do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 12/2021, data dodania: 18.11.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Sporządzenie sprawozdania finansowego spółki komandytowej w związku z uzyskaniem w 2021 r. statusu podatnika CIT

PROBLEM

Spółka komandytowa (dwoje wspólników/osoby fizyczne) jest od 1 maja 2021 r. podatnikiem CIT. Za okres od stycznia do grudnia 2020 r. zostało sporządzone sprawozdanie finansowe. Spółka nie przedłużyła roku podatkowego. Rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Czy za okres od stycznia do kwietnia 2021 r. należy sporządzić jedno sprawozdanie i PIT dla wspólników oraz drugie sprawozdanie finansowe za okres od maja do grudnia 2021 r. oraz CIT? Czy zamknięcie roku 2021 powinno być potwierdzone jednym sprawozdaniem finansowym za okres od stycznia do grudnia 2021 r.

RADA

Gdy spółka komandytowa uzyskała 1 maja 2021 r. status podatnika CIT, to jest zobowiązana - wyłącznie dla celów podatkowych - do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający ten dzień (tj. na dzień 30 kwietnia 2021 r.). Spółka komandytowa nie ma obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego na ten dzień, tj. 30 kwietnia 2021 r. Rok obrotowy spółki komandytowej za 2021 r. będzie trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i za ten okres spółka ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe. Niemniej wynik jednostki będzie podlegał odrębnemu podziałowi pomiędzy wspólników (po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego).

UZASADNIENIE

1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123; dalej: "ustawa zmieniająca") zmieniające m.in. zasady opodatkowania podatkiem dochodowym spółek komandytowych. Przepisy te sprawiły, że spółki komandytowe uzyskały status podatnika podatku CIT od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r. O ile w pierwszym przypadku (tj. gdy spółka status podatnika CIT uzyskała 1 stycznia 2021 r.) nie ma wątpliwości w kwestii zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego, to w przypadku drugim (gdy jednostka stała się podatnikiem CIT od 1 maja 2021) takie wątpliwości wystąpiły.

Rozstrzyga je Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach zamieszczonych 21 stycznia 2021 r. na www.podatki.gov.pl. Z wyjaśnień tam zawartych wynika, że:

  • w przypadku, gdy spółka komandytowa uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych 1 maja 2021 r., to wówczas jest ona obowiązana - wyłącznie dla celów podatkowych - do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający ten dzień (tj. na dzień 30 kwietnia 2021 r.),
  • spółka komandytowa, która zostanie podatnikiem podatku CIT od 1 maja 2021 r., nie ma obowiązku sporządzenia na dzień 30 kwietnia 2021 r. sprawozdania finansowego. Rok obrotowy spółki komandytowej za 2021 r. trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzone sprawozdanie finansowe.

Zatem w przypadku, gdy spółka komandytowa uzyskała status podatnika CIT 1 maja 2021 r., możliwe są dwie sytuacje, w zależności od decyzji spółki komandytowej, tj.:

  • gdy sprawozdanie finansowe dla celów sprawozdawczych obejmuje rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2020 r. i kończący się 31 grudnia 2020 r. Wówczas sprawozdanie finansowe za 2021 r będzie podobnie obejmować cały rok, tj. okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., z tym że 30 kwietnia 2021 r. spółka powinna zamknąć księgi rachunkowe dla celów podatkowych - bez sporządzania sprawozdania finansowego (jak to ma miejsce w rozpatrywanym przypadku) lub
  • gdy sprawozdanie finansowe dla celów sprawozdawczych obejmuje rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2020 r. i kończący się 30 kwietnia 2021 r. Wówczas sprawozdanie finansowe za rok 2021 obejmuje 8 miesięcy, tj. okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Zamknięcie ksiąg rachunkowych na 30 kwietnia 2021 r. jest wówczas zamknięciem zarówno dla celów finansowych (sporządzenie sprawozdania finansowego), jak i podatkowych.

W rozpatrywanym przypadku spółka musi:

  • ustalić wynik finansowy za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. oraz wynik podatkowy za ten okres, tj. wielkość przychodów i kosztów podatkowych podlegających opodatkowaniu na poziomie każdego ze wspólników w proporcji do ich udziałów w spółce,
  • ustalić wynik finansowy wypracowany przez spółkę jako podatnika CIT od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i dokonać rozliczenia podatkowego za ten okres już jako podatnik CIT.

Brak obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r. powoduje, że dla czytelności sprawozdania finansowego wskazanym jest, by w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazać dwa wyniki finansowe (za okres styczeń-kwiecień 2021 r. i za okres maj-grudzień 2021 r.). Takie rozwiązanie dopuszcza ustawa o rachunkowości, wskazując w art. 50 ust. 1, że:

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki.

Informacja o przyjęciu statusu podatnika CIT od 1 maja 2021 r. powinna również znaleźć się w dodatkowych informacjach i wyjaśnieniach do sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna:

  • art. 12 ustawy z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2020 r. poz. 2123

  • art. 12, art. 50 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t Dz.U. z 2021r. poz. 217

Paweł Muż

ekonomista, redaktor "MONITORA księgowego"

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK