do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych umorzenie pożyczki byłemu pracownikowi

  Porada aktualna | data dodania: 13.06.2018

  PROBLEM Zamierzamy umorzyć udzieloną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczkę mieszkaniową byłemu pracownikowi. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych takie umorzenie? Czy trzeba pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od kwoty umorzonej pożyczki? RADA Umorzenie pożyczki mieszkaniowej byłemu pracownikowi powoduje

 • Jak ewidencjonować fakturę z adnotacją „procedura marży”

  Porada aktualna | data dodania: 13.06.2018

  PROBLEM Przy zakupie używanego samochodu osobowego otrzymaliśmy od sprzedawcy fakturę z adnotacją „procedura marży -  towary używane”. Czy to oznacza, że nie będziemy mogli odliczyć podatku VAT z tej faktury (kwoty 50% VAT)? Jak taką fakturę ująć w księgach rachunkowych? RADA Otrzymana faktura z oznaczeniem

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych przekwalifikowanie inwestycji na środek trwały

  Porada aktualna | data dodania: 13.06.2018

  PROBLEM Jak rozliczyć w księgach rachunkowych przekwalifikowanie inwestycji na  środek trwały? Według jakiej wartości wprowadzić go do ewidencji? RADA Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” przewiduje trzy warianty ustalania wartości początkowej środka trwałego powstałego z przekwalifikowania z

 • Jak ująć w księgach rachunkowych likwidację ulepszenia w obcym środku trwałym

  Porada aktualna | data dodania: 13.06.2018

  PROBLEM Spółka w celu dostosowania najmowanego lokalu użytkowego do potrzeb prowadzonej przez nią działalności poniosła nakłady, które wprowadziła do ksiąg rachunkowych jako inwestycję w obcym środku trwałym. Obecnie następuje rozwiązanie umowy najmu lokalu. Co zrobić z niezamortyzowaną wartością ulepszenia? RADA

 • Jak ująć w księgach rachunkowych zatrzymanie kaucji z tytułu najmu

  Porada aktualna | data dodania: 13.06.2018

  PROBLEM Spółka wynajmuje najemcy lokal użytkowy. W związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy z najemcą spółka zatrzymała większość wpłaconej kaucji  na poczet ostatniej raty czynszu i jako odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie umowy.  Jak ująć w księgach rachunkowych zatrzymanie kaucji wpłaconej przy zawieraniu

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych paragon za zakup benzyny za granicą

  Porada aktualna | data dodania: 14.05.2018

  PROBLEM Spółka prowadząca księgi rachunkowe wysłała pracowników na delegację do Niemiec służbowym samochodem. Pracownicy przynieśli do zaksięgowania paragon za paliwo z niemieckiej stacji benzynowej. Spółka przeliczyła paragon na złotówki i wypłaciła należną kwotę w złotówkach. Jak zaksięgować taki paragon? Na

 • Jak ująć w księgach rachunkowych opłatę recyklingową od sprzedaży reklamówek

  Porada aktualna | data dodania: 14.05.2018

  PROBLEM Jak ujmować w księgach rachunkowych opłatę recyklingową od sprzedaży reklamówek? Kiedy opłata recyklingowa stanowi koszt, wiedząc, że będzie ona wpłacona dopiero w 2019 r. RADA Opłatę recyklingową od sprzedaży lekkich toreb zakupowych z tworzywa sztucznego należy ewidencjonować na koncie podstawowej działalności

 • Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. do KRS już tylko elektronicznie

  data dodania: 16.04.2018

  Do tej pory większość sprawozdań finansowych składana była do KRS w formie papierowej. Od 15 marca 2018 r. jednostki sporządzające sprawozdania finansowe (a więc już za 2017 r.) mają obowiązek składać je wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie internetowej przez Ministra Sprawiedliwości. Do 30 września 2018 r. wystarczy jednak, że będzie to skan sprawozdania finansowego opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 • Czy wydatki na szkolenie z obsługi nowego programu komputero-wego podnoszą jego wartość początkową?

  data dodania: 16.04.2018

  Jak księgowo potraktować wydatki na szkolenie z obsługi nowo kupionego oprogramowania księgowego?

 • Jak księgować podatek od nieruchomości komercyjnych, którego jednostka nie musi płacić?

  data dodania: 16.04.2018

  Firma powinna zapłacić podatek od nieruchomości komercyjnych. Ponieważ jednak zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych będzie wyższa niż ten podatek, w rzeczywistości nie zostanie on opłacony. Czy w takiej sytuacji nie ma potrzeby wykazywania go w księgach rachunkowych?

 • Jak ująć w księgach rachunkowych akredytywę dokumentową na zakup środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 06.04.2018

  PROBLEM Spółka planuje zakup środka trwałego. Producent środka trwałego, chroniąc się przed ewentualnym ryzykiem odmowy dokonania przez spółkę płatności, poprosił o utworzenie akredytywy dokumentowej na ten zakup. W jaki sposób rozliczać w księgach rachunkowych taką akredytywę? RADA Otwarcie akredytywy

 • Jak ująć w księgach rachunkowych koszty zastępstwa procesowego

  Porada aktualna | data dodania: 06.04.2018

  PROBLEM W związku z dochodzeniem na drodze sądowej zapłaty należności zostaliśmy obciążeni przez kancelarię prawną nas reprezentującą kosztami zastępstwa procesowego. Jak ujmować tego typu koszty w księgach rachunkowych. Co zrobić, gdy sąd je później zasądzi od dłużnika na naszą korzyść? RADA Koszty

 • Jak rozliczyć prowizję bankową pobieraną z rachunku walutowego

  Porada aktualna | data dodania: 06.04.2018

  PROBLEM Spółka cywilna prowadząca pełną księgowość posiada firmowy rachunek walutowy. Od wpływających zapłat należności oblicza różnice kursowe i księguje w koszty lub przychody finansowe. Bank pobiera prowizję od wpływu waluty, którą spółka przelicza według kursu średniego NBP z dnia poprzedniego i

 • Ewidencja materiałów reklamowych

  data dodania: 17.03.2018

  PROBLEM Czy spółka może zmienić zasady ewidencji materiałów reklamowych? Dotychczas wszystkie materiały reklamowe były wprowadzane na stan magazynu i przeksięgowywane w koszty na podstawie raportu wyprowadzenia z magazynu. Czy tę metodę można zmienić na ujmowanie w koszty wartości materiałów reklamowych w momencie

 • Kiedy nie trzeba tworzyć rezerw na odprawy emerytalne dla pracowników?

  data dodania: 17.03.2018

  Firma ma do wypłaty odprawy emerytalne dla pracowników. Wszystkie są w podstawowej wysokości, czyli odpowiadają równowartości 1-miesięcznego wynagrodzenia. Czy w tej sytuacji firma musi tworzyć rezerwy na takie wypłaty?

 • Na jakich warunkach można jednorazowo wpisać w koszty podatek od nieruchomości?

  data dodania: 17.03.2018

  Czy firma może jednorazowo ująć w ciężar kosztów podatek od nieruchomości?

 • Kto powinien przechowywać dokumentację księgową po likwidacji jednostki

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2018

  PROBLEM Spółka likwiduje swoją działalność. Kto i gdzie powinien przechowywać dokumentację zlikwidowanej jednostki? RADA Dokumentację księgową zlikwidowanej spółki musi przechowywać wyznaczona osoba lub jednostka (w praktyce właściciel, wspólnik lub np. wyspecjalizowane archiwum). UZASADNIENIE

 • Jak ująć w księgach rachunkowych duplikat faktury

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  PROBLEM Spółka nie otrzymała od kontrahenta faktury związanej z materiałami dostarczonymi do spółki w lutym 2018 r. (faktura pierwotna zaginęła i nigdy nie dotarła do jednostki). W związku z tym spółka wystąpiła w marcu 2018 r. do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury. Duplikat faktury (z datą wystawienia:

 • Jak ująć w księgach rachunkowych przychód z tytułu dywidendy

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  PROBLEM Spółka otrzymała dywidendę od innej spółki. W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych kwotę dywidendy wynikającej z uchwały udziałowców i potrącony przez spółkę wypłacającą zryczałtowany podatek dochodowy. Czy przychód należy rozpoznać w księgach rachunkowych w momencie podjęcia

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych sprzedaż środka trwałego częściowo sfinansowanego dotacją

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  PROBLEM Spółka planuje sprzedaż niecałkowicie zamortyzowanego środka trwałego, którego zakup został sfinansowany w 40% dotacją z UE. Jak ująć w księgach rachunkowych taką sprzedaż i rozliczyć ją podatkowo? RADA W momencie zbycia (sprzedaży) niecałkowicie zamortyzowanego środka trwałego – nierozliczoną

 • Jak ująć w księgach rachunkowych koszty usługi archiwizacji dokumentów księgowych za okres dłuższy niż 1 rok

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  PROBLEM Jednostka wykupiła dziesięcioletnią usługę archiwizacji dokumentów księgowych. Zawarta umowa przewiduje, że usługa jest rozliczana w okresach miesięcznych, przy czym cena za usługę uiszczona jest z góry w całości i udokumentowana fakturą. Kwota na fakturze obejmuje cały dziesięcioletni okres rozliczeniowy.

 • Jakie informacje należy wykazywać w PIT-11

  data dodania: 15.02.2018

  28 lutego 2018 r. upływa termin na przekazanie podatnikom informacji PIT-11 za 2017 r. W tym samym terminie informacje te płatnicy muszą przesłać do urzędu skarbowego, jeżeli robią to elektronicznie. Płatnicy, którzy byli uprawnieni do sporządzenia PIT-11 za 2017 r. w formie papierowej, mieli na to czas do końca stycznia. Przedstawiamy odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące wypełniania PIT-11 za 2017 r., jakie wpłynęły w tej sprawie do naszej redakcji.

 • Jak księgować potrącane pracownikom kary porządkowe?

  data dodania: 15.02.2018

  Firma potrąciła pracownikowi z wynagrodzenia karę finansową za to, że przyszedł do pracy pijany. Jak to zaksięgować?

 • Czy wydatki na testy środka trwałego dodaje się do jego wartości początkowej?

  data dodania: 15.02.2018

  Firma kupiła maszynę, która przed uruchomieniem musi przejść szereg testów technicznych. W jaki sposób należy zakwalifikować wydatki związane z przeprowadzeniem tych prób?

 • Jak w księgach traktować opłatę recyklingową?

  data dodania: 15.02.2018

  Czy w przypadku opłaty recyklingowej można stosować jakieś uproszczenia w rachunkowości?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK