do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak urlop wypoczynkowy wpływa na ustalanie podstawy wymiaru zasiłków

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.07.2020

  Nieobecności pracownika w miesiącach, z których jest ustalana podstawa wymiaru zasiłku, wpływają na wysokość tej podstawy. W wielu przypadkach płatnik ma obowiązek uzupełnić podstawę wymiaru zasiłku. Jeżeli jednak pracownik jest nieobecny w pracy z powodu korzystania z urlopu wypoczynkowego, dni tego urlopu należy traktować jak przepracowane.

 • Kolejna grupa podmiotów zatrudniających włączona do systemu PPK od 1 lipca 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.07.2020

  Od 1 lipca 2020 r. do systemu PPK została włączona kolejna grupa płatników. Przepisami ustawy o PPK objęto podmioty, które na 31 grudnia 2019 r. zatrudniały co najmniej 20 osób. Na mocy ustawy o COVID-19 przesunięciu uległy daty graniczne na utworzenie PPK dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób. Obecnie muszą one zawrzeć stosowne umowy w tych samych granicznych terminach co pracodawcy z grupy 20+. Podmioty zatrudniające, w których działa już PPK, mają możliwość zawieszenia finansowania wpłat do tego systemu w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy osób zatrudnionych.

 • Ustalanie prawa i obliczanie wyższej kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia pracownika z powodu COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.07.2020

  Pracownikom-dłużnikom, których wynagrodzenie zostało obniżone lub których członek rodziny utracił źródło dochodu z powodu COVID-19, przysługuje wyższa kwota wolna od potrąceń. Wskazana kwota ulega zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu. Wysokość tego zwiększenia należy obliczyć od przysługującej pracownikowi standardowej kwoty wolnej od potrąceń. W przypadku gdy wynagrodzenie pracownika jest zajęte przez komornika, zasadność korzystania przez zatrudnionego z wyższej kwoty wolnej od potrąceń będzie badał komornik. Tak uznał resort pracy i Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi z 30 czerwca 2020 r. na pytanie redakcji MPPiU.

 • Pogorszenie warunków zatrudnienia pracowników przez pracodawcę znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.07.2020

  Pracodawca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej może prowadzić negocjacje ze stroną pracowniczą w zakresie warunków zatrudniania i wynagradzania pracowników w celu skorzystania ze środków pomocowych z tzw. tarczy antykryzysowej. W tym celu może wprowadzić przestój lub obniżyć wynagrodzenie zatrudnianych osób. Może też w trudnym dla zakładu pracy okresie skorzystać z rozwiązań wynikających z przepisów Kodeksu pracy - zawiesić dodatkowe uprawnienia pracowników wprowadzone do ich umów o pracę lub wynikające z regulacji wewnątrzzakładowych.

 • Co zrobić w sytuacji, gdy pracodawca nie ma możliwości wysłuchania pracownika przed nałożeniem na niego kary porządkowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.07.2020

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasie epidemii koronawirusa

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.07.2020

  Pandemia COVID-19 spowodowała konieczność zmian w zakresie bhp w zakładach pracy. Pracodawcy obecnie mają obowiązek zapewnienia pracownikom dodatkowych środków ochrony osobistej, np. rękawiczek, maseczek, przyłbic oraz środków higieny, np. środków do dezynfekcji, mydła. Konieczne jest także zorganizowanie pracy w sposób pozwalający na zachowanie dystansu społecznego i minimalizowanie ryzyka zakażeń pracowników.

 • Wyjaśnienia Ministra Finansów

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.07.2020

 • Wyjaśnienia Ministra Finansów

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.07.2020

 • MF opublikowało zaktualizowaną broszurę informacyjną dotyczącą nowego JPK_VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.07.2020

 • Zaniechanie poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.07.2020

  30 czerwca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Dzięki temu przedsiębiorcy jeszcze przez 3 miesiące nie zapłacą podatku. Nie są jednak zwolnieni z innych obowiązków nałożonych przepisami o podatku akcyzowym.

 • Nowe informacje podsumowujące VAT UE obowiązują od 1 lipca 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.06.2020

 • Zmiany od 1 lipca 2020 r. w rozporządzeniu w sprawie obniżonych stawek VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.06.2020

 • 30 czerwca 2020 r. mija termin na sporządzenie sprawozdań finansowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.06.2020

  30 czerwca 2020 r. mija termin na sporządzenie sprawozdania finansowego dla jednostek, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. W tym roku, w związku z epidemią COVID-19, czas na to był dłuższy.

 • Przedsiębiorcy nie zapłącą akcyzy od e-papiersów do końca września 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.06.2020

 • Nowa ewidencja VAT od 1 października 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.06.2020

 • 13 lipca upływa termin zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.06.2020

  13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązek ten dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed 13 października 2019 r., czyli przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR.

 • Obniżone stawki VAT – przeniesione do ustawy

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.06.2020

  1 lipca 2020 r. zmieni się rozporządzenie w sprawie stosowania obniżonych stawek VAT. Z rozporządzenia zostaną usunięte przepisy, które stały się zbędne ze względu na to, że ich materię od 1 lipca 2020 r. reguluje ustawa o VAT w tzw. matrycy stawek VAT.

 • Tax free – od 1 lipca 2020 r. prawo do zwrotu VAT podróżnym od towarów kupionych w ich sklepie bez względu na wysokość obrotu

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.06.2020

  Przed zmianą przepisów zwrotu VAT podróżnym mogli dokonać tylko sprzedawcy, u których obrót za poprzedni rok przekroczył 400 000 zł i tylko od towarów zakupionych w ich sklepie. Gdy obrót był niższy, musieli mieć umowę zawartą z firmą, która dokonuje zwrotu VAT profesjonalnie. Od 1 lipca 2020 r. mogą takiego zwrotu dokonywać sami, bez względu na osiągane obroty, ale tylko od towarów zakupionych w ich sklepie. Oczywiście nadal mogą korzystać z pomocy podmiotów, które zajmują się profesjonalnie zwrotem VAT.

 • Edukacja publiczna i pomoc społeczna jest wyłączona z VAT – interpretacja ogólna

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.06.2020

  Działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji i pomocy społecznej jest wyłączona z opodatkowania VAT. Takie stanowisko zajął Szef Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji ogólnej z 10 czerwca 2020 r. Przedstawiamy fragment tej interpretacji, jej pełna treść jest dostępna na www.inforlex.pl/ewydania w zakładce Interpretacje.

 • Płyn do e-papierosów i wyroby nowatorskie – zmiany od 1 lipca 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.06.2020

  Od 1 lipca 2020 r. jest naliczana akcyza od płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich. Przestała obowiązywać stawka 0%. Jednak z uwagi na pandemię koronawirusa do 31 grudnia 2020 r. wyroby te nie muszą być oznaczane banderolami. Natomiast sprzedawcy, którzy będą mieli na początku 2021 r. zapasy tych wyrobów, do 30 kwietnia 2021 r. nie będą musieli nanosić banderol legalizacyjnych. Przez okres trzech miesięcy, tj. od 1 lipca do 30 września 2020 r. pobór akcyzy jest zawieszony.

 • Wyłączenie poboru podatku u źródła przez podatników PIT i CIT – także po 30 czerwca 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.06.2020

  Do 31 grudnia 2020 r. nie będą obowiązywać przepisy wprowadzające procedurę poboru podatku u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł na rzecz jednego kontrahenta w roku podatkowym. Tak wynika z rozporządzeń wydanych przez MF w tej sprawie.

 • Po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego lub terminu do jego powołania remanent nie zawsze jest konieczny – interpretacja ogólna MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.06.2020

  W remanencie likwidacyjnym sporządzanym w przypadku wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do jego powołania nie trzeba wykazywać towarów, które zostaną wykorzystane przez spadkobierców bezpośrednio do dalszego prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 4 czerwca 2020 r. (sygn. PT3.8101.1.2020).

 • Wystawianie faktur do paragonów z NIP kupującego – zmiana stanowiska MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.06.2020

  Od 1 stycznia 2020 r. fakturę z NIP nabywcy można wystawić do paragonu tylko wtedy, gdy paragon też zawierał NIP nabywcy. Jednocześnie paragony z NIP do 450 zł uznawane są za faktury uproszczone, co zdaniem MF powoduje, że nawet na żądanie nabywcy nie możemy wystawić pełnej faktury. Ostatnio wydana interpretacja sugeruje jednak, że MF zaczyna zmieniać zdanie. Odpowiadając na pytanie podatnika MF uznał, że może on wystawić pełną fakturę do paragonu z NIP nabywcy do 450 zł, pod warunkiem że ten zwróci mu paragon. W piśmie Dyrektora KIS z 28 maja 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK) czytamy:

 • Działalność edukacyjna i pomocy społecznej samorządu poza VAT – interpretacja ogólna MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.06.2020

  Działania w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej realizowane przez samorząd zasadniczo nie podlegają opodatkowaniu VAT, co oznacza, że nie wykazujemy ich w deklaracji i ewidencji VAT. Dotyczy to również sytuacji, gdy jednostki samorządu współpracują w wykonywaniu tych zadań. Jako przykład usług związanych z edukacją niepodlegających VAT MF wymienia usługi stołówkowe, wydawanie duplikatów świadectw czy legitymacji, organizację zielonych szkół. Natomiast usługi pomocy społecznej niepodlegające VAT to m.in. usługi opiekuńcze dla osób samotnych czy zapewnienie pobytu w domu pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej. Takie stanowisko zajął MF w wydanej interpretacji ogólnej z 10 czerwca 2020 r. (sygn. PT1.8101.3.2019PT1.8101.3.20),

 • Termin wprowadzenia nowego JPK_VAT przesunięty na październik, a matryca stawek VAT bez zmian

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2020

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK