do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • BILANS. Czy posiadając sądowy nakaz zapłaty, należy tworzyć odpis aktualizujący

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2014

  W lipcu 2011 r. nasz kontrahent dokonał zakupu na kwotę 7620 zł. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy zapłaty. Na należność nie utworzyliśmy odpisu aktualizującego ani w 2011 r., ani w 2012 r. W 2012 r. oddaliśmy sprawę do sądu, otrzymując nakaz zapłaty. W 2013 r. otrzymaliśmy tytuł wykonawczy. Obecnie chcemy sprawę oddać do komornika, ale dowiedzieliśmy się, że kontrahent wyjechał za granicę. Czy w tym przypadku powinniśmy na koniec 2013 r. utworzyć odpis aktualizacyjny? Czy będzie on kosztem uzyskania przychodu?

 • Jak wykazać w cash flow otrzymaną dotację

  Porada aktualna | data dodania: 21.02.2014

  Spółka z o.o., w której prowadzę księgowość, otrzymała w dwóch kolejnych latach środki pieniężne przeznaczone na sfinansowanie nabycia środków trwałych. Jak należy wykazać w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych, sporządzanym metodą pośrednią, otrzymane środki pieniężne na zakup środków trwałych oraz wykorzystanie tych dotacji? W jaki sposób należy ująć te dotacje w rachunku przepływów pieniężnych, dysponując informacjami o wysokości bilansu otwarcia i bilansu zamknięcia na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz o wysokości kwoty odpisanej na pozostałe przychody operacyjne z rozliczeń międzyokresowych przychodów w części sfinansowanej środkami unijnymi?

 • Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie z działalności jednostki

  Porada aktualna do dnia 2015-09-22 | data dodania: 15.02.2014

  Sprawozdanie z działalności nie jest elementem rocznego sprawozdania finansowego jednostki. W przeciwieństwie do poszczególnych elementów sprawozdania finansowego obowiązek jego sporządzenia nie zależy od tego, czy jednostka podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, czy też nie. Kto sporządza sprawozdanie z działalności i jakie informacje powinny być w nim zawarte?

 • BILANS. Czy dziennik musi być zawsze drukowany na koniec roku

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2014

  Czy prowadząc księgi rachunkowe za pomocą komputera, mamy obowiązek corocznego drukowania dziennika?

 • BILANS. W którym roku powinna zostać zaewidencjonowana prowizja od niewykorzystanego w grudniu 2013 r. limitu kredytowego

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2014

  Bank, w którym mamy konto firmowe, nalicza prowizję od niewykorzystywanego limitu kredytowego. W styczniu 2014 r. została ona naliczona w wysokości 20 zł za niewykorzystanie limitu kredytowego grudnia 2013 r. Czy prowizja taka powinna być zaewidencjonowana w księgach roku 2013 czy 2014?

 • BILANS. W którym roku należy ująć w księgach kupno biletu lotniczego – zakupu czy wykorzystania

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2014

  W listopadzie 2013 r. zakupiliśmy bilety lotnicze dla naszych pracowników, którzy będą reprezentowali naszą firmę na targach we Francji. Dokonany zakup potwierdza otrzymana faktura. Data wylotu przypada w lutym 2014 r. Czy powinniśmy ująć te koszty w księgach rachunkowych listopada ubiegłego roku, czy dopiero w lutym 2014 r.?

 • BILANS. Czy różnica między amortyzacją bilansową i podatkową zawsze powoduje powstanie odroczonego podatku dochodowego

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2014

  Nasza firma wprowadziła MSR-y. Oznacza to, że jesteśmy zobligowani do wyceny majątku według wartości rynkowej i od tej wartości naliczana jest amortyzacja bilansowa. Amortyzacja podatkowa natomiast biegnie swoim tokiem według wartości, po jakiej swego czasu środki trwałe zostały nabyte. Czy z tytułu różnicy w wartości amortyzacji środków trwałych, a co za tym idzie – różnicy między wartością bilansową a podatkową środków trwałych – powstaną różnice przejściowe czy trwałe? Czy od ujawnionej różnicy w wartości netto środków trwałych należy ustalić rezerwę lub aktywo z tytułu podatku odroczonego?

 • BILANS. Kiedy jednostka dominująca może zrezygnować ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 13.02.2014

  Ustawa o rachunkowości (w art. 56–58) przewiduje kilka możliwości rezygnacji ze sporządzenia przez jednostkę dominującą skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013. Podstawowe zwolnienie w tym zakresie dotyczy jednostek dominujących, których łączne dane (tj. dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych) na dzień bilansowy roku obrotowego (tj. 31 grudnia 2013 r.) oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy (tj. 31 grudnia 2012 r.) spełniają co najmniej dwa z warunków wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Warunki te przedstawia tabela.

 • Jak należy ująć w księgach prawa do emisji gazów

  Porada aktualna do dnia 2016-01-19 | data dodania: 28.01.2014

  Spółka zajmująca się produkcją energii cieplnej w styczniu kupiła na giełdzie od kontrahenta ze strefy europejskiej uprawnienia jednostek emisji gazów cieplarnianych EUA. Jednostki te będą wykorzystywane do bieżącej podstawowej działalności spółki. Jak należy wykazać nabyte prawa do emisji dla celów bilansowych i podatkowych?

 • Kiedy powstaje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r.

  Porada aktualna do dnia 2014-12-31 | data dodania: 28.01.2014

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w roku 2013 obowiązkowo, ze względu na wysokość obrotów, prowadziła księgi na podstawie ustawy o rachunkowości. Z działalności prowadzonej w Polsce w 2013 r. nie osiągnęła jednak przychodów w wysokości 1 200 000 euro, ale w łącznym sprawozdaniu finansowym – razem z działalnością prowadzoną w Niemczech – ten limit przekroczyła. Czy należy zawiadomić urząd skarbowy o dobrowolnym założeniu ksiąg rachunkowych na rok 2014, czy też nie trzeba tego robić, bo stosowanie ustawy o rachunkowości znów będzie obligatoryjne?

 • Kiedy można sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 28.01.2014

  Czy spółka akcyjna może sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe?

 • Jak ująć w księgach rachunkowych niedobory i nadwyżki paliwa

  Porada aktualna | data dodania: 22.01.2014

  Jesteśmy biurem rachunkowym i prowadzimy księgi na zlecenie spółki z o.o., która zarządza siecią stacji paliw. Mamy problem z ujęciem początkowym paliwa w księgach rachunkowych. Spółka, która dostarcza paliwo naszemu klientowi, wykazuje dostawy przy temperaturze referencyjnej (15oC). Faktyczna temperatura dostawy jest różna od temperatury referencyjnej. Powoduje to, że w zależności od pory roku przyjmujemy mniej lub więcej paliwa, niż wynika to z danych zawartych na fakturze. Zwykle dostawy paliwa odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu. Kierowca przekazuje nam wydruk z licznika cysterny potwierdzający ilość paliwa dostarczonego w temperaturze referencyjnej oraz ilość paliwa dostarczonego w temperaturze rzeczywistej. Paliwo jest sprzedawane klientom w temperaturze rzeczywistej. W jaki sposób ująć w księgach

 • Które jednostki mogą sporządzić sprawozdanie finansowe za 2013 r. w formie uproszczonej

  Porada aktualna do dnia 2013-12-31 | data dodania: 22.01.2014

  Znany jest już średni kurs NBP obowiązujący na 31 grudnia 2013 r. Można zatem ustalić, które jednostki mogą w uproszczonej formie sporządzić swoje sprawozdania finansowe za rok 2013.

 • BILANS. Według jakiego kursu wycenić nadwyżkę waluty obcej w kasie walutowej

  Porada aktualna | data dodania: 18.01.2014

  Przy inwentaryzacji kasy walutowej została ujawniona nadwyżka kilku euro. Według jakiego kursu należy ją wycenić?

 • BILANS. Jak ustalać i korygować odpisy aktualizujące od należności w walutach obcych

  Porada aktualna | data dodania: 18.01.2014

  W stosowanej polityce rachunkowości posiadamy zapis, że na koniec każdego kwartału tworzymy odpisy aktualizujące na należności przeterminowane według zasady, że na należności z przedziału: ● od 30 do 60 dni – odpis wynosi 30% ich wartości, ● od 60–90 dni – odpis wynosi 50% ich wartości, ● od 90–180 dni – odpis wynosi 75% ich wartości, ● powyżej 180 dni – odpis wynosi 100% wartości należności. W 2013 r. rozpoczęliśmy sprzedaż naszych produktów za granicę. W związku z tym pojawiły się również należności w walutach obcych, których część na dzień bilansowy jest przeterminowana.

 • Czy należy zawiadomić urząd skarbowy o prowadzeniu ksiąg rachunkowych, gdy nie osiągnięto limitu 1 200 000 euro

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w 2013 r. obowiązkowo – ze względu na wysokość obrotów – prowadziła księgi na podstawie ustawy o rachunkowości. W 2014 r. z działalności prowadzonej w Polsce nie osiągnie przychodów w wysokości 1 200 000 euro. Czy powinna powiadomić urząd skarbowy o dobrowolnym założeniu ksiąg rachunkowych na 2014 r.?

 • Bilans. Jak ująć w księgach rachunkowych i rozliczyć podatkowo różnice inwentaryzacyjne

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  Spółka prowadzi działalność gospodarczą o profilu produkcyjnym w formie sp. z o.o. Na ostatni dzień roku obrotowego sporządza inwentaryzację zapasów, tj. wyrobów gotowych i materiałów. Ewidencja zapasów prowadzona jest ilościowo-wartościowo, a magazyn zapasów znajduje się w wyodrębnionym budynku, strzeżonym, z dostępem tylko dla osób upoważnionych, odpowiedzialnych materialnie za powierzony magazyn. Jak często spółka zobowiązana jest do sporządzania inwentaryzacji zapasów? W jaki sposób rozliczyć podatkowo powstałe różnice inwentaryzacyjne? W jaki sposób rozliczyć (zaksięgować) powstałe podczas inwentaryzacji różnice inwentaryzacyjne?

 • Jak należy wykazać w księgach rachunkowych przekazane zaliczki

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  Spółka podpisała umowę z dostawcą z UE na dostawę dużego, złożonego urządzenia produkcyjnego, bez montażu. Ten projekt inwestycyjny jest wykonywany i kompletowany na indywidualne zamówienie. Strony ustaliły harmonogram płatności. Na podstawie dwóch dokumentów „downpayment invoices” spółka dokonała dwukrotnie przelewów na konto kontrahenta. Dostawca miał dostarczyć kompletne urządzenie do końca roku i wystawić fakturę na wszystko, ale do końca roku tych faktur nie wystawił i nie było też dostaw. Jak wykazać dokonane płatności w bilansie i w jakiej kwocie (płatności dokonywaliśmy z rachunku PLN, a walutą transakcyjną było euro).

 • Po jakim kursie przeliczać walutę obcą na polską w przypadku dofinansowania z zfśs

  data dodania: 29.11.2013

  Dofinansowujemy pracownikom ze środków zfśs wypoczynek zorganizowany przez nich we własnym zakresie. Wypłat dokonujemy na podstawie rachunków za wypoczynek. Zdarza się jednak, że rachunki są wystawiane w walucie obcej. Do przeliczenia kwoty z rachunku na polską walutę stosujemy wówczas średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia rachunku (kierując się dyspozycją art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Stosowanie tej metody uzgodniliśmy z zakładową komisją socjalną i związkiem zawodowym, przy czym nie wprowadziliśmy tej zasady do regulaminu zfśs. Czy musimy uzupełnić regulamin o ten zapis?

 • Na czym polegają ułatwienia wprowadzone w przepisach dotyczących postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

  data dodania: 27.03.2013

  Wejście w życie 9 marca 2013 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz.U. z 2013 r. poz. 251) Zmniejszone zostały procedury na etapie postępowania kwalifikacyjnego zarówno dla kandydatów na biegłych