do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2021

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

 • Społeczne Agencje Najmu – korzyści podatkowe dla właścicieli

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2021

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

 • Obniżki, umorzenia, ulgi i świadczenia dla nowych kodów PKD – nowelizacja ustawy o COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2021

  Obniżka czynszów w galeriach, umorzenie spłat pomocy z tarczy antykryzysowej, przesunięcie terminu zwrotu wpłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów, wsparcie dla sklepików szkolnych i pilotów wycieczek w muzeach. Takie zmiany rząd wprowadził w przepisach ustawy o COVID-19.

 • Jak ująć w księgach rachunkowych fakturę z kwotą inną niż wcześniej uzgodniona

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2021

 • Przenoszenie nadwyżki podatku naliczonego na następny okres rozliczeniowy jest dopuszczalne bez ograniczenia czasowego – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2021

  Zadeklarowana przez podatnika nadwyżka podatku naliczonego na następny okres rozliczeniowy, wykazywana następnie w kolejnych deklaracjach, może być bez ograniczenia czasowego elementem kolejnych rozliczeń (czyli przenoszona), dopóki jej wysokość nie zostanie zakwestionowana w prawnie przewidzianej formie lub w całości nie zostanie skompensowana z VAT należnym - wyrok NSA z 24 lutego 2021 r., sygn. akt I FSK 126/20.

 • Egzekucja podatków z majątku wspólnego małżonków – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2021

  Intercyza wprowadzająca rozdzielność majątkową między małżonkami chroni przed egzekucją z majątku wspólnego w odniesieniu do zobowiązań podatkowych, które powstały po zawarciu tej umowy. Jeżeli zobowiązanie powstało przed zawarciem intercyzy, można je egzekwować z majątku wspólnego małżonków - wyrok NSA z 18 maja 2021 r., sygn. akt III FSK 3420/21.

 • Zmiana struktury własnościowej spółki nie musi być optymalizacją podatkową – opinia zabezpieczająca Szefa KAS

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2021

  Wniesienie aportem przez zagranicznych wspólników wszystkich udziałów spółki polskiej do spółki zagranicznej w zamian za jej udziały powstałe z podwyższenia kapitału zakładowego nie stanowi optymalizacji podatkowej. Optymalizacji nie stanowią także wypłaty dywidend, dokonane po zmianie struktury własnościowej, na rzecz nowego i jedynego wspólnika (udziałowca) spółki polskiej, tj. spółki zagranicznej. Takie stanowisko zajął Szef Krajowej Administracji Skarbowej w wydanej opinii zabezpieczającej.

 • Do końca 2021 r. nie zmieniają się zasady poboru podatku u źródła

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2021

  Odroczone rozporządzeniami MF przepisy dotyczą obowiązku odprowadzenia podatku u źródła bez możliwości zastosowania zwolnień i obniżonych stawek w przypadku, gdy wypłacane przez podatników należności na rzecz jednego podmiotu przekraczają w roku 2 mln zł. W związku z przesunięciem terminu ich stosowania podatnicy dokonujący wypłat należności podlegających podatkowi „u źródła” rozliczają podatek od tych należności na zasadach ogólnych z uwzględnieniem zwolnień i obniżonych stawek.

 • MF wydał ostrzeżenie podatkowe dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2021

  MF przestrzega przed podejmowaniem i wykonywaniem transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób bez licencji wymaganej przez przepisy ustawy o transporcie drogowym. Uchybienie warunkom formalnym nie zwalnia podatnika z konieczności rozliczenia VAT od wykonywanych czynności.

 • Zasady rozliczania podatku VAT w punkcie kompleksowej obsługi

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2021

 • Wskaźniki i stawki

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2021

 • Przewodnik po Prostej Spółce Akcyjnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2021

 • Zasady rozliczania podatku VAT w punkcie kompleksowej obsługi

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2021

 • Nowa Tarcza antykryzysowa dla sklepików szkolnych i przedsiębiorców z branży turystycznej

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2021

  Od 23 lipca 2021 r. kolejnej nowelizacji uległy przepisy ustawy o COVID-19. Najnowsza Tarcza antykryzysowa objęła pomocą m.in. przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne oraz pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Mogą oni liczyć na pomoc udzielaną przez ZUS - świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek, a także na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz małe dotacje, do 5000 zł, na pokrycie bieżących kosztów działalności w kryzysie. Wnioski o pomoc na podstawie nowych przepisów można składać od 23 lipca 2021 r. Ponadto niektórzy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o umorzenie, odroczenie terminu spłaty albo rozłożenie na raty nieprawidłowo wykorzystanych pożyczek i dotacji, o których zwrot wystąpił starosta.

 • Pracodawca odpowie za nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyjnych wpisanych do KRZ od 1 grudnia 2021 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2021

  Przepisy Kodeksu pracy w zakresie odpowiedzialności pracodawcy za nielegalne zatrudnianie dłużników alimentacyjnych zostały ponownie znowelizowane. Doprecyzowano w nich, że odpowiedzialność pracodawcy dopuszczającego się takich praktyk, skutkująca zwiększoną kwotą grzywny, jest ograniczona do przypadków pracowników ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Zmiany wejdą w życie 1 grudnia 2021 r.

 • Do 23 sierpnia 2021 r. przedsiębiorcy mogą odwołać się od wniosku o udzielenie subwencji w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2021

  W wyniku uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla mikro-, małych i średnich firm, mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom umożliwiono m.in. złożenie odwołania od wniosku o udzielenie subwencji w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR w dłuższym terminie, tj. do 23 sierpnia 2021 r. Jednak dotyczy to firm, które zwróciły się w tej sprawie do PFR nie później niż 15 kwietnia 2021 r. W przypadku dużych firm wydłużono do 30 września 2021 r. termin zawierania umów pożyczek płynnościowych i preferencyjnych. Nowe rozwiązania mają zapobiec upadłości firm i wzrostowi bezrobocia.

 • Podmioty prywatne i publiczne będą miały więcej czasu na wdrożenie e-doręczeń

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2021

  Do polskiego systemu prawnego zostanie wprowadzony nowy rodzaj korespondencji elektronicznej, czyli e-doręczenia. Wejście w życie przepisów o e-doręczeniach, ustalone wcześniej na 1 lipca 2021 r., zostało przesunięte. Ustawa o doręczeniach elektronicznych została znowelizowana i wejdzie w życie dopiero 5 października 2021 r. Przesunięciu uległy także liczne terminy zobowiązujące poszczególne grupy podmiotów do stosowania e-doręczeń w obrocie prawnym i gospodarczym. Na wprowadzenie nowych rozwiązań przewidziano długi okres przejściowy, który - po nowelizacji przepisów - będzie trwał aż do 2029 r.

 • Przyznawanie i rozliczanie świadczeń z zfśs – 20 pytań z praktyki

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2021

  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs) jest wsparciem dla pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów - byłych pracowników i ich rodzin, a także innych osób uprawnionych, których pracodawca wskazał w regulaminie funduszu, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. W regulaminie zfśs pracodawca powinien określić w szczególności wszystkie rodzaje działalności socjalnej, które prowadzi, warunki nabywania prawa do usług i świadczeń oferowanych w ramach tej działalności, a także sposób ustalania wysokości odpisu na fundusz.

 • Do 31 sierpnia 2021 r. należy wypłacić nauczycielom świadczenia urlopowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2021

  Z odpisu na zfśs nauczycielom są wypłacane świadczenia urlopowe, w terminie do końca sierpnia każdego roku. Świadczenie jest wypłacane w wysokości odpisu podstawowego, ustalonego na zasadach ogólnych, czyli wynikających z ustawy o zfśs. Nauczyciel zatrudniony przez cały rok szkolny 2020/2021 w pełnym wymiarze zajęć otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości 1550,26 zł, a w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy lub przez część roku szkolnego - proporcjonalną część tej kwoty.

 • Podstawa wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy, który zachorował w pierwszym miesiącu ubezpieczenia chorobowego – zasady ustalania

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2021

  Zleceniobiorca, który ma prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy, otrzyma ten zasiłek w wysokości uzależnionej od sposobu ustalenia w umowie odpłatności za realizację zlecenia (np. stawka miesięczna, godzinowa, akordowa). Jeżeli stanie się niezdolny do pracy w pierwszym miesiącu objęcia ubezpieczeniem chorobowym, podstawa wymiaru zasiłku podlega uzupełnieniu - z uwzględnieniem przychodu osiągniętego przez zleceniobiorcę albo innych zleceniobiorców wykonujących takie same lub podobne umowy, jeżeli chory zleceniobiorca nie osiągnął żadnego wynagrodzenia.

 • Obowiązek ubezpieczeń i podstawa wymiaru składek w najnowszych interpretacjach ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2021

  Przepisy ubezpieczeniowe przewidują wyłączenia określonych przychodów z podstawy wymiaru składek. Skorzystanie z takich wyłączeń może przynieść pracodawcy wymierną korzyść finansową. Zastosowanie zwolnienia jest jednak obwarowane licznymi, często bardzo szczegółowymi warunkami. Ich nieznajomość może zakończyć się zakwestionowaniem przez ZUS prawa do zastosowania zwolnienia składkowego, a co za tym idzie - popadnięciem płatnika w zadłużenie z tytułu składek. Poniżej zostały omówione niektóre z najnowszych interpretacji ZUS, dotyczące przede wszystkim kwestii oskładkowania różnego rodzaju świadczeń i przychodów wypłacanych pracownikom lub zleceniobiorcom oraz warunków, pod którymi mogą one zostać zwolnione ze składek ZUS.

 • Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń – jak je poprawić

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2021

  Nieprawidłowości w umowach o pracę mogą wynikać z różnych przyczyn, z których najczęstszymi są nieznajomość przepisów prawa pracy i omyłki pisarskie. Takie sytuacje mogą powodować określone konsekwencje finansowe dla pracodawcy. Mogą też pozostać bez wpływu na uprawnienia pracownika i będą co najwyżej wymagały modyfikacji w drodze aneksu do umowy albo tylko omówienia pomyłki w dokumencie umowy.

 • Przychody – projekt nowego KSR

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2021

  Komitet Standardów Rachunkowości przedstawił do publicznej dyskusji projekt nowego Krajowego Standardu Rachunkowości dotyczącego przychodów „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.

 • Prosta spółka akcyjna – nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2021

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2021 r.

 • Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2021

  W myśl zapisów Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem przedmiotem aportu mogą być rzeczy i prawa majątkowe, jeżeli są zbywalne i stanowią składnik aktywów. Ujęcie w księgach zależy od tego, jakie składniki są przekazane w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK