do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jaki urlop uzupełniający przysługuje pracownikowi, który w ciągu roku miał przerwy w zatrudnieniu

  Porada aktualna | data dodania: 07.09.2017

  PROBLEM: Zatrudniamy pracownika, który 27 grudnia 2017 r. osiągnie 10 lat stażu urlopowego (8 lat studiów, 2 lata pracy). W 2017 r. jego okresy pracy wyglądały w następujący sposób: ● 1–31 stycznia 2017 r. – nigdzie nie pracował, ● 1 lutego – 30 kwietnia 2017 r. – pracował w naszym zakładzie na 1/2 etatu, ●

 • Jak obliczyć zaliczkę na podatek od różnych wypłat pochodzących ze stosunku pracy

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2017

  PROBLEM Na początku września 2017 r. wypłaciliśmy jednemu z naszych pracowników ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (140 zł brutto) i zasiłek chorobowy za cały sierpień 2017 r. (2682 zł brutto). Czy zaliczkę na podatek możemy obliczyć od łącznej kwoty dochodów, skoro zostaną one wykazane w jednej pozycji PIT-11 jako

 • Czy można zwolnić pracownika ze świadczenia pracy tylko w niektóre dni tygodnia

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2017

  PROBLEM Zamierzamy zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Jednak kierownik działu chciałby, aby pracownik uczestniczył w przekazaniu obowiązków i wprowadzeniu nowej osoby na jego miejsce, która niebawem zostanie zatrudniona. W tym celu pracownik miałby przychodzić do pracy raz w tygodniu albo

 • Czy niezapłacone przez konsumenta faktury dają prawo do ulgi na złe długi?

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2017

  Mamy klienta, który jest konsumentem, czyli osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i niezarejestrowaną na potrzeby VAT. Wystawiliśmy mu fakturę za usługę, za którą nie zapłacił. Czy w tej sytuacji możemy skorzystać z ulgi na złe długi? Nie! Z ulgi na złe długi można skorzystać, jeśli spełnione są

 • Czy trzeba kierować na badania kontrolne pracownicę, której zwolnienia lekarskie są przerywane weekendami

  Porada aktualna | data dodania: 05.09.2017

  PROBLEM Pracownica pracuje w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku. Od ponad miesiąca przedstawia nam zwolnienia lekarskie przypadające od poniedziałku do piątku, a nieobejmujące sobót i niedziel, które są u nas dniami wolnymi od pracy. Teraz zamierza wrócić do pracy. Czy musimy kierować ją na badania kontrolne? W

 • Czy podjęcie studiów przez pracownika, który zawarł umowę zlecenia z własnym pracodawcą, wpływa na obowiązki płatnika wobec ZUS

  Porada aktualna | data dodania: 05.09.2017

  PROBLEM Od ponad roku zatrudniamy na podstawie umowy o pracę 23-letniego pracownika. Oprócz tego mamy z nim zawartą umowę zlecenia, która jest w pełnym zakresie oskładkowana. Od 1 października pracownik ten rozpoczyna studia zaoczne. Czy zmieni to coś w kwestii oskładkowania zlecenia? RADA Nie. W przedstawionych

 • Czy stałą miesięczną premię można pomniejszyć w przypadku korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego

  Porada aktualna | data dodania: 05.09.2017

  PROBLEM Nasi pracownicy otrzymują stałą pensję w wysokości 2000 zł brutto. Ponadto, mimo obowiązującego w zakładzie regulaminu wynagradzania, na mocy odrębnego zarządzenia przyznano im stałą miesięczną premię w kwocie 300 zł za tzw. obecność w pracy. Zgodnie z zasadami jej przyznawania, jeżeli pracownik w danym miesiącu

 • Jak rozliczyć świadczenie przez podwykonawcę robót budowlanych rozpoczętych w 2016 r.

  Porada aktualna | data dodania: 05.09.2017

  Problem W 2016 r. została zawarta z podwykonawcą umowa o roboty budowlane. Zakończenie robót nastąpi we wrześniu 2017 r. Umowa przewiduje jedną fakturę końcową, jednak na koniec 2016 r. otrzymałam protokół z wykazem wykonanych prac jako roboty w toku. Wykaz był podpisany także przez podwykonawcę. Czy w związku z tym na

 • Czy można zwolnić pracownika za podjęcie dodatkowej działalności bez poinformowania pracodawcy

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2017

  PROBLEM W regulaminie pracy naszej firmy znajduje się zapis zobowiązujący pracowników do informowania pracodawcy o zamiarze podjęcia jakiegokolwiek dodatkowego zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej. Pracownik został członkiem zarządu innej spółki i nie poinformował o tym pracodawcy. Nie mamy z tą osobą zawartej umowy o

 • Czy opłacony abonament RTV może być potraktowany jako koszt?

  Porada aktualna | data dodania: 02.09.2017

  Czy wydatek na abonament RTV można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Tak! Pieniądze wydane przez firmę na abonament RTV można zaliczyć do kosztów, jeżeli wydatek ten został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu. Dowodami poniesienia wydatku będą w tym przypadku przelew bankowy albo wydruk z system

 • Jak podatkowo potraktować zaliczkę na koszty komornika?

  Porada aktualna | data dodania: 02.09.2017

  Firma musi zapłacić komornikowi zaliczkę na koszty egzekucji. Czy taki wydatek możemy potraktować jako koszt uzyskania przychodu? Tak, ale jest z tym pewien kłopot. Otóż organy podatkowe zabraniają zaliczania takiego wydatku do kosztów w momencie jego poniesienia. Uznają bowiem, że zaliczka nie ma charakteru

 • Czy podatnikowi, który mimo obowiązku nie wysyłał VAT-7 w formie elektronicznej, grożą jakieś kary?

  Porada aktualna | data dodania: 02.09.2017

  Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie wysłał VAT-7 w formie elektronicznej. Miał taki obowiązek, ponieważ jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE. Czy za takie postepowanie grożą mu jakieś kary? Podatnikowi, który miał obowiązek wysyłania deklaracji VAT-7 elektronicznie, może zostać

 • Jak zaewidencjonować w pkpir opłaty eksploatacyjne uiszczane na rzecz wspólnoty mieszkaniowej

  Porada aktualna | data dodania: 02.09.2017

  Problem W swojej działalności gospodarczej posiadam apartamenty, które wynajmuję. Obsługą apartamentów zajmuje się wspólnota mieszkaniowa, do której wpłacam co miesiąc zaliczki na poczet kosztów eksploatacji oraz konserwacji. Na wpłaconą zaliczkę co miesiąc otrzymuję fakturę VAT. Na koniec roku wystawiana jest

 • Jakich formalności należy dopełnić, aby zaskarżyć interpretację podatkową – procedury i terminy

  Porada aktualna | data dodania: 02.09.2017

  Podatnik, aby upewnić się co do swojej sytuacji podatkowej, może wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej. Jeżeli interpretacja nie spełnia jego oczekiwań, podatnik ma możliwość obrony swojego stanowiska na drodze postępowania sądowego. W artykule przedstawiamy obowiązującą procedurę zaskarżania interpretacji.

 • Czy można skorzystać z ulgi na złe długi po przekształceniu formy działalności dłużnika

  Porada aktualna | data dodania: 02.09.2017

  PROBLEM Przedsiębiorca będący dłużnikiem spółki zmienił formę prowadzonej działalności i przekształcił się w jednoosobową spółkę kapitałową. Przedsiębiorca ten nie zapłacił za usługi spółki. 150-dniowy termin płatności upłynął po wpisie do rejestru spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia

 • Kiedy ubruttowić i jak przeliczyć należność dla zagranicznego kontrahenta w związku z zapłatą podatku u źródła

  Porada aktualna | data dodania: 02.09.2017

  Problem Nasza spółka z o.o. skorzystała z usług doradczych spółki rumuńskiej (osoby prawnej). Niestety, nie posiadamy certyfikatu rezydencji spółki rumuńskiej. Zapadła decyzja o zapłacie należności w kwocie wynikającej z otrzymanej faktury. Faktura została wystawiona w euro. Czy w tej sytuacji podatek u źródła

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wypłatę świadczenia urlopowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.09.2017

  PROBLEM Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wypłatę świadczenia urlopowego wypłaconego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o ZFŚS? RADA Ewidencjonując świadczenia urlopowe przyznane w wysokości wyższej niż określona w ustawie o ZFŚS, należy pamiętać, że owa nadwyżka stanowi podstawę wymiaru

 • Czy należy pobrać podatek u źródła z tytułu wynajmu samochodu w innym kraju UE

  Porada aktualna | data dodania: 02.09.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą, która wymaga podróży do krajów UE. Podczas jednej z podróży mój pracownik wynajął we Francji samochód. Czy w takiej sytuacji jestem zobowiązany do poboru podatku u źródła? Nie posiadam ceryfikatu rezydencji francuskiego kontrahenta. RADA Tak, w

 • Jak rozliczyć nabycie w innym państwie członkowskim towaru, który w nim pozostaje

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2017

  Problem Nasza firma zamówiła u swojego dostawcy (firma matka, kraj UE) narzędzie do produkcji nowego produktu dla swojego odbiorcy. Narzędzie zostało wykonane. Po tym fakcie otrzymaliśmy jako potwierdzenie fakturę. Narzędzie to jednak zostaje u naszego dostawcy, który według tego wzoru przygotowuje towar dla naszego odbiorcy.

 • Kiedy ująć w ewidencji VAT fakturę korygującą do faktury z adnotacją „odwrotne obciążenie”

  Porada aktualna | data dodania: 30.08.2017

  Problem  3 września 2017 r. otrzymałam fakturę korygującą uwzględniającą rabat. Korektę wystawiono 21 sierpnia 2017 r. do faktury z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Kiedy tę fakturę ująć w rejestrze VAT – w sierpniu czy we wrześniu 2017 r.? Rada Korektę należy uwzględnić w ramach deklaracji VAT-7 za sierpień

 • Jak rozliczyć zwrot kosztów dojazdów pracownika na uczelnię

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2017

  PROBLEM Pracownik rozpoczął we własnym zakresie studia i wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia na uczelnię. Pracodawca pozytywnie rozpatrzył wniosek. Czy wypłacone w związku z tym kwoty powinny stanowić przychód pracownika ze stosunku pracy, od którego należy naliczać zaliczki podatkowe i

 • Czy nieodpłatne udostępnianie pracownikom samochodów jest opodatkowane VAT

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2017

  PROBLEM Nabyliśmy do firmy samochody osobowe, od których odliczamy 50% VAT. Postanowiliśmy je udostępniać bezpłatnie pracownikom. Czy świadczenie polegające na nieodpłatnym udostępnieniu samochodu pracownikom do celów prywatnych będzie podlegać opodatkowaniu VAT? RADA Nie, nieodpłatne udostępnianie pracownikom

 • Czy zakup paliwa do baku w innym kraju UE trzeba rozliczyć jako WNT

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą, która wymaga podróży poza granice RP do krajów UE. Najczęściej podróżuję samochodem firmowym. Podczas podróży tankuję w krajach UE paliwo do baku samochodu. Czy w takiej sytuacji powinienem rozpoznać WNT ? RADA W przypadku zakupu paliwa do baku pojazdu (które nie jest

 • Czy koszty poniesione na adaptację obcego środka trwałego podlegają ograniczeniom dla płatności gotówkowych

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2017

  PROBLEM Czy koszty poniesione na adaptację obcego środka trwałego podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów płatności gotówkowych powyżej 15 000 zł? RADA Tak, w zakresie, w jakim na wartość początkową inwestycji w obcych środkach trwałych składają się płatności dokonane z naruszeniem obowiązku

 • Jaką przyjąć podstawę do ustalenia wynagrodzenia urlopowego, jeżeli premia pracownika ulega znacznym wahaniom

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2017

  PROBLEM Pracownik otrzymuje premię regulaminową, której wysokość jest bardzo różna. Z jakiego okresu naliczyć mu podstawę wynagrodzenia urlopowego? RADA Jeśli pracownikowi przysługują składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, to trzeba je uwzględnić w łącznej wysokości wypłaconej