do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Minimalne wynagrodzenie w 2018 r. i świadczenia od niego zależne

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.10.2017

 • Jakie będą zasady rozliczeń składek w ramach jednego konta od 1 stycznia 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.10.2017

 • Jak postępować, gdy pracownik przechodzi na emeryturę – odpowiedzi na pytania z praktyki

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.10.2017

 • Wynagrodzenie członka zarządu – rozliczenia podatkowe i składkowe

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.10.2017

 • Zasady rozliczania składek wpłacanych przez płatników do ZUS na indywidualne rachunki składkowe

  data dodania: 20.10.2017

  Rada Ministrów określiła szczegółowe zasady rozliczania wpłat składek dokonanych przez płatników na indywidualne rachunki składkowe, tj. rozdysponowywania ich między dysponentów poszczególnych funduszy. ZUS podzieli wpłacone składki proporcjonalnie na należności wszystkich funduszy w zależności od procentowego udziału

 • Organy upoważnione do uznawania kwalifikacji w zakresie zawodów związanych z pożarnictwem i ochroną

  data dodania: 20.10.2017

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji upoważnił do uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej: Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – w zakresie zawodów: strażak, technik pożarnictwa, inżynier pożarnictwa, Komendanta Głównego Policji – w zakresie

 • Równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego

  data dodania: 20.10.2017

  Minister Infrastruktury i Budownictwa przyznał funkcjonariuszom Inspekcji Transportu Drogowego równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie. Przysługuje on tylko uprawnionym do służbowego umundurowania, jeżeli nie wydano im poszczególnych elementów tego umundurowania. Równoważnik wypłaca się uprawnionemu, który

 • Zasady przyznawania nagrody rocznej kierownikom jednostek nadzorowanych przez Ministra Energii

  data dodania: 20.10.2017

  Minister Energii określił szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom sprawującym kierownicze stanowiska w podległych lub nadzorowanych przez niego jednostkach (tj. w przedsiębiorstwie państwowym użyteczności publicznej, agencji państwowej i instytutach badawczych). Nagroda roczna może być przyznana,

 • Zmiany w prowadzeniu akt osobowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

  data dodania: 20.10.2017

  Minister Rozwoju i Finansów określił zasady prowadzenia akt osobowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz wskazał, jakie dokumenty powinny znaleźć się w poszczególnych częściach tych akt. Tak jak dotychczas akta osobowe funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej składają się z trzech części: A, B i C: w

 • Zmiany w doskonaleniu zawodowym ratowników medycznych

  data dodania: 20.10.2017

  Minister Zdrowia szczegółowo uregulował zasady doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Tak jak dotychczas doskonalenie zawodowe jest realizowane w następujących pozaszkolnych formach kształcenia: kurs doskonalący, seminarium,   samokształcenie. W porównaniu z dotychczas

 • Więcej stanowisk policyjnych, na których przysługuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie

  data dodania: 20.10.2017

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uwzględnił wśród stanowisk policjantów, którym przysługuje równoważnik pieniężny za umundurowanie niewydane w naturze, stanowisko starszego dzielnicowego. Wysokość tego równoważnika została ustalona z uwzględnieniem 3-letniego okresu używalności niektórych przedmiotów

 • Plany kont dla budżetówki

  data dodania: 20.10.2017

  1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie określające szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont m.in. dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych

 • Opłacanie składek ZUS jednym przelewem

  data dodania: 20.10.2017

  Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy składek będą wpłacali łączną kwotę składek na jeden rachunek składkowy przydzielony płatnikowi składek przez ZUS. Wpłata ma obejmować składki na: ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dzięki temu rozwiązaniu płatnicy będą dokonywali jednego przelewu zamiast czterech.

 • Obniżone opłaty za egzekucję komorniczą

  data dodania: 20.10.2017

  Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zawiera korzystne zmiany w zasadach pobierania wynagrodzeń przez komorników. Przykładowo, wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych nie będzie już uzależnione od uiszczenia przez wierzyciela całej opłaty stałej, ale opłaty tymczasowej w wysokości równej 10%

 • Procedury prowokacji skarbowych

  data dodania: 20.10.2017

  Funkcjonariusze KAS w celu sprawdzenia pozyskanych informacji o przestępstwach skarbowych, wykrycia sprawców i pozyskania dowodów będą mogli dokonywać zakupu, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa oraz przyjmować i wręczać łapówki. W celu sprowokowania i wykrycia przestępców będą też mogli składać

 • Zmiana organu prowadzącego Rejestr Zastawów Skarbowych

  data dodania: 20.10.2017

  Od 1 lipca 2017 r. Rejestr Zastawów Skarbowych był prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), który obsługiwał wszystkie składane wnioski o wpis lub wykreślenie wpisu przesyłane przez uprawnione organy. 17 sierpnia 2017 r. w Ordynacji podatkowej dodano delegację dla Ministra Finansów umożliwiającą wyznaczenie

 • Stawki płatności bezpośrednich za rok 2017

  data dodania: 20.10.2017

  16 października 2017 r. ARiMR rozpoczęło wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. W tabeli przedstawiamy wszystkie stawki płatności bezpośrednich opublikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( ). Z tym dniem wchodzą w życie rozporządzenia określające stawki płatności

 • Ograniczenie egzekucji wobec byłego wspólnika spółki jawnej – wyrok TK

  data dodania: 20.10.2017

  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 7781 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) w zakresie, w jakim dopuszcza nadanie przez sąd tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko spółce jawnej, klauzuli wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi tej spółki,

 • Skutki przekształcenia ZOZ-ów – zaniechanie poboru podatku

  data dodania: 20.10.2017

  Spółki kapitałowe powstałe w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie zapłacą podatku od dochodów stanowiących równowartość niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych wniesionych nieodpłatnie przez podmiot

 • Od 1 października 2017 r. więcej deklaracji z zakresu VAT i akcyzy można złożyć bez podpisu kwalifikowanego

  data dodania: 20.10.2017

  1 października 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Zastąpiło ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie z  29 grudnia 2015 r. W wyniku tej zmiany więcej deklaracji podatkowych można

 • Jakich rozliczeń podatkowych należy dokonać w związku ze śmiercią zatrudnionego

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.10.2017

  Śmierć pracownika, zleceniobiorcy lub wykonawcy umowy o dzieło skutkuje wygaśnięciem umów, których stroną był zmarły. Taka sytuacja zobowiązuje podmioty zatrudniające do rozliczenia przychodów z pozostałych po tych osobach praw majątkowych. W tym zakresie może powstać obowiązek pobrania przez płatnika od należnych przychodów zaliczki na podatek dochodowy lub przekazania świadczenia beneficjentom do opodatkowania przez nich podatkiem od spadków i darowizn.

 • Wskaźniki i stawki - październik 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2017

  Treść dodatku jest dostępna w formie PDF

 • Kiedy zarządzający firmą jest podatnikiem VAT – interpretacja ogólna

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2017

  Nie prowadzi działalności podlegającej VAT menedżer, któremu firma udostępnia swoją infrastrukturę (np. pomieszczenie biurowe, telefon, komputer), jego wynagrodzenie ma charakter przynajmniej w części stały, a z umowy nie wynika jego odpowiedzialność wobec osób trzecich. Odpowiedzialność na podstawie przepisów innych ustaw, np. Kodeksu spółek handlowych, nie powoduje, że możemy mówić o jego odpowiedzialności wobec osób trzecich. Dla oceny, czy menedżer jest podatnikiem VAT, nie ma znaczenia jego funkcja członka zarządu. Tak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 6 października 2017 r. (sygn. PT3.8101.11.2017).

 • Jak ustalić płatnika zasiłku na 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2017

  Płatnikiem zasiłków w danym roku kalendarzowym jest płatnik składek albo ZUS. Zależy to od liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego (zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego) u płatnika składek według stanu na 30 listopada poprzedniego roku. Zatem jeśli płatnik składek na 30 listopada 2017 r. zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, będzie zobowiązany do ustalania wysokości i wypłaty świadczeń chorobowych w 2018 r. Mniejsza liczba osób ubezpieczonych (20 lub mniej) na ten dzień spowoduje, że w kolejnym roku kalendarzowym zasiłki będzie wypłacał ZUS.

 • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.10.2017