Typy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – projekt rozporządzenia

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia wskazującego typy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Nowe rozporządzenie musi zostać wydane w terminie do 29 lipca 2022 r.

Resort pracy pracuje nad projektem rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Projekt określa następujące typy zezwoleń na pracę:

  1. A - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę w Polsce na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski;
  2. B - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury;
  3. C - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany do Polski do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym;
  4. D - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności w Polsce i jest delegowany na terytorium Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);
  5. E - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany do Polski w innym celu niż wskazany w pkt 2-4;
  6. S - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę w Polsce na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski (zezwolenie na pracę sezonową).

Projekt rozporządzenia jest konsekwencją obowiązującej od 29 stycznia 2022 r. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowe rozporządzenie zastąpi dotychczasowe rozporządzenie z 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2345). Termin wydania nowego rozporządzenia mija 29 lipca 2022 r.

Według projektu rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

Projekt rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - opubl. 4 maja 2022 r. na www.legislacja.gov.pl

Oprac. Tomasz Kowalski