do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie firmy mają obowiązek stosować procedury przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.06.2017

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu kojarzy się zwykle z działaniami służb specjalnych zwalczających te zjawiska. W praktyce jednak w systemie tym uczestniczy wiele podmiotów, w tym przedsiębiorcy.

 • Jakie zmiany wprowadzono w zakresie czasu pracy kobiet w ciąży pracujących przy monitorach ekranowych od 1 maja 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.06.2017

  Od 1 maja 2017 r. wydłużono godziny pracy pracownic ciężarnych zatrudnionych przy monitorach ekranowych z 4 godzin na dobę do maksymalnie 8 godzin w ciągu doby. Jednocześnie wprowadzono dla takich pracownic co najmniej 10-minutowe przerwy po przepracowaniu przez nie 50 minut w ciągu każdej godziny pracy przy komputerze.

 • Jakie nowe uprawnienia w postępowaniu przed ZUS, US, PIP i GIODO otrzymali pracodawcy od 1 czerwca 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Od 1 czerwca 2017 r. usprawniono przebieg postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony, milczące załatwienie sprawy, sprzeciw od decyzji, mediacje w postępowaniu administracyjnym – to tylko niektóre z nowych rozwiązań przewidzianych dla pracodawców. Nowe przepisy obowiązują w sprawach wszczętych od 1 czerwca 2017 r., co oznacza, że postępowania zainicjowane przed tą datą przebiegają według wcześniej obowiązujących regulacji. Wyjątkiem jest mediacja, która może być stosowana także do spraw wszczętych przed wejściem w życie zmian.

 • Jak od 1 czerwca 2017 r. obliczyć wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop dla pracownika tymczasowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Od 1 czerwca 2017 r. wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za ten urlop dla pracownika tymczasowego należy ustalać, biorąc za podstawę wynagrodzenie wypłacone mu w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do tych świadczeń. Przed zmianą przepisów podstawa wymiaru wynagrodzenia za płatny wypoczynek i ekwiwalent urlopowy była ustalana z całego okresu wykonywania pracy tymczasowej. Oznaczało to konieczność uwzględniania w obliczeniach wynagrodzenia przysługującego od początku zatrudnienia tymczasowego, co znacząco utrudniało kalkulację wskazanych należności.

 • Od kiedy zleceniodawca musi zgłosić do ZUS zleceniobiorcę kończącego szkołę lub studia – 10 problemów z praktyki

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Za zleceniobiorców – uczniów i studentów w wieku do ukończenia 26. roku życia – zatrudniający ich podmiot nie opłaca składek ZUS ani na ubezpieczenia społeczne, ani na ubezpieczenie zdrowotne. Gdy zleceniobiorca kończy szkołę lub studia, płatnik ma obowiązek zgłosić go, z prawidłową datą, do ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia. Obowiązek zgłoszenia do ZUS dotyczy także osób, które kończą 26 lat, niezależnie od tego, czy nadal posiadają status studenta bądź ucznia.

 • Czy dopłaty otrzymywane od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu stosowania ulg w przewozach pasażerskich stanowią przychód z działalności gospodarczej – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 kwietnia 2017 r., sygn. 0112-KDIL3-3.4011.16.2017.2.KP

 • Informacja o zmianach zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym, wprowadzonych ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniającą ustawę o finansach publicznych (Dz. U. poz. 659)

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Od 28 kwietnia 2017 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy o finansach publicznych, dotyczące udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom celowym (np. opłaty z tytułu najmu lub dzierżawy

 • Zmiany w procedurze administracyjnej – ułatwienia dla firm

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  1 czerwca 2017 r. weszły w życie istotne zmiany kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej ppsa). Nowelizacja stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Nowe

 • Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Podstawowym celem regulacji jest wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności będących przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), poprzez m.in.: zapewnienie szerszych możliwości uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta; podniesienie

 • Wyższa kwota ryczałtu za zatrudnianie więźniów

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Zmiany w ustawie o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności zwiększają kwotę ryczałtu przysługującego przedsiębiorcy z tytułu zwiększonych kosztów zatrudniania osób pozbawionych wolności z 20 do 35% wartości wynagrodzeń przysługujących skazanym (art. 8 ust. 2). Ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia

 • WNT oraz rejestr sprzedaży skażonego alkoholu etylowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  27 maja 2017 r. zostały wprowadzone zmiany do ustawy o podatku akcyzowym. Prowadzący działalność gospodarczą, którzy dokonują nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego (i zwolnionego z akcyzy), zostali zobowiązani do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego (art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym).

 • Jak ustalić moment powstania przychodu

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Ogólne zasady ustalenia momentu powstania przychodu   Podatnicy podatku dochodowego, którzy uzyskują przychody z prowadzonej działalności, powinni wykazywać je w określonym momencie. W tym zakresie mają oni do wyboru kilka możliwości. I tak w przypadkach, w których okres rozliczeniowy nie zostanie określony, datą powstania

 • Świadczenia z okazji Dnia Dziecka – przychody pracownika, koszty pracodawcy, składki ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Coraz większa liczba pracodawców decyduje się na przygotowywanie dla dzieci swoich pracowników paczek z okazji Dnia Dziecka. Niektórzy z nich organizują z tej okazji imprezy okolicznościowe. W związku z tym pracodawcy szukają odpowiedzi na pytania:

 • Czy karę porządkową można nałożyć po przedawnieniu zobowiązania podatkowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Organ podatkowy może wydać postanowienie o nałożeniu kary porządkowej nawet po przedawnieniu zobowiązania podatkowego. Ma na to 3 lata. Kolejne 5 lat ma na egzekucję nałożonej kary. Podatnicy nie mogą więc uchylać się od składania wyjaśnień i przedstawiania dokumentów na wezwanie organu podatkowego. Za brak wykonania tych obowiązków organ może ich ukarać nawet wówczas, gdy zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny 10 marca 2017 r. w sprawach, sygn. akt II FSK 2262/15, II FSK 3123/15, II FSK 1963/16.

 • Ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową FIZ z wykorzystaniem obligacji – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym ostrzega podatników CIT przed wykorzystaniem do optymalizacji podatkowych obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych, w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). Publikujemy fragment komunikatu w tej sprawie, przedstawiający sam schemat

 • Działalność sezonowa – rozliczenia podatkowe na przykładach

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2017

  Nie wszystkie rodzaje działalności gospodarczej mogą być prowadzone przez cały rok. Specyfika niektórych rodzajów działalności gospodarczej powoduje, że mogą być one prowadzone tylko przez część roku, tj. w sezonie. Powoduje to liczne wątpliwości, jak rozliczać podatek dochodowy, VAT oraz podatek od nieruchomości od takiej działalności. W raporcie przedstawiamy omówienie podatkowych skutków prowadzenia działalności sezonowej wraz z odpowiedziami na pytania zgłoszone w tej sprawie redakcji.

 • Prawnopodatkowe skutki wniesienia aportem nieruchomości do spółki kapitałowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.06.2017

  Wspólnicy/akcjonariusze spółek w zamian za udziały/akcje niejednokrotnie wnoszą wkłady niepieniężne w postaci praw rzeczowych. Częstą formą aportu (łatwą w wycenie) są nieruchomości. Istotą wniesienia wkładu niepieniężnego/aportu do spółki jest ekonomiczna wymiana/ekwiwalentność świadczeń między wnoszącym aport wspólnikiem a spółką wydającą udziały/akcje w zamian za wniesienie aportu.

 • Nowy sposób uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.06.2017

  Sejm postanowił, że zaświadczenia lekarskie w formie elektronicznej będą mogły być wystawiane również z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnianym bezpłatnie przez ZUS. Obecnie zaświadczenia lekarskie mogą być wprawdzie wystawiane w formie

 • Zmiany w zasadach wpłacania przez płatników należności z tytułu składek ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.06.2017

  Sejm zmienił zasady wpłaty przez płatników składek ubezpieczeniowych do ZUS. Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy składek będą przekazywać jedną wpłatą należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i FEP na indywidualne numery rachunków składkowych. ZUS wygeneruje i

 • Nowe przepisy regulujące czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.06.2017

  Sejm uchwalił ustawę regulującą czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, tj. członków załogi i personelu pokładowego (dotychczas pracownicy ci podlegali przepisom Kodeksu pracy) . Czas pracy na statku żeglugi śródlądowej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i

 • Nowe zasady wydawania pracownikom świadectw pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.06.2017

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadził zmiany przepisów dotyczących wydawania pracownikom świadectw pracy uwzględniające znowelizowane regulacje ustawy o pracownikach tymczasowych, a także obejmujące terminy i tryb prostowania świadectw pracy. Obecnie pracodawca będący agencją pracy tymczasowej ma obowiązek

 • Nowe zasady wnoszenia skarg na interpretacje indywidualne

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.06.2017

  1 czerwca 2017 r. zmienił się sposób zaskarżania interpretacji indywidualnych. Podatnik, który nie zgadza się z wydaną interpretacją, wniesie skargę od razu do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 • W jaki sposób rozliczać VAT przy organizacji imprez plenerowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.06.2017

  Organizowanie różnego rodzaju imprez plenerowych jest już dość powszechnym zjawiskiem i w obecnych czasach nie przysparza problemów, w przeciwieństwie do ich rozliczenia od strony podatkowej. Najwięcej trudności sprawia ustalenie właściwej stawki opodatkowania oraz prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na organizację tych imprez.

 • Jakie nowe uprawnienia uzyskał ZUS od 13 czerwca 2017 r. w zakresie ustalania właściwego płatnika składek

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.06.2017

  Od 1 stycznia 2018 r. zostaną wprowadzone indywidualne numery rachunków składkowych, na które płatnicy składek będą przekazywać – jedną wpłatą – należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i FEP. Wcześniej, bo już od 13 czerwca 2017 r., ZUS otrzymał możliwość ustalenia, na mocy decyzji administracyjnej, który podmiot jest faktycznie płatnikiem składek w odniesieniu do ubezpieczonych zgłoszonych do ZUS przez więcej niż jedną firmę.

 • Jak w podstawie wymiaru zasiłków uwzględniać premie

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.06.2017

  PROBLEM: Od stycznia 2017 r. zmieniliśmy regulamin premiowania. Premia miesięczna została zamieniona na premię kwartalną. Zarówno premie miesięczne, jak i kwartalne są uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków. W jaki sposób uwzględnić premię w podstawie wymiaru zasiłków po zmianie zasad wynagradzania?