do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie zasady polityki rachunkowości opisuje się we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego?

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

  Czy we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w części poświęconej przyjętej polityce rachunkowości należy opisać wszystkie jej zasady - łącznie z tymi, które są dla firmy obowiązkowe?

 • Jak powinny wyglądać dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu i rachunku zysków i strat w firmie, w której nie ma zdarzeń opisywanych w tych dokumentach?

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

  W naszej firmie w ciągu kilku ostatnich lat nie wystąpiły żadne zdarzenia gospodarcze, które należałoby opisać w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do bilansu i rachunku zysków i strat. Czy w tej sytuacji możemy w ogóle je pominąć?

 • Czy jednoosobowa firma też musi wysyłać elektroniczne sprawozdania finansowe?

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

  Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Prowadzi też księgi rachunkowe. Czy podatnik ma obowiązek wysłać sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej?

 • Rozliczenie roczne CIT za 2018 r. – na co zwrócić uwagę

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

  W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia rocznego CIT podatników mających rok podatkowy odpowiadający kalendarzowemu przedstawiamy, na co powinni oni zwrócić uwagę, dokonując rozliczenia rocznego.

 • Restrukturyzacja bez zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych – od 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

  Jednostki, wobec których ogłoszono upadłość, nie muszą zatwierdzać i badać swoich sprawozdań finansowych. Obowiązku tego nie będą miały również jednostki objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym, w którym ustanowiono zarządcę. Zmianę wprowadziła ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, ale ma ona wejść w życie dopiero 1 grudnia 2020 r.

 • Zmiany zasad (polityki) rachunkowości – aktualizacja Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

  Komitet Standardów Rachunkowości dokonał aktualizacji KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja”. Większość zmian ma charakter redakcyjny lub formalno-techniczny, aczkolwiek znalazła się również jedna zmiana merytoryczna. Polega ona na tym, że jednostki mogą sobie wybrać standardy rachunkowości, które będą stosować, i tylko te standardy ująć w swojej polityce rachunkowości.

 • Elektroniczne składanie sprawozdań do KRS – zmiany od 12 stycznia 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

  W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, w jakiej formie należy składać uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku (pokryciu straty), ustawodawca wprost potwierdził możliwość złożenia do KRS elektronicznych kopii tych dokumentów sporządzonych w formie papierowej. Jednocześnie poszerzono krąg osób uprawnionych do podpisania zgłoszenia dotyczącego przekazania dokumentów finansowych do KRS.

 • Monitoring przewozu odpadów – nowe obowiązki

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

 • Organy upoważnione do blokowania rachunków

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

 • Prawo własności przemysłowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

 • Zwrot akcyzy od paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

 • VAT-IM – zmiana wzoru deklaracji importowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

 • Rodzicielskie świadczenie uzupełniające

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

 • Dane autoryzujące do logowania na portalu podatkowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

 • Którym płatnikom zmieni się wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

  Od 1 kwietnia 2019 r. rozpoczął się nowy okres składkowy, na który ustalana jest wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Ogólne zasady ustalania wysokości tej składki nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku składkowego. Nie uległy również zmianie główne wskaźniki umożliwiające jej prawidłowe ustalenie. Oznacza to, że dla części płatników stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe pozostanie bez zmian. Nie dotyczy to jednak płatników, którym wysokość składki wypadkowej indywidualnie ustala ZUS.

 • Kiedy należy sporządzić korektę PIT-11 za 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

  Płatnicy, którzy popełnili błędy przy wypełnianiu PIT-11 za 2018 r., mogą skorygować ten formularz. Korektę należy złożyć w formie elektronicznej na tej samej wersji formularza (23 lub 24), który został przesłany jako pierwszy. Sporządzenie uzasadnienia korekty (na druku ORD-ZU) nie jest konieczne.

 • Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

  Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych) oraz świadczenia rehabilitacyjnego obowiązują od 1 marca 2019 r. Kwoty te zostały zwaloryzowane jak świadczenia emerytalno-rentowe i ustalone tak jak w poprzednim okresie rozliczeniowym trwającym do 28 lutego 2019 r., czyli w wysokości kwotowej, a nie procentowej. Granice potrącenia pozostały bez zmian.

 • Jak rozliczyć nieprzepracowaną godzinę z powodu zmiany czasu z zimowego na letni w 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

  Pracownikom, pracującym w nocy podczas zmiany czasu zimowego na letni, pracodawca powinien wypłacić za marzec 2019 r. wynagrodzenie również za godzinę nieprzepracowaną z powodu przesunięcia czasu. W tym roku zmiana czasu nastąpiła z 30 marca na 31 marca 2019 r.

 • Nowe wzory kwestionariuszy osobowych dla pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

  We wzorach kwestionariuszy osobowych dla pracowników i kandydatów do pracy nie można obecnie podawać numeru i serii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. W związku z tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej usunęło z tych wzorów, dostępnych na stronie internetowej resortu, rubryki pozwalające na wpisanie tych danych.

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wypłatę dywidendy w walucie obcej wspólnikowi będącemu zagraniczną osobą fizyczną

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

  Zamknięcie roku sprawozdawczego w spółkach kapitałowych wiąże się z podziałem wypracowanego zysku netto. Jedną z form tego podziału jest wypłata dywidendy wspólnikom. W przypadku wypłaty dywidendy w walucie obcej zagranicznej osobie fizycznej należy pamiętać nie tylko o właściwym jej przeliczeniu ze złotych polskich na walutę obcą (zastosowany kurs jest zależny od tego, czy w uchwale o wypłacie dywidendy wskazano kurs przeliczeniowy), lecz także o pobraniu zryczałtowanego podatku dochodowego (uwzględnienie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).

 • Jak prawidłowo wypełnić formularz ZUS RPA

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

  ZUS RPA jest dokumentem rozliczeniowym, który płatnicy stosują od 1 stycznia 2019 r. Dane w nim zawarte będą wykorzystywane przez ZUS w procesie ustalania prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych.

 • Jak wypłata trzynastki za 2018 r. wpływa na podstawę wymiaru zasiłku

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące pracownikom sfery budżetowej, tzw. trzynastka, zawsze jest zaliczane do podstawy wymiaru zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego) oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Od trzynastki jest bowiem obliczana składka na ubezpieczenie chorobowe. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi określony procent wynagrodzenia pracownika przysługującego za czas faktycznie przepracowany. Oznacza to, że zatrudniony nie zachowuje prawa do trzynastki za okresy niezdolności do pracy czy macierzyństwa.

 • Jak powstaje i funkcjonuje pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa po zmianie przepisów

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.03.2019

  Pracodawcy mają możliwość utworzenia pracowniczej kasy zapomogowo- pożyczkowej. Celem funkcjonowania kasy jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej. Ta pomoc może mieć postać długoterminowych lub krótkoterminowych pożyczek i zapomóg. Kapitałem kasy są wpłaty jej członków. Od 1 stycznia 2019 r. członkami kasy mogą być osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy.

 • Jakie zmiany czekają pracodawców w zakresie ochrony danych osobowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.03.2019

  Zmieni się katalog danych osobowych, jakich pracodawca będzie mógł wymagać od kandydata do pracy i pracownika. Nie będzie już można żądać od zatrudnianych imion rodziców, a takie dane, jak wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą podawane przez kandydata do pracy tylko wtedy, gdy wymaga tego rodzaj lub stanowisko pracy, o które się on ubiega.

 • Czy od 1 kwietnia 2019 r. wysokość składki wypadkowej dla przedsiębiorców ulegnie zmianie

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.03.2019

  W nowym okresie składkowym, rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 r., stopa procentowa składki wypadkowej dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych nadal wynosi 1,67%. Pozostałe stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD także nie uległy zmianie. Jednak płatnicy składek, którym ZUS nie ustali stopy procentowej składki wypadkowej, będą musieli tę wysokość ustalić samodzielnie.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK