do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Zmiany w działalności związków zawodowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.09.2018

  Sejm znowelizował ustawę o związkach zawodowych, zrównując prawa związkowe pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Chodzi o osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli: nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia,

 • Nowe możliwości kontynuacji zatrudnienia pracowników w razie śmierci pracodawcy

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.09.2018

  Sejm przyjął nowe rozwiązania regulujące zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG - ustanowienie zarządu sukcesyjnego. W przypadku gdy zarząd sukcesyjny będzie ustanowiony z chwilą śmierci

 • Objęcie ubezpieczeniami społecznymi stypendiów doktoranckich

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.09.2018

  Uchwalona przez Sejm ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zawiera przepisy zmieniające inne ustawy, uchylające, przejściowe i dostosowujące. Zmiany zostały dokonane m.in. w ustawie systemowej. Znalazł się w niej przepis, zgodnie z którym od roku akademickiego 2019/2020 doktoranci otrzymujący

 • Nowe przepisy regulujące organizację szkolnictwa wyższego

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.09.2018

  Sejm uchwalił ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z nowymi przepisami rada uczelni będzie się składać z: 6 albo 8 osób powoływanych przez senat (z tego co najmniej 50% - spoza uczelni) oraz przewodniczącego samorządu studenckiego. Członkostwa w radzie uczelni nie można łączyć z: pełnieniem funkcji

 • Zmiany w działalności według PKD, w których są wydawane zezwolenia na pracę sezonową

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.09.2018

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyłączył z podklas działalności według PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, niektóre działalności rolnicze. Są to działalności, w których zapotrzebowanie na siłę roboczą nie podlega uwarunkowaniom sezonowym, np.  związane z  uprawą:

 • Wyższe wynagrodzenie lekarzy rezydentów

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.09.2018

  Minister Zdrowia określił zasadnicze wynagrodzenie miesięczne lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Wysokość tego wynagrodzenia została zróżnicowana w zależności od wybranej dziedziny medycyny oraz od okresu odbytej specjalizacji. Lekarze zakwalifikowani do odbywania rezydentury w

 • Stanowiska i wynagrodzenia pracowników Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.09.2018

  Rada Ministrów uzupełniła przepisy wykonawcze dotyczące wynagrodzeń pracowników urzędów państwowych o pracowników zatrudnionych w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Określone zostały: wykaz stanowisk, stawki dodatku funkcyjnego oraz wymagane kwalifikacje ww. pracowników. Kwoty

 • Nowe zasady ochrony informacji poufnych przedsiębiorstwa

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.09.2018

  Sejm uchwalił zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dostosowując polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

 • Interpretacje PIBR, KNA, MF oraz KNF dotyczące ustawy o biegłych rewidentach

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2018

  W odpowiedzi na apel interesariuszy zarówno Polska Izba Biegłych Rewidentów (dalej „PIBR”), jak i Komisja Nadzoru Audytowego (dalej „KNA”), a także Komisja Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”)[1] oraz Ministerstwo Finansów (dalej „MF”) przekazały na swoich stronach internetowych[2] wyjaśnienia (w formie stanowisk, komunikatów czy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania) dotyczące zgłaszanych problemów.

 • Zasady (polityka) rachunkowości i możliwość stosowania uproszczeń

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2018

  W myśl przepisów o rachunkowości przyjęte przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

 • Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2018

  Wraz z upływem roku obrotowego, na dzień kończący ten rok, jednostki mają obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia na ich podstawie sprawozdania finansowego, stosując zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w ustawie o rachunkowości (dalej: uor).

 • Ewidencja i rozliczanie środków pieniężnych w walucie obcej

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2018

  Jednostki gospodarcze gromadzą środki pieniężne na rachunkach bankowych prowadzonych w walucie krajowej oraz w walucie obcej na rachunkach walutowych. Wpływy na rachunki bankowe jednostki mogą pochodzić z zapłaty należności, zaciągniętych kredytów lub pożyczek oraz zakupów walut w banku bądź kantorze.

 • Rachunkowość działalności rolniczej

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2018

  Krajowy Standard Rachunkowości nr 12 „Działalność rolnicza” ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 r. W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja”.

 • Instrukcja wypełniania JPK_VAT – komunikat MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2018

  MF wyjaśnia, jak wykazać w JPK_VAT transakcje objęte procedurą odwrotnego obciążenia oraz wprowadzać do JPK_VAT dane z faktur. Poprawne wypełnienie JPK_VAT pozwoli podatnikom uniknąć wizyty w urzędzie skarbowym, aby wyjaśniać niezgodności i korygować JPK_VAT.

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2018

  Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostanie z mocy prawa przekształcone w prawo własności tych gruntów. Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie.

 • Związki zawodowe dla wszystkich wykonujących pracę

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. zostaną wprowadzone zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Podstawowym celem zmian jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r., sygn. akt K 1/13 (Dz.U. poz. 791), czyli dopuszczenie możliwości zrzeszania w związkach zawodowych nie tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale też

 • Opodatkowanie gruntów zajętych na infrastrukturę przesyłową

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2018

  Grunty zajęte na infrastrukturę przesyłową należącą do przedsiębiorstw przesyłowych, ale niebędące własnością tych przedsiębiorstw, od 1 stycznia 2019 r. zostaną wyłączone z definicji gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tym samym nie będzie wobec tych gruntów stosowana najwyższa stawka podatku

 • Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2018

  25 listopada 2018 r. wchodzi w życie długo oczekiwana ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Przedsiębiorcy nie powinni jednak oczekiwać, że rozwiązuje ona wszystkie problemy związane z sukcesją przedsiębiorstwa. Ustawa reguluje bowiem wyłącznie zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem

 • Transport oleju – obowiązek podania stawki VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2018

  Minister Finansów wprowadził obowiązek podawania w zgłoszeniu dodatkowych danych w postaci stawki podatku od towarów i usług, w przypadku przewozu oleju (CN od 1507 do 1516 i 1517), z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej. Rozwiązanie to ma zapewnić większą skuteczność procesu monitorowania przewozu tych towarów. Wskazanie

 • Elektronizacja zamówień publicznych – przesunięta w czasie

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2018

  Głównym celem zmian w ustawie o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) jest przesunięcie w czasie (do końca 2019 r.) obowiązku elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia

 • Zaniechanie poboru podatku w ramach umów offsetowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2018

  Od 29 września 2018 r. obowiązuje zaniechanie poboru podatku PIT i CIT od dochodów uzyskanych przez podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu: 1) nieodpłatnego nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych

 • Zwrot akcyzy od samochodu osobowego – nowy wzór wniosku

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2018

  Od 19 września 2018 r. obowiązuje zmodyfikowany (dostosowany do zmienionych przepisów ustawy o podatku akcyzowym) wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego. Nowy wzór wniosku określił Minister Finansów w rozporządzeniu z 10 września 2018 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 września 2018 r. zmieniające

 • Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym i Prawie celnym

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2018

  Z dniem 19 września 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie o podatku akcyzowym oraz ustawie - Prawo celne. Część zmian wprowadzanych nowelizacją (np. elektroniczny dokument dostawy e-DD) ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Główne cele zmian to: uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie

 • Partnerstwo publiczno-prywatne

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2018

  19 września 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Nowelizacja ma na celu poprawę otoczenia prawnego partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Najważniejsze zmiany przepisów służą wprowadzeniu takich rozwiązań, które umożliwią efektywne przygotowanie i realizację projektów w ramach

 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – zmiany

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.09.2018

  15 września 2018 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przepisy rozporządzenia w znowelizowanym brzmieniu mają zastosowanie do dochodów uzyskanych i strat poniesionych od dnia 1 stycznia 2018 r. Minister Finansów uznał, że z miany przepisów rozporządzenia

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK