do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2018 z komentarzem

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.03.2018

 • Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej

  data dodania: 20.03.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. zostanie skrócony okres, w którym pracodawca jest zobowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy pracodawca będzie obowiązany:   prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach

 • Zmiana składki wypadkowej

  data dodania: 20.03.2018

  Od 1 kwietnia 2018 r. zmieniają się stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD. Zmiany w wysokościach stóp procentowych objęły 32 grupy działalności (wg PKD), natomiast dla pozostałych 32 grup działalności stopy pozostały bez zmian. Stopa procentowa składki wypadkowej

 • Przedłużenie terminów wykonania obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej

  data dodania: 20.03.2018

  Rozporządzenie wydłuża o pół roku terminy na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sprawozdania CIT-TP/PIT-TP - dotyczących transakcji za 2017 i 2018 r. Rozporządzenie wydłuża terminy do sporządzenia ww. dokumentacji do ostatniego dnia

 • Opłaty za informacje z KRS

  data dodania: 20.03.2018

  Za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółek przez Centralną Informację Krajowego

 • Zmiany procedur rejestrowych w KRS

  data dodania: 20.03.2018

  Rozwiązania wprowadzane nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym można podzielić na cztery główne kategorie: wzmocnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu; zmiany związane z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych oraz konieczne do implementacji dyrektywy 2017/1132/UE, w zakresie integracji

 • Zaświadczenie o wykonaniu obowiązków podatkowych przez kontrahenta

  data dodania: 20.03.2018

  Z dniem 25 grudnia 2017 r. do Ordynacji podatkowej został dodany przepis art. 306ia. Zgodnie z jego treścią kontrahent podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o: niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do

 • Zaniechanie poboru podatku

  data dodania: 20.03.2018

  Osoby fizyczne, które otrzymały środki z funduszu leśnego na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie gmin poszkodowanych działaniem żywiołu w sierpniu 2017 r., nie zapłacą podatku

 • Jak dokumentować i korygować usługi zwolnione z VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2018

  Obowiązek udokumentowania fakturą świadczenia usług zwolnionych z VAT powstaje dopiero wtedy, gdy zażąda tego nabywca usługi. Brak obowiązku wystawienia faktury nie wyklucza jednak prawa do jej wystawienia. Faktury dokumentujące świadczenie usług zwolnionych zawierają mniejszy zakres danych niż "zwykłe" faktury. Faktury te, tak jak inne, mogą być korygowane z różnych przyczyn, np. z powodu błędu w cenie czy przyznania rabatu potransakcyjnego. Przyczyny te wyznaczają moment uwzględnienia korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

 • Kodeks księgowego. Kodeks spółek handlowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2018

 • Kodeks księgowego. Kodeks cywilny

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2018

 • Kodeks księgowego Ustawa o rachunkowości

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2018

 • Kiedy można odliczyć VAT w przypadku opóźnienia w wykazaniu podatku należnego z tytułu WNT

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2018

  Podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stanowi u podatników VAT jednocześnie kwotę podatku naliczonego. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jest tutaj powiązane z momentem powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Generalnie podatek należny i podatek naliczony z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów są zatem wykazywane w tym samym okresie rozliczeniowym. Zasada ta nie ma jednak zastosowania, jeżeli podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zostanie wykazany po upływie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. W takich przypadkach prawo do odliczenia podatku naliczonego jest wówczas realizowane w późniejszym

 • Jakie zapisy w umowie dotyczące split payment są dozwolone

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2018

  Zapis w umowie zachęcający klienta do zapłaty całej kwoty na rachunek sprzedawcy, z pominięciem rachunku VAT, w zamian za udzielony rabat będzie zdaniem MF dozwolony. Tak wynika z pisma MF z 8 stycznia 2018 r. (sygn. PT8.054.5.2018.TXZ.10E), które stanowi odpowiedź na interpelację poselską.

 • Cesja wierzytelności

  data dodania: 17.03.2018

  Cesja wierzytelności, zwana inaczej przelewem, to umowa skutkująca zmianą osoby uprawnionej do żądania wykonania zobowiązania. Umowa przelewu wierzytelności powinna dokładnie określać przenoszoną wierzytelność. W umowie trzeba podać podstawę powstania wierzytelności i sposób spełnienia świadczenia. Cesja wierzytelności jest uregulowana w Kodeksie cywilnym.

 • Rachunkowość firm produkcyjnych – wybrane zagadnienia

  data dodania: 17.03.2018

  Rachunkowość produkcyjna została dość skąpo uregulowana w ustawie o rachunkowości. W związku z tym wiele zależy od przyjętych zasad (polityki) rachunkowości jednostki. Podstawowym celem wszelkich założeń dotyczących zasad rachunkowości firm produkcyjnych jest zapewnienie prawidłowej wyceny produkcji, tj. prawidłowe ustalenie kosztu wytworzenia.

 • Kiedy można wyksięgować z ksiąg należności objęte odpisem aktualizującym

  data dodania: 17.03.2018

  PROBLEM Na koniec 2016 r. został utworzony odpis aktualizujący na należność jako koszt nkup. W stosunku do dłużnika nie został złożony pozew do sądu. Obecnie należność jest przeterminowana. W jaki sposób wyksięgować należność? Czy tylko zapisem na kontach zespołu 2? Czy rozwiązanie odpisu aktualizującego będzie

 • Typowe tytuły ustalania różnic przejściowych między wartością bilansową a wartością podatkową aktywów i pasywów

  data dodania: 17.03.2018

  W celu ustalenia odroczonego podatku dochodowego należy obliczyć różnice między wartością podatkową a wartością bilansową w odniesieniu do poszczególnych aktywów i zobowiązań.

 • Rachunkowość stowarzyszeń i fundacji w świetle rachunkowym i podatkowym

  data dodania: 17.03.2018

  Stowarzyszenia i fundacje sporządzają za 2017 r. sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości. Oznacza to dla nich konieczność dostosowania do nowych wymogów zasad (polityki) rachunkowości, w tym zakładowego planu kont.

 • Wyroby gotowe ewidencjonowane według stałych cen ewidencyjnych

  data dodania: 17.03.2018

  W myśl zapisów ustawy o rachunkowości składniki rzeczowych aktywów obrotowych mogą być ujmowane w księgach rachunkowych na dzień nabycia lub wytworzenia w cenach przyjętych do ewidencji, z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a rzeczywistymi cenami ich zakupu, nabycia albo kosztami wytworzenia. Możliwa jest zatem wycena wyrobów gotowych za pomocą stałych cen ewidencyjnych, przy odpowiednim monitorowaniu różnic pomiędzy tymi cenami a ceną rzeczywistą w wysokości kosztu wytworzenia.

 • Odpisy aktualizujące wartość zapasów

  data dodania: 17.03.2018

  PROBLEM Od lat odpis na zapas z powodu zalegających zapasów tworzymy w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, natomiast grupa kapitałowa sugeruje, żeby uwzględnić go w koszcie własnym sprzedaży. Które stanowisko jest prawidłowe według ustawy o rachunkowości? RADA Odpisy aktualizujące należy ująć jako

 • Zasady ustalania różnic kursowych z rozchodu środków pieniężnych z walutowego rachunku bankowego

  data dodania: 17.03.2018

  Jak wynika z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych dokonuje się:

 • Jak realizować wymóg rzetelnego i jasnego obrazu

  data dodania: 17.03.2018

  24 stycznia 2018 r. ogłoszono Komunikat MF w sprawie przyjęcia Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości.

 • Kiedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi sporządzać sprawozdania ze swojej działalności?

  data dodania: 17.03.2018

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spełnia warunki dla jednostki mikro. Czy w tej sytuacji musi dalej sporządzać sprawozdanie ze swojej działalności?

 • Jak ustalać progi dokumentacyjne – interpretacja ogólna MF

  data dodania: 17.03.2018

  Minister Finansów wypowiedział się, jak ma postąpić podatnik, który zawarł transakcję jednego rodzaju z kilkoma podmiotami powiązanymi. Taki podatnik w celu ustalenia, czy transakcja ta podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu, jest zobowiązany odnieść łączną wartość takiej transakcji jednego rodzaju realizowaną ze wszystkimi podmiotami powiązanymi do progu dokumentacyjnego. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 24 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych. Przedstawiamy najbardziej istotne fragmenty tej interpretacji.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK