do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.10.2017

  Wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieli obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). MF zachęca mikroprzedsiębiorców do wysyłania testowych wersji JPK_VAT jeszcze za okres październik–grudzień 2017 r.

 • Ostrzeżenie MF w sprawie nieprawidłowości w opodatkowaniu VAT sprzedaży towarów w zestawach

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.10.2017

  Ministerstwo Finansów w specjalnym komunikacie przestrzegło podatników sprzedających towary w formie zestawów przed manipulacjami cenami towarów składających się na sprzedawany zestaw. Zgodnie z komunikatem MF działanie polegające na zawyżaniu ceny towaru opodatkowanego stawką obniżoną VAT, przy jednoczesnym zaniżaniu ceny towaru opodatkowanego stawką podstawową VAT, może zostać potraktowane jako nadużycie prawa. Za stosowanie tego typu praktyk grozi „domiar” podatku, odsetki i sankcje. Podatnikom stosujących takie optymalizacje MF zaleca dobrowolną korektę rozliczeń. Przedstawiamy pełną treść komunikatu w tej sprawie.

 • W jaki sposób rząd planuje zapewnić dochody budżetu na 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.10.2017

  26 września 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2018. Z projektu wynika, w jaki sposób rząd zamierza zapewnić dochody budżetowe w 2018 r. Na poziom tych dochodów mają mieć wpływ m.in. wprowadzenie mechanizmu split payment, elektroniczne kasy rejestrujące i wprowadzenie opodatkowania na niektóre wyroby akcyzowe. Właściwy poziom dochodów ma być jednak zapewniony przede wszystkim przez działania uszczelniające system podatkowy.

 • Kto może być małym podatnikiem w 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.10.2017

  Znany jest kurs waluty, według którego jest ustalany limit sprzedaży decydujący o statusie małego podatnika w 2018 r. Do przeliczenia przyjmujemy kurs z 2 października 2017 r., który wyniósł 4,3137 zł. Tylko mały podatnik może rozliczać się kwartalnie lub kasowo.

 • Jak ustalać dni wolne od pracy w rozkładach czasu pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.10.2017

  Pracownik może mieć zaplanowanych w rozkładach czasu pracy co najmniej tyle dni wolnych, aby w okresie rozliczeniowym była zachowana zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. W wielu przypadkach dni wolnych jest jednak zaplanowanych więcej, co najczęściej wynika ze stosowania równoważnego czasu pracy.

 • W 2018 r. wzrośnie limit kosztów uzyskania przychodów dla twórców – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.10.2017

  Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że w 2018 r. dwukrotnie wzrośnie limit 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów dla twórców i artystów wykonawców. Wyniesie on 85 528 zł, a nie jak obecnie 42 764 zł.

 • Do jakiego źródła zakwalifikować przychód ze sprzedaży samochodu rozliczanego kilometrówką – zmiana stanowiska MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.10.2017

  Przychód ze sprzedaży samochodu osobowego rozliczanego kilometrówką to przychód ze zbycia innych rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) updof. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi udzielonej redakcji „ MONITORA księgowego” . Ministerstwo zmieniło tym samym swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie. Do tej pory uznawało, że przychód ze sprzedaży samochodu osobowego rozliczanego kilometrówką to przychód z działalności gospodarczej.

 • Stypendia zwolnione z PIT – tabelaryczne zestawienie

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.10.2017

  Wraz z inauguracją roku szkolnego rozpoczyna się okres wypłat stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów, studentów i doktorantów. Niektóre z nich korzystają ze zwolnienia z PIT. Przedstawiamy tabelaryczny przegląd stypendiów zwolnionych z PIT, dzięki czemu wypłacający stypendium łatwo sprawdzi, czy od przekazywanych świadczeń powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy, czy też nie.

 • Wydatki na edukację pracownika – koszt pracodawcy i przychód pracownika

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.10.2017

  Na jesieni wielu pracodawców ponosi wydatki związane z rozpoczęciem lub kontynuacją edukacji swoich pracowników. Aby tego rodzaju wydatki mogły zostać zaliczone przez pracodawców do kosztów, muszą mieć związek z czynnościami wykonywanymi przez pracowników w ramach stosunku pracy. Tylko w takim przypadku można uznać, że ponoszony przez pracodawcę wydatek jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i pozostaje w związku z osiąganymi przez niego przychodami.

 • Problemy z rozliczaniem podróży służbowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.10.2017

  Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Rozliczenia związane z podróżą służbową nastręczają wiele problemów zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Dotyczy to nie tylko wysokości należności, sposobu ich udokumentowania, lecz także ustalenia, czy wyjazd pracownika jest podróżą służbową.

 • Uprawnienia do skrócenia wymaganego okresu pracy zawodowej dla stanowisk kierownika urzędu lub jednostki

  data dodania: 06.10.2017

  Rada Ministrów rozszerzyła katalog podmiotów, które są uprawnione do podjęcia decyzji o skróceniu pracownikom objętym rozporządzeniem (m.in. zatrudnionym w Prokuratorii Generalnej RP, jednostkach wojskowych podległych MON, Kancelarii PAN, państwowych komisjach badania wypadków) okresu pracy zawodowej wymaganego na danym

 • Zmiany w wymaganiach kwalifikacyjnych psychologów przeprowadzających badania osób zatrudnionych przy broni i amunicji

  data dodania: 06.10.2017

  Minister Zdrowia dostosował do ustawy deregulacyjnej przepisy dotyczące m.in. uzyskiwania i utraty uprawnień psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań psychologicznych, którym są zobowiązane poddać się osoby ubiegające się lub posiadające prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo

 • Wyższe wynagrodzenia kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

  data dodania: 06.10.2017

  Rada Ministrów podwyższyła o 0,03% mnożniki kwoty bazowej (która obecnie wynosi 1873,84 zł) dla stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz dla aplikantów kuratorskich. Oznacza to wzrost wynagrodzeń tej grupy zawodowej o 1,3% łącznie z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (od 2018 r.). Przepisy

 • Wynagrodzenia dla członków Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

  data dodania: 06.10.2017

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał przewodniczącemu i zastępcy przewodniczącego Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady w wysokości 2500 zł. Natomiast członkom Rady wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady przysługuje w wysokości 1000 zł. Miesięczne

 • Wyższe wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach ochrony zdrowia

  data dodania: 06.10.2017

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienił warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom zatrudnionym w jednostkach ochrony zdrowia, w tym w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). W załączniku nr 1 do rozporządzenia, w tabeli 1 mającej

 • Jak ustalić podstawę wymiaru świadczeń chorobowych pracowników wykonujących pracę za granicą

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.10.2017

  Ustalając podstawę wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicą, nie należy uzupełniać przychodu, jeżeli pracownik z przyczyn usprawiedliwionych nie przepracował pełnego miesiąca, lecz przepracował co najmniej połowę obowiązującego go wymiaru czasu pracy. Dotyczy to również przypadków, gdy miesięczny przychód pracowników nie przewyższa kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

 • Nieprawidłowe określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów – ostrzeżenie MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.10.2017

  Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym ostrzega przed praktykami polegającymi na manipulowaniu podstawą opodatkowania VAT przy sprzedaży towarów w formie zestawów. Dotyczy to przede wszystkim zestawów (oferowanych jako promocyjne) składających się z towarów opodatkowanych podstawową oraz obniżoną stawką VAT.

 • Kto od 1 listopada 2017 r. uzyska prawo do posiłków profilaktycznych

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.10.2017

  Od 1 listopada 2017 r. pracodawca musi zapewniać posiłki profilaktyczne pracownikom, którzy wykonują na otwartej przestrzeni prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet. Przysługują one bowiem w okresie zimowym, za który uważa się czas od 1 listopada do 31 marca.

 • Jak udzielić pracownikom wolnego za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w sobotę

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.10.2017

  W 2017 r. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada przypada w sobotę. W związku z tym pracodawcy, u których sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, powinni wyznaczyć pracownikom dodatkowy dzień wolny. Należy to zrobić w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło to święto.

 • W samorządach zostaną zlikwidowane stanowiska doradców i asystentów

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.10.2017

  Stosunki pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach doradców i asystentów wygasną po upływie 14 dni od wejścia w życie nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych. Przewiduje ona bowiem likwidację stanowisk doradców i asystentów samorządowych. Takie zmiany wprowadza ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych , która oczekuje obecnie na podpis prezydenta. Wejdzie ona w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 • Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017–2020

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.10.2017

  25 lipca 2017 r. zostało podpisane zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017–2020. W dokumencie wskazano m.in. cele, jakie ma osiągnąć KAS.

 • Informacje o grupie podmiotów – składanie powiadomień

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.10.2017

  Polscy podatnicy wchodzący w skład grup kapitałowych (chodzi o grupy, których skonsolidowane przychody przekroczyły w 2016 r. kwotę progową 750 mln euro) mają obowiązek powiadomić Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który z podmiotów należących do grupy będzie składać tzw. informację o grupie podmiotów. Powiadomienie w tej sprawie należy złożyć do 31 października 2017 r. Obowiązek ten wynika z ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Powiadomienia w sprawie informacji za 2017 r. w przypadku grup, których rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu należy z kolei złożyć najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego (czyli do końca grudnia b.r.).

 • Zmiany w zgłoszeniach celnych

  data dodania: 02.10.2017

  Od 14 października 2017 r. obowiązują zmiany wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie zgłoszeń celnych. Zmiana rozporządzenia dotyczy ujednolicenia sposobu ustalania ilości gazu ziemnego i energii elektrycznej wskazywanych w zgłoszeniu celnym.   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. zmieniające

 • Wnioski i dokumenty celne

  data dodania: 02.10.2017

  Od 2 października 2017 r. dostosowano do upoważnienia ustawowego treść rozporządzenia w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach celnych. Nowe rozporządzenie określa: wnioski, dla których w unijnym prawie celnym nie określono szczegółowych wymogów dla danych zawartych w tych

 • Dokumentacja cen transferowych

  data dodania: 02.10.2017

  Rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych określają szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumentacji tzw. cen transferowych. Treść rozporządzeń zawiera szczegółowy opis