do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 25.08.2022
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Jak przygotować się do badania sprawozdania finansowego 2022

Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje na dzień kończący dany rok obrotowy. Przed ich zamknięciem jednostka powinna przeprowadzić określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz prawidłowo ustalić wynik finansowy, a także poprawnie sporządzić sprawozdanie finansowe.

Czynności związane z zamknięciem roku obrotowego można podzielić na etapy przedstawione poniżej.

Rysunek 1. Czynności związane z zamknięciem roku obrotowego

infoRgrafika

Etap I. Sprawdzenie kompletności i poprawności ewidencji księgowej

Na początku jednostka powinna sprawdzić, czy prowadzona przez nią ewidencja księgowa jest kompletna i poprawna pod względem formalnym. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Następnie należy przeanalizować, czy zostały ujęte wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz jednostki przychody i obciążające je koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Zapewnienie kompletności i poprawności ksiąg rachunkowych wiąże się m.in. z koniecznością wprowadzenia do nich wszystkich operacji dotyczących danego roku.

Podczas sprawdzenia kompletności i poprawności ewidencji księgowej jednostka powinna szczególną uwagę zwrócić na to, czy:

● zasadne jest założenie kontynuacji działalności jednostki, gdyż inne zasady wyceny przyjmuje się dla jednostek niekontynuujących swojej działalności,

● na dzień bilansowy istnieją wykazane w księgach rachunkowych aktywa i pasywa,

● sprawowana jest kontrola aktywów,

● wystąpiły w badanym okresie operacje gospodarcze wykazane w księgach rachunkowych,

● ujęto kompletnie aktywa, pasywa, operacje gospodarcze oraz inne ujawnione informacje dotyczące okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

● prawidłowo dokonano wyceny aktywów i pasywów,

● utworzono rezerwy na przyszłe zobowiązania,

● operacje gospodarcze ujęto w prawidłowej kwocie i poprawnie przypisano wynikające z nich przychody, zyski nadzwyczajne oraz koszty i straty nadzwyczajne do okresu, którego dotyczą.

Czytaj więcej w artykule: "Przygotowanie się do badania sprawozdania finansowego 2022" >>

Komplet PREMIUM - Klasyfikacja budżetowa 2022 z programem online na 12 m-cy

Komplet zawiera ujednoliconą wersję klasyfikacji budżetowej uwzględniającą zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym nowe paragrafy dotyczące m.in. wynagrodzeń nauczycieli obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Kup już za: 199.00 zł 328.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK