do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rekompensować pracę w sobotę pracownikom pracującym na zmiany

  Porada aktualna | data dodania: 09.05.2017

  Pracownik pracuje od poniedziałku do piątku na dwie zmiany (pierwsza zmiana w godz. 6.00–14.00, druga zmiana w godz. 14.00–22.00). W jednym z tygodni pracował zgodnie z rozkładem od poniedziałku do piątku na drugiej zmianie. Ze względu na szczególną sytuację w firmie został wezwany do pracy w sobotę na godz. 10.00 i pracował do godz. 19.00. W jaki sposób rozliczyć tę pracę? Czy poza wyznaczeniem dnia wolnego trzeba oddać pracownikowi jeszcze czas wolny?

 • Czy choroba pracownika wpływa na bieg terminu do wniesienia sprzeciwu od nałożonej kary porządkowej

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Pracownica 22 marca 2017 r. została ukarana karą nagany. Złożyła sprzeciw od tej kary 31 marca 2017 r. (data stempla pocztowego), który dotarł do nas 6 kwietnia 2017 r. W odpowiedzi na sprzeciw pracownicy powiadomiliśmy ją, że nie będzie on przez nas rozpatrzony, ponieważ zastał wniesiony po terminie. Pracownica odwołała

 • Czy pracownicy mogą być wyposażeni w różne monitory ekranowe

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Nasza firma rozpoczyna działalność. Zatrudniliśmy kilkadziesiąt osób na różnych stanowiskach pracy, na których będą wykorzystywane komputery wyposażone w monitory ekranowe. Czy wszyscy pracownicy powinni mieć zapewnione monitory spełniające jednakowe parametry, zwłaszcza w zakresie rozmiaru ekranu? Czy przydzielenie jednym pracownikom większych monitorów, a innym z mniejszą matrycą może być uznane za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu? Czym powinien kierować się pracodawca, różnicując wielkość monitora, aby uniknąć zarzutu nierównego traktowania?

 • Jak ustalić ekwiwalent za urlop w razie zmiany zasad wynagradzania

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2017

  PROBLEM Od 1 kwietnia 2017 r. w naszej firmie obowiązuje nowy system wynagradzania pracowników działu handlowego. Obniżone zostały stałe wynagrodzenia miesięczne tych osób i wprowadziliśmy miesięczną premię uzależnioną od wyników sprzedaży, której wcześniej pracownicy nie otrzymywali. Wynagrodzenia stałe wypłacamy w tym

 • Jak ustalić ekwiwalent pieniężny za używanie prywatnego sprzętu do celów służbowych dla osoby niebędącej telepracownikiem

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników został zatrudniony na stanowisku tłumacza. Ze względu na powolny rozwój firmy pracownik wykorzystywał w pracy za obopólną zgodą prywatny komputer, a dopiero po kilku miesiącach otrzymał służbowy laptop.  Obecnie ograniczyliśmy działalność  i wypowiedzieliśmy

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za pracę dla chorującego pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników od 1 do 20 kwietnia 2017 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby i otrzymał wynagrodzenie chorobowe. Osoba ta wykonuje pracę w równoważnym systemie czasu pracy i w tym miesiącu przepracowała 72 godziny, zgodnie z obowiązującym ją rozkładem czasu pracy.  Pracownik jest

 • Kto dokonuje zwrotu kosztów okularów korekcyjnych pracownikowi tymczasowemu

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  PROBLEM Jesteśmy agencją pracy tymczasowej. Nasz pracownik będzie świadczył pracę przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie na rzecz pracodawcy użytkownika.  Czy i ewentualnie kto jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi zwrotu kosztów okularów korekcyjnych zleconych przez lekarza podczas wstępnych

 • Jak ustalić wysokość dodatku za pracę w porze nocnej na przełomie miesięcy

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  PROBLEM W naszym zakładzie pora nocna przypada w godzinach od 22.00 do 6.00. W jaki sposób powinniśmy obliczyć wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, która przypada na przełomie kwietnia i maja 2017 r.? RADA Dodatek powinni Państwo obliczyć odrębnie dla kwietnia i maja 2017 r., uwzględniając

 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownicę w ciąży, która wykonuje pracę na zastępstwo

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2017

  Pracownica zatrudniona na zastępstwo jest w ciąży. Ponieważ wyrządziła szkodę w mieniu pracodawcy, ten chce ją zwolnić dyscyplinarnie. Czy ma do tego prawo?

 • Czy badania lekarskie zrobione w czasie pracy na umowę zlecenia mogą być wykorzystane przy zatrudnieniu na umowę o pracę

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2017

  Zatrudniliśmy osobę na podstawie umowy zlecenia. Miała ona przeprowadzone profilaktyczne badania lekarskie. Teraz chcemy ją zatrudnić na umowę o pracę. Czy musimy kierować tę osobę na badania wstępne, jeśli ma aktualne badania lekarskie?

 • Jak pracodawca może sprostować błędy w świadectwie pracy, które sam odkrył

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2017

  Pracodawca zauważył, że wystawione przez niego 2 miesiące temu świadectwo zawiera błędy. Czy można sprostować to świadectwo?

 • Jak ustalić wynagrodzenie pracownika zwolnionego z obowiązku wykonywania pracy, wynagradzanego akordowo

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Niektórzy z naszych pracowników pracują w systemie akordowym. Jednemu z nich wypowiedzieliśmy umowę o pracę i zwolniliśmy z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia przypadającym od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. W jaki sposób powinniśmy ustalić przysługujące mu wynagrodzenie za nieświadczenie pracy? RADA

 • Czy należy pobierać zaliczkę od dodatkowej odprawy pośmiertnej

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Spółka wypłaciła uprawnionemu członkowi rodziny zmarłego pracownika odprawę pośmiertną na podstawie art. 93 Kodeksu pracy. Zastosowała do niej zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 updof. Oprócz odprawy pośmiertnej, którą przewidują przepisy Kodeksu pracy, spółka planuje wypłacić tej osobie dodatkową

 • Czy zmiana nazewnictwa stanowisk pracy powoduje konieczność ponownego przeprowadzenia szkolenia bhp

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Pracodawca w związku z wprowadzeniem nowego regulaminu organizacyjnego zmienił nazewnictwo kilku stanowisk pracy. Czy pracownik, któremu zmieniono stanowisko pracy wyłącznie w związku z modyfikacją jego nazwy, bez formalnej zmiany zakresu obowiązków, powinien ponownie przejść instruktaż stanowiskowy? Przechowywana w aktach osobowych karta szkolenia wstępnego z zakresu bhp zawiera wskazanie konkretnego stanowiska pracy. Czy w związku ze zmianą nazewnictwa stanowisk pracy istnieje możliwość sporządzenia nowej karty ze wskazaniem nowego stanowiska bez przeprowadzenia ponownego instruktażu stanowiskowego?

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych karę dla pracownika za stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM W związku ze stawieniem się pracownika do pracy w stanie nietrzeźwym podjęto decyzję o ukaraniu go karą pieniężną. W jakiej maksymalnie wysokości może zostać ustalona ta kara? Jak ją ująć w księgach rachunkowych? Czy kara ta stanowi przychód podatkowy? RADA Kodeks pracy przewiduje, że kara pieniężna za

 • Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za zwolnienie ze świadczenia pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę o pracę w połowie miesiąca z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zwolniliśmy go z obowiązku świadczenia pracy od daty złożenia mu wypowiedzenia, mimo że zaczyna ono biec dopiero od następnego miesiąca. Jakie wynagrodzenie powinniśmy wypłacić pracownikowi za czas nieświadczenia pracy?

 • Kiedy należy wystawić świadectwo pracy za zakończone przed 1 stycznia 2017 r. umowy terminowe

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Zawarliśmy z pracownikiem umowę na okres próbny od 1 marca do 31 maja 2016 r. Po tej umowie podpisaliśmy z nim umowę na czas określony do 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi, wprowadzonymi w związku ze zmianami w wydawaniu świadectw pracy od 1 stycznia 2017 r., pracodawcy mają czas na wystawienie świadectw pracy za zakończone przed zmianą przepisów umowy terminowe do 30 czerwca 2017 r. Czy powinniśmy wystawić pracownikowi świadectwo pracy za zakończoną umowę na okres próbny?

 • Jaka ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje pracownikowi, który złożył wniosek o urlop macierzyński

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Pracownik złożył wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego. Chce go kontynuować po wykorzystaniu przez matkę dziecka 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jednak wniosek złożył już na 8 tygodni przed rozpoczęciem tego urlopu. Czy ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje mu od dnia złożenia wniosku, jeżeli był on złożony tak wcześnie? Mamy zastrzeżenia do pracy tego pracownika, dlatego chcielibyśmy go zwolnić. Czy możemy to zrobić, jeżeli ma 3-miesięczny okres wypowiedzenia i w jego trakcie będzie przebywał na urlopie macierzyńskim?

 • Jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy i udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który pracuje na nocne zmiany

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Pracownik pracuje na zmiany. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim wystawionym do niedzieli włącznie. Czy w związku z tym pracownik powinien przyjść do pracy na nocną zmianę, która zaczyna się od godz. 22.00 w niedzielę, na którą ma wystawione zwolnienie lekarskie? Pracę skończyłby o godz. 6.00 w poniedziałek. Jak udzielać pracownikowi urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracuje na nocną zmianę w godz. 22.00–6.00? Czy na dzień, kiedy rozpoczyna pracę, czy na dzień, kiedy ją kończy?

 • Co należy wpisać do świadectwa pracy w przypadku pracownika z zajęciami komorniczymi, które zostały uregulowane po rozwiązaniu umowy

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Pracownik miał zajęcia komornicze. Zwolnił się z pracy i mamy przygotować dla niego świadectwo pracy. Jednak już po zakończeniu stosunku pracy pracownik uregulował komornikowi wszystkie należności i według obecnego stanu nie ma już żadnych zajęć. Co w tej sytuacji powinniśmy napisać w jego świadectwie pracy?

 • Kiedy ten sam pracodawca może zawrzeć z pracownikiem kolejne umowy o pracę

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony zajmuje się koordynowaniem jednego z projektów prowadzonych przez firmę. Czy w przypadku drugiego podobnego projektu należy z nim zawrzeć drugą umowę o pracę?

 • Kiedy pracodawca nie musi tworzyć dla swoich pracowników harmonogramów czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Wszyscy zatrudnieni u nas pracownicy wykonują pracę w stałych godzinach i jest to zapisane w regulaminie pracy. Czy dla każdego z pracowników musimy tworzyć harmonogramy czasu pracy?

 • Jak w 2017 r. sporządzić dla pracownika listę płac – instrukcja

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Obowiązujące przepisy nie zawierają wzoru listy płac, co oznacza, że pracodawca może ustalić ten wzór we własnym zakresie. Niniejsza instrukcja określa, jakie elementy powinna mieć lista płac, aby pracodawca mógł wywiązać się z ciążących na nim obowiązków w zakresie odprowadzenia podatku i składek ZUS w prawidłowej

 • Jak udzielać odpoczynku tygodniowego kierowcy samochodu osobowego

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Zatrudniamy kierowcę samochodu osobowego, który zwykle pracuje od poniedziałku do piątku. W tygodniu kalendarzowym poza zwykłą pracą otrzymał polecenie świadczenia pracy w sobotę. Wykonywał ją w godz. od 12.00 do 22.00. W poniedziałek, zgodnie z rozkładem czasu pracy, pracę ma rozpocząć o godz. 9.00. Czy w tym

 • Jak uwzględnić urlop rodzicielski w świadectwie pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Problem Wystawiamy świadectwo pracy dla pracownicy korzystającej z urlopu rodzicielskiego. Jak powinniśmy podać w świadectwie informację, że pracownica wykorzystała na starsze dziecko, które w tym roku ukończyło 4 lata, cały maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego w ówcześnie przysługującym jej wymiarze 26 tygodni