do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • PDOF i PKPiR 2015

  data dodania: 19.01.2015

 • BILANS 2014. Aktualizacja środków trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego i należności

  data dodania: 19.01.2015

  Jedną z podstawowych zasad rachunkowości jest zasada ostrożnej wyceny (art. 7 ust. 1 uor). Nakazuje ona wyceniać aktywa ostrożnie, a jednocześnie obiektywnie. Oznacza to konieczność uwzględniania przy wycenie bilansowej aktywów także zmniejszeń wartości użytkowej lub wartości handlowej składników aktywów (należności, zapasów, środków trwałych). Utworzone w ten sposób odpisy aktualizujące zmniejszają wynik finansowy jednostki. W niektórych przypadkach mogą także zostać zaliczone do kosztów podatkowych. Z kolei ich rozwiązanie może powodować powstanie przychodu podatkowego. Dokonywanie aktualizacji wymienionych aktywów, na potrzeby związane z ich wyceną bilansową, niejednokrotnie ma charakter bardzo złożony, ponieważ wymaga jednoczesnego uwzględnienia zarówno rozwiązań bilansowych, jak i

 • Wybór formy opodatkowania w 2015 r.

  data dodania: 16.01.2015

  20 stycznia 2015 r. upływa termin wyboru przez podatników opodatkowania podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową. Do tego dnia należy złożyć również oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania jedną z wymienionych form, jeżeli podatnik decyduje się na zmianę formy opodatkowania.

 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - tworzenie i ewidencja księgowa odpisu na rok 2015

  data dodania: 16.01.2015

  Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynika z przepisów Kodeksu pracy. Środki ZFŚS służą do zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb osób uprawnionych do korzystania z funduszu, w związku z tym mogą być przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych, a także na tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

 • Dopuszczalność zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej przed uzyskaniem tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi

  data dodania: 16.01.2015

  Jesteśmy spółką kapitałową. Jeden z naszych kontrahentów (będący także naszym dłużnikiem z tytułu zawartych umów) traci płynność finansową. Dowiedzieliśmy się, że prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne z wniosku innych wierzycieli. Dłużnik jest właścicielem nieruchomości o znacznej wartości. Stanowi ona de facto jedyny jego wartościowy majątek. Inni wierzyciele skierowali egzekucję do tej nieruchomości. Na nieruchomości tej nie została jednak ustanowiona hipoteka na rzecz naszej spółki tytułem zabezpieczenia rzeczowego przysługujących nam wierzytelności od dłużnika. Problemem jest to, że obecnie spółka nie uzyskała jeszcze tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi, na podstawie którego mogłaby przyłączyć się do egzekucji z tej nieruchomości.

 • Roczna korekta VAT za rok 2014 w księgach rachunkowych

  data dodania: 16.01.2015

  Podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej i zwolnionej obowiązkiem podatnika jest odrębne określanie kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego. W niektórych przypadkach dokonuje się tego na podstawie wskaźnika proporcji. Ma to odpowiedni wpływ na ewidencję księgową.

 • Konsolidacja sprawozdań finansowych - ustalenie wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

  data dodania: 16.01.2015

  Uzyskanie kontroli nad jednostką zależną powoduje powstanie wartości firmy lub ujemnej wartości firmy. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy dokonać korekt z tytułu odpisów wartości firmy lub ujemnej wartości firmy.

 • Sprawozdawczość jednostek mikro

  data dodania: 16.01.2015

  Już za 2014 r. jednostki mikro mogą korzystać z możliwości sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego. Warunkiem jest podjęcie stosownej decyzji przez organ zatwierdzający.

 • Zdarzenia na przełomie roku obrotowego

  data dodania: 16.01.2015

  Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Dlatego przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy powinno nastąpić ujęcie wszystkich dowodów księgowych potwierdzających dokonanie operacji gospodarczych lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych dotyczących tego roku obrotowego. Wynika to z tego, że dane zawarte w księgach rachunkowych powinny być kompletne i powinny zawierać wszystkie koszty i przychody, które wystąpiły w danym roku obrotowym.

 • Wynik finansowy i jego podział

  data dodania: 16.01.2015

  Wynik finansowy netto za rok obrotowy ewidencjonowany jest na koncie "Wynik finansowy". Zysk netto osiągnięty za rok obrotowy lub powstała strata pozostają na koncie "Wynik finansowy" do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o jego podziale lub pokryciu straty. Następnie wynik finansowy należy przeksięgować na konto "Rozliczenie wyniku finansowego".

 • Ewidencja wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne

  data dodania: 16.01.2015

  Przy ewidencji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne powinno się uwzględniać zasadę memoriału, zgodnie z którą w księgach rachunkowych należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz jednostki przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

 • Odpowiedzialność sprawozdawczo-rachunkowa jednostki - sankcje cywilne, karnoskarbowe i podatkowe

  data dodania: 16.01.2015

  Jedną z fundamentalnych podstaw zaufania w obrocie gospodarczym jest rzetelna sprawozdawczość finansowa. Brak wywiązania się z obowiązków w zakresie rzetelnej sprawozdawczości finansowej przez podmioty/jednostki wiąże się z powstaniem po ich stronie odpowiedzialności cywilnej, karnoskarbowej czy podatkowej.

 • Podatek od środków transportowych w 2015 r.

  data dodania: 16.01.2015

 • Podatek od nieruchomości w 2015 r.

  data dodania: 16.01.2015

 • Kalendarz księgowego - STYCZEŃ/LUTY 2015

  data dodania: 16.01.2015

 • Zmiany w zasadach ubezpieczeń członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 r. - stanowisko ZUS

  data dodania: 13.01.2015

  Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzony zostanie obowiązek ubezpieczeń społecznych członków rad nadzorczych oraz zmianie ulegną zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne z tego tytułu.

 • Zatrudnianie na umowy na czas określony i umowy cywilnoprawne - 8 najczęstszych błędów z praktyki

  data dodania: 13.01.2015

  W 2015 r. Państwowa Inspekcja Pracy będzie szczególnie kontrolować zasadność zawierania umów cywilnoprawnych, a także prawidłowość zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę. Tak wynika z programu działań PIP na 2015 r. Za zatrudnianie pracowników na umowy cywilnoprawne, które spełniają warunki właściwe dla stosunku pracy, pracodawcom grozi grzywna od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

 • Nowe kody ubezpieczeń i zmiany w oskładkowaniu przychodów członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 r.

  data dodania: 13.01.2015

  W związku z objęciem obowiązkiem oskładkowania wynagrodzeń członków rad nadzorczych wprowadzone zostały nowe kody tytułów do ubezpieczeń, które obowiązują od 1 stycznia 2015 r. Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych nie będą wliczane takie składniki przychodu, jak m.in. zwrot kosztów podróży służbowej, nagrody jubileuszowe czy świadczenia z zfśs.

 • Kodeks pracy 2015 z komentarzem

  data dodania: 13.01.2015

 • Styczeń 2015

  data dodania: 07.01.2015

 • Specjalne strefy ekonomiczne - Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015

  data dodania: 29.12.2014

 • Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym - Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015

  data dodania: 29.12.2014

 • Prawa konsumenta - Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015

  data dodania: 29.12.2014

 • Odwrócony kredyt hipoteczny - Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015

  data dodania: 29.12.2014

 • Gospodarka nieruchomościami - Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015

  data dodania: 29.12.2014

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK