do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 22.06.2022
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym od 1 września

Rada Ministrów przedstawiła projekt nowego rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, który ma zastąpić dotychczas obowiązującą regulację. Nowy wykaz będzie dostosowany do obecnie obowiązujących standardów wykonywania pracy przez młodocianych.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji 6 czerwca 2022 r. został opublikowany projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, które ma zastąpić dotychczas obowiązującą regulację.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu na podstawie art. 204 § 1 i 3 Kodeksu pracy w drodze rozporządzenia, można zezwolić na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, jeżeli jest to potrzebne do odbycia przygotowania zawodowego. Należy przy tym określić jednocześnie warunki zapewniające szczególną ochronę zdrowia młodocianych zatrudnionych przy tych pracach.


Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie wskazanego powyżej upoważnienia oraz zastępuje dotychczasowe przepisy w tym zakresie, tj. rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Głównym celem wydania nowego rozporządzenia jest dostosowanie przepisów w nim zawartych do obecnie obowiązujących standardów wykonywania pracy przez młodocianych, a także wdrożenie do polskiego prawa postanowień art. 7 dyrektywy Rady 94/33/WE z 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych. Z tego powodu wszelkie regulacje zawarte w niniejszym projekcie są
zgodne z przepisami ww. dyrektywy, uwzględniając jednocześnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, z uwagi na postęp techniczny, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich lat w zdecydowanej większości sektorów gospodarki, należy dostosować przepisy dotyczące ochrony pracy młodocianych do obecnie panujących standardów przy uwzględnieniu ramowych wymagań wspomnianej wyżej Dyrektywy.

Ponadto również postęp technologiczny, widoczny w oferowanych współcześnie środkach ochrony indywidualnej, coraz doskonalsze narzędzia oraz efektywniej zabezpieczane urządzenia wykorzystywane przy praktycznej nauce zawodu, spowodowały, iż obecnie obowiązujące regulacje wymagają dostosowania do współczesnych standardów w wielu gałęziach przemysłu.

Projektowane rozporządzenie zawiera znowelizowane i dostosowane do podstawy programowej szkół branżowych regulacje pozwalające na bezpieczną praktyczną naukę zawodu oraz ściśle określone wymagania jakim podlega ocena ryzyka zawodowego młodocianego.

Projektując nową treść obu załączników o pracach wzbronionych i tym samym dozwolonych młodocianym, brano przede wszystkim pod uwagę opinie i wiedzę specjalistów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Do najważniejszych zmian w rozporządzeniu należy:

 • zastąpienie dotychczasowej regulacji dotyczącej ręcznych prac transportowych zapisem określającym zakres wartości dopuszczalnych wynoszących w postaci wartości procentowych osób dorosłych (60% wartości dopuszczalnych dla kobiet pełnoletnich oraz 40% wartości dopuszczalnych dla mężczyzn),
 • w regulacjach dotyczących prac zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu, uzupełniono treść odnosząc się do prac zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu o wyroby nikotynowe oraz o treści pornograficzne, z uwagi na fakt, że stale zmieniający się rynek pracy dostarcza coraz to nowych zagrożeń, np.: e-papierosy lub reklamy artykułów erotycznych,
 • w regulacjach dotyczących prac w narażeniu na szkodliwe
  działanie czynników chemicznych i pyłowych uszczegółowiono zapisy dotyczące substancji mutagennych i rakotwórczych,
 • usunięto zapis dotyczący prac w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów,
 • przepisy dotyczące prac w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych zostały zharmonizowane z obowiązującą treścią rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (proponuje się dopuścić młodocianych do zdobywania umiejętności gazowego spawania, cięcia i napawania metali, a zakazać elektrycznych metod realizacji tych technologii),
 • usunięto przepisy dotyczące infradźwięków,
 • w odniesieniu do przepisów dotyczących temperatur usunięto enumeratywne wyliczenie procesów technologicznych oraz obniżono minimalną temperaturę do temperatury niższej niż 10°C, w celu ujednolicenia przepisu z definicją środowiska zimnego.
 • usunięto przepis dotyczący prac w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu, szczególnie przy występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C, przy braku możliwości stosowania co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniach o temperaturze pośredniej.
 • usunięto nieaktualny przepis dotyczący urządzeń komunikacji lotniczej w związku z zakazem pracy w charakterze pilota lotniczego i przy obsłudze pasażerów,
 • zaktualizowano punkty dotyczące prac w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych,
 • w części dotyczącej prac stwarzających zagrożenia wypadkowe wprowadzono szczegółowe odniesienie do przepisów dotyczących obsługi maszyn, wykreślono nieuzasadnione wzbranianie młodocianym wszelkich prac w działach produkcyjnych fabryk przetworów rybnych oraz wzbranianie młodocianym mielenia mięsa,
 • doprecyzowano przepis dotyczący zagrożeń wypadkowych przy maszynach rolniczych,
 • doprecyzowano i uszczegółowiono zapisy dotyczące m.in. kotłów parowych, przy obróbce drewna,
 • w punkcie 4 dotyczącym prac z narażeniem na wysokie napięcie przywołano wartości określone w dyrektywie niskonapięciowej 2014/35/UE, wskazując maksymalne poziomy napięć, przy których nie są wymagane specjalne procedury postępowania, mogące stanowić problem dla osób młodocianych, gdyż praktycznie każda praca przy obsłudze urządzeń zasilanych prądem elektrycznym związana jest z zagrożeniem porażeniem tym prądem,
 • wykreślono prace na stanowisku sprzątacza wagonów, konduktorów w autobusach i trolejbusach oraz prac konwojentów, ponieważ nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia młodocianych, mechaników obsługi naziemnej samolotów, ponieważ te prace mogą być wykonywane tylko pod stałym nadzorem, zatem znika obawa co do odpowiedzialności za
  następstwa ewentualnych usterek, a nie ma innego uzasadnienia zakazywania tych prac młodocianym,
 • w części dotyczącej prac w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych i pyłów, zniesiono zakaz wykonywania tych prac przez młodociane kobiety, w związku z tym brak jest uzasadnienia do ograniczania im praktycznej nauki zawodu w tym zakresie,
 • wprowadzono przepis chroniący młodocianych przed polami
  elektromagnetycznymi,
 • uzupełniono przepis dotyczący prac w mikroklimacie gorącym i zimnym, jednocześnie upraszczając jego treść przez wyeliminowanie enumeratywnego wymieniania przykładów jego zastosowania,
 • w części dotyczącej prac stwarzających zagrożenie wypadkowe wskazano, iż 16-latków można dopuścić do prac związanych z trybowaniem mięsa, biorąc pod uwagę mniejsze prawdopodobieństwo i ciężkość możliwych urazów.
 • dookreślono wysokość, na jakiej młodociani mogą wykonywać pracę, przy założeniu, że skutki upadku z wysokości 10 m i wyższych są do siebie zbliżone,
 • umożliwiono młodocianym kobietom wykonywania niektórych prac, które do tej pory były dozwolone jedynie dla chłopców, co nie znajdowało uzasadnienia.

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia określono na dzień 1 września 2022 r., tak aby nowe standardy doskonalenia zawodowego młodocianych weszły w życie z początkiem nowego roku szkolnego.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

KOMPLET: MONITOR księgowego i MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń

Specjalistyczne czasopisma zawierające komplet informacji podatkowych, rachunkowych, gospodarczych, prawa pracy, ZUS i wynagrodzeń.
Miesięczniki przeznaczone są dla specjalistów ds. płac i rozliczeń, kadrowych i księgowych, biur rachunkowych oraz właścicieli małych i średnich firm.

Kup już za: 499.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK