do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy trzeba zmienić politykę rachunkowości z powodu podwyższenia limitu dla niskocennych środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  PROBLEM Od 2018 r. obowiązuje podwyższony limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości 10 tys. zł. Czy w tej sytuacji będzie można zmienić podstawowe zasady polityki rachunkowości przedsiębiorstwa w zakresie ewidencji i wyceny środków trwałych na wzór limitów podatkowych i zastosować również bilansowo jednorazowy

 • Jakie transakcje ujmować w dokumentacji podatkowej

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

    PROBLEM W 2017 r. spółka  dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi. Wartości transakcji podstawowych znacznie przekracza obecnie obowiązujący limit dotyczący sporządzania dokumentacji cen transferowych, który obowiązuje od 2017 r. Spółka zawierała z tymi podmiotami także transakcje innego rodzaju niż tzw.

 • Czy można amortyzować samochód oddany pracownikowi do celów służbowych z możliwością wykorzystywania do celów prywatnych

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  PROBLEM ABC Spółka z o.o. nabyła samochód osobowy z przeznaczeniem dla konkretnego pracownika. Samochód został zaliczony do środków trwałych Spółki. Pracownik wykorzystuje go głównie przy wykonywaniu obowiązków służbowych związanych z obsługą klientów na terenie kraju, ale również dla celów prywatnych, w tym

 • Jakie skutki podatkowe ma konwersja wierzytelności z tytułu pożyczki na kapitał zakładowy spółki z o.o.

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  PROBLEM Wspólnicy spółki z o.o. udzielili spółce pożyczki. Odsetki od pożyczki były naliczane, lecz nie były wypłacane. Obecnie wspólnicy podjęli decyzję o konwersji pożyczki wraz z niewypłaconymi odsetkami na podwyższenie kapitału zakładowego. Czy niewypłacone w ten sposób odsetki przeznaczone na kapitał będą

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych refundację z Funduszu Pracy

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2018

  PROBLEM Osoba fizyczna prowadząca księgi rachunkowe zakupiła w styczniu fabrycznie nowy środek trwały. Jest to prasa krawędziowa zakwalifikowana do KŚT: 421. Prasę oddano do użytku i wpisano do ewidencji środków trwałych. Wartość początkową wyliczono na 350 000 zł. Jednocześnie zawarto umowę w sprawie refundacji z

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych potrąconą z góry prowizję od zaciągniętego kredytu obrotowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2018

  PROBLEM W celu sfinansowania bieżących potrzeb prowadzonej działalności jednostka zaciągnęła kredyt obrotowy. Dokonując przelewu środków, bank dokonał bezpośredniego potrącenia prowizji. Jak ująć w księgach rachunkowych potrąconą z góry prowizję i rozliczyć ją podatkowo? RADA W sytuacji gdy bank przelewa na rachunek

 • Kiedy fundacja powinna rozpoznać przychód z wykorzystywania otrzymanego nieodpłatnie lokalu w celach komercyjnych

  Porada aktualna | data dodania: 30.12.2017

  PROBLEM Naszej fundacji zostało nieodpłatnie udostępnione przez osoby trzecie piętro budynku składające się z trzech lokali. Wykorzystujemy je do celów statutowych. W związku tym, że fundacja chciałby podreperować swój budżet, zamierzamy wynająć jeden z pokoi w celach komercyjnych. Czy w takiej sytuacji powinniśmy

 • Czy spółka przejmująca mogła odliczyć podatek od dywidendy w ramach korzystania z praw nabytych

  Porada aktualna | data dodania: 30.12.2017

  PROBLEM Spółka X przejęła spółkę Y, której na zasadzie praw nabytych przysługiwało prawo do odliczania podatku od dywidendy od podatku dochodowego obliczonego na zasadach ogólnych. Spółka Y wykazywała stratę i nie mogła przez wiele lat skorzystać z tego odliczenia. Czy spółka X mogła skorzystać z prawa do dokonywania

 • Kiedy zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki ponoszone na opłaty licencyjne wynikające z umowy zawartej na czas nieoznaczony

  Porada aktualna | data dodania: 19.12.2017

  PROBLEM Omega sp. z o.o.  (podatnik VAT czynny) nabyła autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego od spółki X. Następnie obie spółki zawarły umowę licencyjną (umowę o korzystanie z programu komputerowego w rozumieniu prawa autorskiego). Na podstawie umowy licencyjnej spółka Omega nabyła niewyłączne prawo do

 • Czy wydatki na przymusowy wykup mniejszościowych akcjonariuszy są kosztem podatkowym

  Porada aktualna | data dodania: 19.12.2017

  PROBLEM Zarząd spółki akcyjnej rozważa wykup 3% akcji należących do mniejszościowych akcjonariuszy, posiadających akcje imienne. W tym przypadku chcemy wystąpić do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Czy wydatki na organizację takiego wykupu

 • Czy w związku z zakupem programu komputerowego należy pobrać podatek „u źródła”

  Porada aktualna | data dodania: 19.12.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. zakupiła we włoskiej firmie licencję na użytkowanie programu komputerowego. Oprócz klucza licencyjnego i faktury spółka otrzymała certyfikat rezydencji włoskiego sprzedawcy. Czy w tej sytuacji spółka ma obowiązek wpłacić do urzędu skarbowego podatek „u źródła”? RADA Nie, w przedstawionej

 • Czy rabat pośredni stanowi koszt podatkowy

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2017

  PROBLEM Sp. z o.o. A prowadzi współpracę handlową ze spółką B. W jej ramach spółki stowarzyszone ze spółką  B (dalej grupa B) nabywają produkty od spółki A na polecenie lub po uzyskaniu akceptacji B. Spółka A dokonuje bezpośredniej sprzedaży towarów na rzecz spółek stowarzyszonych ze spółką B. Faktyczna decyzja co

 • Kiedy można zaliczyć do kosztów podatkowych niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2017

  PROBLEM Jesteśmy spółką z o.o. zajmującą się handlem artykułami gospodarstwa domowego. Swoją działalność prowadzimy w najmowanych lokalach, na które ponosimy wydatki inwestycyjne. Obecnie zamierzamy przenieść się do większego lokalu w obrębie tego samego budynku, by zwiększyć swoją sprzedaż. Czy w takiej sytuacji

 • Czy wydatki na lobbing stanowią koszty podatkowe

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  PROBLEM Spółka należy do grupy przedsiębiorców dotkniętych niekorzystnymi regulacjami prawnymi w zakresie energii odnawialnej. Zwróciła się do nas firma konsultingowa z propozycją przedstawiania naszych racji wobec organów administracyjnych i władzy ustawodawczej. Czy wydatki na taki lobbing spółka będzie mogła zaliczyć do

 • Czy w przypadku zakupu licencji przez polskiego pośrednika należy pobrać podatek u źródła

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. kupiła licencję do książki od polskiego pośrednika działającego w imieniu i na rzecz firmy amerykańskiej. Należność za nabytą licencję spółka przekazała pośrednikowi. Czy spółka z o.o. jest w tej sytuacji obowiązana do poboru podatku u źródła? RADA Nie, w przedstawionej sytuacji na spółce z

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zwrot częściowo zamortyzowanego środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 17.11.2017

  PROBLEM Jednostka w lipcu 2017 r. zakupiła środek trwały. W tym samym miesiącu został on przyjęty do ewidencji środków trwałych i od sierpnia 2017 r. są naliczane od niego odpisy amortyzacyjne. We wrześniu 2017 r. środek trwały uległ uszkodzeniu. Na podstawie umowy ze sprzedawcą został mu zwrócony w październiku 2017 r., w

 • Czy sporządzać dokumentację podatkową dla objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

  Porada aktualna | data dodania: 15.11.2017

  PROBLEM Przychody spółki przekraczały w ubiegłych latach 2 mln euro i dokonuje ona transakcji z podmiotami powiązanymi. Spółka planuje wniesienie wkładu do powiązanej spółki, w zamian zaś uzyska udziały w podwyższonym kapitale zakładowym  o wartości nominalnej niższej niż wartość wniesionego wkładu. Nadwyżka ponad

 • Jak rozliczyć koszt wykonania strony internetowej

  Porada aktualna | data dodania: 15.11.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. zleciła wykonanie strony internetowej. Koszt zlecenia wyniósł 8000 zł. Zawarta umowa przewiduje, że na spółkę zostaną przeniesione autorskie prawa majątkowe do wykonanej strony. Czy wykonaną stronę spółka powinna amortyzować jako wartość niematerialną i prawną? RADA Strony internetowe jako takie

 • Czy spółka przejmująca ma prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek od kredytu zaciągniętego przez spółkę przejętą

  Porada aktualna | data dodania: 15.11.2017

  PROBLEM Spółka Y przewiduje przeprowadzenie połączenia ze Spółką X (w której posiada 100% udziałów) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku połączenia cały majątek Spółki X zostanie przeniesiony na Spółkę Y. Celem połączenia jest wspólne kontynuowanie działalności gospodarczej. Obie

 • Kiedy powstają przychody w przypadku refakturowania kosztów mediów

  Porada aktualna | data dodania: 15.11.2017

  PROBLEM Spółka X wynajmuje spółce Y magazyn. Poza czynszem najmu spółka X obciąża spółkę Y kosztami mediów, wystawiając refaktury. Kiedy spółka X powinna rozpoznawać przychody z tytułu refaktur kosztów mediów? RADA Przychody z tytułu refakturowania kosztów mediów spółka X powinna rozpoznawać w ostatnich dniach

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych prenumeratę czasopisma obejmującą przełom roku

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Zamówiliśmy prenumeratę czasopisma fachowego w wersji papierowej na okres listopad 2017 r. – październik 2018 r. W listopadzie 2017 r. dokonaliśmy wpłaty (na podstawie otrzymanej specyfikacji) i otrzymaliśmy fakturę na kwotę 630 zł (600 zł – wartość netto + VAT 5% – 30 zł. Czy koszty prenumeraty powinny obciążyć

 • Czy od należności płaconych za wynajem nieruchomości od nierezydenta należy potrącać podatek u źródła

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Polska spółka z o.o. wynajęła lokal w Warszawie od spółki niemieckiej. Czy od opłat za wynajem polska spółka obowiązana jest potrącać podatek u źródła? RADA Nie, w przedstawionej sytuacji spółka nie jest obowiązana do potrącania podatku u źródła. Szczegóły – w uzasadnieniu. UZASADNIENIE   W

 • Jak rozliczyć sprzedaż jednorazowo amortyzowanego środka trwałego, jeżeli do kosztów podatkowych została zaliczona wpłata na poczet jego nabycia

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM W październiku 2017 r. spółka z o.o. jednorazowo zamortyzowała fabrycznie nowy środek trwały. Wartość początkowa tego środka trwałego to 17 000 zł, lecz wysokość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wyniosła 13 000 zł, gdyż w sierpniu 2017 r. spółka zaliczyła do podatkowych kosztów uzyskania wpłatę netto na

 • Czy czynsz zwiększony o kwoty niewynikające z umowy jest kosztem podatkowym

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  PROBLEM Mamy podpisaną umowę dzierżawy terenu pod śmietnik. Od połowy tamtego roku podpisaliśmy porozumienie z sąsiednią wspólnotą, że razem będziemy korzystać z tego śmietnika. Dzierżawcy się to nie spodobało i bez zmiany umowy nalicza nam zwiększony koszt dzierżawy. Wysyłamy do niego e-maile, że jest to bezprawne i

 • Kiedy dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego od przekazanego w formie darowizny środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2017

  PROBLEM Jednostka dokonała darowizny środka trwałego 1 września 2017 r. Czy można dokonać jeszcze wrześniowego odpisu amortyzacyjnego od tego darowanego środka trwałego, czy też sierpniowy odpis powinien być tym ostatnim? Jak ująć w księgach rachunkowych przekazanie w darowiźnie środka trwałego? RADA Ostatnim

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK