do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wyrok SN z dnia 13 maja 2020 r., sygn. I NSNc 28/19

  data dodania: 27.05.2020

  Celem umowy pożyczki nie może być nadmierne wzbogacenie po stronie pożyczkodawcy i faktyczne doprowadzenie pożyczkobiorcy do pozbawienia go jakiejkolwiek możliwości spłaty zadłużenia.

 • Wyrok SN z dnia 31 marca 2020 r., sygn. II CSK 124/19

  data dodania: 20.05.2020

  W świetle art. 430 k.c. zwierzchnik nie może bronić się zarzutem, iż podwładny ucząc, lecząc, ratując, opiekując się, czy wykonując obowiązki duchownego dopuścił się wykorzystania seksualnego nie przy wykonywaniu powierzonej czynności uczenia, leczenia, ratowania, opieki, posługi kapłańskiej, lecz tylko przy ich sposobności. Takie zachowanie podwładnego należy kwalifikować jako wyrządzenie szkody w ramach wykonywania czynności powierzonej, które w pełni podpada pod przesłankę "przy wykonywaniu powierzonej czynności" w rozumieniu art. 430 k.c. Wyrządzenie osobie trzeciej szkody przez podwładnego "w ramach czynności powierzonej", czyli na skutek realizacji tej czynności, w sposób dostateczny oddaje istotę przesłanki wyrządzenia szkody "przy wykonywaniu czynności powierzonej". Osoba trzecia doznaje

 • Uchwała SN z dnia 13 marca 2020 r., sygn. III CZP 63/19

  data dodania: 17.03.2020

  Zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym.

 • Uchwała SN z dnia 13 marca 2020 r., sygn. III CZP 65/19

  data dodania: 17.03.2020

  Zniszczenie budynku nie powoduje wygaśnięcia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu, który znajdował się w tym budynku.

 • Postanowienie SN z dnia 13 marca 2020 r., sygn. III CZP 64/19

  data dodania: 27.05.2020

  W sprawach o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu ustawowej wspólności majątkowej przedmiotem podziału są tylko aktywa, a wśród nich przede wszystkim prawo własności (współwłasności) rzeczy, użytkowanie wieczyste i prawa rzeczowe ograniczone, a także wierzytelności, inne roszczenia i prawa majątkowe oraz ekspektatywy ich nabycia. Podział nie obejmuje natomiast długów - w każdej postaci - co oznacza, że sąd w zasadzie nie ustala ich istnienia i wysokości (wartości) ani nie orzeka o ich spłacie. Przyjmuje się też, że długów zaciągniętych przez oboje małżonków nie można rozliczać, gdyż mimo podziału majątku wspólnego dług nadal się utrzymuje, a przerzucenie długu tylko na jednego z małżonków godziłoby w prawa wierzycieli.

 • Postanowienie NSA z dnia 27 lutego 2020 r., sygn. I GSK 129/20

  data dodania: 09.03.2020

  Inne

 • Postanowienie NSA z dnia 27 lutego 2020 r., sygn. I GSK 112/20

  data dodania: 09.03.2020

  Inne

 • Uchwała SN z dnia 27 lutego 2020 r., sygn. III CZP 56/19

  data dodania: 03.03.2020

  Powództwo prokuratora, wytoczone w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa dokonanego po urodzeniu się dziecka poczętego w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji z zastosowaniem komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy, może być oddalone przez sąd jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 • Uchwała SN z dnia 27 lutego 2020 r., sygn. III CZP 59/19

  data dodania: 03.03.2020

  Niezapewnienie wszystkim właścicielom lokali udziału w głosowaniu nad uchwałą podejmowaną w trybie indywidualnego zbierania głosów może uzasadniać uchylenie przez sąd uchwały, jeżeli miało lub mogło mieć wpływ na jej treść.

 • Wyrok SN z dnia 27 lutego 2020 r., sygn. III CSK 321/17

  data dodania: 05.06.2020

  Pojęcie "swojej sieci" w rozumieniu art. 49 § 2 k.c. w specyficznym przypadku gminy należy odnosić do tytułu własności. W konsekwencji dla prawidłowego rozumienia pojęcia "przedsiębiorcy" w rozumieniu art. 49 § 2 k.c. kryterium wiodącym jest własność urządzeń przesyłowych, a właściciel urządzeń przesyłowych (gmina) udostępniając urządzenia przesyłowe związkowi międzygminnemu nie traci legitymacji biernej w ramach tego unormowania, skoro nadal realizuje cele przesyłowe nie wyzbywając się własności sieci.

 • Postanowienie NSA z dnia 25 lutego 2020 r., sygn. I OSK 1128/17

  data dodania: 09.03.2020

 • Wyrok SN z dnia 21 lutego 2020 r., sygn. I CSK 565/18

  data dodania: 20.05.2020

  Za plotkarską publikację, która narusza dobra osobiste bohaterów artykułu, wydawca może być zmuszony zapłacić poszkodowanym niemałe kwoty.

 • Wyrok SN z dnia 20 lutego 2020 r., sygn. IV CSK 537/18

  data dodania: 29.05.2020

  Wpis hipoteki zwykłej stanowi dla wierzyciela hipotecznego wystarczającą legitymację do dochodzenia roszczenia oraz do dowiedzenia istnienia wierzytelności.

 • Wyrok NSA z dnia 13 lutego 2020 r., sygn. I OSK 2032/18

  data dodania: 07.05.2020

  Do wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali, potrzebne są zarówno dokumenty będące w posiadaniu organu, jak też podmiotu ubiegającego się o jego wydanie.

 • Wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2020 r., sygn. II OSK 3777/18

  data dodania: 08.04.2020

  Samodzielność lokalu, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, charakteryzuje się tym, iż właściciel i inne osoby korzystające z lokalu mają do niego swobodny dostęp, a także tym, że korzystanie z lokalu zgodnie z jego funkcją nie wymaga korzystania z innych lokali. Nie przekreśla tej samodzielności konieczność korzystania z pomieszczeń, będących elementem nieruchomości wspólnej. W związku z powyższym lokal posiada cechę samodzielności, jeżeli funkcjonalnie nie stanowi części składowej innego lokalu, a korzystanie z niego nie wiąże się z koniecznością korzystania z pomieszczeń znajdujących się w innym lokalu. O tym, czy dany lokal może być uznany za samodzielny decyduje jego wydzielenie trwałymi ścianami w obrębie budynku, swobodny dostęp do niego właściciela, czy

 • Uchwała SN z dnia 24 stycznia 2020 r., sygn. III CZP 51/19

  data dodania: 28.01.2020

  Świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie jest świadczeniem głównym w rozumieniu art. 3851 § 1 zd. 2 k.c.

 • Postanowienie SN z dnia 24 stycznia 2020 r., sygn. II CSK 451/19

  data dodania: 02.03.2020

 • Uchwała SN z dnia 24 stycznia 2020 r., sygn. III CZP 50/19

  data dodania: 28.01.2020

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzona w Kijowie w dniu 24 maja 1993 r. (Dz.U. z 1994 r., Nr 96, poz. 465 ze zm.) nie ma zastosowania do ustanowienia przez sąd kuratora dla potrzeb postępowania administracyjnego w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych na wniosek oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 34 § 1 k.p.a. w związku z art. 123 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 300 ze zm.).

 • Uchwała SN z dnia 24 stycznia 2020 r., sygn. III CZP 41/19

  data dodania: 28.01.2020

  Kurator ustanowiony w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku przez sąd orzekający dla uczestnika postępowania, którego miejsce pobytu nie jest znane (art. 143-147 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.), nie jest uprawniony do złożenia wniosku (art. 601 k.p.c.) o ustanowienie dla tego uczestnika kuratora, o którym mowa w art. 184 k.r.o.

 • Postanowienie SN z dnia 24 stycznia 2020 r., sygn. IV CSK 464/19

  data dodania: 03.03.2020

  Źródłem znanych sądowi z urzędu okoliczności stanowiących przeszkodę do wpisu w księdze wieczystej może być nie tylko treść innych ksiąg wieczystych i zawartych w nich dokumentów, lecz także pisma procesowe i środki zaskarżenia składane przez uczestników postępowania wieczystoksięgowego, sprzeciwiających się wpisowi. Przyjęto również uogólniająco, że dokumenty znane sądowi wieczystoksięgowemu na skutek przedłożenia ich przez uczestnika postępowania podlegają ocenie przez sąd na takich samych zasadach, jak dokumenty dołączone do wniosku, który jest przedmiotem rozpoznania.

 • Postanowienie SN z dnia 21 stycznia 2020 r., sygn. I CNP 15/19

  data dodania: 24.02.2020

  O subsydiarnym charakterze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w stosunku do skargi nadzwyczajnej przesądza nie tylko to, że jest ona dopuszczalna tylko wtedy, gdy zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych środków prawnych nie było i nie jest możliwe, podczas gdy druga skarga zmierza głównie do zmiany lub uchylenia orzeczenia, ale również treść art. 89 § 4 i art. 115 § 2 u.SN. Przepisy te przewidują - w określonych w nich wypadkach - zaniechanie uchylenia lub zmiany orzeczenia przez Sąd Najwyższy rozpoznający skargę nadzwyczajną, mimo jego nieprawidłowości, i poprzestanie na stwierdzeniu wydania zaskarżonego orzeczenia z naruszeniem prawa. W tych zatem wypadkach skarga nadzwyczajna wypełnia funkcje zbieżne z funkcjami skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem

 • Wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2020 r., sygn. I OSK 3534/18

  data dodania: 09.05.2020

  Inne

 • Wyrok SN z dnia 17 stycznia 2020 r., sygn. IV CSK 579/17

  data dodania: 07.05.2020

  Dla powstania obowiązku zapłaty kary umownej niezbędne jest wystąpienie łącznie dwóch przesłanek pozytywnych. Pierwszą z nich jest istnienie skutecznego postanowienia umownego kreującego obowiązek świadczenia kary. Drugą - niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (lub pojedynczego obowiązku), za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, ocenianego przy uwzględnieniu ewentualnych modyfikacji podstaw lub zakresu odpowiedzialności przyjętych przez strony na podstawie art. 473 § 1 k.c. W orzecznictwie i piśmiennictwie powstały wątpliwości co do zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia. Wyjaśniano, że skoro obowiązek zapłaty kary umownej wynika zawsze z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, które może skutkować skorzystaniem przez

 • Wyrok SN z dnia 16 stycznia 2020 r., sygn. II UK 190/18

  data dodania: 09.03.2020

  W art. 29 § 2 Ordynacji podatkowej chodzi o skutki prawne między innymi zniesienia wspólności majątkowej, czyli zdarzenia likwidującego majątek wspólny jako szczególny przedmiot wspólności majątkowej, przy czym skutki te nie odnoszą się do zobowiązań powstałych przed dniem zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu. Problem jednak w tym, że owe skutki odnoszą się jedynie do majątku wspólnego, natomiast nie obejmują, gdyż z oczywistych względów nie mogą obejmować, majątku odrębnego osoby odpowiedzialnej za zobowiązania podatkowe bądź składkowe oraz jej udziału w majątku wspólnym, jeśli zobowiązania te powstały przed dniem zniesienia wspólności majątkowej. To ten majątek rozumiany jako prawa i obowiązki majątkowe zmarłego (art. 922 k.c.) jest natomiast przedmiotem

 • Wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. I GSK 1570/18

  data dodania: 03.03.2020

  Samorząd terytorialny

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK