do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zwrot częściowo zamortyzowanego środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 17.11.2017

  PROBLEM Jednostka w lipcu 2017 r. zakupiła środek trwały. W tym samym miesiącu został on przyjęty do ewidencji środków trwałych i od sierpnia 2017 r. są naliczane od niego odpisy amortyzacyjne. We wrześniu 2017 r. środek trwały uległ uszkodzeniu. Na podstawie umowy ze sprzedawcą został mu zwrócony w październiku 2017 r., w

 • Czy sporządzać dokumentację podatkową dla objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

  Porada aktualna | data dodania: 15.11.2017

  PROBLEM Przychody spółki przekraczały w ubiegłych latach 2 mln euro i dokonuje ona transakcji z podmiotami powiązanymi. Spółka planuje wniesienie wkładu do powiązanej spółki, w zamian zaś uzyska udziały w podwyższonym kapitale zakładowym  o wartości nominalnej niższej niż wartość wniesionego wkładu. Nadwyżka ponad

 • Jak rozliczyć koszt wykonania strony internetowej

  Porada aktualna | data dodania: 15.11.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. zleciła wykonanie strony internetowej. Koszt zlecenia wyniósł 8000 zł. Zawarta umowa przewiduje, że na spółkę zostaną przeniesione autorskie prawa majątkowe do wykonanej strony. Czy wykonaną stronę spółka powinna amortyzować jako wartość niematerialną i prawną? RADA Strony internetowe jako takie

 • Czy spółka przejmująca ma prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek od kredytu zaciągniętego przez spółkę przejętą

  Porada aktualna | data dodania: 15.11.2017

  PROBLEM Spółka Y przewiduje przeprowadzenie połączenia ze Spółką X (w której posiada 100% udziałów) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku połączenia cały majątek Spółki X zostanie przeniesiony na Spółkę Y. Celem połączenia jest wspólne kontynuowanie działalności gospodarczej. Obie

 • Kiedy powstają przychody w przypadku refakturowania kosztów mediów

  Porada aktualna | data dodania: 15.11.2017

  PROBLEM Spółka X wynajmuje spółce Y magazyn. Poza czynszem najmu spółka X obciąża spółkę Y kosztami mediów, wystawiając refaktury. Kiedy spółka X powinna rozpoznawać przychody z tytułu refaktur kosztów mediów? RADA Przychody z tytułu refakturowania kosztów mediów spółka X powinna rozpoznawać w ostatnich dniach

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych prenumeratę czasopisma obejmującą przełom roku

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Zamówiliśmy prenumeratę czasopisma fachowego w wersji papierowej na okres listopad 2017 r. – październik 2018 r. W listopadzie 2017 r. dokonaliśmy wpłaty (na podstawie otrzymanej specyfikacji) i otrzymaliśmy fakturę na kwotę 630 zł (600 zł – wartość netto + VAT 5% – 30 zł. Czy koszty prenumeraty powinny obciążyć

 • Czy od należności płaconych za wynajem nieruchomości od nierezydenta należy potrącać podatek u źródła

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Polska spółka z o.o. wynajęła lokal w Warszawie od spółki niemieckiej. Czy od opłat za wynajem polska spółka obowiązana jest potrącać podatek u źródła? RADA Nie, w przedstawionej sytuacji spółka nie jest obowiązana do potrącania podatku u źródła. Szczegóły – w uzasadnieniu. UZASADNIENIE   W

 • Jak rozliczyć sprzedaż jednorazowo amortyzowanego środka trwałego, jeżeli do kosztów podatkowych została zaliczona wpłata na poczet jego nabycia

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM W październiku 2017 r. spółka z o.o. jednorazowo zamortyzowała fabrycznie nowy środek trwały. Wartość początkowa tego środka trwałego to 17 000 zł, lecz wysokość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wyniosła 13 000 zł, gdyż w sierpniu 2017 r. spółka zaliczyła do podatkowych kosztów uzyskania wpłatę netto na

 • Czy czynsz zwiększony o kwoty niewynikające z umowy jest kosztem podatkowym

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Mamy podpisaną umowę dzierżawy terenu pod śmietnik. Od połowy tamtego roku podpisaliśmy porozumienie z sąsiednią wspólnotą, że razem będziemy korzystać z tego śmietnika. Dzierżawcy się to nie spodobało i bez zmiany umowy nalicza nam zwiększony koszt dzierżawy. Wysyłamy do niego e-maile, że jest to bezprawne i

 • Kiedy dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego od przekazanego w formie darowizny środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Jednostka dokonała darowizny środka trwałego 1 września 2017 r. Czy można dokonać jeszcze wrześniowego odpisu amortyzacyjnego od tego darowanego środka trwałego, czy też sierpniowy odpis powinien być tym ostatnim? Jak ująć w księgach rachunkowych przekazanie w darowiźnie środka trwałego? RADA Ostatnim

 • Czy odpis na fundusz nagród dla pracowników można zaliczyć do kosztów

  Porada aktualna | data dodania: 12.10.2017

  PROBLEM X sp. z o.o. zamierza dokonać wypłaty nagród dla pracowników z utworzonego specjalnie na ten cel funduszu nagród. Utworzenie funduszu nagród wynika z obowiązującego w spółce regulaminu wynagradzania. Czy utworzony odpis na fundusz nagród dla pracowników może zostać zaliczony przez spółkę do kosztów uzyskania

 • W którym momencie roku podatkowego rozliczać koszty bezpośrednio związane z przychodem

  Porada aktualna | data dodania: 12.10.2017

  PROBLEM Nasza spółka z o.o. ponosi zarówno koszty pośrednie, jak i bezpośrednie koszty uzyskania przychodów. Zdarza się, że faktury dokumentujące koszty bezpośrednie otrzymuje już po miesiącu, w którym uzyskaliśmy przychody z nim związane. Na przykład przychód uzyskaliśmy w czerwcu 2017 r., a fakturę kosztową

 • Jak rozliczyć groszowe zaokrąglenia amortyzacji

  Porada aktualna | data dodania: 29.09.2017

  PROBLEM Nie zawsze zdarza się, że amortyzacja środka trwałego polega na operowaniu liczbami całkowitymi. Bywa, że roczna stawka amortyzacyjna wynosi załóżmy 450 zł i 22 gr. Podział tej liczby przez 12 miesięcy powoduje, że stawkę miesięczną trzeba będzie zaokrąglić do pełnego grosza (w tym przypadku ponieważ wynik jest

 • Czy elektroniczny certyfikat jest wystarczającym potwierdzeniem rezydencji podatkowej kontrahenta

  Porada aktualna | data dodania: 21.09.2017

  PROBLEM Polska spółka dokonuje transakcji z irlandzkim kontrahentem. By pobierać niższy podatek u źródła, wystąpiliśmy do kontrahenta o certyfikat rezydencji podatkowej. Kontrahent przesłał nam tzw. e-certyfikat. Czy możemy posłużyć się takim dokumentem, czy też powinniśmy zwrócić się o przesłanie certyfikatu w formie

 • Od kiedy leasingodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od samochodu nabytego i oddanego w leasing

  Porada aktualna | data dodania: 21.09.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. głównie świadczy usługi leasingu samochodów. Przedmiotem zawieranych umów leasingu są przede wszystkim nowe pojazdy nabywane od dilerów samochodowych. Samochody nabywane są przez spółkę wyłącznie w celu oddania ich do odpłatnego używania korzystającym na podstawie umów leasingu. Przebieg zdarzeń przy

 • Kiedy powstają przychody z tytułu otrzymywania dobrowolnych wpłat

  Porada aktualna | data dodania: 21.09.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. prowadzi kanał na YouTubie, w związku z czym za pośrednictwem PayPala otrzymuje dobrowolne wpłaty od tzw. patronów. Kiedy powstają w spółce przychody z tego tytułu? W datach wpływu na PayPala czy w datach otrzymania środków (wypłat z PayPala) na rachunek bankowy spółki? RADA W przedstawionej sytuacji

 • Jak rozliczać w kosztach podatkowych wydatki na delegację pracownika samochodem, który nie jest jego własnością

  Porada aktualna | data dodania: 17.09.2017

  PROBLEM Pracownik otrzymał zgodę zarządu na korzystanie ze swojego prywatnego auta do celów służbowych 300 km miesięcznie. Spisując z pracownikiem umowę, prosimy zawsze (robi to moja księgowość) o dowód rejestracyjny samochodu. I w tym przypadku okazało się, o czym nie miałam pojęcia wcześniej, że pracownik prowadzi także

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatek przekraczający 15 000 zł zapłacony prywatną kartą pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 17.09.2017

  PROBLEM Pracownik odbywający podróż służbową kupił w imieniu spółki urządzenie o wartości 27 000 zł brutto. Za urządzenie to zapłacił prywatną kartą. Po powrocie pracownika z podróży spółka zwróciła mu zapłaconą kwotę w gotówce. Czy w tej sytuacji spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy

 • Jak zaewidencjonować w pkpir opłaty eksploatacyjne uiszczane na rzecz wspólnoty mieszkaniowej

  Porada aktualna | data dodania: 02.09.2017

  Problem W swojej działalności gospodarczej posiadam apartamenty, które wynajmuję. Obsługą apartamentów zajmuje się wspólnota mieszkaniowa, do której wpłacam co miesiąc zaliczki na poczet kosztów eksploatacji oraz konserwacji. Na wpłaconą zaliczkę co miesiąc otrzymuję fakturę VAT. Na koniec roku wystawiana jest

 • Kiedy ubruttowić i jak przeliczyć należność dla zagranicznego kontrahenta w związku z zapłatą podatku u źródła

  Porada aktualna | data dodania: 02.09.2017

  Problem Nasza spółka z o.o. skorzystała z usług doradczych spółki rumuńskiej (osoby prawnej). Niestety, nie posiadamy certyfikatu rezydencji spółki rumuńskiej. Zapadła decyzja o zapłacie należności w kwocie wynikającej z otrzymanej faktury. Faktura została wystawiona w euro. Czy w tej sytuacji podatek u źródła

 • Czy należy pobrać podatek u źródła z tytułu wynajmu samochodu w innym kraju UE

  Porada aktualna | data dodania: 02.09.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą, która wymaga podróży do krajów UE. Podczas jednej z podróży mój pracownik wynajął we Francji samochód. Czy w takiej sytuacji jestem zobowiązany do poboru podatku u źródła? Nie posiadam ceryfikatu rezydencji francuskiego kontrahenta. RADA Tak, w

 • Jak ująć w księgach rachunkowych dofinansowanie do środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 25.08.2017

  PROBLEM Rozpoczęliśmy realizację inwestycji, na którą mamy otrzymać dofinansowanie. Zakończyliśmy budowę niektórych środków trwałych, ale wciąż nie otrzymaliśmy decyzji o dofinansowaniu. Kiedy powinniśmy zatem rozpocząć amortyzację środków trwałych? Co z kwotą dofinansowania, które zostanie przyznane

 • Czy można amortyzować wytworzony środek trwały przed uzyskaniem oznaczenia znakiem CE

  Porada aktualna | data dodania: 25.08.2017

  PROBLEM W czerwcu 2017 r. spółka zmontowała we własnym zakresie linię produkcyjną. Przed rozpoczęciem jej użytkowania spółka uzyskała informację, że linia powinna posiadać znak CE. Czy spółka może zaliczyć linię produkcyjną do środków trwałych przed oznakowaniem jej tym znakiem? Czy koszt opracowania dokumentacji i

 • Jak ująć w księgach rachunkowych likwidację części środka trwałego w celu wybudowania nowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2017

  PROBLEM Jednostka zamierza wybudować magazyn do składowania swoich towarów. W tym celu konieczny jest demontaż części stanowiącego budowlę placu składowego, w którym to miejscu wybudowany zostanie magazyn. Czy w związku z tym należy skorygować wartość początkową placu składowego oraz jakich dokonać księgowań? Jakie

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych przychody z transakcji realizowanych kartami płatniczymi

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2017

  PROBLEM Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną, w ramach której klienci regulują swoje zobowiązania za dokonane zakupy kartami płatniczymi. W jaki sposób należy ewidencjonować utarg opłacony kartami płatniczymi? Jak należy zaksięgować prowizję pobraną z tytułu płatności kartami? RADA Utarg uregulowany kartą