do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Środki trwałe – nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  W Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z 29 maja 2017 r. pod poz. 105 opublikowano uchwałę nr 4/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości, przyjmującą Krajowy Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” (dalej; KSR nr 11). Głównym celem wydania przez Komitet Standardów Rachunkowości nowego krajowego standardu rachunkowości „Środki trwałe” jest potrzeba zapewnienia jednolitości w stosowaniu rozwiązań w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym tego składnika aktywów. Standard zawiera obszerne i szczegółowe omówienie kluczowych zagadnień i problemów związanych z „życiem” środka trwałego w firmie, od momentu uznania składnika majątku za środek trwały,

 • Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin – rozliczenia podatkowe, ZUS i ewidencja księgowa

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Okres letni to czas, w którym większość pracowników wykorzystuje przysługujący im urlop wypoczynkowy. Wielu pracodawców decyduje się na dofinansowywanie kosztów wypoczynku swoich pracowników i ich rodzin. Przedstawiamy, jak prawidłowo rozliczyć takie dofinansowanie po stronie pracownika i pracodawcy.

 • Fiskus nie może odmówić wydania interpretacji w sprawie prawidłowości prowadzonej ewidencji – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Fiskus nie może odmówić wydania interpretacji dotyczącej wymogów prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów. Ocena prawidłowości przyjętego przez podatnika modelu prowadzenia ewidencji może być przedmiotem interpretacji i nie wymaga oceny materiału dowodowego. Takie wnioski płyną z wyroku NSA 22 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 179/15.

 • Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Wierzyciele nie posiadają często informacji niezbędnych do pełnej i wiarygodnej oceny wypłacalności dłużnika, w tym także potencjalnego. Dla oceny możliwości płatniczych potencjalnego lub aktualnego kontrahenta brakowało informacji o jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 • Czy partnerzy konsorcjum wystawiają faktury z „odwrotnym obciążeniem”

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Partner konsorcjum powinien wystawić na rzecz Lidera konsorcjum fakturę z oznaczeniem „odwrotne obciążenie”, w przypadku gdy w ramach konsorcjum świadczy usługi budowlane wskazane w załączniku nr 14 do ustawy o VAT poz. 2–48. Jest tak, jeżeli uprawnionym do wystawienia faktury na rzecz zamawiającego jest Lider konsorcjum. Zdaniem fiskusa nie można uznać, że zarówno Lider, jak i Partner Konsorcjum równocześnie będą głównymi wykonawcami względem Zamawiającego (Inwestora). Poniżej fragment interpretacji w tej sprawie.

 • Kompensata, cesja i barter wykluczają prawo do wcześniejszego zwrotu VAT – zmiana stanowiska NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Kompensata, cesja lub barter niewątpliwie są formą zapłaty. Problem w tym, że z przepisów warunkujących przyspieszony zwrot VAT (w terminie 25 dni) wynika, że aby uzyskać przyspieszony zwrot VAT, należy dokonać zapłaty za pośrednictwem rachunku, co jest wykluczone przy wspomnianych formach zapłaty. Podatnicy, którzy dokonują zapłaty w innej formie niż przelewem, nie mogą więc – co do zasady – korzystać z możliwości uzyskania wcześniejszego zwrotu VAT. Takie stanowisko zajmują organy podatkowe. Potwierdza je też najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

 • Czy wygrana w grze ogłoszonej w Internecie jest zwolniona z PIT – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Wygrana w grze ogłoszonej w Internecie jest zwolniona z PIT tylko w przypadku, gdy  organizatorem gry jest środek masowego przekazu. W przeciwnym razie wygrana podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment

 • Ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym ostrzega podatników CIT przed wykorzystaniem sztucznie kreowanej wartości firmy do optymalizacji podatkowych. Przedstawiamy fragment komunikatu w tej sprawie, wyjaśniający schemat optymalizacyjny. Jak ostrzega MF, przedstawione działanie będzie podlegać ocenie z punktu widzenia

 • Czy przedsiębiorcy muszą zmieniać biegłych rewidentów – po zmianach

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Po kilkuletnim okresie prac Sejm przyjął ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (dalej: ustawa o biegłych). Najistotniejszymi zmianami z punktu widzenia przedsiębiorców jest wprowadzenie okresu rotacji firm badających sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego (JZP) oraz ustalenie ograniczeń w świadczeniu usług przez biegłych dla tych jednostek.

 • Dokumentowanie straty powstałej w związku z kradzieżą – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.06.2017

  Podatnik, który poniósł straty w wyniku kradzieży, nie może zaliczyć ich do kosztów podatkowych na etapie prowadzonego przez organy ścigania postępowania przygotowawczego. Dopiero po uzyskaniu rozstrzygnięcia organów ścigania podatnik będzie mógł w sposób pewny wskazać, że strata ma charakter nieodwracalny i dysponować

 • Ogólne zasady sporządzania, zatwierdzania i składania sprawozdań finansowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.06.2017

  30 czerwca 2017 r. mija termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 dla jednostek, których rok obrotowy skończył się 31 grudnia 2016 r. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek prowadzących księgi rachunkowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego (dnia zakończenia roku finansowego). Oznacza to, że dla większości jednostek termin na złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym upłynie 15 lipca 2017 r.

 • Zmiany własnościowe w spółce z o.o. a prawo do dywidendy

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.06.2017

  PROBLEM W grudniu 2016 r. udziałowiec spółki z o.o. sprzedał swoje udziały w spółce. Czy za 2016 r. należy mu się dywidenda? RADA Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Roszczenie o wypłatę dywidendy jest

 • Dopłata do kapitału w spółce z o.o.

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.06.2017

  Jedną z form dofinansowania spółki kapitałowej są dopłaty wspólników. Dopłaty mogą być przeznaczone na pokrycie straty finansowej, a także na bieżącą lub inwestycyjną działalność firmy. Przepisy nie określają celu dopłat. Dopłaty nie podwyższają kapitału zakładowego.

 • Przelew wierzytelności

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.06.2017

  Wierzyciel może nawet bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, co powoduje skutki w podatku dochodowym, w VAT lub w podatku od czynności cywilnoprawnych. W przypadku posiadania złych długów zbycie wierzytelności powoduje skutek w postaci ich uregulowania przez inny podmiot.

 • Zmniejszenie udziałów nie wyklucza ograniczeń wynikających z „cienkiej kapitalizacji” – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.06.2017

  Ograniczenia wynikające z cienkiej kapitalizacji mają zastosowanie także wtedy, gdy wspólnicy w dniu spłaty zadłużenia nie mają już określonego przepisami ustaw o podatku dochodowym  udziału w kapitale spółki. Dla zastosowania ograniczeń wystarczy bowiem, że określony w przepisach o tzw. cienkiej kapitalizacji udział posiadali

 • Jakie są konsekwencje wystawiania pustych faktur – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.06.2017

  Ministerstwo Finansów wydało 18 maja 2017 r. komunikat ostrzegający o nieuczciwym procederze, który ma miejsce na stacjach paliw. Polega on na wykorzystaniu paragonów, które nie zostały wydane klientowi lub nie zostały odebrane przez faktycznych nabywców. Nieuczciwi pracownicy stacji paliw, w zamian za korzyść majątkową, wystawiają do takich paragonów faktury na zaprzyjaźnione firmy, które nie nabyły paliwa. Tak uzyskane faktury służą nieuczciwym podmiotom do zawyżenia kwoty podatku naliczonego oraz kosztów podatkowych.

 • Od 1 lipca 2017 r. zaczną obowiązywać zmiany w zakresie potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.06.2017

  Od 1 lipca 2017 r. zmianie ulegnie kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Dotychczas przed zajęciem z tego tytułu była chroniona kwota w wysokości 50% najniższej emerytury. Po zmianie ulega ona podwyższeniu do 75% najniższej emerytury.

 • Czy można skorygować wpłatę na PFRON po otrzymaniu decyzji o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.06.2017

  PROBLEM Jedna z naszych pracownic dostarczyła decyzję o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego ponad miesiąc od daty jego przyznania (świadczenie zostało przyznane od 14 kwietnia 2017 r.). Przy ustalaniu wpłaty na PFRON za kwiecień 2017 r. uwzględniliśmy tę osobę w liczbie pracowników, za których istniał obowiązek

 • Czy pracodawca może wypłacać świadczenie urlopowe, jeżeli nie uchylił regulaminu zfśs

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.06.2017

  PROBLEM Jesteśmy spółką z o.o. zatrudniającą niespełna 30 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). Taki stan zatrudnienia utrzymujemy od kilku lat. Do 31 grudnia 2016 r. byliśmy zobowiązani do posiadania regulaminu wynagradzania i tworzenia zfśs. Od 1 stycznia 2017 r. te obowiązki nas nie dotyczą, przy czym

 • Jak zrekompensować pracownikowi samorządowemu pracę w wolną sobotę

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.06.2017

  Pracownikowi samorządowemu świadczącemu na polecenie przełożonego pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy należy udzielić, w terminie z nim uzgodnionym, dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego, w którym taką pracę wykonywał. W tym zakresie funkcjonuje też inne stanowisko, zgodnie z którym wymiar czasu wolnego za pracę w tym dniu powinien odpowiadać liczbie godzin przepracowanych.

 • Zatrudnianie pracowników tymczasowych – co się zmieniło od 1 czerwca 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.06.2017

  Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Poniżej prezentujemy wykaz najważniejszych zmian, jakie zostały wprowadzone dla agencji pracy tymczasowej i pracodawców użytkowników.

 • Wskaźniki i stawki - czerwiec 2017

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.06.2017

 • Czy od 1 stycznia 2018 r. trzeba będzie kupić nową kasę fiskalną

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.06.2017

  W Ministerstwie Rozwoju i Finansów zostały wznowione prace dotyczące wprowadzenia do obrotu kas rejestrujących umożliwiających emisję dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach – elektronicznej i papierowej. Ma to ułatwić organom podatkowym dostęp do tych dokumentów. Nowe kasy będą dostępne od 1 stycznia 2018 r. Nie oznacza to obowiązku wymiany kasy. Potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar wydane na podstawie obecnych przepisów zachowają ważność do czasu, na jaki zostały wydane.

 • Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu nie podlega limitom dotyczącym umów na czas określony – zmiany od 1 czerwca 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.06.2017

  Jeżeli z powodu przedłużenia umowy na czas określony do dnia porodu nastąpi przekroczenie 33 miesięcy zatrudniania na podstawie takiej umowy lub pracodawca zawrze więcej niż 3 takie umowy, to nie dojdzie do przekształcenia umowy na czas określony w umowę bezterminową. Takie zmiany zostały wprowadzone do Kodeksu pracy od 1 czerwca 2017 r.

 • Nieuprawnione wykorzystywanie paragonów będzie karane – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.06.2017

  Wystawianie faktur na rzecz przedsiębiorców, którzy nie nabyli wykazanych na fakturze towarów (na podstawie paragonów, które nie zostały odebrane przez faktycznych nabywców), jest sprzeczne z prawem. Działania te notuje się przede wszystkim na stacjach paliw, ale też w sklepach handlujących materiałami budowlanymi. Obie strony takich transakcji (sprzedawcy i nabywcy) mogą ponieść dotkliwe konsekwencje, jeżeli proceder ten wyjdzie na jaw. Przedstawiamy treść komunikatu MF w tej sprawie.