do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak przygotować "czynny żal"

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.02.2021

 • Kalendarz terminów pracowniczych przesuniętych z powodu COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.02.2021

 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2021 z komentarzem

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.02.2021

 • RODZAJE WSPARCIA DLA BRANŻ Z TARCZY 7.0 – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.02.2021

 • Wskaźniki i stawki

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.02.2021

 • Zeznanie roczne CIT za 2020 r. – odpowiedzi na problemy

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.02.2021

  Podatnicy CIT, u których rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu, mają czas do 31 marca 2021 r. na rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych za 2020 r. W tym terminie podatnicy pdop mają obowiązek złożyć zeznanie CIT (najczęściej jest to zeznanie CIT-8) oraz wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku 2020 r. W opracowaniu przedstawiamy zasady składania zeznania i odpowiedzi na problemy związane z wypełnianiem zeznania.

 • SN z dnia 17 lutego 2021 r., sygn. I KO 31/20

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.02.2021

 • SN z dnia 5 lutego 2021 r., sygn. IV KO 121/19

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.02.2021

 • SN z dnia 2 lutego 2021 r., sygn. I USK 275/21

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.02.2021

 • Zasady korekty VAT, PIT i CIT w 2021 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.02.2021

  Zasady dokumentowania i rozliczania korekt w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych budzą wiele wątpliwości. Są one jeszcze większe od 1 stycznia 2021 r., kiedy to weszły w życie nowe zasady rozliczania faktur korygujących VAT. W publikacji szczegółowo zostaną omówione zasady korekt obowiązujące w tym zakresie w 2021 r.

 • Informacja o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę – co powinna zawierać

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.02.2021

  Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę wymaga powiadomienia pracowników o tym fakcie co najmniej 30 dni przed jego przewidywanym terminem. Informacja ta powinna zawierać przewidywany termin przejścia, jego przyczyny, a także prawne, ekonomiczne oraz socjalne skutki dla pracowników. Ponadto należy przekazać informacje o zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania.

 • Jednostki sektora finansów publicznych muszą zawrzeć umowy o zarządzanie PPK najpóźniej do 26 marca 2021 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2021

  1 stycznia 2021 r. przepisami ustawy o PPK objęte zostały dwie ostatnie grupy podmiotów zatrudniających - jednostki sektora finansów publicznych oraz pozostałe podmioty zatrudniające, tzn. te, które wcześniej nie zostały jeszcze włączone do systemu PPK. Podmioty zatrudniające z sektora finansów publicznych muszą najpóźniej 26 marca 2021 r. zawrzeć umowy o zarządzanie PPK, a najpóźniej 10 kwietnia 2021 r. - umowy o prowadzenie PPK. Zawarcie tych dwóch umów jest równoznaczne z wprowadzeniem PPK w danej jednostce.

 • Tarcza antykryzysowa 7.0 – jaką pomoc przewidziano dla nowych branż poszkodowanych w wyniku COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2021

  Przedsiębiorcy z branży hotelarskiej, a także prowadzący działalność turystyczną, którzy ponieśli negatywne konsekwencje wywołane przez COVID-19, mogą wnioskować o dofinansowanie wynagrodzeń zatrudnianych osób (pracowników i zleceniobiorców) oraz o ponowne świadczenie postojowe. Mikro- i małe przedsiębiorstwa mają możliwość skorzystania z jednorazowej (do 5000 zł) dotacji na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności. Ponadto kolejnym firmom umożliwiono ubieganie się o zwolnienie z opłacania składek ZUS. Z tych rozwiązań uprawnione podmioty mogą korzystać od 1 lutego 2021 r.

 • Jakie zmiany dla pracodawców wprowadza kolejna nowelizacja ustawy o COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2021

  Możliwość zmiany warunków pracy pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych, wyższa rekompensata dla zakładów aktywności zawodowej z tytułu przestoju lub spadku przychodów z działalności wytwórczej lub usługowej, przyznanie dodatkowego dnia zwolnienia od pracy dla honorowych dawców krwi - to najważniejsze zmiany w ustawie o COVID-19, które weszły w życie od 26 stycznia 2021 r.

 • Tarcza 2.0 PFR – jakie są zasady ubiegania się przedsiębiorców o rządową subwencję

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2021

  Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) jest rządowym programem, zasadniczo bezzwrotnej pomocy finansowej dla firm poszkodowanych podczas pandemii COVID-19 w Polsce. Wsparcie zostało uruchomione w ramach Tarczy antykryzysowej (Tarczy 1.0 PFR i 2.0 PFR). Beneficjenci, czyli mikro, małe, średnie i duże firmy, mogą się ubiegać o subwencję z PFR na podstawie regulaminu programu i na warunkach umowy subwencji finansowej. Tarcza 2.0 PFR dla mikrofirm oraz małych i średnich firm (MŚP) została uruchomiona w II połowie stycznia 2021 r., natomiast duże przedsiębiorstwa jeszcze oczekiwały na możliwość skorzystania z subwencji. Na dzień oddania niniejszego numeru MPPiU do druku wnioski o wsparcie dla przedsiębiorstw, dla których Tarcza 2.0 została uruchomiona, były przyjmowane do 28 lutego 2021 r.

 • Do 31 marca 2021 r. pracodawcy mają termin na złożenie zgłoszenia ZUS ZSWA za 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2021

  Płatnicy zatrudniający pracowników przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mają obowiązek sporządzić i przesłać do ZUS formularz ZUS ZSWA za 2020 r. Termin na złożenie tego dokumentu upływa 31 marca 2021 r.

 • Harmonogram prac bilansowych w marcu 2021 r. dotyczących sprawozdań finansowych za 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2021

  Pomimo trwania pandemii COVID -19 firmy nie mogą liczyć na przesunięcie terminów prac księgowych, jak to miało miejsce w zeszłym roku. Przypomnijmy, jakie prace księgowe muszą zostać wykonane w marcu 2021 r.

 • Zasady wliczania uznaniowych składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłków

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2021

  Premie uznaniowe, a także inne składniki, które mają charakter nagrody i są przyznawane autonomiczną decyzją, nawet nieuregulowane w aktach prawa wewnątrzzakładowego, np. regulaminie wynagradzania, będą wliczane do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Warunkiem jest jednak, aby nie przysługiwały za czas pobierania tych świadczeń albo były za ten czas odpowiednio zmniejszane.

 • BILANS 2020. Weryfikacja zdolności kontynuacji działalności w związku z COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2021

  W czasie epidemii COVID-19 na biegłych rewidentów nałożono obowiązek zwrócenia szczególnej uwagi i oceny ujawnionych w sprawozdaniu finansowym ryzyk świadczących o braku możliwości kontynuowania dalszej działalności przez badaną jednostkę. W tym celu biegły badający sprawozdanie zwróci się do służb finansowo-księgowych firmy (kierownika jednostki) z pytaniem o tzw. zdarzenia późniejsze, mogące mieć wpływ na założenie kontynuacji działalności.

 • BILANS 2020. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych stratę podatkową wywołaną COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2021

 • Czy księgowa powinna świadczyć usługi prawne

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2021

  W powszechnej opinii biuro rachunkowe zobowiązując się do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, bierze na siebie również obowiązek doradztwa podatkowego. Nic bardziej mylnego. Jeśli w samej treści umowy nie ma postanowienia nakładającego na biuro rachunkowe obowiązku świadczenia usług prawnych, nie istnieje żaden przepis prawa nakładający na księgową czy biuro rachunkowe obowiązku świadczenia usług prawnych. W niniejszym artykule wskazujemy, jakie obowiązki w tym zakresie ma biuro rachunkowe oraz jakie konsekwencje może mieć świadczenie takiego doradztwa przez księgową.

 • Rozliczenie konta płatnika składek – jak ustalić saldo składkowe i ubiegać się o zwrot nadpłaconych składek

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2021

  Płatnik, który chce się dowiedzieć, jakie jest jego saldo konta rozliczeniowego w ZUS, może złożyć wniosek o rozliczenie konta płatnika składek na formularzu RD-3. Natomiast płatnik, który uregulował należności składkowe, a następnie ZUS udzielił mu zwolnienia z ich opłacenia, np. w ramach Tarczy antykryzysowej, może wystąpić o zwrot tych składek. Aby je odzyskać, składa wniosek do ZUS o symbolu RZS-P.

 • Kto skorzysta ze wsparcia w ramach tarczy 7.0

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2021

  W ramach tzw. tarczy 7.0 przedsiębiorcy z określonych branż dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19 mogą skorzystać ze wsparcia. W ramach tej pomocy mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowego, dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz z dotacji. Przedstawiamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać wsparcie oraz komu ono przysługuje. Przypominamy też, że w większości przypadków terminy składania wniosków upływają w marcu.

 • Czy przyznawanie stypendiów studentom to działalność oświatowa – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2021

  Udzielanie stypendiów osobom uczącym się może być uznane za działalność oświatową, a tym samym dochód przeznaczony na ten cel może korzystać ze zwolnienia z CIT - wyrok NSA z 3 grudnia 2020 r., sygn. akt II FSK 2141/18.

 • Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zwolniono z CIT

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.02.2021

  Od 19 stycznia 2021 r. zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych objęło tzw. społeczne inicjatywy mieszkaniowe (dalej: SIM). Przedstawiamy, czyje i jakie dochody objęło to zwolnienie z podatku.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK