do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy wysokość zasiłku macierzyńskiego za poszczególne miesiące może się różnić

  data dodania: 06.02.2013

  Pracownica jest nieprzerwanie od 1 grudnia 2012 r. na zwolnieniu lekarskim, a od 12 lutego 2013 r. na zasiłku macierzyńskim. Wypłacając zasiłek chorobowy za grudzień 2012 r. i styczeń 2013 r. kwotę stawki dziennej zasiłku chorobowego mnożyliśmy przez 31 dni zwolnienia lekarskiego. Natomiast za luty 2013 r. wypłaciliśmy zasiłek chorobowy i macierzyński łącznie za 28 dni. Pracownica twierdzi, że zaniżyliśmy przysługujący jej zasiłek macierzyński, ponieważ w lutym 2013 r. kwota świadczeń, którą otrzymała, była niższa niż w grudniu i w styczniu. Czy ma rację?

 • Jak ustalać prawo do zasiłku macierzyńskiego po stracie dziecka

  data dodania: 06.02.2013

  Kobieta, która urodziła martwe dziecko lub której dziecko zmarło po urodzeniu, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. Długość zasiłku macierzyńskiego jest uzależniona od czasu, w którym zmarło dziecko, oraz od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

 • Jak skorygować dokumentację zgłoszeniową i rozliczeniową ZUS z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem na urlopie wypoczynkowym

  data dodania: 06.02.2013

  Zawarliśmy umowę zlecenia z naszą pracownicą, która od 2 stycznia przebywa na dłuższym urlopie wypoczynkowym (ma zaległe 56 dni urlopu z poprzednich lat). Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia w styczniu br. zostało jej wypłacone ostatniego dnia miesiąca. Z tytułu umowy zlecenia zgłosiliśmy tę pracownicę do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i złożyliśmy za nią za styczeń dwa raporty imienne – ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 00 oraz ZUS RZA z kodem 04 11 00 (rozliczyliśmy w nim składkę zdrowotną z tytułu umowy zlecenia). Czy nasze postępowanie było prawidłowe? Jeżeli nie, to jakie składki powinniśmy rozliczyć za naszą pracownicę za styczeń i jak skorygować dokumentację przesłaną do ZUS?

 • Czy pracodawca wypłacający wynagrodzenie po ustaniu zatrudnienia jest zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP

  data dodania: 06.02.2013

  Z jedną z naszych pracownic 31 grudnia 2012 r. rozwiązaliśmy umowę o pracę. Od jej wynagrodzenia przez cały 2012 r. nie odprowadzaliśmy składek na Fundusz Pracy i FGŚP ze względu na przysługujący nam okres 36-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP po powrocie pracownika do pracy po urlopie macierzyńskim. W 2013 r. naszej byłej pracownicy wypłacimy dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. (tzw. trzynastkę). Czy od tego wynagrodzenia powinniśmy odprowadzić składki na FP i FGŚP, czy dalej możemy zastosować zwolnienie?

 • Czy w ramach abolicji można uzyskać umorzenie wyłącznie składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

  data dodania: 06.02.2013

  W latach 2006–2009 prowadziłem działalność gospodarczą i byłem jednocześnie zatrudniony na pełny etat. Z tytułu zatrudnienia pracodawca odprowadzał za mnie wszystkie składki ZUS, a z tytułu własnej działalności opłacałem tylko obowiązkową składkę zdrowotną. W okresie od września 2008 r. do lutego 2009 r. ze względu na problemy finansowe nie opłaciłem należnych składek zdrowotnych. Czy składki te mogą zostać mi umorzone w ramach abolicji składkowej?

 • Czy okresy pobierania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego trzeba zamieścić w świadectwie pracy

  data dodania: 06.02.2013

  Nasz pracownik w 2012 r. miał wypadek w pracy i pobierał zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, a następnie świadczenie rehabilitacyjne. Czy okresy pobierania przez zatrudnionego świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego należy wykazać w świadectwie pracy?

 • Jak ustalić okres ochrony przedemerytalnej po zmianie przepisów od 1 stycznia 2013 r.

  data dodania: 06.02.2013

  Nasza pracownica (urodzona 11 kwietnia 1955 r.) od 11 kwietnia 2011 r., tj. od ukończenia 56 lat, podlega ochronie przedemerytalnej. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2013 r. reformy emerytalnej jej wiek emerytalny został wydłużony i wynosi obecnie 60 lat i 10 miesięcy, zamiast dotychczasowych 60 lat. Do kiedy pracownicy przysługuje ochrona przedemerytalna?

 • Czy można zająć wynagrodzenie przysługujące zmarłemu pracownikowi

  data dodania: 06.02.2013

  Śmierć dłużnika, którym był pracownik, powoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa. Już ta okoliczność może stwarzać wątpliwości pracodawcy co do aktualności zajęcia, a zatem przekazania komornikowi wcześniej zajętego wynagrodzenia pracownika. Bez wątpienia samo zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie skutkuje uchyleniem zajęcia wynagrodzenia za pracę, bo to może powodować tylko umorzenie postępowania. Czy można zatem zająć ostatnią pensję przysługującą zmarłemu pracownikowi?

 • Czy ZUS zawsze podejmie wypłatę emerytury w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego

  data dodania: 06.02.2013

  W 2010 r., tuż po ukończeniu 55 lat nabyłam prawo do wcześniejszej emerytury. Od 1 października 2011 r. ZUS zawiesił mi prawo do tego świadczenia, ponieważ kontynuowałam zatrudnienie. W związku z ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. 21 grudnia 2012 r. zgłosiłam do ZUS skargę o wznowienie postępowania. Byłam pewna, że organ ten od razu podejmie wypłatę mojej emerytury. Tymczasem w styczniu 2013 r. nie otrzymałam świadczenia. ZUS przysłał mi jedynie postanowienie o wznowieniu postępowania, żądając jednocześnie przedłożenia oświadczenia o uzyskiwanych przychodach. Czy w świetle wyroku Trybunału, ZUS rzeczywiście może uzależnić podjęcie wypłaty emerytury od przedłożenia takiego dokumentu i w razie uzyskiwania wysokiego przychodu odmówić tej wypłaty?

 • Pierwsze interpretacje indywidualne ZUS wydane w 2013 r. są już dostępne w internecie

  data dodania: 06.02.2013

  Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie interpretacje indywidualne, które na wniosek przedsiębiorców wydaje ZUS, są obowiązkowo publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. ZUS opublikował już pierwsze interpretacje wydane w tym roku, razem z wnioskami przedsiębiorców o ich wydanie. Są to decyzje nieprawomocne. ZUS udostępnia też na swojej stronie BIP wybraną część interpretacji z poprzednich lat.

 • Jakie zmiany w obowiązkach płatników i ubezpieczonych wprowadziły nowe przepisy o ubezpieczeniu zdrowotnym

  data dodania: 06.02.2013

  W związku ze zmianą od 1 stycznia 2013 r. zasad weryfikacji uprawnień do świadczeń zdrowotnych płatnicy składek muszą zwrócić większą uwagę na poprawne wypełnianie dokumentów w zakresie danych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to niezbędne do właściwego potwierdzenia prawa do świadczeń. Płatnik, który nie zgłasza i nie wyrejestrowuje na czas swoich ubezpieczonych, naraża się na karę grzywny.

 • Czy można pobierać rentę wypadkową w razie nabycia prawa do emerytury

  data dodania: 25.01.2013

  Pobieram rentę wypadkową i od marca 2013 r. będzie mi również przysługiwało prawo do emerytury. Czy będę mogła pobierać oba te świadczenia, czy tylko jedno z nich?

 • Kiedy i w jakiej wysokości przysługuje pracownikowi zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę

  data dodania: 25.01.2013

  Pracownica, posiadająca miesięczny okres wypowiedzenia, otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę 30 listopada 2012 r. Otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 6000 zł brutto. Od 2 do 9 grudnia 2012 r. przebywała na zasiłku opiekuńczym, a od 10 do 31 grudnia 2012 r. na zasiłku chorobowym, po czym kolejne zwolnienie dostarczyła od 2 do 31 stycznia 2013 r. Czy pracownica będzie miała prawo do zasiłku, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy powstała w okresie wypowiedzenia zmieniającego

  data dodania: 25.01.2013

  Nasza pracownica (posiadająca 3-miesięczny okres wypowiedzenia) 30 września otrzymała wypowiedzenie zmieniające. W wypowiedzeniu tym zaproponowaliśmy pracownicy zmianę jej wynagrodzenie z 4500 zł na 3000 zł i obniżenie wymiaru czasu pracy z pełnego na 1/2 etatu. Nowy wymiar czasu pracy i wynagrodzenie obowiązują od 1 stycznia 2013 r. Pracownica od 1 listopada do 31 grudnia 2012 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim z kodem B, a następnie dostarczyła kolejne zwolnienie na okres od 2 do 30 stycznia 2013 r. Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku? Czy pracownicy należy wypłacić zasiłek chorobowy, czy wynagrodzenie chorobowe?

 • Jak prawidłowo sporządzić dokumentację do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego

  data dodania: 25.01.2013

  Pracodawca ma obowiązek pouczyć pracownika o prawie ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne. Pracodawca jest także zobowiązany do sporządzenia i zgromadzenia dokumentacji dotyczącej świadczenia rehabilitacyjnego oraz, na prośbę pracownika, do przekazania wniosku o to świadczenie do jednostki ZUS. Kompletną dokumentację należy złożyć do ZUS na co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłkowego.

 • Czy emeryt zatrudniony na umowę o pracę może przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu umowy zlecenia

  data dodania: 25.01.2013

  Planujemy zatrudnić na podstawie umowy zlecenia 65-letniego emeryta, który jednocześnie pracuje w innym zakładzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu, z wynagrodzeniem 1200 zł brutto. Jakie składki powinny być za niego opłacane do ZUS ze zlecenia? Przyszły zleceniobiorca wyraził chęć opłacania dobrowolnie składek emerytalnych w celu podwyższenia swojej emerytury. Czy ma taką możliwość z tytułu zawartej z nami umowy zlecenia?

 • Czy członek zarządu spółki powinien zostać zgłoszony do ZUS

  data dodania: 25.01.2013

  Sprawowanie funkcji członka zarządu spółki kapitałowej nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Inaczej będzie w sytuacji, gdy powołaniu na stanowisko w zarządzie spółki towarzyszy zawarcie umowy o pracę, umowy zlecenia lub kontraktu menedżerskiego. Spółka musi wówczas zgłosić członka zarządu do ZUS.

 • Jakie normy czasu pracy obowiązują rejestratorkę usług medycznych

  data dodania: 25.01.2013

  Chcemy zatrudnić w nowo powstałej przychodni rejestratorkę usług medycznych. Czy musi ona pracować 7 godzin i 35 minut na dobę, czy może pracować po 8 godzin dziennie?

 • Jakie nowe dokumenty muszą składać ubiegający się o świadczenia rodzinne

  data dodania: 25.01.2013

  Od 4 stycznia 2013 r. wprowadzone zostały nowe dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń rodzinnych. Najważniejsze zmiany polegają na wprowadzeniu nowych wzorów wniosków niezbędnych do ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy oraz „becikowe”.

 • Skargę na wznowienie postępowania w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury należy złożyć do 22 lutego 2013 r.

  data dodania: 25.01.2013

  Osoby, którym ZUS zawiesił z powodu kontynuowania stosunku pracy emeryturę przyznaną przed 2011 r., mogą ubiegać się o podjęcie jej wypłaty. W tym celu do 22 lutego 2013 r. (czyli 3 miesiące od ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jeśli w sprawie zapadł prawomocny wyrok) należy złożyć skargę o wznowienie postępowania do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

 • Od kiedy będzie można sporządzić w Płatniku roczną zbiorczą informację dla ubezpieczonych

  data dodania: 25.01.2013

  Najpóźniej do 28 lutego 2013 r. płatnicy mają obowiązek przekazać zatrudnionym roczną informację o składkach, które zostały za nich rozliczone w ZUS od stycznia do grudnia 2012 r. Przy jej sporządzaniu będą mieli do dyspozycji tylko funkcjonalności obecnie obowiązującej wersji programu Płatnik. ZUS nie planuje bowiem przed końcem lutego udostępnić nowego oprogramowania, które umożliwiłoby automatyczne generowanie rocznej informacji dla ubezpieczonego.

 • Kto od 15 stycznia 2013 r. może ubiegać się o umorzenie długu w ZUS

  data dodania: 25.01.2013

  Przedsiębiorcy, którzy mają dług wobec ZUS z tytułu nieopłaconych składek, od 15 stycznia 2013 r. mogą występować do ZUS z wnioskiem o ich umorzenie. W najnowszych wyjaśnieniach ZUS przedstawił procedurę ubiegania się o umorzenie w trybie ustawy abolicyjnej, wskazując komu, na jakich warunkach i za jakie okresy może zostać przyznane umorzenie. Okres na złożenie wniosku o umorzenie należności składkowych dla większości przedsiębiorców upływa 15 stycznia 2015 r.

 • Z jakich środków można dofinansować zimowisko dla dzieci pracowników

  data dodania: 25.01.2013

  Po raz pierwszy tworzymy zfśs. Wiemy, że niektórzy pracownicy będą się ubiegać o dofinansowanie do zimowisk dla dzieci. Jak przyznawać taką pomoc z funduszu?

 • Zaświadczenia dla emerytów i rencistów o uzyskanym przychodzie - jakie obowiązki ma pracodawca

  data dodania: 25.01.2013

  Pracodawcy i zleceniodawcy są zobowiązani do poinformowania ZUS o zatrudnieniu emeryta lub rencisty oraz o kwocie przewidywanego osiągniętego przychodu. Należy to zrobić niezwłocznie po nawiązaniu współpracy z osobą pobierającą takie świadczenie. Po zakończeniu roku pracodawca (zleceniodawca) oraz pracownik (zleceniobiorca) do końca lutego każdego następnego roku muszą zawiadomić ZUS o wysokości uzyskanego przychodu za rok ubiegły.

 • Odpowiedzi ekspertów INFORLEX.PL na pytania zadawane podczas dyżurów telefonicznych

  data dodania: 25.01.2013

  Prowadzę mały zakład usługowy i chcę zatrudnić na miesiąc emeryta do sprzątania magazynu na podstawie umowy zlecenia. Z tytułu tej pracy pracownik otrzyma 160 zł. Słyszałem, że ta kwota nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne i jest zwolniona z podatku dochodowego. Czy to prawda?