do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Błędy popełniane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz zamykaniu ksiąg rachunkowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.05.2018

  W związku z zakończeniem roku obrotowego podmioty gospodarcze powinny dokonać przeglądu informacji wprowadzonych w ciągu roku obrotowego do ksiąg rachunkowych. Następnie, na dzień bilansowy, trzeba wycenić poszczególne składniki aktywów i pasywów.

 • Jak wykazać w księgach utrzymanie, dofinansowanie z ZFŚS oraz sprzedaż własnych obiektów socjalnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.05.2018

  Jeśli pracodawca tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, to przychody:

 • Z jakich źródeł można zwiększyć ZFŚS i jak te zwiększenia należy ująć w księgach

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.05.2018

  Wysokość corocznego odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników. Środki funduszu można jednak zwiększać z różnych źródeł. Czy darowizny rzeczowe mogą zwiększyć ZFŚS?

 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

  data dodania: 21.05.2018

  Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się kwoty zwolnień z podatku świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej. Wysokość zwolnienia wynosi 1000 zł rocznie. W odniesieniu do zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, jeżeli są finansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra, zwolnienie dotyczy każdej kwoty takiej zapomogi (nie obowiązuje żadne ograniczenie). Natomiast świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym

 • Podwyższenie kapitału zakładowego w księgach rachunkowych

  data dodania: 21.05.2018

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej co do zasady wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki. Czynność ta wymaga podjęcia uchwały wspólników w formie aktu notarialnego. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy podwyższenie kapitału zakładowego następuje na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin tego podwyższenia.

 • Zasady prezentacji danych zapewniające porównywalność sprawozdania finansowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.05.2018

  W myśl zapisów ustawy o rachunkowości przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalając wynik finansowy i sporządzając sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

 • Sprzedaż wierzytelności w księgach rachunkowych

  data dodania: 21.05.2018

  Podmioty gospodarcze mające wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług, których dłużnik z różnych względów nie uregulował, niekiedy podejmują decyzję o sprzedaży wierzytelności innej firmie, zajmującej się np. obrotem wierzytelnościami - firmie windykacyjnej. Zazwyczaj cena uzyskana ze sprzedaży wierzytelności jest niższa od wartości samej wierzytelności, w związku z czym wierzyciel ponosi stratę na tej sprzedaży.

 • Zakup wierzytelności

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.05.2018

  Pojęcie „wierzytelność” rozumiane jest jako uprawnienie przysługujące wierzycielowi do domagania się od dłużnika spełnienia określonego świadczenia. Wierzytelności mogą być przedmiotem obrotu regulowanego przepisami Kodeksu cywilnego.

 • Amortyzacja środków trwałych używanych sezonowo

  data dodania: 21.05.2018

  Środki trwałe używane sezonowo to składniki majątku, które ze względu na swoją specyfikę albo ze względu na rodzaj i charakter prowadzonej działalności są wykorzystywane przez podatnika tylko w określonych miesiącach roku.

 • Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów

  data dodania: 21.05.2018

  21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów, jakie na bazie przepisów ustawy zostały przyjęte przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (dalej „KRBR”) i obowiązują wszystkich biegłych rewidentów w Polsce, a więc osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w Polsce. Za ich złamanie grożą surowe konsekwencje, z usunięciem z grona biegłych rewidentów włącznie.

 • Jak potraktować opłaty za usługi wodne?

  data dodania: 21.05.2018

  Jak księgować opłaty za usługi wodne? Chodzi o opłaty stałe i zmienne.

 • Jak potraktować zaliczki wypłacone wspólnikowi spółki jawnej na poczet zysku?

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.05.2018

  Ze spółki jawnej występuje jeden ze wspólników. Musimy ustalić wartość jego wkładu pieniężnego. Co zrobić z pobranymi przez niego zaliczkami na poczet zysku osiąganego przez spółkę?

 • Co zrobić z fakturą dotyczącą zamkniętego miesiąca?

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.05.2018

  Jedna z pracownic działu księgowości znalazła fakturę dotyczącą lutego 2018 r. Ten miesiąc dawno jest już w naszych księgach zamknięty. Czy mimo to fakturę lutową wpisujemy do dokumentacji za ten miesiąc?

 • Zmiany w obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód

  data dodania: 21.05.2018

  W 2018 r. opłaty dotyczące wód zostały wyłączone z opłat za korzystanie ze środowiska. Tym samym opłaty za 2017 r., które przedsiębiorcy uiścili 2 kwietnia 2018 r., były ostatnimi płaconymi na dotychczasowych zasadach. Przypominamy, że obecnie obowiązek ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód jest regulowany przepisami ustawy - Prawo wodne. Niestety, system opłat określony w tej ustawie jest bardziej skomplikowany niż obowiązujące do końca 2017 r. zasady przewidziane w ustawie - Prawo ochrony środowiska. Co więcej, niektórzy z przedsiębiorców nie dostali w terminie informacji, w jaki sposób mają uiszczać opisane opłaty. W publikacji przedstawiamy nowe zasady ich ponoszenia.

 • Od 2019 r. dokumentację pracowniczą będzie można prowadzić w postaci papierowej lub elektronicznej

  data dodania: 21.05.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy będą mogli prowadzić dokumentację pracowniczą w postaci papierowej lub elektronicznej. Będą też mogli zmieniać jej postać - z papierowej na elektroniczną i odwrotnie. O zmianie pracodawca będzie zobowiązany poinformować pracowników i wydać im poprzednią wersję dokumentacji - jeśli wyrażą taką chęć.

 • Jak rozumieć przepisy o cenach transferowych – nowe interpretacje ogólne MF

  data dodania: 21.05.2018

  Minister Finansów po raz kolejny w tym roku wypowiedział się na temat transakcji z podmiotami powiązanymi. Z końcem marca 2018 r. Minister Finansów wydał dwie interpretacje ogólne. Pierwsza z nich dotyczy ustalenia progów dokumentacyjnych oraz zakresu obowiązku dokumentacyjnego dla podatników będących nierezydentami i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny. Druga interpretacja z kolei dotyczy m.in. obowiązku przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji, poręczenia). Przedstawiamy najbardziej istotne fragmenty obu interpretacji.

 • Sprawozdanie finansowe za 2017 r. do urzędu skarbowego nadal w formie papierowej

  data dodania: 21.05.2018

  Podatnicy zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych muszą pamiętać, że należy je składać nie tylko do Krajowego Rejestru Sądowego, ale także do właściwego urzędu skarbowego. W 2018 r. różnica jest jednak taka, że o ile do KRS sprawozdania za 2017 r. należy złożyć w formie elektronicznej, o tyle do urzędu skarbowego należy je nadal składać na papierze.

 • Zmiany wprowadzone w związku z rewolucją w Krajowym Rejestrze Sądowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.05.2018

  Spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i ich wspólnicy powinni zapoznać się z ustawą z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone tą ustawą zmiany dotyczą przede wszystkim formy składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W niniejszym krótkim omówieniu przedstawiamy także inne zmiany dla podmiotów gospodarczych, które przyniosła wymieniona nowelizacja ustawy o KRS, a które zazwyczaj są pomijane w publikacjach prasowych.

 • Nowa wysokość renty socjalnej od 1 czerwca 2018 r.

  data dodania: 18.05.2018

  Sejm uchwalił, a Senat przyjął bez poprawek ustawę podnoszącą rentę socjalną do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zgodnie z ustawą renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu

 • Nowy zawód w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

  data dodania: 18.05.2018

  Minister Edukacji Narodowej wprowadził do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowy zawód - Monter stolarki budowlanej (symbol cyfrowy zawodu 712906). W związku z tym w załączniku do rozporządzenia została określona podstawa programowa dla tego zawodu. Ponadto wprowadzono zmiany o charakterze korygującym w opisie

 • Zmiana wysokości wynagrodzeń pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

  data dodania: 18.05.2018

  Minister Sprawiedliwości zmienił dotychczasowe warunki wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, określając nowe tabele: miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (załącznik nr 1 do rozporządzenia), stawek dodatku funkcyjnego (załącznik nr 2),  stanowisk, grup dodatku funkcyjnego i

 • Obniżka wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

  data dodania: 18.05.2018

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które przewiduje obniżenie średnio o 20% minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach jednostek samorządu terytorialnego,

 • Zasady zatrudniania pomocników rolnika przy zbiorach roślin uprawnych

  data dodania: 18.05.2018

  Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników regulującą zagadnienia związane z zabezpieczeniem społecznym pomocnika rolnika zatrudnianego przy zbiorach. Podstawą świadczenia pomocy rolnikowi przy zbiorach bezpośrednio związanych ze zbiorem chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich,

 • Przepisy o społecznej inspekcji pracy częściowo niezgodne z konstytucją

  data dodania: 18.05.2018

  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy określające sposób organizacji społecznej inspekcji pracy i uprawnienia społecznych inspektorów pracy (SIP): nie naruszają wymagań wynikających z zasady prawidłowej legislacji w stopniu, który rodziłby konieczność

 • Zmiana mnożników kwoty bazowej w niektórych grupach zaszeregowania strażaków PSP

  data dodania: 18.05.2018

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zmienił stawki uposażenia zasadniczego wyrażone w postaci mnożników kwoty bazowej w grupach zaszeregowania stanowisk służbowych strażaków Państwowej Straży Pożarnej od 1 do 8. Mnożniki kwoty bazowej zostały podwyższone z 0,95 do 1,08 (o 0,13) w pierwszej grupie uposażenia oraz z

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK