do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy przedmiot pozwu może mieć znaczenie dla uprawnień z paktu socjalnego

  data dodania: 28.12.2012

  Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może pozbawić pracownika prawa do odszkodowania z tytułu obowiązującego paktu socjalnego, gdy poszkodowany pracownik nie wystąpi do pracodawcy z pozwem o przywrócenie do pracy, a jedynie o odszkodowanie (wyrok Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2012 r., I PK 128/12).

 • Czy ZUS przyzna i będzie wypłacał wcześniejszą emeryturę pracownikowi, który nie rozwiązał stosunku pracy

  data dodania: 28.12.2012

  Jeden z naszych pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach po ukończeniu w przyszłym roku 60 lat zamierza ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, przyznawaną w związku z udowodnieniem długiego stażu na 1 stycznia 1999 r. Chcielibyśmy jednak, aby nadal u nas pracował. Czy jeśli nie rozwiążemy z nim umowy o pracę, ZUS przyzna mu wcześniejszą emeryturę i będzie wypłacał to świadczenie?

 • Czy pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego, jeśli bezrobotny mąż przebywa na szkoleniu z urzędu pracy

  data dodania: 28.12.2012

  Czy matce 3-letniego dziecka będzie przysługiwać zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem za okres od 10 do 20 grudnia 2012 r., gdy jej bezrobotny mąż ma w tych dniach uczęszczać na szkolenie, na które został skierowany z urzędu pracy? Szkolenie rozpoczyna się o godz. 8.00, a kończy o godz. 16.00. Matka dziecka pracuje w godz. od 11.00 do 19.00. Czas dojazdu do pracy matki dziecka wynosi 15 minut, a ojca dziecka na szkolenie 30 minut. Jak należy wypełnić pkt 1–3 i pkt 5 formularza ZUS Z-15?

 • Jak wyliczyć zasiłek opiekuńczy po długiej nieobecności pracownicy z powodu urlopu macierzyńskiego, wypoczynkowego i wychowawczego

  data dodania: 28.12.2012

  Nasza pracownica przebywała od 8 lipca do 8 grudnia 2011 r. na urlopie macierzyńskim, od 9 grudnia 2011 r. do 3 marca 2012 r. na urlopie wypoczynkowym, a od 4 marca do 31 października 2012 r. na urlopie wychowawczym. Następnie przedstawiła zwolnienie lekarskie na dziecko od 2 do 4 listopada 2012 r. Jak wyliczyć podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego, jeśli pracownicy dotychczas przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3100 zł oraz premia roczna, która została wypłacona ostatni raz w grudniu 2011 r. w kwocie 3100 zł? Od 1 listopada 2012 r. pracownica otrzymała podwyżkę wynagrodzenia i obecnie zarabia 3400 zł.

 • Jak postępować ze zwolnieniami lekarskimi w przypadku zmiany płatnika zasiłku od 1 stycznia 2013 r.

  data dodania: 28.12.2012

  Byliśmy jako pracodawca uprawnieni do wypłaty zasiłków w 2012 r. Na 30 listopada zatrudnialiśmy 18 osób, zatem w 2013 r. nie będziemy wypłacać zasiłków. Wypłaciliśmy pracownikowi zasiłek chorobowy za okres od 1 listopada do 31 grudnia 2012 r. w wysokości 2000 zł za listopad i 2000 zł za grudzień. Jak należy postąpić ze zwolnieniem dostarczonym przez pracownika od 1 do 15 stycznia? Czy należy skorygować deklaracje miesięczne?

 • Jak naliczyć wynagrodzenie chorobowe dla pracownicy w ciąży, która przebywa na zwolnieniu niezwiązanym z ciążą

  data dodania: 28.12.2012

  Nasza pracownica, która jest w 22. tygodniu ciąży (przedstawiła zaświadczenie od lekarza prowadzącego) przebywa 30 dni na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby niezwiązanej z ciążą (złamała nogę). Na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez chirurga brakuje kodu B. Czy za okres zwolnienia należy naliczyć pracownicy wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% czy 100%?

 • W jaki sposób zwiększenie wynagrodzenia minimalnego wpływa na podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego

  data dodania: 28.12.2012

  Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy ma ustaloną podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2012 r., tj. 1500 zł. Od 15 do 31 grudnia 2012 r. przebywała na zasiłku macierzyńskim, który zostanie wypłacony 10 stycznia 2013 r. Czy obliczoną podstawę wymiaru zasiłku w wysokości 1294,35 zł należy podwyższyć do wysokości minimalnej podstawy obowiązującej od 1 stycznia 2013 r., tj. do 1380,64 zł (1600 zł – 13,71%)?

 • Zmiany 2013: Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  data dodania: 28.12.2012

  (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 664)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone w IV kwartale 2012 r. i od 1 stycznia 2013 r.: – ustawą z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz.

 • Czy należy opłacić składki ZUS od premii rocznej wypłaconej po przejściu pracownicy na emeryturę

  data dodania: 28.12.2012

  Jedna z naszych pracownic przeszła na emeryturę od 1 stycznia 2013 r. (stosunek pracy został rozwiązany). Zgodnie z regulaminem wynagradzania, który obowiązuje w spółce, ma ona jeszcze prawo do dodatkowego wynagrodzenia – premii rocznej przysługującej za 2012 r. Premia ta zostanie wypłacona pod koniec lutego 2013 r. Czy od premii wypłaconej emerytce należy odprowadzić składki do ZUS? Jak rozliczyć taką wypłatę w dokumentacji?

 • Zmiany 2013: Ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

  data dodania: 28.12.2012

  (w dniu oddania przewodnika do druku ustawa oczekiwała na podpis prezydenta) Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (zwana dalej ustawą abolicyjną) umożliwia skuteczne ubieganie się o umorzenie składek

 • Czy podmiot, który przejął innego płatnika, odpowiada za zaległości składkowe powstałe przed przejęciem

  data dodania: 28.12.2012

  W styczniu 2013 r. chcemy przejąć słabo obecnie prosperującą firmę, gdyż mamy pomysł na jej modernizację. Chcielibyśmy jednak uchronić się od obciążenia nas zapłatą zaległych składek ZUS, jeśli takie istnieją. Czy jako nabywca będziemy odpowiadać za zaległości względem ZUS? Czy mamy możliwość uchronić się przed tym, jeżeli nie wiemy, jak wygląda obecny stan rozliczeń przejmowanego podmiotu z ZUS?

 • Czy wniosek o wydanie interpretacji ZUS może spowodować kontrolę w firmie

  data dodania: 28.12.2012

  W naszej firmie pojawił się problem. Nie wiemy, czy powinniśmy oskładkować jedno ze świadczeń pracowniczych, które od nowego roku zostało wprowadzone do regulaminu wynagradzania. Chcielibyśmy wystąpić w tej sprawie do ZUS z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji, ale nasz prezes obawia się, że to ściągnie do nas kontrolę ZUS. Czy istnieje takie zagrożenie?

 • Jak rozliczyć składki i podatek od umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem w trakcie urlopu bezpłatnego

  data dodania: 28.12.2012

  Naszemu pełnoetatowemu pracownikowi udzieliliśmy urlopu bezpłatnego na okres od 1 października do 31 grudnia 2012 r. W listopadzie zawarliśmy z nim umowę zlecenia (na okres 2 tygodni). Czy od kwoty wynagrodzenia wypłaconego mu z tytułu zlecenia powinniśmy opłacić składki ZUS na zasadach obowiązujących pracowników?

 • Jak pracodawca może odzyskać nienależne świadczenie urlopowe od spadkobierców zmarłego pracownika

  data dodania: 28.12.2012

  Wypłaciliśmy pracownikowi przed urlopem, 28 czerwca br., świadczenie urlopowe W tym samym dniu pracownik ciężko zachorował i znalazł się w szpitalu. Po 3 miesiącach pracownik zmarł. Od 2 lipca br. miał korzystać z 14-dniowego odpoczynku. Teraz chcemy wystąpić do spadkobierców zmarłego pracownika z żądaniem zwrotu nienależnie wypłaconej kwoty. Czy są szanse, aby odzyskać te pieniądze?

 • Czy pracownik ma prawo do odprawy rentowej po ustaniu zatrudnienia

  data dodania: 28.12.2012

  W marcu 2012 r. rozwiązaliśmy umowę za porozumieniem stron z pracownicą, która wykorzystała cały przysługujący jej okres zasiłkowy. Po ustaniu zatrudnienia pracownica złożyła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. W grudniu 2012 r. uzyskała rentę. Czy z tego tytułu przysługuje jej od nas odprawa? Jeśli tak, to czy powinniśmy skorygować wydane wcześniej pracownicy świadectwo pracy i ZUS Rp-7, podając informację o wypłaconej odprawie?

 • Po jakim kursie ponownie wypłacić dietę, jeżeli zleceniobiorca dokonał jej zwrotu na rachunek zleceniodawcy

  data dodania: 28.12.2012

  Zleceniobiorcy otrzymują diety (w euro) za wykonywanie umowy na rzecz naszej spółki poza granicami Polski. Diety w walucie przeliczamy według kursu obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień poniesienia kosztu i wypłacamy w złotych. Należność z tytułu diety wypłacona jednemu z naszych zleceniobiorców wróciła po kilku dniach na nasz rachunek. Zleceniobiorca stwierdził, że nastąpiła pomyłka. Chcemy ponownie przekazać dietę na rachunek tego zleceniobiorcy. Czy musimy przeliczyć je po nowym kursie?

 • W jakiej wysokości wypłacać dodatek za pracę w nocy na przełomie roku 2012/2013

  data dodania: 28.12.2012

  Nasz pracownik wykonywał pracę w porze nocnej 31 grudnia 2012 r. od godz. 22.00 do godz. 6.00 1 stycznia 2013 r. W podstawie obliczenia dodatku za pracę w porze nocnej chcemy uwzględnić wynagrodzenie minimalne obowiązujące w 2012 r. (za 2 godziny w 2012 r.) i obowiązujące w 2013 r. (za 6 godzin pracy w 2013 r.). Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe? Wynagrodzenia wypłacamy 5. dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

 • Kiedy urząd skarbowy może wyrazić zgodę na odroczenie płatności zaliczek na podatek dochodowy

  data dodania: 28.12.2012

  Wystąpienie płatnika z wnioskiem o odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników lub osób, z którymi zawarto umowę cywilnoprawną, musi być spowodowane szczególnymi okolicznościami, w jakich znalazł się płatnik, albo interesem publicznym. Decyzja organu podatkowego w tym zakresie ma bowiem charakter uznaniowy, co oznacza, że może on pozytywnie rozpatrzyć wniosek, ale nie ma takiego obowiązku.

 • Czy pracowników na urlopach ojcowskich i dodatkowych urlopach macierzyńskich można zwolnić z powodu likwidacji stanowiska pracy

  data dodania: 28.12.2012

  W naszym zakładzie zwalniamy 10 pracowników z powodu likwidacji stanowisk pracy. Nie będą to jednak zwolnienia grupowe. Czy w takim przypadku możemy zwolnić pracownika na urlopie ojcowskim oraz pracownicę korzystającą z dodatkowego urlopu macierzyńskiego? Dodam, że w naszej firmie zatrudniamy ponad 100 pracowników.

 • Czy w regulaminie pracy można wprowadzić obowiązek uzyskiwania zgody pracodawcy na podjęcie przez pracownika dodatkowej pracy

  data dodania: 28.12.2012

  Wiem, że niektórzy pracownicy mają inną pracę, wykonują dodatkowe zlecenia itp. Kilka osób pracuje u innych pracodawców w nocy, a potem są niedysponowani w pracy albo stanowią zagrożenie wykonując pracę (zajmują się obsługą maszyn ciężkich). Czy w regulaminie pracy mogę zobowiązać pracowników do tego, by występowali do mnie o pisemną zgodę na jakiekolwiek dodatkowe zatrudnienie, niezależnie od podstawy prawnej tego zatrudnienia?

 • Czy można zatrudnić pracownika od 1 stycznia

  data dodania: 28.12.2012

  Chcieliśmy zatrudnić pracownika od 1 stycznia 2013 r. W naszej firmie wszystkie święta są dniami wolnymi od pracy. Pierwszym dniem pracy pracownika będzie zatem 2 stycznia. Umowę z pracownikiem zawarliśmy 31 grudnia 2012 r. Jako dzień rozpoczęcia pracy podaliśmy 2 stycznia. Od kiedy obowiązuje tak zawarta umowa o pracę?

 • Zmiany 2013: Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

  data dodania: 28.12.2012

  (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1342)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone w IV kwartale 2012 r. i od 1 stycznia 2013 r. – ustawą z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz.

 • Kiedy można zwolnić z pracy pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

  data dodania: 28.12.2012

  Pracownik na zwolnieniu chorobowym podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem z pracy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy pracownik wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem. Pracodawca może go wtedy zwolnić z pracy dyscyplinarnie.

 • Na jakich warunkach będzie można ubiegać się o świadczenia rodzinne od 1 stycznia 2013 r.

  data dodania: 28.12.2012

  Od 1 stycznia 2013 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą zmienią się zasady przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. W wyniku nowelizacji wprowadzono również nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy.

 • Jakie składki zdrowotne w 2013 r. będą opłacać rolnicy

  data dodania: 28.12.2012

  Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego rolników, wprowadzone po raz pierwszy w 2012 r., będą obowiązywać również przez cały 2013 r. Sposób opłacania składek – albo przez rolnika, albo przez KRUS – jest uzależniony od wielkości gospodarstwa.