do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Uchwała SN z dnia 26 lipca 2017 r., sygn. III CZP 26/17

  data dodania: 22.08.2017

  W sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, której przedmiotem jest także roszczenie dotyczące naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu, pełnomocnikiem procesowym może być także rzecznik patentowy.

 • Wyrok SN z dnia 21 lipca 2017 r., sygn. I CSK 636/16

  data dodania: 22.08.2017

  Ostateczna decyzja wojewody wydana na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych stanowiła ustawowe poświadczenie, że gmina stała się z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. właścicielem określonego składnika mienia ogólnonarodowego. Decyzję tę uznanaje się za akt deklaratoryjny, w którym tkwi sui generis element konstytutywny, dopiero bowiem od chwili wydania takiej decyzji gmina mogła skutecznie powołać się na swoje prawo. Stwierdzenie nieważności decyzji prowadzi do jej wyeliminowania z obrotu prawnego z mocą wsteczną; innymi słowy, eliminuje skutki prawne wadliwej decyzji tak, jakby nie została ona w ogóle podjęta i otwiera drogę do ponownego załatwienia sprawy, polegającego, w zależności od

 • Wyrok SN z dnia 21 lipca 2017 r., sygn. I CSK 6/17

  data dodania: 22.08.2017

  Złożenie wniosku zarówno o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, jak i o wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia, stanowi bowiem czynność przedsięwziętą bezpośrednio w celu zaspokojenia roszczenia.

 • Wyrok SN z dnia 21 lipca 2017 r., sygn. I CSK 375/16

  data dodania: 22.08.2017

  Materiał prasowy powinien być tak sformułowany, by odbiorca w prosty sposób mógł odróżnić informację od komentarza autora. Nie można bowiem aprobować przedstawiania interpretacji rzeczywistości (oceny, komentarza, opinii) w kategoriach wypowiedzi opisowej (fakty). Wolność prasy pozostaje bowiem w ścisłej korelacji z odpowiedzialnością, co sprzeciwia się rozpowszechnianiu opinii w formie wypowiedzi co do faktów mających większą siłę przekazywania, niż oceny, które mogą być poddane w wątpliwość. Bezspornie niezbędna wolność prasy nie może jednak być rozumiana jako aprobata dla obniżania kulturowych standardów debaty publicznej oraz redukcji poziomu przyzwoitości, wrażliwości i odpowiedzialności. Staranność dziennikarza przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów ma być szczególna, a więc

 • Postanowienie NSA z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. I GZ 159/17

  data dodania: 19.07.2017

  Wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej oraz środek odwoławczy od orzeczenia o odrzuceniu pisma procesowego (z powodu uchybienia terminu) wyłączają się wzajemnie. Procedura zmierzająca do przywrócenia terminu, któremu strona uchybiła, może być wdrożona dopiero po stwierdzeniu, że czynność procesowa podjęta przez stronę jest - właśnie na skutek upływu terminu – bezskuteczna.

 • Postanowienie NSA z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. I GZ 158/17

  data dodania: 19.07.2017

  Wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej oraz środek odwoławczy od orzeczenia o odrzuceniu pisma procesowego (z powodu uchybienia terminu) wyłączają się wzajemnie. Procedura zmierzająca do przywrócenia terminu, któremu strona uchybiła, może być wdrożona dopiero po stwierdzeniu, że czynność procesowa podjęta przez stronę jest - właśnie na skutek upływu terminu – bezskuteczna.

 • Postanowienie NSA z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. I GZ 157/17

  data dodania: 19.07.2017

  Wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej oraz środek odwoławczy od orzeczenia o odrzuceniu pisma procesowego (z powodu uchybienia terminu) wyłączają się wzajemnie. Procedura zmierzająca do przywrócenia terminu, któremu strona uchybiła, może być wdrożona dopiero po stwierdzeniu, że czynność procesowa podjęta przez stronę jest - właśnie na skutek upływu terminu – bezskuteczna.

 • Postanowienie NSA z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. I GZ 155/17

  data dodania: 19.07.2017

  Wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej oraz środek odwoławczy od orzeczenia o odrzuceniu pisma procesowego (z powodu uchybienia terminu) wyłączają się wzajemnie. Procedura zmierzająca do przywrócenia terminu, któremu strona uchybiła, może być wdrożona dopiero po stwierdzeniu, że czynność procesowa podjęta przez stronę jest - właśnie na skutek upływu terminu – bezskuteczna.

 • Postanowienie NSA z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. I GZ 160/17

  data dodania: 19.07.2017

  Odrzucenie skargi

 • Postanowienie NSA z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. I GZ 156/17

  data dodania: 19.07.2017

  Odrzucenie skargi

 • Postanowienie NSA z dnia 4 lipca 2017 r., sygn. II GZ 503/17

  data dodania: 19.07.2017

  Koszty sądowe

 • Postanowienie NSA z dnia 4 lipca 2017 r., sygn. II GSK 68/17

  data dodania: 19.07.2017

  Umorzenie postępowania

 • Postanowienie NSA z dnia 4 lipca 2017 r., sygn. II GZ 502/17

  data dodania: 19.07.2017

  Wstrzymanie wykonania aktu

 • Postanowienie NSA z dnia 4 lipca 2017 r., sygn. I OW 17/17

  data dodania: 19.07.2017

  Spór kompetencyjny/Spór o właściwość

 • Uchwała NSA z dnia 3 lipca 2017 r., sygn. I OPS 1/17

  data dodania: 19.07.2017

  Uchwała Dnia 3 lipca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Chlebny Sędziowie NSA: Roman Hauser (sprawozdawca) Małgorzata Korycińska (współsprawozdawca) Maria Jagielska Aleksandra Łaskarzewska Artur Mudrecki Ryszard Pęk Protokolant: starszy sekretarz sądowy Justyna Stępień przy udziale

 • Postanowienie NSA z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. II GZ 488/17

  data dodania: 17.07.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Hanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia R. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2017 r. sygn. akt III SA/Po 354/16 w zakresie odrzucenia zażalenia

 • Postanowienie NSA z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. II GZ 487/17

  data dodania: 17.07.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Hanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia R. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2017 r. sygn. akt III SA/Po 353/16 w zakresie odrzucenia zażalenia

 • Postanowienie NSA z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. II GZ 489/17

  data dodania: 17.07.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Hanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia R. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2017 r. sygn. akt III SA/Po 354/16 w zakresie odrzucenia zażalenie

 • Postanowienie NSA z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. II GZ 490/17

  data dodania: 17.07.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Hanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia R. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2017 r. sygn. akt III SA/Po 354/16 w zakresie odrzucenia wniosku o

 • Postanowienie NSA z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. II GZ 486/17

  data dodania: 17.07.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Hanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia R. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2017 r. sygn. akt III SA/Po 353/16 w zakresie odrzucenia skargi w

 • Postanowienie NSA z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. II GSK 2096/17

  data dodania: 17.07.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Hanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku A. M. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej A. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 7

 • Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. III ZS 3/17

  data dodania: 03.08.2017

  Zakres kompetencji walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej został skonkretyzowany, albowiem ustawodawca nie zastosował sformułowania "w szczególności". Konsekwencją takiej formy regulacji jest zakaz rozszerzającej interpretacji zadań przyporządkowanych walnemu zgromadzeniu komorników.

 • Postanowienie NSA z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. II FSK 2788/16

  data dodania: 17.07.2017

  Umorzenie postępowania

 • Postanowienie NSA z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. II FSK 3322/16

  data dodania: 17.07.2017

  Umorzenie postępowania

 • Postanowienie NSA z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. II FZ 256/17

  data dodania: 17.07.2017

  Przywrócenie terminu