do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak wprowadzić monitoring w zakładzie pracy

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2018

  (?) Chcemy wprowadzić w naszej firmie monitoring wizyjny. Prowadzony byłby on tylko w holu naszego zakładu pracy. Co muszę zrobić, żeby wprowadzić monitoring zgodnie z nowymi przepisami?

 • Czy urlop bezpłatny udzielony w związku z wyborem na wójta należy wliczyć do stażu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.10.2018

  PROBLEM Do pracy w naszej firmie ma powrócić pracownik samorządowy, który przez 4 lata przebywał na urlopie bezpłatnym udzielonym na jego wniosek w związku z wyborem na wójta. Czy okres urlopu bezpłatnego należy wliczyć temu pracownikowi do stażu pracy? RADA Nie. Okresu urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi na czas

 • Czy można wprowadzić monitoring wizyjny dla telepracowników

  Porada aktualna | data dodania: 10.10.2018

  PROBLEM Chcemy objąć monitoringiem zatrudnionych u nas telepracowników. Przepisy zawierają ograniczenia w kwestii monitorowanych pomieszczeń, ale wśród wyłączeń nie ma stanowiska pracy telepracownika. Czy w świetle nowych zasad obowiązujących w zakresie monitoringu przy użyciu kamer istnieje podstawa do zastosowania go w

 • Czy pracodawca może pobierać kaucję za odzież roboczą

  Porada aktualna | data dodania: 03.10.2018

  PROBLEM Korzystamy z wypożyczonej odzieży roboczej. Firma, która nas wyposaża w odzież roboczą, udostępnia nam także szafki. Pracodawca chce, abyśmy wprowadzili do regulaminu pracy zapis, że pobieramy od pracownika kaucję za odzież roboczą i za kluczyk do szafki. Czy możemy zawrzeć w regulaminie pracy taki zapis? Czy można

 • Czy niewykorzystany dodatkowy urlop wypoczynkowy z tytułu niepełnosprawności przepada

  Porada aktualna | data dodania: 24.09.2018

  PROBLEM Pracownik, któremu przysługuje dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności, nie wykorzystał go w naturze. Czy w tej sytuacji taki urlop przepada? RADA Nie! Do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności stosuje się ogólne reguły mające zastosowanie do urlopów wypoczynkowych. Oznacza to, że pracodawca jest

 • Jak postąpić z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym, do którego pracownik nabył prawo w trakcie trwania umowy o pracę na okres próbny

  Porada aktualna | data dodania: 24.09.2018

  PROBLEM Pracownikowi kończy się umowa o pracę na okres próbny. Co mamy zrobić z jego niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym? Czy w związku z tym, że chcemy go zatrudnić na stałe, urlop z okresu próby może zostać doliczony do urlopu wynikającego z kolejnej umowy pracę? RADA Tak! Co do zasady za niewykorzystany urlop

 • Czy odprawa emerytalna podlega zajęciu komorniczemu

  Porada aktualna | data dodania: 24.09.2018

  PROBLEM Pracownik otrzyma niedługo odprawę emerytalną. Czy na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez komornika odprawa emerytalna podlega zajęciu? RADA Tak! Przyjmuje się, że odprawa emerytalna nie jest co prawda wynagrodzeniem w ścisłym znaczeniu tego słowa, ale jednak w kontekście zajęć komorniczych traktuje

 • Czy dofinansowanie kosztów dokształcania podjętego z inicjatywy pracownika podlega opodatkowaniu

  Porada aktualna | data dodania: 17.09.2018

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników po roku odbywania studiów, które podjął z własnej inicjatywy, wystąpił do nas z wnioskiem o dofinansowanie czesnego. Wyraziliśmy zgodę na pokrycie 50% opłaty za pozostałą część okresu studiów, ponieważ kierunek, na którym pracownik studiuje, będzie przydatny w pracy wykonywanej przez tę

 • Jak opodatkować zwrot kosztów podróży służbowej wykonanej przez zleceniobiorcę?

  Porada aktualna | data dodania: 13.09.2018

  Współpracujący z naszą firmą zleceniobiorca dostał polecenie służbowego wyjazdu do klienta. Czy zwrócone mu pieniądze za bilet kolejowy muszą być u niego opodatkowane?

 • Czy pracodawca może ujawniać dane służbowe pracowników bez ich wcześniejszej zgody

  Porada aktualna | data dodania: 13.09.2018

  PROBLEM Pracodawca umieścił na drzwiach służbowych pomieszczeń tabliczki z imionami i nazwiskami pracowników oraz zajmowanymi przez nich stanowiskami. Jednak zatrudnione przez niego osoby domagają się usunięcia tych danych. Powołują się przy tym na ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Czy mają rację? Czy pracodawca ma

 • Czy termin rozpoczęcia pracy może przypadać w święto 1 listopada

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM Chcemy zatrudnić pracownika od 1 listopada 2018 r. W czwartek 1 listopada br. jest święto, w piątek (2 listopada 2018 r.) pracownicy mają wolny dzień. Pierwszym dniem pracy nowego pracownika będzie więc dopiero poniedziałek, 5 listopada 2018 r. Czy w związku z tym termin rozpoczęcia pracy w umowie o pracę określić na 1 czy

 • Jak wprowadzić zatrudnienie w formie telepracy

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2018

  Telepraca może zostać wprowadzona przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Jej uruchomienie jest zasadniczo możliwe w przypadku zawarcia przez pracodawcę z organizacjami związkowymi porozumienia lub wydania regulaminu dotyczącego stosowania warunków telepracy. Wyjątkowo podstawą świadczenia telepracy może być również wniosek pracownika, który może być skutecznie złożony niezależnie od formalnego wprowadzenia telepracy w przepisach zakładowych.

 • Jak obliczyć odprawę rentową dla pracownika młodocianego

  Porada aktualna | data dodania: 10.09.2018

  PROBLEM Zatrudniany przez nas pracownik młodociany uległ w zeszłym roku poważnemu wypadkowi drogowemu. Od dnia wypadku przebywał na zwolnieniu lekarskim, a następnie miał nieobecności usprawiedliwione niepłatne. Po roku od tego zdarzenia (we wrześniu 2018 r.) otrzymaliśmy od jego opiekuna prawnego pismo o przyznaniu renty przez

 • Czy przysługuje zwrot kosztów zagranicznej podróży służbowej w razie jej przedłużenia

  Porada aktualna | data dodania: 10.09.2018

  PROBLEM Pracownik na polecenie przełożonego udał się w kilkudniową delegację do Amsterdamu. Z powodu strajku obsługi lotniska lot, którym miał wrócić do Polski, został odwołany. W związku z zaistniałą sytuacją pracownik był zmuszony pozostać na terenie Holandii dwa dni dłużej niż wynikało to z polecenia wyjazdu. Czy za

 • Czy można przerwać urlop rodzicielski udzielony na podstawie tzw. długiego wniosku, jeżeli nie przejmie go ojciec dziecka

  Porada aktualna | data dodania: 10.09.2018

  PROBLEM Pracownica przebywa na urlopie rodzicielskim. Po porodzie wystąpiła o udzielenie tego urlopu w pełnym wymiarze łącznie z urlopem macierzyńskim. Następnie pracownica zaszła w kolejną ciążę i chce przerwać urlop rodzicielski. Obecnie jest w trakcie 15. tygodnia tego urlopu. Ojciec dziecka nie chce przejąć

 • Jak od 1 stycznia 2019 r. trzeba będzie informować pracowników o zmianie okresu przechowywania akt osobowych

  Porada aktualna | data dodania: 10.09.2018

  PROBLEM W przyszłym roku wraz ze świadectwem pracy trzeba będzie wydawać pracownikom dodatkowe informacje o okresie przechowywania akt osobowych. Czy informacja ta ma wskazywać ogólnie liczbę lat, przez jakie będą przechowywane akta osobowe, czy podawać konkretne daty? Czy w razie wytoczenia powództwa, gdy zmienia się okres

 • Jak dokonać potrącenia z odszkodowania za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku dyrektora działu finansów. Ponieważ pracownik ten miał dostęp do szczególnie ważnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w trakcie trwania zatrudnienia podpisaliśmy z nim umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

 • Jak wynagradzać za pracę nieprzekraczającą dobowej normy czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2018

  PROBLEM Jesteśmy niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego. Zatrudnieni u nas pełnoetatowi nauczyciele wykonują pracę po 7 godzin dziennie, gdyż skróciliśmy im wymiar czasu pracy na podstawie przepisów wewnętrznych, nie obniżając wymiaru etatu. Wcześniej pracowali po 8 godzin dziennie. Niekiedy zdarza się, że osoby te

 • Jak ustalić wysokość zasiłku chorobowego pracownika przejętego od innego pracodawcy

  Porada aktualna | data dodania: 05.09.2018

  PROBLEM Na początku września 2018 r. przejęliśmy część pracowników innego pracodawcy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Pracownicy zostali wyrejestrowani z ubezpieczeń przez poprzedniego pracodawcę i od tego samego dnia zgłoszeni przez naszą firmę. Z jakiego okresu należy ustalić wysokość przysługującego im świadczenia

 • Jakie świadczenia przysługują z tytułu wypadku w drodze do pracy zgłoszonego po kilku miesiącach od tego zdarzenia

  Porada aktualna | data dodania: 05.09.2018

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników uległ wypadkowi w drodze do pracy we wrześniu 2017 r. Jednak ten fakt zgłosił dopiero w marcu 2018 r. Zespół powypadkowy sporządził kartę wypadku. We wrześniu 2018 r. pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na 2 tygodnie. Ponadto przedłożył zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym

 • Czy wypadek podczas zawodów organizowanych przez pracodawcę jest wypadkiem przy pracy

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2018

  PROBLEM Pracodawca organizuje i sponsoruje udział pracowników w wyścigu na gokartach. Nie jest to dla pracowników obowiązkowe i nie będzie się odbywało w czasie pracy. Czy w razie ewentualnego wypadku pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność za wypadek w pracy? RADA Wypadek, jakiemu ulegnie pracownik, który dobrowolnie

 • Co zrobić z pracownicą, której w czasie urlopu macierzyńskiego skończyły się badania okresowe

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2018

  PROBLEM Pracownica niedługo wróci do pracy po urlopie macierzyńskim. Zanim stawi się w zakładzie pracy, skończy się jej termin ważności badań okresowych. Czy w związku z tym pracodawca powinien jej zlecić ich przeprowadzenie jeszcze w czasie urlopu macierzyńskiego?   RADA Nie! Pracodawca powinien poczekać, aż

 • Czy pracodawca może wprowadzić przerwę lunchową tylko w niektóre dni tygodnia

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2018

  PROBLEM Pracodawca ma zamiar wprowadzić dla pracowników 60-minutową przerwę lunchową. Jednak ze względu na specyfikę prowadzonej działalności (w poniedziałek odbywa się wydawanie towaru klientom) pracodawca chciałby wyłączyć w ten dzień możliwość korzystania z takiej przerwy. Czy jest to możliwe? RADA Tak!

 • Czy bezsporna wina pracownika wyrządzającego pracodawcy szkodę wystarczy do potrącania strat z jego wynagrodzenia

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2018

  PROBLEM Pracownik wyrządził pracodawcy szkodę. Nie zaprzecza temu, ale nie chce dobrowolnie pokryć powstałych szkód. Czy niepodważanie przez pracownika faktu odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę jest wystarczającym powodem, aby pracodawca potrącił mu z pensji poniesioną przez siebie stratę? RADA Nie! Samo

 • Czy pracodawca powinien pokryć opłatę za czas urlopu dziekańskiego studiującego pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 14.08.2018

  PROBLEM Zatrudniamy na podstawie umowy o pracę studenta informatyki. Skierowaliśmy tę osobę na studia i zgodnie z umową dofinansowujemy jej 80% czesnego za każdy miesiąc studiów. W umowie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych zobowiązaliśmy pracownika do pozostawania w zatrudnieniu w naszej firmie przez okres 3 lat po ukończeniu

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK