do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • 150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK – w zestawieniu tabelarycznym

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.10.2020

 • Paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone – objaśnienia MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.10.2020

  Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące:

 • Brexit a rozliczenie wypłat dywidendy, odsetek i należności licencyjnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.10.2020

 • Kurs walutowy dla korekty faktury – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.10.2020

 • Działalność gospodarcza w rodzinie – problemy podatkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2020

  Przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi w prowadzeniu działalności gospodarczej często pomagają członkowie rodziny. Zdarza się również, że z członkami rodziny przeprowadzane są różnego rodzaju transakcje. Sprawia to różnego rodzaju problemy, w związku z tym w niniejszym opracowaniu wskazane i omówione zostaną zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rodzinie oraz problemy z tym związane.

 • Skutki podatkowe umorzenia lub obniżenia czynszu najmu między przedsiębiorcami

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2020

  Umowa najmu jest jedną z najczęściej zawieranych przez przedsiębiorców umów. W trakcie jej trwania zdarza się czasami potrzeba umorzenia lub obniżenia umówionego czynszu. Zazwyczaj dzieje się tak z powodu szczególnych okoliczności zewnętrznych, jak obecny stan epidemii, ale nie tylko. Do umorzenia lub obniżenia czynszu może dojść także z innych, bardziej prozaicznych przyczyn, np. z powodu przejściowych trudności z płynnością finansową najemcy. W raporcie zostaną omówione skutki takich zdarzeń u przedsiębiorców.

 • Oznaczenia w ewidencji VAT – w odpowiedziach na pytania

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2020

  Stosowanie wymaganych od 1 października 2020 r. nowych oznaczeń w ewidencji VAT oraz kodów w JPK_VAT sprawia podatnikom wiele problemów. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące stosowania tych oznaczeń.

 • Sprzedaż nieruchomości przez osobę fizyczną jako działalność gospodarcza opodatkowana VAT – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.10.2020

  Za profesjonalnym obrotem nieruchomościami świadczy ciąg zdarzeń, takich jak wycinka drzew i podział nieruchomości z wydzieleniem drogi dojazdowej. Nie jest też obojętna okoliczność, że podatnik zamierza sprzedać również inną jeszcze nieruchomość. To oznacza, że sprzedaż nieruchomości powinna być opodatkowana VAT jako podejmowana w ramach działalności gospodarczej - wyrok NSA z 31 lipca 2020 r., sygn. akt I FSK 1820/17.

 • Kto ponosi odpowiedzialność za błąd w ewidencji VAT prowadzonej przez biuro rachunkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.10.2020

  Od 1 października 2020 r. za każdy błąd w ewidencji (pliku JPK_VAT) grozi kara. Wprowadzono też dodatkowe sankcje karnoskarbowe za uchybienia związane z ewidencją dla celów VAT. Ponieważ w wielu przypadkach podatnicy powierzają prowadzenie ewidencji i wysyłkę JPK_VAT biurom rachunkowym, należy przypomnieć, kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli błąd zostanie popełniony przez biuro.

 • Koszty na przełomie roku obrotowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tego dnia.

 • Przychody na przełomie roku obrotowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Przychody ze sprzedaży należy przyporządkować w księgach rachunkowych do tego okresu, którego one dotyczą. Zgodnie z zasadą memoriału określoną w ustawie o rachunkowości w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

 • Otrzymanie dotacji na środek trwały wcześniej wprowadzony do ewidencji środków trwałych

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Często zdarza się, że jednostka otrzymuje dotację na sfinansowanie zakupu środków trwałych po wprowadzeniu środków do ewidencji środków trwałych i po rozpoczęciu dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

 • Ewidencja i JPK, czyli październikowe zmiany w VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  1 października 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad prowadzenia ewidencji VAT oraz składania deklaracji VAT. Począwszy od rozliczenia za październik, podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji w sposób wymagany nowymi przepisami oraz składania deklaracji VAT wraz z ewidencją w formie nowego pliku JPK_VAT.

 • Czy zwrot udziału występującemu wspólnikowi w formie innej niż pieniężna skutkuje powstaniem przychodu u pozostałych wspólników – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Otrzymanie przez wspólnika występującego ze spółki osobowej zwrotu jego udziału kapitałowego w formie innej niż pieniężna generuje przychód po stronie pozostałych wspólników tej spółki - wyrok NSA z 5 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 1341/18.

 • Czy radca prawny może zaliczyć do kosztów zakup okularów korekcyjnych – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Radca prawny nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych. Tego rodzaju wydatki mają charakter osobisty, niezależny od prowadzenia działalności gospodarczej. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

 • Czy dofinansowanie pracownikowi nauki na studiach jest opodatkowane PIT – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Pracownik, któremu pracodawca dofinansowuje koszty nauki na studiach, osiąga przychód ze stosunku pracy. Przychód ten korzysta ze zwolnienia z PIT, jeżeli podjęte studia mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika w ramach aktualnie wykonywanej pracy albo będą mu potrzebne w związku z planowanym awansem. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

 • Zasady ewidencjonowania i dokumentowania sprzedaży paragonowej w nowym JPK od 1 października 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.10.2020

  Podatnicy ewidencjonujący sprzedaż na kasie spotykają się obecnie z dwoma problemami: 1) dokumentacyjnymi, gdyż ograniczono możliwość wystawiania faktur do paragonów; 2) ewidencyjnymi, gdyż od 1 października 2020 r. zmieniono zasady wpisywania tej sprzedaży do ewidencji i JPK. Przedstawiamy zasady postępowania w tych przypadkach.

 • Czy spółka komunalna musi rozliczać VAT, gdy wykonuje zadania własne JST, która przekazuje jej rekompensatę

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.10.2020

  Zdaniem organów podatkowych spółka komunalna świadczy na rzecz JST usługę podlegającą VAT, gdy otrzymuje od niej rekompensatę. Analiza najnowszego orzecznictwa polskich sądów prowadzi jednak do odmiennych wniosków. Pod pewnymi warunkami można uznać, że spółka komunalna nie działa jako podatnik, gdy wykonuje zadania własne JST na jej zlecenie. Nie można jednak mówić o ugruntowanej linii orzeczniczej. Dlatego należy rekomendować takim spółkom uzyskanie własnego, korzystnego rozstrzygnięcia, zanim przestaną naliczać VAT od otrzymanych rekompensat.

 • Rozliczanie VAT od napraw samochodów firmowych w pytaniach i odpowiedziach

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.10.2020

  Zdarza się, że samochody wykorzystywane w prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej wymagają naprawy. Jest to skutek zwykłej eksploatacji samochodu albo uszkodzeń, jakim uległ on podczas wypadku. Podatnicy mają wątpliwości, czy przysługuje im prawo do odliczenia VAT od części zamiennych oraz usług naprawy pojazdu. Jak postąpić, gdy do uszkodzenia samochodu doszło w trakcie podróży za granicę? Czy z tytułu nabycia usług naprawy od zagranicznego kontrahenta należy rozpoznać import usług, a od nabytych części zamiennych rozliczyć WNT? Przedstawiamy zasady rozliczania VAT w przypadku naprawy firmowych samochodów oraz odpowiedzi na pytania, jakie otrzymaliśmy w tej sprawie.

 • Rozliczenie VAT od nieodpłatnych świadczeń w firmie

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.10.2020

 • Kto będzie mógł rozliczać się kwartalnie w 2021 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.10.2020

  Znamy już kurs euro, według którego jest ustalany limit sprzedaży decydujący o statusie małego podatnika w 2021 r. Do przeliczenia przyjmujemy kurs z 1 października 2020 r., który wyniósł 4, 4153 zł. Tylko mały podatnik może rozliczać się kwartalnie lub kasowo. Ponieważ kurs euro jest wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem, kwota limitu na 2021 r. również się podwyższyła. Jednak nie wszyscy mali podatnicy mogą rozliczać się kwartalnie.

 • 30 października 2020 r. mija termin na złożenie wstępnego zapotrzebowania na banderole

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.10.2020

  30 października 2020 r. upływa termin na złożenie wstępnego zapotrzebowania na podatkowe znaki akcyzy na 2021 r. Takie zapotrzebowanie powinni złożyć w tym roku także producenci oraz nabywcy z zagranicy płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich.

 • Od 1 października 2020 r. należy odprowadzać akcyzę od płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.10.2020

  Ze względu na pandemię koronawirusa Minister Finansów zawiesił pobór akcyzy od wyrobów nowatorskich i płynu do e-papierosów na okres 3 miesięcy. Zaniechanie dotyczyło wyrobów, w stosunku do których obowiązek podatkowy w akcyzie powstał w okresie od 1 lipca do 30 września 2020 r. To oznacza, że od wyrobów, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał od 1 października 2020 r., trzeba odprowadzać należną akcyzę w wysokości 55 gr za każdy mililitr płynu do e-papierosów, a od wyrobów nowatorskich - w wysokości 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

 • Kody w nowym JPK – aktualne problemy

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.10.2020

  Od 1 października 2020 r. podatnicy muszą stosować w ewidencji VAT specjalne kody. Odrębne kody przypisano ewidencji sprzedaży, a odrębne ewidencji zakupów. Mimo że większość towarów i usług nie jest przyporządkowana do żadnego z oznaczeń, to w praktyce pojawia się wiele pytań i wątpliwości, jak wypełnić nowy JPK, tzn. między innymi jakie oznaczenia i dla jakich transakcji są obowiązkowe.

 • Rozliczanie nabycia wierzytelności i ich pakietu

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.10.2020

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK