do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy materiały odzyskane w wyniku likwidacji starego środka trwałego zwiększą wartość początkową nowego środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2017

  PROBLEM ABC Sp. z o.o. na posiadanej nieruchomości realizuje od 2014 r. inwestycję budowlaną. Każda budowla i budynek stanowi odrębny środek trwały. W maju 2015 r. spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych plac manewrowy znajdujący się na tej nieruchomości. W maju 2017 r. w związku z budową na tej nieruchomości

 • Jak rozliczać koszty karnetów sportowych przekazywanych pracownikom za częściową odpłatnością

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2017

  PROBLEM Spółka akcyjna kupiła swoim pracownikom karnety sportowe. Ich kosztami pracownicy są obciążani w połowie. Czy koszty zakupu karnetów spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w całości, czy tylko w części, w jakiej kosztami tymi nie obciąża pracowników? RADA Spółka może zaliczyć do kosztów

 • Czy opłata parkingowa udokumentowana paragonem stanowi koszt podatkowy

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2017

  PROBLEM Jesteśmy spółką z o.o. Nasi pracownicy poruszający się samochodami służbowymi przedstawiają niekiedy paragony dokumentujące opłaty parkingowe. Czy na podstawie tych paragonów możemy rozpoznać koszty podatkowe? RADA Tak, na podstawie przedstawianych przez pracowników paragonów za opłaty parkingowe mogą Państwo

 • Czy podatnik CIT, ustalając, czy jest małym podatnikiem, powinien uwzględniać wartość sprzedaży spółki osobowej, w której jest wspólnikiem

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2017

  Problem Spółka z o.o. jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Czy ustalając status małego podatnika, powinniśmy brać pod uwagę wartość sprzedaży osiąganej przez spółkę komandytową? Rada Spółka z o.o., aby ustalić, czy jest małym podatnikiem, powinna zsumować własne przychody ze sprzedaży, jak również swój

 • Jak ustalić koszty podatkowe, sprzedając samochód osobowy o wartości początkowej przekraczającej 20 000 euro

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  PROBLEM Nasza spółka z o.o. posiada samochód osobowy, który amortyzuje. Wartość początkowa tego samochodu przekraczała 20 000 euro. W związku z tym część odpisów amortyzacyjnych od tego samochodu nie była zaliczana do kosztów podatkowych. Obecnie po dwóch latach posiadania samochodu planujemy go sprzedać. Czy

 • Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z o.o. kończy rok podatkowy

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

    Problem Z dniem 15 marca 2017 r. spółka komandytowo-akcyjna została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Rokiem obrotowym i podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. Czy przekształcenie wpłynęło na rok podatkowy spółki?   Rada Przekształcana spółka komandytowo-akcyjna była obowiązana do

 • Jaką wartość początkową budowli przyjmować na potrzeby amortyzacji w kolejnych latach

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

    PROBLEM Jaką wartość spółka powinna przyjąć do amortyzacji budowli? Wartość początkową czy wartość początkową pomniejszaną o coroczne odpisy amortyzacyjne? Przykładowa wartość początkowa budowli to 100 000 zł, w pierwszym roku odpis amortyzacyjny wyniesie 2,5% od 100 000 zł. Jak będzie w latach następnych?  

 • Jak ustalić koszty podatkowe ze zbycia nieruchomości przewłaszczonej na zabezpieczenie

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Problem W celu zabezpieczenia swoich wierzytelności z tytułu zawieranych umów pożyczek spółka zawiera umowy przewłaszczenia nieruchomości dłużnika. Spółka w celu przewłaszczenia nieruchomości zawiera z dłużnikami dwie powiązane ze sobą umowy. Jedna z nich stanowi umowę bezwarunkowego przeniesienia prawa własności na

 • Czy wartość początkową nowego środka trwałego należy zwiększyć o wartość likwidacji starego

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Spółka kupiła w ramach swojej działalności gospodarczej stację paliw wraz z przylegającym parkingiem. Po dokonaniu analizy funkcjonalnej i technicznej podjęła decyzję o wyburzeniu dotychczasowego parkingu i wybudowaniu nowego. W momencie wyburzenia starego parkingu w księgach spółki na karcie środka trwałego pozostawała niezamortyzowana wartość parkingu w kwocie X. Po nabyciu parkingu spółka nie dokonywała w nim żadnych ulepszeń. Czy prawidłowe jest naliczanie odpisów amortyzacyjnych od wartości nowo wybudowanego parkingu powiększonej o kwotę kosztów wyburzenia netto starego parkingu i zaliczanie odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej nowo wybudowanego parkingu do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?

 • Kiedy koszty inwestycji zaniechanej można zaliczyć do kosztów podatkowych

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowych, które zostały nabyte przez nią w celu przeznaczenia pod nową siedzibę. Żeby zrealizować inwestycję, spółka poniosła koszty uzyskania wszelkich niezbędnych – w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także innych ustaw właściwych dla planowanej inwestycji – zezwoleń i uzgodnień, w tym m.in. koszty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, uzgodnień w zakresie przyłączeń energetycznych, komunalnych, wodociągowych i gazowych, a także koszty projektu budowlanego. Jednak w wyniku późniejszej decyzji rady miasta, polegającej na uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania terenów, na których była położona część działek należących do spółki, tereny te zostały przeznaczone pod

 • Czy najem samochodu elektrycznego trzeba dokumentować kilometrówką

  Porada aktualna | data dodania: 11.05.2017

    PROBLEM ABC sp. z o.o. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wynajęła elektryczny samochód osobowy (typu EV), który w całości napędzany jest elektrycznie. Spółka opłaca co miesiąc czynsz za najem samochodu oraz ponosi bieżące wydatki eksploatacyjne związane z używaniem samochodu. Czy do bieżących

 • W którym momencie zlikwidowana inwestycja staje się kosztem podatkowym

  Porada aktualna | data dodania: 09.05.2017

  PROBLEM Spółka rozpoczęła inwestycję polegającą na budowie magazynu. Ponoszone wydatki na budowę traktowane były przez spółkę jako środki trwałe w budowie. Budowa została przerwana na wczesnym etapie, ponieważ pojawiła się możliwość budowy w lepszej lokalizacji. Podjęto decyzję o likwidacji tej inwestycji. Czy i w

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty przedłużenia licencji na program komputerowy

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem W celu realizacji swoich usług spółka nabyła licencję do programu komputerowego (okres, na jaki została nabyta, wynosił dwa lata, zaś sama wartość licencji nie przekraczała kwoty 3500 zł). Obecnie spółka dokonała przedłużenia tej licencji na kolejne 12 miesięcy. W jaki sposób rozliczyć w księgach rachunkowych

 • Czy w przypadku najmu samochodu od spółki powiązanej wystąpi podatek u źródła

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Pracownicy naszej spółki z o.o. często wyjeżdżają do Hiszpanii w ramach podróży służbowej. Na miejsce przylatują samolotem, ale po terenie Hiszpanii jeżdżą samochodami, które nasza spółka wynajmuje od powiązanej z nią kapitałowo spółki hiszpańskiej. Czy od wynagrodzenia za ten wynajem powinniśmy naliczać

 • Czy w związku z przekazaniem majątku wspólnikom w zamian za umorzone udziały powstanie przychód dla likwidowanej spółki

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Wspólnicy spółki z o.o. rozważają jej likwidację. W związku z tym planują umorzenie udziałów, co może następować również w formie niepieniężnej (przekazanie majątku spółki wspólnikom). Czy w wyniku przekazania takiego majątku na rzecz wspólników w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym

 • Czy opłata za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC może być kosztem podatkowym

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Czy opłata spółki na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów może stanowić koszt podatkowy? RADA Nie, tego rodzaju opłaty nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem organów podatkowych jest to bowiem sankcja nałożona na

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych karę dla pracownika za stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM W związku ze stawieniem się pracownika do pracy w stanie nietrzeźwym podjęto decyzję o ukaraniu go karą pieniężną. W jakiej maksymalnie wysokości może zostać ustalona ta kara? Jak ją ująć w księgach rachunkowych? Czy kara ta stanowi przychód podatkowy? RADA Kodeks pracy przewiduje, że kara pieniężna za

 • Czy przepisy o ograniczeniu zaliczania w koszty zobowiązań regulowanych bez pośrednictwa rachunku bankowego stosuje się do należności z lat poprzednich

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. w 2016 r. nawiązała współpracę z nowym kontrahentem. Za zrealizowanie usługi miała wypłacić wynagrodzenie w kwocie 30 000 zł. Przez wzgląd na zakwestionowanie poprawności wykonania zamówienia wynagrodzenie z tego tytułu nie zostało jeszcze uregulowane i nie było zaliczone do kosztów podatkowych. Obecnie

 • Czy wykazując nadpłatę zaliczek w zeznaniu CIT-8, należy składać wniosek o zwrot nadpłaty

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. wykazała w zeznaniu CIT-8 nadpłatę zaliczek na podatek dochodowy. Czy musi wnosić o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy? RADA W celu otrzymania zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy spółka nie musi składać żadnego wniosku – wystarczyło złożenie zeznania CIT-8 z wykazaną kwotą nadpłaty. Na tej

 • Kiedy można pomniejszyć wartość zadłużenia o udzieloną pożyczkę

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Podatnik działający w formie spółki z o.o. (dalej: spółka) jest polskim rezydentem podatkowym. Udziałowcami spółki mają zostać w przyszłości spółka kapitałowa z siedzibą w Luksemburgu (dalej: spółka luksemburska) oraz polska spółka komandytowa (dalej: spółka komandytowa). Każda z tych spółek posiada

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych dywidendę wypłaconą w formie niepieniężnej

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  W spółkach kapitałowych, tj. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółce akcyjnej, prawo do dywidendy stanowi jedno z podstawowych praw majątkowych wspólnika (akcjonariusza). W praktyce obrotu gospodarczego najpopularniejszą formą wypłaty dywidendy jest świadczenie pieniężne. Dozwolona jest jednak także wypłata dywidendy w naturze, np. w formie rzeczy oznaczonych co do gatunku lub w towarze (tzw. dywidenda rzeczowa). Ten artykuł wskazuje, jak taką dywidendę rzeczową rozliczyć podatkowo i ująć w księgach rachunkowych.

 • Czy i kiedy pcc od nabycia „udziałów” w spółce osobowej stanowi koszt uzyskania przychodu

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2017

  Prowadzimy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Niedawno nabyliśmy ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej. W związku z tym nabyciem zapłaciliśmy podatek od czynności cywilnoprawnych. Czy i kiedy podatek ten może stanowić koszt uzyskania przychodu?

 • Jak wykazać w zeznaniu CIT-8 przychody z wynajmu nieruchomości położonych za granicą

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. kupiła apartamenty w Hiszpanii, które wynajmuje. Jak to wykazać w zeznaniu CIT-8? Czy konieczne jest stosowanie odrębnych kursów przeliczeniowych do poszczególnych przychodów i kosztów? RADA W zeznaniu CIT-8(24) za 2016 r. przychody z wynajmu, o których mowa, należy wykazać w poz. 33, zaś koszty ich

 • Czy w związku z wypłatą dywidendy w formie rzeczowej powstaje przychód

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM ABC sp. z o.o. w marcu 2017 r. dokonała wypłaty dywidendy. Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki wypłata dywidendy za 2015 r. została zrealizowana w formie rzeczowej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie prawa własności do lokalu użytkowego na rzecz udziałowców spółki. Czy spółka, wypłacając

 • Gdzie złożyć zeznanie CIT-8 w przypadku zmiany siedziby spółki

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM 1 lutego 2017 r. spółka z o.o. stosująca jako rok podatkowy rok kalendarzowy zmieniła siedzibę. Skutkiem jest zmiana właściwego dla spółki naczelnika urzędu skarbowego. Do jakiego urzędu skarbowego spółka powinna przesłać zeznanie CIT-8 za 2016 r.? RADA Zeznanie CIT-8 za 2016 r. spółka powinna złożyć w