do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak ustalić wartość aktywów i pasywów w skorygowanej cenie nabycia

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  Ustawa o rachunkowości wskazuje, że część aktywów i pasywów może (a według rozporządzenia o instrumentach finansowych – powinna) być wyceniona nie rzadziej niż na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia. W tym artykule prezentujemy, jakich aktywów i pasywów dotyczy taka wycena, w jaki sposób ustalić skorygowaną cenę nabycia i jakich zapisów w księgach rachunkowych należy dokonać w związku ze stosowaniem takiej wyceny.

 • Obowiązek badania sprawozdania finansowego spółek osobowych

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Czy spółka komandytowo-akcyjna ma obowiązek poddawać swoje sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta?

 • Sprawozdanie finansowe stowarzyszeń

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  PROBLEM Czy ogólnopolskie stowarzyszenie posiadające terenowe jednostki pomocnicze, wśród których są jednostki posiadające i nieposiadające osobowości prawnej, powinno sporządzić sprawozdanie finansowe, w którym poinformuje, że posiada takie jednostki? Czy powinno ujawnić odpowiednie informacje finansowe dotyczące tych

 • Termin inwentaryzacji drogą weryfikacji sald

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Czy w przypadku inwentaryzacji metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości objętych nią składników, określoną w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, możliwym terminem jej przeprowadzenia jest jedynie ostatni dzień roku obrotowego?

 • Inwentaryzacja zapasów

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Jak należy rozumieć zapis ustawy o rachunkowości dotyczący obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową „raz w ciągu dwóch lat”?

 • Rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  W spółce nie tworzymy rezerw na niewykorzystane urlopy, ponieważ pracownicy otrzymują stałe wynagrodzenie. Biegły rewident twierdzi jednak, że na niewykorzystane urlopy pracownicze należy tworzyć rezerwę. Naszym zdaniem przy stałej pensji nie ma to znaczenia, ponieważ pracownicy nie są wynagradzani według roboczogodzin. Jak możemy udowodnić naszą rację?

 • Czy można rozliczać dostawy towarów w okresach rozliczeniowych

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Jesteśmy spółką z o.o. Prowadzimy hurtownię artykułów dziecięcych. Z niektórymi stałymi kontrahentami chcielibyśmy zawrzeć umowy, w których określilibyśmy miesięczne okresy rozliczeniowe, tzn. wystawienie faktury i rozliczenie następowałoby po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe podatkowo i jakie skutki podatkowe wywołuje?

 • Jak ustalić zmianę stanu produktów na potrzeby porównawczego rachunku zysków i strat

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Prawidłowe ustalenie zmiany stanu produktów, tj. pozycji A.II w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym, często sprawia kłopoty. Pojawiają się pytania, jakie pozycje bilansowe składają się na zmianę stanu produktów, czy bilansowa zmiana stanu produktów musi równać się zmianie stanu produktów wykazanej w rachunku zysków i strat w wersji porównawczej lub czy zmiana stanu produktów wykazana w rachunku zysków i strat może się różnić od zmiany bilansowej o czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

 • Co zrobić, jeśli bank nie przysłał informacji potwierdzającej salda na kontach?

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Chcieliśmy zrobić inwentaryzację środków pieniężnych zgromadzonych na kontach bankowych. Z nieznanych powodów bank nie przysłał nam potwierdzeń sald na kontach. Czy mimo to możemy we własnym zakresie zrobić inwentaryzację?

 • Kiedy rozliczyć różnice inwentaryzacyjne?

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  W czasie inwentaryzacji wykryliśmy różnice między stanem faktycznym a zapisami w księgach rachunkowych. W księgach którego roku obrotowego powinniśmy rozliczyć te różnice?

 • Jak ująć w księgach rachunkowych trwałą utratę wartości środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 10.01.2017

  PROBLEM W związku ze zmianą technologii produkcji jednostka przestała używać środka trwałego. W chwili obecnej nie jest podjęta decyzja co do dalszego jego wykorzystania (prawdopodobnie zostanie on przeznaczony do sprzedaży). Z wyceny rzeczoznawcy wynika, że wartość rynkowa tego urządzenia wynosi 300 000 zł. Jest ona niższa

 • Jak wiekować należności handlowe w księgach rachunkowych

  Porada aktualna | data dodania: 10.01.2017

  Prawo bilansowe nakazuje (co do zasady), by jednostki gospodarcze na koniec każdego roku obrotowego wyceniały posiadane składniki majątku (w tym należności handlowe) w wartości, według których wprowadzono je do ksiąg rachunkowych. Wartości te nie powinny jednak przekraczać korzyści ekonomicznych możliwych do uzyskania dzięki ich posiadaniu (sprawowaniu nad nimi kontroli). Zatem jeśli na dzień bilansowy dany składnik aktywów utracił – w zależności od sytuacji – całkowicie lub częściowo zdolność do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych, konsekwencją jest konieczność dokonania odpisu aktualizującego, obniżającego na dzień bilansowy jego wartość bilansową. W przypadku należności handlowych pomocnym narzędziem w określeniu ich realnej wartości na dzień bilansowy (a tym samym i

 • Co powinna zawierać umowa zawarta z biurem rachunkowym?

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Podpisywanie umowy z biurem rachunkowym to dla wielu przedsiębiorców bardzo stresujące zadanie. Na co zwrócić w niej uwagę? Jak czytać taki dokument, skoro o księgowości przedsiębiorca najczęściej wie bardzo mało? Jakie elementy może zapisać w umowie biuro rachunkowe i co koniecznie powinno się w niej znaleźć?

 • Czy biuro rachunkowe może zrezygnować z ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Jeżeli osiągany przez biuro rachunkowe obrót z tytułu sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w żadnym roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł, to może ono korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Tym samym, przy spełnieniu tych warunków, biuro rachunkowe ma prawo zaprzestać prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

 • Księgi wadliwe i księgi nierzetelne - co oznaczają?

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Prowadzenie ksiąg niezgodnie z prawem lub stanem rzeczywistym może powodować powstanie ksiąg wadliwych lub nierzetelnych. Jedynie księgi rzetelne i niewadliwe stanowią dowód w postępowaniu podatkowym.

 • Zakładanie biura rachunkowego - co warto wiedzieć?

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Otwarcie biura rachunkowego to szansa na własny biznes i odcięcie się od marudzącego szefa. Jakie warunki należy spełnić, aby móc założyć biuro rachunkowe.

 • Biuro rachunkowe ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy?

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Biura rachunkowe, które należą do kręgu podmiotów wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy mają obowiązek przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Do narzędzi kontroli należą m.in. rejestrowanie transakcji oraz identyfikowanie klientów, a także monitoring danych.

 • Jakie są rodzaje, co zawierają i jak powinny być prowadzone księgi rachunkowe?

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Księgi rachunkowe które powinny być prowadzone przez przedsiębiorcę to: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych, inwentarz. Dowiedz się jak powinny być prowadzone księgi rachunkowe?

 • Czy można założyć biuro rachunkowe nie posiadając licencji Ministra Finansów?

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Wiele osób chciałoby otworzyć własne biuro rachunkowe. Od 10 sierpnia 2014 r. jest to łatwiejsze, niż kiedykolwiek przedtem.

 • Jak uzyskać duplikat certyfikatu księgowego

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Co trzeba zrobić jeżeli zgubimy lub w inny sposób utracimy certyfikat księgowego. Przede wszystkim nie popadajmy w panikę. Można przecież uzyskać duplikat certyfikatu.

 • Czym są spowodowane błędy biur rachunkowych

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Biura rachunkowe są instytucją, której przedsiębiorcy mogą przekazać odpowiedzialność za prowadzenie księgowości swojej firmy. Zaletą jest też niższy koszt w porównaniu z księgową na etacie. Jednak należy się liczyć z problemami do których mogą doprowadzić błędy popełniane przez biura rachunkowe.

 • Wydanie pkpir klientowi przez biuro rachunkowe

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Jako biuro rachunkowe zajmujemy się prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów przedsiębiorców. Klient po zawarciu umowy o świadczenie usług dokonuje stosownej zmiany w CEIDG, wskazując nasze biuro rachunkowe jako podmiot prowadzący dokumentację rachunkową oraz siedzibę naszego biura jako miejsce jej przechowywania. Na podstawie stosowanego przez nas wzoru umowy, po zakończeniu roku podatkowego, wydajemy klientowi jego pkpir za ten rok. Klient przechowuje pkpir we własnym zakresie aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Czy w związku z wydaniem mu pkpir za 2015 rok klient powinien dokonać zmian we wpisie do CEIDG?

 • Jaka jest stawka VAT na usługi wybielania zębów

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Nasze biuro rachunkowe obsługuje klientów świadczących usługi stomatologiczne, tj. kilku lekarzy stomatologów oraz niepubliczny zakład opieki zdrowotnej mający status podmiotu leczniczego. Nasi klienci na usługi wybielania zębów żywych oraz leczonych endodontycznie (kanałowo) stosują zwolnienie z VAT. Mamy wątpliwości, czy nasi klienci prawidłowo stosują zwolnienie do świadczonych usług wybielania zębów żywych i leczonych kanałowo?

 • Jak założyć biuro rachunkowe?

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Właściciele większości działających na rynku firm i przedsiębiorstw decydują się powierzyć prowadzenie swoich finansów wyspecjalizowanym biurom rachunkowym. Kto i na jakich warunkach może obecnie je zakładać?

 • Jak reklamować biuro rachunkowe w internecie

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Reklama w wyszukiwarce internetowej dla biura rachunkowego nie musi wcale wiązać się z dużymi kosztami. Ważne jest przede wszystkim, by treść i harmonogram takiej reklamy precyzyjnie pokrywał się z potrzebami grup docelowych, do których chce skierować swoją ofertę biuro rachunkowe.