do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
data dodania: 09.03.2018

Na jakich zasadach pracodawca finansujący posiłki swoim zatrudnionym może skorzystać ze zwolnienia składkowego

Obowiązek opłacania składek ZUS od wartości posiłków zapewnionych pracownikom jest uzależniony m.in. od tego, czy do zapewnienia posiłków zobowiązują pracodawcę przepisy bhp, czy udziela on tego świadczenia bez ciążącego na nim obowiązku. W wielu przypadkach konieczne jest ustalenie wartości pieniężnej udostępnianych posiłków, ponieważ zwolnienie ze składek obowiązuje tylko do określonej kwoty. Zwolnienie składkowe może mieć też zastosowanie, gdy pracodawca i pracownik współfinansują posiłki – wówczas jest konieczne zawarcie stosownych zapisów w regulaminie wynagradzania.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze stosunku pracy (także ze stosunku służbowego oraz spółdzielczego stosunku pracy) stanowi przychód ze stosunku pracy, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za przychód ten uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof).

Zwolnienia składkowe

Niektóre rodzaje przychodów są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Do tej podstawy nie należy wliczać:

 • przychodów wymienionych w art. 18 ust. 2 ustawy systemowej (tj. wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych),
 • przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia składkowego, stanowiącego katalog wyłączeń składkowych.

Podstawy wymiaru składek nie stanowi m.in. wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia składkowego). Podstawy wymiaru składek nie stanowi również wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł (§ 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia składkowego).

Z przywołanych przepisów wynika, że pracodawcy zapewniający zatrudnionym posiłki i napoje na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy mogą wartość tych świadczeń w całości wyłączyć z podstawy wymiaru składek (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia składkowego). Natomiast świadczenia zapewniane przez pracodawców, którzy nie są do tego zobowiązani przez przepisy bhp, mogą być wyłączone z oskładkowania do kwoty 190 zł miesięcznie. Warto pamiętać, że dopuszczalne jest także współfinansowanie posiłków przez pracowników – wówczas również, po spełnieniu dodatkowych warunków, wartość dofinansowania pracodawcy będzie zwolniona ze składek.

Prawo do wyłączenia z oskładkowania wartości świadczeń jest uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań i w różnych sytuacjach może ukształtować się w odmienny sposób.

Finansowanie wody oraz napojów

Pracodawca jest zobowiązany do zapewniania wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów (§ 112 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych i funkcjonowania klimatyzacji. Ilość, rodzaj i temperaturę napojów dostosowuje się do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Nakaz ten pracodawca może wypełnić, jedynie udostępniając punkt czerpania wody, który musi znajdować się nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy i być odpowiednio zabezpieczony przed zanieczyszczeniem lub zakażeniem. Wartość udostępnianych pracownikom wody i innych napojów bezalkoholowych nie stanowi podstawy wymiaru składek, ponieważ realizacja tego świadczenia jest obowiązkiem pracodawcy, w ramach przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.

PRZYKŁAD

W zakładzie pracy wszystkim pracownikom jest udostępniona w czasie pracy woda źródlana z ogólnodostępnych dystrybutorów, a także kawa i herbata. Pracodawca nie jest zobowiązany do ustalania wartości tych świadczeń rzeczowych i uwzględniania ich w podstawie wymiaru składek, ponieważ realizuje w ten sposób obowiązek, który nakładają na niego przepisy bhp. Nie precyzują one, jakie napoje – poza wodą zdatną do picia – powinny zostać udostępnione pracownikom. Pracodawca wypełniłby swój obowiązek także wtedy, gdyby udostępnił wyłącznie zwykłą wodę (np. z sieci wodociągowej). Jeżeli jednak zdecydował się na realizację obowiązku w przedstawionej, rozszerzonej formie, także ma prawo do skorzystania ze zwolnienia składkowego.

W przypadku gdy pracodawca wypłaci pracownikom ekwiwalent pieniężny, aby samodzielnie zakupili napoje – wypłacone kwoty musi doliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia pracowników.

Finansowanie posiłków profilaktycznych

Zapewnienie posiłków pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych jest obowiązkiem pracodawcy, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, szczegółowe zasady ich wydawania, a także warunki uzasadniające zapewnienie posiłków w punktach gastronomicznych bądź możliwość przyrządzania posiłków przez pracowników ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ustala te kwestie po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników (§ 5 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów). Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za te posiłki.

Wartość posiłków i napojów profilaktycznych, których zapewnienie jest obowiązkiem pracodawcy na podstawie przepisów bhp, jest w całości wyłączona z podstawy wymiaru składek. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, to może zapewnić w czasie pracy:

 • korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych,
 • przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów (§ 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów).

Wartość takich świadczeń również nie może być wliczana do podstawy wymiaru składek.

PRZYKŁAD

Pracodawca zatrudnia pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych.

Wariant I

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp pracodawca zapewnia zatrudnionym posiłki profilaktyczne, które są im udostępniane w zakładowej stołówce. Wartość pieniężna posiłków profilaktycznych nie stanowi podstawy do oskładkowania.

Wariant II

Pracodawca nie ma możliwości zapewnienia pracownikom gotowego posiłku, dlatego przyznał im talony uprawniające do zakupu artykułów spożywczych w sklepie i umożliwił przyrządzanie posiłków z tych produktów. Wartość talonów jest zwolniona z oskładkowania, ponieważ na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków wynikający z przepisów bhp.

Wariant III

Pracodawca nie ma możliwości zapewnienia pracownikom gotowego posiłku, dlatego wypłaca im ekwiwalent pieniężny. Takie świadczenie nie może zostać uznane za realizację obowiązku nałożonego przez przepisy bhp, ponieważ zgodnie § 8 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje profilaktyczne. Tym samym wartość ekwiwalentu musi zostać doliczona do podstawy wymiaru składek każdego pracownika, któremu został on wypłacony.

Finansowanie posiłków do kwoty 190 zł

Inaczej obowiązek składkowy kształtuje się w przypadku tych pracodawców, którzy nie mają obowiązku, wynikającego z przepisów bhp, zapewnienia swoim zatrudnionym posiłków, ale z własnej woli finansują pracownikom takie świadczenie Z podstawy wymiaru składek została wyłączona wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł. Zwolnienie ze składek wartości posiłków nie ma w tym przypadku związku z przepisami bhp.

Świadczenie to jest zatem zwolnione z oskładkowania, jeżeli:

 • w zamian za posiłki nie przysługuje ekwiwalent oraz
 • wartość posiłków w skali miesiąca nie przekracza 190 zł.

PRZYKŁAD

Pracodawca finansuje pracownikom obiady w sąsiadującym z zakładem pracy barze bistro.

Wariant I

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w zamian za świadczenie rzeczowe w postaci posiłków. W tej sytuacji ich wartość nie jest wliczana do podstawy wymiaru składek, jeżeli miesięcznie nie przekracza na jednego pracownika kwoty 190 zł.

Wariant II

Zakładowe przepisy o wynagradzaniu przewidują, że pracownik może korzystać z udostępnianych w barze posiłków albo otrzymać ekwiwalent pieniężny w kwocie 190 zł. W tej sytuacji zarówno wartość wypłaconych ekwiwalentów, jak i sfinansowanych przez pracodawcę posiłków powinna zostać uwzględniona w podstawie do oskładkowania.

Skoro ze zwolnienia składkowego korzystają świadczenia w naturze (posiłki) tylko do określonej kwoty, konieczne jest ustalenie, jaka jest ich pieniężna wartość. Tylko wówczas będzie możliwe ustalenie, czy i ewentualnie w jakiej części świadczenie podlega oskładkowaniu. Wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w następujący sposób:

 • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy – według cen stosowanych wobec innych odbiorców niż pracownicy,
 • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione przez pracodawcę – według cen ich zakupu (§ 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia składkowego).

PRZYKŁAD

Restauracja udostępnia swoim pracownikom zestawy lanczowe, serwowane w wydzielonym miejscu, na zapleczu lokalu. Ponieważ pracodawca świadczy usługi polegające na przygotowaniu i serwowaniu posiłków, wartość pieniężną zestawów udostępnianych pracownikom należy ustalić według cennika obowiązującego dla klientów. W tygodniu zestaw lanczowy kosztuje 16 zł, a w soboty i niedziele – 19 zł. Pracodawca musi zsumować liczbę posiłków udostępnionych danemu pracownikowi w ciągu całego miesiąca i ustalić ich łączną wartość zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wartość posiłków jest wyłączona z oskładkowania do kwoty 190 zł (miesięcznie). Nadwyżka ponad tę kwotę musi zostać doliczona do podstawy wymiaru składek.

PRZYKŁAD

Zakład pracy (szpital) zakupił dla swoich pracowników obiady serwowane przez firmę kateringową (firma ta dowozi do szpitala posiłki zarówno dla pacjentów, jak i dla pracowników szpitala). Wartość pieniężną udostępnionych pracownikom posiłków należy ustalić według cen ich zakupu przez szpital od firmy kateringowej. Wartość posiłków jest wyłączona z oskładkowania do kwoty 190 zł (miesięcznie). Nadwyżka musi zostać oskładkowana.

Przepisy rozporządzenia składkowego nie wskazują, jak ustalać wartość świadczenia, gdy pracodawca prowadzi stołówkę tylko dla pracowników i nie stosuje cen. Ponieważ podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, więc analogicznie do wymagań podatkowych wartość posiłków należałoby przyjąć według ich cen rynkowych w danej miejscowości.

PRZYKŁAD

Kopalnia prowadzi stołówkę zakładową, w której nieodpłatnie udostępnia posiłki pracownikom. Osoby uprawnione otrzymują posiłki regeneracyjne, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach bhp, a pozostali zatrudnieni – obiady, udostępniane w dni robocze. Stołówka jest prowadzona tylko dla pracowników tej kopalni, a ponieważ posiłki są udostępniane nieodpłatnie – nie stosuje cennika, który umożliwiałby ustalenie wartości świadczenia. W tej sytuacji, aby ustalić wartość pieniężną posiłków finansowanych poza obowiązkiem bhp, pracodawca powinien ustalić średnią wartość rynkową podobnych posiłków w tej samej miejscowości. Dla pracowników otrzymujących posiłki regeneracyjne zwolnienie składkowe wartości tych posiłków przysługuje bez limitu kwotowego. Natomiast dla pozostałych zatrudnionych – zwolniona jest wartość posiłków do kwoty 190 zł miesięcznie (nadwyżkę pracodawca musi oskładkować).

Finansowanie posiłków w formie talonów

Zdarza się, że zamiast posiłków w formie gotowej pracodawca udostępnia pracownikom karty żywieniowe, bony, talony lub inne znaki uprawniające do zakupu posiłku we własnym zakresie. W takim przypadku występują pewne rozbieżności interpretacyjne, jednak zasadniczo, zgodnie ze stanowiskiem ZUS i dominującą linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, należy przyjąć, że wartość bonów, talonów czy kart żywieniowych może korzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jedynie wówczas, gdy są one realizowane co do zasady w placówkach gastronomiczno-restauracyjnych, barach, punktach gastronomicznych, stołówkach. Nie podlegają natomiast wyłączeniu z podstawy wymiaru składek bony żywieniowe realizowane w sieciach/punktach handlowych, uprawniające do zakupu produktów spożywczych w ogólności (najczęściej tylko z wyłączeniem napojów alkoholowych). Takie stanowisko potwierdza m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 24 września 2015 r. (I UK 205/15), który wskazał, że istotne dla możliwości zwolnienia składkowego jest, aby:

SN

(…) bony udostępniane pracownikom na podstawie § 2 pkt 11 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. uprawniały pracowników do otrzymania posiłku w postaci gotowej, przetworzonej, a nie do nabywania produktów spożywczych służących do jego przygotowania. (...) Zwolnione z oskładkowania są wyłącznie wartości bonów uprawniających do spożycia posiłku, który nadaje się do tego celu w miejscu i czasie pracy u zainteresowanego pracodawcy (w stołówkach, barach, punktach gastronomicznych).

Podobnie wypowiedział się SN w wyroku z 10 września 2013 r. (I UK 74/13, M.P.Pr. 2016/1/46-48), w którym wskazał, że:

SN

(...) wyłączeniu z podstawy wymiaru składek podlega wyłącznie wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikowi do spożycia, które znajdują się w stanie nadającym się do tego celu (spożycia) w miejscu i czasie pracy u zainteresowanego pracodawcy (wnioskodawcy). Tych wymagań nie spełniają bony żywnościowe (żywieniowe), które miałyby być przyznawane wszystkim pracownikom do zrealizowania we wskazanych im licznych punktach gastronomicznych lub sieciach (jednostkach) handlowych, które oferują w zamian rozmaite produkty, z wyłączeniem jedynie wyrobów alkoholowych.

W razie wątpliwości, czy świadczenie w postaci bonów żywieniowych (albo innych znaków o tym charakterze) w konkretnych okolicznościach korzysta ze zwolnienia składkowego, płatnik powinien wystąpić do ZUS z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Posiłki współfinansowane przez pracodawcę

Jeżeli w zakładowych przepisach o wynagradzaniu znajdzie się zapis o prawie do posiłków współfinansowanych przez pracodawcę i pracownika, wówczas wartość takiego świadczenia (czyli kwota dofinansowania pracodawcy) będzie korzystać ze zwolnienia składkowego i to bez limitu kwotowego. Do podstawy wymiaru składek ZUS nie wlicza się bowiem korzyści materialnych wynikających z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegających na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne m.in. niektórych artykułów, przedmiotów lub usług (§ 2 pkt 26 rozporządzenia składkowego).

Aby od danego świadczenia – w tym przypadku w postaci sfinansowanego posiłku – nie trzeba było naliczać składek ZUS, musi ono:

 • wynikać z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,
 • przybierać formę niepieniężną,
 • być współfinansowane przez zatrudnionych.

Wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie. W takiej sytuacji różnica między ceną nabycia przez pracodawcę posiłku a kwotą uiszczaną przez pracownika podlega zwolnieniu ze składek ZUS.

PRZYKŁAD

Na mocy regulaminu wynagradzania pracownikom zatrudnionym w biurze doradztwa podatkowego TAX Sp. z o.o. przysługuje świadczenie w postaci posiłków zakupionych od firmy cateringowej „Pani Kanapka”, dostarczającej je w dni robocze bezpośrednio do biura, w którym zatrudnieni świadczą pracę. Posiłek kosztuje 21 zł i jest współfinansowany przez pracodawcę (20 zł) oraz pracownika (1 zł). Wartość dofinansowania pracodawcy nie stanowi podstawy do oskładkowania. Nie ma w tym przypadku zastosowania limit zwolnienia do kwoty 190 zł miesięcznie, ponieważ pracodawca korzysta ze zwolnienia składkowego na podstawie § 2 pkt 26 rozporządzenia składkowego, który nie przewiduje takiego limitu.

Przykładowy zapis w regulaminie wynagradzania umożliwiający wyłączenie z oskładkowania kwot posiłków w części finansowanej przez pracodawcę

 1. Od 1 stycznia 2018 r. pracownicy Spółki są uprawnieni do nabywania po cenie niższej niż detaliczna posiłków udostępnianych pracownikom we wszystkie dni robocze.

 2. Uprawnienie, o którym mowa w pkt 1, jest ograniczone do zakupu nie więcej niż 1 posiłku w danym dniu roboczym przez każdego z pracowników.

 3. Pracownik korzystający z uprawnienia, o którym mowa w pkt 1, ponosi tytułem współfinansowania pojedynczego posiłku koszt w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty).

 4. Miesięczną kwotę współfinansowania posiłków przez pracownika oblicza się, mnożąc kwotę współfinansowania pojedynczego posiłku przez liczbę posiłków zakupionych przez daną osobę w ciągu całego miesiąca kalendarzowego.

 5. Kwota określona w pkt 4 jest potrącana z miesięcznego wynagrodzenia pracownika, za jego zgodą, począwszy od miesiąca, w którym pracownik nabył pierwszy posiłek, na warunkach określonych w Regulaminie.

Finansowanie posiłków w postaci pieniężnej

Pracodawca, który w całości finansuje pracownikom posiłki w formie pieniężnej, wypłacając im z tego tytułu określone kwoty, musi je uwzględnić w miesięcznej podstawie wymiaru składek pracowników i odprowadzić z tego tytułu wszystkie należne składki.

PRZYKŁAD

Na podstawie układu zbiorowego pracy osobom zatrudnionym w spółce akcyjnej przysługuje miesięczny dodatek żywieniowy w wysokości 260 zł, pomniejszany proporcjonalnie za dni nieobecności w pracy. Kwota dodatku musi zostać każdorazowo doliczona do podstawy wymiaru składek pracownika, któremu dodatek został wypłacony.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 200

 • art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1-2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 357

 • § 2 ust. 1 pkt 6, pkt 11, pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949

 • art. 232 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 108; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 357

 • § 13, § 112–113 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1034

 • § 5–8 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – Dz.U. Nr 60, poz. 279


Powrót do menu głównego

Zobacz opinie o IFK

 • „Bardzo świetny portal.Dopiero tu dowiedziałem się,czy po 30-u dniach zwolnienia,wystarczy choćby...”

  Jurek

 • „Chciano swego czasu zaproponować mi konkurencyjny produkt. Zgodziłem się. Ale po roku wróciłem do...”

  Mirek

 • „Doskonały produkt. Najlepszy na rynku. Brawo”

  Marta

 • „Jestem bardzo zadowolony z wyboru. Zdecydowanie najlepszy serwis dla księgowych w kraju”

  Kamil

 • „Wspaniała Platforma dla księgowych. Aktualności na czasie, informacje bardzo rzetelne. Polecam...”

  Mariola Zbielewska

 • „wszystko na czasie i w dobrym wydaniu”

  Amberx

 • „Bardzo dobry produkt. Aktualna informacja o zmianach przepisów, rzetelne i proste wyjaśnienia....”

  Bogumiła

 • „Bardzo dobra platforma. Dobrze prowadzona. Same przydatne informacje. Korzystam codziennie i...”

  gość

 • „W nowym inforganizerze brak widocznej daty i godziny bardzo mnie rozczarował. Szkoda. IFK...”

  Danuta

 • „Bardzo wiarygodny i przydatny portal. Na początku sceptycznie do niego podeszłam, ale co chwila...”

  Irmina

 • „Super ja prawie od początku istnienia jestem użytkownikiem i nie zmieniam nadal 😉👌 👍”

  Grzegorz ksiegowy

 • „super”

  user

 • „wszystko na czasie i w dobrym wydaniu”

  stasiek

 • „Niezbędnik w pracy każdej kadrowej”

  Michalina

 • „Korzystam codziennie. Rzetelne porady, trafione aktualności.”

  gość

 • „Super! Polecam.”

  Maria

 • „Bardzo przydatna Platforma. Wszystkie informacje na bieżąco i pod ręką. Jestem zadowolony!”

  Piotr

 • „Uważam że jest to najlepszy produkt dla księgowych i kadrowych na polskim rynku. Gratuluję całej...”

  Artur

 • „Dobry”

  Ksiegowy

 • „Bardzo przydatne narzędzie dla księgowych i nie tylko-na bieżąco pozyskiwane informacje ;zmiany w...”

  Mirosława

 • „The best!!”

  gruby

 • „Bardzo dobry produkt. Rzetelne i szybkie informacje, pomocny na każdym kroku pracy księgowego....”

  Jagoda

 • „Zadowolony. Wiedziałem co wybrać.”

  konik

 • „Rewelacyjny Portal bardzo pomocny w pracy .”

  kasia

 • „Bardzo przydatne informacje”

  aneta

 • „informacje zawarte na portalu przydatne są każdemu podatnikowi”

  Ola

 • „bardzo przydatne do pracy w księgowości i kadrach”

  Danuta Gierszewska

 • „Bardzo przydatne informacje”

  Karola

 • „Bardzo przydatne informacje”

  Ewa

 • „Bardzo dobry informator kadrowo-płacowo-księgowy i .... Wszystkie dostępne informacje są czytelne...”

  Barbara

 • „jest wręcz - niezbędna”

  Anna

 • „Bardzo przydatna. Jasna i przejrzysta.”

  Dana

 • „bieżące wiadomości przydatne w pracy i wiele cennych informacji”

  Gość

 • „Dobra sprawa. Dużo danych i wiadomości w jednym miejscu i na bieżąco.”

  Krystyna

 • „Bardzo duża i przydatna ilość informacji dla mnie - jednoosobowej działalności gospodarczej. Brawo.”

  Bogdan

 • „Bardzo dobry produkt , przydatny w bieżącej pracy , sygnalizuje ważne tematy. Sygnalizuje -...”

  Renata

 • „pomocny i konkretny”

  Gość

 • „bardzo dobry i pomocny produkt”

  hanula

 • „Jest REWELACYJNY i niezwykle pomocny :-) Pozdrowienia piękne.”

  Emilia

 • „Bardzo dobry produkt”

  lexington

 • „bardzo dobra”

  jotk

 • „Bardzo przydatne i praktyczne narzędzie”

  Marcin

 • „Bardzo przydatne narzędzie pracy dla księgowych”

  janka

 • „Produkt na 6”

  Krysia

 • „opracowanie bardzo przydatne w codziennej pracy księgowego”

  stasiek

 • „Bardzo przydatny w bieżącej pracy. Informacje dostępne na bieżąco bez zbędnego wyszukiwania”

  Stasiek

 • „ciekawe aktualne”

  Gość

 • „Podoba mi się ,na bieżąco są podane wszystkie przepisy,tylko szkoda,że większość jest za opłatą :))”

  Elżbieta

 • „Dzięki INFOR jestem z przepisami na bieżąco. Zawsze kiedy czytam pocztę mailową przy okazji...”

  HADES

 • „Bardzo przydatne informacje. Dziękuję!”

  Gosia P.

 • „Przydatny do wyjaśniania wątpliwości”

  janusz

 • „Jedna z najlepszych platform dla księgowych.”

  Ewa

 • „WSZYSTKIE ZAGADNIENIA I ZMIANY SĄ NA BIEŻĄCO”

  Gość

 • „Bardzo pomocna i czytelna dla księgowych.”

  Barbara

 • „Bardzo długo szukałam rzetelnych i konkretnych informacji na temat założenia firmy przez emeryta....”

  Beata

 • „SUPER ŚCIĄGAWKA DLA KSIĘGOWYCH. POLECAM KAŻDEMU”

  AGATA

 • „bardzo dobrze wpływająca na bieżącą pracę w dziale księgowości, czytelna, aktualna w sposób...”

  dorota

 • „Bardzo pomocny w codziennej pracy ksiegowych i dla biur rachunkowych”

  własciciel biura

 • „Program jest mi potrzebny, niezbędny i rzetelny.”

  Jasio

 • „BARDZO POMOCNY”

  MAGDULINA

 • „Uważam, że każda osoba zajmująca się księgowością powinna zaczynać dzień od INFORORGANIZERA, jest...”

  MARIA

 • „przydatna rzecz, testy nie pozwalają popaść w samozachwyt i rutynę”

  Agnieszka

 • „Bardzo przydatny w codziennej pracy.”

  MAJA

 • „Baza informacji pod ręką - znaczące oszczędzenie czasu.”

  Ulek

 • „super produkt INFORFK. Dla mnie bardzo przydatny. Polecam wszystkim zainteresowanym.”

  Magda

 • „Bardzo dobra”

  Wnuki

 • „Bardzo przydatna w codziennej pracy. Pozwala na bieżąco rozwiązywać problemy zawodowe w pracy....”

  Hala

 • „bardzo przydatne, jestem bardzo zadowolona, dziękuję”

  Gość

 • „bardzo pomocna w codziennej pracy”

  maria

 • „Pomocna w codziennej pracy”

  Maria

 • „Super platforma, ale chciałabym aby było więcej informacji z zakresu prawa pracy.”

  Puk

 • „Fantastyczna codzienna pomoc”

  DAKA

 • „Bardzo pomocna w codziennej pracy. Bieżące omawianie ciągłych zmian w przepisach ułatwia...”

  Ewa

 • „BARDZO FAJNY I POMOCNY W PRACY RÓŻNYM SŁUŻBOM ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWYM.”

  IRENA

 • „InforFK jest narzędziem precyzyjnym, codziennym i nieocenionym. Pozwala zapoznać się z...”

  Gość

 • „świetna sprawa, szybka wyszukiwarka, aktualne przepisy, bieżące rozwiązania problemów, super !”

  Mariusz

 • „Chcę bardzo podziękować całej redakcji INFORFK za tak wspaniały serwis. Dzięki niemu ja i mój...”

  Aga

 • „bardzo pomocne narzędzie w pracy dla księgowych, ale przydałyby się formularze podatkowe...”

  ZENONA

 • „Bardzo rzetelne opracowania”

  Gość

 • „Super dla osób zapracowanych, które powinny śledzić zmiany w przepisach”

  Afi

 • „Strona bardzo praktyczna i przydatna. Wszystko zebrane w jednym miejscu. Fajne zaznaczenie nowych...”

  Iwona

 • „Bardzo przydatny, szkoda, że pełna wersja jest płatna - instytucje kultury mocno dotowane mają...”

  księgowa

 • „Produkt super ułatwia księgowym śledzenie zmian w zawiłych przepisach.”

  ELA

 • „Praktycznie pomocny, nawet w wersji podstawowej”

  Krzysztof

 • „Platforma bardzo przydatna w codziennej pracy”

  Danuta

 • „Bardzo przydatna strona. Polecam !”

  Anna

 • „Bardzo przydatne i pomocne narzędzie :) Mogłoby być w zupełności darmowe :)”

  Andrew

 • „Bardzo przydatny w pracy”

  księgowa

 • „Bardzo dobre narzędzie w codziennej pracy księgowego a zwłaszcza na bieżąco są wszystkie...”

  Gosia

 • „przejrzysty, łatwy w obsłudze”

  Wiesław

 • „bardzo dobry produkt”

  Ela

 • „bardzo pomocny, szkoda, że pełna wersja jest płatna - niestety jednostki budżetowe maja ciągle...”

  księgowa jb.

 • „Jest bardzo przydatna i pomocna w pracy, ale dla małych firm zbyt kosztowna.”

  Ksiegowa

 • „Narzędzie w którym bardzo fachowo opisane są zdarzenia gospodarcze i związane z tym problemy,”

  Monika

 • „Bardzo pomocne narzędzie - ułatwia codzienną pracę. Wykupiłam dostęp, ponieważ była świetna...”

  justynazx9

 • „Jest bardzo przydatna. Polecam wszystkim księgowym. Dziękuję”

  aga

 • „Są dobrze przygotowane wszystkie aktualności z dziedziny prawa pracy i księgowości. Odwołania do...”

  Grażyna

 • „Bardzo dobre narzędzie do pracy księgowych, kadrowych. Jasno i przejrzyście wyjaśnia zawiłości...”

  Helena

 • „BARDZO DOBRE NARZĘDZIE W PRACY WSZYSTKICH KSIĘGOWYCH I NIE TYLKO PRZYSTĘPNA CENA ZA TAK WIELE....”

  ELLI

 • „bardzo przydatny. jak dla mnie przydały by się jeszcze w bazie przepisów prawnych linki do...”

  Marek

 • „bardzo fajna forma wsparcia pracy księgowych”

  2xw

 • „Najlepszy produkt na rynku dla księgowych”

  Ewa

 • „Produkt zawiera wszystkie niezbędne dane dla służb finansowych. Polecam wszystkim.”

  Gość

 • „Bardzo przydatny portal, informuje o zmianach i w sposób przejrzysty te zmiany przedstawia.”

  Dorota

 • „Bardzo pomocny portal w pracy księgowego, wszystkie porady są napisane w sposób zrozumiały dla...”

  Krystyna

 • „dobrze weryfikuje aktualne nowości w przepisach już obowiązujących i sygnalizuje zmiany,bardzo...”

  Elżbieta

 • „Rewelacja, przypomina, informuje, wyjaśnia ......”

  Marta

 • „Aktualności na bieżąco, jest zawsze na czas ;)”

  Jaszczur

 • „Coś wspaniałego! tego właśnie potrzeba księgowym,takiego narzędzia, które wspiera w codziennej...”

  Beata

 • „Narzędzie w którym bardzo fachowo opisane są zdarzenia gospodarcze i związane z tym problemy,...”

  Bożena

 • „bardzo dobry spełnia moje oczekiwania”

  tadmjiz

 • „Super się sprawdza, wszystkie terminy pod ręką, wszelkie informacje zawsze podane na czas!”

  Kasia

 • „Super przydatne narzędzie księgowo-podatkowe. Żałuję, że tak późno zainstalowałem Infororganizera...”

  Józef

 • „opracowanie bardzo dobre, pomocne w bieżącej żmudnej pracy księgowych jednym słowem super”

  stasiek

 • „Super. Oprócz wiedzy i porad. Dzięki InforOrganizer ograniczyłem palenie. Obecnie palę tylko o...”

  ANMA

 • „Jak dla mnie baaaaardzo przydatny. Cieszę się, że ktoś wpadł na taki pomysł. :)”

  Jolka

 • „bardzo przejrzysty i profesjonalny serwis, dla mnie super”

  Anna

 • „Jestem bardzo zadowolona. Teraz zawsze mam informacje na bieżąco.”

  Iwona

 • „jest bardzo dobrze wszystko ukazane i na czasie”

  marchewka

 • „Fajna sprawa, dużo wiadomości i można zawsze coś pożytecznego mieć pod ręka, to dbanie również o...”

  maciej

 • „Dziękuje za dokładne informacje :)”

  Beata

 • „Dziękuję za rzetelne i przydatne informacje - poleciłam inforganizer wielu moim koleżankom i...”

  Iwona

 • „Bardzo pomocny w codziennym zabieganiu, informacje przedstawiane w sposób przejrzysty i...”

  Zuzka

 • „Bardzo pomocny w pracy, zwłaszcza aktualności, nie trzeba przekopywać się przez sterty zmian w...”

  Anna

 • „Bardzo dobry produkt i naprawdę pomocny dla księgowego”

  Krystyna

 • „Super Aplikacja !!! Kalendarz jest naprawdę bardzo przydatny”

  Marcin

 • „Super, super, takiego informatora szukałam od dawna. Jest przejrzysty, rewelacyjny dla księgowego...”

  Lila

 • „Zdecydowanie przydatny program. Zachęca do aktualizowania swojej wiedzy i dba o zapominalskich.”

  Marta

 • „Bardzo przydatny w codziennej pracy. Korzystając z niego nie sposób "przegapić" istotne zmiany w...”

  Barbara

 • „Bardzo fajne i funkcjonalne narzędzie dla księgowych i nie tylko:)”

  W:-)

 • „Od wielu lat współpracuje z wydawnictwem Infor. Program INFORK to strzał w dziesiątkę ! Jest...”

  Ewa_TAX

 • „Sprytnie to zrobione, czytelnie, ładnie i zawiera wszystko co potrzeba .”

  Renata

 • „Teoretycznie wszystko to wiesz ale miło jest w przerwie na śniadanie/kawie przypomnieć coś sobie...”

  wszystowiedząca

 • „Bardzo przydatny, całkowicie wystarczający informator dla księgowych”

  Gość

 • „super organizer, bez skakania po stronach.Wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu.”

  Celina

 • „Podoba mi się ta forma informowania o bieżących aktualnościach i zmianach.”

  MAŁGORZATA

 • „Podejrzałam pasek INFOR'u na pulpicie koleżanki i od razu zainstalowałam. Korzystam z niego...”

  Ewa

 • „Doskonały produkt na co dzień pomocny w pracy księgowego i ułatwiający samokształcenie.”

  wieslaw

 • „Pomocne i pozytywnie oceniane przeze mnie narzędzie w codziennej pracy zarówno w księgowości jak...”

  dorotapr

 • „Super produkt. Każda profesjonalna księgowa powinna mieć INFORFK w zasięgu ręki.”

  Gość

 • „Korzystałam z platformy jeszcze pod nazwą "prawo przedsiębiorcy" a nawet wcześniej, ale już nie...”

  Małgorzata

 • „Infororganizer - super, korzystam codziennie. Najważniejsze zmiany zawsze są zaakcentowane i choć...”

  Wiol@

 • „bardzo obszerna informacja na wybrane zagadnienia, które mnie interesowały”

  alicja

 • „świetne dlaczego dopiero teraz”

  bogdan

 • „Bogata i aktualna baza ułatwiająca wyszukiwanie tematyczne informacji, a do tego INFORORGANIZER...”

  Ela

 • „Bardzo dobrze oceniam komentarze dotyczące ustaw zarówno w prawie pracy jak i podatkowym”

  Alina

 • „codziennie z nim pracuję i jestem zadowolona”

  kasia

 • „Jestem bardzo zadowolona z INFORorganizera, codziennie z niego korzystam, niczego nie przegapiam.”

  Barbara

 • „Przejrzysta szata graficzna ułatwiająca wyszukiwanie tematyczne potrzebnych informacji. Artykuły...”

  Ag..

 • „Zawiera dużo ważnych informacji, przepisów, a co najcenniejsze porad.”

  Rena

 • „Merytorycznie bez zastrzeżeń. Zachowana aktualność informacji. Może przydałoby się rozdzielenie...”

  ZbychD

 • „Produkt przydatny szczególnie w mniejszych firmach, których nie stać na zatrudnienie sztabu...”

  Mieczyslaw

 • „Bardzo przydatny. Aktualne informacje - bardzo przydatne w pracy. Super pomysł.”

  zanbo1

 • „To jest to nareszcie wszystko w jednym miejscu.”

  IrenaW

 • „Bardzo użyteczny, bieżące i aktualne zmiany w podatkach, podpowiedzi i przypomnienia terminów,...”

  Dorota

 • „Bardzo pomocny, czytelny i podaje aktualne informacje, które zawierają wszystko co ważne.”

  Grażyna Z.

 • „super informacje, nie tylko niezbędne w pracy, ale także po to żeby być na bieżąco w zmianach,...”

  Ewa

 • „...praktyczna, zmyślna, potrzebna, - pozdrawiam”

  Jerzy

 • „Jest bardzo pomocny i czytelny. Podaje aktualne informacje a artykuły choć krótkie zawierają...”

  Katarzyna

 • „Bardzo czytelny, komunikatywny, niezmiernie pomocny w pracy”

  Grażyna

 • „Bardzo użyteczny, bieżące i aktualne zmiany w podatkach, podpowiedzi i przypomnienia terminów”

  Benia

 • „Są tu artykuły, które pomagają w pracy, napisane w sposób dostępny i krótki super”

  Ren

 • „Fachowe, przydatne, przyjazne narzędzie. Dziękuję i polecam wszystkim zainteresowanym. Barbara”

  Barbara

 • „Rozglądam się od paru dni, porównuje z innymi stronami wydaje mi się ,że jest super.”

  olkap

 • „+++ Sporo przydatnych informacji w jednym miejscu.”

  Piotr

 • „Korzystałam już przez dwa lata wstecz i bardzo byłam zadowolona z wiadomości w niej zawartych,...”

  Barbara

 • „..jest to bardzo pomocne narzędzie i nie tylko dla osób prowadzących działalność...”

  tadeusz

 • „polecam...bieżące informacje...kalendarz z ważnymi terminami...warto korzystać”

  Aga

 • „INFORFK jest super organizerem w księgowości, żadna księgowa nie myślała że w ciągu dnia jest...”

  MARIA

 • „Fajne i bardzo przydatne narzędzie. Polecam każdemu kto ma do czynienia z księgowością i podatkami.”

  Robert

 • „Fantastyczne narzędzie. Doceniam to, że mnie pilnuje głosowo w terminach i godzinach oznaczonych...”

  Alina

 • „Bardzo przydatna, podpowiedzi dnia super zawsze pod ręką.”

  bernadeta

 • „Takie informacje są super. Jestem zachwycona, pomoc bardzo duża”

  Małgośka

 • „Bardzo dobrze mieć taką podręczną ściągę - brakuje mi tylko linków do pokrewnych tematów, tak...”

  Leo

 • „PLATFORMA KSIĘGOWYCH INFOREK - jest bardzo przydatna nie tyko księgowym ale wszystkim pracownikom...”

  kgalazka

 • „BARDZO dobre informacje - w niepewnych problemach ułatwiają życie.”

  EWA M.

 • „super produkt, pomaga w życiu przedsiębiorcy, fachowo i w prosty sposób napisane artykuły. Polecam”

  gosik

 • „rewelacyjna baza wiadomości - szkoda że mam abonament na innej platformie w tym roku - w...”

  alfa

 • „Platforma jest bardzo czytelna i wszystkie informacje pokazuje na bieżąco co jest bardzo przydatne.”

  Mała księgowa

 • „Podoba mi się ten portal. Można tu znaleźć wszystkie potrzebne informacje.”

  MegKo

 • „Wspaniała sprawa, wreszcie powstała platforma nowoczesna, prosta i bardzo przydatna dla księgowych.”

  Agnieszka

 • „PLATFORMA KSIĘGOWYCH spełnia moje oczekiwania odnośnie bieżących informacji niezbędnych do pracy...”

  Bożena

 • „bardzo przydatne narzędzie w pracy księgowego. Dziękuję za tą platformę bo nie tylko...”

  Halina

 • „Jestem wdzięczna....Platforma nie tylko radzi...ale i pilnuje, przypomina...to taka Zocha Samocha...”

 • „Nie jestem profesjonalnym ksiegowym, ale ilość aktualnych informacji o zmianach w prawie -...”

 • „Bardzo dobrze prowadzony portal dla Księgowych . Ogromny zasób wiedzy, bardzo dobrze...”

  BARBARA

 • „Jak dla mnie super. Na bieżąco można rozwiązywać problemy z jakimi styka się księgowa na co...”

  Beata Chwiałkowska

 • „Czekałam na to. Bardzo przydatny poradnik w pracy księgowego. Pozdrawiam”

 • „Bardzo wygodna z profesjonalnym dostepem do bieżących przepisów. Polecam!!!”

 • „Ogromna i bardzo przydatna baza wiedzy!!”

  Aleksandra

 • „Czytelny przypominacz, zawiera istotne informacje. Przyjemna funkcja, to zajawki w kwestiach, w...”

  H.Chrzanowska

 • „W okresie trwających i zapowiadających zmian Platforma Księgowych jest nieoceniona. Bieżące...”

 • „Najbardziej przejrzysta i rzetelna informacja z dostępnych przez internet”

  Ewa

 • „super pomocnik dla księgowych i nie tylko. Pozwala sprawnie i szybko wyjaśnić ewentualne...”

  papryczka habanero

 • „jestem zadowolona, wszytko poukładane rzeczowo, nie tracę czasu na poszukiwania, a...”

 • „od początku istnienia INFOR (przez wiele lat byłem prenumeratorem Monitora Księgowego, Monitora...”

  Doradca Podatkowy, nr wpisu 03768

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK