do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika ubiegającego się o przyznanie emerytury

  data dodania: 12.01.2013

  Nasz pracownik niedługo osiągnie 65 lat i ma zamiar złożyć do ZUS wniosek o przyznanie emerytury. Czy jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do skompletowania wniosku o emeryturę? Jeśli tak, to jakiego rodzaju dokumenty (zaświadczenia) będziemy zobowiązani wystawić pracownikowi w postępowaniu o przyznanie emerytury?

 • Czy w podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego należy uwzględnić umowę o dzieło zawartą z pracodawcą

  data dodania: 12.01.2013

  Pracownica urodziła dziecko 1 stycznia 2013 r. Otrzymuje ona wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5600 zł. Na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2013 r. została z nią podpisana umowa o dzieło z 50% kosztami uzyskania przychodu, płatna w 12 ratach po 500 zł miesięcznie. W jakiej wysokości należy pracownicy wypłacić zasiłek macierzyński? Czy w jego podstawie uwzględniamy umowę o dzieło?

 • Jak ustalać okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego zleceniobiorcy przy częstej zmianie tytułu do ubezpieczenia

  data dodania: 12.01.2013

  W okresie od 1 lutego do 15 września 2012 r. zleceniobiorca podlegał ubezpieczeniu chorobowemu. Od 16 września do 10 października 2012 r. nie była odprowadzana za niego składka chorobowa z uwagi na inny tytuł do ubezpieczenia. Od 11 października do 10 grudnia 2012 r. ponownie były odprowadzane za zleceniobiorcę składki na ubezpieczenia społeczne i chorobowe, po czym od 11 grudnia 2012 r. zleceniobiorca zrezygnował z ubezpieczenia chorobowego, a od 14 grudnia 2012 r. złożył wniosek o objęcie ubezpieczeniem i tego samego dnia dostarczył zwolnienie lekarskie. Czy współpracownik ma prawo do zasiłku chorobowego?

 • Czy do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego trzeba wliczyć „trzynastkę”

  data dodania: 12.01.2013

  Nasza firma wypłaca w styczniu każdego roku dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. trzynastkę. Czy będziemy musieli wliczać ją do podstawy wymiaru przysługujących pracownikom zasiłków chorobowych? Czy należy ją wliczać w kwocie faktycznie wypłaconej, czy po uzupełnieniu? Jak postąpić w przypadku pracowników, którym chcemy obniżyć wymiar czasu pracy od nowego roku?

 • Jak naliczyć podstawę wymiaru zasiłku przy przejęciu zakładu pracy, gdy zmieniają się zasady wynagradzania pracowników

  data dodania: 12.01.2013

  Nasza firma przejęła 1 stycznia 2012 r. pracowników firmy Z na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Przez okres 12 miesięcy pracownik otrzymywał wynagrodzenie na podstawie układu zbiorowego zawartego przez firmę Z. Od 1 stycznia 2013 r. wszystkim przejętym pracownikom zmieniły się zasady wynagradzania (obowiązują takie jak w firmie ABC). Zaprzestano wypłaty: dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, premii regulaminowej oraz prowizji. Jak naliczyć podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika, który dostarczył zwolnienie od 2 do 10 stycznia 2013 r.? Czy należy naliczyć podstawę zasiłku średnią z 12 miesięcy, czy z uwagi na zmianę wynagrodzenia podstawę zasiłku należy policzyć tak, jak w przypadku nowego pracownika?

 • Czy od wynagrodzenia wypłacanego członkom rady nadzorczej trzeba opłacić składki ZUS

  data dodania: 12.01.2013

  W naszej spółce została ustanowiona 3-osobowa rada nadzorcza. Dwóch członków rady wykonuje swoje funkcje na podstawie umowy zlecenia, a jeden pełni funkcję na podstawie uchwały wspólników – nieodpłatnie. Czy powinniśmy zgłosić członków rady nadzorczej do ZUS i opłacać za nich składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

 • Jak wycofać raport ZUS RSA w razie anulowania urlopu bezpłatnego

  data dodania: 12.01.2013

  Jeden z naszych pracowników jeszcze przed świętami złożył wniosek o urlop bezpłatny na 28 grudnia 2012 r. Pracodawca mu go udzielił i podpisany wniosek urlopowy trafił do kadr. Okazało się jednak, że ze względu na zmianę planów osobistych na przełomie roku pracownik mógł przyjść do pracy 28 grudnia i za zgodą pracodawcy nie wykorzystał urlopu bezpłatnego w tym dniu. W efekcie przepracował cały wymiar czasu pracy obowiązujący go w grudniu. Wiadomość ta została przekazana do kadr już po przesłaniu do ZUS kompletu rozliczeniowego za grudzień 2012 r. Jak w takiej sytuacji należy skorygować grudniowy raport ZUS RSA?

 • Czy osoba prowadząca szkołę publiczną opłaca składki ZUS z tytułu pozarolniczej działalności

  data dodania: 12.01.2013

  Od stycznia podpisałam umowę z gminą na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej, w której do tej pory byłam zatrudniona jako zastępca dyrektora i nauczyciel matematyki. Czy od dnia, kiedy sama zaczęłam prowadzić szkołę, mam opłacać składki jako osoba prowadząca działalność czy na innych zasadach? Czy mogę nadal być pracownikiem w swojej szkole?

 • Jak zgłosić do ubezpieczeń zleceniobiorczynię, która przebywa na urlopie macierzyńskim, a następnie na wypoczynkowym i wychowawczym

  data dodania: 12.01.2013

  Z jedną z naszych pracownic, która obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim, zamierzamy od lutego br. zawrzeć umowę zlecenia (swoim zakresem obejmie ona inne czynności niż wykonywane w ramach stosunku pracy). Czy w tej sytuacji należy zgłosić pracownicę do ZUS z tytułu umowy zlecenia? Po urlopie macierzyńskim nasza pracownica zamierza wykorzystać zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy, a następnie przejdzie na urlop wychowawczy. Czy jej sytuacja ulegnie wówczas zmianie pod względem obowiązku ubezpieczeniowego z tytułu umowy zlecenia?

 • Jak ustalić wynagrodzenie będące podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca

  data dodania: 12.01.2013

  Od 17 grudnia 2012 r. zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy z miesięcznym wynagrodzeniem 3000 zł. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w styczniu 2013 r. Ponieważ osoba ta rozpoczęła pracę w trakcie miesiąca, to czy w takim przypadku możemy zmniejszyć jej wynagrodzenie, proporcjonalnie do dni podlegania ubezpieczeniom?

 • Jak rozliczyć wydatki poniesione przez pracodawcę na zakwaterowanie pracowników

  data dodania: 12.01.2013

  Świadczenie w postaci nieodpłatnego udostępnienia mieszkania pracownikowi jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 500 zł miesięcznie. Jednym z warunków zastosowania tego zwolnienia jest, aby pracownik, którego miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, zrezygnował ze stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

 • Jakie świadczenia wypłacać pracownikom za niezdolność do pracy na przełomie roku

  data dodania: 12.01.2013

  Gdy niezdolność pracownika do pracy przypada na przełomie roku kalendarzowego, pracodawca musi ustalić, kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, a kiedy ma prawo do zasiłku. Musi również przeliczyć od 1 stycznia podstawę wynagrodzenia chorobowego i zasiłków obliczanych od minimalnego wynagrodzenia.

 • Czy proces o podleganie ubezpieczeniom społecznym zawiesza przedawnienie prawa do zasiłku macierzyńskiego

  data dodania: 28.12.2012

  Korzystne dla strony orzeczenie w procesie o podleganie ubezpieczeniom społecznym nie ma wpływu na bieg przedawnienia prawa do wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Bez znaczenia jest fakt, że zasiłek nie został uprzednio przyznany wskutek podważonej sądownie decyzji ZUS, odmawiającej tytułu do ubezpieczenia i zasiłku (wyrok Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2012 r., I UK 324/12).

 • Zmiany 2013: Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

  data dodania: 28.12.2012

  (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1255)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone w IV kwartale 2012 r. i od 1 stycznia 2013 r.: – ustawą z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1255), – ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie

 • Czy ZUS przyzna i będzie wypłacał wcześniejszą emeryturę pracownikowi, który nie rozwiązał stosunku pracy

  data dodania: 28.12.2012

  Jeden z naszych pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach po ukończeniu w przyszłym roku 60 lat zamierza ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, przyznawaną w związku z udowodnieniem długiego stażu na 1 stycznia 1999 r. Chcielibyśmy jednak, aby nadal u nas pracował. Czy jeśli nie rozwiążemy z nim umowy o pracę, ZUS przyzna mu wcześniejszą emeryturę i będzie wypłacał to świadczenie?

 • Czy pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego, jeśli bezrobotny mąż przebywa na szkoleniu z urzędu pracy

  data dodania: 28.12.2012

  Czy matce 3-letniego dziecka będzie przysługiwać zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem za okres od 10 do 20 grudnia 2012 r., gdy jej bezrobotny mąż ma w tych dniach uczęszczać na szkolenie, na które został skierowany z urzędu pracy? Szkolenie rozpoczyna się o godz. 8.00, a kończy o godz. 16.00. Matka dziecka pracuje w godz. od 11.00 do 19.00. Czas dojazdu do pracy matki dziecka wynosi 15 minut, a ojca dziecka na szkolenie 30 minut. Jak należy wypełnić pkt 1–3 i pkt 5 formularza ZUS Z-15?

 • Jak wyliczyć zasiłek opiekuńczy po długiej nieobecności pracownicy z powodu urlopu macierzyńskiego, wypoczynkowego i wychowawczego

  data dodania: 28.12.2012

  Nasza pracownica przebywała od 8 lipca do 8 grudnia 2011 r. na urlopie macierzyńskim, od 9 grudnia 2011 r. do 3 marca 2012 r. na urlopie wypoczynkowym, a od 4 marca do 31 października 2012 r. na urlopie wychowawczym. Następnie przedstawiła zwolnienie lekarskie na dziecko od 2 do 4 listopada 2012 r. Jak wyliczyć podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego, jeśli pracownicy dotychczas przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3100 zł oraz premia roczna, która została wypłacona ostatni raz w grudniu 2011 r. w kwocie 3100 zł? Od 1 listopada 2012 r. pracownica otrzymała podwyżkę wynagrodzenia i obecnie zarabia 3400 zł.

 • Jak postępować ze zwolnieniami lekarskimi w przypadku zmiany płatnika zasiłku od 1 stycznia 2013 r.

  data dodania: 28.12.2012

  Byliśmy jako pracodawca uprawnieni do wypłaty zasiłków w 2012 r. Na 30 listopada zatrudnialiśmy 18 osób, zatem w 2013 r. nie będziemy wypłacać zasiłków. Wypłaciliśmy pracownikowi zasiłek chorobowy za okres od 1 listopada do 31 grudnia 2012 r. w wysokości 2000 zł za listopad i 2000 zł za grudzień. Jak należy postąpić ze zwolnieniem dostarczonym przez pracownika od 1 do 15 stycznia? Czy należy skorygować deklaracje miesięczne?

 • Jak naliczyć wynagrodzenie chorobowe dla pracownicy w ciąży, która przebywa na zwolnieniu niezwiązanym z ciążą

  data dodania: 28.12.2012

  Nasza pracownica, która jest w 22. tygodniu ciąży (przedstawiła zaświadczenie od lekarza prowadzącego) przebywa 30 dni na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby niezwiązanej z ciążą (złamała nogę). Na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez chirurga brakuje kodu B. Czy za okres zwolnienia należy naliczyć pracownicy wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% czy 100%?

 • W jaki sposób zwiększenie wynagrodzenia minimalnego wpływa na podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego

  data dodania: 28.12.2012

  Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy ma ustaloną podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2012 r., tj. 1500 zł. Od 15 do 31 grudnia 2012 r. przebywała na zasiłku macierzyńskim, który zostanie wypłacony 10 stycznia 2013 r. Czy obliczoną podstawę wymiaru zasiłku w wysokości 1294,35 zł należy podwyższyć do wysokości minimalnej podstawy obowiązującej od 1 stycznia 2013 r., tj. do 1380,64 zł (1600 zł – 13,71%)?

 • Zmiany 2013: Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  data dodania: 28.12.2012

  (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 664)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone w IV kwartale 2012 r. i od 1 stycznia 2013 r.: – ustawą z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz.

 • Zmiany 2013: Ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

  data dodania: 28.12.2012

  (w dniu oddania przewodnika do druku ustawa oczekiwała na podpis prezydenta) Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (zwana dalej ustawą abolicyjną) umożliwia skuteczne ubieganie się o umorzenie składek

 • Czy należy opłacić składki ZUS od premii rocznej wypłaconej po przejściu pracownicy na emeryturę

  data dodania: 28.12.2012

  Jedna z naszych pracownic przeszła na emeryturę od 1 stycznia 2013 r. (stosunek pracy został rozwiązany). Zgodnie z regulaminem wynagradzania, który obowiązuje w spółce, ma ona jeszcze prawo do dodatkowego wynagrodzenia – premii rocznej przysługującej za 2012 r. Premia ta zostanie wypłacona pod koniec lutego 2013 r. Czy od premii wypłaconej emerytce należy odprowadzić składki do ZUS? Jak rozliczyć taką wypłatę w dokumentacji?

 • Czy podmiot, który przejął innego płatnika, odpowiada za zaległości składkowe powstałe przed przejęciem

  data dodania: 28.12.2012

  W styczniu 2013 r. chcemy przejąć słabo obecnie prosperującą firmę, gdyż mamy pomysł na jej modernizację. Chcielibyśmy jednak uchronić się od obciążenia nas zapłatą zaległych składek ZUS, jeśli takie istnieją. Czy jako nabywca będziemy odpowiadać za zaległości względem ZUS? Czy mamy możliwość uchronić się przed tym, jeżeli nie wiemy, jak wygląda obecny stan rozliczeń przejmowanego podmiotu z ZUS?

 • Czy wniosek o wydanie interpretacji ZUS może spowodować kontrolę w firmie

  data dodania: 28.12.2012

  W naszej firmie pojawił się problem. Nie wiemy, czy powinniśmy oskładkować jedno ze świadczeń pracowniczych, które od nowego roku zostało wprowadzone do regulaminu wynagradzania. Chcielibyśmy wystąpić w tej sprawie do ZUS z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji, ale nasz prezes obawia się, że to ściągnie do nas kontrolę ZUS. Czy istnieje takie zagrożenie?