do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy pracodawca może ujawniać dane służbowe pracowników bez ich wcześniejszej zgody

  Porada aktualna | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 10/2018, data dodania: 13.09.2018

  PROBLEM Pracodawca umieścił na drzwiach służbowych pomieszczeń tabliczki z imionami i nazwiskami pracowników oraz zajmowanymi przez nich stanowiskami. Jednak zatrudnione przez niego osoby domagają się usunięcia tych danych. Powołują się przy tym na ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Czy mają rację? Czy pracodawca ma

 • Czy pracodawca dofinansowujący dodatkowe świadczenia dla pracowników powinien zawrzeć z podmiotami, z którymi współpracuje w tym zakresie, umowę powierzenia przetwarzania danych - UODO (GIODO) wyjaśnia

  Porada aktualna | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 9/2018, data dodania: 17.08.2018

  PROBLEM Żeby stworzyć naszym pracownikom jak najlepsze i konkurencyjne warunki pracy, zdecydowaliśmy się na dofinansowanie im dodatkowych świadczeń, takich jak zajęcia sportowe, pakiety medyczne czy dodatkowe ubezpieczenia. W związku z tym przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy w tym zakresie, dane osobowe pracowników.

 • Monitoring w pracy – odpowiedzi na pytania z praktyki

  Porada aktualna | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 9/2018, data dodania: 08.08.2018

  Od 25 maja 2018 r. Kodeks pracy reguluje warunki prowadzenia przez pracodawców monitoringu wizyjnego oraz monitoringu poczty elektronicznej. Monitoring wizyjny może zostać wprowadzony w ściśle określonych przypadkach. Może być stosowany tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji albo zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

 • Ochrona danych osobowych – kary i sankcje

  Artykuł aktualny | Biuletyn Głównego Księgowego 8/2018, data dodania: 16.08.2018

  25 maja 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych (dalej: uodo), która ma na celu uregulowanie kwestii związanych ze stosowaniem w Polsce unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO). W artykule zwracamy uwagę przedsiębiorców na kary administracyjne wprowadzone uodo za naruszenie przepisów tych ustaw.

 • Czy warto ubiegać się o certyfikat RODO

  Artykuł aktualny | Biuletyn Głównego Księgowego 7/2018, data dodania: 19.07.2018

  Przepisy RODO przewidują możliwość uzyskania certyfikatu poświadczającego przestrzeganie przez przedsiębiorcę dobrych praktyk przetwarzania danych osobowych. Posiadanie certyfikatu jest całkowicie dobrowolne, to do przedsiębiorcy należy zatem decyzja, czy się o niego ubiegać. Przedstawiamy, kiedy warto ubiegać się o certyfikaty i jak ma wyglądać procedura ich uzyskiwania.

 • Czy pracownik ochrony ma prawo legitymować osoby przebywające na terenach istotnych dla bezpieczeństwa publicznego - UODO (GIODO) wyjaśnia

  Porada aktualna | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 7/2018, data dodania: 18.06.2018

  PROBLEM Nasz pracownik ochrony obiektu poprosił osobę przebywającą na terenie oczyszczalni ścieków o okazanie dokumentów. Spisał z jej dowodu osobistego nie tylko imię i nazwisko, ale zanotował również numer i serię dokumentu. Czy miał do tego prawo? Osoba kontrolowana kwestionuje takie postępowanie pracownika. RADA

 • Wymóg niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

  Artykuł aktualny | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 7/2018, data dodania: 21.06.2018

  Sejm umożliwił pracodawcom świadczącym usługi na rynku finansowym weryfikację pod kątem ich karalności za niektóre kategorie przestępstw osób: zatrudnionych na stanowiskach związanych ze szczególną odpowiedzialnością oraz ubiegających się o zatrudnienie na takich stanowiskach. Podmiot sektora finansowego ma prawo

 • Od 27 czerwca 2018 r. obowiązują nowe zasady uzyskiwania informacji o niekaralności osób zatrudnianych w sektorze finansowym

  Artykuł aktualny | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 7/2018, data dodania: 18.06.2018

  Pracodawca prowadzący działalność w sektorze finansowym (np. jako bank lub instytucja kredytowa) może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od osoby zatrudnionej na określonych stanowiskach pracy oświadczenia o niekaralności lub informacji w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego. Takie uprawnienie przyznała pracodawcom od 27 czerwca 2018 r. ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

 • Czy pracownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych z zaświadczenia o zarobkach

  Porada aktualna | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 7/2018, data dodania: 08.06.2018

  PROBLEM Nasi pracownicy często wnioskują o wystawienie im zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach. Czy od dnia obowiązywania RODO pracownicy powinni wyrażać dodatkowe zgody na przetwarzanie swoich danych zawartych w tych zaświadczeniach? RADA Nie. Wydawanie pracownikom na ich prośbę zaświadczeń o zatrudnieniu lub zarobkach nie

 • Czy przyszły pracodawca może domagać się referencji od kandydata do pracy - GIODO wyjaśnia

  Porada aktualna | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 6/2018, data dodania: 14.05.2018

  PROBLEM Firma zamierza zatrudnić nowego pracownika, który powinien mieć odpowiednie doświadczenie i predyspozycje. Czy w związku z tym przyszły pracodawca może domagać się od kandydatów przedstawienia referencji z poprzednich miejsc pracy? RADA Podczas rekrutacji można domagać się od kandydata tylko tych informacji,

 • Czy po zmianach przepisów będzie można przetwarzać za zgodą kandydata do pracy więcej jego danych, niż wynika z Kodeksu pracy

  Porada aktualna | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 6/2018, data dodania: 07.05.2018

  PROBLEM Często kandydaci do pracy przekazują nam w dokumentach aplikacyjnych więcej danych osobowych, niż wynika to z przepisów prawa pracy. Pilnujemy, by w takich przypadkach do tych dokumentów zawsze była dołączona klauzula zgody na przetwarzanie podanych danych. Czy po wejściu w życie zmian przepisów o ochronie danych osobowych

 • Jak po rozpoczęciu stosowania RODO pracodawca musi uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osób uprawnionych do świadczeń z zfśs

  Porada aktualna | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 6/2018, data dodania: 16.05.2018

  PROBLEM W naszej firmie został utworzony zfśs. Ze środków funduszu udzielamy pracownikom wsparcia głównie w formie dofinansowania do wypoczynku. Czy w związku z rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) nadal jesteśmy uprawnieni do pozyskiwania danych o sytuacji życiowej pracownika

 • Czy po rozpoczęciu stosowania RODO zawarta przez pracodawcę z biurem rachunkowym umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pracowników będzie ważna - GIODO wyjaśnia

  Porada aktualna | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 5/2018, data dodania: 16.04.2018

  PROBLEM Przedsiębiorca korzysta z usług biura rachunkowego, któremu przekazuje dane osobowe swoich pracowników. W tym celu ma zawartą z tym biurem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Czy taka umowa będzie ważna po 25 maja 2018 r., gdy zaczną być stosowane przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)? Czy

 • Jak przystosować formularze kadrowe dotyczące ochrony danych osobowych do przepisów RODO

  Artykuł aktualny | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 5/2018, data dodania: 12.04.2018

  W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów RODO pracodawca musi zmodyfikować zgody kandydatów do pracy i pracowników na przetwarzanie ich danych osobowych, klauzule informacyjne czy umowy z podmiotami zewnętrznymi, którym powierzył przetwarzanie danych. Wiele dokumentów związanych ze stosunkami pracy może jednak pozostawić w dotychczasowym brzmieniu.

 • RODO – nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych

  Artykuł aktualny | Monitor Księgowego 5/2018, data dodania: 05.04.2018

  Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wejdzie w życie 25 maja 2018 r. Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym także świadczeniem usług rachunkowych. W opracowaniu przedstawiamy, jak powinno wyglądać prawidłowe wdrożenie nowej polityki ochrony danych osobowych w biurze rachunkowym, tak by było zgodne z postanowieniami RODO. Celem publikacji jest ułatwienie biurom rachunkowym realizacji tego zadania.

 • Czy pracodawca może telefonicznie potwierdzić pracownikowi banku fakt zatrudniania konkretnej osoby - GIODO wyjaśnia

  Porada aktualna | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 4/2018, data dodania: 08.03.2018

  PROBLEM Pracownik banku zwrócił się do nas z prośbą o potwierdzenie danych o zatrudnieniu i wysokości zarobków naszego pracownika, który jest kredytobiorcą tego banku. Odmówiliśmy udzielenia takich informacji telefonicznie. Czy nasze postępowanie było prawidłowe? RADA Pracodawca nie powinien potwierdzać informacji przez

 • Czy po wejściu w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych nadal będzie można monitorować pracowników

  Porada aktualna | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 4/2018, data dodania: 06.03.2018

  PROBLEM Mamy zainstalowany monitoring terenu i hali produkcyjnej. Służy przede wszystkim kwestiom bezpieczeństwa, ale niekiedy zapisy z monitoringu są wykorzystywane do nałożenia kary porządkowej lub nawet rozwiązania umowy z pracownikiem (zarejestrowane naruszenia dyscypliny pracy, niewłaściwe zachowania itp.). Czy po wejściu w

 • Jak sporządzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, żeby była zgodna z RODO

  Artykuł aktualny | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 4/2018, data dodania: 15.03.2018

  Od 25 maja 2018 r. zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych musi być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna. Takie warunki stawia unijne rozporządzenie RODO, które tego dnia wejdzie w życie. Najbezpieczniej dla pracodawcy będzie, gdy zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy zostanie wyrażona na piśmie, elektronicznie lub w formie dokumentowej.

 • W jaki sposób pracodawca ma przeprowadzić rekrutację pracownika, gdy nie ma jego zgody na przetwarzanie danych osobowych - GIODO wyjaśnia

  Porada aktualna | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2/2018, data dodania: 16.01.2018

  PROBLEM Chcemy zatrudnić nowego pracownika. Odmówił on udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Co mamy zrobić w tej sytuacji? RADA Mają Państwo prawo, by jego dane osobowe niezbędne do rekrutacji przetwarzać bez jego zgody. Do przetwarzania określonych danych osobowych kandydata do pracy uprawniają przyszłego

 • Jakie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych pracowników wprowadza RODO

  Artykuł aktualny | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2/2018, data dodania: 15.01.2018

  Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO. Rozporządzenie to będzie stosowane bezpośrednio w prawie polskim i nie wymaga implementacji do porządku krajowego. Zwiększa ono ochronę danych osobowych osób fizycznych, w tym pracowników.

 • Jak przygotować się do zmian przepisów, które będą obowiązywać w 2018 r.

  Artykuł aktualny | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 24/2017 [dodatek: Temat na życzenie], data dodania: 08.12.2017

  W 2018 r. wejdą w życie duże nowelizacje przepisów w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Najważniejsze z nich dotyczą nowych zasad zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz wprowadzenia jednego konta, na które będą płacone składki ZUS.

 • Obowiązki przedsiębiorców związane z ochroną danych osobowych

  Artykuł aktualny do dnia 2018-05-25 | Monitor Księgowego 20/2016, data dodania: 10.10.2016

  Przedsiębiorcy są odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych oraz ich ochronę. Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych szczegółowo określają zasady postępowania z tymi danymi. Przewidują także surowe kary za naruszenie tych zasad. W publikacji przedstawiamy, co powinien zrobić przedsiębiorca, aby można było powiedzieć, że legalnie, zgodnie z prawem, przetwarza te dane. Celem publikacji jest ułatwienie przedsiębiorcy sporządzenia dokumentacji, której prowadzenie nakazują przepisy związane z ochroną danych osobowych.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK