do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. III CZP 50/17

  data dodania: 13.06.2018

  Nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe - na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 6) -własności urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa nie spowodowało uzyskania przez to przedsiębiorstwo z mocy prawa służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu obciążającej te nieruchomości.

 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 25 maja 2018 r., sygn. III CZP 108/17

  data dodania: 13.06.2018

  Przepis art. 4421 § 2 k.c. ma zastosowanie także wtedy, gdy wobec sprawcy czynu niedozwolonego, ponoszącego odpowiedzialność na podstawie art. 436 § 1 k.c., zachodzą okoliczności wskazane w art. 31 § 1 k.k., które stanowiły podstawę umorzenia postępowania karnego na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 25 maja 2018 r., sygn. III CZP 116/17

  data dodania: 13.06.2018

  Przepis art. 4421 § 2 k.c. ma zastosowanie także wtedy, gdy wobec sprawcy czynu niedozwolonego, ponoszącego odpowiedzialność na podstawie art. 436 § 1 k.c., zachodzą okoliczności wskazane w art. 31 § 1 k.k., które stanowiły podstawę umorzenia postępowania karnego na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

 • Wyrok TK z dnia 16 maja 2018 r., sygn. SK 18/17

  data dodania: 05.06.2018

  Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa

 • Postanowienie SN z dnia 15 maja 2018 r., sygn. II CSK 4/18

  data dodania: 13.06.2018

  Wypełnienie weksla in blanco po upływie terminu przedawnienia zabezpieczanego roszczenia pozawekslowego jest w istocie uzupełnieniem go niezgodnie z porozumieniem wekslowym, co pozwala dłużnikowi wekslowemu powoływać się na to, że nie jest zobowiązany wekslowo. Opiera się on na założeniu, że treścią uprawnienia do uzupełnienia weksla in blanco jest objęte jedynie uzupełnienie weksla przed upływem terminu przedawnienia roszczenia podlegającego zabezpieczeniu, choćby porozumienie nie narzucało w tej mierze ograniczeń. Upoważnienie takie czyniłoby remitenta dysponentem w zakresie rozpoczęcia biegu przedawnienia i podważałoby znaczenie tej instytucji.

 • Postanowienie SN z dnia 10 maja 2018 r., sygn. II PK 319/17

  data dodania: 29.05.2018

  Umowa o zakazie konkurencji (po ustaniu stosunku pracy) ma charakter klauzuli autonomicznej. Pod pojęciem klauzuli autonomicznej w doktrynie rozumie się umowy zawierane przez pracownika i pracodawcę obok indywidualnej umowy o pracę, uregulowane w przepisach prawa pracy. Wchodzą więc w grę nie tylko umowy o zakazie konkurencji, ale także umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej oraz tzw. umowa szkoleniowa, określająca prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy związane z podnoszeniem przez tego pierwszego kwalifikacji zawodowych. Konsekwencją uznania klauzuli konkurencyjnej za klauzulę autonomiczną umowy o pracę jest możliwość odwołania się do kodeksu cywilnego za pośrednictwem normy zamieszczonej w art. 300 k.p., z zastrzeżeniem określonych w niej przesłanek. Oznacza to, że należy respektować granice

 • Postanowienie NSA z dnia 27 kwietnia 2018 r., sygn. II FPP 11/18

  data dodania: 01.05.2018

  Inne

 • Wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. II FSK 2358/17

  data dodania: 29.04.2018

  Charakter prawny zaświadczenia oraz treść art. 306e O.p. potwierdza stanowisko, że organ podatkowy nie może wydać zaświadczenia o niezaleganiu, będąc w posiadaniu doręczonych podatnikowi, nawet nieostatecznych decyzji, z których wynikają zaległości podatkowe.

 • Wyrok TK z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. K 6/15

  data dodania: 16.05.2018

  Społeczna inspekcja pracy

 • Postanowienie NSA z dnia 25 kwietnia 2018 r., sygn. II FZ 191/18

  data dodania: 29.04.2018

  Odrzucenie skargi

 • Postanowienie NSA z dnia 25 kwietnia 2018 r., sygn. II FZ 211/18

  data dodania: 29.04.2018

  Odrzucenie zażalenia

 • Postanowienie SN z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. II CSK 752/17

  data dodania: 29.05.2018

  Istotność zagadnienia prawnego (art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c.) konkretyzuje się w tym, że w danej sprawie występuje zagadnienie prawne mające znaczenie dla rozwoju prawa lub znaczenie precedensowe dla rozstrzygnięcia innych podobnych spraw. Przedstawienie okoliczności uzasadniających rozpoznanie skargi kasacyjnej ze względu na przesłankę istotnego zagadnienia prawnego polega na sformułowaniu tego zagadnienia i wskazaniu argumentów, które prowadzą do rozbieżnych ocen. Musi przy tym chodzić o zagadnienie nowe, dotychczas nierozpatrywane w judykaturze, które zarazem ma znaczenie dla rozpoznania wniesionej skargi kasacyjnej.

 • Postanowienie SN z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. I PZ 3/18

  data dodania: 29.05.2018

  Przesłanki uchylenia orzeczenia sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania nie powinny być interpretowane rozszerzająco. Nawet potrzeba znacznego uzupełnienia postępowania dowodowego nie może stanowić podstawy do wydania przez sąd drugiej instancji wyroku kasatoryjnego. Kierując się wykładnią językową należy przyjąć, że sąd drugiej instancji nabywa uprawnienia kasatoryjne wyłącznie wówczas, gdy w sprawie w ogóle nie przeprowadzono postępowania dowodowego (np. sąd pierwszej instancji oddalił powództwo bez prowadzenia takiego postępowania) albo przeprowadzono dowody na okoliczności nieistotne w sprawie.

 • Postanowienie SN z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. I UZ 2/18

  data dodania: 29.05.2018

  Przepis art. 47714a k.p.c. stosowany jest wówczas, gdy konieczne jest skasowanie decyzji organu rentowego i wydanie nowej, po przekazaniu sprawy organowi rentowemu do ponownego rozpoznania, w tym przeprowadzenia prawidłowego postępowania przed tym organem - uwzględniającego wszelkie wymagania wynikające z prawa materialnego.

 • Wyrok TK z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. SK 27/16

  data dodania: 16.05.2018

  Korzystanie z prawa własności przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności

 • Wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. I GZ 104/18

  data dodania: 27.04.2018

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Henryk Wach po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia A. s.c. Agencja Celna W. B., K. S. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt V SA/Wa 1746/17 w

 • Postanowienie NSA z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. I GSK 1996/18

  data dodania: 29.04.2018

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Henryk Wach po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A. Sp. z o.o. w O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 stycznia 2018 r.; sygn. akt I SA/Ke 632/17 w sprawie ze skargi A.

 • Postanowienie NSA z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. I GSK 1972/18

  data dodania: 29.04.2018

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Henryk Wach po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej P. A., G. A. – wspólników F. s. c. P. A., G. A. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 lutego 2018 r. sygn.

 • Postanowienie NSA z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. I GZ 105/18

  data dodania: 29.04.2018

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Henryk Wach po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia K. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2018 r. sygn. akt V SA/Wa 3187/16 w zakresie odrzucenia wniosku o

 • Postanowienie NSA z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. I GZ 103/18

  data dodania: 29.04.2018

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Wach po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia E. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 31 stycznia 2018 r. sygn. akt III SA/Łd 426/17 w zakresie odrzucenia skargi w sprawie

 • Postanowienie NSA z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. I FZ 84/18

  data dodania: 22.04.2018

  Podatek od towarów i usług

 • Postanowienie NSA z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. I FSK 677/18

  data dodania: 22.04.2018

  Podatek od towarów i usług

 • Postanowienie SN z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. II UK 322/17

  data dodania: 05.06.2018

  Przewidziane w § 18 pkt 2 i § 18a pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa terminy mają charakter terminów prawa materialnego (terminu zawitego), a ich niezachowanie uniemożliwia skuteczne dochodzenie roszczeń.

 • Postanowienie SN z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. II UK 315/17

  data dodania: 29.05.2018

  Art. 627 k.c. wskazuje tylko na potrzebę "oznaczenia dzieła", przez co dopuszcza określenie świadczenia ogólnie w sposób nadający się do przyszłego dookreślenia na podstawie wskazanych w umowie podstaw lub bezpośrednio przez zwyczaj bądź zasady uczciwego obrotu (art. 56 k.c.). Przedmiot umowy o dzieło może być więc określony w różny sposób i różny może być stopień dokładności tego określenia, pod warunkiem, że nie budzi wątpliwości, o jakie dzieło chodzi. Przedmiotem umowy o dzieło jest doprowadzenie do weryfikowalnego i jednorazowego rezultatu, zdefiniowanego przez zamawiającego w momencie zawierania umowy, którego ramy czasowe wyznacza powierzenie wykonania i wykonanie dzieła. Dzieło jest wytworem, który w momencie zawierania umowy nie istnieje, jednak jest w niej z góry przewidziany i określony

 • Postanowienie SN z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. I CSK 709/17

  data dodania: 22.05.2018

  Potrzeba wykładni przepisów prawa budzących wątpliwości i wywołujących rozbieżności w orzecznictwie (art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c.) oznacza sytuację, w której w sprawie występuje kwestia o niejasnym charakterze, będąca źródłem istotnych wątpliwości lub różnic zdań w orzecznictwie, mająca znaczenie dla oceny dochodzonego roszczenia.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK