do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Dane osobowe pracowników – jak je przetwarzać zgodnie z RODO

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wprowadziło zupełnie nowe podejście do problematyki ochrony danych osobowych. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia to administratorzy-pracodawcy stali się odpowiedzialni za prowadzenie procesów przetwarzania danych w taki sposób, aby zapewnić im optymalny poziom bezpieczeństwa. W związku z tym niezbędna jest regularna weryfikacja funkcjonujących w organizacji zasad przetwarzania danych, w tym danych pracowników we wszystkim obszarach kadrowych. Brak rozwiązań adekwatnych do rodzaju przetwarzanych danych może skutkować nałożeniem przez UODO wysokich kar finansowych.

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik chorował i korzystał z urlopu wypoczynkowego – stanowisko GIP

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.03.2020

  Obliczając wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik chorował i otrzymał za ten czas wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek oraz korzystał z urlopu wypoczynkowego, nie należy stosować dzielnika 30. Potwierdził to Główny Inspektorat Pracy w odpowiedzi na pytanie redakcji MPPiU.

 • Podstawa wymiaru zasiłku dla przedsiębiorcy, który opłaca ulgowe składki

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.03.2020

  Przedsiębiorcy, którzy przystąpili do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i opłacają składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach, m.in. ze względu na wysokość przychodu, również mogą ubiegać się o świadczenia w razie choroby i macierzyństwa. Wysokość tych świadczeń jest jednak niższa w porównaniu ze świadczeniami osób opłacających składki na wspomniane ubezpieczenia od zwykłej podstawy wymiaru (60% prognozowanego wynagrodzenia lub zadeklarowanej wyższej). Przychód stanowiący podstawę wymiaru zasiłków dla przedsiębiorcy jest ustalany z okresu nie dłuższego niż 12 miesięcy lub z okresu krótszego, obejmującego jednak pełne miesiące ubezpieczenia. Prawo do tych świadczeń i ich wysokość ustala ZUS.

 • Jak przeprowadzić korektę dokumentacji ZUS w przypadku przekroczenia limitu 30-krotności w poprzednim roku

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.03.2020

 • Uczelnie wyższe nie muszą dokumentować prawa nauczycieli akademickich do autorskich kosztów uzyskania przychodów

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.03.2020

  Organy podatkowe przyjmują, że całość wynagrodzenia nauczycieli akademickich przysługuje za prace o charakterze twórczym. Do przychodów tych osób płatnicy mogą zatem stosować 50% koszty uzyskania. Płatnicy nie muszą różnicować tego wynagrodzenia na twórcze i nietwórcze. Zbędne jest też prowadzenie ewidencji utworów powstałych podczas pracy nauczyciela akademickiego.

 • Deregulacja dostępu do zawodów – usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – raport z badania

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  Ministerstwo Finansów zakończyło prace nad raportem z badania ankietowego, którego celem było dokonanie oceny efektów wprowadzonej w 2014 r. deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych[1].

 • Stawka procentowa opłat wnoszonych przez firmy audytorskie w 2020 r. z tytułu nadzoru

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  Obwieszczeniem Ministra Finansów z 28 listopada 2019 r. poinformowano o wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2020. Stawka wynosi 2,73%.

 • Ustalanie wartości aktywów i pasywów w skorygowanej cenie nabycia

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  W myśl przepisów o rachunkowości niektóre aktywa i pasywa mogą być (a według rozporządzenia o instrumentach finansowych - powinny być) wyceniane nie rzadziej niż na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia. W niniejszym artykule zaprezentowane są aktywa i pasywa, których dotyczy taka wycena, oraz w jaki sposób ustalić skorygowaną cenę nabycia i jakich należy dokonać zapisów w księgach rachunkowych w związku ze stosowaniem takiej wyceny.

 • Rabaty otrzymane za towary i materiały zakupione w poprzednim roku obrotowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  Sposób ewidencji rabatów w księgach rachunkowych zależy od momentu, kiedy jednostka otrzyma fakturę korygującą lub inny dokument potwierdzający rabat przyznamy za zakupione towary lub materiały.

 • Instrumenty finansowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  Tematyka instrumentów finansowych jest bardzo istotna w kontekście zamknięcia roku, gdyż oprócz dokonania wyceny ważne jest także odpowiednie sklasyfikowanie instrumentów finansowych do właściwych kategorii, bo od tego zależy metoda ich wyceny. Aby więc dokonać odpowiedniego ich przyporządkowania do poszczególnych kategorii, należy zapoznać się z poszczególnymi definicjami i pojęciami związanymi z instrumentami finansowymi.

 • Instrumenty finansowe o charakterze pochodnym

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  Wycena instrumentów pochodnych odbywa się tak jak wszystkich innych aktywów lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu w wartości godziwej. W wielu przypadkach wycena instrumentów jest o tyle ułatwiona, że są one notowane na regulowanych rynkach giełdowych lub są na nich notowane bazowe instrumenty finansowe, od których wartości jest uzależniona wartość samego instrumentu pochodnego.

 • Zakupy towarów w rachunkowości

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  Określenie sposobu ewidencji księgowej towarów to zadanie kierownika przedsiębiorstwa. Wybraną metodę należy opisać w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości. Raz przyjętą metodę wyceny towarów należy - co do zasady - stosować w sposób ciągły w kolejnych okresach sprawozdawczych. Nie należy jej zmieniać w ciągu roku obrotowego. Ewentualna zmiana jest dopuszczalna z początkiem nowego roku i z równoczesnym wykazaniem, że dotychczas stosowana technika wyceny istotnie zniekształca wynik finansowy.

 • Nowa matryca stawek VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  Od 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące nowej matrycy stawek VAT i wiążącej informacji stawkowej (WIS). Nowa matryca stawek VAT będzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r. - z wyjątkiem stawek VAT dotyczących wydawnictw książkowych i prasowych, które obowiązują od 1 listopada 2019 r. WIS to decyzja, która ułatwi podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT i zapewni im w tym zakresie odpowiednią ochronę. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie WIS jest możliwe od 1 listopada 2019 r., przy czym WIS może dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

 • Zmiany w dokumentach rozliczeniowych ZUS i kodach tytułów do ubezpieczeń

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność na mniejszą skalę, korzystający z ulgi mały ZUS „plus”, mają obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej lub w imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie, formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Dostosowano zatem druki ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II do aktualnych przepisów. Po raz pierwszy przedsiębiorcy złożą nowe dokumenty rozliczeniowe do 10 marca 2020 r. (za luty br.).

 • Podatek od wartości dodanej nie jest kosztem ani przychodem w podatku dochodowym – odpowiedź na interpelację poselską

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  Podatek od wartości dodanej płacony przez podatników w innych państwach UE należy traktować tak samo jak polski VAT. Minister Finansów potwierdził to w odpowiedzi na interpelację poselską, której fragment prezentujemy.

 • Jak ustalić jednorazową wartość transakcji – po zmianie interpretacji MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2020

  Minister Finansów zmienił interpretację przepisów w sprawie ustalania jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł. Ustalenie tej wartości jest kluczowe dla wszystkich przedsiębiorców dokonujących tego rodzaju transakcji. Za opłacenie ich gotówką, zapłatę na rachunek nieznajdujący się na białej liście lub z pominięciem zastosowania obowiązkowego mechaniz­mu podzielonej płatności podatnicy tracą prawo do kosztów podatkowych, a nawet mogą odpowiadać za VAT niezapłacony przez kontrahenta. Należy przestrzec, że zmiana interpretacji MF w tej sprawie jest niekorzystna dla przedsiębiorców.

 • Ustalanie dochodu zwolnionego z podatku dochodowego u realizujących inwestycje na podstawie decyzji o wsparciu – objaśnienia MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.03.2020

 • Wyższe świadczenia urlopowe i odpisy na zfśs

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.03.2020

  W 2020 r. wzrosła wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wysokość dobrowolnych zwiększeń na ten fundusz. Wraz ze zmianą odpisu zwiększyła się maksymalna wysokość świadczenia urlopowego. Odpisy, zwiększenia oraz kwoty wypłaconych świadczeń urlopowych obciążają koszty działalności pracodawców.

 • Matryca stawek i wiążąca informacja stawkowa – od 1 lipca 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.03.2020

  Rząd postanowił o przesunięciu wejścia w życie przepisów o matrycy VAT i Wiążących Informacji Stawkowych. Dlatego dopiero od lipca 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek stosować nową matrycę stawek VAT opartą na kodach CN - do towarów i PKWiU 2015 - do usług . Przesunięty termin dotyczy też wiążących informacji stawkowych, które staną się skuteczne dopiero od lipca. Dopiero wówczas podatnicy, którzy je uzyskali, a także ci, którzy sprzedają tożsame towary/usługi, będą się mogli na nie powoływać wobec organów podatkowych. Przedstawiamy komplet informacji o przepisach, które zaczną w tym zakresie obowiązywać od lipca 2020 .

 • Wpłaty z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa – zmiany

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.03.2020

  Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstwa państwowe zostały zwolnione z obowiązku corocznego zawiadamiania urzędu skarbowego o wybranym okresie rozliczeniowym. Ponadto zmienił się termin dokonywania wpłaty za ostatni okres rozliczeniowy oraz wzory deklaracji.

 • Wspólnik uzyskuje przychód z działalności, nawet gdy spółka ma przychody z kapitałów pieniężnych – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.03.2020

  Przychód wspólnika będącego osobą fizyczną z udziału w spółce niemającej osobowości prawnej jest zawsze przychodem z działalności gospodarczej, bez względu na rodzaj prowadzonej przez spółkę działalności oraz źródeł, z których spółka ta uzyskuje przychody - wyrok NSA z 19 grudnia 2019 r., sygn. akt II FSK 455/18.

 • Ostatecznych decyzji w sprawie ulgi meldunkowej nie można podważyć – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.03.2020

  Niedopuszczalne jest uchylenie ostatecznej decyzji odmawiającej zastosowania ulgi meldunkowej ze względu na niezłożenie wymaganego oświadczenia do organu podatkowego (wyrok NSA z 23 stycznia 2020 r., II FSK 2730/19).

 • Udokumentowanie wpłaty darowizny jako warunek zwolnienia jej od podatku – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.03.2020

 • Wysokość przychodu z tytułu nieodpłatnego poręczenia – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.03.2020

 • Trwała zabudowa meblowa jako przesłanka stosowania 8% stawki VAT – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.03.2020

  Zaliczenie zabudowy meblowej do usług modernizacyjnych korzystających z 8% stawki VAT nie jest uzależnione od nieodwracalności montażu - wyrok NSA z 18 grudnia 2019 r., sygn. akt I FSK 1362/17.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK