do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy posiłek regeneracyjny obniża dietę z tytułu podróży służbowej

  data dodania: 02.02.2015

  Podczas delegacji niektórzy z naszych pracowników wykonują prace fizyczne, które zobowiązują nas do zapewniania tym pracownikom posiłków regeneracyjnych. Czy posiłki te powodują konieczność obniżenia diety za delegację, jeżeli prace są wykonywane również poza stałym miejscem pracy tych osób?

 • Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za pracę, która nie została wykonana

  data dodania: 02.02.2015

  Zatrudniliśmy pracownika na 3-miesięczny okres próbny. Przydzieliliśmy go osobie z wieloletnim stażem w celu przyuczenia do wykonywania pracy. W naszej firmie pracownicy niższego szczebla mają swoich bezpośrednich przełożonych. Okazało się, że polecenie to nie zostało wykonane przez przełożonego nowego pracownika i osoba ta przez 2 tygodnie nie wykonywała swoich czynności. Przełożony, w obawie przed nieprawidłowym wykonaniem przez tę osobę czynności i odpowiedzialnością, którą wówczas musiałby ponieść, mimo gotowości pracownika, nie dopuszczał go do wykonywania obowiązków i powierzał je innym osobom lub wykonywał osobiście. Czy w tej sytuacji powinniśmy wypłacić wynagrodzenie nowemu pracownikowi?

 • Czy trzynastkę należy pomniejszyć o dzień wolny na badania dla pracownika niepełnosprawnego

  data dodania: 02.02.2015

  Jesteśmy jednostką budżetową. Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastkę, powinniśmy pomniejszyć o dzień wolny udzielony pracownikowi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w celu wykonania przez niego badań specjalistycznych zgodnie z ustawą o rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych?

 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownicę na urlopie wychowawczym z powodu podjęcia dodatkowej pracy

  data dodania: 02.02.2015

  Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym od 1 maja 2013 r. do 31 marca 2015 r. podjęła pracę w wymiarze 1/2 etatu u innego pracodawcy, o czym nas nie poinformowała. Dowiedzieliśmy się o tym 5 stycznia 2015 r. w przypadkowych okolicznościach. Przygotowaliśmy dla pracownicy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Powodem zwolnienia było zaprzestanie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Rozwiązanie umowy wysłaliśmy pocztą. Pracownica odwołała się od zwolnienia dyscyplinarnego. Czy nasze postępowanie było słuszne?

 • Czy pracodawca może zobowiązać pracowników do używania w pracy ich prywatnych komputerów

  data dodania: 02.02.2015

  Niektórzy pracownicy przynoszą do pracy swoje prywatne komputery, które służą im do pracy (mówią, że wygodniej im dokończyć coś w domu, jeżeli pracują na swoim sprzęcie). Często też kończą pracę w domu, pracując na własnych komputerach. Nie kwestionujemy takich praktyk. Czy jednak możemy narzucić niektórym pracownikom konieczność pracy na ich laptopach? Nie mamy wystarczającej liczby sprzętu, a przecież i tak mają swoje przenośne komputery.

 • Co zrobić, jeżeli pracownik nie zgadza się na wprowadzenie klauzuli o 2-tygodniowym wypowiedzeniu, a pracował bez umowy o pracę

  data dodania: 02.02.2015

  Zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę na okres 7 miesięcy. Jak zwykle w takich przypadkach wpisaliśmy w umowie klauzulę o możliwości rozwiązania jej za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Ze względu na nieobecność jednego z członków zarządu umowa została przedstawiona do podpisu pracownikowi dopiero po 3 dniach od jego zatrudnienia. Pracownik nie podpisał umowy i domaga się usunięcia klauzuli. Czy możemy uznać, że nie doszło do nawiązania umowy o pracę, a jeżeli nie, to czy możemy zwolnić pracownika w trybie natychmiastowym z jego winy?

 • Jakie są zasady sporządzania i przekazywania PIT-11 i PIT-40 za 2014 r.

  data dodania: 02.02.2015

  Do 2 marca 2015 r. płatnicy zobowiązani do przekazywania urzędowi skarbowemu deklaracji podatkowych w formie elektronicznej lub dokonujący rozliczenia za nie więcej niż 5 podatników, którzy wybrali tę formę wysyłki, powinni przygotować dla podatników i urzędów skarbowych PIT-11. Gdy podatnik złożył płatnikowi wniosek o rozliczenie roczne na druku PIT-12, w tym samym terminie i na tych samych zasadach płatnik powinien przygotować i przesłać PIT-40.

 • Czy pracownik może w dowolnym momencie złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

  data dodania: 02.02.2015

  Pracownik złożył pracodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jako powód podał niezapewnienie warunków bezpiecznej pracy. Powołał się przy tym na okoliczności sprzed kilku miesięcy. Czy takie postępowanie pracownika jest prawidłowe?

 • Czy w aktach osobowych pracownika można przechowywać kopię jego dowodu osobistego

  data dodania: 02.02.2015

  Pracodawca chce w aktach osobowych pracowników przechowywać kserokopie ich dowodów osobistych. Czy ma do tego prawo?

 • Czy ustny sprzeciw od ukarania karą porządkową jest wiążący

  data dodania: 02.02.2015

  Pracownik został ukarany karą porządkową za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dostał pismo w tej sprawie i oświadczył ustnie pracodawcy, że zgłasza sprzeciw od ukarania, ponieważ jego zdaniem nie doszło do naruszenia przepisów bhp. Czy pracodawca musi uwzględnić ustny sprzeciw?

 • Czy trzeba udzielić urlopu bezpłatnego w okresie ferii młodocianemu, który nie nabędzie prawa do urlopu wypoczynkowego

  data dodania: 02.02.2015

  Zatrudniliśmy pracownika młodocianego na czas określony od 1 października 2014 r. do 28 lutego 2015 r. Jest to dla niego pierwsza praca. Pracownik nie nabędzie zatem w czasie zatrudnienia u nas prawa do urlopu wypoczynkowego. Czy w okresie ferii zimowych powinniśmy mu udzielić urlopu bezpłatnego?

 • Jakie rozwiązania obowiązują od 1 lutego 2015 r. pracodawców objętych rosyjskim embargiem

  data dodania: 02.02.2015

  Pracodawcy z branży rolno-spożywczej dotknięci skutkami zagranicznych sankcji gospodarczych będą mogli w latach 2015-2017 otrzymać z FGŚP dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych z tego powodu przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Ponadto za czas niewykonywania pracy oraz w przypadku obniżenia etatu budżet państwa sfinansuje pracownikom takiego pracodawcy część ich wynagrodzenia.

 • Co zrobić, gdy decyzja podatkowa jest niepełna lub niezrozumiała

  data dodania: 27.01.2015

  PROBLEM Naczelnik urzędu skarbowego wydał mi decyzję określającą zobowiązanie w VAT za poszczególne miesiące 2011 r. Po zapoznaniu się z rozstrzygnięciem uznałem, że organ pominął w ogóle kwestie dotyczące zobowiązań za miesiące maj-lipiec i nie odniósł się do tego w ramach wydanej decyzji. Poza tym decyzja jest dla

 • Jak obliczyć wysokość odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia

  data dodania: 27.01.2015

  W przypadku gdy pracodawca wypowiada umowę na czas nieokreślony z przyczyn niedotyczących pracownika, może skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia nawet do 1 miesiąca. Za pozostałą część okresu wypowiedzenia musi jednak wypłacić odszkodowanie. Do obliczenia jego wysokości pracodawca stosuje zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

 • Czy pracownik nabywa prawo do wypłaty zasiłku chorobowego w trakcie urlopu bezpłatnego

  data dodania: 27.01.2015

  PROBLEM Nasza pracownica do 8 stycznia 2015 r. wykorzystała 182-dniowy okres zasiłkowy (niezwiązany z ciążą) i wystąpiła o udzielenie urlopu bezpłatnego od 9 stycznia do 28 lutego 2015 r. W jego trakcie dostarczyła nam kolejne zwolnienie lekarskie od 12 lutego do 10 marca br. z kodem "B". Kiedy pracownica nabędzie prawo do

 • Jak rozliczyć w pkpir zakup części do napraw reklamacyjnych

  data dodania: 27.01.2015

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie produkcji krzeseł. Jeden z klientów zareklamował partię krzeseł. Musiałem kupić nowe siedziska w celu usunięcia zgłoszonej reklamacji. W której kolumnie pkpir ująć zakup tych części? Czy mam je uznać za materiały podstawowe? RADA Wydatki na zakup części

 • Jak ma postąpić pracodawca, jeżeli ze sporządzonego PIT-40 dla pracownika wynika niedopłata podatku

  data dodania: 27.01.2015

  PROBLEM W tym roku jeden z naszych pracowników złożył nam PIT-12. W związku z tym dokonaliśmy za niego rocznego rozliczenia podatku za 2014 r. Z rozliczenia wynika niedopłata podatku 10 zł. Jak należy w takim przypadku postąpić? RADA Różnicę między podatkiem wynikającym z rozliczenia rocznego za 2014 r. a sumą

 • Jak amortyzować inwestycję w obcym środku trwałym realizowaną na przełomie roku

  data dodania: 27.01.2015

  PROBLEM Na potrzeby prowadzenia sklepu wynajęłam lokal użytkowy, w którym przeprowadzono prace adaptacyjne na przełomie grudnia 2014 r. i stycznia 2015 r. Suma faktur za te prace przekracza 3500 zł netto. W jaki sposób i od którego miesiąca mam policzyć amortyzację, jeśli część faktur mam z grudnia, a część ze stycznia?

 • Jak rozliczyć podatkowo leasing zwrotny finansowy

  data dodania: 27.01.2015

  PROBLEM Działając jako finansujący, spółka z o.o. zawarła umowę leasingu finansowego budynku biurowego. Nabycie budynku nastąpiło w PLN od późniejszego korzystającego (leasing zwrotny) na podstawie faktury wystawionej w PLN. Jednak spółka zaciągnęła na potrzeby zakupu kredyt w euro. Same raty leasingowe również były

 • Za jaki okres spółka komandytowo-akcyjna powinna złożyć zeznanie roczne

  data dodania: 27.01.2015

  PROBLEM 18 grudnia 2013 r. został podpisany statut spółki komandytowo-akcyjnej. Przewiduje on, że rokiem obrotowym spółki jest okres od 1 marca do końca lutego. Spółka została zarejestrowana w KRS 5 marca 2014 r. 17 marca złożyła także zawiadomienie do urzędu skarbowego o stosowaniu roku podatkowego innego niż kalendarzowy.

 • Jak ustalić koszt podatkowy ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej jako spłata zobowiązania

  data dodania: 27.01.2015

  PROBLEM Spółka z o.o. A jest udziałowcem spółki z o.o. B. W 2013 r. spółka A pożyczyła spółce B 200 000 zł. Termin spłaty pożyczki upłynie w marcu 2015 r. Spółka B zaproponowała spółce A, że zamiast spłaty pożyczki przekaże jej prawo własności nieruchomości o wartości 250 000 zł (dla celów VAT dostawa tej

 • Jakie ograniczenia wynikające z przepisów o cienkiej kapitalizacji mają zastosowanie do umowy pożyczki zawartej w 2014 r., której kwotę przekazano w 2015 r.

  data dodania: 27.01.2015

  PROBLEM Spółka zawarła z powiązaną spółką umowę pożyczki w 2014 r. Powiązana spółka przelała pieniądze dopiero w styczniu 2015 r. Czy do tej pożyczki mają zastosowanie ograniczenia wynikające z cienkiej kapitalizacji na nowych czy na starych zasadach? RADA Do odsetek od tej pożyczki należy stosować przepisy o

 • Jak rozliczyć w księgach zakup towaru, gdy na fakturze jest wykazana należność zarówno w złotych, jak i walucie obcej

  data dodania: 27.01.2015

  PROBLEM Firma otrzymała fakturę za nabycie węgla od kontrahenta z Rumunii. Na fakturze stawka za tonę jest podana w lejach rumuńskich, podsumowanie również jest podane w tej walucie. Dodatkowo suma należności ogółem jest podana w lejach (381,03 leja) i w złotówkach (460 zł). W treści faktury jest jeszcze podany kurs: 0,82833.

 • BILANS 2014. Jak ustalić nową stawkę amortyzacyjną środka trwałego dla celów bilansowych

  data dodania: 27.01.2015

  PROBLEM Firma zakupiła w 2010 r. maszynę produkcyjną. Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania określono stawkę amortyzacji w wysokości 10%. Obecnie wartość księgowa środka trwałego jest dużo wyższa niż jego cena rynkowa. W związku z tym chcemy podwyższyć stawkę amortyzacji. Jak ustalić i udokumentować

 • BILANS 2014. Gdzie w bilansie należy ujmować dostawy niefakturowane i materiały w drodze

  data dodania: 27.01.2015

  Na przełomie roku jednostki często mają do czynienia z tzw. dostawami niefakturowanymi (tj. dostawami materiałów, towarów przyjętymi przez jednostkę, na które nie otrzymano jeszcze faktur lub rachunków dokumentujących ich nabycie) lub też z tzw. materiałami w drodze (tj. dostawami materiałów lub towarów zakupionymi przez jednostkę, ale które nie zostały fizycznie dostarczone do dnia bilansowego). Poniżej przypominamy, jak na dzień bilansowy wykazać salda konta "Rozliczenie zakupu" (które odzwierciedlają dostawy niefakturowane i materiały w drodze).

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK