do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • O jakich obowiązkach musi pamiętać płatnik w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i akademickiego

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2020

  W związku z rozpoczęciem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach składek spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający osoby rozpoczynające kształcenie muszą ustalić, czy i od jakiej daty powinni wyrejestrować tych zleceniobiorców z ZUS. Z kolei płatnicy składek za uprawnionych członków rodzin kształcących się muszą pamiętać o obowiązku zgłoszenia dodatkowych osób (najczęściej dzieci osób ubezpieczonych) do ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Jakie zmiany w podatkach dochodowych mają zostać wprowadzone w 2021 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2020

 • Ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań na podstawie ustawy o COVID-19 – interpretacje MRPiPS

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2020

  Od 24 czerwca 2020 r. obowiązuje przepis ustawy o COVID-19, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, uprawnieni pracodawcy wypłacają odprawy, odszkodowania lub inne świadczenia pieniężne w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek ich wypłaty, w wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. 26 000 zł brutto. W związku z wątpliwościami dotyczącymi przypadków, w których możliwe jest zastosowanie ww. ograniczenia, redakcja MPPiU wystąpiła do resortu pracy o interpretację nowych regulacji.

 • Wyrównanie pensji nauczycielskich od 1 września 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2020

  Od 1 września 2020 r. kwota bazowa, od której ustalane jest średnie wynagrodzenie dla nauczycieli, wzrosła do 3537,80 zł. Nauczyciele otrzymają podwyżkę z wyrównaniem za wrzesień 2020 r. łącznie z pensją za październik 2020 r.

 • Kontrola zwolnień lekarskich przez pracodawcę niebędącego płatnikiem zasiłków

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2020

  Kontrolę zwolnień lekarskich, za które przysługują zasiłki finansowane z FUS, mogą przeprowadzać podmioty wypłacające zasiłki. Jeżeli zasiłki wypłaca ZUS, wówczas pracodawca może wystąpić do tego organu o zweryfikowanie prawidłowości wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego zgodnie z jego celem. Jednak pracodawca niebędący płatnikiem zasiłków może przeprowadzić kontrolę zwolnienia lekarskiego, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe.

 • Stosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia pracownika i osoby współpracującej na podstawie umowy cywilnoprawnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2020

  Autorskie koszty uzyskania przychodów mogą być stosowane bez względu na rodzaj umowy łączącej strony, w ramach której twórca uzyskuje przychód z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi. Jeżeli zostaną spełnione warunki do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, to mogą one być uwzględnione przy obliczaniu zaliczki na podatek zarówno od wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej, jak i od wynagrodzenia ze stosunku pracy.

 • PPK dla podmiotów zatrudniających – odpwiedzi na 12 pytań z praktyki

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2020

  Od 1 lipca 2020 r. do systemu PPK została włączona kolejna grupa podmiotów zatrudniających - firmy, które na 31 grudnia 2019 r. zatrudniały od 20 do 49 osób. Z kolei na mocy ustawy o COVID-19 przedłużono termin na zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK dla podmiotów z poprzedniego etapu tworzenia PPK, czyli podmiotów 50+. Zarówno podmioty 20+, jak i podmioty 50+ muszą zawrzeć stosowne umowy PPK do 27 października i 10 listopada 2020 r. Liczba podmiotów, które mają obowiązek utworzyć PPK, jest coraz większa. Coraz liczniej pojawiają się także pytania z zakresu praktycznego stosowania rozliczeń w ramach systemu PPK.

 • Kiedy osoba prowadząca działalność gospodarczą nie opłaca składki zdrowotnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.09.2020

  Osoby prowadzące działalność pozarolniczą są zobowiązane do comiesięcznego opłacania m.in. składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. W 2020 r. jest to koszt co najmniej 362,34 zł. W niektórych okolicznościach przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej. Możliwość ta dotyczy jednak głównie osób osiągających najniższe dochody i najniższe świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

 • Pakiet mobilności – ważne zmiany dla pracowników branży transportowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.09.2020

  Pierwsza grupa przepisów tworzących tzw. pakiet mobilności, będący zbiorem regulacji dotyczących zasad funkcjonowania transportu, weszła w życie 20 sierpnia 2020 r. Zmieniają one regulacje w zakresie m.in. odpoczynków tygodniowych kierowców, odbierania odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu, obowiązkowych powrotów kierowców do bazy czy możliwości przedłużenia czasu jazdy.

 • Ulga na robotyzację – nowa preferencja dla podatników PIT i CIT

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.09.2020

  Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy PIT i CIT mają zyskać nową ulgę podatkową - ulgę na robotyzację. W jej ramach będą mogli odliczyć wydatki na zautomatyzowanie stanowisk pracy, które poniosą w latach 2021-2025.

 • Ewidencja i JPK, czyli październikowe zmiany w VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.09.2020

  1 października 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad prowadzenia ewidencji VAT oraz składania deklaracji VAT. Począwszy od rozliczenia za październik podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji w sposób wymagany nowymi przepisami oraz składania deklaracji VAT wraz z ewidencją w formie nowego pliku JPK_VAT.

 • Dofinansowania do transportu niskoemisyjnego nadal są zwolnione z podatku dochodowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.09.2020

  Od 1 października 2020 r. zlikwidowano Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, będący państwowym funduszem celowym (dalej: FNT-PFC). Jego zadania przejął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mimo wprowadzonych zmian, podatnicy, którzy otrzymają dofinansowania do transportu niskoemisyjnego, nadal mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.

 • Mechanizm podzielonej płatności i biała lista podatników VAT – w praktyce

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.09.2020

 • Kontrole inwestycji przez UOKiK

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

  Dnia 24 lipca 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji. Prezes UOKiK będzie mógł chronić polskie przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego.

 • Zasady karania menedżerów przez Prezesa UOKiK

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

  UOKiK poinformował[1], że nie tylko firmom grożą sankcje za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję. Przepisy dopuszczają bowiem nakładanie kar finansowych do wysokości 2 mln zł także na osoby zarządzające, które umyślnie dopuściły do zawarcia porozumień ograniczających konkurencję. Prezes UOKiK opublikował szczegółowe wyjaśnienia, jak będzie ustalana wysokość sankcji dla menedżerów.

 • Zamknięcie roku obrotowego w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

  Na dzień kończący dany rok obrotowy następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki, na podstawie których jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. Sytuacja pandemiczna nadal trwa, co oznacza, że wytyczne dotyczące kontynuacji działalności trzeba będzie uwzględnić również przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2020 r.

 • Dobrowolne ustalenie stawki amortyzacyjnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

 • Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących wartość wierzytelności

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

 • Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji – stosowane uproszczenia

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

  Jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

 • Objaśnienia MF dotyczące nowych preferencji z powodu COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

  MF zamieściło[1] objaśnienia podatkowe z 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 • Jak ujmuje się w księgach rachunkowych koszty nabywania akcji na giełdzie?

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

  Firma ma zamiar zainwestować na giełdzie i kupić akcje. Wymaga to założenia rachunku maklerskiego. Jak rachunkowo traktować wydatki związane z jego prowadzeniem?

 • Jak księguje się wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy. Jak wykazać taką operację w księgach rachunkowych?

 • Jak księgować regularnie ponoszone wydatki na ulepszenie towarów do sprzedaży?

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

  Firma ma nowego dostawcę towarów do sprzedaży. Okazało się, że towary te należy nieco przerobić przed wstawieniem ich do sprzedaży. Firma zakłada, że takie przerobienie będzie dotyczyło wszystkich towarów nabytych od dostawcy. Jak zaksięgować działania polegające na przeróbce zakupów?

 • Koszty mogą być podważone przez organy podatkowe, nawet gdy są legalne i rzeczywiste – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

 • Ulgi w zapłacie podatku pod warunkiem spadku obrotów

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.09.2020

  Ulgi w zapłacie podatku udzielane podatnikom w związku z epidemią COVID-19 będą przyznawane tylko w postaci odroczenia lub rozłożenia zapłaty na raty. Warunkiem przyznania ulgi będzie spadek obrotów o co najmniej 25%. Projekt zmian jest w trakcie prac legislacyjnych.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK