do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Od 1 lipca 2018 r. największa grupa przedsiębiorców zostanie zobowiązana do przekazywania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w strukturze JPK

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.05.2018

  Od 1 lipca 2018 r. kolejna grupa podatników będzie zobowiązana do przekazywania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych w strukturze JPK. Będą to mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy.

 • Uprawnieni do emerytury z urzędu z gwarancją najniższego świadczenia

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.02.2018

  Osoby pobierające emerytury z urzędu (zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, w przypadku gdy świadczeniobiorca ukończył powszechny wiek emerytalny), które posiadają krótki staż pracy, od 1 marca 2018 r. będą miały zagwarantowaną emeryturę w wysokości co najmniej najniższej renty. Przy czym podwyższenie emerytury nastąpi w ramach tegorocznej waloryzacji z wyrównaniem od 1 marca 2017 r. Ponadto doprecyzowane zostały przepisy, na podstawie których osoby uprawnione do emerytury nie będą mogły przejść na rentę z tytułu niezdolności do pracy.

 • Jak wypełnić roczną informację ZUS IWA za 2017 r.

  Artykuł aktualny do dnia 2018-01-30 | data dodania: 11.12.2017

  Informację ZUS IWA powinni złożyć płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. Jest to dokument, który należy złożyć najpóźniej 31 stycznia za rok poprzedni. Przekazane w ten sposób dane posłużą do wyliczenia przez ZUS wysokości stopy procentowej składki wypadkowej dla tych płatników, którzy zobowiązani byli składać ZUS IWA przez 3 kolejne lata (a więc 2015 r., 2016 r., i 2017 r.). Pozostali płatnicy stopę procentową składki wypadkowej będą musieli ustalić we własnym zakresie.

 • Nowy sposób uwierzytelniania elektronicznych zaświadczeń lekarskich od 1 grudnia 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.11.2017

  Od 1 grudnia 2017 r. lekarze, felczerzy i dentyści uprawnieni do wystawiania zaświadczeń lekarskich mogą korzystać z prostego i bezpłatnego sposobu uwierzytelniania elektronicznych zaświadczeń lekarskich (e-ZLA). Wykorzystano teleinformatyczny system ZUS, który bezpłatnie jest udostępniony osobom uprawnionym do wystawiania e-zwolnień. Dotychczasowe zwolnienia papierowe ZUS ZLA mogą być wystawiane jeszcze do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie obowiązywać będą już tylko zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy wystawiane w formie elektronicznej.

 • Jakie są konsekwencje nieterminowego złożenia deklaracji VAT-7/VAT-7K

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.11.2017

  Nieterminowe złożenie deklaracji VAT-7/VAT-7K lub niezłożenie jej w ogóle może się wiązać z bardzo poważnymi konsekwencjami. Podatnik będzie wówczas narażony na nałożenie kary grzywny za popełnione wykroczenie skarbowe. W określonych przypadkach niezłożenie deklaracji w terminie może również skutkować zastosowaniem przez organ podatkowy sankcji w postaci ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług.

 • Obowiązki pracodawcy na przełomie roku – o czym trzeba pamiętać

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.11.2017

  Planując wymiary czasu pracy na 2018 r. należy wziąć pod uwagę konieczność oddania dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę. W 2018 r. trzeba będzie zapewnić pracownikom dodatkowy dzień wolny za święto Trzech Króli przypadające w sobotę 6 stycznia. Nie należy też zapominać o obowiązkach w zakresie urlopów wypoczynkowych. Niektórzy pracodawcy muszą bowiem ustalić m.in. plany urlopów na 2018 r., a wszyscy będą korzystać ze współczynnika urlopowego, jaki będzie obowiązywał w 2018 r.

 • Jakie warunki muszą spełnić płatnicy ubiegający się o dofinansowanie z ZUS projektów w ramach prewencji wypadkowej od 1 stycznia 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 31.10.2017

  Płatnicy składek, którzy ubiegają się o dofinansowanie przez ZUS działań w celu poprawy bezpieczeństwa warunków pracy w swoich zakładach, od 1 stycznia 2018 r. będą musieli stanąć do konkursu projektów. Dofinansowania z zakresu prewencji wypadkowej nie uzyskają m.in. płatnicy, którzy zalegają z płatnościami składek i podatków.

 • Indywidualne konta składkowe – nowy system rozliczeń z ZUS od 1 stycznia 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.10.2017

  Od 1 stycznia 2018 r. nastąpi rewolucyjna zmiana w zasadach opłacania składek ZUS. Zamiast obecnie stosowanych trzech lub czterech przelewów płatnicy opłacą wszystkie należności na rzecz ZUS jednym przelewem, bezpośrednio na numer rachunku składkowego przyznany indywidualnie każdemu z nich. Zmianie ulegną także zasady zaliczania wpłat na poszczególne fundusze i okresy. Najistotniejsze skutki dla płatników ma regulacja przewidująca opłacanie w pierwszej kolejności należności przeterminowanych.

 • Nowe druki ZUS w sprawie wniosku o emeryturę i rentę

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.10.2017

  Od 2 października 2017 r. ZUS wprowadził nowe wzory formularzy w sprawach emerytalno-rentowych. Zmiana druków polegająca na ich uproszczeniu ma spowodować skrócenie czasu ich wypełniania.

 • Jak postępować, gdy pracownik przechodzi na emeryturę – odpowiedzi na pytania z praktyki

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.10.2017

  Gdy pracownik przechodzi na emeryturę, pracodawca powinien rozwiązać z nim umowę o pracę. Zakończenie stosunku pracy może w tym przypadku nastąpić za porozumieniem stron lub w drodze wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika.

 • Od 1 stycznia 2018 r. rodzice zatrudniający nianię poniosą wyższe koszty z tytułu składek

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.10.2017

  Od 1 stycznia 2018 r. budżetowe finansowanie składek za nianię zatrudnioną na podstawie umowy uaktywniającej zostanie zmniejszone o połowę. Z budżetu będzie finansowana kwota składek ustalana od podstawy wymiaru nieprzekraczającej 50% minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy obecnie składki są finansowane od podstawy w kwocie pełnego wynagrodzenia minimalnego. Aby zachować dotychczasowe finansowanie składek, rodzice powinni zawrzeć umowę uaktywniającą z nianią najpóźniej do 31 grudnia 2017 r. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian będą finansowane na starych zasadach.

 • Nowe druki wniosku o zasiłek opiekuńczy

  Artykuł aktualny do dnia 2018-06-04 | data dodania: 18.09.2017

  Od 5 września 2017 r. ZUS udostępnił nowe druki wniosku o zasiłek opiekuńczy, które zastąpiły dotychczasowy formularz Z-15. Nowe druki dotyczą wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem (Z-15A) oraz wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (Z-15B).

 • Jakie zmiany od 1 września 2017 r. wprowadzono w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.09.2017

  Od 1 września 2017 r. weszły w życie zmiany dostosowujące zasady przygotowania zawodowego młodocianych do nowego systemu oświaty. Wprowadzają one również przepisy przejściowe, które umożliwiają ukończenie przygotowania zawodowego na dotychczasowych zasadach.

 • Nowa deklaracja AKC-U/S dla podatników sprowadzających samochody z UE

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.09.2017

  Od 1 października 2017 r. obowiązują dwa odrębne wzory deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego: jeden odnoszący się wyłącznie do samochodów osobowych (AKC-U/S), drugi obejmujący wyroby akcyzowe (AKC-U/A). Nową deklarację AKC-U/S, tak jak dotychczas, trzeba będzie składać do 14 dnia,

 • Jak rozliczyć akcyzę od sprowadzanego samochodu od 1 października 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.09.2017

  Aby zarejestrować samochód sprowadzany z innego kraju UE, musimy złożyć deklarację, zapłacić akcyzę i uzyskać potwierdzenie zapłaty. Od 1 marca 2017 r. deklarację tę możemy złożyć w formie papierowej do urzędu skarbowego albo w formie elektronicznej za pomocą systemu PUESC. Natomiast akcyzę płacimy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Od 1 października 2017 r. składamy nową deklarację AKC-U/S zamiast dotychczasowej AKC-U.

 • Zmiany w zakresie obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.09.2017

  Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy zatrudniają małżonków i innych członków rodziny, będą mieli obowiązek opłacania za nich składki na FGŚP. Od 5 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy zmieniające definicję pracownika. Po raz pierwszy składkę na FGŚP w wysokości 0,10% podstawy jej wymiaru należy opłacić w październiku 2017 r. od przychodów uzyskanych we wrześniu.

 • Od 5 września 2017 r. przedsiębiorcy mają obowiązek opłacać składkę na FGŚP za zatrudnianych członków rodziny

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.09.2017

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zatrudniające w swojej firmie członków własnej rodziny, na mocy nowych przepisów są zobowiązane do opłacania składki na FGŚP także za te osoby, których dotychczas to obciążenie nie dotyczyło. Składka na FGŚP za te osoby będzie ustalana na ogólnych zasadach, w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Zmiany w powszechnym systemie emerytalnym od 1 października 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 31.08.2017

  Od 1 października 2017 r. został obniżony powszechny wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zmiany objęły nie tylko osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym, lecz także m.in. pracowników budżetówki (np. nauczycieli). Ponadto zlikwidowano emeryturę częściową, a kobiety uzyskały wcześniej okresową emeryturę kapitałową z II filaru (OFE). Zmiany nastąpiły również w ustalaniu ochrony przedemerytalnej w tzw. okresie przejściowym.

 • Zmiany w zakresie obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.08.2017

  Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy zatrudniają małżonków i innych członków rodziny, będą mieli obowiązek opłacania za nich składki na FGŚP. Od 5 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy zmieniające definicję pracownika. Po raz pierwszy składkę na FGŚP w wysokości 0,10% podstawy jej wymiaru należy opłacić w październiku 2017 r. od przychodów uzyskanych we wrześniu.

 • Nowy wzór certyfikatu rezydencji

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.08.2017

  Od 5 lipca 2017 r. obowiązuje nowy wzór zaświadczenia CFR-1 (certyfikat rezydencji). Jednocześnie zlikwidowano formularz CFR-2– zaświadczenia o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności. Przypominamy, jakim celom służy zaświadczenie CFR-1.

 • Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.08.2017

  21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z 11 maja 2017 r. ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089; dalej „ustawa”). Kończy to ponad półtoraroczne prace nad tym aktem w Polsce (pierwsze założenia do ustawy upubliczniono w sierpniu 2015 r. po nich kolejne, a następnie – już w 2016 r. – wydano 5 wersji projektu ustawy). Tym samym 20 czerwca 2017 r przestałą obowiązywać dotychczasowa ustawa, tj. z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (dalej „stara ustawa”).

 • Jak przedłużyć umowę o pracę tymczasową z pracownicą w ciąży

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.08.2017

  Od 1 czerwca 2017 r. umowa z pracownicą w ciąży wykonującą pracę tymczasową może automatycznie ulec przedłużeniu do dnia porodu. Takie przedłużenie następuje tylko wówczas, gdy termin zakończenia umowy o pracę przypada po upływie 3. miesiąca ciąży. Ponadto pracownica musi posiadać co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję pracy.

 • Wszystko o jednorazowej amortyzacji – po zmianach

  Artykuł aktualny | data dodania: 31.07.2017

  Z dniem 12 sierpnia 2017 r. w wyniku nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych została wprowadzona dodatkowa możliwość jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych. Jednocześnie zachowana została możliwość korzystania z dotychczasowych rozwiązań w tym zakresie. Nadal podatnicy mogą jednorazowo amortyzować środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł. Prawo do jednorazowej amortyzacji na dotychczasowych zasadach zachowali też podatnicy rozpoczynający działalność oraz tzw. mali podatnicy. Wszystkie możliwości jednorazowej amortyzacji środków trwałych (ze szczególnym naciskiem na nową instytucję jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych) przedstawiamy w tej publikacji.

 • Jakie wynagrodzenie będzie przysługiwało pracownikom medycznym zatrudnionym w podmiotach leczniczych po zmianie przepisów

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2017

  Pracownicy wykonujący zawody medyczne zatrudnieni w podmiotach leczniczych będą mieć prawo co najmniej do najniższego wynagrodzenia uwzględniającego rodzaj wykonywanej przez nich pracy. Oznacza to, że pracodawca (będący zarówno jednostką budżetową jak i prywatną) nie będzie mógł ustalić wynagrodzeń tych osób w niższej wysokości niż zagwarantowane minimum. Takie zmiany wprowadza ustawa z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

 • Jak wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy wpływa na zatrudnienie w Polsce

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-30 | data dodania: 19.07.2017

  Od 11 czerwca 2017 r. między państwami obszaru Schengen a Ukrainą obowiązuje ruch bezwizowy. Oznacza to, że obywatele Ukrainy posiadający paszporty biometryczne mogą przekraczać granice tych państw (w tym również Polski) bez konieczności posiadania wizy. Jednak w celu podjęcia pracy w Polsce nadal wymagane jest posiadanie przez obywateli Ukrainy zezwolenia na pracę, chyba że dany cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku jego uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK