do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie sankcje są związane z niezatwierdzeniem sprawozdania finansowego

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2014

  Spółka kapitałowa ze względu na pracochłonne korekty warunkujące przyjęcie sprawozdania nie mogła zwołać w terminie do 30 czerwca zgromadzenia wspólników, na którym nastąpiłoby zatwierdzenie sprawozdania. Jaka kara grozi za niezatwierdzenie sprawozdania w terminie wymaganym przez ustawę o rachunkowości? Czy należy złożyć niezatwierdzone sprawozdanie do sądu rejestrowego i urzędu skarbowego?

 • Jak ująć w księgach rachunkowych darowiznę wyrobów gotowych

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2014

  Właściciel firmy produkcyjnej przekazał na rzecz szkoły część wyprodukowanych wyrobów. Jak ująć taką darowiznę w księgach rachunkowych? Jak należy ją udokumentować? Czy podlega ona opodatkowaniu VAT?

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem rady nadzorczej

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2014

  Spółka ponosi wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem rady nadzorczej. Dotyczą one między innymi: 1) wynajmu sal konferencyjnych w celu odbycia posiedzeń, 2) zakupu biletów kolejowych lub wynajmu autokaru w celu zapewnienia dojazdu członków rady nadzorczej na jej posiedzenia, 3) zakupu usług gastronomicznych podczas posiedzeń, 4) szkolenia członków rady nadzorczej. Czy wymienione koszty mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? Jak należy ująć je w ewidencji księgowej?

 • Co zrobić z paragonem bez NIP odbiorcy?

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2014

  Zamiast faktury otrzymaliśmy paragon fiskalny bez NIP odbiorcy. Czy mimo to mogę go uznać za dowód księgowy?

 • Czy wydatki na polisę można księgować jednorazowo?

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2014

  Jak zaksięgować wydatki na obowiązkową polisę od odpowiedzialności cywilnej biura rachunkowego? Czy mogę je zaksięgować jednorazowo?

 • Czy należy wyksięgować środek trwały na czas remontu?

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2014

  Mamy zamiar przeprowadzić generalny remont środka trwałego (budynku). Czy na czas remontu powinniśmy go wyksięgować z ewidencji środków trwałych?

 • Jak księgować obowiązkowe szkolenia BHP?

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2014

  Przeprowadziliśmy obowiązkowe szkolenie BHP dla naszych pracowników. Czy mam je zaksięgować jako koszty zarządu spółki?

 • Jak zaewidencjonować zasądzone na rzecz jednostki koszty sądowe i zastępstwa procesowego

  Porada aktualna | data dodania: 09.05.2014

  W związku z zaleganiem przez kontrahenta z płatnością należności spółka skierowała sprawę na drogę postępowania sądowego. Sąd orzekł zwrot należności głównej wraz z naliczonymi odsetkami, a także zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego. Jak zaksięgować te koszty, gdy na sporną należność spółka utworzyła odpis aktualizujący?

 • Jak skorygować rachunkowo i podatkowo koszty energii dotyczące lat poprzednich

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 09.05.2014

  W marcu 2014 r. otrzymaliśmy fakturę korygującą dotyczącą kosztów energii elektrycznej zużytej w 2012 r. (zmniejszającą te koszty). Jak ująć taką korektę w księgach rachunkowych i rozliczyć podatkowo? Czy przychód związany z korektą należy zaewidencjonować na koncie „Pozostałe przychody operacyjne”?

 • Jak ująć w księgach rachunkowych premie wypłacone pracownikom z zysku netto

  Porada aktualna | data dodania: 09.05.2014

  Spółka podjęła uchwałę o wypłacie premii pracownikom z wypracowanego w 2013 r. zysku netto. Jak ująć w księgach rachunkowych te wypłaty? Czy wypłacone premie mogą być kosztem uzyskania przychodu?

 • Jak wystawić fakturę po 1 stycznia 2014 r.

  Porada aktualna | data dodania: 06.05.2014

  Od 2014 r. faktury wystawia się według nowych zasad. Wcześniej stosowałam uproszczenie polegające na tym, że faktury za media księgowałam z datą wystawienia, a na przełomie roku rozdzielałam koszty pośrednie w części dotyczącej kosztów zeszłego i bieżącego roku. Jak postępować w związku ze zmianami zasad wystawiania faktur? Większość faktur za koszty pośrednie dotyczy sprzedaży w kwietniu, ale jest wystawiona w maju. Jeśli stosowałabym dotychczasową zasadę, w kwietniu nie miałabym kosztów. Kiedy jest to koszt podatkowy i kiedy mogę go ująć w księgach: z datą wystawienia, otrzymania faktury czy sprzedaży określonej na fakturze, dla podatku dochodowego od osób prawnych i zgodnie z ustawą o rachunkowości?

 • Amortyzacja środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 06.05.2014

  W spółce naliczamy amortyzację bilansową i podatkową. Amortyzacja podatkowa jest niższa od bilansowej. Jak w takim przypadku należy dokonać księgowań? Czy w rachunku zysków i strat należy ująć amortyzację bilansową?

 • Zdarzenie po dniu bilansowym

  Porada aktualna | data dodania: 06.05.2014

  Przygotowaliśmy roczne sprawozdanie finansowe, ale ostatnio wspólnicy naszej spółki podjęli decyzję o zmianie wysokości funduszy, co ma wpływ na wysokość kwoty zysku do podziału. Czy w związku z tym powinniśmy to odnotować w sprawozdaniu finansowym?

 • Niezatwierdzone sprawozdanie finansowe

  Porada aktualna | data dodania: 06.05.2014

  Wspólnicy spółki jawnej nie podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Czy w związku z tym muszę je składać do Krajowego Rejestru Sądowego?

 • Czy można zmienić rok obrotowy w trakcie jego trwania

  Porada aktualna | data dodania: 30.04.2014

  Planujemy (jako spółka z. o.o.) zmianę roku obrotowego z kalendarzowego na trwający od 1 czerwca do 31 maja. Czy możemy zrobić to w trakcie roku? Jeśli zmienimy umowę spółki w maju 2014 r., to czy nowy rok obrotowy będzie obowiązywał już od 1 czerwca 2015 r.

 • Jak wykazać i rozliczać w księgach bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

  Porada aktualna | data dodania: 11.04.2014

  Jednostka dokonuje wyceny biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie. Kwota, na którą zarachowane jest bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, powinna wynikać z racjonalnych przesłanek. Rzetelny szacunek powinien nastąpić na drodze osądu dokonanego przez kierownictwo jednostki, z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń dotyczących podobnych transakcji.

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wypłatę odszkodowania komunikacyjnego pomniejszonego o udział własny

  Porada aktualna | data dodania: 08.04.2014

  Firma ubezpieczyła samochód w towarzystwie ubezpieczeniowym na sumę 40 000 zł. Umowa AC przewidywała udział własny ustalony w wysokości 10% sumy ubezpieczenia w każdej szkodzie. Ubezpieczony samochód uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Jak ująć w księgach rachunkowych udział naszej firmy w szkodzie? Czy wydatki niepokryte wypłaconym odszkodowaniem będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów?

 • Czy dzień fizycznej likwidacji środka trwałego jest dniem zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych

  Porada aktualna | data dodania: 08.04.2014

  W marcu 2014 r. podjęliśmy decyzję o likwidacji maszyny produkcyjnej, natomiast w kwietniu 2014 r. dokonaliśmy jej fizycznej likwidacji. W dniu likwidacji maszyna nie była jeszcze całkowicie umorzona. W którym miesiącu należy dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego – w marcu czy w kwietniu?

 • Jak ująć w księgach rachunkowych podwyższenie kapitału zakładowego, które nie zostało zarejestrowane w KRS

  Porada aktualna | data dodania: 08.04.2014

  Jak ująć w księgach rachunkowych i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym wniesioną przez wspólnika wpłatę (podniesienie kapitału zakładowego w spółce z o.o. oraz agio – kapitał zapasowy), jeśli na dzień bilansowy sąd nie zarejestrował jeszcze tego faktu?

 • Jak rozliczyć niepodlegający odliczeniu VAT z faktury VAT RR

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2014

  Kupujemy od rolników produkty rolne na faktury VAT RR. Często płacimy gotówką, ponieważ rolnicy nie posiadają kont bankowych. Jak ująć w księgach rachunkowych taki zakup? Czy w związku z tym zryczałtowana kwota VAT niepodlegająca odliczeniu zwiększa wartość nabytych produktów, czy VAT ten należy księgować jako niepodlegający odliczeniu, ale stanowiący koszt uzyskania przychodu?

 • Czy koszty obsługi kredytu w rachunku bieżącym powinny powiększać wartość początkową środka trwałego wytwarzanego we własnym zakresie

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2014

  Jesteśmy spółką kapitałową. Od stycznia 2013 r. budujemy halę fabryczną. Przewidywany okres zakończenia budowy to 31 sierpnia 2014 r. Budowa jest finansowana ze środków pochodzących z bieżącej działalności spółki. Nie posiadamy kredytu inwestycyjnego. Wykorzystujemy natomiast kredyt w rachunku bieżącym, który przeznaczamy na finansowanie bieżącej działalności. Dotychczas koszty związane z obsługą kredytu w rachunku bieżącym odnosiliśmy w koszty finansowe. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

 • Jak przekwalifikować nieruchomość z inwestycji do środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2014

  W styczniu 2013 r. spółka zawarła z firmą leasingową umowę leasingu nieruchomości lokalowej na okres 10 lat. W myśl ustawy o rachunkowości jest to dla spółki leasing finansowy. W styczniu 2014 r. nieruchomość została oddana w najem do spółki X. Z zawartej umowy najmu ze spółką X wynikało, że jest to leasing finansowy. Wobec tego nieruchomość została zdjęta ze stanu środków trwałych w leasingu i wprowadzona na aktywa finansowe. Umowa najmu trwała przez okres 4 miesięcy. Z dniem 30 kwietnia 2014 r. rozwiązaliśmy umowę najmu ze spółką X z uwagi na zaleganie z płatnościami. W związku z tym nieruchomość chcemy zdjąć z aktywów finansowych i wprowadzić z dniem 30 kwietnia 2014 r. na stan środków trwałych. Jak w księgach rachunkowych dokonać takiego ponownego przekwalifikowania do środków

 • Czy politykę rachunkowości można zmienić

  Porada aktualna | data dodania: 22.03.2014

  W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia swojej sytuacji majątkowej i finansowej jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 wyjaśnia, że pierwszy dzień roku obrotowego oznacza pierwszy dzień bieżącego lub następnego roku obrotowego. Decyzja w tym zakresie należy do kierownika jednostki, który jest odpowiedzialny za rachunkowość.

 • Czy w sprawozdaniu finansowym podatnik wykazuje dochody spółki przejętej

  Porada aktualna | data dodania: 22.03.2014

  Jeśli dojdzie do połączenia spółek metodą łączenia udziałów i nie spowoduje to powstania nowej jednostki, to czy przejmowana firma składa sprawozdanie finansowe oraz zeznanie roczne?

 • Czy jest celowe tworzenie rezerw na niewykorzystane urlopy

  Porada aktualna | data dodania: 22.03.2014

  Wszyscy pracownicy spółki mają stałe wynagrodzenie. Wielkość niewykorzystanych urlopów z roku na rok jest porównywalna. Spółka nigdy nie tworzyła rezerw na niewykorzystane urlopy. Teraz biegły rewident nalega, aby je utworzyć. Grozi firmie zastrzeżeniem w opinii. Czy spółka ma obowiązek tworzyć rezerwy na niewykorzystane urlopy?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK