do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Procedury prowokacji skarbowych

  data dodania: 20.10.2017

  Funkcjonariusze KAS w celu sprawdzenia pozyskanych informacji o przestępstwach skarbowych, wykrycia sprawców i pozyskania dowodów będą mogli dokonywać zakupu, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa oraz przyjmować i wręczać łapówki. W celu sprowokowania i wykrycia przestępców będą też mogli składać

 • Zmiana organu prowadzącego Rejestr Zastawów Skarbowych

  data dodania: 20.10.2017

  Od 1 lipca 2017 r. Rejestr Zastawów Skarbowych był prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), który obsługiwał wszystkie składane wnioski o wpis lub wykreślenie wpisu przesyłane przez uprawnione organy. 17 sierpnia 2017 r. w Ordynacji podatkowej dodano delegację dla Ministra Finansów umożliwiającą wyznaczenie

 • Skutki przekształcenia ZOZ-ów – zaniechanie poboru podatku

  data dodania: 20.10.2017

  Spółki kapitałowe powstałe w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie zapłacą podatku od dochodów stanowiących równowartość niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych wniesionych nieodpłatnie przez podmiot

 • Od 1 października 2017 r. więcej deklaracji z zakresu VAT i akcyzy można złożyć bez podpisu kwalifikowanego

  data dodania: 20.10.2017

  1 października 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Zastąpiło ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie z  29 grudnia 2015 r. W wyniku tej zmiany więcej deklaracji podatkowych można

 • Jakich rozliczeń podatkowych należy dokonać w związku ze śmiercią zatrudnionego

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.10.2017

  Śmierć pracownika, zleceniobiorcy lub wykonawcy umowy o dzieło skutkuje wygaśnięciem umów, których stroną był zmarły. Taka sytuacja zobowiązuje podmioty zatrudniające do rozliczenia przychodów z pozostałych po tych osobach praw majątkowych. W tym zakresie może powstać obowiązek pobrania przez płatnika od należnych przychodów zaliczki na podatek dochodowy lub przekazania świadczenia beneficjentom do opodatkowania przez nich podatkiem od spadków i darowizn.

 • Kiedy zarządzający firmą jest podatnikiem VAT – interpretacja ogólna

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2017

  Nie prowadzi działalności podlegającej VAT menedżer, któremu firma udostępnia swoją infrastrukturę (np. pomieszczenie biurowe, telefon, komputer), jego wynagrodzenie ma charakter przynajmniej w części stały, a z umowy nie wynika jego odpowiedzialność wobec osób trzecich. Odpowiedzialność na podstawie przepisów innych ustaw, np. Kodeksu spółek handlowych, nie powoduje, że możemy mówić o jego odpowiedzialności wobec osób trzecich. Dla oceny, czy menedżer jest podatnikiem VAT, nie ma znaczenia jego funkcja członka zarządu. Tak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 6 października 2017 r. (sygn. PT3.8101.11.2017).

 • Szczepienie na grypę – przychód pracownika, koszt pracodawcy oraz składki ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2017

  Jesień to okres, w którym wielu pracodawców decyduje się na zaszczepienie swoich pracowników na grypę. Niektórzy z nich robią to dobrowolnie. Innych zobowiązują do tego przepisy prawa. W związku z tym pracodawcy zadają sobie dwa pytania. Czy wartość szczepienia jest podlegającym opodatkowaniu (i oskładkowaniu) przychodem pracownika? Czy wydatki poniesione na szczepienia pracowników stanowią koszt uzyskania przychodów pracodawcy? Przedstawiamy tabelaryczne porównanie skutków ufundowania pracownikom szczepionek na grypę w zależności od tego, czy pracodawca jest zobowiązany do zaszczepienia pracownika na podstawie przepisów bhp oraz gdy robi to dobrowolnie.

 • Obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych – nowe rozporządzenia wykonawcze

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2017

  Od 3 października 2017 r. obowiązują rozporządzenia Ministra Finansów zawierające szczegółowy opis elementów stanowiących dokumentację podatkową między podmiotami powiązanymi. Zapoznanie się z nowymi regulacjami jest konieczne, by prawidłowo wypełnić obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej na nowych zasadach obowiązujących od początku tego roku.

 • Wyspecjalizowane urzędy skarbowe nie będą obsługiwać spółek osobowych – odpowiedź Krajowej Administracji Skarbowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2017

  Od 2018 r. nie zmieni się katalog podmiotów podlegających pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe (WUS). Na podstawie danych z deklaracji VAT podatnicy ustalają, czy przechodzą do właściwości WUS tylko wówczas, gdy nie mogą tego zrobić w oparciu o sprawozdanie finansowe albo zeznanie podatkowe CIT. Tym samym w dalszym ciągu spółki osobowe (takie jak spółka cywilna, jawna, partnerska czy komandytowa) nie są obsługiwane przez WUS. Tak odpowiedziała redakcji Mk Krajowa Administracja Skarbowa w piśmie z 3 października 2017 r. Przedstawiamy fragment odpowiedzi.

 • Firma w domu

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2017

  Na prowadzenie firmy w domu lub mieszkaniu decydują się przede wszystkim podatnicy prowadzący małe firmy albo rozpoczynający swoją przygodę z biznesem. Takie postępowanie to duża oszczędność kosztów, takich jak chociażby koszt wynajmu lokalu potrzebnego do prowadzonej działalności od podmiotu zewnętrznego. Podatnicy,

 • Czy trzeba zwrócić ulgę, gdy podatnik nie używał kasy z powodu zawieszenia działalności – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2017

  Podatnicy, którzy skorzystali z ulgi na zakup kasy, mają obowiązek zwrócić ulgę, jeżeli zaprzestaną używać kasę w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania. Okres 3 lat należy liczyć od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania do zaprzestania ewidencjonowania. Do trzyletniego okresu nie należy wliczać okresu zawieszenia działalności. Liczy się tylko okres, w którym kasa jest użytkowana. Aby podatnik zachował prawo do ulgi, kasa powinna być użytkowana co najmniej 3 lata (sumując okresy użytkowania kasy, z wyłączeniem okresu zawieszenia działalności). Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 25 lipca 2017, sygn. akt I FSK 2112/15.

 • Jakie są skutki podatkowe wystawienia faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zaliczki

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2017

  W praktyce zdarza się, że sprzedawca wystawi fakturę zaliczkową pełniącą dla stron transakcji rolę wezwania do wpłaty zaliczki, ale faktyczne otrzymanie kwoty określonej tą fakturą nastąpi po upływie 30. dnia od dnia wystawienia faktury zaliczkowej. W takiej sytuacji faktura jest wystawiona przedwcześnie. Najbardziej dotkliwym skutkiem przedwczesnego wystawienia faktury zaliczkowej może być podwójne opodatkowanie transakcji.

 • Kiedy korygujemy faktury VAT RR

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.10.2017

  Podczas zawierania transakcji gospodarczych może wystąpić konieczność wystawienia faktury korygującej. Również w obrocie z rolnikami ryczałtowymi może być niezbędne zmniejszenie lub zwiększenie zryczałtowanego zwrotu podatku. A ponieważ to nabywca, a nie sprzedawca, wystawia faktury VAT RR, może się zastanawiać, czy i w jaki sposób skorygować pierwotnie wystawioną fakturę VAT RR. Z przepisów nie wynika wprost, jakie są zasady korygowania faktur VAT RR, w związku z tym nabywcy produktów rolnych mają liczne wątpliwości.

 • Wypadek firmowego samochodu – rozliczenie VAT od naprawy, złomowania i sprzedaży

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.10.2017

  Wypadek firmowego samochodu wiąże się z ponoszeniem wydatków na jego naprawę. Może także powodować konieczność złomowania auta lub jego sprzedaży po dokonanej naprawie. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z rozliczeniem VAT od wydatków dotyczących naprawy samochodów oraz ich sprzedaży.

 • Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców po zmianach od 1 stycznia 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.10.2017

  Po zmianach przepisów od 1 stycznia 2018 r. obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej będzie mógł pracować w turystyce, rolnictwie czy ogrodnictwie, jeśli uzyska zezwolenie na pracę sezonową. Taka praca będzie mogła trwać maksymalnie przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Z kolei na podstawie oświadczenia, zamiast zezwolenia, nadal będą mogli wykonywać pracę obywatele sześciu państw zza wschodniej granicy Polski. Takie zatrudnienie będzie mogło trwać, tak jak dotychczas, nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

 • Sprzedaż działek – skutki dla rozliczeń VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.10.2017

  Zagadnienie sprzedaży działek przez osoby fizyczne nieprowadzące „na co dzień” działalności gospodarczej (w tym sprzedaż działek przez rolników) uchodziło przez lata za kontrowersyjne. Część sporów przeciął m.in. wyrok unijnego Trybunału z 2011 r., jednak należy pamiętać, że jest to zagadnienie o wielu aspektach podatkowych. Jeśli już bowiem znamy odpowiedź na podstawowe pytanie, tj. o status podatnika, to nierzadko pojawiają się problemy dotyczące zwolnień w VAT czy innych kwestii związanych ze sposobem opodatkowania.

 • Jak traktować podatkowo przy sprzedaży przedmiotu leasingu kwoty uzyskane z tytułu spłaty jego wartości początkowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.10.2017

  PROBLEM Spółka (podatnik CIT) nabywa, a następnie udostępnia swoim klientom do używania rzeczy, takie jak np. samochody osobowe, samochody ciężarowe, maszyny czy urządzenia (przedmioty leasingu), na podstawie umów leasingu. Umowy kwalifikowane są jako tzw. leasing finansowy. W wyniku tego odpisów amortyzacyjnych od wartości

 • Postanowienie komornika dokumentuje tylko nieściągalność wierzytelności w nim wymienionych – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.10.2017

  Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych dotyczy tylko tych wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana postanowieniem o nieściągalności wydanym przez komornika. Podatnik nie może, posługując się tym postanowieniem zaliczyć do kosztów podatkowych innych wierzytelności, nawet jeżeli byłyby to wierzytelności przysługujące w tym samym czasie w stosunku do tego samego dłużnika – wyrok NSA z 19 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1680/15.

 • 1. Do jakiego źródła zakwalifikować przychód ze sprzedaży samochodu rozliczanego kilometrówką – zmiana stanowiska MF

  data dodania: 11.10.2017

  Przychód ze sprzedaży samochodu osobowego rozliczanego kilometrówką to przychód ze zbycia innych rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d updof. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi udzielonej redakcji. Ministerstwo zmieniło tym samym swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie. Do tej pory uznawało, że przychód ze sprzedaży samochodu osobowego rozliczanego kilometrówką to przychód z działalności gospodarczej.

 • JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.10.2017

  Wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieli obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). MF zachęca mikroprzedsiębiorców do wysyłania testowych wersji JPK_VAT jeszcze za okres październik–grudzień 2017 r.

 • Ostrzeżenie MF w sprawie nieprawidłowości w opodatkowaniu VAT sprzedaży towarów w zestawach

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.10.2017

  Ministerstwo Finansów w specjalnym komunikacie przestrzegło podatników sprzedających towary w formie zestawów przed manipulacjami cenami towarów składających się na sprzedawany zestaw. Zgodnie z komunikatem MF działanie polegające na zawyżaniu ceny towaru opodatkowanego stawką obniżoną VAT, przy jednoczesnym zaniżaniu ceny towaru opodatkowanego stawką podstawową VAT, może zostać potraktowane jako nadużycie prawa. Za stosowanie tego typu praktyk grozi „domiar” podatku, odsetki i sankcje. Podatnikom stosujących takie optymalizacje MF zaleca dobrowolną korektę rozliczeń. Przedstawiamy pełną treść komunikatu w tej sprawie.

 • Kto może być małym podatnikiem w 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.10.2017

  Znany jest kurs waluty, według którego jest ustalany limit sprzedaży decydujący o statusie małego podatnika w 2018 r. Do przeliczenia przyjmujemy kurs z 2 października 2017 r., który wyniósł 4,3137 zł. Tylko mały podatnik może rozliczać się kwartalnie lub kasowo.

 • W 2018 r. wzrośnie limit kosztów uzyskania przychodów dla twórców – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.10.2017

  Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że w 2018 r. dwukrotnie wzrośnie limit 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów dla twórców i artystów wykonawców. Wyniesie on 85 528 zł, a nie jak obecnie 42 764 zł.

 • Do jakiego źródła zakwalifikować przychód ze sprzedaży samochodu rozliczanego kilometrówką – zmiana stanowiska MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.10.2017

  Przychód ze sprzedaży samochodu osobowego rozliczanego kilometrówką to przychód ze zbycia innych rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) updof. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi udzielonej redakcji „ MONITORA księgowego” . Ministerstwo zmieniło tym samym swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie. Do tej pory uznawało, że przychód ze sprzedaży samochodu osobowego rozliczanego kilometrówką to przychód z działalności gospodarczej.

 • Stypendia zwolnione z PIT – tabelaryczne zestawienie

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.10.2017

  Wraz z inauguracją roku szkolnego rozpoczyna się okres wypłat stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów, studentów i doktorantów. Niektóre z nich korzystają ze zwolnienia z PIT. Przedstawiamy tabelaryczny przegląd stypendiów zwolnionych z PIT, dzięki czemu wypłacający stypendium łatwo sprawdzi, czy od przekazywanych świadczeń powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy, czy też nie.