do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka kredytu kupieckiego pośrednio czy bezpośrednio związana ze sprzedażą

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2018

  Umowa dotycząca ochrony ubezpieczeniowej ryzyka kredytu kupieckiego łączy elementy oceny kontrahenta z przejęciem ryzyka transakcji zmniejszenia strat z tytułu niezapłaconych przez odbiorców faktur. Tego typu usługa dotyczy sfery zarządzania, tj. polityki zarządzania należnościami, i należy ją zakwalifikować jako koszt ogólnego zarządu.

 • Niedokonanie wyceny bilansowej rozrachunków w walutach obcych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2018

  Może się zdarzyć, że jednostka nie dokonała wyceny bilansowej w roku poprzednim, np. 31 grudnia 2017 r., i zauważyła to dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Wówczas zastanawia się, czy powinna dokonać korekty w trakcie roku, doksięgowując różnice kursowe, czy może powinna zrobić tylko wycenę na 31 grudnia 2018 r. (dzień bilansowy).

 • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w 2018 roku

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2018

  Jednostki prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości powinny na ostatni dzień każdego roku obrotowego przeprowadzić inwentaryzację. Zatem jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinny przeprowadzić inwentaryzację na 31 grudnia 2018 r.

 • Przychody w jednostkach gospodarczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2018

  W myśl zapisów ustawy o rachunkowości przez przychody i zyski rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

 • Klasyfikacja kosztów w jednostkach gospodarczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2018

  Koszty zostały zdefiniowane w ustawie o rachunkowości jako uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie:

 • Sprawozdanie finansowe oddziału przedsiębiorstwa

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2018

  Definicję oddziału zawiera art. 3 ust. 4 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl zapisów ustawy oddział to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

 • Jak księgować sprzedaż części dodatkowej środka trwałego?

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2018

  Firma chce sprzedać część środka trwałego. Nie jest to część składowa tego środka, lecz element zwiększający jego walory. Jak taką transakcję potraktować rachunkowo?

 • Jak księgować prowizję od wypłat z bankomatów, dokonanych przez pracowników?

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2018

  Upoważnieni pracownicy czasami wypłacają pieniądze z bankomatu za pomocą firmowych kart płatniczych. Niekiedy z taką wypłatą związana jest prowizja. Jak ją księgować?

 • Jak księgować darowiznę środka trwałego, gdy nieznana jest jego wartość?

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2018

  Firma otrzymała w darowiźnie środek trwały. Niestety, z umowy darowizny nie wynika jego wartość. Co mamy zrobić w takiej sytuacji?

 • E-sprawozdania – więcej obowiązków przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2018

  Od 1 października 2018 r. obowiązuje wymóg sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej przez wszystkie podmioty stosujące ustawę o rachunkowości. Elektronizacja sporządzania sprawozdań finansowych jest połączona jednocześnie z obowiązkami składania tych sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) nie tylko w formie elektronicznej, ale również według udostępnionej przez Ministerstwo Finansów struktury logicznej. Ten sam format i struktura logiczna sprawozdań są też wymagane w przypadku składania sprawozdań finansowych do organów skarbowych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe. Na następnych stronach przedstawiamy obowiązki w tym zakresie.

 • Likwidacja użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształcone zostanie w prawo własności tych gruntów. Z przekształcenia skorzystają m.in. przedsiębiorcy, których firma zarejestrowana jest pod adresem ich zamieszkania, czy właściciele lokali użytkowych w budynku mieszkalnym oraz wszyscy właściciele mieszkań w budynkach na działkach objętych użytkowaniem wieczystym. Przedstawiamy krótki przewodnik po nowych regulacjach.

 • Planowane uproszczenia dla przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2018

  W 2019 r. ma wejść w życie pakiet przepisów, które - w swoich założeniach - mają uprościć życie przedsiębiorcom. Wiele uciążliwych formalności ma być zniesionych. Wprowadzona zostanie możliwość rozliczania w kosztach wydatków na wynagrodzenie małżonków. Ma się pojawić nowe zwolnienie z podatku dla odszkodowań za zniszczone środki trwałe oraz korzystniejsze zasady rozliczania strat podatkowych. Przegląd projektowanych zmian przedstawiamy w tabeli.

 • Planowane uproszczenia w rachunkowości od 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2018

  1 stycznia 2019 r. - to data planowanego wejścia w życie wielu korzystnych zmian w ustawie o rachunkowości. Projekt przewiduje m.in rozszerzenie katalogu jednostek mikro i małych, jak również częściowe zbliżenie rachunkowości do przepisów podatkowych (np. w zakresie amortyzacji i leasingu). Przedstawiamy tabelaryczny przegląd proponowanych rozwiązań. Będą one miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r.

 • Przedsiębiorcy odliczą mniej wydatków na samochody osobowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2018

  W 2019 r. podatnicy będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych 75% wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem samochodu zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych podatnika. Wcześniej Ministerstwo Finansów planowało, że będzie to tylko 50%. Leasingowane samochody osobowe zostaną objęte także limitami w zaliczaniu do kosztów podatkowych związanych z nimi wydatków. Nowe przepisy mają jednak zastosowanie do umów leasingu zawartych od 1 stycznia 2019 r. Takie zmiany wprowadzono w projekcie nowelizacji ustaw o podatku dochodowym, który trafił do Sejmu.

 • Nierzetelny podatnik nie otrzyma ulgi w spłacie zaległości podatkowych - wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.11.2018

  Generowanie zaległości podatkowych w okresie uzyskiwania znacznych dochodów świadczy o nierzetelności podatnika. W takiej sytuacji przyznanie podatnikowi ulgi w spłacie zaległości podatkowej byłoby sprzeczne z interesem publicznym (wyrok NSA z 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt II FSK 2404/16).

 • Jaki rodzaj świadczeń chorobowych należy wypłacać na przełomie roku

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.11.2018

  Pracodawcy uprawnieni do wypłaty świadczeń chorobowych dość często mają wątpliwości, jaki rodzaj świadczenia należy wypłacić pracownikom na przełomie roku. Czy zawsze od nowego roku należy wypłacać wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy na podstawie art. 92 Kodeksu pracy, czy zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego? Także prawidłowe ustalenie podstawy zasiłkowej przy zmianie wynagrodzenia minimalnego ma znaczenie. Bowiem w przypadku błędnego jej ustalenia pracodawca naraża się m.in. na niedopłatę świadczenia chorobowego i konieczność naliczenia ewentualnych odsetek za zwłokę.

 • Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.11.2018

  Publikacja dostępna w formie dokumentu PDF

 • Spółka cywilna nie może wystawić faktury na sprzedaż nieruchomości wspólnika - wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.11.2018

  Spółka cywilna zarządzająca nieruchomością, będącą formalnie własnością jednego z dwóch wspólników, nie może wystawić faktury na sprzedaż tej nieruchomości - wyrok NSA z 4 października 2018 r., sygn. akt I FSK 1815/16).

 • Minimalne wynagrodzenie

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.11.2018

  Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł, a minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł. Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz

 • Płatności bezpośrednie za 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.11.2018

  Tabela stawek płatności bezpośrednich za rok 2018 określonych w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rodzaje płatności bezpośrednich Stawki płatności bezpośrednich za rok 2018 Jednolita płatność obszarowa 459,19 zł/ha Płatność za zazielenienie 308,18

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – informacje o transakcjach

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.11.2018

  Od 13 października 2018 r. obowiązuje rozporządzenie określające sposób sporządzania i przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego, a także tryb ich przekazywania. Obowiązki przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego wynikają z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i

 • Zaniechanie poboru podatku od nagród dla Powstańców Warszawskich

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.11.2018

  Minister Finansów wydał zarządzenie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy żołnierzom Powstania Warszawskiego. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Rozporządzenie w tej sprawie

 • Spółdzielnie socjalne dla poszukujących pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.11.2018

  Poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej mogą jednorazowo otrzymać z Funduszu Pracy środki na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej. To nowa kategoria podmiotów, które mogą skorzystać z tej formy wsparcia. Od 1 października 2018 r. obowiązuje nowe

 • Wsparcie na zatrudnienia osób niepełnosprawnych– nowe wzory dokumentów

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.11.2018

  Od 1 października 2018 r. obowiązują: nowe wzory informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych : INF-1 , INF-Z oraz INF-2. nowe wzory informacji o kwotach obniżenia wpłat na PFRON INF-U oraz INF-1-u nowe wzory deklaracji wpłat na PFRON o symbolach

 • Zwrot VAT siłom zbrojnym

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.11.2018

  Zmiana rozporządzenia jest efektem wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK