do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 25.11.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Więcej podatników przejdzie do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Zmieni się organizacja siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Zmiana jest połączona z rozszerzeniem liczby podmiotów podlegających tym urzędom. Mają one obsługiwać podatników, których przychody wyniosą co najmniej 3 mln euro. Dotychczas tego rodzaju urzędy obsługiwały podmioty o przychodach minimum 5 mln euro. Zmiana właściwości urzędów ma nastąpić już od 1 stycznia 2021 r.

Projektowane przepisy mają wprowadzić:

 • zmiany organizacyjne obecnie funkcjonującej siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych
 • zmianę katalogu podmiotów zaliczanych do kategorii podatników i płatników podlegających pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe
 • scentralizowanie niektórych katgorii podatników i płatników.

Jak będzie zorganizowana sieć wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Zmiany organizacyjne będą polegały na:

 • wyodrębnieniu jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym (ma on obsługiwać podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki tworzące te grupy)
 • wyodrębnieniu dziewiętnastu wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim - po jednym w każdym województwie, z wyjątkiem województw:

- mazowieckiego,

- śląskiego i

- wielkopolskiego,

w których będą po dwa urzędy.

Niektórych podatników/płatników - ze względu na zasięg terytorialny prowadzonej działalności - ma obsługiwać Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Jakie podmioty będą podlegały pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe

Podmioty podlegające pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe

Pod 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim mają podlegać:

 • banki spółdzielcze
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, z wyłączeniem oddziałów przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi,
 • przedsiębiorcy zagraniczni, z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, którzy w roku podatkowym osiągnęli przychód o równowartości
  w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą
  w formie spółki cywilnej, których przychód/obrót wynosi co najmniej 3 mln euro i nie przekracza 50 mln euro;

Pod Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, będą ponadto podlegały:

 1. fundusze inwestycyjne,
 2. fundusze emerytalne,
 3. przedsiębiorcy zagraniczni, z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, którzy w roku podatkowym osiągnęli przychód o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro - jeżeli podatnik ten posiada stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów skarbowych wyspecjalizowanych US;

Pod jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie) będą podlegały:

 1. podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład,
 2. banki państwowe i banki krajowe w formie spółek akcyjnych
 3. krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji
 4. spółki publiczne, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą
  w formie spółki cywilnej, których przychód/obrót przekroczył kwotę 50 mln euro.

Jakie podmioty przejdą do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują obecnie te podmioty, których przychody netto wynoszą co najmniej 5 mln euro (w przeliczeniu na PLN). Zgodnie z projektowaną zmianą limit ten ma być obniżony do 3 mln euro (w przeliczeniu na PLN).

Zmiana ta spowoduje, że większa liczba podatników przejdzie do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Kwota przychodów będzie ustalana w pierwszej kolejności na podstawie sprawozdania finansowego, a gdy go nie złożono, na podstawie zeznania podatkowego. Gdy obu nie złożono - na podstawie deklaracji VAT z całego roku.

Kiedy następuje zmiana właściwości urzędu skarbowego

Jeżeli podatnik/płatnik osiągnął przychód netto w danym roku podatkowym co najmniej 3 mln euro, to przechodzi pod właściwość wyspecjalizowanego urzędu skarbowego za rok (od 1 stycznia)

Przykład

Podatnik osiągnął przychód 3 mln euro w 2019 r. (w przeliczeniu na dzień 31 grudnia 2019 r.). Zmiana właściwości urzędu skarbowego na wyspecjalizowany urząd skarbowy następuje z dniem 1 stycznia 2021 r.

Podatnik, który podlega pod wyspecjalizowany urząd skarbowy, przechodzi pod „zwykły” urząd skarbowy, jeżeli przez dwa kolejne lata nie osiąga przychodów na poziomie minimum 3 mln euro. Przejście następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek „przychodowy”.

Przykład

Podatnik podlega pod wyspecjalizowany urząd skarbowy. Za 2019 r. i 2020 r. nie osiągnął przychodu netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro. Zmiana właściwości i przejście do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego nastąpi z dniem 1 stycznia 2022 r.

Czy trzeba zawiadomić o zmianie właściwości urzędu skarbowego

Projekt reguluje kwestie terminów w jakich podmiot, powinien zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o włączeniu lub wyłączeniu z kategorii podatnika lub płatnika.

Zgodnie z tymi regulacjami podatnik „włączany” do grona podatników podlegających pod wyspecjalizowany urząd skarbowy powinien zawiadomić o tym urząd skarbowy w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok, w którym przechodzi pod właściwość wyspecjalizowanego urzędu skarbowego. W 2021 r. przejście to ma jednak następować automatycznie - na podstawie danych za 2019 r.

Podobne zawiadomienie należy złożyć w przypadku wyłączenia spod właściwości wyspecjalizowanego urzędu skarbowego. W 2021 r. i 2022 r. zawiadomienie to nie jest wymagane, ponieważ zmiana odbędzie się automatycznie na podstawie danych za 2018 i 2019 r. (w przypadku wyłączenia spod właściwości WUS od 1 stycznia 2021 r.) lub na podstawie danych z 2019 i 2020 r. (w przypadku wyłączenia spod właściwości WUS od 1 stycznia 2022 r.)

Kto przejdzie pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z projektem to dane (przychody) z 2019 będą decydowały, czy podatnik przechodzi z dniem 1 stycznia 2021 r. pod wyspecjalizowany urząd skarbowy. Jeżeli przychody te wyniosły co najmniej 3 mln euro, to podatnik powinien przejść pod właściwość wyspecjalizowanego urzędu skarbowego z dniem 1 stycznia 2021 r.

Kto zostanie wyłączony spod właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych od 1 stycznia 2021 r.

Podmioty, które w roku 2018 i 2019 nie osiągnęły przychodów na poziomie minimum 3 mln euro, a które obecnie podlegają pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe, powrócą do urzędów właściwych miejscowo z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wejście w życie zmian

Projektowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r. a przejście pod „właściwy” urząd skarbowy ma nastąpić z mocy prawa.

Źródło:

Projekt z 16 listopada 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo - opublikowany 18 listopada 2020 r.

Oprac. Ewa Sławińska

Webinarium: Split payment i biała lista

TERMIN: 9 luty 2021, godz. 10:00-11:00

Praktyczne webinarium „Split payment i biała lista”. Szkolenie poprowadzi Radosław Kowalski, ekspert INFORAKADEMII, doradca podatkowy.

Kup już za: 149.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK