do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Praktyczne aspekty organizacji projektów

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.02.2014

  W obecnych realiach gospodarczych jest bardzo prawdopodobne, że niemal każdy pracownik na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku podczas swojej kariery zawodowej będzie uczestniczył w rozmaitych przedsięwzięciach zorganizowanych w formie projektu. Organizacja projektowa jest bowiem coraz częściej stosowana w wielu przedsięwzięciach o jednostkowym, niepowtarzalnym charakterze. Czym charakteryzuje się organizacja projektowa, jakie są jej podstawowe cechy? Na co warto zwrócić szczególną uwagę, przygotowując się do uczestnictwa w projekcie?

 • Zasady zarządzania w spółdzielniach sprawami z zakresu prawa pracy i płac

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.02.2014

  Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółdzielni. Zarząd naszej spółdzielni jest organem wieloosobowym. Czy w takich okolicznościach prezes zarządu może jednoosobowo wykonywać czynności z zakresu prawa pracy i płac w stosunku do pracowników spółdzielni, czy też przy tych czynnościach powinna zostać zachowana reprezentacja zgodna z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego? Kto powinien reprezentować spółdzielnię w ramach czynności z zakresu prawa pracy i płac (w tym np. udzielania urlopu wypoczynkowego) w stosunku do członków zarządu spółdzielni?

 • Refakturowanie mediów od 1 stycznia 2014 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.02.2014

  Główną działalnością spółki jest wynajem i dzierżawa nieruchomości. Oprócz czynszu najemcy obciążani są dodatkowo kosztami mediów. Podstawą obciążenia są faktury wystawione przez dostawców mediów, które wpływają do spółki w miesiącu następnym, a dotyczą okresu poprzedniego. Na przykład faktura za energię wpłynęła do spółki w lutym, ale dotyczy stycznia. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla celów VAT i podatku dochodowego od osób prawnych?

 • Towary używane – nowe zasady opodatkowania VAT od 2014 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.01.2014

  Od 1 stycznia 2014 r. zmieniły się zasady korzystania ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zwolnienie określone w tym przepisie obejmuje wszystkie towary, a nie tylko towary, które można było uznać za towary używane na podstawie obowiązującego do końca 2013 r. art. 43 ust. 2 ustawy o VAT. Wprowadzono jednak dodatkowe warunki, aby z tego zwolnienia korzystać. Zmianie uległy również zasady zwolnienia z VAT dla dostawy samochodów osobowych, od których częściowo odliczono VAT. Ustawodawca zrezygnował z koniecznego, jak dotąd, warunku używania przez podatnika dokonującego dostawy takiego samochodu przez co najmniej pół roku, co pozwalało na uznanie go za towar używany w myśl ustawy o VAT.

 • Leasing operacyjny i finansowy w prawie podatkowym i bilansowym (część 1)

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.01.2014

  O tym, czy mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym czy z leasingiem finansowym, decyduje nie nazwa, lecz treść umowy. Ma to bardzo istotne znaczenie, ponieważ od tego zależy, kto zalicza przedmiot umowy do środków trwałych: leasingodawca czy leasingobiorca. Zapisy umowy decydują też o tym, jakie koszty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Niespełnienie któregokolwiek z warunków przepisów podatkowych może skutkować wyłączeniem poniesionych przez podatnika kosztów z kosztów uzyskania przychodów

 • Optymalizacja podatkowa a obejście prawa

  Artykuł aktualny do dnia 2016-07-15 | data dodania: 28.01.2014

  Coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się obchodzenie przez przedsiębiorców przepisów prawa podatkowego. Sytuację pogarsza fakt, że w polskim ustawodawstwie nie ma klauzuli obejścia prawa podatkowego stanowiącej narzędzie organów podatkowych do walki z tzw. agresywną optymalizacją podatkową, czyli sposobem zawierania transakcji, który dąży do obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego.

 • Odwołanie przedsiębiorcy od ustaleń kontroli ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.01.2014

  Podczas kontroli ZUS przedsiębiorca ma obowiązek współpracować z kontrolującym go inspektorem. Płatnik jest zobowiązany do udostępnienia wszelkich ksiąg, dokumentów i innych nośników informacji związanych z zakresem kontroli oraz do udzielania wyjaśnień kontrolującemu. Płatnik ma również prawo nie zgodzić się z ustaleniami inspektora dokonanymi w toku postępowania kontrolnego. W związku z tym może on wnosić przewidziane prawem zastrzeżenia i odwołania.

 • Konsekwencje zaprzestania wypłaty odszkodowania za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.01.2014

  Wypłata odszkodowania za powstrzymywanie się pracownika od działalności konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia ma, co do zasady, charakter obowiązkowy. Dotyczy to zarówno wysokości świadczenia, jak i terminu jego wypłaty. Jeżeli pracodawca nie wypłaca odszkodowania lub opóźnia się z jego wypłatą, to tego rodzaju naruszenia mogą powodować ustanie zakazu konkurencji.

 • Wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia

  Artykuł aktualny do dnia 2016-02-21 | data dodania: 25.01.2014

  W przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia na podstawie art. 361 Kodeksu pracy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą jego część. Obliczając wysokość odszkodowania należy stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu podstawy wymiaru ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 • Wskazanie długości trwania umowy na czas określony

  Artykuł aktualny do dnia 2016-02-21 | data dodania: 25.01.2014

  Przy ustalaniu czasu trwania umowy na czas określony należy pamiętać, aby nie wskazywać zbyt długiego okresu jej obowiązywania. Umowa na czas określony zawarta na wiele lat może zostać uznana przez sąd pracy za umowę na czas nieokreślony.

 • Ustalanie wymiaru urlopu proporcjonalnego – najtrudniejsze problemy z praktyki

  Artykuł aktualny do dnia 2016-01-01 | data dodania: 25.01.2014

  Urlop proporcjonalny jest najczęściej naliczany, gdy dochodzi do rozwiązania umowy o pracę w trakcie roku kalendarzowego. Wówczas oblicza się go proporcjonalnie do okresu zatrudnienia u poszczególnych pracodawców. Jeśli zmiana pracodawcy następuje w trakcie miesiąca, urlop wypoczynkowy za ten miesiąc nalicza pracodawca, u którego pracownik rozpoczął pracę w tym miesiącu.

 • Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu rocznej informacji dla pracownika

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.01.2014

  Do 28 lutego 2014 r. płatnicy składek mają obowiązek przekazać ubezpieczonym informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych za nich do ZUS za ubiegły rok, z podziałem na poszczególne miesiące. Jeżeli jednak ubezpieczeni otrzymywali taką informację co miesiąc, płatnicy nie mają, co do zasady, obowiązku przekazywania im informacji rocznej, chyba że ubezpieczony zwróci się z wnioskiem o jej wydanie.

 • Roczne rozliczenia podatkowe – jak prawidłowo wypełnić PIT-11 i PIT-40 za 2013 r.

  Artykuł aktualny do dnia 2013-12-31 | data dodania: 25.01.2014

  Do 28 lutego 2014 r. płatnicy powinni przygotować i przesłać podatnikom PIT-11 lub PIT-40 w przypadku, gdy podatnik złożył płatnikowi wniosek o rozliczenie roczne na druku PIT-12. Przekroczenie tego terminu jest zagrożone karą grzywny wynoszącą teoretycznie nawet około 3 mln zł.

 • Zakaz konkurencji dla pracowników zatrudnionych u pracodawcy na rynku regulowanym jest dopuszczalny

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.01.2014

  Pracodawcy działający na rynkach regulowanych mogą skutecznie zawierać ze swoimi pracownikami umowy o zakazie konkurencji, gdyż umowy te mają charakter prywatno-prawny (wyrok Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2014 r., I PK 146/13).

 • ZUS wypłaci emeryturę zawieszoną z powodu kontynuowania zatrudnienia

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.01.2014

  ZUS wypłaci emerytury osobom, którym od października 2011 r. zostało zawieszone świadczenie z powodu kontynuowania stosunku pracy. Aby otrzymać zawieszone świadczenie, emeryci będą musieli złożyć wniosek w tej sprawie w terenowej jednostce ZUS.

 • Nowe obowiązki związane z paragonem fiskalnym

  Artykuł aktualny do dnia 2015-12-31 | data dodania: 25.01.2014

  Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363) nakładają na sprzedawców i usługodawców obowiązek ujawnienia na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi pozwalającej na ich jednoznaczną identyfikację. Regulacja ta dotyczy również lekarzy i lekarzy dentystów (§ 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia), co w zestawieniu z § 8 ust. 1 pkt 17 tego rozporządzenia, zgodnie z którym na żądanie pacjenta na paragonie musi zostać zamieszczony jego numer NIP, pozwala na zidentyfikowanie konkretnej osoby. Podobnie jest w przypadku płatności za udzielone świadczenia kartą płatniczą, a zatem regulacja ta nie uwzględnia tego, że lekarze i lekarze dentyści związani są tajemnicą zawodową.

 • Opłata skarbowa przy zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R

  Artykuł aktualny do dnia 2015-01-01 | data dodania: 25.01.2014

  Podatnik, wnosząc zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, w związku z którym naczelnik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie zarejestrowania go jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego, musi wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

 • Odkupienie przez fundusz inwestycyjny jednostek nabytych w drodze dziedziczenia

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.01.2014

  Od 1 stycznia 2014 r. wolny od podatku jest dochód uzyskany przez spadkobiercę w przypadku odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa nabytych w drodze dziedziczenia, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

 • Od 1 maja 2014 r. zatrudnianie cudzoziemców będzie się odbywać na nowych zasadach

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.01.2014

  Z początkiem maja br. zacznie obowiązywać nowa ustawa o cudzoziemcach, wprowadzająca zmiany w zakresie możliwości wykonywania przez nich pracy w Polsce. Utrata pracy przez cudzoziemca nie będzie już połączona z utratą zezwolenia na pobyt. Ponadto cudzoziemcy nie będą musieli uzyskiwać dwóch osobnych zezwoleń: na pracę i na pobyt.

 • Ministerstwo Finansów planuje rozszerzenie zakresu informacji bankowych, które mogą być przekazywane do organów podatkowych

  Artykuł aktualny do dnia 2016-12-09 | data dodania: 25.01.2014

  Ministerstwo Finansów zamierza mieć szerszy dostęp do tajemnicy bankowej oraz informacji o przepływie środków pieniężnych transferowanych z wykorzystaniem usługi przekazu pieniężnego, które chronią podatników. W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw przewiduje się rozszerzenie zakresu informacji, których organy podatkowe mogą żądać od banków i innych instytucji finansowych.

 • Terminy fakturowania w 2014 r.

  Artykuł aktualny do dnia 2016-12-31 | data dodania: 23.01.2014

  1. Termin ogólny wystawiania faktur Z dniem 1 stycznia 2014 r. została wprowadzona nowa zasada określająca podstawowy termin zafakturowania sprzedaży. Określa ją art. 106i ust. 1 i ust. 7 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym fakturę wystawia się: ● nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,

 • Faktury w formie elektronicznej

  Artykuł aktualny do dnia 2015-06-30 | data dodania: 23.01.2014

  Do końca 2013 r. zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej były regulowane rozporządzeniem z 28 marca 2011 r. w sprawie faktur oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu

 • Korygowanie faktur

  Artykuł aktualny do dnia 2016-12-31 | data dodania: 23.01.2014

  Sposób korygowania faktury jest uzależniony od przyczyny uzasadniającej dokonanie korekty. Z reguły jest on uzależniony od „wagi błędu” i w zależności od tej wagi, w celu naprawienia pomyłki, można posługiwać się notą korygującą lub fakturą korygującą. Jednak u podstaw korekty faktury leżą nie tylko

 • Duplikat faktury

  Artykuł aktualny do dnia 2015-06-30 | data dodania: 23.01.2014

  Do końca 2013 r. zasady wystawiania duplikatu faktury były określone w § 20 rozporządzenia z 28 marca 2011 r. w sprawie faktur. Od 1 stycznia 2014 r. wynikają one z art. 106l ustawy i zasadniczo się nie zmieniły. Gdy faktura ulegnie zniszczeniu lub zaginie: 1) podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba

 • Dokumenty wewnętrzne

  Artykuł aktualny do dnia 2015-06-30 | data dodania: 23.01.2014

  Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., podatnik mógł wystawić fakturę wewnętrzną w celu udokumentowania: ● czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 ustawy, tj. nieodpłatnego przekazania przez podatnika towarów (z wyjątkiem prezentów o małej wartości i