do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kiedy należy płacić podatek od przychodów z budynków

  Porada aktualna | data dodania: 29.11.2018

  PROBLEM Y Spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych podmiotom gospodarczym. Rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Spółka prowadząc działalność gospodarczą w zakresie wynajmu, wykorzystuje przy jej prowadzeniu wiele budynków handlowo-usługowych

 • Czy odszkodowanie za uszkodzenie bramy przez kierowcę firmy transportowej można zaliczyć do kosztów

  Porada aktualna | data dodania: 29.11.2018

  PROBLEM Kierowca firmy transportowej (spółki z o.o.) w czasie załadunku towarów u klienta uszkodził bramę wjazdową. Na miejscu został sporządzony protokół szkody oraz uzgodniono wartość odszkodowania. Czy odszkodowania może zostać zaliczone do kosztów podatkowych? RADA Wskazane odszkodowanie - jako odszkodowanie z tytułu

 • Czy zakupione dzieło sztuki powinno zostać zaliczone do środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 29.11.2018

  PROBLEM Spółka z o.o. kupiła obraz polskiego artysty do gabinetu prezesa za 7000 zł. Czy obraz powinien zostać zaliczony przez Spółkę do środków trwałych i ujęty w ewidencji? Czy też ze względu na jego wartość początkową nie jest to konieczne? RADA Tak, dla celów podatkowych wskazany obraz powinien zostać przez Spółkę

 • Po jakim kursie należy przeliczyć delegację zagraniczną pracownika, który nie otrzymał zaliczki

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 19.11.2018

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników przebywał w delegacji służbowej w Czechach. Po powrocie przedstawił nam faktury wystawione na naszą spółkę i paragony, które zostały opłacone przez pracownika z własnych środków. Były to wydatki, które okazały się niezbędne podczas delegacji. Pracownik nie pobrał żadnej zaliczki. Po

 • Jak traktować podatkowo zwrot wynagrodzeń wypłacanych lekarzom rezydentom i stażystom

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2018

  PROBLEM Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz zawartych umów SPZOZ otrzymuje środki pieniężne od: Ministerstwa Zdrowia - z tytułu zatrudniania lekarzy rezydentów,   Marszałka województwa - z tytułu zatrudniania lekarzy stażystów. SPZOZ

 • Jak rozliczać przychody i straty z kontraktów hedgingowych

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 06.11.2018

  PROBLEM Spółka z o.o. (polski rezydent podatkowy) w ramach działalności gospodarczej m.in. zawiera kontrakty hedgingowe, z których uzyskuje przychody i ponosi koszty finansowe. Transakcje hedgingowe (opcje) polegają na zabezpieczeniu kursu waluty - zabezpieczają kluczowe dla działalności Spółki transakcje, w tym: zakup surowców,

 • Jaki jest pierwszy rok podatkowy spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki osobowej

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 26.10.2018

  PROBLEM Spółka z o.o. powstała z przekształcenia spółki jawnej 3 października 2018 r. (dzień wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego). Jako rok podatkowy spółka z o.o. wybrała rok kalendarzowy. Czy spółka może przyjąć, że jej pierwszy rok podatkowy trwa do końca 2019 r. i nie składać zeznania CIT-8 za 2018 r.? Jeżeli tak, czy

 • Kiedy rozpocząć i zakończyć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 01.10.2018

  PROBLEM Spółka amortyzuje środki trwałe od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Ostatnia rata amortyzacji naliczana jest również za miesiąc, w którym środek trwały jest sprzedawany (chociażby był w tym miesiącu na stanie tylko jeden dzień). Czy postępowanie Spółki jest

 • Kiedy dokonać korekty wartości początkowej i odpisów amortyzacyjnych w związku ze zmianą umowy o usługi budowlane

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 26.09.2018

  PROBLEM Spółka z o.o. zawarła w firmą X (Wykonawca) umowę o wykonanie instalacji, która stanowić będzie dla Spółki (wytworzony we własnym zakresie) środek trwały. Umowa, obok końcowego terminu zakończenia prac, przewidywała również terminy pośrednie wykonania świadczonej usługi. W przypadku niedochowania tych terminów

 • Czy ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych usług niematerialnych ma zastosowanie do usług szkoleniowych nabywanych od podmiotów powiązanych

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 26.09.2018

  PROBLEM Spółka z o.o. w celu zapewnienia stosownych kwalifikacji swoim pracownikom i współpracownikom zamierza nabywać różnorodne usługi szkoleniowe na podstawie umowy, np. o świadczenie usług lub umowy o dzieło od podmiotów powiązanych. Usługi szkoleniowe mogą obejmować szkolenia dla pracowników/współpracowników Spółki w

 • Czy zadośćuczynienia wypłacone na skutek błędów lekarskich mogą być zaliczane do kosztów podatkowych

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 24.09.2018

  PROBLEM Były pacjent wystąpił przeciwko szpitalowi z pozwem o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę będącą skutkiem błędu w leczeniu. Szpital przegrał sprawę sądową w I oraz w II instancji, w związku z czym został zobowiązany do wypłaty na rzecz powoda (pacjenta) zadośćuczynienia, odszkodowania, zwrotu powodowi

 • Czy od przychodów z wynajmu powierzchni wystawienniczej należy pobierać podatek u źródła

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 24.09.2018

  PROBLEM Spółka z o.o. weźmie udział w targach w Rosji. Czy z otrzymanej od rosyjskiego organizatora faktury za kompleksową usługę wynajmu powierzchni targowej Spółka powinna odprowadzić podatek u źródła? Spółka nie ma certyfikatu rezydencji rosyjskiego organizatora. RADA Tylko uzyskanie certyfikatu rezydencji rosyjskiego

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zakup usług Google AdWords

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM Jak rozliczyć księgach rachunkowych fakturę z Google będącą wewnątrzwspólnotowym nabyciem usług? Przykładowe pozycje z faktury to: przedpłata za Google AdWords 2000 zł, Google AdWords 498,76 zł, środki z przedpłaty za Google AdWords (-)498,76 zł. RADA W przypadku importu usług (bo z takim mamy w rozpatrywanym

 • Jak stosować przepisy o limicie transakcji gotówkowych przy umowach zawartych na czas nieokreślony

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 05.09.2018

  PROBLEM Spółka z o.o. korzysta z lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony. W umowie nie została określona całkowita wartość transakcji. Zobowiązania z tytułu najmu regulowane są gotówką w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Wartość transakcji ustalana jest w odniesieniu do poszczególnych

 • Jak określić moment korekty wartości początkowej w przypadku otrzymania faktury korygującej z tytułu pomyłki

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 04.09.2018

  PROBLEM Y. sp. z o.o. w grudniu 2017 r. nabyła serwer na kwotę 24 600 zł (netto 20 000 zł), w tym VAT: 4600 zł. Otrzymana faktura od kontrahenta nie uwzględniła wynegocjowanego przez zakupem rabatu i została wystawiona na cenę katalogową, tj. 25 830 zł (netto 21 000 zł), w tym VAT: 4830 zł. Spółka oddała nabyty serwer do

 • Czy dochody osiągane przez zagraniczny oddział należy uwzględniać przy obliczaniu zaliczek opłacanych w Polsce

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 28.08.2018

  PROBLEM Polska spółka z o.o. założyła oddział w USA, od którego dochodów będzie opłacać amerykański podatek dochodowy. Czy dochody osiągane przez amerykański oddział spółka powinna również uwzględniać przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy płaconych przez spółkę w Polsce? RADA Nie, dochodów osiąganych przez

 • Czy spłata hipoteki obciążającej nabytą nieruchomość stanowi koszt podatkowy

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 28.08.2018

  PROBLEM A spółka z o.o. udzieliła pożyczki innej spółce (spółce B). Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki dokonano przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości będącej dotychczas własnością spółki B. Ponieważ pożyczka nie została przez spółkę B spłacona, spółka A przejęła nieruchomość będącą przedmiotem

 • Jak rozliczyć dywidendę wypłacaną zagranicznemu udziałowcowi

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 17.08.2018

  PROBLEM Prowadzimy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej siedziba znajduje się w Polsce, ale 100% udziałowcem jest spółka mająca siedzibę na Słowacji. Jest to spółka kapitałowa - odpowiednik polskiej sp. z o.o. Spółka słowacka posiada udziały w spółce polskiej około roku. Spółka polska zamierza wypłacić

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty związane z nową produkcją

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 13.08.2018

  PROBLEM Spółka zleciła firmie zewnętrznej stworzenie dokumentacji technicznej zawierającej opis procesów produkcyjnych komponentu, który w przyszłości docelowo będzie produkowany przez Spółkę. Umowa z firmą zewnętrzną przewiduje, iż wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie: w 80% za dostarczenie

 • Czy niezamortyzowana wartość rozbieranych budynków może zostać zaliczona jednorazowo do kosztów podatkowych w dacie zakończenia likwidacji

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 01.08.2018

  PROBLEM Y sp. z o.o. prowadzi działalność deweloperską oraz w zakresie wynajmu nieruchomości stanowiących jej majątek trwały. Spółka jest właścicielem m.in. zespołu budynków (wybudowanych w latach 70. XX w.), które znajdują się w ewidencji środków trwałych i podlegają amortyzacji. Większość z tych budynków wymaga

 • Czy odsetki od obligacji stanowią przychody z zysków kapitałowych

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 31.07.2018

  PROBLEM Spółka z o.o. kupiła komercyjne obligacje na okaziciela. Wykup obligacji nastąpi za 24 miesiące, co 6 miesięcy biuro maklerskie wypłaca zaś spółce odsetki (bez potrącania podatku). Czy w dacie wpływu odsetek na rachunek bankowy Spółka powinna rozpoznawać przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy jest

 • Czy wynagrodzenie małżonki wspólnika spółki komandytowej stanowi koszt w spółce z o.o. będącej wspólnikiem tej samej spółki

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 31.07.2018

  PROBLEM Spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej, w której zatrudniona jest żona jednego z komandytariuszy tej spółki. Czy koszty wynagrodzenia tej osoby mogą być w spółce z o.o. zaliczane do kosztów uzyskania przychodów? RADA Nie, wynagrodzenie żony jednego z komandytariuszy nie może być (w części

 • Czy od wynagrodzeń za wynajem kontenerów budowlanych należy potrącać podatek u źródła

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 31.07.2018

  PROBLEM Spółka w związku z realizacją budowy wynajęła kontenery od niemieckiej firmy. Czy od wynagrodzenia płaconego z tego tytułu Spółka powinna potrącać podatek u źródła? Czy ma znaczenie uzyskanie certyfikatu rezydencji niemieckiej firmy? RADA Zgodnie ze stanowiskiem reprezentowanym przez sądy administracyjne Spółka nie

 • Jak ustalić maksymalny próg odliczenia od przychodu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 30.07.2018

  PROBLEM Nasz doradca podatkowy stwierdził, że nie musimy wyłączać z kosztów nadwyżek finansowania dłużnego. Nie osiągamy bowiem maksymalnego progu odliczenia od przychodu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego. Jego zdaniem próg ten ustalany jest jako 3 mln zł zwiększone o 30% wskaźnika podatkowej EBITDA. Czy ma rację? RADA

 • Czy jednorazowa premia wyliczana na podstawie wskaźnika zysku stanowi koszt podatkowy

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 30.07.2018

  PROBLEM Y sp. z o.o. jest firmą konsultingową. Świadczy  usługi dla klientów za pośrednictwem firm współpracujących związanymi ze Spółką umową o współpracę. Firmom współpracującym oprócz miesięcznego wynagrodzenia (wypłacanego na podstawie wystawionej przez nich faktury) przysługuje roczna jednorazowa premia - w razie

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK