do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Procedura likwidacji zapasów i środków trwałych

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.11.2020

 • Jak przygotować się do zmian 2021 w prawie pracy i ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.11.2020

  W 2021 r. wejdą w życie ważne nowelizacje przepisów w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Najważniejsze z nich dotyczą płacy minimalnej oraz informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło. W 2021 r. również kolejne grupy pracodawców (zatrudniających mniej niż 20 osób oraz ze sfery budżetowej) będą musiały wdrożyć program pracowniczych planów kapitałowych.

 • Terminarz podatkowo-rachunkowy na 2021 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.11.2020

 • Wskaźniki i stawki

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.11.2020

 • Ocena ryzyka zawodowego w związku z epidemią COVID-19 – jak ją prawidłowo przygotować

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.11.2020

  Stan epidemii COVID-19 wymaga od pracodawcy podjęcia pilnych, dodatkowych kroków zmierzających do zminimalizowania zagrożenia zarażenia pracowników wirusem SARS-CoV-2. Koronawirus stanowi bowiem nowe zagrożenie w środowisku pracy, które należy poddać szczegółowej analizie i ocenić. Pracodawca powinien zatem uwzględnić zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 w procesie oceny ryzyka zawodowego oraz odpowiednio je udokumentować.

 • Limitowane koszty podatkowe – w orzecznictwie i interpretacjach

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.11.2020

 • Obowiązki pracodawcy na przełomie roku – o czym trzeba pamiętać

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.11.2020

  Przełom roku to okres wzmożonej pracy dla pracodawców i ich służb kadrowo-płacowych. Skorygowanie rocznego odpisu na zfśs, sporządzenie planu urlopów wypoczynkowych, przygotowanie i wysyłka deklaracji PIT-4R i informacji podatkowych PIT-11 czy złożenie w ZUS informacji ZUS IWA - to tylko część zadań, jakim pracodawcy muszą sprostać w najbliższym czasie.

 • Zawieszenie działalności gospodarczej – odpowiedzi na 10 pytań z praktyki

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.11.2020

  Zawieszenie działalności gospodarczej jest rozwiązaniem poważnie rozważanym przez przedsiębiorców, którzy ze względu na warunki spowodowane pandemią przez dłuższy czas nie uzyskują z prowadzonej działalności wystarczających przychodów (lub przychody te zmalały nawet do zera). Najważniejszą korzyścią w okresie zawieszenia jest zwolnienie z opłacania składek ZUS oraz podatków dochodowych. Za okres zawieszenia nie wpłaca się zaliczek podatkowych, ryczałtu czy karty podatkowej. Przedsiębiorca zasadniczo nie musi również przekazywać dokumentacji - rozliczeń ZUS ani deklaracji VAT.

 • Odszkodowanie za rozwiązanie umowy jako koszt podatkowy – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.11.2020

  Odszkodowania, kary umowne i inne wydatki wynikające z odstąpienia lub przedterminowego rozwiązania umowy przez podatnika wykazują związek z przychodami, gdy podatnik ma na uwadze możliwość osiągnięcia przychodu. Nie ma przy tym znaczenia, że możliwość ta istnieje jedynie potencjalnie, czy to z określonej innej transakcji czy też na skutek redukcji kosztów ogólnych dotyczących całej działalności, wyrok NSA z 11 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 1074/18.

 • Zmiany 2021! Nowe zasady rozliczeń podatkowych transakcji z wykorzystaniem struktur hybrydowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.11.2020

  1 stycznia 2021 r. wejdą w życie zmiany w regulacjach updop dotyczące tzw. struktur hybrydowych. Dla podatników CIT zmiany oznaczają m.in. to, że nie zaliczą do kosztów podatkowych w Polsce wydatków, które podlegają podwójnemu odliczeniu w różnych krajach. W opracowaniu przedstawiamy, jak wprowadzone regulacje będą wpływać na rozliczenia podatkowe objętych nimi podatników CIT.

 • Rozliczanie podatku od nieruchomości – odpowiedzi na pytania i ewidencja księgowa

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.11.2020

  Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomości, są zobowiązani do opłacania podatku od nieruchomości. Rozliczanie tego podatku sprawia w praktyce wiele problemów. Przedstawiamy zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości, jego ewidencję w księgach rachunkowych oraz odpowiedzi na pytania, jakie w tym zakresie wpłynęły do naszej redakcji.

 • Czy w związku z restrukturyzacją przedsiębiorca traci wsparcie w ramach tarczy finansowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.11.2020

  W przypadku przekształceń przedsiębiorców należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), którzy otrzymali wsparcie w ramach tarczy finansowej, nie ma ryzyka utraty wsparcia. Taką korzystną wykładnię potwierdziły komunikaty Ministerstwa Finansów i Polskiego Funduszu Rozwoju (dalej: PFR).

 • Jak traktować podatkowo dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej otrzymane jako pomoc de minimis – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.11.2020

 • Współwłaściciele jako podatnicy podatku od nieruchomości – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.11.2020

 • Świadczenia przysługujące osobom ubezpieczonym podczas kwarantanny lub izolacji z powodu COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2020

  Osoby ubezpieczone będące m.in. pracownikami czy zleceniobiorcami odbywające obowiązkową kwarantannę mogą za zgodą podmiotów je zatrudniających wykonywać w tym okresie pracę w trybie zdalnym. Wówczas za ten czas mają prawo do wynagrodzenia za pracę. W przeciwnym wypadku, jeżeli objęte są ubezpieczeniem chorobowym, otrzymają świadczenie chorobowe. Pracy nie mogą świadczyć, nawet za zgodą zatrudniającego, osoby objęte izolacją, w tym w warunkach domowych. Dotychczasowe przepisy nie regulowały wprost możliwości wykonywania pracy zdalnej podczas kwarantanny. Została ona wprowadzona ustawą z 28 października 2020 r. zmieniającą ustawę covidową, która obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw. Zmiany w tym zakresie wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia nowelizacji.

 • Od 1 grudnia 2020 r. nowe sankcje dla pracodawców nielegalnie zatrudniających dłużników alimentacyjnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2020

  Od 1 grudnia 2020 r. zaczęły obowiązywać zmiany dotyczące odpowiedzialności finansowej pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Z 30 000 zł do 45 000 zł wzrosła maksymalna kara grzywny nakładana na pracodawcę za nielegalne zatrudnianie pracowników, w tym będących dłużnikami alimentacyjnymi, i niedokonywanie potrąceń na zaspokojenie alimentów. Minimalna kara grzywny, jaką może nałożyć inspektor PIP, wynosi obecnie 1500 zł.

 • Ustalanie i przeliczanie podstawy wymiaru zasiłków z FUS w razie obniżenia etatu lub pogorszenia warunków zatrudnienia z powodu COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2020

  Osobie uprawnionej do świadczeń chorobowych i z tytułu macierzyństwa w czasie obniżenia wymiaru czasu pracy lub zmiany w sposób niekorzystny warunków jej zatrudnienia z powodu epidemii płatnik zasiłków powinien ustalić podstawę wymiaru ww. świadczeń zgodnie z ustawą covidową. Nie należy w tym przypadku stosować art. 40 ustawy zasiłkowej. Zatem przy zmianie etatu podstawa zasiłkowa nie jest ustalana od wynagrodzenia przewidzianego dla nowego etatu. Według tej samej zasady trzeba dokonać, na wniosek pracownika, przeliczenia wypłaconych już świadczeń za okres przypadający od 31 marca do 8 października 2020 r. Takie przeliczenie będzie zasadne tylko w przypadku, gdy świadczenia wypłacone na podstawie dotychczasowych przepisów okażą się niższe od ustalonych według nowych regulacji,

 • Kiedy ubezpieczony ma prawo do świadczeń chorobowych z powodu epidemii COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2020

  Osoby ubezpieczone, które zostały objęte obowiązkową kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych, jak i niezdolne do pracy z powodu zachorowania na COVID-19 mają prawo do świadczeń chorobowych na zasadach ogólnych. Obecnie informacje o okresie kwarantanny lub izolacji takich osób zamieszczane są na profilu płatnika składek PUE ZUS. Nie są już wydawane decyzje sanepidu w tej sprawie.

 • Dzień wolny za święto 26 grudnia 2020 r. przypadające w sobotę – zasady oddawania

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2020

  Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia 2020 r.) przypada w tym roku w sobotę. Pracodawcy muszą więc wyznaczyć pracownikom, którzy mają sobotę wolną z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, inny dzień wolny od pracy. Powinni to zrobić w ramach okresu rozliczeniowego, w którym występuje to święto.

 • Koszty pracodawcy związane z powierzeniem pracy zdalnej w czasie epidemii

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2020

  Kodeks pracy nie zawiera żadnych przepisów określających precyzyjnie zasady wykonywania pracy zdalnej, w szczególności ponoszenia kosztów związanych z taką formą świadczenia pracy. Pracodawcy korzystający coraz częściej z tej możliwości muszą posiłkować się wąską regulacją przewidzianą w ustawie o COVID-19. Mogą korzystać też w tym zakresie z uregulowań dotyczących telepracy.

 • Jak ustalić płatnika zasiłków na 2021 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.11.2020

  O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2021 r., decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego (obowiązkowego lub dobrowolnego) na 30 listopada 2020 r. Jeżeli liczba osób zgłoszonych do tego ubezpieczenia przekroczy 20 osób, płatnik zostanie zobowiązany do ustalania wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych w 2021 r. Mniejsza liczba osób ubezpieczonych (20 lub mniej) na ten dzień spowoduje, że w kolejnym roku kalendarzowym zasiłki będzie wypłacał ZUS.

 • Kto powinien wymienić „stare” kasy i stosować kasy online od 1 stycznia 2021 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.11.2020

  Do końca 2020 r. podatnicy świadczący usługi gastronomiczne, hotelarskie i sprzedawcy węgla powinni wymienić „stare” kasy na kasy online. Mimo trwającej pandemii COVID-19, której skutki dotknęły właśnie branże hotelarską i gastronomiczną, Minister Finansów nie zdecydował się jak dotąd na przesunięcie terminu wymiany kas dla tych branż.

 • Zmiany 2021! W 2021 r. więcej podatników ma być uprawnionych do ryczałtu ewidencjonowanego

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.11.2020

  Od 1 stycznia 2021 r. ma wzrosnąć limit przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dzięki temu większa liczba podatników będzie mogła korzystać z opodatkowania w tej formie. Ryczałt ewidencjonowany ma być również dostępny dla nowych grup zawodowych, takich jak m.in. księgowi i doradcy podatkowi.

 • Świadczenia świąteczne na rzecz kontrahentów – zasady rozliczeń

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.11.2020

  Święta Bożego Narodzenia to okres zwyczajowego obdarowywania prezentami m.in. kontrahentów. Przedsiębiorcy organizują też zazwyczaj spotkania świąteczne z kontrahentami, choć zapewne w tym roku z powodu epidemii COVID-19 nie będą one liczne. Mimo stanu epidemii, zasady rozliczania tych świadczeń nie ulegają zmianie. Przypominamy je w zestawieniu tabelarycznym.

 • Świadczenia świąteczne dla pracowników i wydatki na świąteczny wystrój firmy – w podatkach i ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.11.2020

  Pracodawcy zwyczajowo obdarowują pracowników prezentami świątecznymi i organizują spotkania wigilijne. Ten zwyczaj może być w tym roku mocno ograniczony ze względu na trwającą epidemię COVID-19, ale z pewnością nie całkowicie. Przypominamy, jakie obowiązują zasady rozliczania podatkowego oraz składkowego tych świadczeń. Przedstawiamy je w dwóch praktycznych tabelach podzielonych ze względu na źródło ich finansowania.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK