do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 28.01.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

PKPiR 2021 - ulga na złe długi a COVID-19

Dla podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 skrócono termin uprawniający do skorzystania z ulgi na złe długi.

To rozwiązanie dotyczy wierzycieli. W czasie obowiązywania epidemii COVID-19 podatnicy, którzy ponieśli negatywne skutki epidemii, mogą pomniejszyć dochód, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta. Standardowo okres ten wynosi 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty. Podatnik żeby skorzystać z tego rozwiązania musi wykazać, że poniósł negatywne skutki ekonomiczne epidemii. Ustawodawca nie sprecyzował jednak, o jakie konkretnie skutki chodzi.

PRZYKŁAD

Podatnik wystawił 20 lipca 2021 r. fakturę na kwotę 20 000 zł netto tytułem świadczenia usług. W tym dniu rozpoznał też przychód należny z tej faktury. Termin płatności faktury to 3 sierpnia 2021 r. Faktura nie została uregulowana w tym terminie, ani też do końca 2021 r. Podatnik zeznanie roczne za 2021 r. złożył 21 kwietnia 2022 r. Zaległa faktura nie została do tego dnia zapłacona. Podatnik w zeznaniu wykazał z działalności gospodarczej podstawę opodatkowania w wysokości 198 000 zł. Od tej podstawy podatnik może w zeznaniu rocznym za 2021 r. odliczyć tytułem ulgi na złe długi kwotę 20 000 zł. Przy tym podatnik ma prawo rozliczać ulgę przy wyliczaniu zaliczek na podatek od września 2021 r. do końca tego roku. Warunkiem skorzystania z wcześniejszego rozliczenia ulgi jest wystąpienie negatywnych skutków epidemii u podatnika, np. wzrost przeterminowanych należności.

Z ulgi na złe długi mogą również skorzystać podatnicy, którzy na dany rok wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek i ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19. Podatnicy ci mogą zmniejszyć zaliczkę należną za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Zmniejszenia dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności zaliczki wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

Zmniejszenie zaliczki na podatek wynosi:
■ 17% wartości wierzytelności – w przypadku podatnika opodatkowanego według skali podatkowej
albo
■ 19% wartości wierzytelności – w przypadku podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym.

PRZYKŁAD

Podatnik wystawił 20 lipca 2021 r. fakturę na kwotę 20 000 zł netto tytułem świadczenia usług. W tym dniu rozpoznał przychód należny z tej faktury. Termin płatności faktury to 3 sierpnia 2021 r. Faktura nie została uregulowana w tym terminie, ani też do końca 2021 r. Podatnik zeznanie roczne za 2021 r. złożył 21 kwietnia 2022 r. Zaległa faktura nie została do tego dnia zapłacona. Podatnik w zeznaniu PIT-36 wykazał z działalności gospodarczej podstawę opodatkowania w wysokości 198 000 zł. Od tej podstawy podatnik może w zeznaniu rocznym za 2021 r. odliczyć tytułem ulgi na złe długi kwotę 20 000 zł. W 2021 r. podatnik płacił zaliczki w formie uproszczonej. Podatnik ma prawo rozliczać ulgę przy wyliczaniu zaliczek na podatek od września 2021 r. do końca tego roku. Od zaliczki na podatek podatnik odliczy maksymalnie 17% (opodatkowanie według skali podatkowej) z wartości 20 000 zł, tj. kwotę 3400 zł.

Rozliczenie dłużnika

W okresie obowiązywania epidemii COVID-19 dłużnicy zostali zwolnieni z obowiązku zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki miesięcznej lub kwartalnej o wartość niezapłaconych zobowiązań. Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest spełnienie łącznie  następujących warunków:

1) w danym roku podatkowym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,
2) podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
3) uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów, przy czym warunek ten nie ma zastosowania do podatników, którzy:
– w okresie od 2019 r. do końca roku poprzedzającego rok podatkowy stosowali formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów, tj. kartę podatkową,
– rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale roku poprzedzającego rok podatkowy i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej,
– rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w roku podatkowym.

Przez analogiczny okres poprzedniego roku podatkowego rozumie się analogiczny okres rozliczeniowy albo rok podatkowy przypadający w okresie od 2019 r. do roku bezpośrednio poprzedzającego rok podatkowy. Dzięki temu zwolnieniu dłużnik nie będzie miał wyższych obciążeń podatkowych w trakcie 2021 r.

PRZYKŁAD 

Podatnik kupił 20 stycznia 2021 r. usługę związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą za kwotę 20 000 zł netto. Fakturę wystawiono 20 stycznia 2021 r. i w tej dacie podatnik ujął ją w kosztach uzyskania przychodów – zapis w kolumnie 13 pkpir. Termin płatności tej faktury to 25 stycznia 2021 r. Faktura nie została uregulowana w tym terminie. Dłużnik zapłacił ją dopiero w styczniu 2022 r. Standardowo podatnik byłby zobowiązany do zwiększania dochodu służącego wyliczeniu zaliczki na podatek o niezapłacone zobowiązanie począwszy od kwietnia 2021 r. (wtedy upłynął termin 90 dni od dnia zapłaty). Zakładamy jednak, że podatnik w wyniku epidemii COVID-19 poniósł w kwietniu 2021 r. negatywne skutki ekonomiczne, a jego przychody spadły o 50%. W takim przypadku dłużnik nie miał obowiązku zwiększenia dochodu w trakcie 2021 r.

Biała lista podatników VAT

Publikacja zawiera komplet informacji o tzw. białej liście, czyli prowadzonym przez szefa KAS Wykazie podatników VAT, a także o konsekwencjach, jakie od 1 stycznia 2020 r. poniosą podatnicy, którzy dokonają wpłat na rachunki spoza tego Wykazu. Poradnik przystępnie omawia nowe rozwiązania prawne oraz rozstrzyga wiele kwestii praktycznych związanych z wprowadzeniem nowych regulacji. Autor udziela odpowiedzi na wiele pytań zgłoszonych przez podatników, przytacza wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, podaje liczne przykłady i zestawienia tabelaryczne.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK