do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wyrok SN z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. I CSK 384/12

  data dodania: 06.06.2013

  Wynikający z art. 77 u.k.w.h. zakaz dochodzenia odsetek obejmuje jedynie odsetki związane z opóźnieniem w zapłacie przedawnionej wierzytelności przysługującej od dłużników osobistych, nie obejmuje zasądzonych odsetek od wierzytelności hipotecznej.

 • Wyrok NSA z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. II FSK 1267/11

  data dodania: 13.05.2013

  Celem postępowania o stwierdzenie i zwrot nadpłaty jest również określenie prawidłowej wysokości zobowiązania, aby bowiem stwierdzić czy istotnie doszło do nadpłaty należy przede wszystkim określić prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego ciążącego na podatniku. Weryfikacji w tym postępowaniu podlega, zatem prawidłowość zarówno wniosku i deklaracji korygującej, jak i deklaracji pierwotnej. W sytuacjach określonych w art. 75 § 2 pkt. 1 O.p. w razie stwierdzenia przez organ podatkowy, że w sprawie nie występuje ani nadpłata ani zaległość podatkowa, wszczęte na wniosek podatnika postępowanie kończy się decyzją odmawiającą stwierdzenia nadpłaty, co oznacza, że wysokość zobowiązania podatkowego wykazana w pierwotnie złożonej przez podatnika deklaracji jest prawidłowa. Przepis art. 21 § 3

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. I OSK 1752/11

  data dodania: 15.05.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Banasiewicz Sędziowie: Sędzia NSA Joanna Runge - Lissowska (spr.) Sędzia del. WSA Teresa Kurcyusz - Furmanik Protokolant starszy asystent sędziego Anna Pośpiech - Kłak po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. I OSK 368/12

  data dodania: 13.05.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Jaśkowska (spr.), Sędzia NSA Janina Antosiewicz, Sędzia del. NSA Jerzy Krupiński, Protokolant starszy inspektor sądowy Kamil Wertyński, po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej P.

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. II GSK 150/11

  data dodania: 13.05.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz (spr.) Sędziowie Joanna Kabat-Rembelska NSA Barbara Stukan-Pytlowany Protokolant Anna Fyda-Kawula po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej E. Spółki z o.o. we W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. II GSK 99/11

  data dodania: 13.05.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz Sędziowie Joanna Kabat-Rembelska NSA Barbara Stukan-Pytlowany (spr.) Protokolant Anna Fyda-Kawula po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej E. Spółki z o.o. we W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. II GSK 322/11

  data dodania: 17.05.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz Sędziowie Joanna Kabat-Rembelska (spr.) NSA Barbara Stukan-Pytlowany Protokolant Anna Fyda-Kawula po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej E. Spółki z o.o. we W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. II GSK 77/11

  data dodania: 13.05.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz (spr.) Sędziowie Joanna Kabat-Rembelska NSA Barbara Stukan-Pytlowany Protokolant Anna Fyda-Kawula po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M. Spółki z o.o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Postanowienie SN z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. I CZ 22/13

  data dodania: 05.06.2013

  Na postanowienie sądu pierwszej instancji uchylające postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym przysługuje zażalenie (art. 795 § 1 k.p.c.).

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. II FSK 1334/11

  data dodania: 13.05.2013

  Dane zawarte w ewidencji mają charakter dokumentu urzędowego, a zawarte w niej dane – a nie treść umów i oświadczeń – stanowią podstawę do wymierzenia podatku od nieruchomości.

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. II GSK 436/11

  data dodania: 21.05.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kuba Sędziowie NSA Stanisław Gronowski Małgorzata Korycińska (spr.) Protokolant Jerzy Stelmaszuk po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej F. Spółka z o.o. w J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. II FSK 1256/11

  data dodania: 13.05.2013

  Przychód nie może zostać hipotetycznie przypisany podatnikowi, lecz ustalony zgodnie ze wskazaniami w treści art. 11 ust. 1 i ust. 2a pkt 1 - 4 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 u.p.d.o.f. Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia musi dotyczyć konkretnego pracownika, gdyż zgodnie z art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f. podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest osoba fizyczna, a nie grupa osób. W ocenie Sądu zastosowanie znajdzie zatem zasada impossibilium nulla obligatio est. Brak możliwości ustalenia jednego z elementów stosunku prawnopodatkowego czyni niemożliwym powstanie obowiązku podatkowego, a w konsekwencji ustalenie zobowiązania podatkowego.

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. II FSK 1315/11

  data dodania: 27.02.2013

  Zwrotu "we właściwym czasie", którym posłużono się w art. 116 § 1 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej, nie można wyjaśnić bez odwołania się do art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. W świetle ostatniego z przywołanych przepisów "właściwym czasem" dla zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest termin 2 tygodni licząc od dnia, gdy dłużnik przestał wykonywać wymagalne zobowiązania lub gdy jego zobowiązania przekraczają wartość jego majątku; czyli w terminie, który pozwala na równomierne, choć tylko częściowe, zaspokojenie wszystkich wierzycieli.

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. II FSK 1314/11

  data dodania: 04.04.2013

  Brak w skardze kasacyjnej zarzutów naruszenia przepisów postępowania podważających przyjęty za podstawę wyroku stan faktyczny sprawy oznacza, że stan faktyczny sprawy przyjęty przez sąd pierwszej instancji jest wiążący dla Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznającego skargę kasacyjną.

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. I GSK 634/12

  data dodania: 13.05.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Korycińska Sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz Sędzia del. WSA Małgorzata Jużków (spr.) Protokolant Konrad Piasecki po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w P. od wyroku Wojewódzkiego

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. II GSK 1747/12

  data dodania: 13.05.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz Sędziowie Joanna Kabat-Rembelska NSA Barbara Stukan-Pytlowany (spr.) Protokolant Anna Fyda-Kawula po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Multiplay Group Spółki z o.o. w Krakowie od wyroku

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. I GSK 317/12

  data dodania: 20.06.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Korycińska Sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz (spr.) Sędzia del. WSA Małgorzata Jużków Protokolant Konrad Piasecki po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w P. od wyroku Wojewódzkiego

 • Uchwała SN z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. III CZP 98/12

  data dodania: 07.03.2013

  Samoistny posiadacz nieruchomości objętej postępowaniem scaleniowym, który w zamian obejmuje w posiadanie inną nieruchomość wydzieloną w tym postępowaniu, zachowuje ciągłość posiadania niezbędną do nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie także wtedy, gdy nie był uczestnikiem tego postępowania jako właściciel w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 178, poz. 1749 ze zm.).

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. II GSK 129/11

  data dodania: 04.04.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kuba Sędziowie NSA Stanisław Gronowski (spr.) Małgorzata Korycińska Protokolant Jerzy Stelmaszuk po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "O." Spółki z o.o. w R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. I GSK 1330/11

  data dodania: 21.06.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Korycińska Sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz (spr.) Sędzia del. WSA Małgorzata Jużków Protokolant Konrad Piasecki po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skarg kasacyjnych 1. W. Spółki z o.o. w P. 2. Dyrektora Izby Celnej w

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. I GSK 635/12

  data dodania: 21.06.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Korycińska Sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz (spr.) Sędzia del. WSA Małgorzata Jużków Protokolant Konrad Piasecki po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w P. od wyroku Wojewódzkiego

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. I GSK 1328/11

  data dodania: 15.05.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Korycińska (spr.) Sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz Sędzia del. WSA Małgorzata Jużków Protokolant Konrad Piasecki po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skarg kasacyjnych 1. W. P. Spółki z o.o. w P., 2. Dyrektora Izby

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. II GSK 1743/12

  data dodania: 21.05.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kuba Sędziowie NSA Stanisław Gronowski Małgorzata Korycińska (spr.) Protokolant Jerzy Stelmaszuk po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "N." Spółka z o.o. we W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. II GSK 342/11

  data dodania: 06.06.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz (spr.) Sędziowie Joanna Kabat-Rembelska NSA Barbara Stukan-Pytlowany Protokolant Anna Fyda-Kawula po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M. Spółki z o.o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. II GSK 307/11

  data dodania: 23.08.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kuba (spr.) Sędziowie NSA Stanisław Gronowski Małgorzata Korycińska Protokolant Jerzy Stelmaszuk po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej P. F. Spółka z o.o. w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z