do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Państwo nie może pozbawić podatnika prawa do korekty wniosku o zwrot VAT – wyrok TSUE

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.10.2021

  Gdy podatnik złoży wniosek o zwrot VAT wykazując w nim kwotę do zwrotu niższą niż wynika to z faktur, organ podatkowy powinien zwrócić się do podatnika o skorygowanie wniosku o zwrot. Natomiast podatnik powinien móc złożyć skorygowany wniosek o zwrot (z wykazaną wyższą kwotą zwrotu). Przyjmuje się wówczas, że datą złożenia skorygowanego wniosku jest dzień złożenia wniosku pierwotnego. TSUE stwierdził zatem, że podatnik może dokonać korekty wniosku podwyższającej kwotę zwrotu także po upływie terminu przewidzianego na składanie wniosków o zwrot (zob. wyrok TSUE z 21 października 2021 r. w sprawie C‑396/20

 • Wskaźniki i stawki

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.10.2021

 • Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.10.2021

  18 września 2021 r. zmienione zostały niektóre przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany dotyczą m.in. oskładkowania wspólników spółek jednoosobowych, zasad pobierania odsetek za zwłokę w zapłacie składek oraz zasad przeprowadzania kontroli przez ZUS. To dopiero pierwszy etap zmian wprowadzanych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Kolejne wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r., od 1 kwietnia 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r.

 • W październiku mija termin na złożenie zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.10.2021

  Podatnicy, którzy od przyszłego roku powinni być obsługiwani przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe, oraz podatnicy, którzy od przyszłego roku stracą status podatników podlegających pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe, mają obowiązek zgłosić fakt zmiany urzędu skarbowego do dotychczas obsługującego ich urzędu. W terminie do 15 października 2021 r. należy zgłosić przejście ze zwykłego urzędu skarbowego do wyspecjalizowanego lub odwrotnie, jeżeli przejście nastąpi od 1 stycznia 2022 r.

 • W czasie epidemii pracodawcy nie muszą pobierać zaliczek na PIT od szczepionek na grypę

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.10.2021

  Pracodawcy, którzy w trakcie epidemii COVID-19 zaszczepią na grypę swoich pracowników, nie muszą pobierać z tego tytułu zaliczek na PIT, ale przychody te powinni oskładkować. Wydatki poniesione na zakup szczepionek mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

 • Nie trzeba płacić podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw przed terminem wymagalności – wyrok TSUE

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.10.2021

  TSUE uznał, że polskie przepisy ustawy o VAT nakazujące płacenie podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw przed terminem wymagalności tego podatku są niezgodne z dyrektywą unijną. Oznacza to, że podatnicy dokonujący takiego nabycia mają prawo do stosowania ogólnych zasad rozliczania WNT, z pominięciem przepisów polskich „przyspieszających” termin zapłaty VAT z tytułu takiego nabycia.

 • Trzynastki za 2021 r. – ustalanie prawa i wysokości

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.10.2021

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie ma charakteru powszechnego. Obligatoryjnie przysługuje ono pracownikom zatrudnionym w jednostkach sfery budżetowej. Na prawo do trzynastki nie wpływa rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy ani ogólny staż pracy pracownika, lecz przepracowanie przez niego w jednostce minimalnego okresu 6 miesięcy w roku, za który przysługuje ta nagroda.

 • Polski Ład - rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu i oskładkowaniu przychodów podatników

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.10.2021

  Brak możliwości odliczenia od podatku części składki na ubezpieczenie zdrowotne, zwolnienie przychodów podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania do Polski albo wychowywał co najmniej 4 dzieci, do kwoty rocznej 85 528 zł, podwyższenie do 120 000 zł pierwszego progu podatkowego, od którego jest należny 17% podatek, i zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek, a także wprowadzenie dodatkowej ulgi pomniejszającej dochód pracownika przy obliczaniu podatku - takie zmiany wprowadza uchwalona przez Sejm 1 października 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca). Ustawa oczekuje obecnie na rozpatrzenie przez Senat.

 • Obsługa przyznawania i wypłaty świadczenia 500+ przechodzi do ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.10.2021

  14 października 2021 r. Sejm ostatecznie uchwalił zmianę niektórych zasad przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego 500+. Nowelizacja przewiduje m.in., że obsługą programu zajmie się ZUS, a wnioski będą mogły być składane jedynie drogą elektroniczną.

 • Benefity świąteczne dla pracowników – jak je przyznawać i rozliczać

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.10.2021

  Pracodawca może sfinansować swoim pracownikom upominki świąteczne np. ze środków obrotowych lub pochodzących z zfśs. O ile sfinansowanie tego rodzaju działalności z rachunku firmowego nie wymaga spełnienia przez pracowników lub inne obdarowane osoby żadnych kryteriów, o tyle przy wykorzystaniu do tego celu środków socjalnych trzeba zachować pewną ostrożność. W tym bowiem przypadku pracodawca musi każdorazowo przeanalizować sytuację życiową, rodzinną i materialną osób będących jednocześnie uprawnionymi do korzystania z funduszu.

 • Wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK w okresie epidemii COVID-19 będzie wysyłane drogą elektroniczną

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.10.2021

  Od 15 października 2021 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o COVID-19. Zgodnie z nimi wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, kierowane do podmiotów zatrudniających, które nie dopełniły tego obowiązku, może być obecnie przekazywane wyłącznie drogą elektroniczną. Wezwanie to zostanie doręczone za pośrednictwem PUE ZUS. Ta forma wezwania będzie obowiązywać w okresie epidemii COVID-19, stanu zagrożenia epidemią oraz przez rok po ustaniu tych stanów.

 • 21 świadczeń dla pracowników - zasady oskładkowania i opodatkowania

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.10.2021

  Pracodawca może przyznawać pracownikom różnego rodzaju świadczenia - zarówno o obowiązkowym charakterze, jak i dobrowolne, np. nagrody, świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, dopłaty do ubezpieczeń medycznych, na życie, w tym nieodpłatne lub częściowo odpłatne. Z tego tytułu po stronie beneficjenta świadczenia zasadniczo powstaje przychód. Jest on jednak często traktowany inaczej pod względem oskładkowania i opodatkowania. Obowiązują bowiem w tym zakresie zasady wynikające z różnych przepisów, które traktują ten sam przychód np. jako niepodlegający oskładkowaniu, ale objęty obowiązkiem podatkowym. Wiele istotnych w tym zakresie wskazówek wynika też ze stanowisk urzędowych i orzecznictwa.

 • Odprawy i zasiłki należne po śmierci zleceniobiorcy – nabywanie prawa i opodatkowanie

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.10.2021

  Rodzinie innych niż pracownicy osób zatrudnionych może zostać przyznana odprawa pośmiertna lub zasiłek pogrzebowy. Wypłaty tego rodzaju świadczeń mogą się domagać osoby uprawnione po zmarłym, jeżeli prawo do odprawy lub zasiłku pogrzebowego zostało im zagwarantowane w umowie cywilnoprawnej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby przyznać takie świadczenia najbliższym tych zmarłych nawet w przypadku braku stosownych zapisów w umowie czy w innych postanowieniach wewnątrzzakładowych.

 • Stosowanie przepisów przejściowych związanych z ustalaniem prawa do zasiłków z FUS po zmianach od 1 stycznia 2022 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.10.2021

  Od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie istotne zmiany w ustawie zasiłkowej. Będą dotyczyć m.in. podwyższenia wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu czy wprowadzenia krótszego okresu zasiłkowego w przypadku osób, które będą niezdolne do pracy z powodu choroby po ustaniu zatrudnienia. Ustawodawca przewidział jednak przepisy przejściowe dla osób, które będą przebywały na zasiłkachna przełomie roku. Zmiany nie obejmą tych osób, dopóki okres ich niezdolności do pracy będzie nieprzerwany.

 • Skutki opóźnienia lub zaległości w przekazywaniu wpłat na PPK do instytucji finansowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.10.2021

  Pracodawca nie ma możliwości odprowadzenia na rachunek PPK zaległych, nienaliczonych i niepobranych w terminie wpłat na PPK. Wsteczne ich naliczenie i odprowadzenie stanowiłoby potencjalnie zbyt duże obciążenie dla uczestnika PPK. Możliwe jest jednak wpłacenie naliczonych i pobranych z pensji uczestnika PPK wpłat, które nie zostały przekazane w terminie na rachunek instytucji finansowej.

 • Polski Ład – tabela zmian wprowadzonych przez Sejm

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.10.2021

  1 października 2021 r. Sejm przyjął projekt zmian podatkowych w ramach programu gospodarczego Polski Ład. Sejm zdecydował się wprowadzić poprawki w stosunku do pierwotnej wersji projektu. Polegały one na modyfikacji niektórych z początkowo zaproponowanych rozwiązań lub wprowadzeniu zupełnie nowych. Teraz projektem zajmie się Senat. Poniżej przedstawiamy tabelaryczne zestawienie zmian wprowadzonych w Polskim Ładzie przez Sejm.

 • Nowe ograniczenia w zakazie handlu w niedzielę i święta

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.10.2021

  Handel w niedzielę i święta będą mogły prowadzić tylko te placówki handlowe, które osiągają co najmniej 40% przychodów z usług pocztowych. Natomiast przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność handlową osobiście, zyskają możliwość nieodpłatnej pomocy przy swojej działalności w niedziele i święta: małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków i dziadków. To najważniejsze rozwiązania, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta.

 • Podmioty powiązane – w orzecznictwie i interpretacjach

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.10.2021

 • Zmiany w ochronie sygnalistów w podmiotach sektora finansowego od 31 października 2021 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.10.2021

  Podmioty z tzw. sektora finansowego od 31 października 2021 r. muszą zapewnić większą ochronę tzw. sygnalistom, czyli osobom zgłaszającym popełnione w tych jednostkach nadużycia. Sygnalistami mogą być pracownicy lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji finansowej.  

 • Zwolnienie z VAT najmu na cele mieszkaniowe realizowane pośrednio – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.10.2021

  Najem oraz dzierżawa lokali mieszkalnych korzystają ze zwolnienia z VAT tylko wtedy, gdy sam najemca lub dzierżawca bezpośrednio używa tych lokali do własnych celów mieszkaniowych  - wyrok NSA z 6 lipca 2021 r., sygn. akt I FSK 2163/18.

 • Rekompensaty i odszkodowania dla przedsiębiorców poszkodowanych wprowadzaniem stanu wyjątkowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.10.2021

  Przedsiębiorcy z przygranicznych obszarów objętych stanem wyjątkowym mogą wystąpić do wojewody z wnioskiem o rekompensaty. Tak wynika z ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (dalej: ustawa). Ustawa weszła w życie z dniem 4 października 2021 r. W artykule przypominamy także o prawie do odszkodowań za straty majątkowe poniesione w związku z wprowadzeniem tego stanu.

 • Pozasądowa ugoda w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika w mieniu pracodawcy – zasady sporządzania

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.10.2021

  Ugoda w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej pracodawcy przez pracownika nie może być sprzeczna z prawem i zasadami współżycia społecznego. Ustalona ugodą wysokość odszkodowania powinna uwzględniać nie tylko wartość szkody, jakiej doznał pracodawca, ale także wszystkie okoliczności sprawy, a w szczególności stopień winy pracownika i jego stosunek do obowiązków pracowniczych.

 • Czy polski zakład firmy zagranicznej musi prowadzić księgi rachunkowe- wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.10.2021

  Zakład przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce nie będący jego oddziałem, czy przedstawicielstwem  nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych - wyrok NSA z 3 sierpnia 2021 r. sygn. akt II FSK 2939/18.

 • Czy połączenie odwrotne jest optymalizacją podatkową – opinia zabezpieczająca Szefa KAS

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.10.2021

  Przejęcie przez spółkę córkę swojej spółki matki (tzw. połączenie odwrotne) nie będzie optymalizacją podatkową, o ile jest uzasadnione ekonomicznie. Taki sposób postępowania nie ma sztucznego charakteru, jak również nie jest sprzeczny z ustawą czy celami ustawodawcy. Tym samym nie ma tu zastosowania klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Tak wynika z opinii zabezpieczającej wydanej przez Szefa KAS.

 • Czy płacić podatek u źródła od polis ubezpieczeniowych – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.10.2021

  Podatnik, który płaci zagranicznym podmiotom za polisy ubezpieczeniowe, jest  zobowiązany do poboru tzw. podatku u źródła od tych płatności. Zdaniem MF usługi ubezpieczeniowe powinny być opodatkowane, ponieważ są podobne do usług gwarancyjnych podlegających temu podatkowi. Przedstawiamy fragment interpretacji MF w tej sprawie.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK