017 r. wydłużono godziny pracy pracownic ciężarnych zatrudnionych przy monitorach ekranowych z 4 godzin na dobę do maksymalnie 8 godzin w ciągu doby. Jednocześnie wprowadzono dla takich pracownic co najmniej 10-minutowe przerwy po przepracowaniu przez nie 50 minut w ciągu każdej godziny pracy przy komputerze.

 • Jak od 1 czerwca 2017 r. obliczyć wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop dla pracownika tymczasowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Od 1 czerwca 2017 r. wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za ten urlop dla pracownika tymczasowego należy ustalać, biorąc za podstawę wynagrodzenie wypłacone mu w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do tych świadczeń. Przed zmianą przepisów podstawa wymiaru wynagrodzenia za płatny wypoczynek i ekwiwalent urlopowy była ustalana z całego okresu wykonywania pracy tymczasowej. Oznaczało to konieczność uwzględniania w obliczeniach wynagrodzenia przysługującego od początku zatrudnienia tymczasowego, co znacząco utrudniało kalkulację wskazanych należności.

 • Świadczenia z okazji Dnia Dziecka – przychody pracownika, koszty pracodawcy, składki ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Coraz większa liczba pracodawców decyduje się na przygotowywanie dla dzieci swoich pracowników paczek z okazji Dnia Dziecka. Niektórzy z nich organizują z tej okazji imprezy okolicznościowe. W związku z tym pracodawcy szukają odpowiedzi na pytania:

 • Nowe przepisy regulujące czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.06.2017

  Sejm uchwalił ustawę regulującą czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, tj. członków załogi i personelu pokładowego (dotychczas pracownicy ci podlegali przepisom Kodeksu pracy) . Czas pracy na statku żeglugi śródlądowej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i

 • Nowe zasady wydawania pracownikom świadectw pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.06.2017

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadził zmiany przepisów dotyczących wydawania pracownikom świadectw pracy uwzględniające znowelizowane regulacje ustawy o pracownikach tymczasowych, a także obejmujące terminy i tryb prostowania świadectw pracy. Obecnie pracodawca będący agencją pracy tymczasowej ma obowiązek

 • Urlopy wypoczynkowe – odpowiedzi na pytania z praktyki

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.06.2017

  Pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w danym roku jednorazowo w pełnym wymiarze, czyli w zależności od stażu urlopowego w wymiarze 20 lub 26 dni. Jedynie na wniosek pracownika urlop może zostać udzielony w częściach, jednak przynajmniej jedna z nich powinna obejmować co najmniej 14 dni kalendarzowych wypoczynku. Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Nie może on dostać ani mniej, ani więcej tylko z tego powodu, że w danym okresie korzystał z płatnego wypoczynku.

 • Jak zatrudniać pracowników tymczasowych po zmianach od 1 czerwca 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.05.2017

  Obowiązek przedłużania do dnia porodu umowy tymczasowej zawartej z pracownicą w ciąży oraz nowe zasady naliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy – to najważniejsze zmiany, które weszły w życie 1 czerwca 2017 r. w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych.

 • Wyższy ryczałt dla pracodawców zatrudniających osoby pozbawione wolności

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.05.2017

  Przedsiębiorcy zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymają ze środków Funduszu Aktywizacji z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia tych osób ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności. Dotychczas kwota ryczałtu wynosiła 20% wartości tych wynagrodzeń.

 • Wzrost uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.05.2017

  Minister Sprawiedliwości podwyższył grupy zaszeregowania oraz odpowiadające im mnożniki przeciętnego uposażenia stanowiące uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy służby więziennej. Jest to związane ze wzrostem od 1 stycznia 2017 r. wielokrotności kwoty bazowej z 3,01 do 3,19 (o 0,18). Wzrost uposażenia zasadniczego nie

 • Jakie przyczyny można uznać za obiektywne przy zawieraniu umów na czas określony

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.05.2017

  Za przyczyny obiektywne leżące po stronie pracodawcy, które uzasadniają zawieranie umów na czas określony bez limitów, należy uznać np. zatrudnienie pracownika w związku z realizacją terminowego projektu czy zatrudnienie do wykonywania robót publicznych i interwencyjnych. Taką przyczyną nie będą natomiast np. przejściowe trudności ekonomiczne pracodawcy.

 • Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.05.2017

  Sejm i Senat znowelizowały przepisy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zmiany poprawiają warunki zatrudnienia oraz bezpieczeństwo prawne pracowników tymczasowych. Agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres

 • Na jakich warunkach kierowcy przysługuje zwrot kosztów noclegu

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.05.2017

  Zaniechanie przedłożenia rachunku nie oznacza braku kosztów noclegu po stronie pracownika, a nocleg w kabinie pojazdu nie może być uznany za zapewnienie bezpłatnego noclegu. Brak rachunku za nocleg oznacza, że pracownikowi przysługuje ryczałt za nocleg w wysokości 25% limitu określonego w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowych pracowników sfery budżetowej (wyrok Sądu Najwyższego z 21 lutego 2017 r., I PK 300/15).

 • Czy trzeba wystawić świadectwo pracy do 30 czerwca 2017 r. za zakończone umowy terminowe, jeżeli stosunek pracy trwa nadal – wyjaśnienia MRPiPS

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.05.2017

  Zdaniem ministerstwa pracy do 30 czerwca 2017 r. pracodawcy muszą wystawić świadectwa pracy pracownikom, którzy ich dotychczas nie otrzymali, również za zakończone terminowe umowy o pracę, nawet jeżeli stosunek pracy jest nadal kontynuowany. Taką interpretację MRPiPS przedstawiło 16 maja 2017 r. na zapytanie redakcji.