do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wstępną opłatę leasingową

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Jak rozliczać w księgach rachunkowych tzw. wstępną opłatę leasingową w leasingu operacyjnym? Czy należy ją zawsze rozliczać w czasie? Jeżeli wstępna opłata leasingowa jest rozpisywana w kosztach w czasie, czy wyklucza to możliwość uznania jej jednorazowo za koszt uzyskania przychodów? RADA Wstępną opłatę

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych prerabat jako formę „premii z góry”

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  W praktyce gospodarczej utarł się zwyczaj udzielania premii kontrahentom nabywającym określoną ilość produktów u danego dostawcy. Jednak w celu zintensyfikowania swojej sprzedaży oraz rozszerzenia rynku zbytu swoich produktów, dostawcy wprowadzają nowe sposoby premiowania kontrahentów nabywających jej produkty (wśród nich udzielanie tzw. prerabatu określanego także jako „premią z góry”).

 • Czy zmieniając nazwę spółki, należy w sprawozdaniu finansowym wykazać nową nazwę

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM W związku ze zmianą głównego przedmiotu działalności właściciele spółki z o.o zdecydowali się na zmianę nazwy spółki. Stosowna uchwała w tej sprawie została podjęta i zgłoszona do KRS. Wpis do KRS nastąpił w lutym 2017 r. Czy sporządzając sprawozdanie za 2016 r., należy posługiwać się nową czy starą nazwą

 • Jak po dniu bilansowym rozliczyć uregulowanie przez dłużnika należności, na którą został utworzony odpis aktualizujący

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Spółka w 2016 r. utworzyła 100% odpis aktualizujący na przeterminowaną należność od kontrahenta. Odpis aktualizujący obejmuje zarówno należność główną, jak i naliczone odsetki. W marcu 2017 r. (jeszcze przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2016 r.) dłużnik dokonał częściowej spłaty należności. Czy

 • Jak wykazać w bilansie dane porównawcze w związku ze zmianami prezentacji danych

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Zmiana ustawy o rachunkowości wprowadzona przepisami ustawy z 23 lipca 2015 r. spowodowała zmianę zasad prezentacji w bilansie pozycji „Należnych wpłat na kapitał podstawowy” oraz „Udziałów (akcji) własnych”. Choć nowe wzory sprawozdań finansowych można było stosować już w odniesieniu do roku 2015, to dopiero sprawozdania za 2016 r. muszą być sporządzane według nowego wzoru. Powoduje to konieczność odpowiedniej prezentacji w bilansie tzw. danych porównywalnych za 2015 r. W tym artykule prezentujemy, jak to zrobić.

 • Jak dokonać korekt w metodzie pośredniej – wykorzystanie danych z innych elementów sprawozdania finansowego lub bezpośrednio z ewidencji księgowej

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  Wśród wielu korekt dokonywanych w metodzie pośredniej najtrudniejsze w praktyce są dla księgowych te przypadki, gdy jednocześnie należy dokonać korekty zdarzeń niepieniężnych i wykazać kwotę przepływów w innym segmencie działalności. Przykładem takich korekt są różnice kursowe, odsetki i dywidendy, zyski z działalności inwestycyjnej. W artykule pokazano, w jaki sposób wykorzystać dane z ewidencji księgowej, aby prawidłowo sporządzić rachunek przepływów pieniężnych. Jak można – dokonując korekt technicznych do bilansowych zmian stanu aktywów i pasywów – uzyskać wartości, które powinny zostać zaprezentowane w poszczególnych segmentach rachunku przepływów pieniężnych.

 • Kiedy dokonać odpisów aktualizujących należności

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  W ramach zamknięcia roku obrotowego jednostki prowadzące księgi rachunkowe obowiązkowo muszą dokonać odpisów aktualizujących należności, które są obarczone istotnym ryzykiem niespłacalności. Oznacza to, że mogą nie przynieść w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych, dlatego na dzień bilansowy należy urealnić ich wartość.

 • Które dokumenty nie mogą być w dowolnej chwili przeniesione na elektroniczny nośnik danych?

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  Czy zmienione przepisy ustawy o rachunkowości pozwalają na gromadzenie w dowolnym momencie w postaci elektronicznej także aktów notarialnych poświadczających nabycie nieruchomości?

 • Kiedy firma nie musi ujawniać w informacji niefinansowej prowadzonych przez siebie ważnych negocjacji?

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  Nowe przepisy ustawy o rachunkowości nakazują firmom podanie w informacji niefinansowej danych dotyczących spraw będących dopiero przedmiotem negocjacji. To nasza tajemnica handlowa – czy w związku z tym musimy ją ujawnić?

 • Gdzie wykazać zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, ale jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego?

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  Po dniu bilansowym dowiedzieliśmy się o zdarzeniu dotyczącym zeszłego roku. Jesteśmy jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Jak w tej sytuacji wykazać zdarzenie, które nastąpiło po dniu bilansowym?

 • Jak skorygować na przełomie roku przychody i koszty ze sprzedaży w związku ze zwrotem towarów

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  PROBLEM W lutym 2017 r. kontrahent zwrócił naszej spółce partię wadliwych towarów sprzedanych mu jeszcze w grudniu 2016 r. Zwrot został przyjęty do magazynu i spółka uznała reklamację tych towarów zgłoszoną przez kontrahenta. W związku z tym została wystawiona faktura korygująca i nastąpił zwrot pieniędzy zapłaconych

 • Jak ująć w księgach rachunkowych zakup materiałów na przełomie roku

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  PROBLEM Jednostka dokonała w grudniu 2016 r. zakupu materiałów. Faktura (z datą grudniową) wraz z materiałami dotarła do jednostki na początku lutego 2017 r. Czy fakturę taką należy ująć w księgach rachunkowych 2016 r., czy 2017 r.? RADA Fakturę taką należy uwzględnić w księgach rachunkowych grudnia 2016 r. Należy jednak

 • Czy dokonując wyceny bilansowej należności w walucie obcej, należy urealnić również odpis aktualizujący

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  PROBLEM Posiadamy należność w walucie obcej, która ze względu na prawdopodobieństwo niezapłacenia została objęta w listopadzie 2016 r. odpisem aktualizującym. Czy dokonując wyceny tej należności na dzień bilansowy, powinniśmy również osobno dokonać wyceny odpisu aktualizującego tę należność? RADA Tak. Na dzień

 • Jak ustalić wartość aktywów i pasywów w skorygowanej cenie nabycia

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  Ustawa o rachunkowości wskazuje, że część aktywów i pasywów może (a według rozporządzenia o instrumentach finansowych – powinna) być wyceniona nie rzadziej niż na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia. W tym artykule prezentujemy, jakich aktywów i pasywów dotyczy taka wycena, w jaki sposób ustalić skorygowaną cenę nabycia i jakich zapisów w księgach rachunkowych należy dokonać w związku ze stosowaniem takiej wyceny.

 • Obowiązek badania sprawozdania finansowego spółek osobowych

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Czy spółka komandytowo-akcyjna ma obowiązek poddawać swoje sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta?

 • Sprawozdanie finansowe stowarzyszeń

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  PROBLEM Czy ogólnopolskie stowarzyszenie posiadające terenowe jednostki pomocnicze, wśród których są jednostki posiadające i nieposiadające osobowości prawnej, powinno sporządzić sprawozdanie finansowe, w którym poinformuje, że posiada takie jednostki? Czy powinno ujawnić odpowiednie informacje finansowe dotyczące tych

 • Termin inwentaryzacji drogą weryfikacji sald

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Czy w przypadku inwentaryzacji metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości objętych nią składników, określoną w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, możliwym terminem jej przeprowadzenia jest jedynie ostatni dzień roku obrotowego?

 • Inwentaryzacja zapasów

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Jak należy rozumieć zapis ustawy o rachunkowości dotyczący obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową „raz w ciągu dwóch lat”?

 • Rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  W spółce nie tworzymy rezerw na niewykorzystane urlopy, ponieważ pracownicy otrzymują stałe wynagrodzenie. Biegły rewident twierdzi jednak, że na niewykorzystane urlopy pracownicze należy tworzyć rezerwę. Naszym zdaniem przy stałej pensji nie ma to znaczenia, ponieważ pracownicy nie są wynagradzani według roboczogodzin. Jak możemy udowodnić naszą rację?

 • Czy można rozliczać dostawy towarów w okresach rozliczeniowych

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Jesteśmy spółką z o.o. Prowadzimy hurtownię artykułów dziecięcych. Z niektórymi stałymi kontrahentami chcielibyśmy zawrzeć umowy, w których określilibyśmy miesięczne okresy rozliczeniowe, tzn. wystawienie faktury i rozliczenie następowałoby po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe podatkowo i jakie skutki podatkowe wywołuje?

 • Jak ustalić zmianę stanu produktów na potrzeby porównawczego rachunku zysków i strat

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Prawidłowe ustalenie zmiany stanu produktów, tj. pozycji A.II w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym, często sprawia kłopoty. Pojawiają się pytania, jakie pozycje bilansowe składają się na zmianę stanu produktów, czy bilansowa zmiana stanu produktów musi równać się zmianie stanu produktów wykazanej w rachunku zysków i strat w wersji porównawczej lub czy zmiana stanu produktów wykazana w rachunku zysków i strat może się różnić od zmiany bilansowej o czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

 • Co zrobić, jeśli bank nie przysłał informacji potwierdzającej salda na kontach?

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Chcieliśmy zrobić inwentaryzację środków pieniężnych zgromadzonych na kontach bankowych. Z nieznanych powodów bank nie przysłał nam potwierdzeń sald na kontach. Czy mimo to możemy we własnym zakresie zrobić inwentaryzację?

 • Kiedy rozliczyć różnice inwentaryzacyjne?

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  W czasie inwentaryzacji wykryliśmy różnice między stanem faktycznym a zapisami w księgach rachunkowych. W księgach którego roku obrotowego powinniśmy rozliczyć te różnice?

 • Jak ująć w księgach rachunkowych trwałą utratę wartości środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 10.01.2017

  PROBLEM W związku ze zmianą technologii produkcji jednostka przestała używać środka trwałego. W chwili obecnej nie jest podjęta decyzja co do dalszego jego wykorzystania (prawdopodobnie zostanie on przeznaczony do sprzedaży). Z wyceny rzeczoznawcy wynika, że wartość rynkowa tego urządzenia wynosi 300 000 zł. Jest ona niższa

 • Jak wiekować należności handlowe w księgach rachunkowych

  Porada aktualna | data dodania: 10.01.2017

  Prawo bilansowe nakazuje (co do zasady), by jednostki gospodarcze na koniec każdego roku obrotowego wyceniały posiadane składniki majątku (w tym należności handlowe) w wartości, według których wprowadzono je do ksiąg rachunkowych. Wartości te nie powinny jednak przekraczać korzyści ekonomicznych możliwych do uzyskania dzięki ich posiadaniu (sprawowaniu nad nimi kontroli). Zatem jeśli na dzień bilansowy dany składnik aktywów utracił – w zależności od sytuacji – całkowicie lub częściowo zdolność do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych, konsekwencją jest konieczność dokonania odpisu aktualizującego, obniżającego na dzień bilansowy jego wartość bilansową. W przypadku należności handlowych pomocnym narzędziem w określeniu ich realnej wartości na dzień bilansowy (a tym samym i