do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Bilans 2017. Sprawozdania jednostek mikro, małych i organizacji non profit

  data dodania: 13.12.2017

  Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek na 31 grudnia 2017 r. zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić na ich podstawie sprawozdanie finansowe, stosując zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w ustawie o rachunkowości (dalej: uor).

 • Rachunek przepływów pieniężnych – aktualizacja krajowego standardu rachunkowości

  data dodania: 13.12.2017

  Komitet Standardów Rachunkowości dokonał aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”. Zaktualizowana wersja KSR 1 nie wnosi istotnych merytorycznych zmian. Jedyna merytoryczna zmiana dotyczy dostosowania treści standardu do zmian dokonanych wcześniej w ustawie o rachunkowości – wprowadzających uproszczenia w zakresie sprawozdawczości mikro i małych jednostek.

 • Prawno-finansowe możliwości zabezpieczenia bytu firmy i rodziny przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą na wypadek jego śmierci

  data dodania: 13.12.2017

  Najprostszą i często wybieraną na początkowym etapie formą prowadzenia działalności gospodarczej jest zarejestrowanie firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jako jednoosobowej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe firmy z czasem jednak rozrastają się, zwiększa się majątek firmowy, wzrastają bieżące zobowiązania finansowe (pracownicze, publicznoprawne, kredytowe itp.). Firma prowadzona w takiej postaci jest nierozerwalnie związana ze swym właścicielem, a to oznacza, że wraz z jego śmiercią firma zasadniczo przestaje istnieć (zostaje wykreślona z rejestru CEIDG i następuje je likwidacja). Z dnia na dzień mogą powstać znaczne i natychmiast wymagalne zobowiązania finansowe, co z kolei może skutkować nie tylko zrujnowaniem całego dorobku

 • Kontrakty forward w księgach rachunkowych

  data dodania: 13.12.2017

  Często pojawia się pytanie, jak ująć kontrakty forward w księgach rachunkowych. Ujmowanie w księgach rachunkowych tych umów zależy od wielkości jednostki. Od 1 stycznia 2016 r. jednostki, które spełniają warunki uznania za małe podmioty, tj. jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

 • Interpretacje PIBR, KNA oraz KNF dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach – część 2

  data dodania: 13.12.2017

  21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającej dyrektywę Rady 84/253/EWG (z późn. zm.), a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego. Ustawa zawiera przepisy, które umożliwiają stosowanie rozporządzenia, a także stanowią wykonanie opcji – dla krajów członkowskich

 • Co zrobić z odsetkami od lokaty bankowej, która skończy się już po zakończeniu roku bilansowego?

  data dodania: 13.12.2017

  Mamy lokatę bankową, która skończy się już po zakończeniu roku bilansowego. Jak wycenić ten składnik aktywów na dzień bilansowy?

 • Czy jednostka może sama wycenić wartość nieruchomości?

  data dodania: 13.12.2017

  Czy wycena nieruchomości zaliczonej do inwestycji musi być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę od nieruchomości?

 • Świadczenia świąteczne dla kontrahentów – przychody, koszty oraz składki ZUS

  data dodania: 13.12.2017

  Święta Bożego Narodzenia to okres zwyczajowego obdarowywania prezentami m.in. kontrahentów. Wielu przedsiębiorców organizuje dla nich również spotkania świąteczne. W związku z tym mają oni wątpliwości, czy:

 • Nadużycie zwolnienia podatkowego dla dywidend – ostrzeżenie MF

  data dodania: 13.12.2017

  Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym ostrzega podatników przed nadużywaniem zwolnienia podatkowego przewidzianego dla dywidend do tzw. optymalizacji podatkowej. Schematy opisane w ostrzeżeniu stosowane są przede wszystkim w przypadkach, gdy zagraniczny inwestor nabywa udziały w polskich spółkach, z wykorzystaniem spółek pośredniczących zlokalizowanych w innych państwach UE/EOG, np. w Luksemburgu. W efekcie powstaje struktura, w której udziałowcem spółek polskich są spółki pośredniczące (UE/EOG), których z kolei udziałowcem jest ten inwestor zagraniczny. Przy czym inwestor zagraniczny to zazwyczaj podmiot spoza UE/EOG, działający w jurysdykcji o bardzo niskim poziomie opodatkowania oraz o liberalnych wymaganiach regulacyjnych, w tym w

 • Wyłączenie przepisów o dokumentowaniu cen transferowych w odniesieniu do powiązań między spółkami Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

  data dodania: 13.12.2017

  Podatnicy nie będą musieli sporządzać dokumentacji cen transferowych za 2017 r., jeżeli obowiązek dokumentacyjny wynikał z faktu posiadania przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządową udziału w spółkach dokonujących transakcji. Skierowana do Senatu nowelizacja ustawy o podatku dochodowym wyłącza stosowanie przepisów o szacowaniu cen w stosunku do takich przypadków.

 • Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – nowe uprawnienia sprzedawców i obowiązki nabywców

  data dodania: 13.12.2017

  W 2018 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga dla podatników PIT i CIT. Dzięki niej sprzedawcy zyskają możliwość pomniejszania dochodu o nieuregulowane wierzytelności z tytułu dokonanych dostaw towarów i usług. Jednocześnie nabywcy będą mieli obowiązek doliczyć do swojego dochodu kwoty nieuregulowanych zobowiązań. Ulga będzie dotyczyła tylko transakcji dokonywanych między podatnikami prowadzącymi działalność gospodarczą.

 • Czy od 2018 r. można prowadzić ewidencję w programie Excel

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.12.2017

  Wydany przez MF komunikat budził wątpliwość, czy w 2018 r. ewidencja prowadzona w programie Excel będzie uznawana za prowadzoną w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych, czego wymagają przepisy ustawy o VAT. W odpowiedzi na pytanie naszej redakcji MF potwierdziło, że nadal można prowadzić ewidencję VAT w programie Excel.

 • Czy istnieje obowiązek podpisywania faktur VAT RR

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.12.2017

  Poza fakturami VAT RR wystawianymi przez nabywającego towary i usługi od rolnika ryczałtowego żadne inne faktury nie muszą być podpisywane ani przez nabywców, ani przez sprzedawców. Jedynie wystawiona faktura VAT RR powinna zawierać podpisy sprzedawcy i nabywcy. Brak podpisu rolnika ryczałtowego (lub innej osoby uprawnionej do otrzymania faktury) wyłącza możliwość uznania wystawionego dokumentu za fakturę VAT RR, a tym samym nie przysługuje na jej podstawie zryczałtowany zwrot podatku. Obowiązek ten jest jednak niezgodny z przepisami dyrektywy, ale polski ustawodawca nie planuje zmian w tym zakresie.

 • Odprawa emerytalna – jak ustalić do niej prawo i ją rozliczyć

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.12.2017

  Odprawa emerytalna jest świadczeniem związanym ze stosunkiem pracy. Przysługuje na podstawie przepisów Kodeksu pracy lub innych ustaw, tzw. pragmatyk służbowych regulujących prawa i obowiązki pracowników należących do określonych grup zawodowych, np. pracowników samorządowych czy nauczycieli. Warunkiem nabycia prawa do odprawy może być (ale nie musi) przyznanie emerytury w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 • Wypełnianie świadectwa pracy – 6 praktycznych wskazówek

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.12.2017

  Wystawiając świadectwo pracy, pracodawca powinien pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Poniżej podajemy 6 wskazówek dotyczących wypełniania świadectwa pracy.

 • Jak przygotować się do zmian przepisów, które będą obowiązywać w 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.12.2017

  W 2018 r. wejdą w życie duże nowelizacje przepisów w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Najważniejsze z nich dotyczą nowych zasad zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz wprowadzenia jednego konta, na które będą płacone składki ZUS.

 • Jak oddać dzień wolny za święto Trzech Króli przypadające w 2018 r. w sobotę

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.12.2017

  Święto Trzech Króli 6 stycznia 2018 r. przypada w sobotę. Za ten dzień trzeba zatem wyznaczyć pracownikom inny, dodatkowy dzień wolny od pracy.

 • Jakie rewolucyjne zmiany w Karcie Nauczyciela zostaną wprowadzone w 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.12.2017

  Od 1 września 2018 r. wejdą w życie nowe zasady dokonywania ocen pracy i awansów zawodowych nauczycieli. Natomiast już od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany w udzielaniu urlopów na poratowanie zdrowia oraz zostanie zlikwidowane prawo do: lokalu mieszkalnego, osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły i dodatku mieszkaniowego. To najważniejsze zmiany, jakie czekają nauczycieli w 2018 r.

 • Jak ustalić podstawę wymiaru składek pracownicy na urlopie wychowawczym, która wykorzystuje go bezpośrednio po urlopie rodzicielskim i wypoczynkowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.12.2017

  PROBLEM Nasza pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim do 24 października 2017 r. Następnie do 24 listopada br. wykorzystywała należny urlop wypoczynkowy. Od 28 listopada przeszła na urlop wychowawczy (27 listopada miała udzielony wolny dzień za 11 listopada). Z jakiego okresu przyjąć dane do ustalenia składek na

 • Zmiany w Karcie Nauczyciela

  data dodania: 06.12.2017

  Sejm zmienił zasady finansowania zadań oświatowych dotyczących m.in. dotowania przedszkoli i dotowania placówek oświatowych z budżetów samorządów. Zmiany obejmują również przepisy Karty Nauczyciela. Awans zawodowy nauczyciela został powiązany z oceną jego pracy, która będzie dokonywana obligatoryjnie po

 • Włączenie funkcjonariuszy celno-skarbowych do emerytalnego systemu służb mundurowych

  data dodania: 06.12.2017

  Funkcjonariuszom Służby Celnej oraz Służby Celno-Skarbowej wykonującym zadania z zakresu  rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania określonych przestępstw oraz wykroczeń, a także przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, będzie przysługiwać prawo do świadczeń emerytalnych i rentowych przewidzianych

 • Zasady dofinansowania pracodawcom przez ZUS działalności związanej z zapobieganiem wypadkom i chorobom zawodowym

  data dodania: 06.12.2017

  Sejm unormował tryb i zasady dofinansowania działalności związanej z zapobieganiem wypadkom i chorobom zawodowym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ustawie określono zasady konkursu o dofinansowanie dla płatników składek działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

 • Nowe kwoty zwolnień podatkowych dla pracowników w 2018 r.

  data dodania: 06.12.2017

  Sejm zmienił m.in. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące wysokości kwoty zmniejszającej podatek stosowanej przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej oraz podwyższające limit dotyczący stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców, a także limity

 • Nowe wzory formularzy dla podatników rozliczających podatek dochodowy za 2017 r.

  data dodania: 06.12.2017

  Minister Rozwoju i Finansów zmodyfikował wzory zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami do tych zeznań (informacji PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG). W porównaniu z dotychczas obowiązującymi formularzami nowe wzory zeznań m.in. zostały dostosowane do obecnie

 • Nowe wzory zeznania PIT-28 i informacji PIT-28/A

  data dodania: 06.12.2017

  Minister Rozwoju i Finansów określił wzory zeznania PIT-28 i informacji PIT-28/A, które mają zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Zmiany mają charakter dostosowawczy i porządkowy. W obu formularzach zrezygnowano z przypisu dotyczącego 2% stawki

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK