do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.06.2017

  Zleceniobiorca, jako osoba niebędąca pracownikiem, w razie niezdolności do pracy nabędzie prawo do zasiłku chorobowego, jeśli przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i ma 90-dniowy okres wyczekiwania. W przypadku niezdolności do pracy zleceniobiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego (a nie wynagrodzenia chorobowego) od pierwszego dnia niezdolności do pracy.

 • Czy można zaliczyć do kosztów stratę w środkach pieniężnych powstałą na skutek ich kradzieży przez współpracownika – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.06.2017

  Podatnik może zaliczyć do kosztów stratę w środkach pieniężnych powstałą na skutek kradzieży tych środków przez jednego ze współpracowników, pod warunkiem że dopełnił należytej staranności w nadzorowaniu rozliczeń z tym współpracownikiem oraz posiada postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

 • Jakie koszty ponosi pracodawca w związku z odwołaniem pracownika z urlopu wypoczynkowego lub przesunięciem urlopu

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.06.2017

  Pracownik odwołany z urlopu wypoczynkowego lub któremu przesunięto termin tego urlopu musi otrzymać od pracodawcy zwrot kosztów bezpośrednio związanych z odwołaniem go z urlopu lub z przesunięciem tego urlopu. W takim przypadku nie powstaje przychód u pracownika i tego rodzaju wydatek jest kosztem podatkowym pracodawcy.

 • Co powinna zawierać nazwa towaru lub usługi na paragonie

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.06.2017

  Jednym z elementów, jakie musi zawierać paragon wystawiany przez podatnika rejestrującego obrót w kasie fiskalnej, jest nazwa towaru lub usługi. Żaden z przepisów ustawy o VAT ani rozporządzeń wykonawczych nie wyjaśnia jednak, co w praktyce taka nazwa powinna zawierać. Jest to przedmiot licznych sporów między podatnikami a organami podatkowymi. Nie można posługiwać się nazwami grup towarów czy zbyt ogólnymi nazwami wykonywanych usług.

 • Jakie warunki należy spełnić, aby w trakcie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem składki na ZUS były finansowane przez budżet państwa

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2017

  W czasie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, a także zdrowotne opiekunów będących przedsiębiorcami/zleceniobiorcami mogą być sfinansowane z budżetu. Dzięki temu osoby te nie tracą stażu ubezpieczeniowego w trakcie sprawowania opieki nad dzieckiem. Okres sprawowania opieki nad dzieckiem pozostaje dla nich okresem składkowym, a jednocześnie nie ponoszą ekonomicznego ciężaru składek. Aby skorzystać z tego uprawnienia, należy spełnić określone warunki, m.in. trzeba złożyć w tej sprawie oświadczenie w ZUS.

 • Jak udokumentować i rozliczyć sprzedaż przez Internet

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.06.2017

  Sprzedaż internetowa jest jedną z form sprzedaży wysyłkowej, obecnie bardzo popularnej. Zamawiający (zwykle konsument) przez złożenie zamówienia na stronie internetowej dokonuje transakcji zakupu towaru lub usługi. Brak bezpośredniego kontaktu z klientem powoduje częste problemy co do sposobu rozliczeń VAT. Problematyczne jest rozliczenie zwrotów towarów czy ustalenie terminu obowiązku podatkowego, gdy sprzedaż odbywa się za zaliczeniem pocztowym. Obecnie organy podatkowe jednomyślnie potwierdzają, że sprzedawca nie musi mieć oryginału paragonu i podpisu kupującego na protokole, aby rozliczyć zwrot. Zdaniem większości organów podatkowym sprzedaż za zaliczeniem pocztowym rozliczamy za okres, w którym towar został wydany kupującemu, a nie kurierowi. To jeden z problemów, z

 • Zmiany w uzyskiwaniu uprawnień przez instruktorów prawa jazdy

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Minister Infrastruktury i Budownictwa doprecyzował sposób przeprowadzenia egzaminów dla kandydatów na instruktora lub instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E. Osoby te zdają egzamin z części pierwszej i trzeciej (są zwolnione z części drugiej egzaminu). W stosunku do osób, które przed dniem wejścia w życie

 • Organ upoważniony do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Minister Energii ponowił upoważnienie dla Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza granicami

 • Nowe przepisy dotyczące odbywania aplikacji sędziowskiej

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Sejm przywrócił Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury pełnię kompetencji do organizowania przebiegu aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, w tym także organizowania odbywanych w ramach niej praktyk. Dotychczas funkcjonował dwuetapowy model kształcenia: wstępne, obejmujące aplikację ogólną oraz następujące po niej

 • Zmiany w opłatach za uczestnictwo w aplikacji legislacyjnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Prezes Rady Ministrów upoważnił Prezesa Rządowego Centrum Legislacji do wyrażenia zgody, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na udział w aplikacji osoby posiadającej wykształcenie prawnicze, zatrudnionej na stanowisku do spraw legislacji, pochodzącej z innej niż dotychczas wymienione grupy osób uprawnionych do wzięcia

 • Nowe zasady dofinansowania pracodawców zatrudniających osoby pozbawione wolności

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Minister Sprawiedliwości określił zasady ubiegania się przez pracodawców zatrudniających osoby pozbawione wolności o ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia tych osób oraz udzielania tym pracodawcom pożyczek i dotacji z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Do uzyskania pożyczki lub dotacji został uprawniony również podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych oraz podmiot niebędący przywięziennym zakładem pracy, który tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki lub zwrotu dotacji wniesie dodatkowe zabezpieczenie realizacji zadania wynikającego z umowy w postaci poręczenia udzielonego przez bank lub gwarancji bankowej. Dysponent Funduszu Aktywizacji może uzależnić przyznanie pożyczki bądź dotacji od

 • Zmiany we wzorach dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił nowe wzory: wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, certyfikatów o dokonaniu wpisu podmiotu do tego rejestru, a także wzory składanych informacji o działalności agencji zatrudnienia. We wzorze wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących

 • Środki Trwałe - Krajowy Standard Rachunkowości nr 11

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

 • Zakładanie spółek przez internet – zmiana kodeksu spółek handlowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Od 13 lipca 2017 r. obowiązują dodatkowe obostrzenia przy zakładaniu spółki z o.o. przez internet (tryb S24). Przy korzystaniu z tego sposobu założenia spółki nie można będzie stosować zwykłego podpisu elektronicznego, tylko kwalifikowany lub potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Jest to spowodowane nadużyciami polegającymi na

 • Naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Od 27 czerwca 2017 r. obowiązuje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Nowe przepisy wprowadzają ułatwienia dla poszkodowanych, którzy dochodzą roszczeń wobec sprawcy naruszenia prawa konkurencji. Dzięki nowym przepisom poszkodowani mają zyskać prawo do pełnego naprawienia

 • Nowa ustawa o biegłych rewidentach

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Od 21 czerwca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym . Zastąpiła ona obowiązującą dotychczas w tym zakresie ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze

 • Ograniczenia wycinki drzew – zmiana ustawy o ochronie przyrody

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Od 17 czerwca 2017 r. w ustawie o ochronie przyrody wprowadzono zmiany ograniczające możliwość wycinki drzew przez właścicieli – osoby fizyczne. Od 1 stycznia 2017 r. przepisy umożliwiały taką wycinkę bez konieczności dopełniania formalności – o ile dotyczyła ona drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach

 • Abonament RTV – stawki w 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych na przyszły rok. W 2018 r. wysokość tych opłat pozostała na niezmienionym – w stosunku do 2017 r. – poziomie. W 2018 r. opłaty te nadal wynoszą 7 zł/miesiąc (za używanie odbiornika radiowego) oraz

 • Jakie skutki dla płatnika składek wywołuje zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Przedsiębiorcy (i przedsiębiorstwa) mogą czasowo zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Uprawnienie to przysługuje zarówno podmiotom podlegającym wpisowi do CEIDG, jak i przedsiębiorstwom zarejestrowanym w KRS. Z zawieszeniem działalności łączą się określone konsekwencje, m.in. brak obowiązku opłacania składek, ale i brak podlegania ubezpieczeniom, co ma wpływ na prawo do świadczeń w okresie zawieszenia, a także w okresach późniejszych.

 • Jak rozliczyć zapasy węgla kupionego przed 1 lipca 2017 r. – wyjaśnienia MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.06.2017

  Zużycie wyrobów węglowych nabytych przed 1 lipca 2017 r. nie spowoduje konieczności zapłaty podatku akcyzowego i w konsekwencji obowiązku składania deklaracji AKC-WW w przypadku podatników, którzy nie spełniają warunków do korzystania ze zwolnienia z akcyzy. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie redakcji „Biuletynu VAT” potwierdziło to stanowisko.

 • Kto powinien skorygować VAT od świadczonych usług gastronomicznych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2017

  5 czerwca 2017 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym zachęca podatników do dobrowolnych korekt deklaracji VAT, gdy sprzedają w placówkach gastronomicznych gotowe posiłki, stosując stawkę 5% zamiast 8%. Zdaniem MF mimo wydania 24 czerwca 2016 r. interpretacji ogólnej, gdzie taki sposób postępowania został uznany za błędny, wielu podatników nadal stosuje stawkę 5%. Jednocześnie zapowiedziano kontrole podatników świadczących tego rodzaju usługi.

 • Gwarancje bankowe dla innowacyjnych przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2017

  Od 3 czerwca 2017 r. zmieniły się zasady udzielania gwarancji bankowych dla innowacyjnych przedsiębiorców. Nowelizacja polega na rozszerzeniu zakresu wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy ubiegają się o kredyt. Obecnie mogą oni uzyskać gwarancję bankową spłaty kredytu zaciągniętego na rozwój

 • Nowy wzór świadectwa pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2017

  1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany dotyczące reguł wystawiania świadectwa pracy. Zmiany dotyczą m.in. świadectw pracy wystawianych pracownikom tymczasowym przez agencje pracy tymczasowej. Podmioty te zostały zobowiązane do zamieszczania w świadectwie pracy informacji dotyczących k ażdego pracodawcy użytkownika, na

 • Zatrudnianie pracowników tymczasowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2017

  Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Według nowych przepisów p racodawca użytkownik korzystający z pracy tymczasowej ma obowiązek prowadzić ewidencję osób wykonujących pracę tymczasową (odrębnie dla każdej osoby), zawierającą informację o dacie rozpoczęcia i

 • Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich przez wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2017

  26 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie określające regulamin organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności: szczegółową treść wniosku o wszczęcie postępowania i niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku,