do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczać pracę w godzinach nadliczbowych - 10 najczęstszych problemów z praktyki

  data dodania: 27.03.2013

  Rekompensata pracy nadliczbowej może mieć dwie formy – pieniężną lub w naturze (czas wolny). Wybór rodzaju rekompensaty nie może zależeć od praktyki przyjętej w tym zakresie w firmie. O wypłacie wynagrodzenia za pracę nadliczbową czy udzieleniu czasu wolnego powinny bowiem decydować wyłącznie obiektywne przesłanki uniemożliwiające określone zachowanie się pracodawcy/pracownika w konkretnym przypadku dotyczącym sposobu rozliczenia nadgodzin.

 • Najnowsze wskaźniki i stawki (stan prawny na 14 marca 2013 r.)

  data dodania: 27.03.2013

  Aktualizowane na www.mp.infor.pl Dodatek za pracę w porze nocnej w kwietniu 2013 r.* Wymiar czasu pracy w kwietniu 2013 r. Stawka za godzinę pracy w porze nocnej 168 godzin (1600 zł : 168 godzin) × 20% = 1,90 zł * dla pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy przewidującym pracę od poniedziałku do

 • Ważne terminy 1-15 kwietnia 2013 r.

  data dodania: 27.03.2013

  1 KWIETNIA ● dzień wolny od pracy, w tym dniu obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych 5 KWIETNIA ● złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za marzec 2013 r. przez płatników będących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ● opłacenie składek na

 • Na czym polegają ułatwienia wprowadzone w przepisach dotyczących postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

  data dodania: 27.03.2013

  Wejście w życie 9 marca 2013 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz.U. z 2013 r. poz. 251) Zmniejszone zostały procedury na etapie postępowania kwalifikacyjnego zarówno dla kandydatów na biegłych

 • Wskaźniki i stawki

  data dodania: 27.03.2013

  I. CZAS PRACY 1. Nominalny wymiar czasu pracy w 2013 r.* I styczeń 176 godzin VII lipiec 184 godziny II luty 160 godzin VIII sierpień 168 godzin III marzec 168 godzin IX wrzesień 168 godzin IV kwiecień 168 godzin X październik 184 godziny V maj 160 godzin XI

 • Jakie uprawnienia pracownicze musi zapewnić pracodawca stażyście z urzędu pracy

  data dodania: 18.03.2013

  Między stażystą z urzędu pracy a pracodawcą nie dochodzi do zawarcia umowy o pracę, a świadczona w ramach stażu praca nie jest stosunkiem pracy. Stażystom przysługuje jednak część uprawnień, jakie mają pracownicy. Pracodawcy muszą im zapewnić np. niektóre świadczenia wynikające z przepisów bhp czy płatne dni wolne.

 • Czy kwoty zasądzone prawomocnym wyrokiem na rzecz pracownika mogą podlegać zwrotowi

  data dodania: 13.03.2013

  Możliwy jest zwrot zasądzonych prawomocnie i wypłaconych pracownikowi wyjątkowo wysokich kwot, gdy otrzymując je pracownik znajdował się w złej wierze. Oznacza to, że doszło do bezpodstawnego wzbogacenia i pracownik może być zobowiązany do zwrotu uzyskanych należności (wyrok Sądu Najwyższego z 12 lutego 2013 r., I PK 180/11).

 • Kiedy ZUS pomniejszy nową emeryturę o kwoty pobranych wcześniejszych emerytur

  data dodania: 13.03.2013

  W kwietniu 2008 r. ukończyłam 55 lat i przeszłam na wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego 60 lat zamierzałam zgłosić wniosek o emeryturę przysługującą z tytułu ukończenia tego wieku. Wiem jednak, że od 1 stycznia 2013 r. został podwyższony wiek uprawniający do przejścia na emeryturę powszechną i zmieniły się również zasady obliczania tego świadczenia dla osób, które pobierały wcześniejszą emeryturę. Czy nowe świadczenie zostanie pomniejszone o kwoty pobranych wcześniejszych emerytur? Czy po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego ZUS z urzędu ustali mi nową emeryturę?

 • Dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą - jak ustalić uprawnienia do świadczeń

  data dodania: 13.03.2013

  Z pracownicą, która przebywała na urlopie wychowawczym, udzielonym jej od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r., podpisaliśmy dodatkową umowę o pracę na czas określony na 1/4 etatu na okres od 1 sierpnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. Pracownica 1 marca 2013 r. wróciła z urlopu wychowawczego i jednocześnie od 1 marca 2013 r. dostarczyła zwolnienie lekarskie z kodem B oraz zaświadczenie, że jest w 4. miesiącu ciąży. W jaki sposób obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli z tytułu umowy na 1/4 etatu otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 2000 zł, a z podstawowej umowy 5000 zł? Czy z umowy na 1/4 etatu pracownica nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego?

 • W jakiej wysokości przysługuje wynagrodzenie chorobowe za pobyt w szpitalu

  data dodania: 13.03.2013

  Pracownik, który urodził się 15 marca 1963 r., dostarczył zwolnienie lekarskie za okres od 1 do 31 marca 2013 r., podczas którego przebywał w szpitalu. Jest to pierwsze zwolnienie tego pracownika w tym roku. Pracownik jest zatrudniony od 1 stycznia 2013 r. i otrzymuje wynagrodzenie 5000 zł brutto. W jakiej wysokości należy naliczyć temu pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy za okres pobytu w szpitalu – 80% czy 70%?

 • Jakie dokumenty należy złożyć przy ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy, jeśli matka dziecka przebywa w szpitalu

  data dodania: 13.03.2013

  Żona naszego pracownika, która pobrała zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, obecnie przebywa w szpitalu. Pracownik ten złożył wniosek o zasiłek opiekuńczy na okres 2 tygodni. Jakie dokumenty powinien nam dostarczyć, abyśmy mogli podjąć wypłatę zasiłku opiekuńczego?

 • W jakiej wysokości przedsiębiorca nabędzie prawo do zasiłku chorobowego

  data dodania: 13.03.2013

  Od 8 miesięcy prowadzę firmę (od lipca 2012 r.). Płacę najniższy ZUS, tj. składkę preferencyjną. W jakiej wysokości będę miał wyliczony zasiłek chorobowy za cały miesiąc niezdolności do pracy z powodu pobytu w szpitalu w okresie od 1 do 31 marca 2013 r.?

 • Ustalanie prawa do zasiłku i jego podstawy wymiaru dla zleceniobiorców - 7 najczęściej popełnianych błędów w praktyce

  data dodania: 13.03.2013

  Osoby zatrudnione na umowę zlecenia podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie. Jeżeli przystąpią do tego ubezpieczenia, mogą nabyć prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. W przypadku choroby mają prawo do zasiłku po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Ponadto zleceniobiorców obowiązują inne niż pracowników zasady naliczania zasiłku.

 • Jak skorygować błąd w tytule ubezpieczenia w dokumencie ZUS ZUA

  data dodania: 13.03.2013

  Prowadzę niewielką firmę rodzinną, w której zatrudniam 2 pracowników, a od 1 marca postanowiłam podpisać umowę ze zleceniobiorcą. Zgłaszając go do ubezpieczeń na dokumencie ZUS ZUA przez pomyłkę wpisałam kod tytułu ubezpieczenia 40 11 00, zamiast 04 11 00. Jak powinnam skorygować ten błąd? Czy wystarczy przesłanie do ZUS formularza za tego zleceniobiorcę w trybie korekty, z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia?

 • Czy ubezpieczeniom podlega zatrudniony w Polsce na zlecenie student-obcokrajowiec uczący się za granicą

  data dodania: 13.03.2013

  W najbliższym czasie zamierzam zatrudnić na podstawie umowy zlecenia 21-letnią obywatelkę Francji, studiującą w swoim rodzinnym kraju w systemie zaocznym. Zlecone prace będą w całości wykonywane w Polsce. Czy z tytułu umowy zlecenia trzeba zleceniobiorczynię zgłosić do ZUS?

 • Jak uzyskać interpretację indywidualną ZUS na nowych zasadach

  data dodania: 13.03.2013

  Od 1 stycznia 2013 r. interpretacje ZUS są udzielane na nowych zasadach. Został wprowadzony ścisły katalog spraw, w których można wystąpić o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości. Nadal jednak interpretacje mogą uzyskać tylko przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

 • Czy w razie ponownego zatrudnienia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości, jaką otrzymywał przed rozwiązaniem umowy

  data dodania: 13.03.2013

  Rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę zawartą na czas określony z powodu zwolnień grupowych w naszej firmie. Czy w przypadku ponownego zatrudnienia pracowników w tej samej grupie zawodowej zwolniony pracownik ma prawo do powrotu do pracy i takiego samego wynagrodzenia, jakie uzyskiwał przed rozwiązaniem umowy?

 • Po czyjej stronie powstaje przychód z tytułu wydatków na podróż służbową pracownika i jego małżonki

  data dodania: 13.03.2013

  Prezes naszej spółki zatrudniony na umowę o pracę został zaproszony wraz z żoną (niebędącą pracownikiem spółki oraz niezwiązaną ze spółką w inny sposób) przez kontrahenta zagranicznego na spotkanie biznesowe w Niemczech. Opłacimy wszystkie koszty związane z wjazdem zarówno prezesa, jak i jego żony. Czy z tego tytułu po stronie żony prezesa powstanie przychód do opodatkowania?

 • Czy dopuszczalne jest przekazywanie wynagrodzenia przez wydanie czeku

  data dodania: 13.03.2013

  Zatrudniamy ponad 20 pracowników. Wynagrodzenia w naszej firmie wypłacamy gotówką. Począwszy od wynagrodzeń za kwiecień 2013 r. chcielibyśmy zamiast wypłaty gotówkowej wręczać pracownikom czeki. Czy jest to dopuszczalne? Pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy.

 • Jakie są skutki nienależytego wykonywania pracy przez pracownika

  data dodania: 13.03.2013

  Nie w każdym przypadku możliwe jest pociągnięcie pracowników do odpowiedzialności finansowej za nienależyte wykonywanie pracy. Pracownicy nie mogą bowiem odpowiadać za wadliwe wykonanie produktów czy usług, gdy wynika to z okoliczności od nich niezależnych.

 • Czy pracodawca może samodzielnie zmienić treść protokołu powypadkowego

  data dodania: 13.03.2013

  Jeden z naszych pracowników uległ wypadkowi, który zespół powypadkowy uznał za wypadek przy pracy. Pięć miesięcy po wypadku okazało się, że jego skutki są ciężkie (pracownikowi amputowano nogę), mimo że wstępna ocena tego zdarzenia nie wskazywała na taką sytuację. Czy pracodawca powinien obecnie samodzielnie zmienić ustalenia powypadkowe w protokole powypadkowym sporządzonym kilka miesięcy temu? Czy o skutkach wypadku powinien poinformować PIP?

 • Czy żądanie od pracowników częstego sporządzania raportów o wykonywanych zadaniach jest skuteczną metodą kontroli ich pracy

  data dodania: 13.03.2013

  Zauważyliśmy, że niektórzy nasi pracownicy często załatwiają w godzinach pracy swoje prywatne sprawy. Z tego powodu są mało efektywni. Chcemy więc wprowadzić dla pracowników obowiązek przygotowywania co 15 minut krótkich raportów z wykonywanych zadań. Poza tym jeden z kierowników wysyła pracownikom maile po godz. 22.00, podczas gdy godziny pracy ustalone w zakładzie to 8.00–16.00. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

 • Czy pracownica w ciąży może pracować w godzinach ponadwymiarowych

  data dodania: 13.03.2013

  Zatrudniamy pracownicę w ciąży na 1/2 etatu w równoważnym systemie czasu pracy. Czasami pracuje ona dłużej niż przewiduje jej grafik. W przypadku tej pracownicy nie dochodzi jednak do pracy w godzinach nadliczbowych. Czy pracownica w ciąży może pracować ponad określony w umowie o pracę wymiar godzin?

 • Czy ze środków zfśs można zorganizować spotkanie z okazji świąt Wielkiejnocy

  data dodania: 13.03.2013

  Chcemy zorganizować spotkanie wielkanocne dla naszych pracowników. Czy można je w całości sfinansować ze środków zfśs? Czy w tym przypadku również trzeba kierować się kryterium socjalnym?

 • O ile wzrosły emerytury i renty od 1 marca 2013 r.

  data dodania: 13.03.2013

  Jak co roku, 1 marca 2013 r. ZUS przeprowadził waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Świadczenia te, a także kwoty najniższych emerytur i rent oraz różnego rodzaju dodatki zostały podwyższone wskaźnikiem 104%.