do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kto powinien złożyć deklaracje od hali garażowej stanowiącej współwłasność

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 29.12.2014

  Spółka wybudowała w zeszłym roku budynek mieszkalny z halą garażową. W styczniu 2015 r. składamy deklaracje na podatek od nieruchomości. Ponieważ nie wszystkie mieszkania i miejsca postojowe zostały sprzedane, dalej jesteśmy właścicielami części hali. Jak w tej sytuacji wygląda kwestia podatku od nieruchomości? Czy gmina wyda decyzję?

 • Kiedy dochodzić swoich praw po wyroku TK w sprawie dochodów ze źródeł nieujawnionych

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2014

  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 20 ust. 3 updof - w brzmieniu od 1 stycznia 2007 r. - jest niezgodny z Konstytucją (wyrok TK z 29.07.2014 r., sygn. P 49/13, opubl. w Dz.U. 6.08.2014 r.). Niekonstytucyjny przepis art. 20 ust. 3 o opodatkowaniu dochodów ze źródeł nieujawnionych miał być jednak - decyzją sędziów TK - nadal stosowany. Decyzja ta spowodowała niekorzystne konsekwencje w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych. Dlatego warto poczekać ze skierowaniem sprawy do sądu oraz złożeniem wniosku o wznowienie postępowania.

 • Jaki wpływ ma minimalne wynagrodzenie na świadczenia pracownicze w 2015 r.

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 29.12.2014

  Od 1 stycznia 2015 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 1750 zł brutto. Jest ono zatem wyższe w stosunku do 2014 r. o 70 zł brutto. W związku z tym pracodawcy powinni pamiętać o wprowadzeniu odpowiednich zmian w przepisach wewnątrzzakładowych oraz umowach o pracę, w których minimalne wynagrodzenie zostało określone kwotowo. Ponadto pracodawcy powinni pamiętać, że wynagrodzenie to wpływa również na wysokość innych świadczeń pracowniczych, do których prawo powstanie w 2015 r.

 • Jak po zmianach od 1 stycznia 2015 r. zgłaszać członków rad nadzorczych do ubezpieczeń ZUS

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2014

  Od 1 stycznia 2015 r. bez względu na miejsca zamieszkania, inny tytuł do ubezpieczeń czy bycie emerytem lub rencistą przychody z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej są oskładkowane. Obowiązek odprowadzania składek od przychodów członków rad nadzorczych wprowadziła nowelizacja ustaw o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnej.

 • Jak od 1 stycznia 2015 r. wpisywać do pkpir zaliczki zaewidencjonowane w kasie fiskalnej

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2014

  Ewidencjonuję obrót za pomocą kasy fiskalnej. Zdarza się, że otrzymuję zaliczki na poczet świadczonych usług, które również ewidencjonuję w kasie. Do tej pory nie wykazywałem z tego tytułu przychodu. Słyszałem, że coś ma się zmienić w tym zakresie od początku 2015 r. Czy to prawda?

 • Jak obliczyć i amortyzować wartość firmy

  Porada aktualna do dnia 2017-12-31 | data dodania: 29.12.2014

  Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą kupiłem za 8000 zł przedsiębiorstwo od innej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Jak rozliczyć zakup, jeżeli w zakupionym przedsiębiorstwie nie ma środków trwałych (jest tylko drobne wyposażenie) ani wartości niematerialnych i prawnych (są tylko domeny internetowe)? Czy postąpiłem prawidłowo, uznając, że wartość firmy wynosi w takiej sytuacji 8000 zł oraz że jest to wartość niematerialna i prawna podlegająca amortyzacji przez 5 lat? Może rozliczyć zakup przedsiębiorstwa i jego ewentualną amortyzację w inny sposób, np. zaliczyć taki zakup jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów?

 • Czy wartość całodziennego wyżywienia zapewnionego pracownikowi odbywającemu podróż służbową jest zwolniona z podatku dochodowego

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2014

  Pracownikom oddelegowanym na terenie kraju zapewniamy całodzienne wyżywienie. Nie otrzymują oni diet. Koszt tego wyżywienia przekracza kwotę diety. Czy koszt całodziennego wyżywienia może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) updof?

 • Kiedy można zaliczyć do kosztów wierzytelność nieściągalną, udokumentowaną postanowieniem komornika wydanym przed dwoma laty

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2014

  W grudniu 2014 r. do klienta naszego biura rachunkowego wpłynęło przesłane przez kancelarię prawną zawiadomienie o umorzeniu egzekucji w sprawie należności na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego. Zawiadomienie to było wystawione przez komornika 18 grudnia 2012 r. Do kancelarii prawnej wpłynęło 2 stycznia 2013 r. Czy możemy spisać w koszty wierzytelność udokumentowaną otrzymanym postanowieniem jako nieściągalną z datą bieżącą, czy też należy cofnąć się do 2012 r.?

 • Czy składki na ubezpieczenia OC, NNW oraz GAP mogą być zaliczane w całości do kosztów

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2014

  Spółka z o.o. kupiła samochód osobowy, zaciągając na ten cel kredyt. Wartość samochodu przekracza 20 000 euro, a w konsekwencji do kosztów uzyskania przychodów spółka zalicza tylko część składek ubezpieczenia AC. W całości do kosztów uzyskania przychodów są natomiast zaliczane składki OC, NNW oraz GAP. Czy spółka postępuje prawidłowo?

 • Czy do pożyczki o wartości dwukrotnie przekraczającej kapitał zakładowy mają zastosowanie przepisy o cienkiej kapitalizacji

  Porada aktualna do dnia 2018-01-01 | data dodania: 29.12.2014

  Spółka z o.o. o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł zamierza zaciągnąć od jednego ze wspólników pożyczkę w wysokości 100 000 zł. Spółka nie posiada zadłużenia wobec wspólników. Czy w takim przypadku - mimo że wspólnik udzielający pożyczki posiada 50% udziałów spółki - odsetki od pożyczki spółka będzie mogła zaliczać do kosztów podatkowych w całości?

 • BILANS 2014. Czy należy inwentaryzować paliwo zatankowane do samochodu

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2014

  Pracuję w spółce z o.o. i co roku mam ten sam dylemat - jak przeprowadzić inwentaryzację paliwa w samochodach (bakach)? Chcę zaznaczyć, że paliwo księgowane jest w momencie zakupu bezpośrednio w koszty.

 • BILANS 2014. Jak ująć w księgach rachunkowych i wykazać w bilansie zaliczkową wypłatę dywidendy

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 29.12.2014

  Zarząd spółki z o.o. podjął w listopadzie uchwałę o wypłacie dla wspólników (osoby fizyczne) zaliczki na poczet dywidendy za rok 2014. Czy od wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy należy pobrać zryczałtowany podatek? Czy należy ją wykazać w bilansie jako inne należności? Jak ją rozliczyć w księgach rachunkowych?

 • BILANS 2014. Czy w firmie mogą funkcjonować dwie różne metody wyceny zapasów

  Porada aktualna do dnia 2014-12-31 | data dodania: 29.12.2014

  Prowadzimy różne rodzaje działalności gospodarczej. W każdej z nich są odrębne magazyny, gdzie obowiązuje zasada rozchodu towarów (według metody FIFO). Od 1 stycznia 2015 r. jesteśmy zmuszeni w jednym z rodzajów działalności wprowadzić nowy system informatyczny, w którym wycena rozchodu towarów jest tylko według cen średnich ważonych. Czy w firmie mogą obowiązywać różne metody wyceny zapasów, gdy uwzględni się ten fakt w polityce rachunkowości?

 • Czy uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro będącej spółką akcyjną podlega badaniu przez audytora

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2014

  Czy mała spółka akcyjna, podejmując decyzję o stosowaniu uproszczeń dotyczących rocznych sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro, może nie poddawać tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta?

 • Jakie są konsekwencje wystawienia faktury przed datą sprzedaży

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2014

  Podatnicy mają prawo wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy, ale nie wcześniej niż na 30 dni przed planowaną sprzedażą. Takie prawo wynika wprost z przepisów ustawy o VAT. Przepisy nie stanowią jednak, jak należy wystawić fakturę przed dokonaniem sprzedaży, jaką datę sprzedaży wpisać i jaki przedmiot sprzedaży. Z przepisów nie wynika również, jak powinien postąpić podatnik, który co prawda planował sprzedaż w ciągu najbliższych 30 dni, ale termin ten przekroczył. Czy powinien wystawić fakturę korygującą, czy zapłacić podatek z wystawionej faktury? A może po przekroczeniu terminu 30 dni faktura staje się wadliwa lub nierzetelna, a za jej wystawienie podatnik poniesie sankcje z k.k.s.? W artykule przedstawiamy odpowiedzi na te pytania.

 • Jak rozliczać faktury, których wartość obniżają przyznawane przez sprzedawcę vouchery

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2014

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (VAT + PKPiR) dokonuje zakupów towarów w hurtowni. W przypadku braku zamówionego towaru hurtownia przy realizacji zamówienia w ramach rekompensaty po dokonaniu podsumowań wartości zakupionego towaru na fakturze dokonuje odliczeń vouchera, pomniejszając kwotę do zapłaty. W przypadku braku jednego rodzaju towaru jest to voucher o wartości 10,00 zł + VAT = 12,30 zł. W przypadku braku dwóch rodzajów towarów jest to 20 zł + VAT = 24,60 zł. Czy wprowadzając fakturę do ewidencji VAT, należy wpisać wartość przed odliczeniem vouchera czy po jego odliczeniu?

 • Jaka stawka VAT na usługi wstępu na siłownię, salę fitness i do sauny - stanowisko MF

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2014

  Wstęp na zajęcia rekreacyjne, takie jak: siłownia, fitness, aerobic czy sauna, jest opodatkowany stawką obniżoną (8%). Nie ma znaczenia, w jakiej formie wstęp został wykupiony (w formie biletu jednorazowego czy karnetu). Ze stawki obniżonej korzysta wstęp na określone zajęcia rekreacyjne. Powinien być więc związany z określonym świadczeniem (typowym dla danego obiektu). Minister Finansów zmienił swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie pod wpływem orzecznictwa sądów administracyjnych. MF podkreślił jednak, że usługi, które nie są związane z normalnym typowym użytkowaniem pomieszczeń rekreacyjnych, takie jak: usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. W tym zakresie stanowisko sądów i MF nie uległo zmianie.

 • Jaką stawką VAT jest opodatkowana usługa wypożyczenia sprzętu medycznego

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2014

  Jaką stawką VAT opodatkować wypożyczenie sprzętu medycznego do fototerapii noworodków w celu zwalczenia żółtaczki poporodowej w domu?

 • Czy otrzymanie gratisów od kontrahenta z innego kraju UE należy wykazać jako WNT

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2014

  Prowadzę PKPiR. Dokonuję wewnątrzunijnego nabycia towarów. Otrzymałem gratis towary od niemieckiego kontrahenta. Są to pełnowartościowe aparaty fotograficzne, karty pamięci, lornetki, instrukcje obsługi i konsole do gier. Będę sprzedawał te darmowo otrzymane towary na polskim rynku. Czy wystąpi w tym przypadku wewnątrzwpólnotowe nabycie towarów (WNT)?

 • Jak są opodatkowane świadczenia za podróże służbowe dla wolontariuszy?

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2014

  Firma współpracuje z wolontariuszami. Czy wydatki ponoszone na podróże służbowe tych osób są dla nich zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?

 • Czy żona może bez pełnomocnictwa złożyć zażalenie w imieniu męża?

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2014

  Żona w imieniu nieobecnego męża chce złożyć zażalenie na postanowienie wydane przez organ podatkowy. Nie ma pełnomocnictwa. Czy mimo to jej zażalenie zostanie uwzględnione?

 • Czy nadwyżką VAT można zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

  Porada aktualna | data dodania: 29.12.2014

  Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Ma też obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy może przeznaczyć nadwyżkę VAT na ten cel?

 • Kto musi zakupić kasę rejestrującą w 2015 r.

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 29.12.2014

  Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy zakres zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących. W rozporządzeniu, które ma obowiązywać kolejne dwa lata (2015 i 2016) zdecydowanie obostrzono dotychczasowe warunki korzystania ze zwolnień. Dlatego na zakup tych urządzeń powinni być gotowi: przedsiębiorcy prowadzący warsztaty samochodowe, wymianę opon i kół oraz stacje badań i przeglądów technicznych pojazdów, prawnicy, doradcy podatkowi, lekarze, dentyści, zakłady gastronomiczne, firmy kateringowe, fryzjerzy, oraz przedsiębiorcy świadczący usługi kosmetyczne lub kosmetologiczne.

 • Kiedy złożyć zawiadomienie, by zaliczkę ujmowaną w kasie rejestrującej uznawać za przychód w dniu jej wpłaty

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 29.12.2014

  Od 1 stycznia 2015 r. podatnicy, którzy rejestrują obrót w kasie rejestrującej, mogą zaliczki rejestrowane w kasie uznawać za przychód już w momencie wpłaty. Aby skorzystać z tej możliwości, muszą złożyć zawiadomienie do urzędu skarbowego nie później niż 20 stycznia 2015 r. Składając zawiadomienie, podatnicy unikną prowadzenia odrębnej ewidencji przyjętych zaliczek na potrzeby VAT i podatku dochodowego. Uprości to rozliczenie podatkowe tych zaliczek.

 • Kto powinien złożyć deklaracje i informacje PIT do końca stycznia 2015 r.

  Porada aktualna do dnia 2015-03-02 | data dodania: 29.12.2014

  Do końca stycznia 2015 r. należy złożyć do urzędów skarbowych formularze PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, PIT-40 sporządzane w formie papierowej. Taką formę sporządzenia formularzy mogą wybrać tylko niektórzy płatnicy na zasadzie wyjątku od ogólnej reguły. Płatnicy składający te druki w formie elektronicznej mają na to czas do końca lutego. Nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK