do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie są konsekwencje nieterminowego złożenia deklaracji VAT-7/VAT-7K

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.11.2017

  Nieterminowe złożenie deklaracji VAT-7/VAT-7K lub niezłożenie jej w ogóle może się wiązać z bardzo poważnymi konsekwencjami. Podatnik będzie wówczas narażony na nałożenie kary grzywny za popełnione wykroczenie skarbowe. W określonych przypadkach niezłożenie deklaracji w terminie może również skutkować zastosowaniem przez organ podatkowy sankcji w postaci ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług.

 • Jak rozliczyć zaliczki dotyczące usług budowlanych podlegających odwrotnemu obciążeniu

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2017

  PROBLEM W październiku 2016 r. zawarłem umowę o wykonanie usługi budowlanej jako podwykonawca innej firmy, również będącej czynnym podatnikiem VAT. Łączna wartość usługi netto: 80 000 zł. W dniu zawarcia umowy otrzymałem 10% zaliczkę. Opodatkowałem ją według stawki 23% (usługa dotyczyła budowy obiektu handlowego) i 24

 • Jakie usługi od 1 lipca 2017 r. nie będą korzystać ze zwolnienia z VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.05.2017

  Od 1 lipca 2017 r. usługi pomocnicze do usług finansowo-ubezpieczeniowych, zwolnionych z VAT, nie będą mogły korzystać ze zwolnienia. Do tych usług należą między innymi usługi likwidacji szkód świadczone na rzecz zakładów ubezpieczeniowych. Ze zwolnienia z VAT nie będą mogły również korzystać usługi świadczone między państwowymi jednostkami organizacyjnymi.

 • Jak korygować transakcje objęte odwrotnym obciążeniem

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.04.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. nowe grupy towarów i usług zostały objęte odwrotnym obciążeniem. Często podatnicy mają problem z korektą tych świadczeń. Ustawodawca nie ułatwia zadania, gdyż wiele kwestii nadal nie jest wprost określone w ustawie. Pomocne mogą być wyjaśnienia MF dotyczące rozliczenia transakcji objętych odwrotnym obciążeniem.

 • Informacje podsumowujące 2017 - krajowe i unijne

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.03.2017

  W 2017 r. zmieniły się zasady składania informacji podsumowujących zarówno krajowych, jak i unijnych. Informacje te muszą być składane wyłącznie w formie elektronicznej i tylko za okresy miesięczne. Ponadto nowa grupa podatników została objęta obowiązkiem składania krajowych informacji podsumowujących. To podatnicy świadczący usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem.

 • Jak korygować ewidencję wysłaną w formacie JPK_VAT

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-31 | data dodania: 28.03.2017

  Kolejna grupa podatników wysłała już swoje pierwsze JPK_VAT. Należy pamiętać, że każda korekta deklaracji VAT-7/VAT-7K, która jest spowodowana zmianami w ewidencji, powoduje, iż podatnik jest zobowiązany do przesłania ponownie JPK_VAT. Dotyczy to oczywiście okresu, kiedy istniał już obowiązek przesyłania JPK_VAT.

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych dywidendę wypłaconą w formie niepieniężnej

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  W spółkach kapitałowych, tj. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółce akcyjnej, prawo do dywidendy stanowi jedno z podstawowych praw majątkowych wspólnika (akcjonariusza). W praktyce obrotu gospodarczego najpopularniejszą formą wypłaty dywidendy jest świadczenie pieniężne. Dozwolona jest jednak także wypłata dywidendy w naturze, np. w formie rzeczy oznaczonych co do gatunku lub w towarze (tzw. dywidenda rzeczowa). Ten artykuł wskazuje, jak taką dywidendę rzeczową rozliczyć podatkowo i ująć w księgach rachunkowych.

 • Nowe kary za przestępstwa i wykroczenia związane z rozliczaniem VAT

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-31 | data dodania: 27.02.2017

  Zmiany w Kodeksie karnym, które weszły w życie 1 marca 2017 r., są konsekwencją walki fiskusa z nieuczciwymi podatnikami. Nowe kary z Kodeksu karnego są bardzo dotkliwe. Obecnie sankcje za przestępstwa dotyczące rozliczeń VAT przewiduje ustawa o VAT, Kodeks karny oraz Kodeks karny skarbowy.

 • W których urzędach po reformie KAS będziemy załatwiać sprawy w zakresie VAT od importu i akcyzy

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.02.2017

  Od 1 marca 2017 r. wraz z utworzeniem KAS zniesiono m.in. urzędy celne, izby celne i urzędy kontroli skarbowej. To one dotychczas zajmowały się akcyzą i VAT od importu. W ramach tej reformy dokonano poważnych zmian w strukturze organów podatkowych i celnych, tworząc inną strukturę i siatkę nowych organów oraz rozdzielając między nich część dotychczasowych kompetencji merytorycznych. Większa część zadań została przeniesiona do urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej.

 • Jak uzyskać przyspieszony zwrot VAT - po zmianach

  Porada aktualna do dnia 2018-06-30 | data dodania: 23.02.2017

  Jedną z metod realizacji zasady neutralności VAT jest uzyskanie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym lub odpowiednio podatku naliczonego. Zwrot można otrzymać w terminie podstawowym (60 dni) lub przyspieszonym (25 dni) od dnia złożenia deklaracji VAT. W praktyce spory występują najczęściej wówczas, gdy podatnik wnioskuje o zwrot w skróconym, 25-dniowym terminie. Już w poprzednim stanie prawnym podatnicy musieli spełnić "szczególne" warunki dla otrzymania takiego zwrotu. Obecnie poprzeczka została postawiona przez ustawodawcę jeszcze wyżej.

 • Od 1 marca 2017 r. fałszowanie faktur jest przestępstwem

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.02.2017

  1 marca 2017 r. w Kodeksie karnym pojawiły się szczególne formy przestępstw przeciwko fałszowaniu faktur. Zostały wprowadzone kary za podrabianie i przerabianie faktur, a także za wystawianie i posługiwanie się fakturami poświadczającymi nieprawdę. Podatnicy dopuszczający się takich czynów mogą być ukarani pozbawieniem wolności od 6 miesięcy do 8 lat, a w przypadku przestępstw na dużą skalę nawet karą 25 lat pozbawienia wolności. Wobec skazanych na karę pozbawienia wolności będzie mogła też zostać orzeczona kara grzywny. Przedstawiamy zasady odpowiedzialności podatników wprowadzone nowymi regulacjami.

 • Jakie są zasady karania sankcją w postaci dodatkowego zobowiązania VAT

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. do ustawy o VAT powróciło tzw. "dodatkowe zobowiązanie podatkowe". Takie zobowiązanie może być na podatnika nałożone przede wszystkim w przypadkach, gdy zaniża on lub nie wpłaca należnego VAT, ale nie tylko. W artykule przedstawiamy listę przypadków, w których podatnik może zostać w ten sposób ukarany, oraz zasady wymierzania tej sankcji, która może wynieść 20, 30 a nawet 100 procent zaniżenia zobowiązania w VAT.

 • Jak w 2017 r. uzyskać zwrot VAT

  Porada aktualna do dnia 2018-06-30 | data dodania: 01.02.2017

  Od rozliczenia za styczeń 2017 r. zmieniły się zasady uzyskiwania zwrotu VAT w terminie 25 dni. Ponadto organy podatkowe otrzymały możliwość kontroli kontrahentów podatnika w ramach czynności sprawdzających. Natomiast naczelnik urzędu skarbowego, po zmianach, musi przedłużyć termin zwrotu na żądanie innych organów, np. CBA, ABW. Pozostałe zasady zwrotu nie zostały zmienione.

 • Kiedy do usług montażu budowlanego ma zastosowanie odwrotne obciążenie

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Firma zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych PKD 25.11.Z i ich montażem przy wznoszeniu obiektów budowlanych. Na całość były wystawiane faktury VAT. Do tej pory uznawano, że roboty montażowe wykonane przez producenta wyrobu własnymi siłami są klasyfikowane tam, gdzie jest klasyfikowany wyrób (25.11). Czy od 1 stycznia 2017 r. zmieniło się coś w tym zagadnieniu? Często produkcja konstrukcji i ich montaż są wykonywane w ramach podwykonawstwa. Czy nadal można stosować 23% czy odwrotne obciążenie?

 • Czy świadcząc usługi medyczne zawsze trzeba mieć kasę rejestrującą

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Lekarze lub lekarze dentyści nie muszą posiadać kas rejestrujących tylko wtedy, gdy ma zastosowanie jedno z istniejących od 1 stycznia 2017 r. wyłączeń z bezwzględnego obowiązku ewidencjonowania usług w zakresie opieki medycznej. Nadal bezwzględny obowiązek ewidencjonowania nie dotyczy sytuacji, gdy usługi medyczne są świadczone np. przez przychodnie i szpitale.

 • Jak po centralizacji VAT rozliczać wynajem pomieszczeń przez szkołę

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Szkoła powiatowa wynajmuje osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pomieszczenie na sklepik szkolny z artykułami spożywczymi i papierniczymi. Dochody z tego tytułu w 80% otrzymuje powiat, a w 20% szkoła. Jak po centralizacji rozliczać VAT?

 • Czy można odliczyć VAT z faktur za remont lokalu w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

  Porada aktualna do dnia 2018-04-29 | data dodania: 31.01.2017

  Nowe przepisy wprowadziły możliwość wykreślenia przez urząd skarbowy podatnika z rejestru VAT, gdy zawiesi działalność na okres co najmniej sześciu miesięcy. Powstaje wówczas pytanie, czy podatnik może na zasadach ogólnych odliczać podatek naliczony z faktur np. za remont lokalu przeprowadzony w trakcie zawieszenia działalności i kiedy może to zrobić.

 • Kiedy od 1 stycznia 2017 r. miejsce położenia nieruchomości wyznacza miejsce świadczenia usług

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Miejsce położenia nieruchomości wyznacza miejsce świadczenia usług, a tym samym miejsce ich opodatkowania w przypadku usług związanych z nieruchomościami. Ustalenie tego w praktyce sprawia wiele problemów, dlatego ustawodawca unijny postanowił doprecyzować te regulacje. Z dniem 1 stycznia 2017 r. do rozporządzenia 282/2011 został dodany art. 31a. Rozporządzenie unijne obowiązuje wprost również polskich podatników.

 • Kiedy usługi świadczone między państwowymi jednostkami budżetowymi są zwolnione z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Państwowe jednostki budżetowe nie podlegały centralizacji. Mimo to organy podatkowe zachowały zwolnienie dla usług świadczonych między tymi jednostkami tylko do 30 czerwca 2017 r. Nie dotyczy ono jednak wszystkich usług.

 • Jak stosować stawkę 0% od 1 stycznia 2017 r. - wyjaśnienia MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 31.01.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. uległ zmianie zakres czynności objętych opodatkowaniem VAT według stawki 0% w obszarze związanym z przemysłem okrętowym. Ministerstwo Finansów wydało wyjaśnienia dotyczące stosowania stawki 0% po zmianach.

 • Jak przeprowadzić korektę roczną, gdy była stosowana proporcja lub preproporcja

  Porada aktualna do dnia 2017-12-31 | data dodania: 31.01.2017

  W deklaracji za styczeń 2017 r. podatnicy, którzy odliczali VAT ustalany według proporcji lub preproporcji, muszą dokonać korekty rocznej. Przepisy dotyczące odliczenia podatku naliczonego w oparciu o preproporcję przewidują takie same zasady odliczania i korekty VAT jak przy stosowaniu proporcji. Korekta stosowanej preproporcji będzie dokonywana po raz pierwszy.

 • Jak zmieniły się zasady składania deklaracji i informacji podsumowujących w 2017 r.

  Porada aktualna do dnia 2017-12-31 | data dodania: 31.01.2017

  Od rozliczenia za styczeń obowiązują nowe zasady składania deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowujących, zarówno krajowych, jak i unijnych. Informacje podsumowujące składamy obowiązkowo za okresy miesięczne i wyłącznie w formie elektronicznej.

 • Jak rozliczać VAT od usług budowlanych - po zmianach

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. branża budowlana jest objęta (w określonych okolicznościach) tzw. odwrotnym obciążeniem. Stosowanie tego systemu rozliczeń może sprawić kilka problemów. Podmioty działające w branży budowlanej lub ściśle z nią współpracujące powinny wypracować systemowe rozwiązania pozwalające na prawidłowe opodatkowanie wykonywanych usług. Mechanizm reverse charge nie jest bowiem stosowany do każdej usługi budowlanej, a wyłącznie w relacji, w której mamy do czynienia z podwykonawcą.

 • Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w 2017 r.

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-31 | data dodania: 16.01.2017

  W 2017 r. warunki zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących określa nowe rozporządzenie. W większości powiela ono dotychczasowe rozwiązania. Wprowadza jednak kilka modyfikacji, o których warto wiedzieć, ponieważ niedochowanie warunków zwolnienia może doprowadzić do utraty prawa do korzystania ze zwolnienia oraz obligatoryjnego rozpoczęcia ewidencji sprzedaży w kasie rejestrującej.

 • Czy istnieje możliwość zaskarżania przedłużenia terminu zwrotu VAT - po zmianach

  Porada aktualna | data dodania: 10.01.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono kilka zmian w zakresie przedłużania terminu zwrotu VAT, w przypadku gdy organ podatkowy potrzebuje więcej czasu na zweryfikowanie zasadności zwrotu niż ustawowe 60 dni (art. 87 ust.2 ustawy o VAT). Zwiększone zostały uprawnienia organów podatkowych, które w ramach postępowania weryfikacyjnego mogą obecnie dokonywać kontroli krzyżowej u kontrahentów podatnika. Prawo do żądania wstrzymania zwrotu VAT będzie też obecnie przysługiwało niektórym służbom. Co istotne, nadal aktualna pozostaje teza uchwały NSA z 24 października 2016 r., sygn. akt I FPS 2/2016, potwierdzająca prawo podatnika do wniesienia zażalenia, a następnie skargi do sądu na postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK