do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Instrukcje księgowego. 65 praktycznych procedur z serwisem internetowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2018

 • Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów - część 3

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2018

  Biegły rewident funkcjonujący w rzeczywistości gospodarczej może znaleźć się w sytuacji, gdy będzie musiał zmierzyć się z problemem dotyczącym postępowania zgodnie z podstawowymi zasadami. Problem ten oczywiście musi w jakiś sposób rozwiązać.

 • Rozliczanie transakcji w magazynie konsygnacyjnym

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2018

  Z pojęciem składu konsygnacyjnego można się spotkać w przepisach niektórych państw członkowskich, gdzie jest on zdefiniowany jako magazyn położony blisko lub bezpośrednio na terenie zakładu ostatecznego nabywcy towarów. Jego umiejscowienie wynika z potrzeby zapewnienia stałego dostępu do materiałów bądź towarów potrzebnych w procesie produkcyjnym, usługowym nabywcy. Materiały i towary wprowadzone do składu konsygnacyjnego są własnością dostawcy. Własność ich przechodzi na nabywcę dopiero w momencie pobrania materiałów lub towarów z magazynu.

 • 1 VAT zapłacony w innym państwie członkowskim

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2018

  Spółki dokonujące zakupu towarów i usług za granicą kraju mogą odzyskać VAT zapłacony w innym państwie członkowskim, na podstawie złożonego wniosku VAT-REF. Wniosek należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przez system e-Deklaracje dostępny na stronie internetowej: www.finanse.mf.gov.pl. To jedyna skuteczna metoda złożenia wniosku.

 • Wydanie wyrobu własnego na reprezentację i reklamę

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2018

  W toku działalności jednostki gospodarcze w celu promocji swoich wyrobów/towarów przekazują je nieodpłatnie, aby umożliwić nabywcy ich przetestowanie, sprawdzenie. W praktyce standardową i powszechną metodą promocji wyrobów np. spożywczych są akcje degustacyjne produktów/towarów zarówno produkowanych przez jednostkę, jak i przez nią dystrybuowanych. Tego typu działania stanowią promocję wyrobów/towarów w ramach działań marketingowych i są uznawane za czynności związaną z działalnością gospodarczą danego podmiotu, gdyż służą zwiększeniu sprzedaży produktów/towarów z asortymentu przedsiębiorcy. Należy również wskazać, że w trakcie degustacji odbiorca otrzymuje tylko niewielką porcję danego produktu, która nie zaspokoi jego głodu czy pragnienia.

 • Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2018

  Fundusz inwestycyjny to forma wspólnego inwestowania, która polega na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych wpłaconych przez uczestników funduszu. Uczestnikami mogą być:

 • Samochód firmowy udostępniony pracownikowi

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2018

  Jednostki gospodarcze, w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przekazują do dyspozycji swoim pracownikom samochody służbowe. Różnego rodzaju koszty ponoszone przez pracodawcę, dotyczące udostępnianych pracownikom samochodów służbowych, stanowią z reguły firmowe koszty podatkowe. Odnosi się to do wydatków, które firma ponosi w związku ze służbowym wykorzystaniem tych aut, a także do wydatków związanych z ich prywatnym używaniem przez te osoby.

 • Kiedy polisa ubezpieczeniowa może zostać uznana za dowód księgowy?

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2018

  Czy polisa wystawiona przez towarzystwo ubezpieczeniowe może być dowodem księgowym?

 • Jak zaksięgować zwrócone przez pracownika wydatki na jego dokształcanie?

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2018

  Pracownik dostał od firmy zwrot kosztów kształcenia. W zamian miał u nas pracować przez 3 lata. Przed upływem tego okresu złożył jednak wypowiedzenie i będzie zwracał pieniądze, które dostał od firmy na podniesienie kwalifikacji. Jak zaksięgować otrzymane od niego pieniądze?

 • Czy urządzenie o dużej wartości, ale okresie użytkowania krótszym niż rok, może zostać uznane za środek trwały?

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2018

  Firma nabyła maszynę o wartości przekraczającej 100 000 zł. Planuje korzystanie z niej krócej niż rok, a później chce ją sprzedać. Czy w tej sytuacji urządzenie to może zostać uznane za środek trwały?

 • Problemy związane z obowiązkiem przekazywania ksiąg i dokumentów księgowych w formacie JPK - na żądanie organów podatkowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2018

  Od 1 lipca 2018 r. nowa grupa podmiotów jest zobowiązana do przekazywania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych w strukturze JPK. Są to mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy. Z pytań napływających do redakcji wynika, że przedsiębiorcy mają liczne wątpliwości, którzy z nich zostali objęci nowym obowiązkiem.  

 • Jakie problemy może powodować stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2018

  Z początkiem lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 108a-108d ustawy o VAT określające mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP) z pewnością - przynajmniej w początkowym okresie stosowania nowych przepisów - będzie stwarzać trudności. Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania tych problemów, jak również propozycję ich rozwiązania.

 • Czy warto ubiegać się o certyfikat RODO

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2018

  Przepisy RODO przewidują możliwość uzyskania certyfikatu poświadczającego przestrzeganie przez przedsiębiorcę dobrych praktyk przetwarzania danych osobowych. Posiadanie certyfikatu jest całkowicie dobrowolne, to do przedsiębiorcy należy zatem decyzja, czy się o niego ubiegać. Przedstawiamy, kiedy warto ubiegać się o certyfikaty i jak ma wyglądać procedura ich uzyskiwania.

 • Jakie kary grożą za naruszenie obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2018

  13 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza odmienne niż dotychczas zasady nakładania kar za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W artykule przedstawiamy, jakie wprowadzono rodzaje kar, ile wynosi maksymalny limit kar pieniężnych i sankcji karnych oraz jakie naruszenia przepisów są zagrożone karami.

 • Działalność rolnicza – nowy Krajowy Standard Rachunkowości

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.07.2018

 • Leasing, działalność deweloperska, niezakończone usługi budowlane – aktualizacja Krajowych Standardów Rachunkowości

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.07.2018

 • Do 31 sierpnia 2018 r. należy wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.07.2018

 • Jak zmieniła się wysokość kwoty wolnej od potrąceń z zasiłków od 1 lipca 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.07.2018

  Od 1 lipca 2018 r. wysokość kwoty emerytury i renty wolnej od potrąceń nie jest już wyrażona procentowo, lecz kwotowo - w zależności od rodzaju potrącenia. Nowe kwoty wolne, właściwe dla świadczeń emerytalno-rentowych, muszą zastosować też płatnicy zasiłków przy dokonywaniu z nich potrąceń i egzekucji.

 • Kasy online – nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych stosowania kas rejestrujących

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.07.2018

  Od 7 lipca 2018 r. obowiązują nowe przepisy określające szczegółowo kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Nowe rozporządzenie dostosowuje przepisy do postępu technologicznego. Zostało w nim zapisane, że dokumenty fiskalne i niefiskalne mogą występować nie tylko w formie papierowej, ale też elektronicznej. Ponadto zamiast archiwizacji papierowych paragonów, rozporządzenie przewiduje wyłącznie archiwizację elektroniczną. Rozporządzenie ma też stworzyć warunki do większej akceptacji transakcji bezgotówkowych przez zapewnienie możliwości współpracy kasy z terminalami płatniczymi.

 • Wsparcie nowych inwestycji

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.07.2018

  Od 30 czerwca 2018 r. obowiązuje nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Polski. Nowe zasady wprowadziła ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Co ważne, regulacje te niejako uzupełnią przepisy dotyczące specjalnych stref ekonomicznych. Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone tą regulacją i odpowiadamy na pytanie, czy nowe regulacje wpłyną na prawa i obowiązki działających w specjalnych strefach ekonomicznych.

 • Co zmieni się w zatrudnianiu pracowników młodocianych od 1 września 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.07.2018

  Od 1 września 2018 r. zostanie obniżony wiek pracowników młodocianych. Za takiego pracownika będzie uważana osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. roku życia.

 • Jakie uproszczenia wprowadzono w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę cudzoziemca

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.07.2018

  Od 1 lipca 2018 r. w przypadku niektórych zawodów łatwiej można uzyskać pozwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemca. Wojewoda wydaje bowiem dla niektórych zawodów zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

 • Do podpisania deklaracji wymagane jest szczególne pełnomocnictwo – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.07.2018

  Pełnomocnictwo ogólne do prowadzenia wszystkich spraw podatkowych nie upoważnia do podpisywania deklaracji podatkowych. Deklaracja podpisana przez pełnomocnika ogólnego, który nie został upoważniony do podpisywania deklaracji, nie istnieje i nie może być podstawą egzekucji. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 czerwca 2018 r., sygn. akt II FSK 1723/16.

 • Jakie dane znajdują się w informacji o stanie konta ubezpieczonego przesyłanej przez ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.07.2018

  Do 31 sierpnia 2018 r. ZUS ma obowiązek poinformować osoby ubezpieczone o wysokości składek zapisanych na ich kontach w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS (KSI ZUS). W tym roku list trafi do ponad 19 milionów ubezpieczonych. Osoby, które mają założony profil informacyjny na PUE ZUS, nie otrzymają listu pocztą. Informacja będzie dla nich dostępna, gdy zalogują się na swój profil.

 • Od 1 lipca 2018 r. obowiązują nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.07.2018

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK