do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Prawo emeryta i rencisty do świadczeń chorobowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2020

  Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek z ubezpieczenia społecznego przysługują ubezpieczonym objętym ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Do tej grupy ubezpieczonych zaliczane są również osoby posiadające uprawnienia emerytalne lub rentowe. Osobom tym nie przysługują jednak świadczenia chorobowe m.in. po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego. Emeryt lub rencista nie otrzyma też świadczenia rehabilitacyjnego, nawet jeżeli rokuje odzyskanie zdolności do pracy.

 • Jakie konsekwencje ponosi pracodawca, który nieterminowo wypłaca wynagrodzenia

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2020

  Przepisy ochronne Kodeksu pracy ograniczają dowolność pracodawcy w określaniu terminów i częstotliwości wypłaty pensji. Każdy pracodawca może te kwestie uregulować w sposób dla siebie dogodny, przy czym terminy określone w jego firmie nie mogą być mniej korzystne niż wynikające z Kodeksu pracy. Naruszając ogólne przepisy w zakresie wypłaty wynagrodzenia, pracodawca ponosi określone konsekwencje. Mogą nimi być m.in. rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, a także odpowiedzialność za wykroczenie.

 • 20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2020

  Pracownicze plany kapitałowe (dalej również jako PPK) funkcjonują od 2019 r. Podmioty zatrudniające wchodzą w obowiązek ich tworzenia etapami. Większość z nich już wdrożyła PPK lub właśnie to robi. W trakcie tego procesu pojawia się wiele wątpliwości. Chodzi przede wszystkim o zasady samego wdrożenia PPK, stosowania ustawowych terminów, ustalania uprawnionych do oszczędzania w PPK czy też naliczania wpłat do PPK. Podmioty zatrudniające są obciążone również dodatkowymi obowiązkami polegającymi na wymianie informacji pomiędzy nimi a wybraną instytucją finansową.

 • Dłuższy termin na składanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2020

  Nowelizacja ustawy o COVID-19 przedłużyła termin składania wniosków o przyznanie i wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Wnioski można składać najpóźniej do 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19.

 • Jak obliczać minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. i świadczenia od niego zależne

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2020

  Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2021 r. wyniesie 2800 zł. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrosną także niektóre świadczenia dla pracowników. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców wyniesie 18,30 zł.

 • Czas pracy – planowanie i rozliczanie w praktyce

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.10.2020

  Pracodawca, planując czas pracy, powinien przestrzegać normy dobowej czasu pracy, która wynosi 8 godzin, i normy tygodniowej, która nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Oprócz tego trzeba zapewnić pracownikom odpoczynki dobowe (co najmniej 11 godzin) i tygodniowe (co najmniej 35 godzin), a także co 4 niedzielę wolną od pracy. Ponadto godziny pracy nie mogą naruszać doby pracowniczej.

 • Sprzedaż nieruchomości przez osobę fizyczną jako działalność gospodarcza opodatkowana VAT – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.10.2020

  Za profesjonalnym obrotem nieruchomościami świadczy ciąg zdarzeń, takich jak wycinka drzew i podział nieruchomości z wydzieleniem drogi dojazdowej. Nie jest też obojętna okoliczność, że podatnik zamierza sprzedać również inną jeszcze nieruchomość. To oznacza, że sprzedaż nieruchomości powinna być opodatkowana VAT jako podejmowana w ramach działalności gospodarczej - wyrok NSA z 31 lipca 2020 r., sygn. akt I FSK 1820/17.

 • Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług po zmianach przepisów – odpowiedzi na 4 pytania z praktyki

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.10.2020

  Konieczność zapewnienia pracownikowi minimalnych warunków zatrudnienia obowiązujących w kraju oddelegowania powinna trwać przez 12 miesięcy delegowania. Okres ten może zostać przedłużony maksymalnie do 18 miesięcy. Po tym czasie pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikowi szerszy zakres warunków zatrudnienia (oprócz warunków minimalnych również warunki nie mniej korzystne niż wynikające z ustawy i rozporządzeń oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników w kraju oddelegowania). To najważniejsze rozwiązanie wprowadzone w zakresie zmian w delegowaniu pracowników w ostatnim czasie.

 • Szczepienia przeciwko grypie w czasach epidemii COVID-19 bez PIT

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.10.2020

  Minister Finansów potwierdził, że pracownicy, którym pracodawca sfinansuje szczepienia przeciwko grypie, nie zapłacą z tego tytułu podatku. Pracodawcy rozliczą taki wydatek w kosztach uzyskania przychodów.

 • Ryczałty samochodowe obejmują także koszty paliwa – interpretacja ogólna MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.10.2020

  Ryczałty z tytułu korzystania przez pracowników z samochodów służbowych obejmują także koszty paliwa. Takie - wyczekiwane od lat przez podatników stanowisko - zajął MF w interpretacji ogólnej z 11 września 2020 r.

 • Kto ponosi odpowiedzialność za błąd w ewidencji VAT prowadzonej przez biuro rachunkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.10.2020

  Od 1 października 2020 r. za każdy błąd w ewidencji (pliku JPK_VAT) grozi kara. Wprowadzono też dodatkowe sankcje karnoskarbowe za uchybienia związane z ewidencją dla celów VAT. Ponieważ w wielu przypadkach podatnicy powierzają prowadzenie ewidencji i wysyłkę JPK_VAT biurom rachunkowym, należy przypomnieć, kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli błąd zostanie popełniony przez biuro.

 • Współczesne instrumenty finansowania działalności – finansowanie faktoringowe w praktyce – cz. 1

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Faktoring minimalizuje negatywne skutki inflacji oraz różnic kursowych w obrocie międzynarodowym. Nie bez znaczenia pozostaje także okoliczność, że faktor/instytucja faktoringowa posiadający/posiadająca fachowe przygotowanie do ściągania należności wpływa dyscyplinująco na terminowość wzajemnych rozliczeń. Ponadto skorzystanie z usług faktoringowych często przekłada się na obniżenie kosztów własnych w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczeń należności, ponieważ profesjonalni faktorzy dysponują sprawdzonymi systemami księgowymi pozwalającymi obsługiwać nieograniczoną liczbę faktur.

 • Kontrole inwestycji przez UOKiK

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Dnia 24 lipca 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji. Prezes UOKiK będzie mógł chronić polskie przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego.

 • Koszty na przełomie roku obrotowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tego dnia.

 • Przychody na przełomie roku obrotowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Przychody ze sprzedaży należy przyporządkować w księgach rachunkowych do tego okresu, którego one dotyczą. Zgodnie z zasadą memoriału określoną w ustawie o rachunkowości w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

 • Ujęcie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w księgach rachunkowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Zasady ujmowania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych wynikają ze znowelizowanego stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie księgowego ujęcia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Stanowisko dotyczy ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniach finansowych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu ustawy o handlu emisjami. Uprawnienia te przyznawane są podmiotom prowadzącym instalacje oraz operatorom statków powietrznych.

 • Otrzymanie dotacji na środek trwały wcześniej wprowadzony do ewidencji środków trwałych

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Często zdarza się, że jednostka otrzymuje dotację na sfinansowanie zakupu środków trwałych po wprowadzeniu środków do ewidencji środków trwałych i po rozpoczęciu dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

 • Sporządzanie, podpisywanie i weryfikowanie e-sprawozdań finansowych z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi dostępnych w Internecie

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Ministerstwo Finansów przygotowało bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe dla podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6 do ustawy o rachunkowości w wersji schemy 1.2. Aplikacja nie jest programem finansowo-księgowym. Jej zadaniem jest ułatwić jednostkom zobowiązanym do sporządzania i składania sprawozdań finansowych wywiązywanie się z ustawowego obowiązku.

 • Pracę zdalną będzie można wykonywać także po odwołaniu stanu epidemii

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Od 5 września 2020 r. obowiązują przepisy umożliwiające pracę zdalną w okresie trzech miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

 • Przedsiębiorcy skorzystają ze zwolnienia z ZUS, mimo że opłacili składki

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Płatnicy składek, którzy złożyli w ZUS wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r., ale opłacili składki za te miesiące, nie utracą prawa do zwolnienia. ZUS ma ponownie, z urzędu, rozpatrzyć ich wnioski. Jeżeli składki zostały nadpłacone, ZUS zawiadomi o tym płatnika, który będzie mógł je zaliczyć na poczet składek należnych za kolejne miesiące albo zawnioskować do ZUS o ich zwrot.

 • Podatek od „małpek” i cukru – nowe opłaty od 1 stycznia 2021 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Od 1 stycznia 2021 r. od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz słodzonych napojów będą pobierane dodatkowe opłaty (tzw. podatek cukrowy). Jak twierdzi rząd, nowa opłata jest fiskalnym narzędziem walki z nadwagą i otyłością. Sam sposób wprowadzenia nowych opłat budzi wiele wątpliwości prawnych, o których na końcu opracowania. W artykule przedstawiamy, jaki jest zakres opłat, sposób ich pobierania i kogo one dotyczą.

 • Ulgi w zapłacie podatku pod warunkiem spadku obrotów

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Ulgi w zapłacie podatku udzielane podatnikom w związku z epidemią COVID-19 będą przyznawane tylko w postaci odroczenia lub rozłożenia zapłaty na raty. Warunkiem przyznania ulgi będzie spadek obrotów co najmniej o 25%. Projekt zmian jest w trakcie prac legislacyjnych.

 • Kolejne ulgi ZUS dla branży turystycznej i rozrywkowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  14 sierpnia 2020 r. Sejm uchwalił nowe przepisy wprowadzające dodatkowe wsparcie dla podmiotów z branży turystycznej i rozrywkowej. Przewidują one przede wszystkim zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS należnych za okres od czerwca do sierpnia 2020 r. oraz świadczenie postojowe dla firm prowadzących działalność oznaczoną określonymi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

 • Ewidencja i JPK, czyli październikowe zmiany w VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  1 października 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad prowadzenia ewidencji VAT oraz składania deklaracji VAT. Począwszy od rozliczenia za październik, podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji w sposób wymagany nowymi przepisami oraz składania deklaracji VAT wraz z ewidencją w formie nowego pliku JPK_VAT.

 • Czy zwrot udziału występującemu wspólnikowi w formie innej niż pieniężna skutkuje powstaniem przychodu u pozostałych wspólników – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2020

  Otrzymanie przez wspólnika występującego ze spółki osobowej zwrotu jego udziału kapitałowego w formie innej niż pieniężna generuje przychód po stronie pozostałych wspólników tej spółki - wyrok NSA z 5 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 1341/18.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK