do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 24.11.2022
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Układ ratalny i odroczenie terminu płatności składek ZUS - korzystne dla pracodawcy

Płatnik składek, który zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub ma bieżące problemy z ich terminowym regulowaniem, może ubiegać się w ZUS o rozłożenie zaległych należności na raty lub o odroczenie terminu płatności. Podpisanie z ZUS umowy w tym zakresie powoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego i naliczania odsetek za zwłokę.

Zadłużony w ZUS płatnik składek może skorzystać z odroczenia terminu płatności lub układu ratalnego, składając odpowiedni wniosek. ZUS, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych, może przychylić się do wniosku płatnika i zawrzeć z nim stosowną umowę (art. 29 ustawy systemowej).

Od zaległości składkowych, które zostaną rozłożone na raty, ZUS nie naliczy odsetek za zwłokę, począwszy od następnego dnia po dniu wpłynięcia wniosku o układ ratalny. Jedynym dodatkowym kosztem zawarcia umowy o rozłożenie zaległości z tytułu składek ZUS lub odroczenie terminu ich płatności jest opłata prolongacyjna.

Kolejną korzyścią zawarcia takiej umowy jest zawieszenie prowadzonego wobec płatnika składek postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy systemowej z 27 października 2022 r. (ustawa uchwalona przez Sejm) płatnik składek, który zawrze umowę o układ ratalny bądź odroczenie terminu płatności składek i wywiąże się z warunków umowy, przestaje być dla ZUS dłużnikiem i może wystąpić o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS (nowy art. 29 ust. 5). Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W dniu oddania bieżącego numeru MPPiU do druku, ustawa oczekiwała na rozpatrzenie przez Senat.

Jeżeli jednak dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez ZUS rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej, tj. od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności składek do dnia dokonania wpłaty (art. 53 § 4 Ordynacji podatkowej). Oprócz odsetek płatnik składek jest zobowiązany do uregulowania ewentualnych kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej oraz kosztów prowadzonej egzekucji administracyjnej.

Czytaj więcej w artykule: " Układ ratalny i odroczenie terminu płatności składek ZUS - jakie korzyści dają pracodawcy" >>

Kodeksy Kadrowego - KOMPLET 6 publikacji

Komplet obejmuje najważniejsze przepisy kadrowe z komentarzem praktyków. Składają się na niego: Kodeks pracy, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa zasiłkowa oraz trzy książki zawierające rozporządzenia wykonawcze do tych aktów prawnych. Publikacje uwzględniają rewolucyjne zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., wprowadzone m.in. przez przepisy Polskiego Ładu.

Kup już za: 198.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK