do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak ustalać ekwiwalent pieniężny na wyżywienie pracownika przebywającego w zagranicznej podróży służbowej

  data dodania: 25.01.2013

  Pracownikowi odbywającemu zagraniczną podróż służbową zamiast diety pracodawca może przyznać ekwiwalent pieniężny na wyżywienie. Jeżeli ustalony ekwiwalent jest niższy od diety, pracownik ma prawo do wyrównania do wysokości należnej diety.

 • Kiedy można wypowiedzieć umowę o pracę z powodu utraty zaufania do pracownika

  data dodania: 25.01.2013

  Pracownik zatrudniony w spółce pracowniczej na czas nieokreślony zamierza sprzedać posiadane akcje spółki konkurencyjnej firmie, która dąży do przejęcia tej spółki. W tym celu zawarł umowę przedwstępną sprzedaży swoich akcji. Czy na tej podstawie możemy rozwiązać z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem z powodu utraty zaufania?

 • Jakie normy czasu pracy obowiązują rejestratorkę usług medycznych

  data dodania: 25.01.2013

  Chcemy zatrudnić w nowo powstałej przychodni rejestratorkę usług medycznych. Czy musi ona pracować 7 godzin i 35 minut na dobę, czy może pracować po 8 godzin dziennie?

 • Jak trzeba liczyć dobowy odpoczynek przy pracy zmianowej

  data dodania: 25.01.2013

  Pracownicy są w naszej firmie zatrudniani w podstawowym systemie czasu pracy i pracują na zmiany. Jeden z nich aktualnie pracuje na III zmianie (praca w godz. od 22.00 do 6.00), ale za 2 dni przechodzi na II zmianę (praca w godz. od 14.00 do 22.00). Jak w tym przypadku liczyć okres nieprzerwanego 11-godzinnego dobowego odpoczynku?

 • Liczenie limitu umów na czas określony – 5 najtrudniejszych przykładów z praktyki

  data dodania: 25.01.2013

  Obecnie można zawrzeć z tym samym pracownikiem dwie następujące po sobie umowy na czas określony, a trzecia z kolei powinna zostać zawarta już na czas nieokreślony. Inne regulacje w tym zakresie obowiązywały od 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., kiedy do przedsiębiorców miała zastosowanie ustawa antykryzysowa. W czasie obowiązywania ustawy antykryzysowej można było podpisać z pracownikiem dowolną liczbę umów na czas określony, które łącznie nie mogły trwać dłużej niż 24 miesiące.

 • Z jakich środków można dofinansować zimowisko dla dzieci pracowników

  data dodania: 25.01.2013

  Po raz pierwszy tworzymy zfśs. Wiemy, że niektórzy pracownicy będą się ubiegać o dofinansowanie do zimowisk dla dzieci. Jak przyznawać taką pomoc z funduszu?

 • Od 24 stycznia 2013 r. nowe uprawnienia kontrolne PFRON i zmiany we wzorach informacji i deklaracji wpłat

  data dodania: 25.01.2013

  Od 24 stycznia br. obowiązuje nowy formularz DEK-I-u, w którym pracodawcy będą wykazywać ewentualne obniżenia wpłat na PFRON. Zmieniły się ponadto wzory istniejących deklaracji oraz informacji miesięcznych i rocznych. Z dotychczasowych formularzy pracodawcy powinni korzystać za miesiące do maja br. Do 20 lipca br. będą zmuszeni dokonać ich korekty. Ponadto rozszerzono kompetencje kontrolne PFRON w zakresie dofinansowania kosztów płacy zatrudnianych osób niepełnosprawnych.

 • Jak udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikowi młodocianemu w trakcie ferii zimowych

  data dodania: 25.01.2013

  Zatrudniliśmy od 1 września 2012 r. pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego. Od 28 stycznia do 8 lutego 2013 r. korzysta on z urlopu wypoczynkowego, którego udzieliliśmy mu zaliczkowo na jego wniosek. Jak rozliczyć ten urlop? Czy trzeba przeliczać go na godziny, czy tylko na dni? Czy urlopu młodocianemu udziela się również na czas zajęć szkolnych, czy tylko na czas faktycznej pracy?

 • Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2013 – najważniejsze przepisy

  data dodania: 25.01.2013

  Treść dodatku w formacie PDF do pobrania

 • Czy pracodawca ma obowiązek współpracy ze związkiem zawodowym, który nie przekazał w terminie informacji o liczbie członków

  data dodania: 12.01.2013

  Nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji o liczbie swoich członków powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z organizacją, aż do dnia przedstawienia tej informacji (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2012 r., III PZP 7/12).

 • Czy zwolnienie byłego prezesa zarządu musi być konsultowane ze związkami

  data dodania: 12.01.2013

  Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej z prezesem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, dokonane po odwołaniu go z tej funkcji, powinno być poprzedzone konsultacją z zakładową organizacją związkową (uchwała Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2012 r., II PZP 3/12).

 • Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika ubiegającego się o przyznanie emerytury

  data dodania: 12.01.2013

  Nasz pracownik niedługo osiągnie 65 lat i ma zamiar złożyć do ZUS wniosek o przyznanie emerytury. Czy jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do skompletowania wniosku o emeryturę? Jeśli tak, to jakiego rodzaju dokumenty (zaświadczenia) będziemy zobowiązani wystawić pracownikowi w postępowaniu o przyznanie emerytury?

 • Czy do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego trzeba wliczyć „trzynastkę”

  data dodania: 12.01.2013

  Nasza firma wypłaca w styczniu każdego roku dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. trzynastkę. Czy będziemy musieli wliczać ją do podstawy wymiaru przysługujących pracownikom zasiłków chorobowych? Czy należy ją wliczać w kwocie faktycznie wypłaconej, czy po uzupełnieniu? Jak postąpić w przypadku pracowników, którym chcemy obniżyć wymiar czasu pracy od nowego roku?

 • Czy osoba prowadząca szkołę publiczną opłaca składki ZUS z tytułu pozarolniczej działalności

  data dodania: 12.01.2013

  Od stycznia podpisałam umowę z gminą na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej, w której do tej pory byłam zatrudniona jako zastępca dyrektora i nauczyciel matematyki. Czy od dnia, kiedy sama zaczęłam prowadzić szkołę, mam opłacać składki jako osoba prowadząca działalność czy na innych zasadach? Czy mogę nadal być pracownikiem w swojej szkole?

 • Jak zmiana etatu w trakcie miesiąca wpływa na sposób obliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop

  data dodania: 12.01.2013

  Jeden z naszych pracowników złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Według jakich zasad wyliczyć dla niego wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop, jeżeli w okresie, z którego jest ustalana podstawa wymiaru tych świadczeń, pracownik otrzymywał oprócz stałych składników wynagrodzenia również zmienne składniki i pracował w różnych wymiarach czasu pracy? Zmiana wymiaru czasu pracy wiązała się ze zmianą stałego wynagrodzenia.

 • Jak ustalić wynagrodzenie będące podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca

  data dodania: 12.01.2013

  Od 17 grudnia 2012 r. zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy z miesięcznym wynagrodzeniem 3000 zł. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w styczniu 2013 r. Ponieważ osoba ta rozpoczęła pracę w trakcie miesiąca, to czy w takim przypadku możemy zmniejszyć jej wynagrodzenie, proporcjonalnie do dni podlegania ubezpieczeniom?

 • Jak obliczyć rekompensatę pieniężną za pracę w nadgodzinach, przysługującą pracownikowi wynagradzanemu prowizyjnie

  data dodania: 12.01.2013

  Zatrudniamy pracowników w systemie równoważnego czasu pracy z wynagrodzeniem prowizyjnym, którego wysokość została ustalona na poziomie 5% miesięcznej sprzedaży produktów firmy. W jaki sposób powinniśmy naliczać tym pracownikom wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych? Czy podobne zasady obowiązują również pracowników, którzy w umowie o pracę oprócz wynagrodzenia prowizyjnego mają ustaloną stałą miesięczną stawkę wynagrodzenia?

 • Jak rozliczyć wydatki poniesione przez pracodawcę na zakwaterowanie pracowników

  data dodania: 12.01.2013

  Świadczenie w postaci nieodpłatnego udostępnienia mieszkania pracownikowi jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 500 zł miesięcznie. Jednym z warunków zastosowania tego zwolnienia jest, aby pracownik, którego miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, zrezygnował ze stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

 • Kiedy trzeba wydać świadectwo pracy, jeżeli pierwszą umowę na czas określony zawarto przed nowelizacją przepisów

  data dodania: 12.01.2013

  Zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę na czas określony od 1 stycznia do 31 października 2011 r. Po niej podpisaliśmy kolejną umowę na czas określony od 1 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Następnie zawarliśmy z pracownikiem umowę na czas określony od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Kiedy powinniśmy wydać świadectwo pracy? Czy powinniśmy zrobić to w styczniu 2013 r., kiedy minęły 2 lata od zawarcia pierwszej umowy o pracę?

 • Jak długo aktualna pozostaje przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

  data dodania: 12.01.2013

  Pracownik telefonii komórkowej zatrudniony w salonie sprzedaży dostał upomnienie od kierownika punktu za brak profesjonalizmu w obsługiwaniu klientów. Chodziło o nierzetelne udzielanie informacji o ofercie i wielokrotne wprowadzanie klientów w błąd przy zawieraniu umów o świadczenie usług telefonicznych. Powodowało to liczne reklamacje i zepsuło wizerunek firmy. Ponieważ pracownik nadal nie przykładał się do pracy, kierownik salonu postanowił wypowiedzieć mu z tego powodu umowę o pracę. W tym czasie pracownik jednak rozchorował się i był na zwolnieniu lekarskim, które trwało przez maksymalny okres zasiłkowy, tj. 182 dni. Następnie skorzystał z 2 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego i potem wrócił do pracy. Nastawienie pracownika do pracy nie uległo zmianie. Nadal nie przykłada się do swoich

 • Czy pracownik podejmujący pierwszą pracę, zatrudniony przez 28 dni lutego, nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego

  data dodania: 12.01.2013

  Zatrudniamy pracownika od 1 stycznia br. do 28 lutego br. na podstawie umowy na okres próbny. Jest to jego pierwsza praca. Czy pracownik nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego za luty br., jeśli nie przepracuje w tym miesiącu co najmniej 30 dni? Pracownik ukończył studia wyższe.

 • Czy można z góry udzielić czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych

  data dodania: 12.01.2013

  Zdarza się, że w drugiej połowie miesiąca, ze względu na harmonogram dostaw towarów do naszego zakładu, musimy zatrudniać pracowników w godzinach nadliczbowych. Czy za tę nadliczbową pracę możemy wcześniej – w pierwszej połowie miesiąca – oddać pracownikom czas wolny? Pracownicy pracują w podstawowym systemie czasu pracy w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

 • Ile maksymalnie dni może przepracować pracownik

  data dodania: 12.01.2013

  W związku z kryzysem gospodarczym mamy braki kadrowe i problemy z ustalaniem grafików poszczególnych pracowników. Mamy świadomość konieczności przestrzegania przepisów o czasie pracy, ale czy istnieją ograniczenia dotyczące liczby dni, którą pracownik może przepracować „pod rząd”, tak aby nie naruszyć przepisów prawa pracy? Czy można pracownikowi ustalić w harmonogramie godziny pracy tak, że będzie pracował np. 8 dni „pod rząd”? Ile dni pracownik może najwięcej jednorazowo przepracować? Pracownicy pracują u nas w podstawowym systemie czasu pracy.

 • Czy można zatrudnić pracownika w czasie urlopu bezpłatnego

  data dodania: 12.01.2013

  Jeden z naszych pracowników, zajmujący kierownicze stanowisko i zatrudniony na umowę na czas nieokreślony, wystąpił do nas z wnioskiem o roczny urlop bezpłatny. Wyraziliśmy zgodę na taki urlop. Ponieważ zależy nam na korzystaniu z wiedzy tego pracownika, chcielibyśmy zaproponować mu w czasie urlopu bezpłatnego zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 1/32 etatu. Pracownik pracowałby w naszej firmie raz w miesiącu przez kilka godzin i wykonywał niewielką część swoich dotychczasowych zadań. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne?

 • Którzy pracodawcy powinni poinformować pracowników o nietworzeniu zfśs i niewypłacaniu świadczeń urlopowych do końca stycznia 2013 r.

  data dodania: 12.01.2013

  Firmy zatrudniające 1 stycznia 2013 r. mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęte układem zbiorowym pracy i niezobligowane do tworzenia regulaminu wynagradzania, mogą samodzielnie, bez konsultacji z personelem, podjąć decyzję o nietworzeniu zfśs lub niewypłacaniu świadczeń urlopowych. Powinny jednak powiadomić o tym pracowników do końca stycznia 2013 r. w sposób przyjęty w zakładzie.