do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2019

  Jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających m.in. z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Zobowiązania te wykazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.

 • Należności i ich aktualizacja

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2019

  W celu zapewnienia rzetelnego obrazu dokonań i potencjału gospodarczego jednostki prezentowanego w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym, a także aby nie wykazywać strat jako aktywów, należy co najmniej na dzień bilansowy dokonać aktualizacji aktywów, w tym należności, do ich realnej wysokości. Z aktualizacją związana jest konieczność weryfikowania zdolności aktywów do przynoszenia jednostce w przyszłości korzyści ekonomicznych.

 • Jak rozliczać czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2019

  Jeśli koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, to „zawiesza się” je na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Sposób i okresy rozliczania kosztów w czasie powinny być określone w polityce rachunkowości jednostki.

 • Jak rozliczać i ewidencjonować transakcje z użyciem kart płatniczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2019

  Rozliczeń pieniężnych w jednostkach dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Rozliczenia pieniężne gotówkowe realizuje się za pośrednictwem wyodrębnionej w jednostce do tego celu kasy. Takie rozliczenia mogą być przeprowadzane za pośrednictwem banków, jeśli przynajmniej jedna ze stron transakcji (dłużnik lub wierzyciel) posiada rachunek bankowy.

 • Rozliczanie odsetek od lokat terminowych na przełomie roku

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2019

  Na dzień bilansowy jednostka powinna dokonać wyceny lokaty terminowej poprzez ustalenie i zaksięgowanie części odsetek przypadających na okres od dnia zawarcia umowy z bankiem do dnia bilansowego. W następnym roku obrotowym, pod datą zrealizowania odsetek, jednostka powinna ująć w księgach rachunkowych całą wartość odsetek naliczonych przez bank, za cały okres umowny lokaty terminowej, na jaki została założona, a następnie dokonać korekty odsetek naliczonych w roku poprzednim.

 • Koszty bilansowe a koszty podatkowe – wybrane zagadnienia

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2019

  Na potrzeby bilansowe koszty generalnie przypisywane są, zgodnie z zasadą memoriału, do okresu, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty. Odnosząc tę zasadę do ewidencjonowania kosztów w trakcie roku, należałoby uznać, że koszty dotyczące danego miesiąca powinny, co do zasady, zostać przypisane do miesiąca, którego dotyczą.

 • Jak księguje się drobne wydatki na kawę, herbatę i cukier?

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2019

  Co zrobić z fakturą na drobne zakupy spożywcze, typu kawa, herbata czy cukier, kupione na potrzeby pracowników i kontrahentów firmy?

 • Jak traktuje się pożyczki na cele mieszkaniowe udzielone pracownikom ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2019

  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ma udzielić pracownikowi pożyczki na cele mieszkaniowe. Jak to zaksięgować? Czy pożyczkę potraktować jako zmniejszenie środków funduszu?

 • Jak funkcjonuje ewidencja pozabilansowa?

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2019

  Dla celów informacyjnych chcemy założyć ewidencję pozabilansową. Chodzi głównie o wykazywanie w niej postawienia środków trwałych w stan likwidacji. Jak na kontach pozabilansowych księgować takie operacje?

 • Jak ustalić, kiedy wierzytelność staje się nieściągalna – po zmianie ustawy o VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. został skrócony termin, po upływie którego nieopłacona wierzytelność jest uznawana za nieściągalną. Termin ten wynosi obecnie 90 dni (poprzednio 150 dni). Wierzyciele (i dłużnicy) będą uprawnieni (zobowiązani) do stosowania skróconego terminu nie tylko do wierzytelności powstałych od 1 stycznia 2019 r., lecz także do wierzytelności powstałych przed tą datą. W przypadku wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2019 r. skrócenie terminu uznania wierzytelności za nieściągalną może powodować problem z ustaleniem, kiedy upływa termin, w którym daną wierzytelność można uznać za nieściągalną.

 • Jak w 2019 r. rozliczać w kosztach wydatki związane z samochodami osobowymi

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania w kosztach wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi w działalności gospodarczej. Zlikwidowano obowiązek prowadzenia kilometrówki dla samochodów stanowiących prywatną własność przedsiębiorców. Ograniczono wysokość wydatków eksploatacyjnych, które można zaliczać do kosztów. To niejedyne zmiany w tym zakresie. Przedstawiamy ich omówienie na przykładach.

 • Kto zapłaci 9% podatku od osób prawnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. została obniżona preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych z 15% do 9%. Obniżona stawka ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 r. Mogą z niej skorzystać mali podatnicy oraz podatnicy, którzy rozpoczynają działalność. Z obniżonej stawki nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy status uprawniający do preferencyjnej stawki uzyskali w wyniku niektórych działań restrukturyzacyjnych.

 • Krajowy Rejestr Zadłużonych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.01.2019

  1 grudnia 2020 r. wejdzie w życie ustawa wdrażająca Krajowy Rejestr Zadłużonych. W rejestrze będą ujawniane: dane podmiotów, wobec których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe: informacje o wspólnikach spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność całym swoim

 • Zaniechanie poboru podatku – umowy offsetowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.01.2019

  Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku od niektórych dochodów uzyskanych w związku z wykonaniem umów offsetowych wymienionych w rozporządzeniu. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Chodzi o dochody z tytułu nieodpłatnego nabycia: 1)

 • Europejskie partie polityczne oraz europejskie fundacje – zwolnione z CIT

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.01.2019

  Ustawą o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych wprowadzone zostało zwolnienie z CIT dochodów tych podmiotów. Zgodnie z art. 17 w ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT dochody europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, działających na podstawie odrębnych przepisów - w części

 • Uproszczona ewidencja prowadzona przez koła gospodyń wiejskich

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.01.2019

  W ustawie o rachunkowości zostało wprost zapisane, że koła gospodyń wiejskich mogą prowadzić ewidencję w sposób uproszczony (art. 2 ust. 6 ustawy o rachunkowości). W związku z tym Minister Finansów określił w rozporządzeniu szczegółowy sposób prowadzenia tej ewidencji oraz warunki, jakim powinna odpowiadać. Rozporządzenie

 • Kary dla pracodawców

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.01.2019

  Podwyższono maksymalny limit kary pieniężnej, która może być nałożona na pracodawcę, który: nie wykonał obowiązków określonych w art. 881 § 3 i 4 k.p.c. (np. wypłacił dłużnikowi wynagrodzenie ponad kwotę wolną od zajęcia), nie złożył w przepisanym terminie oświadczenia przewidzianego w art. 882

 • Kontrola podatników – zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.01.2019

  2 stycznia 2019 r. w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej zostały wprowadzone zmiany. Nowelizacja wprowadza: możliwość prowadzenia kontroli krzyżowej na szerszą niż dotychczas skalę, obowiązek udostępniania ksiąg i dowodów księgowych w formie elektronicznej w określonej strukturze logicznej - na żądanie

 • Informowanie o schematach podatkowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.01.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. na podatników został nałożony obowiązek informowania organów podatkowych o tzw. schematach podatkowych. MF określił sposób przesyłania takich informacji w rozporządzeniu. Informacje te mają być przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie - MDR. Przesyłane informacje

 • Nowy wzór wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.01.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy wzór: wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej - PIT-16/PIT-16S (15) informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności - PIT-16Z/PIT-16ZS (14) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia

 • Zwolnienia z obowiązku stosowania kas

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.01.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w spawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących. Nowe rozporządzenie będzie obowiązywało przez trzy lata (2019-2021). MF zdecydował się usunąć z katalogu czynności zwolnionych przedmiotowo z ewidencjonowania trzy rodzaje czynności. W

 • Wniosek o zwrot podatku pobranego przez płatnika

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.01.2019

  MF określił techniczne reguły przesyłania: wniosku o zwrot podatku dochodowego, który został pobrany przez płatnika zgodnie z art. 26 ust. 2e updop i 44f updof. wniosku o wydanie opinii o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz podatnika należności, o których mowa w

 • Przesyłanie ksiąg i dowodów księgowych w formie elektronicznej

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.01.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. (bezterminowo) została wprowadzona możliwość podpisywania ksiąg za pomocą danych autoryzujących, tj.: - identyfikatorem NIP lub PESEL, - imieniem (pierwszym), - nazwiskiem, - datą urodzenia - kwotą przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi albo wartością „0” (zero), gdy

 • Nowe wzory zgłoszeń NIP

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.01.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe wzory zgłoszeń identyfikacyjnych: NIP-2 (12) , NIP-7 (5) , ZAP-3 (5), NIP-8 (3). Nowe wzory zgłoszeń zostały opracowane w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o NIP, które dotyczą m.in. przywrócenia podstawowych danych podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową podatnika oraz

 • Ustawa zasiłkowa 2019 z komentarzem

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.01.2019

  Treść dododatku dostępna w formacie PDF.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK