do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Niższy PIT oraz wyższe koszty pracownicze – czyli jak krok po kroku pobierać zaliczki od 1 października 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.09.2019

  Od 1 października 2019 r. obowiązują kolejne, korzystne dla pracowników zmiany w PIT. Z 18% do 17% obniżono podstawową stawkę tego podatku, jednocześnie podwyższając pracownicze koszty uzyskania przychodów. Pracodawcy po raz pierwszy uwzględnią niższą stawkę podatku oraz wyższe koszty pracownicze już przy wypłacie wynagrodzeń w październiku. Aby ułatwić pracodawcom ich rozliczenie, przedstawiamy krok po kroku, jak pobierać zaliczki na nowych zasadach.

 • Obniżenie wkładu w spółce osobowej nie generuje przychodu po stronie wspólnika - wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.09.2019

  Środki wypłacone przez spółkę osobową wspólnikowi z tytułu zmniejszenia wkładu w spółce nie stanowią przychodu podatkowego po stronie tego wspólnika - wyrok NSA z 5 lipca 2019 r., sygn. akt II FSK 2956/17.

 • Jak spółka cywilna powinna ewidencjonować w pkpir koszty związane z eksploatacją samochodów należących do jej wspólników – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.09.2019

  Jeżeli wspólnicy spółki cywilnej wykorzystują prywatne samochody osobowe na potrzeby tej spółki każdy wspólnik powinien rozliczać te wydatki w ramach przysługującego mu limitu 20%. Kosztów tych nie rozlicza się proporcjonalnie do udziałów poszczególnych wspólników. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

 • Czy zwrot pracownikom z Ukrainy kosztów ich rekrutacji stanowi dla nich przychód opodatkowany PIT – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.09.2019

  Wypłacony pracownikom z Ukrainy zwrot kosztów związanych z ich uczestnictwem w rekrutacji stanowi dla tych osób przychód z innych źródeł. Przychód ten nie może korzystać ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b updof. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

 • Czy wspólnik, który otrzymał nieruchomość jako spłatę jego udziału w spółce jawnej, osiąga opodatkowany przychód – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.09.2019

  Wspólnik, który otrzymał nieruchomość jako spłatę jego udziału w spółce jawnej, z której występuje, nie osiąga z tego tytułu przychodu opodatkowanego PIT. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

 • Interpretacje PIBR, KNA, MF oraz KNF dotyczące ustawy o biegłych rewidentach

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.09.2019

  Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym weszła w życie 21 czerwca 2017 r. Objętość ustawy oraz jej stopień skomplikowania, a także nieprecyzyjność części przepisów ustawodawcy spowodowały powstanie wielu pytań dotyczących jej stosowania - ze strony biegłych rewidentów, firm audytorskich, ale także przedsiębiorców (w tym w szczególności posiadających status jednostek zainteresowania publicznego - dalej „JZP”) korzystających z usług audytorów.

 • Prawidłowy wybór biegłego rewidenta oraz zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.09.2019

  Każda jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe może je poddać badaniu przez biegłego rewidenta. Niektóre podmioty są do tego zobligowane z mocy ustawy o rachunkowości. Niepoddanie badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Kiedy więc należy dokonać wyboru biegłego rewidenta? W jakim trybie trzeba to uczynić? Jakie elementy powinna zawierać uchwała o wyborze biegłego rewidenta oraz umowa o badanie sprawozdania finansowego przez ten uprawniony podmiot?

 • Zmiana kwalifikacji umowy leasingu

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.09.2019

  Umowa leasingu jest umową cywilnoprawną, zdefiniowaną w przepisach w art. 7091 Kodeksu cywilnego. W myśl zapisów ustawy przez umowę leasingu finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do nabycia rzeczy od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddania tej rzeczy korzystającemu (leasingobiorcy) do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się do zapłacenia finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenia pieniężnego równego co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

 • Leasing samochodów osobowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.09.2019

  Od początku 2019 r. w myśl zapisów ustaw podatkowych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

 • Zakup samochodu osobowego ze środków własnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.09.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. w wyniku nowelizacji ustawy o pdop zostały wprowadzone zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiany te polegają na:

 • Przewodnik po zmianach VAT od 1 września i 1 listopada 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.09.2019

 • Jak pobierać informacje z białej listy podatników

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.09.2019

  Od 1 września 2019 r. każdy podatnik może sprawdzić swojego kontrahenta lub swoje dane, korzystając z tzw. białej listy podatników. Może to zrobić na dwa sposoby - korzystając z wyszukiwarki MF lub interfejsu API.

 • Wyjaśnienia MF. Nowy obowiązek rejestracyjny dla podmiotów sprzedających oraz zużywających olej opałowy

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.09.2019

 • Konsekwencje wadliwości postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego - wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

  Organ podatkowy nie może wydać decyzji w innym zakresie niż określony w postanowieniu o wszczęciu postępowania (wyrok NSA z 11 lipca 2019 r. II FSK 2661/17).

 • Doręczenie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT - wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

 • Podatnik prowadzący działalność jednoosobowo może odliczać VAT od dwóch samochodów – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

  Podatnik, który wykorzystuje w działalności gospodarczej dwa samochody osobowe, ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków dotyczących obu samochodów. Prawidłowość takiego stanowiska potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej, której fragment przedstawiamy.

 • Czy obsługa mediacji jest zwolniona z VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

 • Od 1 września 2019 r. nowa struktura JPK dla faktur VAT RR wystawianych elektronicznie

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

  Od 1 września br. faktura VAT RR może być wystawiona i przesyłana w formie elektronicznej. W tym celu zarówno sprzedawca, jak i nabywca muszą dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym MF opublikowało strukturę JPK faktury VAT RR, w jakiej będzie musiała być przekazana na żądanie organu podatkowego. Powstaje pytanie, kto będzie musiał przekazywać takie faktury - nabywca czy rolnik, w imieniu którego wystawiono fakturę. Zdaniem MF jest to nabywca.

 • 30 września 2019 r. mija termin składania wniosków o zwrot VAT zapłaconego za granicą w 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

  Podatnicy mają czas do 30 września 2019 r. na złożenie wniosku o zwrot VAT od zakupów dokonanych za granicą w 2018 r. Taki sam termin dotyczy zagranicznych podatników, którzy dokonywali zakupów w Polsce.

 • Jak od 1 listopada zmienią się stawki VAT na książki i czasopisma

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

  Od 1 listopada br. stawka VAT na czasopisma specjalistyczne wzrośnie z 5% do 8%. Obniżona zostanie natomiast stawka na e-booki - z 23% na 5%, oraz na e-wydania czasopism - z 23% na 8%. Ustawodawca wprowadził nową kategorię czasopism, tj. regionalne lub lokalne, które w wersji papierowej będą opodatkowane stawką 5%.

 • Cyfrowa rewolucja w obrocie olejem opałowym od 1 września 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

  1 września 2019 r. rozpoczęła się cyfrowa rewolucja w obrocie olejem opałowym. Jej skutkiem jest likwidacja stosowanych przez 18 lat papierowych oświadczeń nabywców oleju opałowego. Oświadczenia będą składane elektronicznie w systemie SENT. Uczestnicy obrotu paliwami opałowymi muszą dokonać rejestracji jako tzw. pośredniczące podmioty olejowe (sprzedawcy) lub zużywające podmioty olejowe (nabywcy). Nowe przepisy co prawda weszły w życie 1 września 2019 r., jednak do 31 marca 2020 r. ustawodawca przewidział okres przejściowy. Oznacza to, że przedsiębiorcy handlujący olejami opałowymi i nabywcy takich olejów mogą do końca marca 2020 r. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzewczych na dotychczasowych zasadach.

 • Pakiet paliwowy po zmianach – więcej podatników zobowiązanych do wcześniejszej zapłaty VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

  Od 1 września 2019 r. obowiązuje nowy wykaz paliw objętych pakietem paliwowym. Obowiązek zapłaty VAT w ciągu 5 dni od przywiezienia z UE do Polski dotyczy paliw ciekłych w rozumieniu Prawa energetycznego, a nie - jak to było dotychczas - tylko paliw silnikowych. Nie ma już także znaczenia przeznaczenie paliw ciekłych. Podmioty, które sprowadzały paliwa ciekłe, nieobjęte dotychczas pakietem paliwowym, teraz będą musiały uzyskać koncesję. Aby nie doprowadzić do zaburzeń w działalności tych podmiotów, ustawodawca przewidział 3-miesięczny okres przejściowy.

 • Jak rozliczać dodatkowe koszty dostawy towarów i świadczenia usług

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

  Przedsiębiorcy dokonujący dostawy towarów oraz świadczenia usług w wykonaniu zarówno transakcji krajowych, jak i zagranicznych niejednokrotnie obciążają swoich kontrahentów dodatkowymi kosztami związanymi z realizowanymi na ich rzecz czynnościami. Opłaty te mogą obejmować koszty transportu towarów, jego opakowania, przechowywania czy ubezpieczenia przedmiotu dostawy. Na nabywców mogą być również przenoszone koszty zapłaconych podatków, takich jak podatek od nieruchomości, lub innych należności o podobnym charakterze. W takich przypadkach prawidłowe rozliczenie VAT z reguły będzie wymagało włączenia do podstawy opodatkowania wszystkich dodatkowych elementów.

 • Komornicy sądowi jako płatnicy VAT – zmiany od 1 września 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

  Wykonując swoje obowiązki, komornicy często mają utrudniony kontakt z dłużnikiem. W związku z tym nie mogą ustalić, czy do dokonywanych w trybie egzekucji dostaw towarów zastosować zwolnienie z VAT. Od 1 września 2019 r. ustawodawca wprowadził do ustawy o VAT przepisy, które wskazują, iż w trudnych, nieoczywistych sytuacjach przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień z VAT nie są spełnione. Wówczas komornik nie zastosuje zwolnienia, ale opodatkuje dostawę w trybie egzekucji właściwą stawką VAT. Nowe przepisy dają również pewność kupującym, że mogą z takiej faktury bezpiecznie odliczyć VAT, bez obawy, że naliczony podatek zostanie zakwestionowany.

 • Split payment – kto od 1 listopada 2019 r. musi obowiązkowo posiadać rachunek rozliczeniowy

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2019

  Od 1 listopada 2019 r. mechanizm odwrotnego obciążenia zostanie zastąpiony stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT. Obowiązkowy split payment wiąże się też ze zwiększonymi obowiązkami. Każdy podatnik sprzedający i nabywający te towary lub usługi musi obowiązkowo posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do tych rozliczeń nie można posługiwać się rachunkiem osobistym, który może być przez osoby fizyczne wykorzystywany w działalności.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK