do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 19.11.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowe wzory formularzy PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR

18 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające wzory formularzy podatkowych: PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR. Zmiany są dostosowaniem do zmieniających się przepisów ustawy o pdof m.in. w zakresie odroczenia zapłaty zaliczek na podatek dochodowy wprowadzony ustawą o COVID-19. Mają też na celu wyeliminowanie wątpliwości związanych z wypełnianiem formularzy podatkowych dla podatników do ukończenia 26 lat.

Zmiany wzorów informacji i deklaracji zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1940).

Imienna informacja PIT-11

W nowym wzorze PIT-11 (wersja 26) - rocznej informacji imiennej dla podatnika, stanowiącym załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia z 21 października 2020 r., wprowadzono zmiany polegające przede wszystkim na:

 • usunięciu przypisu nr 15 brzmiącego: „Dotyczy informacji składanych za 2019 r.; dla informacji składanych za lata następne płatnik wykazuje w wierszu 2 i 6 należności otrzymane przez podatników od dnia 1 stycznia roku podatkowego do ukończenia 26. roku życia” i w konsekwencji zmianie numeracji dalszych przypisów;
 • wprowadzeniu zmian mających na celu wyeliminowanie wątpliwości zgłaszanych przez płatników podczas dokonywania rozliczenia z poprzedniego roku. Zmiany te polegają na:
   • dodaniu w opisie wiersza do poz. 74 zdania: „W poz. 74 należy wykazać składki, do wysokości 7,75% podstawy ich wymiaru” (część płatników nie była pewna, czy w tym wierszu powinna być wykazana składka w wysokości 9% czy 7,75% podstawy);
   • zmodyfikowaniu treści przypisu (w nowym wzorze oznaczony nr. 15), który wyjaśnia, kiedy należy wypełnić wiersz 2 i 6 w części E. Po zmianie przypis otrzymał następujące brzmienie: „Wiersz 2 i 6 w części E wypełnia się jeśli w trakcie roku płatnik pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek w związku ze złożeniem przez podatnika oświadczenia o rezygnacji ze stosowania w trakcie roku zwolnienia od podatku lub z powodu przekroczenia limitu zwolnienia od podatku (kwoty wykazanej w poz. 86), gdy zwolnienie było stosowane w trakcie roku. W wierszach tych należy odpowiednio wykazać przychody uzyskane przez podatników do ukończenia 26. roku życia wraz z kwotą kosztów uzyskania przychodów oraz sumą zaliczek na podatek pobranych przez płatnika. Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych uzyskane przez podatnika po dniu ukończenia 26. roku życia, płatnik wykazuje w wierszu 1, a odpowiednio przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, płatnik wykazuje w wierszu 5”.

Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R

W nowym wzorze PIT-4R (w wersji 10), deklaracji rocznej, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia z 21 października 2020 r., wprowadzono zmiany polegające przede wszystkim na:

 • wykreśleniu w części C dotychczasowego wiersza 9: „Nadpłaty wynikające z rozliczenia za rok ubiegły oraz zwrot nadpłat w gotówce, zaliczone na poczet należnej zaliczki”, i przenumerowaniu w związku z tym dalszych wierszy i pozycji we wzorze formularza;
 • podzieleniu dotychczasowej części D na dwie części:

– D.1. „Wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą pobranego podatku a kwotą wpłaconego podatku”, w której, tak jak dotychczas, płatnik wyjaśnia, dlaczego kwota wpłaty za dany miesiąc różni się od kwoty pobranych od podatników za ten miesiąc zaliczek na podatek;

– D.2. „Informacje dodatkowe” – część ta przeznaczona jest dla płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i zgodnie z obowiązującymi przepisami skorzystali z przesunięcia terminu przekazania zaliczek na podatek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Płatnik informuje o skorzystaniu z prolongaty w uiszczeniu podatku przez zaznaczenie właściwego kwadratu/ów. Po wypełnieniu tej części organ podatkowy uzyska informację, która pozwoli na nienaliczanie odsetek za zwłokę od zaliczek za te miesiące, w których płatnik korzystał z opóźnienia w ich zapłacie.

Należy zaznaczyć, że płatnicy w poz. 10–15 i poz. 22–27 w części C „Wykaz należnych zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego” powinni wskazywać liczbę podatników, dla których dokonano wypłat i od których pobrano należne zaliczki podatkowe. W liczbie tej nie należy wykazywać podatników, którzy m.in.:

 • uzyskali w danym miesiącu wyłącznie przychody zwolnione z podatku,
 • przebywali cały miesiąc na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim lub wychowawczym albo cały miesiąc otrzymywali z ZUS zasiłek chorobowy, wypadkowy bądź świadczenie rehabilitacyjne i w związku z tym płatnik (zakład pracy niebędący płatnikiem zasiłków) nie wypłacał im w danym miesiącu żadnych należności podlegających opodatkowaniu.

Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR

W nowym wzorze PIT-8AR (w wersji 9) - deklaracji rocznej, stanowiącym załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia z 21 października 2020 r., w szczególności:

 • w części C dodano nowe wiersze przeznaczone do wykazania podatku zryczałtowanego pobranego od dochodów podatnika z tytułu wypłat z PPK (jak wynika z uzasadnienia ww. rozporządzenia, zmiana ta została wprowadzona dla potrzeb statystycznych i nie ma charakteru merytorycznego, gdyż podatek ten obecnie wykazywany jest sumarycznie w jednej pozycji),
 • dotychczasową część D oznaczono jako E, a część D zatytułowano „Informacje dodatkowe”. Część ta przeznaczona jest dla płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i zgodnie z obowiązującymi przepisami skorzystali z przesunięcia terminu przekazania zryczałtowanego podatku za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Płatnik informuje o skorzystaniu z prolongaty w opłaceniu podatku przez zaznaczenie właściwego kwadratu/ów. Dzięki wypełnieniu tej części organ podatkowy uzyska informację, która pozwoli na nienaliczanie odsetek za zwłokę od zryczałtowanego podatku za te miesiące, w których płatnik korzystał z prolongaty.

PODATKI 2021 KOMPLET

Komplet wyjątkowych publikacji dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2021 r. Na pakiet składa się dziesięć  publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2021 r. oraz rozliczenia PIT za 2020 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2021

Kup już za: 338.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK