do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kiedy zaewidencjonować w pkpir karę umowną naliczoną przez kontrahenta

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Problem Prowadzę indywidualną działalność w zakresie usług budowlanych. W listopadzie 2015 r. zawarłem z kontrahentem umowę na wspólne przedsięwzięcie polegające na budowie budynku z lokalami użytkowymi. W ramach tej umowy mieliśmy również nabyć działkę. Umowa przewidywała karę umowną należną mojemu

 • Jak ustalić wartość początkową budynku nabytego w drodze spadku

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Problem Podatniczka nabyła w drodze spadku nieruchomość gruntową, którą zamierza wykorzystywać w działalności gospodarczej. Z dokumentu SD-Z2 wynika, że jest to działka zabudowana o wartości 60 000 zł. Czy do wartości początkowej nabytego budynku można przyjąć całą wartość tej nieruchomości? Czy też kwotę 60 000

 • Jak rozliczyć w kosztach odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Problem Prowadzę indywidualną praktykę lekarską. We wrześniu 2016 r. zawarłem umowę z deweloperem, na podstawie której mam nabyć lokal mieszkalny. Zapłata za ten lokal podzielona jest na transze. Na nabycie tego lokalu mieszkalnego zaciągnąłem w banku kredyt hipoteczny w złotych polskich. Zamierzam ten lokal wprowadzić do

 • Czy można zaliczyć do kosztów zaległe składki na ZUS z tytułu prowadzonej działalności wyegzekwowane z wynagrodzenia za pracę

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Problem Prowadzę działalność gospodarczą. Za lata 2014–2016 nie opłacałem składek ZUS. W 2016 r. podjąłem pracę na umowę o pracę i ZUS rozpoczął windykację zaległych składek, zajmując moje wynagrodzenie. Czy składki ZUS, które zostały ściągnięte z mojej wypłaty, mogę wliczyć w koszty prowadzonej

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty przedłużenia licencji na program komputerowy

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem W celu realizacji swoich usług spółka nabyła licencję do programu komputerowego (okres, na jaki została nabyta, wynosił dwa lata, zaś sama wartość licencji nie przekraczała kwoty 3500 zł). Obecnie spółka dokonała przedłużenia tej licencji na kolejne 12 miesięcy. W jaki sposób rozliczyć w księgach rachunkowych

 • Jak wpisywać do pkpir faktury wystawione w tym samym dniu, gdy podatnik nie musi mieć kasy fiskalnej

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Rozpocząłem działalność gospodarczą. Klientami świadczonych przeze mnie usług będą tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Całą sprzedaż będę dokumentował fakturami. Nie muszę mieć kasy fiskalnej. Jak mam wpisywać do pkpir sprzedaż z danego dnia? Czy muszę każdą fakturę wpisywać osobno?

 • Czy należy pobrać zaliczkę od elektronicznych kart rabatowych przekazanych pracownikom

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Nasza spółka nabyła karty paliwowe umożliwiające tankowanie pojazdów należących do naszej floty samochodowej. Wynegocjowaliśmy u kontrahenta uzyskanie elektronicznych kart rabatowych dla naszych pracowników. Na podstawie kart rabatowych mogą oni tankować paliwo z rabatem. Karty rabatowe nie są kartami

 • Czy po stronie przedsiębiorcy przekształcanego w jednoosobową spółkę kapitałową powstaje przychód

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2017

  Problem Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zamierza przekształcić się w jednoosobową spółkę kapitałową (spółka z o.o.). Czy w wyniku takiego przekształcenia powstanie przychód z kapitałów pieniężnych na podstawie zmienionego od początku 2017 r. art. 17 ust. 1 pkt 9 updof? Czy

 • Jak ustalić podstawę zaliczki podatkowej i składek ZUS pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2017

  PROBLEM Pracownik został oddelegowany do pracy w Wielkiej Brytanii od 5 kwietnia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., pozostając przez cały ten okres objętym ubezpieczeniami w ZUS. Załóżmy, że w kwietniu wypracował następujące wynagrodzenie: - za czas pracy w Polsce: 514,48 zł brutto, - za czas pracy za granicą: 1224 GBP, co

 • Jak zaksięgować wydatki na kurs językowy pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 21.04.2017

  Problem Spółka współfinansuje kurs nauki języka angielskiego niektórym pracownikom, którzy mają (lub mogą mieć) styczność z podmiotami zagranicznymi. Faktura jest wystawiana w całości na firmę, ale pracownik pokrywa 40% kosztu szkolenia. Jak ująć takie opłacenie kursu językowego w księgach rachunkowych? Czy

 • Kiedy zaewidencjonować w pkpir zaległe faktury za nabyty towar

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Na początku kwietnia 2017 r. jeden z klientów mojego biura rachunkowego przyniósł mi kilka faktur za zakup towarów handlowych. Zakupu tych towarów dokonał we wrześniu oraz w październiku 2016 r. Kiedy powinienem je wpisać do pkpir? Czy mam się cofnąć do 2016 r.? Czy może powinienem je wpisać do pkpir na bieżąco, tj.

 • Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji dla wynajmowanego lokalu mieszkalnego

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Prowadzę biuro rachunkowe. Jeden z moich klientów – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – zamierza wynajmować mieszkanie na cele mieszkaniowe. Przychody uzyskiwane z najmu będzie opodatkowywał według skali podatkowej. Czy mój klient może to mieszkanie amortyzować z zastosowaniem

 • Czy członek zarządu uzyskuje przychód z tytułu udostępniania mu mieszkania służbowego

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Siedzibą spółki jest Wrocław. Z uwagi na fakt, że jeden z powołanych członków zarządu posiada miejsce zamieszkania w innej odległej miejscowości, a wymagana jest od niego pełna dyspozycyjność, spółka wynajęła mu we Wrocławiu mieszkanie służbowe. Z tytułu najmu mieszkania spółka poniesie o wiele mniejsze koszty

 • Czy należy pobierać zaliczkę od dodatkowej odprawy pośmiertnej

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Spółka wypłaciła uprawnionemu członkowi rodziny zmarłego pracownika odprawę pośmiertną na podstawie art. 93 Kodeksu pracy. Zastosowała do niej zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 updof. Oprócz odprawy pośmiertnej, którą przewidują przepisy Kodeksu pracy, spółka planuje wypłacić tej osobie dodatkową

 • Kiedy nie powstanie przychód z tytułu sprzedaży samochodu wykorzystywanego w działalności

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM W działalności używam samochodu wykupionego przed jakimś czasem z leasingu. Samochód jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Zamierzam go sprzedać. Mam taki pomysł, że wykreślę samochód z ewidencji środków trwałych i przekażę go mojej żonie do prywatnego użytkowania. Czy w takim przypadku żona będzie

 • Czy brak dochodów w ciągu roku daje podatnikowi prawo do ulgi na dzieci?

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Podatnik w ciągu roku nie uzyskał żadnych dochodów, ale regularnie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Czy w tej sytuacji może żądać zwrotu ulgi na dzieci do łącznej wysokości opłaconych składek?

 • Jak amortyzować dotychczasowy środek trwały wykorzystywany w nowej działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 10.04.2017

  Problem Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W ewidencji środków trwałych mam wpisany lokal użytkowy. Wartość początkowa tego lokalu wynosi 600 000 zł. Lokal jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem 2,5% rocznej stawki amortyzacyjnej. W maju 2017 r. zamierzam zlikwidować tę działalność i

 • Jak skorygować w pkpir przychód w związku z przyjęciem zwrotu towaru

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM W kwietniu 2017 r. wystawiłem fakturę korygującą do sprzedaży z 10 stycznia 2017 r. Korekta spowodowana jest przyjęciem zwrotu towaru, który miał miejsce w kwietniu 2017 r. W związku z korektą mój przychód zmniejszył się o 900 zł. Kiedy mam skorygować przychód w pkpir – w kwietniu 2017 r. czy może powinienem

 • Jak rozliczyć pożyczkę udzieloną przez wspólnika spółce

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Bank odmówił udzielenia sp. z o.o. X kredytu. W związku z tym główny wspólnik spółki zaciągnął w banku pożyczkę w wysokości 50 000 zł. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy nim a spółką otrzymane z tytułu pożyczki środki pieniężne wspólnik w całości przekazał spółce na podstawie umowy pożyczki. Umowa pożyczki

 • Czy można zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne od samochodu zakupionego za gotówkę

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność. Chcę kupić od innego przedsiębiorcy samochód za kwotę przekraczającą 15 000 zł. Wolałabym zapłacić za niego gotówką. Czy w takim przypadku będę mogła go amortyzować tylko do kwoty 15 000 zł? Jak powinno takie rozliczenie wyglądać? RADA W przedstawionej sytuacji powinna Pani

 • Czy można amortyzować budynek otrzymany w darowiźnie

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność w zakresie wynajmu nieruchomości. W marcu 2017 r. ojciec podarował mi nieruchomość zabudowaną budynkiem biurowym. Budynek został oddany do użytku w grudniu 1996 r. Ojciec wykorzystywał tę nieruchomość w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Budynek i grunt stanowiły środki trwałe w

 • Czy podatnik może swobodnie modyfikować wygląd księgi przychodów i rozchodów?

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  Podatnik sam prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Robi to na swoim komputerze, a następnie drukuje. Czy w miesiącach, w których nie pojawiają się u niego wydatki określonego rodzaju, np. w kolumnie 11 „Koszty uboczne zakupu”, podatnik może drukować księgę bez tych kolumn, co pozwoli mu oszczędzić sporo papieru?

 • Jak rozliczyć w kosztach wydatki na stronę internetową?

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  Zleciłem wykonanie strony internetowej za 5000 zł. Czy wydatki z tym związane mogę bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

 • Czy pracownik, który otrzymał od pracodawcy nagrodę rzeczową, osiąga przychód ze stosunku pracy?

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  Za dobre wyniki w pracy pracownik dostał od firmy tablet. Jak podatkowo potraktować taką nagrodę? Czy po stronie pracownika powstał z tego tytułu przychód ze stosunku pracy?

 • Jakie konsekwencje dla pracodawców ma sporządzenie za pracownika zeznania rocznego przez urząd skarbowy

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  Od 15 marca 2017 r. osoby fizyczne mogą wnioskować do urzędu skarbowego o wypełnienie za nie rozliczenia rocznego PIT-37. Po raz pierwszy mogą skorzystać z tej możliwości podatnicy zobowiązani do złożenia rozliczenia rocznego za 2016 r. W wyniku tych zmian zlikwidowano obowiązek sporządzania przez płatników (w szczególności przez pracodawców) rocznych obliczeń podatku PIT-40.