do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 24.01.2023
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Będą zmiany w rozporządzeniu o instrumentach finansowych

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Prace te wynikają z konieczności rewizji przepisów regulujących rachunkowe kwestie związane z instrumentami finansowymi, polegające przede wszystkim na eliminacji błędów, niespójności, czy wątpliwości interpretacyjnych. Planuje się, że zmienione przepisy będą miały zastosowanie obowiązkowo po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2023 r.

Ministerstwo Finansów na stronie Rządowego Centrum Legislacji (rcl.gov.pl) udostępniło projekt rozporządzenia z 8 grudnia 2022 r, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Z projektu tego wynika, że projektowane zmiany obejmą, w szczególności:

1) wyeliminowanie definicji „rynku regulowanego” i wprowadzenie w to miejsce definicji „rynku aktywnego”, co pozwoli na uspójnienie przepisów z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi;

2) sformułowanie definicji związanych z „wyceną za pomocą modelu w oparciu o dane obserwowalne i dane nieobserwowalne” oraz ustalenie hierarchii wyceny do wartości godziwej w oparciu o 3 poziomy hierarchii wartości godziwej;

3) wprowadzenie do klasyfikacji instrumentów finansowych kategorii „pozostałe zobowiązania finansowe”, w ramach której będzie możliwe ujęcie zobowiązań finansowych, które nie są zaliczone do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu (ta kategoria jest obecnie ujęta jako jedyna grupa obejmująca zobowiązania finansowe);

4) wprowadzenie przepisów dotyczących modyfikacji umów (tj. sposobu ich ujęcia przez przeliczenie m.in. efektywnej stopy procentowej), ponieważ obecnie obowiązujące przepisy nie regulują kwestii dotyczących modyfikacji i zmian warunków umownych aktywów i zobowiązań finansowych;

5) wprowadzenie przepisów dotyczących restrukturyzacji aktywów, które będą określały zakres możliwych modyfikacji oraz możliwość usunięcia ich z ksiąg rachunkowych, a także wprowadzenie nowych składników aktywów;

6) wprowadzenie przepisów dotyczących wyceny początkowej zobowiązań finansowych, ujmowanych w sytuacji usuwania innych zobowiązań oraz ujmowania instrumentów złożonych po stronie emitenta;

7) wprowadzenie przepisów dotyczących korygowania wartości innych przychodów i kosztów (innych niż przychody finansowe i koszty finansowe) w związku z wyceną instrumentów pochodnych w kontekście stosowania rachunkowości zabezpieczeń;

8) zmianę w zakresie rachunkowości zabezpieczeń przez zastosowanie podejścia opartego na skuteczności zabezpieczenia, ponieważ przedmiotem oceny jest generalnie skuteczność zabezpieczenia, a nie jego efektywność;

9) dokonanie zmian przepisów, które dotychczas budziły wątpliwości interpretacyjne

Przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2023 r. Mogą być stosowane do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się przed dniem 1 stycznia 2024 r.

Źródło: Projekt rozporządzenia o zmianie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. na www.legislacja.gov.pl

Oprac. Paweł Muż

Aktywa i pasywa – wycena bilansowa. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 1/2022

Wycena bilansowa aktywów i pasywów to bardzo ważny etap prac związanych z zakończeniem roku obrotowego w księgowości. Wycenę bilansową zawsze przeprowadza się w ramach prac związanych z przygotowaniem do zamknięcia ksiąg rachunkowych roku obrotowego. Czynności te trzeba wykonać w pierwszym kwartale roku kolejnego po zamykanym roku obrotowym, bezpośrednio przed sporządzeniem sprawozdania finansowego. Należy to do obowiązków przede wszystkim pracowników komórki księgowości.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK