do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak zaksięgować wydatki na kurs językowy pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 21.04.2017

  Problem Spółka współfinansuje kurs nauki języka angielskiego niektórym pracownikom, którzy mają (lub mogą mieć) styczność z podmiotami zagranicznymi. Faktura jest wystawiana w całości na firmę, ale pracownik pokrywa 40% kosztu szkolenia. Jak ująć takie opłacenie kursu językowego w księgach rachunkowych? Czy

 • Jak zaksięgować umorzenie dobrowolne udziałów

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. planuje odkupić od jednego ze wspólników (osoba fizyczna) jego udziały w spółce i je umorzyć. Umorzenie następuje za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne). Jak zaksięgować taką operację? RADA Ewidencja księgowa zależy od sposobu umorzenia udziałów, tj. czy nastąpi ono w drodze obniżenia

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych karę dla pracownika za stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM W związku ze stawieniem się pracownika do pracy w stanie nietrzeźwym podjęto decyzję o ukaraniu go karą pieniężną. W jakiej maksymalnie wysokości może zostać ustalona ta kara? Jak ją ująć w księgach rachunkowych? Czy kara ta stanowi przychód podatkowy? RADA Kodeks pracy przewiduje, że kara pieniężna za

 • Jak potraktować rachunkowo odszkodowanie za zniszczony w wypadku samochód?

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Firma ma dostać odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzony w wypadku samochód. Jak potraktować rachunkowo takie odszkodowanie?

 • Jak długo przechowuje się dokumenty związane ze środkiem trwałym w budowie?

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Mamy środek trwały w budowie. Jak długo trzeba przechowywać dokumenty związane z jego wytworzeniem?

 • Jak potraktować rachunkowo kaucjonowane opakowania?

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Firma ma sporo kaucjonowanych opakowań, które nie stanowią jej własności. Czy można je ująć w ewidencji bilansowej?

 • Kto jest odpowiedzialny za aktualizację polityki rachunkowości, gdy rachunkowość jest prowadzona przez biuro rachunkowe

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Powierzając prowadzenie ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu, zleciliśmy również w ramach umowy opracowanie zasad (polityki) rachunkowości. Została ona przez biuro stworzona i przez nas zaakceptowana. Obecnie w związku ze zmianami w ustawie o rachunkowości (obowiązującymi od 26 stycznia 2017 r.) potrzebna jest aktualizacja

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych dywidendę wypłaconą w formie niepieniężnej

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  W spółkach kapitałowych, tj. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółce akcyjnej, prawo do dywidendy stanowi jedno z podstawowych praw majątkowych wspólnika (akcjonariusza). W praktyce obrotu gospodarczego najpopularniejszą formą wypłaty dywidendy jest świadczenie pieniężne. Dozwolona jest jednak także wypłata dywidendy w naturze, np. w formie rzeczy oznaczonych co do gatunku lub w towarze (tzw. dywidenda rzeczowa). Ten artykuł wskazuje, jak taką dywidendę rzeczową rozliczyć podatkowo i ująć w księgach rachunkowych.

 • Czy biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za ujawnienie w czasie kontroli ZUS dokumentów płatnika, który nie był objęty kontrolą

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  W naszym biurze rachunkowym była prowadzona kontrola ZUS dotycząca jednego z naszych klientów. Kserowaliśmy znaczną liczbę dokumentów, o które prosił inspektor ZUS. Jedna z naszych pracownic przez pomyłkę dołączyła do dokumentacji plik dokumentów dotyczących innego płatnika, również naszego klienta (błąd powstał, ponieważ obie firmy mają zbliżoną nazwę, a dokumenty kserował niedoświadczony pracownik). Zorientowaliśmy się w pomyłce, lecz okazało się, że kontrolujący zdążył przejrzeć dokumenty tego płatnika i stwierdził w nich nieprawidłowości. Oznajmił, że kontrola ZUS obejmie także tego płatnika. Czy takie działanie jest dopuszczalne? Firma, której dokumenty zostały przypadkowo ujawnione, grozi nam teraz procesem sądowym. W jakim zakresie odpowiadamy za ujawnienie danych drugiego

 • Jak traktować rachunkowo wypłatę zaliczki na dywidendę?

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2017

  Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chcą wypłacić zaliczkę na dywidendę z utworzonego wcześniej kapitału rezerwowego. Jak to potraktować rachunkowo?

 • Jak ująć księgowo wypłatę dywidendy w walucie obcej?

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2017

  Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chcą, żeby wypłacić im dywidendę w walucie obcej. Czy wartość dywidendy możemy od razu ustalić w tej walucie?

 • Według jakich kryteriów uznaje się odroczone terminy płatności za mające wpływ na ujmowanie przychodów?

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2017

  Sprzedajemy towar z odroczonym terminem płatności. Czy w przepisach są jakieś kryteria, które nakazują uznać określone terminy wydłużonej płatności za istotne i mające wpływ na ujmowanie kwot przychodu?

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wstępną opłatę leasingową

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Jak rozliczać w księgach rachunkowych tzw. wstępną opłatę leasingową w leasingu operacyjnym? Czy należy ją zawsze rozliczać w czasie? Jeżeli wstępna opłata leasingowa jest rozpisywana w kosztach w czasie, czy wyklucza to możliwość uznania jej jednorazowo za koszt uzyskania przychodów? RADA Wstępną opłatę

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych prerabat jako formę „premii z góry”

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  W praktyce gospodarczej utarł się zwyczaj udzielania premii kontrahentom nabywającym określoną ilość produktów u danego dostawcy. Jednak w celu zintensyfikowania swojej sprzedaży oraz rozszerzenia rynku zbytu swoich produktów, dostawcy wprowadzają nowe sposoby premiowania kontrahentów nabywających jej produkty (wśród nich udzielanie tzw. prerabatu określanego także jako „premią z góry”).

 • Czy zmieniając nazwę spółki, należy w sprawozdaniu finansowym wykazać nową nazwę

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM W związku ze zmianą głównego przedmiotu działalności właściciele spółki z o.o zdecydowali się na zmianę nazwy spółki. Stosowna uchwała w tej sprawie została podjęta i zgłoszona do KRS. Wpis do KRS nastąpił w lutym 2017 r. Czy sporządzając sprawozdanie za 2016 r., należy posługiwać się nową czy starą nazwą

 • Jak po dniu bilansowym rozliczyć uregulowanie przez dłużnika należności, na którą został utworzony odpis aktualizujący

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Spółka w 2016 r. utworzyła 100% odpis aktualizujący na przeterminowaną należność od kontrahenta. Odpis aktualizujący obejmuje zarówno należność główną, jak i naliczone odsetki. W marcu 2017 r. (jeszcze przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2016 r.) dłużnik dokonał częściowej spłaty należności. Czy

 • Jak wykazać w bilansie dane porównawcze w związku ze zmianami prezentacji danych

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Zmiana ustawy o rachunkowości wprowadzona przepisami ustawy z 23 lipca 2015 r. spowodowała zmianę zasad prezentacji w bilansie pozycji „Należnych wpłat na kapitał podstawowy” oraz „Udziałów (akcji) własnych”. Choć nowe wzory sprawozdań finansowych można było stosować już w odniesieniu do roku 2015, to dopiero sprawozdania za 2016 r. muszą być sporządzane według nowego wzoru. Powoduje to konieczność odpowiedniej prezentacji w bilansie tzw. danych porównywalnych za 2015 r. W tym artykule prezentujemy, jak to zrobić.

 • Jak dokonać korekt w metodzie pośredniej – wykorzystanie danych z innych elementów sprawozdania finansowego lub bezpośrednio z ewidencji księgowej

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  Wśród wielu korekt dokonywanych w metodzie pośredniej najtrudniejsze w praktyce są dla księgowych te przypadki, gdy jednocześnie należy dokonać korekty zdarzeń niepieniężnych i wykazać kwotę przepływów w innym segmencie działalności. Przykładem takich korekt są różnice kursowe, odsetki i dywidendy, zyski z działalności inwestycyjnej. W artykule pokazano, w jaki sposób wykorzystać dane z ewidencji księgowej, aby prawidłowo sporządzić rachunek przepływów pieniężnych. Jak można – dokonując korekt technicznych do bilansowych zmian stanu aktywów i pasywów – uzyskać wartości, które powinny zostać zaprezentowane w poszczególnych segmentach rachunku przepływów pieniężnych.

 • Kiedy dokonać odpisów aktualizujących należności

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  W ramach zamknięcia roku obrotowego jednostki prowadzące księgi rachunkowe obowiązkowo muszą dokonać odpisów aktualizujących należności, które są obarczone istotnym ryzykiem niespłacalności. Oznacza to, że mogą nie przynieść w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych, dlatego na dzień bilansowy należy urealnić ich wartość.

 • Które dokumenty nie mogą być w dowolnej chwili przeniesione na elektroniczny nośnik danych?

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  Czy zmienione przepisy ustawy o rachunkowości pozwalają na gromadzenie w dowolnym momencie w postaci elektronicznej także aktów notarialnych poświadczających nabycie nieruchomości?

 • Kiedy firma nie musi ujawniać w informacji niefinansowej prowadzonych przez siebie ważnych negocjacji?

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  Nowe przepisy ustawy o rachunkowości nakazują firmom podanie w informacji niefinansowej danych dotyczących spraw będących dopiero przedmiotem negocjacji. To nasza tajemnica handlowa – czy w związku z tym musimy ją ujawnić?

 • Gdzie wykazać zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, ale jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego?

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  Po dniu bilansowym dowiedzieliśmy się o zdarzeniu dotyczącym zeszłego roku. Jesteśmy jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Jak w tej sytuacji wykazać zdarzenie, które nastąpiło po dniu bilansowym?

 • Jak skorygować na przełomie roku przychody i koszty ze sprzedaży w związku ze zwrotem towarów

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  PROBLEM W lutym 2017 r. kontrahent zwrócił naszej spółce partię wadliwych towarów sprzedanych mu jeszcze w grudniu 2016 r. Zwrot został przyjęty do magazynu i spółka uznała reklamację tych towarów zgłoszoną przez kontrahenta. W związku z tym została wystawiona faktura korygująca i nastąpił zwrot pieniędzy zapłaconych

 • Jak ująć w księgach rachunkowych zakup materiałów na przełomie roku

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  PROBLEM Jednostka dokonała w grudniu 2016 r. zakupu materiałów. Faktura (z datą grudniową) wraz z materiałami dotarła do jednostki na początku lutego 2017 r. Czy fakturę taką należy ująć w księgach rachunkowych 2016 r., czy 2017 r.? RADA Fakturę taką należy uwzględnić w księgach rachunkowych grudnia 2016 r. Należy jednak

 • Czy dokonując wyceny bilansowej należności w walucie obcej, należy urealnić również odpis aktualizujący

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  PROBLEM Posiadamy należność w walucie obcej, która ze względu na prawdopodobieństwo niezapłacenia została objęta w listopadzie 2016 r. odpisem aktualizującym. Czy dokonując wyceny tej należności na dzień bilansowy, powinniśmy również osobno dokonać wyceny odpisu aktualizującego tę należność? RADA Tak. Na dzień