do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego lub terminu do jego powołania remanent nie zawsze jest konieczny – interpretacja ogólna MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.06.2020

  W remanencie likwidacyjnym sporządzanym w przypadku wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do jego powołania nie trzeba wykazywać towarów, które zostaną wykorzystane przez spadkobierców bezpośrednio do dalszego prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 4 czerwca 2020 r. (sygn. PT3.8101.1.2020).

 • Wystawianie faktur do paragonów z NIP kupującego – zmiana stanowiska MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.06.2020

  Od 1 stycznia 2020 r. fakturę z NIP nabywcy można wystawić do paragonu tylko wtedy, gdy paragon też zawierał NIP nabywcy. Jednocześnie paragony z NIP do 450 zł uznawane są za faktury uproszczone, co zdaniem MF powoduje, że nawet na żądanie nabywcy nie możemy wystawić pełnej faktury. Ostatnio wydana interpretacja sugeruje jednak, że MF zaczyna zmieniać zdanie. Odpowiadając na pytanie podatnika MF uznał, że może on wystawić pełną fakturę do paragonu z NIP nabywcy do 450 zł, pod warunkiem że ten zwróci mu paragon. W piśmie Dyrektora KIS z 28 maja 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK) czytamy:

 • Działalność edukacyjna i pomocy społecznej samorządu poza VAT – interpretacja ogólna MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.06.2020

  Działania w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej realizowane przez samorząd zasadniczo nie podlegają opodatkowaniu VAT, co oznacza, że nie wykazujemy ich w deklaracji i ewidencji VAT. Dotyczy to również sytuacji, gdy jednostki samorządu współpracują w wykonywaniu tych zadań. Jako przykład usług związanych z edukacją niepodlegających VAT MF wymienia usługi stołówkowe, wydawanie duplikatów świadectw czy legitymacji, organizację zielonych szkół. Natomiast usługi pomocy społecznej niepodlegające VAT to m.in. usługi opiekuńcze dla osób samotnych czy zapewnienie pobytu w domu pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej. Takie stanowisko zajął MF w wydanej interpretacji ogólnej z 10 czerwca 2020 r. (sygn. PT1.8101.3.2019PT1.8101.3.20),

 • Termin wprowadzenia nowego JPK_VAT przesunięty na październik, a matryca stawek VAT bez zmian

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2020

 • Terminy instalacji kas online zostały przesunięte

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2020

 • Tarcza finansowa PFR – odpowiedzi na pytania Czytelników

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Wielu przedsiębiorców ubiegających się o subwencje w ramach tzw. tarczy finansowej PFR napotyka w praktyce wiele problemów. Odpowiadamy na przedstawione nam wątpliwości przedsiębiorców.

 • Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – odpowiedzi na pytania Czytelników

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Najpopularniejszą formą pomocy, z jakiej korzystają przedsiębiorcy w ramach tarczy antykryzysowej, są tzw. mikropożyczki. Są one udzielane przez starostę jednorazowo ze środków Funduszu Pracy w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Pożyczka może być udzielona do kwoty 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiadamy na najczęściej zadawane przez Czytelników pytania związane z tą formą pomocy dla firm.

 • Zwolnienia ze składek, świadczenia postojowe wprowadzone tarczą antykryzysową – odpowiedzi na pytania Czytelników

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Tzw. tarczą antykryzysową zostały wprowadzone m.in. możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS, prawo do pomocy finansowej w postaci dofinansowania do wynagrodzeń czy świadczenia postojowego. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tych świadczeń.

 • Finansowe aspekty pomocy rządowej w ramach ustaw tarczy antykryzysowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Jak pisaliśmy o tym w poprzednim numerze BGK, podstawowym założeniem przepisów tarczy antykryzysowej jest zapewnienie płynności finansowej. Przy czym warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 10 Prawa upadłościowego upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Co więc oznacza niewypłacalność przedsiębiorstw, kiedy przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne, jaki związek ma wypłacalność z płynnością finansową?

 • Wskazówki PIBR dotyczące badania kontynuacji działalności

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przedstawiła 30 kwietnia 2020 r. wskazówki związane z badaniem kontynuacji działalności w warunkach pandemii koronawirusa. W materiale skoncentrowano się na wymogach KSB 570 (Z) Kontynuacja działalności.

 • Leasing finansowy samochodu osobowego dla celów bilansowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Od 1 stycznia 2019 r obowiązują nowe zasady podatkowe rozliczania rat lea­singowych oraz wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych. Inne zasady obowiązują w przypadku umów leasingowych w zależności od tego, czy zostały one zawarte przed tą datą czy po niej. Przy czym każda zmiana umowy leasingu, m.in. z powodu COVID-19, powoduje, że umowa musi być rozliczona, jakby była zawarta po 1 stycznia 2019 r.

 • Mikropożyczki udzielane mikroprzedsiębiorcom

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Mikroprzedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników, umożliwiono w ramach Tarczy II składanie wniosków o udzielenie mikropożyczki.

 • Objaśnienia podatkowe dotyczące wykorzystywania samochodu osobowego w prowadzonej działalności

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Ministerstwo Finansów przedstawiło objaśnienia podatkowe dotyczące wykorzystywania samochodu osobowego w prowadzonej działalności (zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r.).

 • Przekształcenie leasingu operacyjnego w leasing finansowy

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Jeżeli umowa leasingu nie spełnia żadnego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości bądź jednostka korzysta z uproszczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 6 w powiązaniu z art. 4 ust. 4 i 4a ww. ustawy, wówczas daną umowę kwalifikuje się jako leasing operacyjny. W związku z tym, że umowy leasingu są zawierane na dłuższy okres niż rok obrotowy, może się zdarzyć, że w trakcie trwania umowy jednostka straci możliwość skorzystania z uproszczeń, np. w związku z wyższą sumą bilansową, wyższymi przychodami ze sprzedaży czy zwiększonym średniorocznym zatrudnieniem, które przekraczają wielkości wymienione w art. 3 ust. 6.

 • Zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Głównym celem wprowadzenia pakietu regulacji w ramach tarczy antykryzysowej jest ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń oraz zachowanie płynności finansowej w firmach. Rozwiązaniem mających zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa jest m.in. wsparcie realizowane przez ZUS.

 • Dofinansowanie wynagrodzenia za okres przestoju ekonomicznego i pracy w obniżonym wymiarze

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Wsparcie w ramach ustaw tarczy antykryzysowej za okres przestoju ekonomicznego i pracy można uzyskać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz z powiatowego urzędu pracy. Jak ująć tę pomoc w księgach rachunkowych?

 • Nowa matryca stawek VAT – jak ustalić stawkę w przypadku dostaw towarów i usług dokonanych w okresie przejściowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Od 1 lipca br. zmianie ulegną stawki VAT na towary i usługi. Zostanie wprowadzona nowa matryca stawek VAT. Jednak w okresie przejściowym może powstać problem, jaka data decyduje o zastosowaniu właściwej stawki VAT. Według zasad wskazanych w ustawie o VAT będzie to zasadniczo data dokonania dostawy lub wykonania usługi. Tylko w przypadku WNT i importu towarów decydować będzie data powstania obowiązku podatkowego.

 • Aplikacja na tablecie lub smartfonie będzie mogła zastąpić kasę fiskalną

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  26 maja br. MF podpisał rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. To pierwszy krok, aby kasy na urządzenia mobilne można było wprowadzić na rynek. Rozporządzenie to określa wymagania techniczne dla tego rodzaju kas oraz sposób ich używania. Na kasy w formie aplikacji przyjdzie nam pewnie jeszcze trochę poczekać. Powinny być dostępne przed kolejnym etapem wymiany kas starego typu na kasy online, który zostanie przesunięty na 1 stycznia 2021 r. Kasy w postaci aplikacji na urządzenia mobilne mają stanowić alternatywę dla tradycyjnych kas online. Korzystanie z nich będzie jednak ograniczone do niektórych rodzajów działalności, co określa kolejne rozporządzenie z 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu

 • Czy podmiot zagraniczny ma w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, gdy posiada spółkę zależną

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  TSUE w wyroku z 7 maja 2020 r. w sprawie C-547/18 uznał, że przez sam fakt posiadania przez spółkę zagraniczną spółki zależnej w Polsce nie można przyjąć, iż ma ona również stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Polski usługodawca, który świadczy usługę, nie może automatycznie uznać, że powinien naliczyć VAT, gdyż nabywca, który posiada w Polsce spółkę zależną, ma również stałe miejsce prowadzenia działalności. Powinien dokonać analizy okoliczności. Nie jest natomiast zobowiązany badać stosunków umownych między spółką zależną i dominującą.

 • Stanowisko Prezesa UOKiK dotyczące aneksów do tzw. wakacji kredytowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Urząd Ochrony Konsumentów i Kredytobiorców poinformował, że Prezes UOKiK wydał stanowisko[1] poświęcone tematyce aneksów do tzw. wakacji kredytowych. Zdaniem Prezesa UOKiK niezasadne jest zawieranie postanowień dotyczących potwierdzenia salda zadłużenia w aneksach lub wnioskach o odroczenie spłaty rat kredytów.

 • Zapłata na rachunek spoza białej listy po zmianach od 1 lipca 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Gdy kwota transakcji przekracza 15 000 zł, a stronami umowy są przedsiębiorcy, istnieje obowiązek zapłaty za fakturę z naliczonym VAT na rachunek znajdujący się w wykazie zwanym białą listą. Naruszenie tego obowiązku wywołuje sankcje w VAT, PIT oraz CIT. Ustawodawca przewidział wyjątki, gdy sankcje nie są wymierzane. Do tej pory zapłata z zastosowaniem split payment na rachunek spoza białej listy wyłączała tylko sankcje w VAT, ale już w PIT i CIT nie. Od 1 lipca br. ustawodawca wprowadza zmiany w tym zakresie. Zmiany w zakresie PIT i CIT można stosować wstecznie. Część rozwiązań jest już podatnikom znana, gdyż wynikała z objaśnień podatkowych MF.

 • Stanowisko UKNF w ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych ws. finansowania przez banki mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował w komunikacie, że z uwagi m.in. na art. 31f ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wychodząc naprzeciw postulatom środowiska bankowego dotyczącym odniesienia się przez UKNF do ewentualnego zabezpieczenia ekspozycji banków wobec sektora mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”) gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego, w przypadku objęcia ekspozycji kredytowych gwarancją BGK w wysokości 80% kwoty kredytu, UKNF akceptuje potraktowanie takiej gwarancji jako spełniającej warunek „szczególnego sposobu zabezpieczenia” w zakresie nią objętym, przy czym bank

 • Kody stosowane w nowej ewidencji VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.06.2020

  Od rozliczenia za październik 2020 r., gdyż termin ten zostanie kolejny raz przesunięty podatnicy będą wysyłać ewidencję i deklarację w formacie nowego JPK_V7M/JPK_V7K. Wiąże się z tym obowiązek wpisywania specjalnych kodów oznaczających rodzaj towaru lub usługi, transakcji oraz dokumentu będącego podstawą wpisu do ewidencji. Wymaga to od podatników wprowadzenia zmian w systemach księgowych. Dlatego przedstawiamy pełny wykaz kodów które będą musieli stosować podatnicy, aby ułatwić przygotowanie do tych zmian.

 • Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców - kto i z jakich form pomocy finansowej może skorzystać

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.06.2020

 • Kody stosowane w nowej ewidencji VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.06.2020

  Od rozliczenia za październik 2020 r., gdyż termin ten zostanie kolejny raz przesunięty podatnicy będą wysyłać ewidencję i deklarację w formacie nowego JPK_V7M/JPK_V7K. Wiąże się z tym obowiązek wpisywania specjalnych kodów oznaczających rodzaj towaru lub usługi, transakcji oraz dokumentu będącego podstawą wpisu do ewidencji. Wymaga to od podatników wprowadzenia zmian w systemach księgowych. Dlatego przedstawiamy pełny wykaz kodów które będą musieli stosować podatnicy, aby ułatwić przygotowanie do tych zmian.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK