do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy dzień fizycznej likwidacji środka trwałego jest dniem zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych

  Porada aktualna | data dodania: 08.04.2014

  W marcu 2014 r. podjęliśmy decyzję o likwidacji maszyny produkcyjnej, natomiast w kwietniu 2014 r. dokonaliśmy jej fizycznej likwidacji. W dniu likwidacji maszyna nie była jeszcze całkowicie umorzona. W którym miesiącu należy dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego – w marcu czy w kwietniu?

 • Jak ująć w księgach rachunkowych podwyższenie kapitału zakładowego, które nie zostało zarejestrowane w KRS

  Porada aktualna | data dodania: 08.04.2014

  Jak ująć w księgach rachunkowych i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym wniesioną przez wspólnika wpłatę (podniesienie kapitału zakładowego w spółce z o.o. oraz agio – kapitał zapasowy), jeśli na dzień bilansowy sąd nie zarejestrował jeszcze tego faktu?

 • Jak rozliczyć niepodlegający odliczeniu VAT z faktury VAT RR

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2014

  Kupujemy od rolników produkty rolne na faktury VAT RR. Często płacimy gotówką, ponieważ rolnicy nie posiadają kont bankowych. Jak ująć w księgach rachunkowych taki zakup? Czy w związku z tym zryczałtowana kwota VAT niepodlegająca odliczeniu zwiększa wartość nabytych produktów, czy VAT ten należy księgować jako niepodlegający odliczeniu, ale stanowiący koszt uzyskania przychodu?

 • Czy koszty obsługi kredytu w rachunku bieżącym powinny powiększać wartość początkową środka trwałego wytwarzanego we własnym zakresie

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2014

  Jesteśmy spółką kapitałową. Od stycznia 2013 r. budujemy halę fabryczną. Przewidywany okres zakończenia budowy to 31 sierpnia 2014 r. Budowa jest finansowana ze środków pochodzących z bieżącej działalności spółki. Nie posiadamy kredytu inwestycyjnego. Wykorzystujemy natomiast kredyt w rachunku bieżącym, który przeznaczamy na finansowanie bieżącej działalności. Dotychczas koszty związane z obsługą kredytu w rachunku bieżącym odnosiliśmy w koszty finansowe. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

 • Jak przekwalifikować nieruchomość z inwestycji do środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2014

  W styczniu 2013 r. spółka zawarła z firmą leasingową umowę leasingu nieruchomości lokalowej na okres 10 lat. W myśl ustawy o rachunkowości jest to dla spółki leasing finansowy. W styczniu 2014 r. nieruchomość została oddana w najem do spółki X. Z zawartej umowy najmu ze spółką X wynikało, że jest to leasing finansowy. Wobec tego nieruchomość została zdjęta ze stanu środków trwałych w leasingu i wprowadzona na aktywa finansowe. Umowa najmu trwała przez okres 4 miesięcy. Z dniem 30 kwietnia 2014 r. rozwiązaliśmy umowę najmu ze spółką X z uwagi na zaleganie z płatnościami. W związku z tym nieruchomość chcemy zdjąć z aktywów finansowych i wprowadzić z dniem 30 kwietnia 2014 r. na stan środków trwałych. Jak w księgach rachunkowych dokonać takiego ponownego przekwalifikowania do środków

 • Czy politykę rachunkowości można zmienić

  Porada aktualna | data dodania: 22.03.2014

  W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia swojej sytuacji majątkowej i finansowej jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 wyjaśnia, że pierwszy dzień roku obrotowego oznacza pierwszy dzień bieżącego lub następnego roku obrotowego. Decyzja w tym zakresie należy do kierownika jednostki, który jest odpowiedzialny za rachunkowość.

 • Czy w sprawozdaniu finansowym podatnik wykazuje dochody spółki przejętej

  Porada aktualna | data dodania: 22.03.2014

  Jeśli dojdzie do połączenia spółek metodą łączenia udziałów i nie spowoduje to powstania nowej jednostki, to czy przejmowana firma składa sprawozdanie finansowe oraz zeznanie roczne?

 • Czy jest celowe tworzenie rezerw na niewykorzystane urlopy

  Porada aktualna | data dodania: 22.03.2014

  Wszyscy pracownicy spółki mają stałe wynagrodzenie. Wielkość niewykorzystanych urlopów z roku na rok jest porównywalna. Spółka nigdy nie tworzyła rezerw na niewykorzystane urlopy. Teraz biegły rewident nalega, aby je utworzyć. Grozi firmie zastrzeżeniem w opinii. Czy spółka ma obowiązek tworzyć rezerwy na niewykorzystane urlopy?

 • Jak kompensować rozrachunki w walucie obcej

  Porada aktualna | data dodania: 14.03.2014

  Jak kompensować rozrachunki wyrażone w walucie obcej? Jaki kurs należy zastosować przy ich rozliczaniu? Czy różnice kursowe związane z rozliczeniem rozrachunków można uwzględnić w rozliczeniu podatkowym?

 • Jak kompensować rozrachunki w walucie polskiej

  Porada aktualna | data dodania: 14.03.2014

  Czy istnieje możliwość kompensowania należności i zobowiązań wobec tego samego dostawcy? Co jest podstawą takiej kompensaty i jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych tę operację?

 • BILANS. Jak często należy dokonywać odpisów aktualizujących

  Porada aktualna | data dodania: 14.03.2014

  Spółka dowiedziała się, że w lutym 2014 r. jeden z jej kontrahentów ogłosił upadłość. W związku z tym chce utworzyć odpis aktualizujący posiadaną należność wobec tego kontrahenta. Czy powinna dokonać odpisu aktualizującego już teraz (tj. w lutym), czy też dopiero na koniec roku? Jak często powinno się tworzyć odpisy aktualizujące?

 • BILANS. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych opłatę za korzystanie ze środowiska

  Porada aktualna | data dodania: 14.03.2014

  Opłatę za korzystanie ze środowiska za 2013 r. wnosimy do 31 marca 2014 r. Czy jest to koszt roku 2013 czy 2014? Jak ująć ją w księgach rachunkowych?

 • Jak ująć w księgach rachunkowych przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności

  Porada aktualna | data dodania: 14.03.2014

  Spółka z o.o. posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu (działki), na którym wybudowała własny budynek. Zakup działki nastąpił w 2000 r. od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za kwotę 60 000 zł. Od prawa wieczystego użytkowania gruntu były dokonywane obligatoryjne według ustawy o rachunkowości odpisy amortyzacyjne, które jako koszty przez kolejne 5 lat pomniejszały zysk bilansowy do podziału. Ponieważ zysk w całości był przeznaczony na zwiększenie kapitału rezerwowego spółki – odpisy te zmniejszyły go o wielkość 60 000 zł. Obecnie na wniosek spółki Urząd Miasta wydał decyzję o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności za dopłatą różnicy wynikającej z aktualnej ceny rynkowej gruntu i dotychczas wniesionych opłat za użytkowanie,

 • Jak ująć w księgach rachunkowych opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

  Porada aktualna | data dodania: 14.03.2014

  Przedsiębiorca jest użytkownikiem wieczystym gruntu. Jak powinien ująć w księgach rachunkowych opłaty roczne za użytkowanie wieczyste?

 • Jak ująć w księgach rachunkowych pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste

  Porada aktualna | data dodania: 14.03.2014

  Spółka zawarła z urzędem miasta umowę o użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej. Jak należy ująć w księgach rachunkowych pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste?

 • Czy koszty transportu należy wliczać w cenę nabycia

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2014

  Dostawca, przesyłając towar, wystawia fakturę oraz następną fakturę za transport tego towaru. Czy koszty transportu jako koszty dodatkowe powinny być wliczone w cenę towaru?

 • BILANS. W jakiej pozycji bilansu wykazywać wpłacone zaliczki

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2014

  W jakiej pozycji bilansu należy wykazać opłaconą zaliczkę za usługę hotelową (brak związku z zakupem zapasów, usługa hotelowa dotyczy pobytu na targach), do której otrzymano fakturę zaliczkową, zaksięgowaną po stronie Wn konta „Rozliczenie zaliczek z tytułu dostaw i usług z dostawcami”?

 • BILANS. Czy posiadając sądowy nakaz zapłaty, należy tworzyć odpis aktualizujący

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2014

  W lipcu 2011 r. nasz kontrahent dokonał zakupu na kwotę 7620 zł. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy zapłaty. Na należność nie utworzyliśmy odpisu aktualizującego ani w 2011 r., ani w 2012 r. W 2012 r. oddaliśmy sprawę do sądu, otrzymując nakaz zapłaty. W 2013 r. otrzymaliśmy tytuł wykonawczy. Obecnie chcemy sprawę oddać do komornika, ale dowiedzieliśmy się, że kontrahent wyjechał za granicę. Czy w tym przypadku powinniśmy na koniec 2013 r. utworzyć odpis aktualizacyjny? Czy będzie on kosztem uzyskania przychodu?

 • Jak wykazać w cash flow otrzymaną dotację

  Porada aktualna | data dodania: 21.02.2014

  Spółka z o.o., w której prowadzę księgowość, otrzymała w dwóch kolejnych latach środki pieniężne przeznaczone na sfinansowanie nabycia środków trwałych. Jak należy wykazać w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych, sporządzanym metodą pośrednią, otrzymane środki pieniężne na zakup środków trwałych oraz wykorzystanie tych dotacji? W jaki sposób należy ująć te dotacje w rachunku przepływów pieniężnych, dysponując informacjami o wysokości bilansu otwarcia i bilansu zamknięcia na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz o wysokości kwoty odpisanej na pozostałe przychody operacyjne z rozliczeń międzyokresowych przychodów w części sfinansowanej środkami unijnymi?

 • Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie z działalności jednostki

  Porada aktualna do dnia 2015-09-22 | data dodania: 15.02.2014

  Sprawozdanie z działalności nie jest elementem rocznego sprawozdania finansowego jednostki. W przeciwieństwie do poszczególnych elementów sprawozdania finansowego obowiązek jego sporządzenia nie zależy od tego, czy jednostka podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, czy też nie. Kto sporządza sprawozdanie z działalności i jakie informacje powinny być w nim zawarte?

 • BILANS. Czy dziennik musi być zawsze drukowany na koniec roku

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2014

  Czy prowadząc księgi rachunkowe za pomocą komputera, mamy obowiązek corocznego drukowania dziennika?

 • BILANS. W którym roku powinna zostać zaewidencjonowana prowizja od niewykorzystanego w grudniu 2013 r. limitu kredytowego

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2014

  Bank, w którym mamy konto firmowe, nalicza prowizję od niewykorzystywanego limitu kredytowego. W styczniu 2014 r. została ona naliczona w wysokości 20 zł za niewykorzystanie limitu kredytowego grudnia 2013 r. Czy prowizja taka powinna być zaewidencjonowana w księgach roku 2013 czy 2014?

 • BILANS. W którym roku należy ująć w księgach kupno biletu lotniczego – zakupu czy wykorzystania

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2014

  W listopadzie 2013 r. zakupiliśmy bilety lotnicze dla naszych pracowników, którzy będą reprezentowali naszą firmę na targach we Francji. Dokonany zakup potwierdza otrzymana faktura. Data wylotu przypada w lutym 2014 r. Czy powinniśmy ująć te koszty w księgach rachunkowych listopada ubiegłego roku, czy dopiero w lutym 2014 r.?

 • BILANS. Czy różnica między amortyzacją bilansową i podatkową zawsze powoduje powstanie odroczonego podatku dochodowego

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2014

  Nasza firma wprowadziła MSR-y. Oznacza to, że jesteśmy zobligowani do wyceny majątku według wartości rynkowej i od tej wartości naliczana jest amortyzacja bilansowa. Amortyzacja podatkowa natomiast biegnie swoim tokiem według wartości, po jakiej swego czasu środki trwałe zostały nabyte. Czy z tytułu różnicy w wartości amortyzacji środków trwałych, a co za tym idzie – różnicy między wartością bilansową a podatkową środków trwałych – powstaną różnice przejściowe czy trwałe? Czy od ujawnionej różnicy w wartości netto środków trwałych należy ustalić rezerwę lub aktywo z tytułu podatku odroczonego?

 • BILANS. Kiedy jednostka dominująca może zrezygnować ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 13.02.2014

  Ustawa o rachunkowości (w art. 56–58) przewiduje kilka możliwości rezygnacji ze sporządzenia przez jednostkę dominującą skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013. Podstawowe zwolnienie w tym zakresie dotyczy jednostek dominujących, których łączne dane (tj. dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych) na dzień bilansowy roku obrotowego (tj. 31 grudnia 2013 r.) oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy (tj. 31 grudnia 2012 r.) spełniają co najmniej dwa z warunków wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Warunki te przedstawia tabela.