do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy odbiór techniczny środka trwałego powiększa jego wartość początkową?

  data dodania: 17.01.2018

  Jeden z nowo zakupionych przez firmę środków trwałych wymagał przed uruchomieniem przeprowadzenia odbioru technicznego. Jak zakwalifikować wydatki na tę operację?

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych refundację z Funduszu Pracy

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2018

  PROBLEM Osoba fizyczna prowadząca księgi rachunkowe zakupiła w styczniu fabrycznie nowy środek trwały. Jest to prasa krawędziowa zakwalifikowana do KŚT: 421. Prasę oddano do użytku i wpisano do ewidencji środków trwałych. Wartość początkową wyliczono na 350 000 zł. Jednocześnie zawarto umowę w sprawie refundacji z

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych potrąconą z góry prowizję od zaciągniętego kredytu obrotowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2018

  PROBLEM W celu sfinansowania bieżących potrzeb prowadzonej działalności jednostka zaciągnęła kredyt obrotowy. Dokonując przelewu środków, bank dokonał bezpośredniego potrącenia prowizji. Jak ująć w księgach rachunkowych potrąconą z góry prowizję i rozliczyć ją podatkowo? RADA W sytuacji gdy bank przelewa na rachunek

 • Z jakich elementów powinno składać się sprawozdanie finansowe jednostki małej

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2018

  PROBLEM Proszę o przedstawienie, z jakich elementów powinno składać się sprawozdanie finansowe jednostki małej? RADA Liczba możliwych wariantów sprawozdania finansowego jednostki małej zależy w głównej mierze od podjętej decyzji przez organ zatwierdzający. Wpływ na możliwe wybory ma też forma prawna, w jakiej działa dana

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych ujawniony w trakcie inwentaryzacji niedobór całkowicie zamortyzowanego środka trwałego

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 20.12.2017

  PROBLEM W trakcie spisu z natury ujawniono niedobór całkowicie zamortyzowanego środka trwałego. Niedobór ten został uznany za zawiniony. Kto i w jakiej wysokości powinien ustalić kwotę takiego niedoboru? Jak zaksięgować to zdarzenie? RADA Kierownik jednostki podejmuje decyzję  o tym, czy niedobór zawiniony stanowi (lub

 • Czy inwentaryzując obce środki trwałe, należy powiadamiać ich właścicieli o terminie ich spisu

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 20.12.2017

  PROBLEM Jednostka posiada kilka obcych środków trwałych użytkowanych oraz materiały należące do poszczególnych kontrahentów. Czy o planowanym terminie ich spisu z natury z natury należy powiadamiać ich właścicieli, by mogli uczestniczyć w spisie? Jeśli tak, w jaki sposób to robić? RADA Nie istnieją żadne przepisy

 • Czy duży wydatek na remont okresowy środka trwałego może być rozliczany w czasie?

  data dodania: 13.12.2017

  Planujemy przeprowadzenie remontu okresowego cyfrowej obrabiarki. To duży wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jak powinniśmy go potraktować rachunkowo?

 • W jaki sposób poprawiać błędy na arkuszu spisu z natury

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 03.12.2017

  PROBLEM Zdarza się, że członkowie zespołu spisowego mylą się, dokonując wpisów na arkuszu spisowym, np. podając błędny numer inwentarzowy lub niewłaściwą ilość spisywanego składnika majątkowego. W jaki sposób powinni poprawiać takie błędy? RADA Błędy na dowodach wewnętrznych (a takim jest między innymi arkusz spisu

 • Czy podczas inwentaryzacji zawsze muszą być wydzielone pola spisowe

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 03.12.2017

  PROBLEM Mała jednostka prowadzi działalność gospodarczą w kilku pokojach wynajmowanych w jednym z biurowców. Czy dokonując rocznej inwentaryzacji w drodze spisu z natury, powinno się zawsze wydzielać pola spisowe? RADA Nie. W małych jednostkach często nie istnieje potrzeba formalnego wydzielania pól spisowych. Celem wydzielania

 • Jaką datę podać na arkuszu spisu z natury, gdy dzień bilansowy jest dniem wolnym od pracy

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 03.12.2017

  PROBLEM Jednostka stosuje metodę odpisywania bezpośrednio po zakupie w koszty rzeczowych składników aktywów obrotowych. Według ustawy o rachunkowości roczna ich inwentaryzacja powinna zostać dokonana na ostatni dzień roku obrotowego, czyli 31 grudnia 2017 r. Czy na arkuszu spisu z natury należy podać datę 31 grudnia 2017 r., pomimo

 • Czy mając zawieszoną działalność, należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 03.12.2017

  PROBLEM Spółka z o.o zawiesiła działalność w sierpniu 2017 r. Czy musimy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2017 r.? RADA Tak. Spółka ma obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie finansowego za 2017 r. UZASADNIENIE Ustawa o rachunkowości wprost wskazuje (art. 12 ust. 3b uor), że: § Można nie zamykać ksiąg

 • Obowiązkowe OC firm audytorskich

  data dodania: 21.11.2017

  Od 22 grudnia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające: szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) firmy audytorskiej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej oraz z tytułu świadczenia usług lub prowadzenia działalności, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z

 • Kto się powinien podpisać na arkuszu spisowym, gdy osoba odpowiedzialna materialnie nie uczestniczy w spisie

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 17.11.2017

  PROBLEM Magazynier  nie będzie mógł uczestniczyć w spisie z natury. Czy można upoważnić inną osobę, by go zastępowała? Jeśli tak, to jak powinno wyglądać takie upoważnienie? Kto powinien wyznaczyć taką osobę? Czy na arkuszu spisowym powinna się podpisać osoba odpowiedzialna materialnie, czy też osoba ją zastępująca?

 • Czy na arkuszu spisowym wystarczy podpis osoby materialnie odpowiedzialnej, czy potrzebne jest oświadczenie

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 17.11.2017

  PROBLEM Czy osoba materialnie odpowiedzialna za składniki majątku powinna się zawsze podpisać na arkuszu spisu z natury, nawet jeśli pobiera się od niej oświadczenie? Jeśli tak, to kiedy powinna się podpisać na arkuszu spisu z natury? RADA Oświadczenie od osoby materialnie odpowiedzialnej, że wszystkie składniki majątku

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zwrot częściowo zamortyzowanego środka trwałego

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 17.11.2017

  PROBLEM Jednostka w lipcu 2017 r. zakupiła środek trwały. W tym samym miesiącu został on przyjęty do ewidencji środków trwałych i od sierpnia 2017 r. są naliczane od niego odpisy amortyzacyjne. We wrześniu 2017 r. środek trwały uległ uszkodzeniu. Na podstawie umowy ze sprzedawcą został mu zwrócony w październiku 2017 r., w

 • Kapitały w spółkach osobowych

  data dodania: 13.11.2017

  Spółki osobowe prawa handlowego (jawne, komandytowe, partnerskie), charakteryzują się tym, że nie mają ustawowo określonego kapitału zakładowego. Wspólnicy tych spółek mogą jednak określić w umowie, że chcą tworzyć taki kapitał. Zapisy dotyczące kapitału w spółkach osobowych determinują ewidencję księgową rozliczeń ze wspólnikami.

 • Czy dopuszcza się możliwość nietworzenia rezerwy na odprawy emerytalne?

  data dodania: 13.11.2017

  Czy w polityce rachunkowości możemy przyjąć zasadę, że nie będziemy tworzyć rezerw na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników?

 • Remont czy ulepszenie – jak kwalifikować wydatki na wymianę ważnej części środka trwałego?

  data dodania: 13.11.2017

  Wymieniliśmy w obrabiarce jedną część, bez której maszyna ta nie może działać. Ponieważ koszt wymienionego podzespołu był bardzo duży, czy nie powinniśmy uznać tego wydatku za ulepszenie środka trwałego?

 • Kiedy tworzy się rezerwę na poręczenie weksla?

  data dodania: 13.11.2017

  Nasza firma będzie poręczała weksel jednemu z naszych największych dostawców. Czy już w momencie udzielenia poręczenia powinniśmy utworzyć rezerwę na to zobowiązanie?

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych prenumeratę czasopisma obejmującą przełom roku

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Zamówiliśmy prenumeratę czasopisma fachowego w wersji papierowej na okres listopad 2017 r. – październik 2018 r. W listopadzie 2017 r. dokonaliśmy wpłaty (na podstawie otrzymanej specyfikacji) i otrzymaliśmy fakturę na kwotę 630 zł (600 zł – wartość netto + VAT 5% – 30 zł. Czy koszty prenumeraty powinny obciążyć

 • Czy potwierdzając saldo należności na inny dzień niż bilansowy, należy wykazywać naliczone odsetki

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Spółka w ramach rocznej inwentaryzacji zamierza wysłać potwierdzenie salda należności na dzień 30 listopada 2017 r. Czy potwierdzenie salda powinno zawierać również naliczone na ten dzień odsetki? Czy trzeba będzie powtórnie potwierdzić saldo z kontrahentem, gdy spółka nie zrezygnuje z naliczania odsetek za okres do

 • Kiedy dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego od przekazanego w formie darowizny środka trwałego

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Jednostka dokonała darowizny środka trwałego 1 września 2017 r. Czy można dokonać jeszcze wrześniowego odpisu amortyzacyjnego od tego darowanego środka trwałego, czy też sierpniowy odpis powinien być tym ostatnim? Jak ująć w księgach rachunkowych przekazanie w darowiźnie środka trwałego? RADA Ostatnim

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych pożyczkę udzieloną przez spółkę wspólnikowi

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Jesteśmy spółką kapitałową. W lipcu 2017 r. udzieliliśmy wspólnikowi dwuletniej pożyczki. Pożyczka jest oprocentowana i płatna w ratach. Jak rozliczyć ją w księgach rachunkowych i wykazać w bilansie? Jakie skutki w podatkach powoduje udzielenie takiej pożyczki? RADA Należność z tytułu pożyczki udzielonej

 • Jak wycenić rezerwę na zobowiązania i czy może ona zostać zdyskontowana?

  data dodania: 11.10.2017

  Firma musi stworzyć rezerwę na niespłacone zobowiązania. Jak wycenić taką rezerwę? Czy wycena może ulec zmianie?

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych sprzedaż towaru poniżej ceny zakupu

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 02.10.2017

  PROBLEM Podczas przygotowań do inwentaryzacji w spółce zauważono, że cześć składowanych w magazynie towarów zalega od dłuższego czasu w magazynie. Chcemy te towary sprzedać, ustalając cenę nawet poniżej ceny ich zakupu. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych taką obniżkę i sprzedaż? Jakie skutki podatkowe ona przyniesie?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK