do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak ująć w księgach rachunkowych likwidację części środka trwałego w celu wybudowania nowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2017

  PROBLEM Jednostka zamierza wybudować magazyn do składowania swoich towarów. W tym celu konieczny jest demontaż części stanowiącego budowlę placu składowego, w którym to miejscu wybudowany zostanie magazyn. Czy w związku z tym należy skorygować wartość początkową placu składowego oraz jakich dokonać księgowań? Jakie

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych przychody z transakcji realizowanych kartami płatniczymi

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2017

  PROBLEM Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną, w ramach której klienci regulują swoje zobowiązania za dokonane zakupy kartami płatniczymi. W jaki sposób należy ewidencjonować utarg opłacony kartami płatniczymi? Jak należy zaksięgować prowizję pobraną z tytułu płatności kartami? RADA Utarg uregulowany kartą

 • Czy regulowanie płatności powyżej 15 000 zł wekslem pozwala na rozpoznawanie kosztów podatkowych

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2017

   PROBLEM Spółka z o.o. zamierza uregulować należność za jedną z dokonanych transakcji (o wartości przekraczającej 15 000 zł) poprzez wystawienie weksla. Czy w takim przypadku spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów? RADA Tak, uregulowanie zobowiązania poprzez wystawienie i wydanie weksla nie

 • Czy wydatki finansowane ze ZFRON pochodzące ze zwolnienia z PIT mogą być zaliczane do kosztów podatkowych

  Porada aktualna | data dodania: 02.08.2017

  Problem  Spółka prowadzi zakład pracy chronionej, w związku z czym tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Czy wydatki ze ZFRON pochodzące ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być zaliczane przez spółkę do kosztów podatkowych? Rada Nie, wydatki finansowane ze ZFRON

 • Kiedy zwolniony dochód z dywidend otrzymanych przez spółkę zagraniczną będzie opodatkowany w Polsce

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. należy do międzynarodowej grupy spółek prowadzącej działalność w branży deweloperskiej. Spółka prowadzi rozliczenia finansowe między spółkami (jako tzw. centrum operacyjne). Jest także właścicielem ponad 30% udziałów w spółce z siedzibą w Luksemburgu. Spółka, w której jesteśmy

 • Czy nieoprocentowana pożyczka od udziałowca jest przychodem

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM ABC sp. z o.o. otrzymała nieoprocentowaną pożyczkę od udziałowca (osoby fizycznej). Z pożyczki mają być finansowane inwestycje spółki. Czy otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki od udziałowca wiąże się z powstaniem dla spółki przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń? RADA Tak, otrzymanie

 • Jak ustalać różnice kursowe w przypadku odsetek od pożyczki udzielonej w walucie obcej

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. udzieliła pożyczki podmiotowi zagranicznemu w walucie obcej, w związku z czym co miesiąc otrzymuje na rachunek walutowy odsetki od tego kredytu. Odsetki te są wyceniane po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków. Środki z tego rachunku walutowego spółka niekiedy przelewa na swój

 • Czy można uznać za koszt podatkowy wierzytelność przysługującą wobec dłużnika, który zawiesił działalność gospodarczą

  Porada aktualna | data dodania: 03.07.2017

  PROBLEM Dłużnik spółki z o.o. zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej. Czy w związku z tym spółka jest uprawniona do zaliczenia wierzytelności przysługującej jej wobec dłużnika do kosztów uzyskania przychodów jako nieściągalnej? RADA Nie, zawieszenie przez dłużnika wykonywania działalności gospodarczej nie

 • Jak ująć w księgach rachunkowych wymianę uszkodzonego monitora w zestawie komputerowym

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  PROBLEM Jak należy prawidłowo postąpić przy wymianie uszkodzonego monitora w zestawie komputerowym? Czy prawidłowe jest odniesienie kosztu nowej części składowej zestawu bezpośrednio w koszty? Jeśli tak, to jakich zapisów należy dokonać w księdze inwentarzowej (a może nie dokonywać ich w ogóle i potraktować jako wymianę

 • Kiedy zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z przeprowadzeniem remontu kapitalnego środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  PROBLEM ABC sp. z o.o. przeprowadziła remont kapitalny środka trwałego (urządzenie techniczne). Celem tego remontu jest przywrócenie stanu technicznego urządzenia i odzyskanie utraconej mocy elektrycznej. W wyniku przeprowadzonego remontu nie nastąpi zmiana przeznaczenia tego środka trwałego, nie zmieni się jego wartość

 • Czy do wynagrodzeń wypłaconych w gotówce należy stosować limit płatności gotówkowych

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2017

  PROBLEM Spółka wypłaca pracownikom wynagrodzenia. Niedawno jeden z nich poprosił o wypłatę w gotówce. Wynagrodzenie to przekracza 15 000 zł. Czy w tym przypadku będziemy mogli kwotę tę zaliczyć do kosztów podatkowych? RADA Tak, spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych wynagrodzenia wypłacane

 • Czy materiały odzyskane w wyniku likwidacji starego środka trwałego zwiększą wartość początkową nowego środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2017

  PROBLEM ABC Sp. z o.o. na posiadanej nieruchomości realizuje od 2014 r. inwestycję budowlaną. Każda budowla i budynek stanowi odrębny środek trwały. W maju 2015 r. spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych plac manewrowy znajdujący się na tej nieruchomości. W maju 2017 r. w związku z budową na tej nieruchomości

 • Jak rozliczać koszty karnetów sportowych przekazywanych pracownikom za częściową odpłatnością

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2017

  PROBLEM Spółka akcyjna kupiła swoim pracownikom karnety sportowe. Ich kosztami pracownicy są obciążani w połowie. Czy koszty zakupu karnetów spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w całości, czy tylko w części, w jakiej kosztami tymi nie obciąża pracowników? RADA Spółka może zaliczyć do kosztów

 • Czy opłata parkingowa udokumentowana paragonem stanowi koszt podatkowy

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2017

  PROBLEM Jesteśmy spółką z o.o. Nasi pracownicy poruszający się samochodami służbowymi przedstawiają niekiedy paragony dokumentujące opłaty parkingowe. Czy na podstawie tych paragonów możemy rozpoznać koszty podatkowe? RADA Tak, na podstawie przedstawianych przez pracowników paragonów za opłaty parkingowe mogą Państwo

 • Czy podatnik CIT, ustalając, czy jest małym podatnikiem, powinien uwzględniać wartość sprzedaży spółki osobowej, w której jest wspólnikiem

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2017

  Problem Spółka z o.o. jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Czy ustalając status małego podatnika, powinniśmy brać pod uwagę wartość sprzedaży osiąganej przez spółkę komandytową? Rada Spółka z o.o., aby ustalić, czy jest małym podatnikiem, powinna zsumować własne przychody ze sprzedaży, jak również swój

 • Jak ustalić koszty podatkowe, sprzedając samochód osobowy o wartości początkowej przekraczającej 20 000 euro

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  PROBLEM Nasza spółka z o.o. posiada samochód osobowy, który amortyzuje. Wartość początkowa tego samochodu przekraczała 20 000 euro. W związku z tym część odpisów amortyzacyjnych od tego samochodu nie była zaliczana do kosztów podatkowych. Obecnie po dwóch latach posiadania samochodu planujemy go sprzedać. Czy

 • Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z o.o. kończy rok podatkowy

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

    Problem Z dniem 15 marca 2017 r. spółka komandytowo-akcyjna została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Rokiem obrotowym i podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. Czy przekształcenie wpłynęło na rok podatkowy spółki?   Rada Przekształcana spółka komandytowo-akcyjna była obowiązana do

 • Jaką wartość początkową budowli przyjmować na potrzeby amortyzacji w kolejnych latach

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

    PROBLEM Jaką wartość spółka powinna przyjąć do amortyzacji budowli? Wartość początkową czy wartość początkową pomniejszaną o coroczne odpisy amortyzacyjne? Przykładowa wartość początkowa budowli to 100 000 zł, w pierwszym roku odpis amortyzacyjny wyniesie 2,5% od 100 000 zł. Jak będzie w latach następnych?  

 • Jak ustalić koszty podatkowe ze zbycia nieruchomości przewłaszczonej na zabezpieczenie

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Problem W celu zabezpieczenia swoich wierzytelności z tytułu zawieranych umów pożyczek spółka zawiera umowy przewłaszczenia nieruchomości dłużnika. Spółka w celu przewłaszczenia nieruchomości zawiera z dłużnikami dwie powiązane ze sobą umowy. Jedna z nich stanowi umowę bezwarunkowego przeniesienia prawa własności na

 • Czy wartość początkową nowego środka trwałego należy zwiększyć o wartość likwidacji starego

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Spółka kupiła w ramach swojej działalności gospodarczej stację paliw wraz z przylegającym parkingiem. Po dokonaniu analizy funkcjonalnej i technicznej podjęła decyzję o wyburzeniu dotychczasowego parkingu i wybudowaniu nowego. W momencie wyburzenia starego parkingu w księgach spółki na karcie środka trwałego pozostawała niezamortyzowana wartość parkingu w kwocie X. Po nabyciu parkingu spółka nie dokonywała w nim żadnych ulepszeń. Czy prawidłowe jest naliczanie odpisów amortyzacyjnych od wartości nowo wybudowanego parkingu powiększonej o kwotę kosztów wyburzenia netto starego parkingu i zaliczanie odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej nowo wybudowanego parkingu do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?

 • Kiedy koszty inwestycji zaniechanej można zaliczyć do kosztów podatkowych

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowych, które zostały nabyte przez nią w celu przeznaczenia pod nową siedzibę. Żeby zrealizować inwestycję, spółka poniosła koszty uzyskania wszelkich niezbędnych – w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także innych ustaw właściwych dla planowanej inwestycji – zezwoleń i uzgodnień, w tym m.in. koszty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, uzgodnień w zakresie przyłączeń energetycznych, komunalnych, wodociągowych i gazowych, a także koszty projektu budowlanego. Jednak w wyniku późniejszej decyzji rady miasta, polegającej na uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania terenów, na których była położona część działek należących do spółki, tereny te zostały przeznaczone pod

 • Czy najem samochodu elektrycznego trzeba dokumentować kilometrówką

  Porada aktualna | data dodania: 11.05.2017

    PROBLEM ABC sp. z o.o. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wynajęła elektryczny samochód osobowy (typu EV), który w całości napędzany jest elektrycznie. Spółka opłaca co miesiąc czynsz za najem samochodu oraz ponosi bieżące wydatki eksploatacyjne związane z używaniem samochodu. Czy do bieżących

 • W którym momencie zlikwidowana inwestycja staje się kosztem podatkowym

  Porada aktualna | data dodania: 09.05.2017

  PROBLEM Spółka rozpoczęła inwestycję polegającą na budowie magazynu. Ponoszone wydatki na budowę traktowane były przez spółkę jako środki trwałe w budowie. Budowa została przerwana na wczesnym etapie, ponieważ pojawiła się możliwość budowy w lepszej lokalizacji. Podjęto decyzję o likwidacji tej inwestycji. Czy i w

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty przedłużenia licencji na program komputerowy

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem W celu realizacji swoich usług spółka nabyła licencję do programu komputerowego (okres, na jaki została nabyta, wynosił dwa lata, zaś sama wartość licencji nie przekraczała kwoty 3500 zł). Obecnie spółka dokonała przedłużenia tej licencji na kolejne 12 miesięcy. W jaki sposób rozliczyć w księgach rachunkowych

 • Czy w przypadku najmu samochodu od spółki powiązanej wystąpi podatek u źródła

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Pracownicy naszej spółki z o.o. często wyjeżdżają do Hiszpanii w ramach podróży służbowej. Na miejsce przylatują samolotem, ale po terenie Hiszpanii jeżdżą samochodami, które nasza spółka wynajmuje od powiązanej z nią kapitałowo spółki hiszpańskiej. Czy od wynagrodzenia za ten wynajem powinniśmy naliczać