do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy należy amortyzować licencję na korzystanie z programu rachunkowości zarządczej

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Spółka nabywa licencję oprogramowania obejmującą program rachunkowości zarządczej na okres powyżej roku. Program ten jest dostosowany do potrzeb działalności spółki, jednak na spółkę nie zostały przeniesione prawa autorskie do tego programu. Zapłacona przez nas opłata licencyjna obejmie także instalację,

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wstępną opłatę leasingową

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Jak rozliczać w księgach rachunkowych tzw. wstępną opłatę leasingową w leasingu operacyjnym? Czy należy ją zawsze rozliczać w czasie? Jeżeli wstępna opłata leasingowa jest rozpisywana w kosztach w czasie, czy wyklucza to możliwość uznania jej jednorazowo za koszt uzyskania przychodów? RADA Wstępną opłatę

 • Jak ustalić limit płatności gotówkowych, jeśli podatnik dostarcza swoje towary etapami?

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  Podatnik ma umowę, zgodnie z którą ma dostarczać wytworzone przez siebie towary etapami. Czy w tej sytuacji do limitu płatności gotówkowych, od których zależy zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu, powinien zaliczać opłaty za poszczególne dostawy?

 • Jak rozliczyć rabat cenowy dotyczący poprzednich lat

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM 11 stycznia 2016 r. rozliczaliśmy fakturę na udzielony rabat cenowy za IV kwartał 2015 r. Pomyłkowo zaksięgowano bezpośrednio na konto 402 (zakup materiałów i energii) zamiast na rozliczenie poprzedniego roku. W trakcie weryfikacji sald za 2016 r., tj. w grudniu 2016 r., błąd został wychwycony. Sprawozdanie i podatek CIT za

 • Czy rekompensata za rezygnację z samochodu służbowego jest kosztem podatkowym

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Pracownikom wyższego szczebla naszej spółki z o.o. jako bonus do stanowiska przynależny jest samochód służbowy. Chcielibyśmy, by część z tych pracowników zrezygnowała z tego przywileju w zamian za finansową rekompensatę. Wydatki, jakie spółka ponosi w związku z nabyciem i utrzymaniem w majątku samochodu służbowego,

 • Jak ewidencjonować transakcje wymiany walut

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. prowadzi kantor wymiany walut. Ponadto spółka prowadzi działalność opodatkowaną, w związku z czym jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i składa deklaracje VAT-7. Jakie kwoty należy wykazać dla celów CIT, jeżeli, przykładowo, w miesiącu łączna kwota uzyskana ze sprzedaży walut wyniosła 4 000 000

 • Czy limit dla transakcji gotówkowych występuje przy transakcjach zagranicznych

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Z początkiem stycznia 2017 r. polska spółka – producent mebli – zleciła zagranicznej firmie wykonanie usług promowania swojej marki. Wykonanie zlecenia będzie kosztować 10 000 euro. Producent zobowiązał się do wpłacenia zaliczki w kwocie 2500 euro, reszta zostanie uregulowana po wykonaniu kontraktu. Sposób

 • Kiedy trzeba dokumentować podatkowo transakcje z podmiotami powiązanymi

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Najważniejszą dla większości podatników zmianą jest to, że najmniejsze firmy nie będą już zobowiązane dokumentować transakcji z podmiotami powiązanymi. Jednak dla tych podatników, którzy nadal sporządzają dokumentacje, zmiany oznaczają więcej pracy. Przygotowanie się do sporządzenia dokumentacji w nowym kształcie powinno stać się dla nich jednym z priorytetów w tym roku. W nowej wersji dokumentację podatnicy będą sporządzać za 2017 r. To oznacza, że faktycznie należy ją ukończyć z początkiem 2018 r. Ale już w trakcie 2017 r. podatnicy powinni stworzyć procedury i zebrać dane, które ułatwią przygotowanie dokumentacji. Część z dokumentów

 • Kiedy dokonać odpisów aktualizujących należności

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2017

  W ramach zamknięcia roku obrotowego jednostki prowadzące księgi rachunkowe obowiązkowo muszą dokonać odpisów aktualizujących należności, które są obarczone istotnym ryzykiem niespłacalności. Oznacza to, że mogą nie przynieść w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych, dlatego na dzień bilansowy należy urealnić ich wartość.

 • Czy otrzymaną dywidendę stanowiącą przychód zwolniony trzeba wykazać w zeznaniu CIT-8

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  PROBLEM Spółka akcyjna otrzymała dywidendę od polskiej spółki zależnej. Czy w sytuacji gdy są spełnione warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 updop, spółka akcyjna powinna wykazać ją w zeznaniu CIT-8? RADA Nie, dywidendy nie należy wkazywać w zeznaniu CIT-8, gdy są spełnione warunki zwolnienia wskazane w art. 22 ust.

 • Czy można skorzystać z niższej stawki CIT przy płaceniu zaliczek uproszczonych

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  PROBLEM Nasza sp. z o.o. spełnia warunki do uznania za tzw. małego podatnika. Od kilku lat płacimy zaliczki uproszczone. Będziemy je płacić także w 2017 r. Czy w związku z tym, że za rok 2017 r. będziemy płacić podatek według stawki 15%, powinniśmy odpowiednio przeliczyć wielkość zaliczek płaconych w trakcie 2017 r.? RADA

 • Czy od opłaty za korzystanie z wirtualnego serwera trzeba pobierać podatek u źródła

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  PROBLEM Spółka korzysta z usług zagranicznego kontrahenta, u którego przechowuje dane. Są one zabezpieczone na serwerach znajdujących się za granicą. Za zabezpieczenie i przechowywanie danych pobierana jest opłata zależna od wykorzystanego transferu i przestrzeni zajętej na internetowym dysku. Czy od takich płatności powinniśmy

 • Jak skorygować na przełomie roku przychody i koszty ze sprzedaży w związku ze zwrotem towarów

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  PROBLEM W lutym 2017 r. kontrahent zwrócił naszej spółce partię wadliwych towarów sprzedanych mu jeszcze w grudniu 2016 r. Zwrot został przyjęty do magazynu i spółka uznała reklamację tych towarów zgłoszoną przez kontrahenta. W związku z tym została wystawiona faktura korygująca i nastąpił zwrot pieniędzy zapłaconych

 • Czy spółka kapitałowa osiąga przychód z tytułu nieodpłatnego pełnienia przez jej udziałowca funkcji członka rady nadzorczej?

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  W spółce kapitałowej jeden z jej udziałowców będzie nieodpłatnie pełnił funkcję członka rady nadzorczej. Czy z tego tytułu w spółce powstanie przychód?

 • Kiedy zaliczać w koszty wynagrodzenia pracowników po przekształceniu działalności w spółkę

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  PROBLEM Prowadzę przedsiębiorstwo i zatrudniam pracowników. W styczniu 2017 r. planuję przekształcenie mojej jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. Jak rozliczać wynagrodzenia za grudzień dla pracowników wypłacone przez spółkę w terminie ich wypłaty, który został określony w styczniu (miesiącu przekształcenia)? Czyim

 • Czy kary umowne za niewłaściwe zachowanie pracowników ochrony stanowią koszty podatkowe

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  PROBLEM ABC sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia. Usługi te są świadczone kontrahentom na podstawie stałych umów. Umowy te zawierają postanowienia, zgodnie z którymi spółka w określonych przypadkach będzie zobowiązana do zapłaty kar umownych na rzecz kontrahenta. Zdarzenia te są

 • Czy dokonując wyceny bilansowej należności w walucie obcej, należy urealnić również odpis aktualizujący

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  PROBLEM Posiadamy należność w walucie obcej, która ze względu na prawdopodobieństwo niezapłacenia została objęta w listopadzie 2016 r. odpisem aktualizującym. Czy dokonując wyceny tej należności na dzień bilansowy, powinniśmy również osobno dokonać wyceny odpisu aktualizującego tę należność? RADA Tak. Na dzień

 • Czy można rozliczać dostawy towarów w okresach rozliczeniowych

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Jesteśmy spółką z o.o. Prowadzimy hurtownię artykułów dziecięcych. Z niektórymi stałymi kontrahentami chcielibyśmy zawrzeć umowy, w których określilibyśmy miesięczne okresy rozliczeniowe, tzn. wystawienie faktury i rozliczenie następowałoby po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe podatkowo i jakie skutki podatkowe wywołuje?

 • Jakie deklaracje i zawiadomienia podatnicy CIT składają do końca stycznia 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Do końca stycznia podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, o kalendarzowym roku podatkowym, mają obowiązek złożenia niektórych deklaracji i zawiadomień. Przypominamy, których deklaracji i zawiadomień to dotyczy.

 • Czy otrzymany po wypłacie certyfikat potwierdza rezydencję podatkową

  Porada aktualna | data dodania: 10.01.2017

  PROBLEM Spółka posiada kontrahenta z Australii, któremu uiszcza opłaty licencyjne. Przez kilka lat nie udało się nam uzyskać od niego certyfikatu rezydencji. W grudniu 2016 r. otrzymaliśmy od niego kilka dokumentów Certificate of Residency Income Tax Assesment Act wystawionych 15 listopada 2016 r. Okres ważności certyfikatów

 • Jakie są skutki podatkowe sprzedaży wierzytelności, od której został dokonany odpis aktualizujący

  Porada aktualna | data dodania: 10.01.2017

  PROBLEM W 2015 r. spółka z o.o. zaliczyła do kosztów podatkowych odpis aktualizujący dotyczący wierzytelności potwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu. W listopadzie 2016 r. sprzedała tę wierzytelność za 50% jej wartości. Spółka rozpozna przychód ze sprzedaży wierzytelności. Czy będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania

 • Jak podatkowo traktować wynagrodzenie przekazane udziałowcom za odpłatne poręczenie zobowiązań spółki

  Porada aktualna | data dodania: 10.01.2017

  PROBLEM Udziałowcy spółki z o.o. (osoby fizyczne) udzielili jej poręczenia na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym. Z tego tytułu każdy z nich otrzymał od spółki jednorazowe wynagrodzenie ustalone na poziomie cen rynkowych stosowanych przez banki przy udzielaniu poręczeń. Czy taka wypłata stanowi dla spółki koszt

 • Jak ująć w księgach rachunkowych trwałą utratę wartości środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 10.01.2017

  PROBLEM W związku ze zmianą technologii produkcji jednostka przestała używać środka trwałego. W chwili obecnej nie jest podjęta decyzja co do dalszego jego wykorzystania (prawdopodobnie zostanie on przeznaczony do sprzedaży). Z wyceny rzeczoznawcy wynika, że wartość rynkowa tego urządzenia wynosi 300 000 zł. Jest ona niższa

 • Jak wiekować należności handlowe w księgach rachunkowych

  Porada aktualna | data dodania: 10.01.2017

  Prawo bilansowe nakazuje (co do zasady), by jednostki gospodarcze na koniec każdego roku obrotowego wyceniały posiadane składniki majątku (w tym należności handlowe) w wartości, według których wprowadzono je do ksiąg rachunkowych. Wartości te nie powinny jednak przekraczać korzyści ekonomicznych możliwych do uzyskania dzięki ich posiadaniu (sprawowaniu nad nimi kontroli). Zatem jeśli na dzień bilansowy dany składnik aktywów utracił – w zależności od sytuacji – całkowicie lub częściowo zdolność do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych, konsekwencją jest konieczność dokonania odpisu aktualizującego, obniżającego na dzień bilansowy jego wartość bilansową. W przypadku należności handlowych pomocnym narzędziem w określeniu ich realnej wartości na dzień bilansowy (a tym samym i

 • Jakie deklaracje i zawiadomienia podatnicy CIT składają do końca stycznia 2017 r.

  Porada aktualna do dnia 2017-01-31 | data dodania: 10.01.2017

  Do końca stycznia podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, o kalendarzowym roku podatkowym, mają obowiązek złożenia niektórych deklaracji i zawiadomień. Przypominamy, których deklaracji i zawiadomień to dotyczy.