do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak ująć w księgach rachunkowych niedobory i nadwyżki paliwa

  Porada aktualna | data dodania: 22.01.2014

  Jesteśmy biurem rachunkowym i prowadzimy księgi na zlecenie spółki z o.o., która zarządza siecią stacji paliw. Mamy problem z ujęciem początkowym paliwa w księgach rachunkowych. Spółka, która dostarcza paliwo naszemu klientowi, wykazuje dostawy przy temperaturze referencyjnej (15oC). Faktyczna temperatura dostawy jest różna od temperatury referencyjnej. Powoduje to, że w zależności od pory roku przyjmujemy mniej lub więcej paliwa, niż wynika to z danych zawartych na fakturze. Zwykle dostawy paliwa odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu. Kierowca przekazuje nam wydruk z licznika cysterny potwierdzający ilość paliwa dostarczonego w temperaturze referencyjnej oraz ilość paliwa dostarczonego w temperaturze rzeczywistej. Paliwo jest sprzedawane klientom w temperaturze rzeczywistej. W jaki sposób ująć w księgach

 • Które jednostki mogą sporządzić sprawozdanie finansowe za 2013 r. w formie uproszczonej

  Porada aktualna do dnia 2013-12-31 | data dodania: 22.01.2014

  Znany jest już średni kurs NBP obowiązujący na 31 grudnia 2013 r. Można zatem ustalić, które jednostki mogą w uproszczonej formie sporządzić swoje sprawozdania finansowe za rok 2013.

 • BILANS. Według jakiego kursu wycenić nadwyżkę waluty obcej w kasie walutowej

  Porada aktualna | data dodania: 18.01.2014

  Przy inwentaryzacji kasy walutowej została ujawniona nadwyżka kilku euro. Według jakiego kursu należy ją wycenić?

 • BILANS. Jak ustalać i korygować odpisy aktualizujące od należności w walutach obcych

  Porada aktualna | data dodania: 18.01.2014

  W stosowanej polityce rachunkowości posiadamy zapis, że na koniec każdego kwartału tworzymy odpisy aktualizujące na należności przeterminowane według zasady, że na należności z przedziału: ● od 30 do 60 dni – odpis wynosi 30% ich wartości, ● od 60–90 dni – odpis wynosi 50% ich wartości, ● od 90–180 dni – odpis wynosi 75% ich wartości, ● powyżej 180 dni – odpis wynosi 100% wartości należności. W 2013 r. rozpoczęliśmy sprzedaż naszych produktów za granicę. W związku z tym pojawiły się również należności w walutach obcych, których część na dzień bilansowy jest przeterminowana.

 • Czy należy zawiadomić urząd skarbowy o prowadzeniu ksiąg rachunkowych, gdy nie osiągnięto limitu 1 200 000 euro

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w 2013 r. obowiązkowo – ze względu na wysokość obrotów – prowadziła księgi na podstawie ustawy o rachunkowości. W 2014 r. z działalności prowadzonej w Polsce nie osiągnie przychodów w wysokości 1 200 000 euro. Czy powinna powiadomić urząd skarbowy o dobrowolnym założeniu ksiąg rachunkowych na 2014 r.?

 • Bilans. Jak ująć w księgach rachunkowych i rozliczyć podatkowo różnice inwentaryzacyjne

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  Spółka prowadzi działalność gospodarczą o profilu produkcyjnym w formie sp. z o.o. Na ostatni dzień roku obrotowego sporządza inwentaryzację zapasów, tj. wyrobów gotowych i materiałów. Ewidencja zapasów prowadzona jest ilościowo-wartościowo, a magazyn zapasów znajduje się w wyodrębnionym budynku, strzeżonym, z dostępem tylko dla osób upoważnionych, odpowiedzialnych materialnie za powierzony magazyn. Jak często spółka zobowiązana jest do sporządzania inwentaryzacji zapasów? W jaki sposób rozliczyć podatkowo powstałe różnice inwentaryzacyjne? W jaki sposób rozliczyć (zaksięgować) powstałe podczas inwentaryzacji różnice inwentaryzacyjne?

 • Jak należy wykazać w księgach rachunkowych przekazane zaliczki

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2014

  Spółka podpisała umowę z dostawcą z UE na dostawę dużego, złożonego urządzenia produkcyjnego, bez montażu. Ten projekt inwestycyjny jest wykonywany i kompletowany na indywidualne zamówienie. Strony ustaliły harmonogram płatności. Na podstawie dwóch dokumentów „downpayment invoices” spółka dokonała dwukrotnie przelewów na konto kontrahenta. Dostawca miał dostarczyć kompletne urządzenie do końca roku i wystawić fakturę na wszystko, ale do końca roku tych faktur nie wystawił i nie było też dostaw. Jak wykazać dokonane płatności w bilansie i w jakiej kwocie (płatności dokonywaliśmy z rachunku PLN, a walutą transakcyjną było euro).

 • Po jakim kursie przeliczać walutę obcą na polską w przypadku dofinansowania z zfśs

  data dodania: 29.11.2013

  Dofinansowujemy pracownikom ze środków zfśs wypoczynek zorganizowany przez nich we własnym zakresie. Wypłat dokonujemy na podstawie rachunków za wypoczynek. Zdarza się jednak, że rachunki są wystawiane w walucie obcej. Do przeliczenia kwoty z rachunku na polską walutę stosujemy wówczas średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia rachunku (kierując się dyspozycją art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Stosowanie tej metody uzgodniliśmy z zakładową komisją socjalną i związkiem zawodowym, przy czym nie wprowadziliśmy tej zasady do regulaminu zfśs. Czy musimy uzupełnić regulamin o ten zapis?

 • Na czym polegają ułatwienia wprowadzone w przepisach dotyczących postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

  data dodania: 27.03.2013

  Wejście w życie 9 marca 2013 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz.U. z 2013 r. poz. 251) Zmniejszone zostały procedury na etapie postępowania kwalifikacyjnego zarówno dla kandydatów na biegłych