do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć pracę podczas zmiany czasu letniego na zimowy

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2017

  Pracownicy, którzy wykonywali pracę w nocy z 28 października 2017 r. na 29 października 2017 r. przepracowali dodatkowo jedną godzinę z powodu zmiany czasu letniego na zimowy. Za tę godzinę przysługuje im wynagrodzenie. Jeżeli praca przez dodatkową godzinę była pracą nadliczbową, to trzeba ją zrekompensować czasem wolnym lub dodatkiem w wysokości 100% wynagrodzenia.

 • Szczepienie na grypę – przychód pracownika, koszt pracodawcy oraz składki ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2017

  Jesień to okres, w którym wielu pracodawców decyduje się na zaszczepienie swoich pracowników na grypę. Niektórzy z nich robią to dobrowolnie. Innych zobowiązują do tego przepisy prawa. W związku z tym pracodawcy zadają sobie dwa pytania. Czy wartość szczepienia jest podlegającym opodatkowaniu (i oskładkowaniu) przychodem pracownika? Czy wydatki poniesione na szczepienia pracowników stanowią koszt uzyskania przychodów pracodawcy? Przedstawiamy tabelaryczne porównanie skutków ufundowania pracownikom szczepionek na grypę w zależności od tego, czy pracodawca jest zobowiązany do zaszczepienia pracownika na podstawie przepisów bhp oraz gdy robi to dobrowolnie.

 • Obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych – nowe rozporządzenia wykonawcze

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2017

  Od 3 października 2017 r. obowiązują rozporządzenia Ministra Finansów zawierające szczegółowy opis elementów stanowiących dokumentację podatkową między podmiotami powiązanymi. Zapoznanie się z nowymi regulacjami jest konieczne, by prawidłowo wypełnić obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej na nowych zasadach obowiązujących od początku tego roku.

 • Od 1 stycznia 2018 r. rodzice zatrudniający nianię poniosą wyższe koszty z tytułu składek

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2017

  Od 1 stycznia 2018 r. budżetowe finansowanie składek za nianię zatrudnioną na podstawie umowy uaktywniającej zostanie zmniejszone o połowę. Z budżetu będzie finansowana kwota składek ustalana od podstawy wymiaru nieprzekraczającej 50% minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy obecnie składki są finansowane od podstawy w kwocie pełnego wynagrodzenia minimalnego. Aby zachować dotychczasowe finansowanie składek, rodzice powinni zawrzeć umowę uaktywniającą z nianią najpóźniej do 31 grudnia 2017 r. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian będą finansowane na starych zasadach.

 • Wyspecjalizowane urzędy skarbowe nie będą obsługiwać spółek osobowych – odpowiedź Krajowej Administracji Skarbowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2017

  Od 2018 r. nie zmieni się katalog podmiotów podlegających pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe (WUS). Na podstawie danych z deklaracji VAT podatnicy ustalają, czy przechodzą do właściwości WUS tylko wówczas, gdy nie mogą tego zrobić w oparciu o sprawozdanie finansowe albo zeznanie podatkowe CIT. Tym samym w dalszym ciągu spółki osobowe (takie jak spółka cywilna, jawna, partnerska czy komandytowa) nie są obsługiwane przez WUS. Tak odpowiedziała redakcji Mk Krajowa Administracja Skarbowa w piśmie z 3 października 2017 r. Przedstawiamy fragment odpowiedzi.

 • Firma w domu

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2017

  Na prowadzenie firmy w domu lub mieszkaniu decydują się przede wszystkim podatnicy prowadzący małe firmy albo rozpoczynający swoją przygodę z biznesem. Takie postępowanie to duża oszczędność kosztów, takich jak chociażby koszt wynajmu lokalu potrzebnego do prowadzonej działalności od podmiotu zewnętrznego. Podatnicy,

 • Czy trzeba zwrócić ulgę, gdy podatnik nie używał kasy z powodu zawieszenia działalności – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2017

  Podatnicy, którzy skorzystali z ulgi na zakup kasy, mają obowiązek zwrócić ulgę, jeżeli zaprzestaną używać kasę w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania. Okres 3 lat należy liczyć od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania do zaprzestania ewidencjonowania. Do trzyletniego okresu nie należy wliczać okresu zawieszenia działalności. Liczy się tylko okres, w którym kasa jest użytkowana. Aby podatnik zachował prawo do ulgi, kasa powinna być użytkowana co najmniej 3 lata (sumując okresy użytkowania kasy, z wyłączeniem okresu zawieszenia działalności). Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 25 lipca 2017, sygn. akt I FSK 2112/15.

 • Jakie są skutki podatkowe wystawienia faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zaliczki

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2017

  W praktyce zdarza się, że sprzedawca wystawi fakturę zaliczkową pełniącą dla stron transakcji rolę wezwania do wpłaty zaliczki, ale faktyczne otrzymanie kwoty określonej tą fakturą nastąpi po upływie 30. dnia od dnia wystawienia faktury zaliczkowej. W takiej sytuacji faktura jest wystawiona przedwcześnie. Najbardziej dotkliwym skutkiem przedwczesnego wystawienia faktury zaliczkowej może być podwójne opodatkowanie transakcji.

 • Kiedy korygujemy faktury VAT RR

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.10.2017

  Podczas zawierania transakcji gospodarczych może wystąpić konieczność wystawienia faktury korygującej. Również w obrocie z rolnikami ryczałtowymi może być niezbędne zmniejszenie lub zwiększenie zryczałtowanego zwrotu podatku. A ponieważ to nabywca, a nie sprzedawca, wystawia faktury VAT RR, może się zastanawiać, czy i w jaki sposób skorygować pierwotnie wystawioną fakturę VAT RR. Z przepisów nie wynika wprost, jakie są zasady korygowania faktur VAT RR, w związku z tym nabywcy produktów rolnych mają liczne wątpliwości.

 • Usługi budowlane – przykład na podstawie KSR nr 3

  data dodania: 13.10.2017

  Przedstawiony przykład został przygotowany na podstawie Przykładu 1 – kompleksowego przykładu objaśniającego, przedstawionego w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”, na bazie obecnie obowiązujących przepisów. Jednak w związku z wchodzącym w życie 1 stycznia 2018 r. MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, który zastępuje podstawowe regulacje międzynarodowe dotyczące ujmowania przychodów, m.in. MSR 18 „Przychody”, MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną”, należy się spodziewać także zmian w KSR nr 3.

 • Jednoosobowy przedsiębiorca udziałowcem i członkiem zarządu w spółce z o.o. w ujęciu formalnoprawnym, gospodarczo- -ekonomicznym i prawno-finansowym

  data dodania: 13.10.2017

  W obecnych realiach gospodarczych, m.in. ze względu na relacje rodzinne, niejednokrotnie wspólnicy spółek handlowych są równocześnie osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jej członek zarządu może być jednocześnie wspólnikiem tej spółki, jak i osobą zatrudnioną w tej spółce w ramach tzw. samozatrudnienia (czyli udziałowiec jest osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i rozlicza się ze spółką na podstawie wystawianych przez siebie faktur).

 • Wypadek firmowego samochodu – rozliczenie VAT od naprawy, złomowania i sprzedaży

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.10.2017

  Wypadek firmowego samochodu wiąże się z ponoszeniem wydatków na jego naprawę. Może także powodować konieczność złomowania auta lub jego sprzedaży po dokonanej naprawie. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z rozliczeniem VAT od wydatków dotyczących naprawy samochodów oraz ich sprzedaży.

 • Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców po zmianach od 1 stycznia 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.10.2017

  Po zmianach przepisów od 1 stycznia 2018 r. obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej będzie mógł pracować w turystyce, rolnictwie czy ogrodnictwie, jeśli uzyska zezwolenie na pracę sezonową. Taka praca będzie mogła trwać maksymalnie przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Z kolei na podstawie oświadczenia, zamiast zezwolenia, nadal będą mogli wykonywać pracę obywatele sześciu państw zza wschodniej granicy Polski. Takie zatrudnienie będzie mogło trwać, tak jak dotychczas, nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

 • Sprzedaż działek – skutki dla rozliczeń VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.10.2017

  Zagadnienie sprzedaży działek przez osoby fizyczne nieprowadzące „na co dzień” działalności gospodarczej (w tym sprzedaż działek przez rolników) uchodziło przez lata za kontrowersyjne. Część sporów przeciął m.in. wyrok unijnego Trybunału z 2011 r., jednak należy pamiętać, że jest to zagadnienie o wielu aspektach podatkowych. Jeśli już bowiem znamy odpowiedź na podstawowe pytanie, tj. o status podatnika, to nierzadko pojawiają się problemy dotyczące zwolnień w VAT czy innych kwestii związanych ze sposobem opodatkowania.

 • Czy pobrać podatek u źródła w związku objęciem udziałów przez zagranicznego wspólnika – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.10.2017

  Przychód uzyskany przez zagranicznego podatnika w związku z objęciem udziałów w zamian za wkład niepieniężny nie został wymieniony w katalogu czynności opodatkowanych tzw. podatkiem u źródła. Tym samym wypłacający nie ma obowiązku poboru podatku u źródła. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

 • Jak traktować podatkowo przy sprzedaży przedmiotu leasingu kwoty uzyskane z tytułu spłaty jego wartości początkowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.10.2017

  PROBLEM Spółka (podatnik CIT) nabywa, a następnie udostępnia swoim klientom do używania rzeczy, takie jak np. samochody osobowe, samochody ciężarowe, maszyny czy urządzenia (przedmioty leasingu), na podstawie umów leasingu. Umowy kwalifikowane są jako tzw. leasing finansowy. W wyniku tego odpisów amortyzacyjnych od wartości

 • Postanowienie komornika dokumentuje tylko nieściągalność wierzytelności w nim wymienionych – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.10.2017

  Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych dotyczy tylko tych wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana postanowieniem o nieściągalności wydanym przez komornika. Podatnik nie może, posługując się tym postanowieniem zaliczyć do kosztów podatkowych innych wierzytelności, nawet jeżeli byłyby to wierzytelności przysługujące w tym samym czasie w stosunku do tego samego dłużnika – wyrok NSA z 19 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1680/15.

 • Wycena i ewidencja w księgach rachunkowych produkcji w toku

  data dodania: 11.10.2017

  Spółka ma na 31 grudnia roku obrotowego saldo produkcji w toku. Od roku następnego jednostka chce ustalać produkcję w toku raz na kwartał poprzez inwenturę. Czy w związku z planowaną zmianą saldo z końca roku należy przeksięgować na odpowiednie konto zespołu 5 (produkcja podstawowa) jako bilans otwarcia? Jak prawidłowo wyceniać i ewidencjonować produkcję w toku?

 • Zyski i straty nadzwyczajne

  data dodania: 11.10.2017

  Finansowe skutki zdarzeń trudnych do przewidzenia oraz zdarzeń niezwiązanych z ryzykiem prowadzenia działalności przez jednostkę zalicza się odpowiednio do zysków lub strat nadzwyczajnych.

 • Ewidencja niskocennych składników majątkowych

  data dodania: 11.10.2017

  Jednostka może określić w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, w odniesieniu do składników majątku, których jednostkowa wartość nie przekracza 3500 zł, rozwiązania, jakie można stosować dla celów podatkowych. W ramach przyjętych zasad rachunkowości jednostka może stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

 • Rozliczenie zakupów dokonywanych firmową kartą płatniczą

  data dodania: 11.10.2017

  Karta płatnicza pozwala na dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi, a także na realizowanie transakcji w bankomacie lub wpłatomacie zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z tej możliwości rozliczania rozrachunków (regulowania zobowiązań, przyjmowania płatności od kontrahentów). Z kolei pracownicy korzystają z tzw. firmowych kart płatniczych.

 • Usługi budowlane – ewidencja materiałów

  data dodania: 11.10.2017

  W przypadku usług budowlanych istotne znaczenia ma nie tylko ustalenie globalnego budżetu kosztów i przychodów, ale również odpowiednia ewidencja materiałów.

 • Jak księgować sfinansowane przez firmę szczepienia ochronne pracowników?

  data dodania: 11.10.2017

  Firma sfinansowała pracownikom szczepienia ochronne przeciwko grypie. Jak taki zakup wykazać w księgach rachunkowych?

 • Jak wycenić inwestycję krótkoterminową, jeśli nie ma wzorców cen dla takich inwestycji?

  data dodania: 11.10.2017

  Firma ma inwestycję krótkoterminową, którą powinna wycenić. Niestety, w tym przypadku nie ma wzorców cen, według których można taką wycenę przeprowadzić. Co zrobić w tej sytuacji?

 • 1. Do jakiego źródła zakwalifikować przychód ze sprzedaży samochodu rozliczanego kilometrówką – zmiana stanowiska MF

  data dodania: 11.10.2017

  Przychód ze sprzedaży samochodu osobowego rozliczanego kilometrówką to przychód ze zbycia innych rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d updof. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi udzielonej redakcji. Ministerstwo zmieniło tym samym swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie. Do tej pory uznawało, że przychód ze sprzedaży samochodu osobowego rozliczanego kilometrówką to przychód z działalności gospodarczej.