do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wyrok TK z dnia 28 czerwca 2018 r., sygn. SK 4/17

  data dodania: 12.07.2018

  Stawki wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposób dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 28 czerwca 2018 r., sygn. III CZP 46/17

  data dodania: 29.06.2018

  W razie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej utrzymującej w mocy decyzję odmawiającą ustanowienia na rzecz byłego właściciela nieruchomości prawa użytkowania wieczystego na tej nieruchomości na podstawie przepisów dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.), źródłem poniesionej przez niego (następców prawnych) szkody nie jest decyzja wydana z naruszeniem prawa, zezwalająca na sprzedaż lokali w budynku położonym na tej nieruchomości.

 • Wyrok TK z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. SK 3/13

  data dodania: 12.07.2018

  Spółdzielnia mieszkaniowa; przeniesienie własności lokalu

 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. III CZP 29/17

  data dodania: 29.06.2018

  Oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 3851 § 1 k.c), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy.

 • Wyrok TK z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. SK 19/17

  data dodania: 12.07.2018

  Ujawnianie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

 • Wyrok TK z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. K 47/14

  data dodania: 12.07.2018

  Bezpieczeństwo imprez masowych; zakaz klubowy

 • Postanowienie SN z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. IV CSK 170/17

  data dodania: 12.07.2018

  Urządzenia, które instaluje przedsiębiorca na gruncie lub pod jego powierzchnią (instalacja ciepłownicza, gazowa, energetyczna, telefoniczna itp.) lub nad gruntem (przewody energetyczne), albo na gruncie (stacje transformatorowe itp.) muszą stanowić urządzenia służące do przesyłu i być do tego gotowe, ale to nie znaczy, że unieuruchomienie tego przesyłu, a zwłaszcza jego wstrzymanie powoduje ustanie posiadania i wykonywania służebności.

 • Postanowienie SN z dnia 14 czerwca 2018 r., sygn. V CZ 39/18

  data dodania: 10.07.2018

  Jeżeli pełnomocnik strony w sposób zawiniony nie złożył w terminie wniosku o doręczenie wyroku sądu drugiej instancji z uzasadnieniem, strona nie może skutecznie domagać się przywrócenia tego terminu. W grę wchodzi wtedy - w razie spełnienia odpowiednich przesłanek materialnoprawnych - jedynie odpowiedzialność cywilna pełnomocnika wobec strony z tego tytułu.

 • Uchwała SN z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. III CZP 113/17

  data dodania: 29.06.2018

  W postępowaniu wszczętym przez klienta przeciwko podmiotowi rynku finansowego o zapłatę kwoty roszczenia zgłoszonej w reklamacji klienta, art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2270) nie wyłącza możliwości kwestionowania przez podmiot rynku finansowego zasadności dochodzonego roszczenia; na podmiocie tym spoczywa ciężar dowodu, że powodowi nie przysługuje roszczenie lub przysługuje w niższej wysokości.

 • Uchwała SN z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. III PZP 1/18

  data dodania: 04.07.2018

  Wydanie po dniu 31 grudnia 2015 r. postanowienia o zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika jest równoznaczne z niewypłacalnością pracodawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1256) w związku z art. 449 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 1508). Datą niewypłacalności jest dzień wydania tego postanowienia (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy).

 • Wyrok SN z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. II UK 169/17

  data dodania: 10.07.2018

  Brakuje podstaw do uzupełnienia wymaganego do uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach 25-letniego stażu składkowego i nieskładkowego o przypadający po rozwiązaniu przez ubezpieczonego stosunku pracy na budowie eksportowej okres przedłużonego urlopu bezpłatnego w macierzystym zakładzie pracy w wymiarze równym liczbie nieudzielonych w czasie zatrudnienia za granicą dni urlopu wypoczynkowego oraz dni wolnych z tytułu skróconego tygodnia nominalnego czasu pracy.

 • Wyrok SN z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. II UK 293/17

  data dodania: 10.07.2018

  Prowadzenie zajęć językowych metodą projektu kwalifikuje się jako wykonywanie umowy-zlecenia, nawet jeżeli ich końcowym efektem ma być inscenizacja teatralna.

 • Wyrok SN z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. II UK 165/17

  data dodania: 10.07.2018

  Art. 224 § 1 k.p.c. można uznać za zasadną podstawę kasacyjną wtedy, gdy strona skarżąca wykaże, iż sąd drugiej instancji nie przeprowadził dowodów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i przedwcześnie postanowił o zamknięciu rozprawy.

 • Wyrok SN z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. II UK 181/17

  data dodania: 10.07.2018

  Przepis art. 382 k.p.c. ma charakter ogólnej dyrektywy określającej istotę postępowania apelacyjnego jako kontynuację merytorycznego rozpoznania sprawy. Orzekając, także reformatoryjnie, sąd odwoławczy musi oprzeć swoje rozstrzygnięcie na własnych, bywa odmiennych, ustaleniach, co w żadnym razie nie godzi w zasadę instancyjności, ponieważ dokonuje on oceny także materiału zebranego w postępowaniu pierwszoinstancyjnym w powiązaniu z określonymi zarzutami apelacyjnymi, naprawiając błędy sądu pierwszej instancji w zgodzie z ogólnymi zasadami postępowania cywilnego. W świetle art. 382 k.p.c. dokonanie przez sąd drugiej instancji odmiennej oceny dowodów, bez ponowienia lub uzupełnienia postępowania dowodowego, jest dopuszczalne pod warunkiem ponownego i dokładnego rozważenia dowodów zebranych we

 • Postanowienie SN z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. II UZ 13/18

  data dodania: 10.07.2018

  Ustawodawca zastrzegł w przepisie art. 316 § 1 k.p.c., że sąd wydając wyrok, bierze za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Pojęcie "stan rzeczy" odnosi się do wszystkich elementów, które składają się na podstawę wyroku. Obejmuje ono w szczególności podstawę faktyczną, prawną i kompetencyjną wyroku. Jako zasadę przyjmuje się, że reguła powyższa nie ma zastosowania w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, na co ma wpływ wskazana funkcja kontrola postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Powstanie niezdolności do pracy (albo zmiana stopnia tej niezdolności) po wydaniu decyzji przez organ rentowy nie może stanowić podstawy do zmiany decyzji przez sąd w przedmiocie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

 • Postanowienie SN z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. III CSK 61/18

  data dodania: 10.07.2018

  Art. 115 k.c. w zw. z art. 175 k.c. ma zastosowanie do biegu zasiedzenia.

 • Wyrok TK z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. K 53/16

  data dodania: 29.06.2018

  Zarządzanie pomocą kierowaną do osób bezrobotnych

 • Uchwała SN z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. III CZP 6/18

  data dodania: 29.06.2018

  Opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania związanego z prawem własności wyodrębnionego lokalu użytkowego pełniącego funkcję garażu wielostanowiskowego powinna być wypowiedziana w całości wszystkim współwłaścicielom tego lokalu (art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. III CZP 50/17

  data dodania: 13.06.2018

  Nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe - na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 6) -własności urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa nie spowodowało uzyskania przez to przedsiębiorstwo z mocy prawa służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu obciążającej te nieruchomości.

 • Postanowienie SN z dnia 29 maja 2018 r., sygn. IV CSK 625/17

  data dodania: 12.07.2018

  Przez pojęcie "nierozpoznania istoty sprawy" (art. 386 § 4 k.p.c.) należy rozumieć niezałatwienie przedmiotu sporu, czyli nierozstrzygnięcie o żądaniu stron, całkowite zaniechanie wyjaśnienia istoty lub treści spornego stosunku prawnego. Wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna tego zwrotu pozwala na przyjęcie, że wszelkie inne wady rozstrzygnięcia, dotyczące naruszeń prawa materialnego, czy też procesowego (poza nieważnością postępowania i nieprzeprowadzeniem postępowania dowodowego w całości) nie uzasadniają uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Tego rodzaju braki w postępowaniu dowodowym i uchybienia prawu materialnemu popełnione w procesie subsumpcji powinny być w systemie apelacji pełnej załatwiane bezpośrednio w postępowaniu apelacyjnym.

 • Postanowienie SN z dnia 29 maja 2018 r., sygn. IV CSK 621/17

  data dodania: 12.07.2018

  Zastrzeżenie kary nie powinno prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela. Szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania determinuje interes wierzyciela chroniony przez zapłatę kary umownej, a przewidziane w art. 484 § 2 k.c. miarkowanie kary umownej ma przeciwdziałać dysproporcjom między wysokością zastrzeżonej kary umownej a godnym ochrony interesem wierzyciela. Kara umowna może stać się rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. już w momencie jej zastrzegania albo stać się rażąco wygórowaną w następstwie późniejszych okoliczności, do których zalicza się fakt, że szkoda wierzyciela jest znikoma.

 • Postanowienie SN z dnia 29 maja 2018 r., sygn. IV CSK 623/17

  data dodania: 12.07.2018

  Roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie jego własności wpisane do księgi wieczystej ma pierwszeństwo przed ograniczonym prawem rzeczowym w postaci hipoteki, która została wpisana do księgi wieczystej, w tym znaczeniu, że nie może być wykonywana z uszczerbkiem dla tego roszczenia i prawa powstałego w następstwie jego realizacji.

 • Postanowienie SN z dnia 29 maja 2018 r., sygn. IV CNP 58/17

  data dodania: 10.07.2018

  Za niezgodne z prawem w rozumieniu art. 4241 § 1 k.p.c. może zostać uznane orzeczenie sprzeczne z niewątpliwymi i niepodlegającymi różnej wykładni przepisami, ogólnie przyjętymi standardami rozstrzygnięć oraz takie, które zostało wydane w wyniku rażąco błędnej wykładni lub zastosowania prawa, które jest oczywiste i nie wymaga głębszej analizy prawniczej. Takie definiowanie pojęcia "wyrok niezgodny z prawem" wynika ze specyfiki władzy sądowniczej oraz jej ustroju i w konsekwencji konieczności formułowania autonomicznej, swoistej definicji bezprawności, jako przesłanki odpowiedzialności państwa za szkodę wyrządzoną orzeczeniem sądowym. Przyjmuje się, że bezzasadność skargi jest oczywista, gdy już z jej treści, bez głębszej analizy i jurydycznych dociekań, wynika, że nie może być uwzględniona.

 • Wyrok NSA z dnia 25 maja 2018 r., sygn. I FSK 599/18

  data dodania: 25.06.2018

  W ramach instytucji objętej art. 306a w zw. z art. 306e Ordynacji podatkowej nie można żądać stwierdzenia przedawnienia zaległości podatkowej.

 • Wyrok NSA z dnia 25 maja 2018 r., sygn. I FSK 579/18

  data dodania: 25.06.2018

  Chcąc ustalić, czy podatnik świadomie bądź nieświadomie bierze udział w oszustwie karuzelowym, organ podatkowy musi skontrolować cały łańcuch dostaw towarów.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK