do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 13 maja 2022 r., sygn. III UZP 2/22

  data dodania: 19.05.2022

  Nabycie prawa do emerytury pomostowej nie jest uzależnione od wykonywania, po dniu 31 grudnia 2008 r., pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez okres przynajmniej jednego miesiąca (art.

 • Uchwała SN z dnia 13 maja 2022 r., sygn. III CZP 83/22

  data dodania: 16.05.2022

  Sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu hipotecznego denominowanego lub indeksowanego we frankach szwajcarskich, nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy w sprawie, której przedmiotem są roszczenia związane z taką umową zawartą przez ten bank z innym podmiotem (art.

 • Uchwała SN z dnia 13 maja 2022 r., sygn. III CZP 46/22

  data dodania: 16.05.2022

  Trzyletni termin przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, który rozpoczął bieg i nie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.

 • Wyrok SN z dnia 11 maja 2022 r., sygn. I NSNc 246/21

  data dodania: 16.05.2022

  Ustawodawca w art. 445 § 1 k.c. zawarł normę prawną zgodnie z którą „sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Powołany przepis prawa nie reguluje sposobu ustalenia wysokości zadośćuczynienia, stwierdza jedynie, że ma to być „odpowiednia suma”.

 • Wyrok SN z dnia 1 maja 2022 r., sygn. I NSNc 408/21

  data dodania: 16.05.2022

  W przypadku dochodzenia zapłaty na podstawie roszczeń wywodzonych z umowy zawartej z konsumentem sądy mają wyraźną powinność badania ważności i uczciwości charakteru postanowień zawartych umów kredytowych.

 • Uchwała SN z dnia 6 maja 2022 r., sygn. III CZP 47/22

  data dodania: 13.05.2022

  Członek spółdzielni nie może ustanowić pełnomocnika do zastępowania go w zebraniu grupy członkowskiej.

 • Uchwała SN z dnia 29 kwietnia 2022 r., sygn. III CZP 75/22

  data dodania: 06.05.2022

  Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia jej dokonania, nie wywołuje skutków prawnych ( art. 256 § 3 w zw. z art. 169 § 1 k.s.h.).

 • Uchwała SN z dnia 29 kwietnia 2022 r., sygn. III CZP 81/22

  data dodania: 06.05.2022

  Wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania z uwagi na niemożność zachowania standardów ochrony środowiska przed hałasem w związku z funkcjonowaniem lotniska (art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

 • Uchwała SN z dnia 29 kwietnia 2022 r., sygn. III CZP 79/22

  data dodania: 06.05.2022

  W sprawie o ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej sąd nie jest związany ustaleniami dotyczącymi jej istnienia zawartymi w uzasadnieniu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o uchylenie tej uchwały.

 • Uchwała SN z dnia 29 kwietnia 2022 r., sygn. III CZP 33/22

  data dodania: 06.05.2022

  Sprawa o orzeczenie przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, jedn. tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 1208) ma charakter majątkowy.

 • Uchwała SN z dnia 29 kwietnia 2022 r., sygn. III CZP 62/22

  data dodania: 06.05.2022

  W sprawie o zapłatę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego odszkodowania za szkodę łowiecką Sąd jest związany decyzją nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ustalającą wysokość odszkodowania, która nie została zakwestionowana w terminie określonym w art.

 • Uchwała SN z dnia 28 kwietnia 2022 r.., sygn. III CZP 40/22

  data dodania: 04.05.2022

  Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu.

 • Uchwała SN z dnia 28 kwietnia 2022 r., sygn. III CZP 87/22

  data dodania: 10.05.2022

  Z zawartej przed sądem ugody w przedmiocie kontaktów z dzieckiem wynika obowiązek takiego zachowania osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem, które jest niezbędne do wykonywania albo właściwego wykonywania określonego w tej ugodzie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez osobę uprawnioną (art.

 • Uchwała SN z dnia 27 kwietnia 2022 r.., sygn. III CZP 74/22

  data dodania: 05.05.2022

  Depozytariusz, działający na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jedn. tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 605), jest uprawniony do zmiany statutu reprezentowanego funduszu inwestycyjnego tylko w zakresie wynikającym z art.

 • Wyrok TK z dnia 27 kwietnia 2022 r. sygn. K 12/20

  data dodania: 13.05.2022

 • Uchwała SN z dnia 27 kwietnia 2022 r.., sygn. III CZP 56/22

  data dodania: 05.05.2022

  Przepis art. 442 pkt 1 k.p.c. ma zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed jego wejściem w życie (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.

 • Wyrok SN z dnia 27 kwietnia 2022 r., sygn. I PSKP 64/21

  data dodania: 24.05.2022

  Były funkcjonariusz celny ma prawo do otrzymania świadectwa służby na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o KAS w związku z art. 171 ust. 1 pkt 2 Przepisów wprowadzających KAS.

 • Uchwała SN z dnia 26 kwietnia 2022 r.., sygn. III CZP 91/22

  data dodania: 05.05.2022

  W przypadku odmowy wszczęcia egzekucji na podstawie art. 804 § 2 k.p.c. z uwagi na oczywisty upływ terminu przedawnienia roszczenia wynikającego z tytułu wykonawczego, gdy wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art.

 • Uchwała SN z dnia 26 kwietnia 2022 r.., sygn. III CZP 82/22

  data dodania: 28.04.2022

  Artykuł 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych uchyla obowiązek wezwania do uiszczenia opłaty w wysokości stałej lub stosunkowej, obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu zaskarżenia, od nieopłaconej apelacji wniesionej przez radcę prawnego

 • Uchwała SN z dnia 7 kwietnia 2022 r.., sygn. III CZP 80/22

  data dodania: 11.04.2022

  Wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania z uwagi na niemożność zachowania standardów ochrony środowiska przed hałasem w związku z funkcjonowaniem lotniska (art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

 • Wyrok SN z dnia 26 czerwca 2019 r., sygn. I PK 54/18

  data dodania: 21.04.2022

  Wynikający z art. 378 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. obowiązek rozpoznania sprawy w granicach apelacji oznacza z jednej strony zakaz wykraczania przez sąd drugiej instancji poza te granice, z drugiej zaś nakaz wzięcia pod uwagę i rozważenia wszystkich podniesionych w apelacji zarzutów i wniosków.

 • Uchwała SN z dnia 13 kwietnia 2022 r.., sygn. III CZP 54/22

  data dodania: 21.04.2022

  W sprawie o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej przez kilka gmin dla realizowania celu polegającego na zaspokajaniu potrzeb ich mieszkańców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków nie istnieje między spółką a tymi gminami współuczestnictwo bierne konieczne; ochronę interesu gminy jako wspólnika zabezpiecza możliwość zgłoszenia interwencji ubocznej.

 • Uchwała SN z dnia 13 kwietnia 2022 r.., sygn. III CZP 90/22

  data dodania: 21.04.2022

  Małoletni będący rodzeństwem (przyrodnim) nie są uczestnikami postępowania w sprawie o ustalenie kontaktów między nimi (art. 1136 k.r.o.).

 • Uchwała SN z dnia 13 kwietnia 2022 r.., sygn. III CZP 76/22

  data dodania: 21.04.2022

  Sąd opiekuńczy może zagrozić osobie uprawnionej do kontaktów z dzieckiem nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje za ich niezrealizowanie (art.

 • Postanowienie NSA z dnia 8 kwietnia 2022 r., sygn. III OSK 6249/21

  data dodania: 12.04.2022

  Umorzenie postępowania

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK