do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Postanowienie NSA z dnia 8 lipca 2021 r., sygn. III OZ 478/21

  data dodania: 22.07.2021

  Brak podpisu na postanowieniu sądu nie oznacza, że jest ono nieważne.

 • Wyrok NSA z dnia 7 lipca 2021 r., sygn. akt II FSK 3591/18

  data dodania: 26.07.2021

  Jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, to przychody wspólnika z udziału w takiej spółce należy zaliczać do działalności gospodarczej.

 • Uchwała SN z dnia 6 lipca 2021 r., sygn. III CZP 34/20

  data dodania: 15.07.2021

  W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu przez produkt niebezpieczny odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 445 § 1 w związku z art. 4491 § 1 k.c.). Na pokrzywdzonym nie spoczywa ciężar udowodnienia, jaka przyczyna spowodowała niebezpieczny charakter produktu.

 • Uchwała SN z dnia 6 lipca 2021 r., sygn. III CZP 48/20

  data dodania: 08.07.2021

  Niewykonanie przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego obowiązków wynikających z art. 46 - 46c ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) i niesporządzenie protokołu, o którym mowa w art. 46d ust. 1 w zw. z art. 46a ust. 4 albo art. 46c ust. 5 tej ustawy, nie zamyka - po wydaniu decyzji przewidzianej w art. 46e ust. 1 ustawy - drogi sądowej w sprawie o naprawienie szkody łowieckiej.

 • Wyrok NSA z dnia 6 lipca 2021 r., sygn. I OSK 2501/20

  data dodania: 14.07.2021

  W przypadku prowadzenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przez kościoły oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia istnieje obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia wojewody.

 • Uchwała SN z dnia 2 lipca 2021 r., sygn. III CZP 38/20

  data dodania: 07.07.2021

  Termin do wniesienia zażalenia na zarządzenie o zwrocie pozwu, w którym wskazano zasadnicze powody rozstrzygnięcia, biegnie od dnia doręczenia uzasadnienia zgłoszonego na żądanie strony w terminie tygodnia od dnia doręczenia zarządzenia.

 • Wyrok SN z dnia 30 czerwca 2021 r., sygn. I NSNc 191/21

  data dodania: 05.07.2021

  Niedozwolone postanowienie umowy w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. jest ex lege pozbawione mocy wiążącej od samego początku i każdy organ orzekający w sprawie dotyczącej roszczenia z umowy z udziałem konsumenta jest obowiązany z urzędu to uwzględnić, chyba że konsument temu się sprzeciwi w sposób niewymuszony i jednoznaczny. W przypadku umowy konsumenckiej, sąd zobowiązany jest do zbadania z urzędu czy postanowienia umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem mają nieuczciwy charakter. W przypadku zatem nieuwzględnienia z urzędu niedozwolonego charakteru postanowienia umownego, które z mocy prawa nie wiąże konsumenta, dochodzi do naruszenia art. 3851 k.c.

 • Wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2021 r., sygn. I FSK 760/21

  data dodania: 13.07.2021

  Unijne wsparcie, czy to dla wycofania z rynku owoców i warzyw w celu ich bezpłatnego przekazania szkołom, czy to w celu niezbierania plonów i zielonych zbiorów, nie wpływa na VAT.

 • Wyrok NSA z dnie 30 czerwca 2021 r., sygn. I FSK 2240/19

  data dodania: 19.07.2021

  Nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części może skorygować deklaracje sprzedawcy i wystąpić o nadpłatę VAT bezpośrednio na podstawie unijnych przepisów.

 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 30 czerwca 2021 r., sygn. I NZP 3/21

  data dodania: 07.07.2021

  Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa wydanej na podstawie art. 69 § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2072) przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego [art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 269)].

 • Postanowienie TK z dnia 30 czerwca 2021 r., sygn. K 32/15

  data dodania: 21.07.2021

  Kontrola operacyjna-ograniczenie materiału dołączanego do wniosku o jej zarządzenie przez sąd wyłącznie do tego uzasadniającego potrzebę jej zarządzenia,określenie maksymal. czasu jej trwania; możliwość złożenia zażalenia na postanowienie o jej zarządzeniu

 • Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2021 r., sygn. I NSNc 15/21

  data dodania: 05.07.2021

  Niedozwolone postanowienie umowy w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. jest ex lege pozbawione mocy wiążącej od samego początku i każdy organ orzekający w sprawie dotyczącej roszczenia z umowy z udziałem konsumenta jest obowiązany z urzędu to uwzględnić, chyba że konsument temu się sprzeciwi w sposób niewymuszony i jednoznaczny. W przypadku umowy konsumenckiej, sąd zobowiązany jest do zbadania z urzędu czy postanowienia umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem mają nieuczciwy charakter. W przypadku zatem nieuwzględnienia z urzędu niedozwolonego charakteru postanowienia umownego, które z mocy prawa nie wiąże konsumenta, dochodzi do naruszenia art. 3851 k.c.

 • Wyrok NSA z dnia 26 czerwca 2021 r., sygn. III OSK 2371/21

  data dodania: 14.07.2021

  Wysokość diet w Naczelnej Radzie Adwokackiej to informacja publiczna.

 • Wyrok SN z dnia 23 czerwca 2021 r., sygn. I NSNc 144/21

  data dodania: 29.06.2021

  Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności profesjonalnej w obszarze obrotu akcjami, zawierając umowę opcji nabycia akcji z przedsiębiorcą prowadzącym działalność finansową ma status konsumenta i objęta jest ochroną przewidzianą w Dyrektywie 93/13/EWG. Dlatego Sąd Rejonowy wydając nakaz zapłaty na podstawie samego weksla, nie uwzględniając unormowań prawa konsumenckiego, naruszył konstytucyjną zasadę ochrony konsumentów (art. 76 Konstytucji) nie zapewniając konsumentowi ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, jaka wynika z Dyrektywy 93/13/EWG oraz implementujących ją do krajowego porządku prawnego, przepisów Kodeksu cywilnego.

 • Wyrok SN z dnia 16 czerwca 2021 r., sygn. I NKRS 29/21

  data dodania: 01.07.2021

 • Uchwała SN z dnia 16 czerwca 2021 r., sygn. III UZP 2/21

  data dodania: 21.06.2021

  Utrata ważności zaświadczenia lekarskiego na podstawie art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2020 r., poz. 870 ze zm.), nie oznacza odzyskania zdolności do pracy przez osobę, która wcześniej, w okolicznościach wskazanych w art. 7 tej ustawy, nabyła prawo do zasiłku chorobowego, a zatem nie powoduje ustania prawa do zasiłku chorobowego za dalszy okres niezdolności do pracy, a jedynie za okres objęty unieważnionym zaświadczeniem następujący po terminie, o którym mowa w art. 59 ust. 5 tej ustawy.

 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 16 czerwca 2021 r., sygn. III CZP 60/19

  data dodania: 21.06.2021

  Osoba, na rzecz której ustanowiono zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej tytułem zabezpieczenia roszczenia określonego w art. 527 § 1 k.c., jest uczestnikiem postępowania egzekucyjnego toczącego się co do tej nieruchomości, na wniosek wierzycieli osoby trzeciej, uprawnionym do zaskarżenia postanowienia o przybiciu naruszającego jego prawa (art. 997 k.p.c.)

 • Postanowienie TK z dnia 15 czerwca 2021 r. sygn. akt P 7/20

  data dodania: 17.06.2021

  Postanowienie dot. wyłączenia sędziego

 • Wyrok NSA z dnia 15 czerwca 2021 r., sygn. III OSK 2136/21

  data dodania: 30.06.2021

  O przyjęciu do przedszkola dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność nie decyduje miejsce zamieszkania. To zalecenia co do realizacji jego potrzeb edukacyjnych powinny być kluczowym kryterium.

 • Wyrok NSA z dnia 15 czerwca 2021 r., sygn. III OSK 523/21

  data dodania: 30.06.2021

  Jeżeli za nielegalne, międzynarodowe przemieszczanie odpadów odpowiedzialność ponosi wysyłający, wezwanie w sprawie odpowiedniego ich zagospodarowania kierowane jest najpierw do zgłaszającego przywóz. Nie ma znaczenia, że jego siedziba jest poza UE.

 • Wyrok NSA z dnia 15 czerwca 2021 r., sygn. III OSK 3457/21

  data dodania: 06.07.2021

  Wojewoda nie może unieważnić uchwały w całości, jeżeli kwestionuje tylko jej część.

 • Uchwała NSA z dnia 14 czerwca 2021 r., sygn. II FPS 2/21

  data dodania: 15.06.2021

  W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r., w przypadku objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności z tytułu pożyczki, kosztem uzyskania przychodu z tytułu objęcia tych udziałów, o którym mowa w art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), jest wartość odpowiadająca kwocie pożyczki, która została udzielona spółce przez wnoszącego wkład, nie wyższa jednak niż wartość wkładu odpowiadająca wierzytelności z tytułu tej pożyczki.

 • Postanowienie NSA z dnia 14 czerwca 2021 r., sygn. akt I FPS 3/20

  data dodania: 17.06.2021

 • Wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2021 r., sygn. II FSK 3674/18

  data dodania: 07.07.2021

  Nie zawsze o tym, czy dana czynność jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej, czy w ramach zarządu majątkiem prywatnym, przesądza zamiar podatnika. Tak nie jest przy sprzedaży nieruchomości.

 • Wyrok SN z dnia 8 czerwca 2021 r., sygn. I NSNc 25/19

  data dodania: 11.06.2021

  Rażące naruszenie przepisów prawa nie powoduje automatycznego uznania skargi nadzwyczajnej za zasadną.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK