do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • W jaki sposób można zmienić przyznany pracownikowi indywidualny czas pracy

  Porada aktualna | data dodania: 11.10.2017

  PROBLEM Pracownik uzyskał naszą zgodę na indywidualny rozkład czasu pracy. Jak pracodawca może go zlikwidować? RADA Pracodawca ma dwa sposoby na likwidację indywidulanego rozkładu czasu pracy. Przede wszystkim może zawrzeć z zatrudnionym porozumienie, na mocy którego pracownik zgadza się na rezygnację z indywidualnego

 • Czy pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego w razie śmierci matki przed podjęciem zatrudnienia

  Porada aktualna | data dodania: 11.10.2017

  PROBLEM Kilka dni przed podjęciem pracy w naszej firmie przez nowego pracownika zmarła jego matka. Czy po podjęciu przez niego pracy możemy mu udzielić urlopu okolicznościowego? RADA Nie. W momencie śmierci matki zainteresowany urlopem okolicznościowym nie był jeszcze pracownikiem. A to dyskwalifikuje jego żądanie

 • Jak długo pracownica może korzystać z przerw na karmienie dziecka piersią

  Porada aktualna | data dodania: 11.10.2017

  PROBLEM Pracownica chce korzystać z przerw na karmienie dziecka piersią. Jej dziecko ma już prawie 4 lata i zdaniem pracodawcy udzielanie przerw na karmienie jest już nieuzasadnione. Co w tej sytuacji może zrobić pracodawca? RADA Jeżeli pracodawca ma wątpliwości, czy zatrudniona nie nadużywa swoich uprawnień, powinien

 • Czy negatywne wypowiedzi o pracodawcy na portalach społecznościowych mogą być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2017

  PROBLEM Pracownik negatywnie wypowiada się na temat naszej firmy na serwisach społecznościowych. Nie są to wypowiedzi wulgarne ani obraźliwe dla kierownictwa, jednak pracownik podaje w nich informacje o firmie w bardzo niekorzystnym świetle (rzekoma nieterminowość płatności, niewywiązywanie się w pełni z zamówień itp.). Czy

 • Jak podwyżka w trakcie okresu rozliczeniowego wpływa na dodatki za nadgodziny dobowe i średniotygodniowe

  Porada aktualna | data dodania: 07.10.2017

  PROBLEM Nasi pracownicy wykonują pracę w systemie równoważnym w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym czasu pracy. W połowie okresu rozliczeniowego nastąpiły podwyżki wynagrodzenia (z początkiem miesiąca). Jak powinniśmy ustalić wysokość dodatków za nadgodziny dobowe i średniotygodniowe – czy w obu przypadkach możemy

 • Jak liczyć okres wyczekiwania dla pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim

  Porada aktualna | data dodania: 06.10.2017

  Zatrudniliśmy pracownika w wieku 21 lat od 1 września 2017 r. na podstawie umowy o pracę. Pracownik nigdy wcześniej nie pracował. 30 września br. stał się niezdolny do pracy z powodu choroby i dostarczył zwolnienie lekarskie do 31 października br. Kiedy pracownik nabędzie prawo do zasiłku?   Pracownik nabywa prawo do

 • Czy można dokonywać potrąceń ze świadczeń z zfśs przyznanych rodzinie pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2017

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników zwrócił się do nas z wnioskiem o udzielenie mu wsparcia finansowego na zakup książek dla dziecka oraz zapomogi losowej w związku z chorobą dziecka. Przyznaliśmy pracownikowi ze środków zfśs łącznie 1500 zł. Jednak wynagrodzenie tej osoby i przysługujące jej inne wierzytelności są

 • Jak skorygować składkę na FGŚP za członka rodziny, która została błędnie naliczona za wrzesień 2017 r. – wyjaśnienia ZUS

  Porada aktualna | data dodania: 03.10.2017

  PROBLEM Prowadzę małą firmę rodzinną, w której zatrudniam na podstawie umowy o pracę m.in. syna i córkę. Od 5 września został wprowadzony obowiązek opłacania składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) za zatrudnianych we własnej firmie członków rodziny. Moje dzieci są zgłoszone do

 • Ile czasu może pracować przy monitorze ekranowym telepracownica w ciąży

  Porada aktualna | data dodania: 03.10.2017

  PROBLEM Pracodawca zatrudnił pracownicę w formie telepracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownica przyniosła zaświadczenie, że jest w ciąży. Jakie uprawnienia ma pracownica do przerw w pracy związanych z obsługą monitora ekranowego niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy? Czy uwzględniając elastyczny

 • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe, gdy została zawarta kolejna umowa o pracę

  Porada aktualna | data dodania: 27.09.2017

  PROBLEM Zatrudnienie na 3-miesięczny okres próbny jednego z naszych pracowników trwało do 30 września 2017 r. Kolejną umowę o pracę – na czas określony – podpisaliśmy z tą osobą 2 października 2017 r. (między umowami wystąpiła przerwa przypadająca w niedzielę). Pracownik zgodnie z ustalonym dla niego rozkładem czasu

 • Czy pracodawca może odstąpić od wysłuchania pracownika przy nakładaniu kary porządkowej, jeżeli przeprowadzał z nim rozmowy dyscyplinujące

  Porada aktualna | data dodania: 25.09.2017

  PROBLEM Pracownik dopuszczał się przewinień porządkowych, po których pracodawca przeprowadzał z nim rozmowy dyscyplinujące. Rozmowy były protokołowane, w szczególności w zakresie wyjaśnień pracownika. Po kolejnym przewinieniu pracodawca postanowił nałożyć na pracownika karę porządkową, odstąpił jednocześnie od

 • Czy można zawierać umowy zlecenia na okresy nieprzekraczające miesiąca, a wynagrodzenie wypłacać kilkadziesiąt dni po ich zakończeniu

  Porada aktualna | data dodania: 25.09.2017

  PROBLEM Zawieramy umowy zlecenia na okres kilku miesięcy i w związku z tym musimy wypłacać co miesiąc wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej. Czy dopuszczalna będzie zmiana tej praktyki polegająca na zawieraniu umów na krótsze okresy, np. 4-tygodniowe, rozliczane dopiero po 40–50 dniach od ich zakończenia?

 • Czy zamiast odpracowywać prywatne wyjście pracownik może na ten czas wziąć urlop wypoczynkowy

  Porada aktualna | data dodania: 22.09.2017

  PROBLEM Pracownik poprosił o 3 godziny wolnego w celu załatwienia prywatnych spraw. Miał to odpracować, ale zaproponował pracodawcy, żeby czas odpracowania został mu potrącony z urlopu wypoczynkowego. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? RADA Nie! Urlopu wypoczynkowego na część dnia pracy można udzielić, gdy

 • Jak ustalić miejsce pracy handlowca

  Porada aktualna | data dodania: 22.09.2017

  PROBLEM Firma ma siedzibę we Wrocławiu. W związku z rozwojem sieci sprzedaży musimy teraz zatrudnić handlowca, który będzie operował w centralnej Polsce. Jak mamy mu określić miejsce pracy? RADA Najlepiej określić temu pracownikowi miejsce pracy obszarowo, tzn. opisać teren, na którym pracownik będzie pracował (np.

 • Czy w podstawie wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić premię uznaniową

  Porada aktualna | data dodania: 22.09.2017

  PROBLEM Pracownik od ponad 2 lat co miesiąc dostaje premię uznaniową. Czy należy ją uwzględnić przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego? RADA Jeśli tzw. premia uznaniowa jest wypłacana regularnie i przez dłuższy czas, należy uznać, że jest ona składnikiem wynagrodzenia za pracę. Potwierdza to również orzecznictwo

 • Czy można zmienić system czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego

  Porada aktualna | data dodania: 21.09.2017

  PROBLEM Chcemy zmienić system czasu pracy na system równoważny. Teraz pracownicy pracują w systemie podstawowym, w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Mają różne rozkłady dni pracy w tygodniu, gdyż firma działa przez 7 dni w tygodniu. Niektórzy pracownicy przez kilka tygodni pracują po 6 dni, a później mają skrócone

 • Według jakich przepisów obliczyć wynagrodzenie za pracę pracownika delegowanego

  Porada aktualna | data dodania: 21.09.2017

  PROBLEM Oddelegowaliśmy pracownika na kilka miesięcy do jednego z państw UE. Na czas oddelegowania, tj. od 16 sierpnia 2017 r., zmieniliśmy mu miejsce pracy i zagwarantowaliśmy wynagrodzenie w wysokości 2500 euro miesięcznie (z uwzględnieniem przepisów o minimalnym wynagrodzeniu obowiązującym w kraju oddelegowania). Jak

 • Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy dla niepełnosprawnego pracownika odchodzącego z pracy w trakcie roku

  Porada aktualna | data dodania: 21.09.2017

  PROBLEM Pracownik z 16-letnim stażem pracy i z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wypowiedział umowę o pracę, która rozwiąże się z końcem października. Pracuje on 5 dni w tygodniu po 7 godzin i ma w roku prawo do 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Na jego miesięczne wynagrodzenie składają się stała

 • Czy wymiar czasu pracy w umowie o pracę może być określony godzinowo

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2017

  PROBLEM W naszej firmie ze względu na brak możliwości określenia wymiaru czasu pracy dla niektórych pracowników wprowadziliśmy wymiar czasu pracy określony w godzinach, tj. 20 godzin w miesiącu, 40 godzin w miesiącu. Czy nasze postępowanie jest prawidłowe i nie naruszyliśmy przepisów o czasie pracy? RADA Nie.

 • Czy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i odprawę emerytalną należy wliczyć do podstawy wymiaru odszkodowania za zakaz konkurencji

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2017

  PROBLEM Jesteśmy spółką Skarbu Państwa. Od października 2017 r. i przez okres 24 miesięcy po ustaniu zatrudnienia jednemu z naszych pracowników będziemy wypłacać odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej. Czy do podstawy wymiaru odszkodowania powinniśmy wliczyć odprawę emerytalną i ekwiwalent

 • Jak ująć w księgach rachunkowych umorzenie pożyczki udzielonej pracownikowi z ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 17.09.2017

  PROBLEM Jednostka udzieliła pożyczki jednemu z pracowników z ZFŚS. Ze względu na trudną sytuację rodzinną pracownika zdecydowano się umorzyć 50% niespłaconej pożyczki. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych takie umorzenie. Czy umorzona kwota stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu? RADA

 • Czy można ubiegać się o przedawniony urlop wypoczynkowy

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2017

  PROBLEM Pracownik ma przedawniony urlop wypoczynkowy. Czy istnieje prawna możliwość dochodzenia go od pracodawcy? RADA Jeśli roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego jest przedawnione, to oznacza, że nie można go już dochodzić przed sądem. Od tej zasady jest jednak wyjątek - przedawniony urlop może być

 • Czy jednorazowy brak wypłaty wynagrodzenia uprawnia pracownika do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2017

  PROBLEM Pracodawca jednorazowo nie wypłacił pracownikom wynagrodzenia z powodu trudności z odzyskaniem pieniędzy od kontrahentów. Część zatrudnionych grozi rozwiązaniem umów o pracę z winy pracodawcy. Czy mają do tego prawo? RADA Nie. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w sytuacji, gdy

 • Czy dopuszczalne jest ustne poinformowanie pracownika o zakresie jego obowiązków

  Porada aktualna | data dodania: 08.09.2017

  PROBLEM Zatrudniamy nowego pracownika. Czy musimy mu przekazać pisemny zakres obowiązków, czy wystarczy, jeśli poinformujemy go o nim ustnie? RADA Nie. O zakresie obowiązków pracownik może zostać poinformowany ustnie, o ile tylko zezwala na to charakter pracy, stopień jej komplikacji oraz umiejętności i kwalifikacji

 • W jaki sposób udzielać urlopów wypoczynkowych w systemie równoważnym czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 08.09.2017

  PROBLEM Zatrudniamy pracowników w systemie równoważnym. Mają oni bardzo różną liczbę godzin pracy na dobę. W związku z tym mamy problem z rozliczaniem ich urlopów wypoczynkowych. Często bowiem z wyprzedzeniem nie wiadomo, ile czasu pracownik miałby pracować w okresie, w którym wnioskuje o urlop (nie tworzymy planów urlopów).