do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy można pobrać odciski palców od kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

  Porada aktualna | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2/2019, data dodania: 21.01.2019

  PROBLEM W ramach prowadzonej działalności w formie spółki o zasięgu europejskim oraz międzynarodowym planujemy rozszerzenie naszej działalności i zatrudnienie do pracy na stanowisku dyrektora ds. sprzedaży nowych osób. Zależy nam na tym, aby osoby na tym stanowisku spełniały określone wymagania kwalifikacyjne. W związku z tym,

 • Czy na potrzeby przyznania świadczeń z zfśs trzeba pozyskiwać zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób uprawnionych i członków ich rodzin

  Porada aktualna | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2/2019, data dodania: 21.01.2019

  PROBLEM Pracodawca domaga się od pracowników i innych osób uprawnionych, którzy wnioskują o przyznanie im świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs), zgody na przetwarzanie ich danych. Żąda też dostarczenia dokumentów potwierdzających wysokość zarobków współmałżonków w postaci odpowiednich

 • Czy pracodawca może żądać od pracownika, który wnioskuje o udzielenie urlopu okolicznościowego z powodu śmierci bliskiej mu osoby, dostarczenia aktu jej zgonu

  Porada aktualna | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1/2019, data dodania: 13.12.2018

  PROBLEM Pracownik złożył u pracodawcy wniosek o urlop okolicznościowy w związku z pogrzebem brata. Pracodawca zażądał jednak dostarczenia kserokopii lub skanu aktu zgonu brata pracownika. Czy ma do tego prawo? RADA Nie. Na akcie zgonu, poza danymi osoby nieżyjącej, które nie są objęte przepisami o ochronie danych osobowych,

 • Czy można poszukiwać pracowników w ramach tzw. rekrutacji „ślepych” lub „ukrytych”

  Porada w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 11/2018, data dodania: 24.10.2018

  PROBLEM Chcemy zatrudnić nowego pracownika, ale zależy nam na tym, żeby podczas rekrutacji kandydatom do pracy nie podawać nazwy firmy. Czy takie prowadzenie rekrutacji jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych? RADA Nie. Takiej rekrutacji nie można uznać za zgodną z przepisami o ochronie danych osobowych, ponieważ

 • Czy pracownik ma roszczenie o wynagrodzenie za wykorzystanie wizerunku po odwołaniu zgody na jego publikację

  Porada w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 11/2018, data dodania: 22.10.2018

  PROBLEM Na stronie internetowej naszej firmy widniały zdjęcia naszych pracowników i współpracowników. Wszystkie te osoby wyraziły pisemną zgodę na udostępnienie ich wizerunku. Zgoda była nieodpłatna. Po zakończeniu współpracy jeden z naszych pracowników odwołał udzieloną zgodę i wskazał 7-dniowy termin na usunięcie jego

 • Czy pracodawca może ujawniać dane służbowe pracowników bez ich wcześniejszej zgody

  Porada w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 10/2018, data dodania: 13.09.2018

  PROBLEM Pracodawca umieścił na drzwiach służbowych pomieszczeń tabliczki z imionami i nazwiskami pracowników oraz zajmowanymi przez nich stanowiskami. Jednak zatrudnione przez niego osoby domagają się usunięcia tych danych. Powołują się przy tym na ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Czy mają rację? Czy pracodawca ma

 • Czy pracodawca dofinansowujący dodatkowe świadczenia dla pracowników powinien zawrzeć z podmiotami, z którymi współpracuje w tym zakresie, umowę powierzenia przetwarzania danych - UODO (GIODO) wyjaśnia

  Porada w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 9/2018, data dodania: 17.08.2018

  PROBLEM Żeby stworzyć naszym pracownikom jak najlepsze i konkurencyjne warunki pracy, zdecydowaliśmy się na dofinansowanie im dodatkowych świadczeń, takich jak zajęcia sportowe, pakiety medyczne czy dodatkowe ubezpieczenia. W związku z tym przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy w tym zakresie, dane osobowe pracowników.

 • Monitoring w pracy – odpowiedzi na pytania z praktyki

  Porada w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 9/2018, data dodania: 08.08.2018

  Od 25 maja 2018 r. Kodeks pracy reguluje warunki prowadzenia przez pracodawców monitoringu wizyjnego oraz monitoringu poczty elektronicznej. Monitoring wizyjny może zostać wprowadzony w ściśle określonych przypadkach. Może być stosowany tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji albo zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

 • Ochrona danych osobowych – kary i sankcje

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Biuletyn Głównego Księgowego 8/2018, data dodania: 16.08.2018

  25 maja 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych (dalej: uodo), która ma na celu uregulowanie kwestii związanych ze stosowaniem w Polsce unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO). W artykule zwracamy uwagę przedsiębiorców na kary administracyjne wprowadzone uodo za naruszenie przepisów tych ustaw.

 • Czy warto ubiegać się o certyfikat RODO

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Biuletyn Głównego Księgowego 7/2018, data dodania: 19.07.2018

  Przepisy RODO przewidują możliwość uzyskania certyfikatu poświadczającego przestrzeganie przez przedsiębiorcę dobrych praktyk przetwarzania danych osobowych. Posiadanie certyfikatu jest całkowicie dobrowolne, to do przedsiębiorcy należy zatem decyzja, czy się o niego ubiegać. Przedstawiamy, kiedy warto ubiegać się o certyfikaty i jak ma wyglądać procedura ich uzyskiwania.

 • Czy pracownik ochrony ma prawo legitymować osoby przebywające na terenach istotnych dla bezpieczeństwa publicznego - UODO (GIODO) wyjaśnia

  Porada w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 7/2018, data dodania: 18.06.2018

  PROBLEM Nasz pracownik ochrony obiektu poprosił osobę przebywającą na terenie oczyszczalni ścieków o okazanie dokumentów. Spisał z jej dowodu osobistego nie tylko imię i nazwisko, ale zanotował również numer i serię dokumentu. Czy miał do tego prawo? Osoba kontrolowana kwestionuje takie postępowanie pracownika. RADA

 • Wymóg niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 7/2018, data dodania: 21.06.2018

  Sejm umożliwił pracodawcom świadczącym usługi na rynku finansowym weryfikację pod kątem ich karalności za niektóre kategorie przestępstw osób: zatrudnionych na stanowiskach związanych ze szczególną odpowiedzialnością oraz ubiegających się o zatrudnienie na takich stanowiskach. Podmiot sektora finansowego ma prawo

 • Od 27 czerwca 2018 r. obowiązują nowe zasady uzyskiwania informacji o niekaralności osób zatrudnianych w sektorze finansowym

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 7/2018, data dodania: 18.06.2018

  Pracodawca prowadzący działalność w sektorze finansowym (np. jako bank lub instytucja kredytowa) może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od osoby zatrudnionej na określonych stanowiskach pracy oświadczenia o niekaralności lub informacji w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego. Takie uprawnienie przyznała pracodawcom od 27 czerwca 2018 r. ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

 • Czy pracownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych z zaświadczenia o zarobkach

  Porada w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 7/2018, data dodania: 08.06.2018

  PROBLEM Nasi pracownicy często wnioskują o wystawienie im zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach. Czy od dnia obowiązywania RODO pracownicy powinni wyrażać dodatkowe zgody na przetwarzanie swoich danych zawartych w tych zaświadczeniach? RADA Nie. Wydawanie pracownikom na ich prośbę zaświadczeń o zatrudnieniu lub zarobkach nie

 • Czy przyszły pracodawca może domagać się referencji od kandydata do pracy - GIODO wyjaśnia

  Porada w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 6/2018, data dodania: 14.05.2018

  PROBLEM Firma zamierza zatrudnić nowego pracownika, który powinien mieć odpowiednie doświadczenie i predyspozycje. Czy w związku z tym przyszły pracodawca może domagać się od kandydatów przedstawienia referencji z poprzednich miejsc pracy? RADA Podczas rekrutacji można domagać się od kandydata tylko tych informacji,

 • Czy po zmianach przepisów będzie można przetwarzać za zgodą kandydata do pracy więcej jego danych, niż wynika z Kodeksu pracy

  Porada w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 6/2018, data dodania: 07.05.2018

  PROBLEM Często kandydaci do pracy przekazują nam w dokumentach aplikacyjnych więcej danych osobowych, niż wynika to z przepisów prawa pracy. Pilnujemy, by w takich przypadkach do tych dokumentów zawsze była dołączona klauzula zgody na przetwarzanie podanych danych. Czy po wejściu w życie zmian przepisów o ochronie danych osobowych

 • Jak po rozpoczęciu stosowania RODO pracodawca musi uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osób uprawnionych do świadczeń z zfśs

  Porada w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 6/2018, data dodania: 16.05.2018

  PROBLEM W naszej firmie został utworzony zfśs. Ze środków funduszu udzielamy pracownikom wsparcia głównie w formie dofinansowania do wypoczynku. Czy w związku z rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) nadal jesteśmy uprawnieni do pozyskiwania danych o sytuacji życiowej pracownika

 • Czy po rozpoczęciu stosowania RODO zawarta przez pracodawcę z biurem rachunkowym umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pracowników będzie ważna - GIODO wyjaśnia

  Porada w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 5/2018, data dodania: 16.04.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca korzysta z usług biura rachunkowego, któremu przekazuje dane osobowe swoich pracowników. W tym celu ma zawartą z tym biurem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Czy taka umowa będzie ważna po 25 maja 2018 r., gdy zaczną być stosowane przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)? Czy

 • Jak przystosować formularze kadrowe dotyczące ochrony danych osobowych do przepisów RODO

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 5/2018, data dodania: 12.04.2018

  W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów RODO pracodawca musi zmodyfikować zgody kandydatów do pracy i pracowników na przetwarzanie ich danych osobowych, klauzule informacyjne czy umowy z podmiotami zewnętrznymi, którym powierzył przetwarzanie danych. Wiele dokumentów związanych ze stosunkami pracy może jednak pozostawić w dotychczasowym brzmieniu.

 • RODO – nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Monitor Księgowego 5/2018, data dodania: 05.04.2018

  Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wejdzie w życie 25 maja 2018 r. Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym także świadczeniem usług rachunkowych. W opracowaniu przedstawiamy, jak powinno wyglądać prawidłowe wdrożenie nowej polityki ochrony danych osobowych w biurze rachunkowym, tak by było zgodne z postanowieniami RODO. Celem publikacji jest ułatwienie biurom rachunkowym realizacji tego zadania.

 • Czy pracodawca może telefonicznie potwierdzić pracownikowi banku fakt zatrudniania konkretnej osoby - GIODO wyjaśnia

  Porada w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 4/2018, data dodania: 08.03.2018

  PROBLEM Pracownik banku zwrócił się do nas z prośbą o potwierdzenie danych o zatrudnieniu i wysokości zarobków naszego pracownika, który jest kredytobiorcą tego banku. Odmówiliśmy udzielenia takich informacji telefonicznie. Czy nasze postępowanie było prawidłowe? RADA Pracodawca nie powinien potwierdzać informacji przez

 • Czy po wejściu w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych nadal będzie można monitorować pracowników

  Porada w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 4/2018, data dodania: 06.03.2018

  PROBLEM Mamy zainstalowany monitoring terenu i hali produkcyjnej. Służy przede wszystkim kwestiom bezpieczeństwa, ale niekiedy zapisy z monitoringu są wykorzystywane do nałożenia kary porządkowej lub nawet rozwiązania umowy z pracownikiem (zarejestrowane naruszenia dyscypliny pracy, niewłaściwe zachowania itp.). Czy po wejściu w

 • Jak sporządzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, żeby była zgodna z RODO

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 4/2018, data dodania: 15.03.2018

  Od 25 maja 2018 r. zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych musi być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna. Takie warunki stawia unijne rozporządzenie RODO, które tego dnia wejdzie w życie. Najbezpieczniej dla pracodawcy będzie, gdy zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy zostanie wyrażona na piśmie, elektronicznie lub w formie dokumentowej.

 • W jaki sposób pracodawca ma przeprowadzić rekrutację pracownika, gdy nie ma jego zgody na przetwarzanie danych osobowych - GIODO wyjaśnia

  Porada w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2/2018, data dodania: 16.01.2018

  PROBLEM Chcemy zatrudnić nowego pracownika. Odmówił on udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Co mamy zrobić w tej sytuacji? RADA Mają Państwo prawo, by jego dane osobowe niezbędne do rekrutacji przetwarzać bez jego zgody. Do przetwarzania określonych danych osobowych kandydata do pracy uprawniają przyszłego

 • Jakie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych pracowników wprowadza RODO

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2/2018, data dodania: 15.01.2018

  Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO. Rozporządzenie to będzie stosowane bezpośrednio w prawie polskim i nie wymaga implementacji do porządku krajowego. Zwiększa ono ochronę danych osobowych osób fizycznych, w tym pracowników.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK