do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kto od 1 marca może liczyć na podwyżkę najniższej emerytury lub renty

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Od 1 marca 2017 r. najniższa emerytura wyniesie 1000 zł, a skorzystają z niej te osoby, które udowodniły wymagany staż. Natomiast osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy otrzymają podwyżkę świadczenia, bez względu na to, jak długo byli ubezpieczeni.

 • Kiedy płatnik ma obowiązek sporządzić roczną informację ZUS IMIR

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  Płatnicy składek mają obowiązek sporządzenia i przekazania ubezpieczonym (m.in. pracownikom i zleceniobiorcom) rocznej informacji ZUS IMIR obejmującej okres od stycznia do grudnia roku poprzedniego w podziale na poszczególne miesiące. Tym ubezpieczonym, którzy otrzymywali informacje o wysokości składek oraz wypłaconych świadczeniach co miesiąc, co do zasady płatnicy nie mają obowiązku sporządzenia informacji rocznej, chyba że ubezpieczony zwróci się do płatnika z pisemnym wnioskiem o jej wydanie. Termin na przekazanie ubezpieczonym rocznej informacji za 2016 r. upływa 28 lutego 2017 r.

 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w okresie niezdolności do pracy

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Pracownik przepracował cały 31 stycznia 2017 r., a po południu udał się do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 31 stycznia do 10 lutego 2017 r. Od 1 lutego zmieniliśmy temu pracownikowi wymiar czasu pracy z 1/2 etatu na pełny etat. Z jakiego etatu powinniśmy ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego, skoro zasiłek za 31 stycznia 2017 r. nie przysługuje, bo pracownik za ten dzień otrzymał wynagrodzenie za pracę?

 • Jaki wpływ na ustalanie podstawy wymiaru zasiłków ma zmiana regulaminu wynagradzania

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Zmiana zasad przyznawania pracownikom różnych składników wynagrodzenia może spowodować obowiązek ustalenia nowej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych lub przeliczenia już ustalonej podstawy w trakcie pobierania zasiłku czy wynagrodzenia chorobowego. Od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników mogą zrezygnować z tworzenia regulaminu wynagradzania. Jeśli tak zrobią, wpłynie to również na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych.

 • Czy wspólnik spółki cywilnej może podlegać ubezpieczeniom społecznym w KRUS

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Jestem rolnikiem i od wielu lat podlegam ubezpieczeniom społecznym w KRUS. Oprócz prowadzenia działalności rolniczej chciałbym rozpocząć dodatkową działalność jako wspólnik spółki cywilnej. Czy przystępując do spółki cywilnej będę musiał zrezygnować z ubezpieczeń w KRUS i opłacać składki do ZUS? Jakie warunki musiałbym spełnić, aby pozostać w rolniczym systemie ubezpieczeniowym?

 • Jaki wpływ na obowiązek składkowy z drugiej umowy zlecenia ma przesunięcie wypłaty wynagrodzenia u jednego z płatników

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Dla rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia istotna jest m.in. wysokość przychodu osiąganego przez zleceniobiorcę w poszczególnych miesiącach kalendarzowych. Zdarza się, że osobom podlegającym obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, które realizują równolegle dwie lub więcej niż dwie umowy zlecenia, zleceniodawca wypłaci wynagrodzenie z opóźnieniem. Jeżeli wypłata nastąpi w kolejnym miesiącu, może się okazać, że każda z umów zlecenia musi zostać oskładkowana.

 • Czy pracownik uzyska przychód z tytułu zapłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  W lipcu 2016 r. otrzymaliśmy od pracownika oświadczenie o przekroczeniu w czerwcu 2016 r. rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe u innego płatnika. W styczniu 2017 r. otrzymaliśmy zawiadomienie z ZUS o konieczności skorygowania u tego pracownika podstawy wymiaru tych składek w lipcu i naliczenia ich od kwoty wskazanej w zawiadomieniu. Z przepisów rozporządzenia składkowego wynika, że w razie złożenia przez ubezpieczonego oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym, w wyniku którego powstanie zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczony jest zobowiązany do spłaty całości tego zadłużenia. Jako pracodawca chcemy jednak opłacić swoją część składek, zgodnie z zasadami ich finansowania wynikającymi z ustawy o systemie ubezpieczeń

 • Jak zmieni się ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym od 1 października 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Do 31 grudnia 2012 r. wiek emerytalny wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Następnie – od 1 stycznia 2013 r. – zaczął stopniowo wzrastać tak, aby docelowo osiągnąć 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Jednak od 1 października 2017 r. nastąpi powrót do poprzedniego, tj. krótszego, wieku emerytalnego. Spowoduje to pewne perturbacje w związku ze szczególną ochroną pracowników w wieku przedemerytalnym. W wyniku wejścia w życie reformy emerytalnej ochrona przedemerytalna niektórych pracowników nie będzie wprawdzie ani krótsza, ani dłuższa niż dotychczasowe 4 lata, ale część pracowników będzie podlegała tej ochronie także po osiągnięciu nowego, niższego wieku emerytalnego.

 • Jak prawidłowo sporządzić roczną informację dla ubezpieczonego za 2016 r.

  Porada aktualna do dnia 2017-02-28 | data dodania: 17.02.2017

  Do 28 lutego 2017 r. płatnicy mają obowiązek przekazać swoim ubezpieczonym informację roczną o rozliczonych za nich składkach. W informacji tej należy wykazać dane dotyczące składek rozliczonych w 2016 r., a także informacje o świadczeniach z ubezpieczeń społecznych wypłaconych w tym roku.

 • Jak prawidłowo wystawić dla ZUS zaświadczenie o przychodzie emeryta i rencisty za 2016 r.

  Porada aktualna do dnia 2017-02-28 | data dodania: 17.02.2017

  Do 28 lutego 2017 r. pracodawcy muszą wysłać do ZUS zaświadczenie o uzyskanym w 2016 r. przychodzie emeryta i rencisty. Na podstawie tego dokumentu ZUS rozliczy przychód świadczeniobiorcy.

 • Jak skutecznie odwołać się od decyzji ZUS – najczęstsze problemy płatników składek

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  Wydanie decyzji przez organ rentowy kończy postępowanie na etapie administracyjnym, prowadzonym przez ZUS. Jeżeli płatnik nie zgadza się z ustaleniami i wnioskami ZUS zawartymi w decyzji, ma prawo odwołać się do sądu.

 • Kiedy płatnik ma obowiązek sporządzić roczną informację ZUS IMIR

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  Płatnicy składek mają obowiązek sporządzenia i przekazania ubezpieczonym (m.in. pracownikom i zleceniobiorcom) rocznej informacji ZUS IMIR obejmującej okres od stycznia do grudnia roku poprzedniego w podziale na poszczególne miesiące. Tym ubezpieczonym, którzy otrzymywali informacje o wysokości składek oraz wypłaconych świadczeniach co miesiąc, co do zasady płatnicy nie mają obowiązku sporządzenia informacji rocznej, chyba że ubezpieczony zwróci się do płatnika z pisemnym wnioskiem o jej wydanie. Termin na przekazanie ubezpieczonym rocznej informacji za 2016 r. upływa 28 lutego 2017 r.

 • Czy przysługuje zasiłek opiekuńczy na partnerkę po zgonie dziecka

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Pracownik złożył wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Jak wynika z druku ZUS Z-15, opieka jest sprawowana nad matką dziecka od 19 stycznia 2017 r. Partnerka naszego pracownika 18 stycznia 2017 r. urodziła dziecko, które zmarło w następnym dniu. Czy w tej sytuacji można uznać, że opieka jest sprawowana nad rodzicem dziecka, i wypłacić pracownikowi zasiłek opiekuńczy?

 • Czy wysokość wypłaconego za luty zasiłku może być niższa niż jego miesięczna podstawa wymiaru

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Pracownica przebywa od 1 grudnia 2016 r. na zwolnieniu lekarskim, a od 5 lutego 2017 r. na zasiłku macierzyńskim. Wypłacając zasiłek chorobowy za grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r. pomnożyliśmy kwotę stawki dziennej zasiłku chorobowego przez 31 dni zwolnienia lekarskiego. Natomiast za luty 2017 r. wypłacimy zasiłek chorobowy i macierzyński łącznie za 28 dni. Pracownica twierdzi, że zaniżymy przysługujący jej zasiłek macierzyński, ponieważ za luty 2017 r. kwota świadczeń, którą otrzyma, będzie niższa niż w grudniu i w styczniu. Czy ma rację?

 • Jak skorygować dokumentację zgłoszeniową i rozliczeniową ZUS za studenta-zleceniobiorcę

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Od 1 września do 30 listopada 2016 r. zatrudnialiśmy w naszej spółce osobę (25 lat) na podstawie umowy zlecenia, z miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 1500 zł. Ponieważ zleceniobiorca nie był poza tym nigdzie zatrudniony, opłacaliśmy za niego składki na ubezpieczenia społeczne. Od 1 grudnia 2016 r. ze zleceniobiorcą została zawarta umowa o pracę. Pod koniec stycznia 2017 r. okazało się, że zleceniobiorca ten podjął od 1 października 2016 r. studia zaoczne uzupełniające (II stopnia), o czym nie poinformował naszej firmy. Jak w tej sytuacji należy skorygować dokumentację zgłoszeniową i rozliczeniową? Dodam, że przychody zleceniobiorcy były wypłacane w następnym miesiącu za miesiąc poprzedni, a ze stosunku pracy wynagrodzenia są wypłacane z dołu ostatniego dnia miesiąca za miesiąc pracy (w grudniu

 • Jakie składki ZUS opłaca płatnik za pracowników oddelegowanych do pracy za granicą w 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Od 1 października 2016 r. zaszły znaczące zmiany w oskładkowaniu osób oddelegowanych z Polski do pracy za granicą. Podstawa wymiaru składek osób, których faktyczny miesięczny przychód jest niższy niż kwota prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, nie jest już automatycznie podwyższana do wysokości tego wynagrodzenia. Jednocześnie zwolnienie składkowe równowartości diet ma zastosowanie tylko do przychodów osób, których zarobki są wyższe niż kwota prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego.

 • Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków po zmianie przepisów w 2017 r.

  Porada aktualna do dnia 2017-06-30 | data dodania: 01.02.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe kwoty wolne od potrąceń stosowane do wynagrodzeń pracowników dłużników. Są one konsekwencją podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2000 zł. Ponadto 1 marca i 1 lipca 2017 r. wejdą w życie przepisy zmieniające zasady potrącania z zasiłków przysługujących pracownikom i zleceniobiorcom, polegające na zwiększeniu kwoty wolnej od potrąceń.

 • Jak oskładkować dwie umowy zlecenia, jeżeli wynagrodzenie za ich wykonanie będzie wypłacone w następnym miesiącu

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  PROBLEM Przedsiębiorca w styczniu 2017 r. zawarł z osobą fizyczną dwie umowy zlecenia (w różnych dniach) na okres kilku miesięcy (przedmiot umów jest różny). Wynagrodzenie z tych umów płatne jest 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego i tak będzie rozliczane za każdy kolejny miesiąc. Z pierwszej zawartej umowy

 • Jak prawidłowo wypełnić i złożyć ZUS IWA za 2016 r.

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  31 stycznia 2017 r. upływa termin składania w ZUS przez płatników składek informacji ZUS IWA za 2016 r. Informacja powinna zostać przekazana w takiej samej formie, jaka obowiązuje płatnika składek przy przekazywaniu do ZUS innych dokumentów ubezpieczeniowych. Przy czym płatnik musi pamiętać o terminowym złożeniu informacji, ponieważ termin ten nie może być przywrócony przez ZUS nawet na wniosek płatnika.

 • Czy teściowej przysługuje zasiłek macierzyński podczas pobytu matki dziecka w szpitalu

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  Prowadzę działalność gospodarczą. Od 11 kwietnia 2016 r. przebywam na rocznym zasiłku macierzyńskim. W ciągu 21 dni po porodzie złożyłam wniosek o wykorzystanie pełnego zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego. W styczniu 2017 r. mam zaplanowaną operację. Czy mogę przerwać zasiłek macierzyński, aby otrzymać zasiłek chorobowy? Osobą, która w tym czasie sprawowałaby opiekę nad dzieckiem, jest moja teściowa zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

 • Jakim ubezpieczeniom podlega członek rady nadzorczej spółki z o.o. biorący udział w szkoleniu opłaconym przez spółkę

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  W styczniu 2017 r. osoba została powołana uchwałą wspólników na członka rady nadzorczej. Spółka nie przyznała mu z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Członek rady weźmie jednak w marcu 2017 r. udział w szkoleniu dla osób pełniących taką funkcję w spółkach kapitałowych. Koszt szkolenia to 3500 zł. Pokryje go w całości spółka. Czy z tytułu pełnienia funkcji członek rady nadzorczej podlega ubezpieczeniom? Jeśli tak, to jakim i jak rozliczyć ze składek wartość szkolenia, skoro nie ma w tej sytuacji przychodu pieniężnego?

 • Jak prawidłowo wypełnić formularz ZUS IWA za 2016 r.

  Porada aktualna do dnia 2017-01-31 | data dodania: 11.01.2017

  Termin na przekazanie formularza ZUS IWA „Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” za 2016 r. upływa 31 stycznia 2017 r. Dla płatników składek, którzy przekazali ten formularz również za dwa wcześniejsze lata (tj. za 2014 i 2015 r.), obowiązującą ich wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. ustali ZUS, zawiadamiając ich o tym najpóźniej do 20 kwietnia 2017 r.

 • Jakie ułatwienia dla pracodawców w zakresie prawa pracy i ZUS obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

  Porada aktualna do dnia 2017-05-31 | data dodania: 11.01.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. regulamin pracy i wynagradzania oraz fundusz świadczeń socjalnych muszą tworzyć pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Dotychczas obowiązek tworzenia tych regulaminów oraz prowadzenia zfśs mieli pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników. To jedna z najważniejszych zmian, jakie wprowadziła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

 • Jak zmienią się najniższe świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 11.01.2017

  Emeryci i renciści otrzymają od 1 marca 2017 r. co najmniej 10-złotową podwyżkę swoich świadczeń. Najwięcej zyskają uprawnieni do najniższych emerytur i rent, które wzrosną od około 73 zł do nawet ponad 140 zł.

 • Czy nieodpracowanie prywatnego wyjścia z pracy może obniżyć wysokość zasiłku chorobowego

  Porada aktualna | data dodania: 10.01.2017

  PROBLEM W naszym zakładzie pomniejszamy pracownikom wynagrodzenie o wyjścia prywatne w godzinach pracy. Do podstawy wynagrodzenia chorobowego wliczamy wynagrodzenie pomniejszone o potrącone przepustki (czyli bez uzupełnienia). W związku z tym, że w naszym zakładzie pracownicy mają stałe wynagrodzenie, wypłacane za dany miesiąc do