do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kto może złożyć wniosek o zwrot VAT zapłaconego za granicą w 2016 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.08.2017

  30 września 2017 r. mija termin składania wniosków o zwrot VAT zapłaconego w innych krajach UE od zakupów dokonanych tam w 2016 r.

 • Jak zaksięgować prowizję pobraną przez zagraniczny bank?

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.08.2017

  Sprzedaliśmy towar zagranicznemu kontrahentowi. Ten zapłacił w walucie obcej, a my dostaliśmy przelew z jego banku pomniejszony o prowizję tego banku. Jak to zaksięgować?

 • Jak podatek od nieruchomości wpłynie na wartość budowli wznoszonej na działce?

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.08.2017

  Firma buduje na swojej działce warsztat remontowy. Czy podatek od nieruchomości płacony od tej działki będzie zwiększał wartość tej budowy?

 • Nowy wzór certyfikatu rezydencji

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.08.2017

  Od 5 lipca 2017 r. obowiązuje nowy wzór zaświadczenia CFR-1 (certyfikat rezydencji). Jednocześnie zlikwidowano formularz CFR-2– zaświadczenia o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności. Przypominamy, jakim celom służy zaświadczenie CFR-1.

 • Konsultacje w sprawie „należytej staranności w VAT” – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.08.2017

  Ministerstwo Finansów planuje opracowanie możliwie kompletnej i precyzyjnej listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych. Ich spełnienie w momencie zawierania transakcji skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia VAT, w następstwie uznania, że podatnicy nie

 • Zakres zwolnienia z VAT w przypadku realizacji transakcji płatniczych – interpretacja ogólna MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.08.2017

  Od 1 lipca 2017 r. zmienił się zakres korzystania ze zwolnienia z VAT w przypadku usług związanych z realizacją transakcji płatniczych (uchylenie przepisu ust. 13 i 14 w art. 43 ustawy o VAT). Minister Finansów wydał w tej sprawie interpretację ogólną wyjaśniającą, jaki jest zakres stosowania zwolnienia z VAT w tym przypadku. Z interpretacji wynika, że wszystkie czynności zmierzające do realizacji transakcji płatniczej korzystają ze zwolnienia z VAT. Ze zwolnienia nie mogą natomiast korzystać te czynności, które nie są szczególne oraz istotne dla funkcji transferu pieniężnego

 • Prawidłowa wysyłka plików JPK_VAT – zalecenia MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.08.2017

  Minister Finansów wydał komunikaty wyjaśniające, w jaki sposób należy prawidłowo składać pliki JPK_VAT. MF przypomniał, że korekty JPK_VAT powinny zawierać oznaczenie „2” w rubryce „Cel złożenia”. MF poinformował również, iż składanie kilku plików za ten sam okres jest nieprawidłowe. Podatnik powinien scalić pliki za ten sam okres i wysłać jeden dokument. Wysyłka kilku dokumentów oznacza, że pierwszy z nich jest traktowany jako podstawowy, a kolejne jako korekta. Przedstawiamy treść komunikatów MF w tej sprawie.

 • Wzorcowe schematy ewidencyjne – odpisy aktualizujące

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.08.2017

  Zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowość jednostki mają obowiązek dokonać odpisów aktualizujących należności, jeżeli w całości lub częściowo nastąpiła utrata ich wartości. Oznacza to, że istnieje prawdopodobieństwo braku możliwości ich odzyskania. W szczególności dotyczy to należności skierowanych na drogę postępowania sądowego.

 • Intelektualizacja zawodu księgowego

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.08.2017

  Następuje intelektualizacja zawodu księgowego. Współczesny księgowy musi znać prawo spółek, żeby wiedzieć, jak choćby dany instrument zaksięgować – czy jako akcje, czy jako obligacje. Musi znać prawo administracyjne, bo musi wiedzieć, jak koncesje, licencje, pozwolenia wpływają na składniki majątku. Musi znać prawo cywilne i precyzyjnie umieć przeczytać umowę leasingową czy inną. Musi znać systemy komputerowe. I na końcu musi znać i umieć księgowość – powiedziała prof. Aldona Kamela-Sowińska w wywiadzie udzielonym dla Infor.pl.

 • Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.08.2017

  21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z 11 maja 2017 r. ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089; dalej „ustawa”). Kończy to ponad półtoraroczne prace nad tym aktem w Polsce (pierwsze założenia do ustawy upubliczniono w sierpniu 2015 r. po nich kolejne, a następnie – już w 2016 r. – wydano 5 wersji projektu ustawy). Tym samym 20 czerwca 2017 r przestałą obowiązywać dotychczasowa ustawa, tj. z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (dalej „stara ustawa”).

 • Kolejne zmiany w unijnych zasadach skażania alkoholu

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.08.2017

  Od 1 sierpnia 2017 r. we wszystkich państwach UE miał być stosowany tylko i wyłącznie nowy „euroskażalnik” alkoholu w celu stosowania zwolnienia akcyzy. Prawodawca unijny postanowił jednak wycofać się z tych zmian i wprowadzić nowe. W efekcie nowy „euroskażalnik” jest stosowany tylko przez 22 państwa członkowskie UE, a nie przez wszystkie, jak było pierwotnie założone. Pozostałe sześć państw postanowiło stosować inne proporcje skażalników wchodzących w skład „euroskażalnika”, a dodatkowo trzy państwa postanowiły pozostawić niektóre metody krajowe. Dokonując zatem od 1 sierpnia 2017 r. wewnątrzunijnego obrotu alkoholem skażonym, poza obowiązującymi od 27 maja 2017 r. krajowymi zasadami obrotu, podatnicy dokonujący takiej dostawy muszą również

 • Podatnicy VAT będą stosowali split payment od 1 kwietnia 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.08.2017

  1 sierpnia 2017 r. zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące projektu ustawy wprowadzającego do ustawy o VAT system podzielonej płatności, tzw. split payment. MF uwzględniło część uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji. Po zmianach system będzie miał również zastosowanie do częściowych płatności za fakturę. Przesunięto datę wejścia w życie systemu z 1 stycznia na 1 kwietnia 2018 r., co ma pozwolić bankom przygotować się na jego wprowadzenie.

 • Przedsiębiorca posiadający garaż z odrębną księgą wieczystą zapłaci najwyższą stawkę podatku od nieruchomości – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.08.2017

  Przedsiębiorca, który posiada garaż z odrębną księgą wieczystą, musi uiścić za niego podatek od nieruchomości według stawki właściwej dla działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia, że przedsiębiorca prowadzi firmę pod innym adresem – wyrok NSA z 19 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1736/15. Stan faktyczny

 • Kiedy połączenie budynków stanowi ulepszenie środka trwałego – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.08.2017

  Techniczne połączenie budynków nie musi oznaczać, że doszło do powstania nowego środka trwałego. Inwestycja, w wyniku której oddzielne budynki zostaną połączone, może zostać uznana za ulepszenie – wyrok NSA z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1544/15. Stan faktyczny W celu świadczenia usług hotelowych spółka

 • Kiedy usługi pomocnicze do usług finansowych korzystają ze zwolnienia

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.08.2017

  Czynności wykonywane przez organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart oraz agentów rozliczeniowych na rzecz akceptantów mogą od 1 lipca 2017 r. nadal korzystać ze zwolnienia z VAT, gdy nie będą czynnościami o charakterze administracyjnym i technicznym. Ponadto muszą stanowić element spełniający szczególne oraz istotne funkcje transferu pieniężnego. Minister Rozwoju i Finansów wyjaśnił w interpretacji ogólnej z 30 czerwca 2017 r. (sygn. PT6.8101.5.2017), jakie grupy czynności spełniają warunki tego zwolnienia. W piśmie tym czytamy:

 • MF zapowiada obowiązkowe kontrole przewożonych olejów smarowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.08.2017

  W związku z licznymi próbami omijania przez przewoźników i właścicieli przewożonych olejów smarowych obowiązku prawidłowego oznakowania przewożonych materiałów niebezpiecznych będą kontrole i pobierane próby oleju smarowego do badań laboratoryjnych. Pozwoli to na jednoznaczną identyfikację przewożonego towaru – określenie wszelkich niezbędnych parametrów fizykochemicznych i właściwej klasyfikacji towarowej dla potrzeb bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych ADR oraz prawidłowej klasyfikacji CN dla celów fiskalnych.

 • MF konsultuje listę przesłanek należytej staranności w VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.08.2017

  Z komunikatu MF wynika, że planuje opracowanie listy przesłanek należytej staranności w VAT. Podatnik, który będzie sprawdzał kontrahenta zgodnie z przedstawioną listą nie będzie narażony na ryzyko zakwestionowania prawa do odliczenia VAT przez organy podatkowe.

 • Od 1 stycznia 2018 r. płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie będą podlegały akcyzie

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.08.2017

  Ministerstwo Finansów zamierza od 1 stycznia 2018 r. opodatkować akcyzą płyny do

 • Którzy producenci rolni składają do 31 sierpnia 2017 r. wnioski o zwrot akcyzy

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.08.2017

  Zwrot akcyzy przysługuje producentom rolnym, którzy zużywają olej napędowy oznaczony kodem CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91. Dotyczy to zakupu oleju w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2017 r. Termin składania wniosków za ten okres upływa 31 sierpnia 2017 r.

 • Zmiany w zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Służby Celnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.08.2017

  Sejm objął funkcjonariuszy Służby Celnej oraz Służby Celno-Skarbowej wykonujących zadania z zakresu rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania określonych przestępstw oraz wykroczeń, a także przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zaopatrzeniem emerytalnym przysługującym innym funkcjonariuszom. Jest to

 • Zasady refundacji kosztów wyposażenia niektórych stanowisk pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.08.2017

  Pracodawcy, którzy zatrudnią skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej na utworzonym w tym celu stanowisku pracy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, mogą ubiegać się o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia takiego stanowiska. O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 • Zasady powoływania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.08.2017

  Komisja rozpatrująca wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie u przedsiębiorcy osób, przed upływem roku od zaprzestania zajmowania przez nie stanowiska lub pełnienia funkcji publicznej, oraz wnioski o wydanie opinii, czy działalność gospodarcza małżonków osób pełniących funkcje publiczne może wywoływać podejrzenie o

 • Zachęty dla pracodawców do zatrudniania opiekunów osób niepełnosprawnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.08.2017

  Sejm uchwalił przepisy ułatwiające powrót na rynek pracy opiekunów osób niepełnosprawnych (zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy), z wyłączeniem opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. W ustawie zostały m.in. przewidziane

 • Nowe wzory formularzy oświadczeń o stanie majątkowym małżonków osób zajmujących państwowe stanowiska kierownicze

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.08.2017

  Prezydent RP określił wzory formularzy oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (załącznik nr 1 do rozporządzenia), o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków osób zajmujących kierownicze

 • Zmiana zasad wykonywania pomiarów pola-EM w środowisku pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.08.2017

  Podmioty, którym do 31 grudnia 2016 r. wydano certyfikaty akredytacji laboratoriów badawczych do realizacji pomiarów i oceny ekspozycji na pole elektromagnetyczne (pole-EM) w środowisku pracy, będą mogły dalej wykonywać pomiary, dostosowując dotychczasowe metody do oceny pola-EM określonej w części III załącznika nr 3 do